Click here to load reader

TEC DE LEBADA - cdn4. cantec de lebada. Vlastare boieresti... · PDF filePrimul Rizboi Mondial a mai multor veri primari ai lui Dimitrie Strdjescu, fii ai generalului Gheogh-e Makaro-

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEC DE LEBADA - cdn4. cantec de lebada. Vlastare boieresti... · PDF filePrimul Rizboi...

 • Coleclie iniliati gi coordonati de Frr,rp-LucIeN Ionce

  FILIP-LUCIAN IORGA

  UN CAI\TEC DE LEBADA

  Vlastare boiere$ti in Primul Razboi Mondial

  Prefall de

  $tefan S. Gorovei

  /6;\ ,i cu Dlarol \

  i"E )\vl \--l

  Conftr

 • IIIF**" .t44 Indice de nurne

  Theodorini, Sanda 260 Titulescu, Nicolae 197 Tocilescu, Grigore 53 Tiestianu, $tefan Macovei 275 Trubegkoy, printii 225 Tuduri, Alecu 248 Tirduri,Ion24S Tlrduri, Sevastiga (nlscutl

  Gme) 248 Turtucaia, bltllia de 1a25,93,

  778-720, 1.3 4- 73 5, 746 -747, 758,771-773,218,252

  Ullescu, Eftimie 53-54

  Van Deman, Ralph 228 Vlcerescu, familia 130 VIclrescu, Elena 150 Vlitoianu, Alorandru 182 Witoianu, Arthur 144, 182-183 Vlitoianu, Olga (nlscutI Cior-

  nei) 183 Villimtrrescu, Alexandra (Anda)

  87 VIllimIrescu, Alexandru

  (Sandu) 87 Virtej anu, general 743 - 7 44 Vidragcu, {amika79 Vignali, Antorli o-Emiho 247 Vignali, Gino247,249 Vignali, Giovanni 248 Vignali, Iginio-Aldo-Pietro

  247-256,289 Yignoh,Jacopo 247 Vignali,Petru248 Vignali, Sofia (nlscutn Tuduri)

  248,255 Villegas, Maria de (nlscuti Di-

  mitriu-$oimu) 188 Vlahul[, Alexandru 192 Vlddescu, familia 80

  Voiculescu, Maria (niscutl Mittescu) 193

  Voiculescu, Yasile 19 l-19 4 Voiculescu Defour, Gabriela

  797-792 Volanschi,familia 187 Volpi de Dio, Merope 183 Volpi de Dio,Telleni 183 Vopicka, CharlesJ.227 \&ibiescu, George 155 Vribiescu, Nicolae tS 5.756 Vulclnescu, Mtrrglrita Ioana

  (niscutl Nicolescu) 54, 236 Vulclnescu, M ir cea 725 -726,

  236 Vulovici, Elena (niscutl Ghi-

  gescu) 8

  Vulovici, Nicolae 8

  Worler (Vexler), Max 747-743

  Xenopol, familia 60 Xenopol,A. D.8, 180

  Yates, Halsey 8.228 'lfusupov, Fehx271

  Zaioncikovski, A. M. 27 4 Zamfirescu, familia (mari bur-

  ghezi) 256-259 Zamfirescu, Costache 25 6-257 Zamfn es cu, Dintt 77 7, 27 0 Zamfirescu,lon257 Zamfnescu,Pavel2T0 Zamfirescu, To ma, 257, 259 Zdtreanu,familia 80 Zil deslles,Maria229 Zlotescu, Maria229 Zlotescu,Nicolae 229 Zotu,Yaslle253

  CUPRINS

  Prefagd - Datorii ;i drepturi de $tefan S. Gorovei 5 Prolog. 15 100 de ani de la intrarea Rominiei in Marele Rizboi. . . 23 MulEumiri. 33

  Partea I. ELITELE RoMANE$TI iN PRIMUL nAzgOl MONDIAL 35

  Caprrolul 1 Proiectul,,Memoria elitelor romdnegti" 37

  Caprrolul2 Urmagii boierimii romine gi familiile notabile . . . . 43

  Caprrolul 3 Marele Rizboi din perspectiva microistoriei. . . . . . 47

  Partea aLI-a.DESTINE iN nRZgOI. . . . 49 Ceprrolur 1. Martorii: rdzboiul vdzut

  prinochidecopil. .......51 . ,IJn foarte frumos spectacol de lumini" 52

  ,llata era plecat pe front" 56 ,,Doamne, ce nemancali eram!". 58 ,Dacd.vorbili, tata o sI moari!". 64 ,,... sI scap de tristele dormind" 77 ,,Era ceva atat de mireq in acest sacrificiu al cirnii" . . 79

