Techno-Park w E‚ku

  • View
    728

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Techno-Park w E‚ku

Miasto Ek

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Ek wykorzysta swoj szans i jest na etapie szybkiego rozwoju gospodarczego i poczenia niezwykych walorw turystyczno-krajobrazowych ze znaczcym potencjaem na rynku pracy. Stao si to moliwe dziki realizacji projektu Kompleksowe przygotowanie terenu w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Eku. Ten perspektywiczny i nowoczesny pod kadym wzgldem projekt zosta dofinansowany kwot 5310434,07z zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013, osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, dziaania I.3 Wspieranie innowacji. Pozosta cz kosztw pokryje samorzd z miejskiego budetu. Cakowita warto projektu to 9 709 456,07 z, wkad finansowy miasta Eku wynis 4 399 022 z.

Prezydent Eku Tomasz Andrukiewicz:

N

asze miasto ma duy potencja gospodarczy, zwizany z trakcyjnym pooeniem w pobliu przej granicznych. Postanowilimy to wykorzysta i wanie dlatego pomylelimy o tak duym i kosztownym przedsiwziciu. Dziki kompleksowemu przygotowaniu terenu pod inwestycje wMiejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park staniemy si atrakcyjni dla inwestorw, ktrzy stawiaj na wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Chcemy w ten sposb pobudzi wzrost gospodarczy regionu oraz stymulowa wspprac pomidzy nauk i biznesem. To pocignie za sob utworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a mamy przecie wykwalifikowan kadr pracownicz, ktra musiaa zasili szeregi bezrobotnych po restrukturyzacji duych eckich zakadw. Warto byo wygospodarowa w budecie pienidze na ten cel, aby wykorzysta spore rodki z Unii Europejskiej. Taka okazja moe si nie powtrzy. Naszym obowizkiem jest pozyskiwanie dotacji zewntrznych, ktre umoliwi wzrost gospodarczy miasta i okolic. To na nas, przedstawicielach lokalnego samorzdu, spoczywa odpowiedzialno za cige podnoszenie standardw i komfortu ycia mieszkacw, za zapewnienie im poczucia bezpieczestwa na rynku pracy. Powinnimy dziaa tak, aby modzi ludzie nie wyjedali std w poszukiwaniu pracy, a starsi mogli by czynni zawodowo a do osignicia wieku emerytalnego. Musimy wspdziaa ze wiatem biznesu i nauki oraz umoliwia inwestorom realizacj ich planw, majc na wzgldzie dobro wszystkich eczan. Jestem przekonany, e Techno-Park speni oczekiwania zarwno wymagajcych nowoczesnych przedsibiorcw, jak i wszystkich mieszkacw.

Miasto EkEk, dziki swemu pooeniu na styku szlakw prowadzcych do przej granicznych z Litw, Rosj i Biaorusi, jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla inwestorw, nie tylko krajowych, ale take zagranicznych. Niewykorzystane tereny i potencja w postaci wykwalifikowanych kadr w wieku produkcyjnym to nie lada gratka dla przedsibiorcw szukajcych dobrej lokalizacji dla swego biznesu. Ek to trzecie co do wielkoci miasto na Warmii i Mazurach, ktre rozwija si w byskawicznym tempie i dlatego coraz czciej znajduje si w krgu zainteresowania inwestorw. W miecie od 1996 r. z powodzeniem funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna oferujca inwestorom grunty przemysowe i ulgi podatkowe. Nie bez znaczenia jest tu stabilna i przychylna przedsibiorcom postawa wadz miasta, czego najlepszym dowodem jest utworzenie Podstrefy Ek Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a obecnie nowatorski projekt przygotowania pod inwestycje terenu TechnoParku. Budowa mostu energetycznego Polska (Ek) Litwa (Alytus) wzmacnia jego korzystny trend rozwojowy. W Eku przecinaj si poczenia drogowe i kolejowe czce Europ Zachodni i Poudniow z krajami batyckimi. Strategiczne pooenie miasta spowodowao, i przez Ek w pobliu obszaru Podstrefy Ek i Techno-Parku przebiega bdzie droga expresowa Via Baltica i linia kolejowa Rail Baltica.

