Click here to load reader

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 eUczelnia, eNauczanie

 • View
  25

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 eUczelnia, eNauczanie. Dr inż. Anna Grabowska ZNM i KnO, pok. 6B [email protected] eUczelnia - eNauczanie w Politechnice Gdańskiej. Dr inż. Anna Grabowska Centrum Nauczania Matematyki - PowerPoint PPT Presentation

Text of Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 eUczelnia, eNauczanie

 • *Technologie informacyjne w ksztaceniu na Politechnice Gdaskiej

  Wykad 3eUczelnia, eNauczanie

  Dr in. Anna GrabowskaZNM i KnO, pok. [email protected]

 • eUczelnia - eNauczanie w Politechnice GdaskiejDr in. Anna GrabowskaCentrum Nauczania Matematyki i Ksztacenia na Odlego, Politechnika [email protected]

  VIII Konferencja Rozwj e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyszym17 listopada 2011 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  *

 • Plan prezentacjiProjekt eUczelnia - wprowadzenieeUczelnia koncepcja moduowaeUczelnia elektroniczny biuletyneNauczanie zadania Zespou ds. uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie zarzdzanie prac Zespou eNauczanie analiza stanu wdroenia e-learningu na PG w latach 1997 -2011Podsumowanie*

 • Projekt eUczelnia - wprowadzenieProjekt eUczelnia opracowanie i wdroenie na Politechnice Gdaskiej platformy udostpniajcej eUsugi dla spoeczestwa informacyjnego wojewdztwa pomorskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.Cel gwny realizowanego przedsiwzicia to stworzenie podstaw dla rozwoju spoeczestwa informacyjnego. Liderem projektu, ktrego cakowita warto wynosi 12 304 100 z jest Politechnika Gdaska. Dziaania zwizane z eUczelni rozpoczy si w styczniu tego roku i potrwaj do marca 2014 roku. W tym czasie zesp programistw stworzy interaktywn, elektroniczn platform, na ktrej znajdzie si siedem wsppracujcych ze sob moduw: eDziekanat, eWsppraca, eArchiwum, eKontakt, eStudent, eNauczanie, eNauka.*

 • eUczelnia koncepcja moduowa *

 • eUczelnia koncepcja moduowa rok 2011Jako pierwszy, w tym roku zosta z powodzeniem wdroony na wszystkich dziewiciu wydziaach uczelni, eDziekanat. Obecnie z aplikacji tej korzysta tysic pracownikw, a w bazie s a 22 tysice aktywnych uytkownikw.Zadaniem moduu jest wspieranie obsugi procesu ksztacenia. Z najwaniejszych funkcjonalnoci naley wymieni zarzdzanie kartotek studentw i kadry naukowej, a take elektroniczny plan zaj. Jednake tym, co najbardziej innowacyjne w eDziekanacie, jest zastpienie papierowej postaci albumu studenta na rzecz indeksu w wersji elektronicznej.

  *

 • eUczelnia koncepcja moduowa rok 2012eWsppraca usuga uatwiajca kontakty ze rodowiskiem biznesowym; tworzy zintegrowany system promocji praktyk studenckich i uatwia obsug formularzy i wnioskw uczestnikw programu Erasmus.

  eArchiwum wspiera obsug procesu wypoyczania i udostpniania dokumentw archiwalnych, takich jak kopie prac naukowych, podrczniki, prezentacje, zapisy z wykadw czy historyczne programy studiw; oferuje szeroki dostp do bazy naukowo dydaktycznej uczelni w trybie zdalnym i to w skali caego wojewdztwa.

  eKontakt jest zbiorem multimediw, ktre zapewniaj sprawn i skuteczn obsug odbiorcw systemu; modu umoliwia zarzdzanie prezentowanymi informacjami, tworzenie baz wiedzy oraz co szczeglnie wane uatwia komunikacj politechniki z otoczeniem. eKontakt to take symulatory gosu ludzkiego na uczelnianych stronach internetowych oraz chaty z Rektorem, dziekanami i profesorami.