 • F Ceprror,ur.2.Viteiii. .. 86

  ,,Tiliascfl Rominia Mare!" 86 ,Aista-i Conu Gheorghe de la Valea Seac[!" . . . . . . .102

  ,rAstdzirnumele lor nu se mai aude?. . . . . . . . 107 Ctitori de gati, dela pa;optla Marele Rlzboi.. . . . . . . 110 Doi cumnagi: laurii eroismului gi stigmatele trndnrii. . 11 TatIl gi fiul igi servesc tara . . . . . . .'. .11V Eroii de la Rlzoare . . .123 ,,Dumnezeu gtie unde mi va conduce

  "Idealul Nafionalr"' Unneamdemogneniinrdzboi. .....1 Al1i urmagi de boieri in Marele Rizboi. . . . . . 1 Nobleleaeroilor .....1

  Spion in Tiansilvania, rlnit la Turtucaia. . . . . . . . . 1 ErouldelaJiu.. ...173 ,,Nu sllbili credinqa, a noastrl e izbinda!".. . . . . . . 1

  ,,Peaicinusetrece!"..... .......1 Generalgiprim:ministru.. ......1 ,...rruimplinise30deani" .......18q ,,SeimbItaugicideau".. .........1 ,,Cum o si te cisitoregti cu un invalid de rizboi?" . 18. Eroullipsidinfotografie.... ....1

  Mediciirnilitari .....1 Mediculpoet . .........1 ,,Salvatorulviegeimele" .........1 ,,SI nu mi se facl paradil' Crlelul din fotografie. . . . Rlzboiul de dup[ rilzboi.

  CApIrolur- 3. Rlzboiul dus departe de casl Romdnicare luptipentruFran!a.. . .. . ... ..2

  Un ptinl fanariot Un boier moldovean. Un nobil italian romdnizat. . . . . .

  Un frate cade pentru Franfa, altulpentru Rorninia ....220 ir,groprt gi dezgropat de un obuz. . . . . . .227

  Boieri romdni care luptl pentru Rusia sau Germania 222 I-In american apfud cavzaromdneascl. . . . . . .226

  Caprtorur- 4. Rnzboiul la genul feminin . . . . . .237 ,,Devotate 9i gata de jert{h" . . .232 Moi,touteentiire .....239

  Caprror-ur 5. in spatele frontului. . . . . .247 ,,Nuvid rilzboiril,daril simt.. . :. . . . - . . . . . .247 Mareaburghezie gi Primul Rezboi Mondial. . . . . . . .256 Destinulunuigermanofil.... ......'.259

  Caprrorur-6.inrefugiu .......263 Refugiul in Moldova . .263 Departe de !ar[. ......270

  Epilog. ..293 Bibliografie .....297 Anexi. Chestionarul Meruoria elitelor romdne;ti.. . . . . . . 318 Indicedenume .......330

 • 1OO DE ANI DE LA INTRAREA ROMANIEI iN uanBLE RAZBoI

  ."{

  --" {VF niverslrile gi comemorlrile unor mo-

  ( )VW mente sau personalitnli istorice im-\-:-""W portante poartfl deseori pericolul festivismelor goale de conginut. Nu cred ci trebuie si agteptim un centenar pentru a incerca si ne apropiem de oamenii gi de faptele trecutului. Centenarul Primului R[zboi Mondial ne oferi, ins[, gansa unei reflec1ii.

  Nici aceast[ comemorare nu este feriti de pericolele festivismului oficial gi istoriografic, de locurile comune gi de judeclqile lipsite de spirit critic. Primul Rlzboi Mon- dial nu este doar zgtduirea planetarl care nagte o lume nou[, cu r[nile, spaimele, speranlele gi pericolele ei, nu e doar preambulul unui carnagiu inci gi mai mare, cel de-al Doilea Rezboi Mondial. Marele Rizboi, dincolo de dra- matismul lui, aduce cu el 9i pur.rctul cel mai inalt din is- toria romdnilor: Marea Unire- Inainte de Primul Rezboi Mondial, Vechiul Regat avea o suprafali de 737 903 km2 gi o populalie de 7 897 311 locuitori, iar Rominia Mare va avea o suprafalfl de 295 049 knf 9i o populagie de tB 657 000 de locuitori,la recensimintul din 1930 (Du- randin, f.a.,p.179). Fie ci este considerat[ un apogeu al istoriei nalionale gi o implinire andztintrelor de secole ale rominilor sau un mare noroc istoric al unei glri invinse