Ek w liczbachLudno Ekustan na grudzie 2010r. a d e 010r. r

Struktura wiekowa ludnoci Eku

0 - 19 lat

20 - 65 lat

Ogem em 57 463Kobiet

13 336Mczyzn

37 256

27 488 29 975Powierzchnia Eku 2 108 ha

pow. 65 lat

6 871

Zota lokalizacja biznesu 2009r.

Kowno

RosjaKaliningradGodap 70 km

MariampolBudzisko 85 km

LitwaOgrodniki 95 km

E EKGrodno Augustw

Olsztyn n

Warszawa Warszawa z za

Biaystok

Odlego do wanych miast: Biaystok - 104 km Olsztyn - 145 km Warszawa - 224 km Lublin - 334 km Pozna - 465 km Wrocaw - 550 km Gdask - 298 km

Wane poczenia drogowe: Nr 16 - (Ek - Olsztyn) Nr 65 - (Ek - Biaystok)

Porty lotnicze: Warszawa Kowno Gdask

Midzynarodowe przejcia graniczne z: Rosj - Godap - 70 km Litw - Budzisko, Ogrodniki - 90 km Biaorusi - Kunica Biaostocka - 118 km

Biaoru

Kunica Biaostocka 118 km

trakcyjno Eku podnosi niewtpliwie wietnie rozwinita sfera kulturalno-rozrywkowa i rekreacyjna. W wiecie wspczesnym nieodcznym elementem rozwoju gospodarczego ipoprawy statusu materialnego spoeczestwa jest okrelony styl ycia, zwizany z szerok gam moliwoci spdzania wolnego czasu. A ta w Eku jest niemal nieograniczona. Koncerty letnie z udziaem gwiazd polskich i zagranicznych, festiwale teatrw ulicznych, Midzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Dzieci iModziey Tcza, pokazy pirotechniczne, spektakle musicalowe

A

Eckiego Teatru Taca, Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka - to tylko niektre z atrakcji kulturalnych miasta. Propozycje zwizane z rekreacj s rwnie kuszce: podr Eck Kolejk Wskotorow, pokazy i konkursy kulinarne, zawody balonowe, mecze piki nonej, koszykwki, siatkwki, zawody kolarskie, szlaki rowerowe, piesze, kajakowe, windsurfing, eglarstwo i wdkowanie na Jeziorze Eckim, atrakcje Parku Wodnego, klub petwonurkw, mionikw paralotni, motocyklistw. To miasto, w ktrym na nud nie ma czasu.

cigu ostatnich kilku lat rozwino si w Eku szkolnictwo wysze, dziki czemu jest coraz wicej modej, wyksztaconej kadry. W niespena 60-tysicznym miecie s a trzy uczelnie wysze ksztacce w zakresie zarzdzania, informatyki, budownictwa, prawa i administarcji. Centrum Studiw Batyckich, Wysza Szkoa Finansw i Zarzdzania, ecki orodek Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy. Dobry inwestor bdzie wiedzia, jak wykorzysta taki kadrowy potencja. Wadze miasta chtnie wspomagaj przedsiwzicia zwizane z rozwojem edukacji, przekazujc na ten cel tereny do zagospodarowania lub istniejce obiekty do modernizacji. Wiedz, e spora cz wyksztaconej modziey zostanie w miecie i zatrudni si w nowo powstajcych firmach, a cz zdecyduje si na rozpoczcie wasnej dziaalnoci. Z oferty edukacyjnej korzystaj take osoby ju pracujce, ktre chc si przekwalifikowa lub uzupeni dotychczasowe wyksztacenie. W Eku jest ponad 40 tys. osb w wieku produkcyjnym, z czego ponad 5 tys. nie pracuje. Oni wanie czekaj na nowe miejsca pracy.