  *

 • eUczelnia koncepcja moduowa rok 2013eNauczanie umoliwia ksztacenie zdalne nie tylko studentom, lecz take tym wszystkim mieszkacom wojewdztwa, ktrzy s zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy przez cae ycie. Modu ten uwzgldnia potrzeby osb niepenosprawnych, gdy oferuje dostp do materiaw dydaktycznych oraz przeprowadzanie testw i egzaminw na odlego. Tym, co zasuguje na szczegln uwag s emulatory pracy w laboratorium, gdzie za pomoc wirtualnych przyrzdw moliwe bdzie prowadzenie symulacji bada laboratoryjnych i eksperymentw fizyczno-chemicznych.

  eStudent narzdzie umoliwia sprawn obsug administracyjn organizacji studiw, tj. daje studentom moliwo zarzdzania wnioskami on-line, pozwala na zapisywanie si na przedmioty fakultatywne, ledzenie historii transakcji finansowych oraz obsug poda.

  eNauka to usuga informacyjna, ktra uatwia wspprac wewntrz uczelni oraz midzy uczelniami; umoliwia obsug procesu badawczego, wspomaga zarzdzanie projektami i wymian na temat prowadzonych bada midzy poszczeglnymi wydziaami.*

 • eUczelnia elektroniczny biuletyn*

 • eNauczanie Zesp ds. uczelnianej platformy e-learningowej

  Pismo Oklne Rektora Politechniki Gdaskiej z 30 maja 2011 r. nr 13/2011 w sprawie: powoania zespou ds. uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice Gdaskiej. 1. Powouj, na okres do 31 grudnia 2013 r., zesp ds. uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice Gdaskiej, w skadzie: dr in. Anna Grabowska Centrum Nauczania Matematyki i Ksztacenia na Odlego dr hab. in. Andrzej Kulowski Wydzia Architektury dr hab. in. Juliusz Orlikowski Wydzia Chemiczny mgr in. Tomasz Kocejko Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Automatyki dr hab. in. Piotr Chrzan Wydzia Elektrotechniki i Automatyki dr Brygida Mielewska Wydzia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dr in. Mirosaw Nowakowski Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska mgr in. Justyna Zorn Wydzia Mechaniczny dr in. Wojciech Wodarski Wydzia Oceanotechniki i Okrtownictwa dr in. Magorzata Ziba Wydzia Zarzdzania i Ekonomii dr Anita Dbrowicz-Tlaka Centrum Nauczania Matematyki i Ksztacenia na OdlegodBogusaw Kaka Centrum Usug Informatycznych mgr in. Micha Gryko - Centrum Usug Informatycznych *

 • eNauczanie zadania Zespu ds. uczelnianej platformy e-learningowej

  2. Celem dziaa Zespou jest realizacja zada merytorycznych oraz formalnych zwizanych z uruchomieniem i wdroeniem uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice Gdaskiej. 3. Zobowizuj Zesp do realizacji, w terminie do 31.12.2011 r., nastpujcych zada: 1. Utworzenie i uruchomienie platformy e-learning dla potrzeb Politechniki Gdaskiej. 2. Opracowanie zasad uytkowania i funkcjonowania uczelnianej platformy e-learningowej. 3. Opracowanie zawartoci strony WWW z odnonikami do serwerw udostpniajcych materiay dydaktyczne, szkoleniowe i informacyjne zwizane z ksztaceniem na odlego, bdcej elementem strony gwnej Politechniki Gdaskiej i wizytwk e-learningu prowadzonego przez pracownikw Uczelni. 4. Opracowanie propozycji legislacyjnej formalnego wprowadzenia w Politechnice Gdaskiej nauczania zdalnego i sposobu rozliczania godzin dydaktycznych zaj prowadzonych w sposb zdalny w pensum nauczycieli akademickich. Rektor prof. dr hab. in. Henryk Krawczyk prof. zw. PG *