 • 24 FIT,IP-LT]CIAN IORGA

  pe campul de lupt[, dar favorizate de conjuncturd,,fie cd, e priviti ca rod al luptei unei armate de 1[rani sau ca re- zlTtat alviziwii unor elite luminate, Marea lJnire este de neocolit in analizele istorice si cu atAt mai mult acum,la centenar. Orice mare narafiune trebuie s[ aibi un punct culminant, iar pentru istoria romdnilor e greu s[ glsesti altul mai plin de forg5. gi de sens ca Marea Unire. Fireste ci un atitt de important factor de coeziune a identitlgii nagionale nu este ferit de cligee 9i de utilizlri excesive.

  Atdt de completl si, trebuie s[ o recunoagtem, de ne- agteptat[ este victoria romineasci din 7918,atit de mare e Marea lJnire, incdt Primul Rezboi Mondial aproape ci se estompeazd, gi devine, in congtiinla publici, dar 9i in aralizaistorici, un apendice, un detaliu de fundal in por- tretul eroic in care Marea Unire este personajul principal. Finalul glorios pentru naliunea romdni tinde si impingi in penumbrL tribulagiile milioanelor de romini care au trecut prin rilzboi, pe front si in spatele frontului. Sau care au murit in Marele Rdzboi.

  fJn eveniment-colos cum este Marea Unire are in- totdeauna nevoie de analize la rece, de indeplrtarea de discl,rsdl oficial, fie c[ e el institulional sau istoriogra- fic. InsI fuga legitimi de canoanele patriotarde ascunde gi ea capcane nebS.nuite: risclm, astfel, s5. ii judeclm pe contemporanii Marelui Rizboi dupfl tiparele timpului nostru. Din doringa de a elimina din anaTiza noastr[ cli- geele nalionaliste ale generaliei de la 1918 risc[m si ne incirclm judecilile de cliseele ideoiogiei postnagionale si, in felul acesta, si ne refuzdm contactul cu mentaliti- flle, idealurile, comportamentele gi atitudinile oamenilor de acum un veac.

  De aceea, centenarul poate oferi cercet[torilor istoriei atat gansa unor reevaluiri teoretice, cdt gi pe aceea a re- cuper[rii unor povegti individuale. Oricdt de seducitoare

  Un cintec de lebddd )\

  irr fi specuiafiile teoretice, istoria nu se poate, totusi,lipsi tle oamenii care au fost actori si martoriai evenimenteior trecutului.

  inainte de a reflecta asupra structurilor de addncime care au condus la izbucnirea Primului Rizboi Mondial, md gdndesc la cei trei stribunici ai mei cate at fost pe front. Nu din manuale sau din c[r]i am auzitpfima ditd, de Primul Rezboi Mondial. Acest evenimeni istoric de mare importantd.,dar destul de indep[rtat in timp, a fhcut parte, pentru mine, inci din primii ani de viafI, dintr-o poveste foarte familiafi,, din povestea familiei mele. De la bunica mea, Alexandrina, am aflat prima dati ci is- torii care ne pot pirea striine au fost, cindva, via\d, ca a noastr[ 9i cI fac parte din lesitura noastri sufleteasci. Ea mi-a vorbit despre rdzboi, despre suferinge, despre dez- nldejde si despre miracol. Eroul, tattrl ei, adice strlbu- nicul meu: Nicolae Costache, mic-burghez din ploiesti, fiul lui Grigore Costache. Strlbunicul Nicolae Costache a fost luat prizonier de citre bulgari, la Tlrrtucaia, in sep- tembrie 791,6, trecd.nd prin cxperienfe similare celor atit de sugestiv relatate de G. To- pirceanu. A suferit de foame, a biut ap[ din urme lisate de copite de animale, a fost pus la muncl in grldini bulgiregti. lntre timp, acasd.,familia lui il credea mort si incepuse si or- ganizeze cuvenitele pomeniri. Asta pini cind, intr-o buni zi, Nicolae Costache s-a in- fors inapoi acasd., spre spaima

Search related