of 95 /95
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Naziv kolegija/ nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik II, FIL GER 101, ROM 101 Šifra/kod GGER 101, ROM 10 Status (obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 2 Ciklus studija Prvi Semestar Drugi Ak. godina 2017/2018. Preduvjet za upis kolegija/nastavnog predmeta Nema Jezik izvođenja nastave Bosanski, hrvatski i srpski Nastavnik Ime i prezime Amela Šehović Kontakt podaci Kabinet: 183 E-mail: [email protected] Telefon: / Termin konsultacija Poslije nastave Saradnik Ime i prezime Elma Durmišević-Cernica Kontakt podaci Kabinet: 178 E-mail: [email protected] Telefon: 033/253-247 Termin konsultacija Poslije nastave Sedmični broj kontakt sati predavanja 1; seminar /; vježbe 1 Kratak opis kolegija/ nastavnog predmeta Na predavanjima se prvenstveno nastoji skrenuti pažnja na opis gramatičkog sistema bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i na aspekte korektnog pisanog izražavanja u skladu s njim. Vježbe prvenstveno služe da se na njima utvrdi materija koju su studenti čuli na predavanjima i to stalnim provjerama u vidu testova. Cilj kolegija/ nastavnog predmeta Osnovni cilj ovoga kolegija jest da se student upoznaju sa gramatičkim sistemom bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika te da se pismenost studenata podigne na što veću razinu (kako u pisanom tako i u usmenom izražavanju). Naime, ovo su studenti stranih jezika, za koje je vrlo važno poznavanje gramatike ali i praktična

SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Embed Size (px)

Text of SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4....

Page 1: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog

predmeta

Bos Bo Bosanski, hrvatski, srpski jezik II, FIL GER 101, ROM 101

Šifra/kod FIL GGGER 101, ROM 101

Status (obavezni ili izborni)

Obavezni ECTS 2

Ciklus studija Prvi Semestar Drugi Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski

Nastavnik

Ime i prezime Amela Šehović

Kontakt podaci

Kabinet: 183

E-mail:

[email protected]

Telefon: /

Termin

konsultacija Poslije nastave

Saradnik

Ime i prezime Elma Durmišević-Cernica

Kontakt podaci

Kabinet: 178

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253-247

Termin

konsultacija

Poslije nastave

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar /; vježbe 1

Kratak opis

kolegija/

nastavnog

predmeta

Na predavanjima se prvenstveno nastoji skrenuti pažnja na opis gramatičkog

sistema bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i na aspekte korektnog pisanog

izražavanja u skladu s njim. Vježbe prvenstveno služe da se na njima utvrdi

materija koju su studenti čuli na predavanjima i to stalnim provjerama u vidu

testova.

Cilj kolegija/

nastavnog

predmeta

Osnovni cilj ovoga kolegija jest da se student upoznaju sa gramatičkim sistemom

bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika te da se pismenost studenata podigne na što

veću razinu (kako u pisanom tako i u usmenom izražavanju). Naime, ovo su

studenti stranih jezika, za koje je vrlo važno poznavanje gramatike ali i praktična

Page 2: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

pismenost na oba plana.

Ishodi učenja

Usvajanje spoznaja o gramatičkom sistemu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

te podizanje općeg nivoa pismenosti kako u pisanom tako i u usmenom izražavanju

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Fonetika i fonologija

Razgraničenje ovih disciplina, osnovne jedinice njihove analize. Morfonologija.

Jezičke promjene (kratki osvrt) – jednačenja, gubljenje suglasnika, promjena l u o.

Alternacije jata.

26. 2. 2018.

2. Tvorba vokala i konsonanata

5. 3. 2018.

3. Morfologija

Morfema (osnovna podjela). Riječ. Kriteriji za klasifikaciju riječi na vrste.

Gramatičke kategorije vrsta riječi. Imenice. Kriteriji podjele imenica (značenje,

doseg, vrsta). Gramatičke kategorije imenica (rod, broj, padež).

12. 3. 2018.

4.

Imenice

Imenice e-vrste. Imenice i-vrste. Imenice a-vrste.

19. 3. 2018.

5. Pridjevi

Podjela pridjeva. Vid pridjeva. Komparacija pridjeva. Zamjenice (upućivačke riječi).

Imeničke i pridjevske zamjenice. Deklinacija zamjenica. Brojevi – osnovne odlike.

26. 3. 2018.