 • eNauczanie zarzdzanie prac zespou (1)*

 • eNauczanie zarzdzanie prac zespou (2)*

 • eNauczanie zarzdzanie prac zespou (3)*

 • eNauczanie zadania i terminy*

  ZadanieOsoby odpowiedzialne Termin Analiza i wybr rozwiza (zasoby i dowiadczenia PG od 1997 roku, m.in. CEN PG, penomocnik Rekora ds. e-learningu od 2004, Wydziay, projekt KNOW, CNM i KnO, CUI)Raporty wydziaw/centrw czonkowie zespouOpracowanie raportu kocowego przedstawiciel WETI 30/09/2011Zasady uytkowania e-learningowej platformy uczelnianej Opracowanie dokumentw przedstawiciel CNM i KnO30/11/2011Wizytwka e-ksztaceniaOpracowanie zawartoci strony WWW przedstawiciel WFTiMS, penomocnik Rektora ds.uczelnianej platformy e-learningowej 30/11/2011Legislacja (pensum, rozliczanie)Opracowanie dokumentu przedstawiciele WZiE oraz WEiA30/11/2011Uruchomienie i administracja platformy e-learningowej PG funkcjonalnoci zgodne z projektem eUczelnia - system eNauczanie na Politechnice Gdaskiej Pracownicy CUI31/12/2011

 • eLearning na PG pierwsze dowiadczenia (1) *

 • eLearning na PG pierwsze dowiadczenia (2) *

 • e-learning na PG w latach 1997 - 2004Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdaskiej zostao powoane przez Rektora Politechniki Gdaskiej 30 kwietnia 1997 roku w ramach realizacji projektu Phare Multi-country Programme in Distance Education. Z funduszy Phare Centrum zostao wyposaane w nowoczesny sprzt komputerowy i niezbdn literatur. CEN PG byo eksperymentaln jednostk dydaktyczn, ktra realizowaa pilotaowe projekty krajowe i midzynarodowe zwizane z wykorzystaniem sieci komputerowych i technik multimedialnych w procesie ksztacenia ustawicznego.

  *

 • TeleCAD w 2005 otrzyma nagrod w konkursie ATVN-EU-GP Open Contest of "Best Practice Projects" *

 • W 2004 roku CEN PG brao udzia w przygotowaniu 7 aplikacji z funduszy europejskich, wszystkie projekty zostay zaakceptowane i otrzymay dotacjeEuropejskie Fundusze Strukturalne KNOW, czyli Ksztacenie na odlego wspierajce rozwj kwalifikacji zawodowych w wojewdztwie pomorskim Socrates Erasmus Thematic Network EEGECES European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying Leonardo da Vinci engineering Leonardo da Vinci VENOCES - Vocational English Online Courses and Course Evaluation System Leonardo da Vinci EnTecNet - Environmental Technology Communication: Development and Pedagogic Evaluation of Multimedia and Web-based German Contents for Blended Language Learning & Networking Scenarios. Socrates Lingua InEx - Interactive language learning exercises for cross-cultural cooperative learning on intermediate and advanced level Socrates Grundtvig Ripe for the Internet - Senior education and eLearning in a cross generational context

  *

 • Pracujemy na patformie Moodle*

 • Pracujemy (ankiety, wywiady ...)Wyniki ankiety zawieraj zestawienie odpowiedzi uzyskanych z 3 wydziaw:1. Umieszczanie zada pisemnych (np. prace projektowe): 83%2. Elektroniczne konsultacje (forum, czat): 46%3. Umieszczanie na platformie treci wykadw uzupenionych spisem bibliograficznym: 71%4. Umieszczanie zada z treci (np. opisy przypadkw): 63%5. Tworzenie e-podrcznikw: 29%6. Opracowanie problemw do dyskusji, ktre bd umieszczane na forum lub czacie: 25%7. Umieszczanie zada testowych sprawdzajcych: 58%8. Umieszczanie zada testowych samosprawdzajcych (quizy): 33%9. Tworzenie