Osi…gni™cia Miasta E‚ku

 • View
  41

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osiągnięcia Miasta Ełku. Osiągnięcia Miasta Ełku. Dokumenty strategiczne i opracowania. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Osi…gni™cia Miasta E‚ku

 • Projekt zaoe do planu zaopatrzenia w energi ciepln, elektryczn i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ek Program Ochrony rodowiska Miasta Eku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Zwizku Midzygminnego Gospodarka Komunalna na lata 2006 2015

  Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Program Rewitalizacji Eku Strategia Zrwnowaonego Rozwoju Eku do roku 2016 Miasto Ek. Miejski Program Energetyczny na lata 2010 2013 dokument w opracowaniu

 • Miasto Ek aktywnie dziaa na polu oszczdnoci energii, zarwno przez realizacj dziaa w zasobach komunalnych, jak rwnie przez realizacj dziaa zachcajcych mieszkacw do zwikszonej troski o ochron rodowiska

 • Udzia w projekcie Promocja Efektywnego owietlenia w Polsce (zakup 16,5 tys. wietlwek kompaktowych) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska dofinansowywanie inwestycji osb fizycznych majcych na celu zamian w lokalach mieszkalnych ogrzewania wglowego na olejowe, gazowe, elektryczne bd te wykorzystujce OZE Udzia w akcji SPRZTANIE WIATA Udzia w oglnowiatowej inicjatywie GODZINA DLA ZIEMI Oglnopolski Konkurs Fotograficzny Zap oddech Zielonych Puc Polski Udzia w midzynarodowym projekcie MODEL (Management of Domains Related to Energy in Local Authorities) Dziaalno edukacyjna Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Podstawowym celem CEE jest propagowanie idei ekorozwoju jako caoksztatu dziaa czowieka na rzecz zasobw rodowiska przyrodniczego, ksztatowanie spoecznego poparcia dla proekologicznych przedsiwzi Samorzdu Eckiego

  Organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii 2009

 • Ecka Kampania na rzecz Inteligentnej Energii 22 wrzenia 2008 12 marca 2009

  Celem kampanii byo rozpowszechnienie informacji na temat zagadnie zwizanych z efektywnoci energetyczn, wykorzystaniem odnawialnych rde energii oraz zwizkiem pomidzy zuyciem energii a zmianami klimatu

 • Dziaania w ramach kampanii Europejski dzie bez samochodu 22 IX 2008 rozpoczcie kampanii, ogoszenie konkursw Konkurs Szkolna Kampania na rzecz Inteligentnej Energii Konkursy: fotograficzny Energia przyjazna rodowisku na Mazurach i plastyczny Inteligentna energia chroni klimat Midzynarodowy dzie OZE 12 III 2009 rozstrzygnicie konkursw oraz konferencja Inteligentna energia

 • Dziaania inwestycyjne na terenie miasta Eku wykorzystujceodnawialne rda energii

 • Ukad solarny 490 szt. kolektorw sonecznych zainstalowanych na dachu budynku szpitala miejskiego PRO MEDICA.

  System zabezpiecza cakowite zapotrzebowanie na c.w.u. w okresie letnim

  Zainstalowana moc ukadu 588 kW

 • Zastosowanie ukadu Odnawialnych rde Energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Eku

  Inwestycja obejmuje m.in. monta 16 paneli ogniw fotowoltaicznych o cznej mocy 3,2 kW; wykonanie siowni wiatrowej o mocy 10 kW oraz ukadu ogrzewania zespoem pomp ciepa W wyniku realizacji inwestycji budynek Centrum ogrzewany bdzie w caoci energi pochodzc ze rde odnawialnych Zakoczenie inwestycji grudzie 2009 r.