Kapita ludzki, rynek pracy W

Wysze Uczelnie w Eku: Uniwersytet Warmisko-Mazurski Centrum Studiw Batyckich w Ekuul. Kociuszki 23, tel.: (+48) 87 621 03 08, 87 621 07 07

www.uwm.edu.pl/csbelk Wysza Szkoa Finansw i Zarzdzania w Biaymstoku Filia w Ekuul. Grunwaldzka 1, tel./fax: (+48) 87 621 14 46

www.wsfiz.edu.pl Wysza Szkoa Gospodarki w Bydgoszczy Regionalny Orodek Edukacyjny w Ekuul. 11 listopada 24, tel.: (+48) 87 621 76 11

www.roe.wsg.byd.pl

Kapita ludzki

6 951 9 325 41 187

Liczba bezrobotnych ych zarejestrowanych h w PUP w miecie Ek

2 635

2 579

Ogem - 57 463W wieku poprodukcyjnym - 6 951

Ogem - 5 214W wieku przedprodukcyjnym poniej 15 lat - 9 325 W wieku produkcyjnym 15-59 lat kobiety, 15-64 mczyni - 41 187 Kobiety - 2 579 Mczyzni - 2 635

Misja i cele

M

iejska Strefa Rozwoju Techno-Park w Eku zostaa utworzona z inicjatywy Prezydenta Miasta i Rady Miasta. To kompleksowo przygotowany pod inwestycje teren o powierzchni okoo 25 ha, z drogami wewntrznymi i doprowadzonymi mediami. Celem tej inwestycji jest zwikszenie potencjau gospodarczego ikonkurencyjnoci Eku poprzez stworzenie optymalnych warunkw do przeniesienia na nasz rynek nowoczesnych technologii, powstawania i rozwoju maych innowacyjnych firm, rozwoju i urynkowienia nowych produktw. Wadze miasta licz na to, e dziki temu projektowi powstan nowe, bardziej perspektywiczne brane, ktre przyczyni si do rozwoju gospodarczego regionu eckiego, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. WTechno-Parku znajdzie si miejsce na zakady produkcyjne, magazyny i pomieszczenia administracyjne. Szczeglnie wspierana bdzie przedsibiorczo zorientowana na nowoczesne technologie.

M

isj Techno-Parku jest: wzrost konkurencyjnoci, oywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Eku i regionu, aktywizacja zawodowa lokalnej spoecznoci, wspieranie inwestycji przyjaznych rodowisku naturalnemu. Ta inwestycja przyniesie liczne korzyci dla rnych grup spoecznych. Przedsibiorcy zyskaj sprzyjajce warunki dla prowadzenia dziaalnoci, inwestorzy - atrakcyjny teren do zagospodarowania idzierawy, studenci i absolwenci - moliwo zaoenia wasnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe ibiznesowe. Natomiast mieszkacy regionu - korzystny klimat dla rozwoju kreatywnoci i aktywizacji spoecznoci oraz nowe miejsca pracy. Powstanie i funkcjonowanie Techno-Parku wpynie te korzystnie na gospodark regionu - spowoduje jej pobudzenie, restrukturyzacj i wzrost konkurencyjnoci - oraz na rodowisko - ze wzgldu na wsparcie dla firm zajmujcych si ochron rodowiska.

Etapy realizacji inwestycjiI etap Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Eku.

R

ealizacja projektu zostaa podzielona na dwa etapy. Pierwszy znich, czyli Kompleksowe przygotowanie 25ha terenu pod inwestycje wMiejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Eku, zosta ju zakoczony.

W ramach projektu zostay wykonane: drogi publiczne, drogi wewntrzne, owietlenie uliczne, chodniki, cieka rowerowa, zjazdy z drogi publicznej, sie kanalizacji deszczowej, sie kanalizacji sanitarnej, sie wodocigowa, sie teletechniczna,

ulice dojazdowe, ulice dojazdowe wewn