 • Wykorzystanie biogazu z procesu oczyszczania ciekw w eckiej oczyszczalni do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Biogaz spalany jest w dwch agregatach prdotwrczych o mocy 120 kW i jednym agregacie o mocy 180 kW

  Ilo wytworzonego biogazu 957 480 m3

 • Bilans wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej w eckiej oczyszczalni ciekw w roku 2008

  Energia elektryczna 1.611,207 MWh Energia cieplna 9.169,85 GJ Ilo wytworzonej energii pokrywa 60% cakowitego zapotrzebowania oczyszczalni

 • Mapa sieci wodocigowej z wyszczeglnionymi kolektorami tranzytowymiNa sie wodocigow skadaj si: Kolektory tranzytowe 600 300 - 19,79 km Sieci rozdzielcze 300 25 - 74,38 km Podczenia do sieci rozdzielczej 150 20 - 31,86 km

  Dugo sieci wodocigowej ogem - 126,03 km

 • Na sie kanalizacyjn skadaj si:

  Przewody sieci kanalizacyjnej 1200 75 - 64,54 km Podczenia do sieci kanalizacyjnej 300 100 - 22,45 km

  Dugo sieci kanalizacyjnej ogem - 86,99 km

  Mapa sieci kanalizacyjnej z wyszczeglnionymi kolektorami tranzytowymi

 • Przebudowa i bezwykopowa renowacja kolektorw sanitarnych. Rewitalizacja sieci w obrbie starego miasta. Budowa drugostronnego zasilania w wod miasta Ek Budowa nowych i przebudowa istniejcych kanaw sanitarnych, wodocigw i kanalizacji deszczowej Eliminacja rurocigw nie odpowiadajcych aktualnym standardom technicznym

 • Modernizacja przepompowni ciekw z systemem oczyszczania powietrza i dezodoryzacja ukadu. Modernizacja systemu nadzorowania i monitoringu sieci wodocigowej. Modernizacja strategicznych wzw i elementw sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej jako eliminacja zagroe rodowiskowych. Ochrona przed zanieczyszczeniem rzeki i jeziora Ek Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczu nawalnego

 • Poprawienie stanu higieniczno sanitarnego miasta poprzez budow i modernizacj sieci kanalizacji sanitarnej w miecie Ek. Osignicie skanalizowania na poziomie 100 %. PWiK sp. z o.o. w Eku odbiera cieki poprzez sie kanalizacyjn od ok. 49.000 mieszkacw miasta i 45 000 RLM pochodzcych z przemysu, natomiast ok. 7.000 mieszkacw nie ma kanalizacji. W ramach projektu zlikwidowanych zostanie 230 szamb, zlokalizowanych w bezporedniej bliskoci Jeziora Ek. Wszyscy mieszkacy uzyskaj moliwo przyczenia do systemu kanalizacji.

 • Moc ciepowni 87 MW Wiek sieci 1987 2009 Zasig sieci dystrybucyjnej 25,87 km w tym:sieci preizolowane 11,85 km (46%)kanay upinowe 13,54 km (52%)sieci napowietrzne 0,48 km (2%) Liczba podstacji dystrybucyjnych 375 wzw cieplnych Roczna produkcja energii cieplnej 453.387 GJ/rok (2008 rok)

 • Dziaania zrealizowane w 2009 roku Monta instalacji OZE w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Renowacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Pisudskiego 2 Remont elewacji budynku Eckiego Centrum KulturyDziaania planowane do realizacji w latach 2010 2013 Wykorzystanie odnawialnych rde energii do ogrzewania budynku Zespou Szk Samorzdowych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 4 Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 2

 • Wybrany pakiet dziaa termomodernizacyjnych charakteryzuje sinastpujcymi wskanikami techniczno-ekonomicznymi:

  Koszt inwestycyjny 7.106.200 z Oszczdno energii 1.480 Mwh/rok Wskanik kosztu oszczdnoci energii 4.801 z/(MWh/rok) Oszczdno kosztw 308.633 z/rok Wskanik prosty czas zwrotu 23 lata Redukcja emisji CO2 820.617 kg/rok Wskanik kosztu redukcji emisji CO2 8,7 z/(kg/rok)

 • Wybrany pakiet dziaa termomodernizacyjnych charakteryzuje sinastpujcymi wskanikami techniczno-ekonomicznymi:

  Koszt inwestycyjny 7.106.200 z Oszczdno energii 1.480 Mwh/rok Wskanik kosztu oszczdnoci energii 4.801 z/(MWh/rok) Oszczdno kosztw 308.633 z/rok Wskanik prosty czas zwrotu 23 lata Redukcja emisji CO2 820.617 kg/rok Wskanik kosztu redukcji emisji CO2 8,7 z/(kg/rok)

 • ************************