6. Glagoli

Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. Podjela na vrste. Glagolske

osnove (infinitivno-aoristna i prezentska). Tvorba glagolskih oblika – osnovni

principi.

2. 4. 2018.

7.

Glagoli

Prosti i složeni glagolski oblici. Pasiv – tvorba i upotreba.

9. 4. 2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

16. 4. 2018.

Page 3: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

9. Nepromjenljive vrste riječi 23. 4. 2018.

10. Sintaksa

Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize. Sintaksema. 30. 4. 2018.

11. Sintaksa

Sintagma (podjele). 7. 5. 2018.

12. Sintaksa

Nezavisnosložene rečenice 14. 5. 2018.

13. Sintaksa

Zavisnosložene rečenice (poredbeno-načinske, vremenske, mjesne, namjerne,

uzročne, pogodbene, posljedične, dopusne)

21. 5. 2018.

14. Sintaksa

Zavisnosložene rečenice (izrične i zavisnoupitne objekatske rečenice, atributske i

apozicijske zavisne rečenice)

28. 5. 2018.

15. Vezani tekst (diskurs) 4. 6. 2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Page 4: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40 2. Aktivnost 10 10 3. Završni ispit 50 50 4. 5.

Ukupno: ________bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

Polusemestralni ispit studenti pišu i u njemu odgovaraju na postavljena pitanja.

Aktivnost podrazumijeva stepen učešća u nastavi svakog studenta.

Završni ispit studenti pišu i u njemu odgovaraju na postavljena pitanja.

Napomena: /

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Page 5: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

Barić, E., Lončarić, M. i dr. Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika.

Zagreb: Školska knjiga. 1979.

Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I.: Gramatika bosanskoga jezika. Dom štampe:

Zenica. 2000.

Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

2005.

Dodatna

Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

2005.

Napomene

/

Page 6: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SILABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija /

nastavnog predmeta Bosanski jezik II / Hrvatski jezik II / Srpski jezik II (ANG)

Šifra / kod FIL BHS 102 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 2

Ciklus studija 1. Semestar 2. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija / nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Doc. dr. Halid Bulić

Kontakt podaci Kabinet: 179

E-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 253 171

Termin

konsultacija Ponedjeljak 10–11;

Utorak 13–17

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 0; vježbe 1

Kratak opis kolegija /

nastavnog predmeta

Na predavanjima će se govoriti o leksičko-semantičkim i morfološkim

karakteristikama imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva. Zatim, kategorijalnim

obilježjima glagola, glagolskim vrstama, građenju glagolskih oblika i pasivu te

nepromjenljivim riječima. Obratit će se pažnja i na leksički nivo, tipove rječnika,

semantičke odnose među riječima, bogaćenje leksičkog fonda, opću i posebnu

leksiku. U okvirima ovog kolegija govorit će se o sintaksi, sintaksičkim

jedinicama, sintaksemi, sintagmi, rečenici kao komunikacijskoj i kao gramatičkoj

jedinici, gramatičkom ustrojstvu rečenica, rečeničnim modelima, rečeničnim

konstituentima (subjektu, predikatu, objektu, adverbijalnim odredbama, atributu i

apoziciji), rečenicama po sastavu, nezavisnosloženim i zavisnosloženim

rečenicama, tipovima vezanog teksta i redu riječi. Na vježbama će studenti, na

većem broju primjera, pokazati koliko su razumjeli teorijske postavke oblasti

koje su predmet ovog kolegija.

Cilj kolegija /

nastavnog predmeta

Cilj je predmeta da kod studenata učvrsti svijest o potrebi za kontinuiranim

radom na usavršavanju vlastitog jezičkog izraza te da im predstavi temeljne

informacije o gramatičkom sistemu bosanskog, hravatskog i srpskog jezika, koje

mora znati svako ko se bavi prevođenjem na te jezike ili sa tih jezika.

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju prepoznavati zanimljive

gramatičke pojave u tekstovima na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i

opisivati ih stručnim terminima. Uspješni studenti moći će uspoređivati strukture

bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika sa strukturom stranog jezika koji studiraju.

Page 7: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija / nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Morfologija. Morfem. Riječ 26.2–2.3.2018.

2. Kriteriji za klasifikaciju riječi na vrste. Gramatičke kategorije vrsta riječi. Imenice.

Kriteriji podjele imenica. Gramatičke kategorije imenica 5–9.3.2018.

3. Imenice e-vrste. Imenice i-vrste. Imenice a-vrste 12–16.3.2018.

4. Pridjevi. Podjela pridjeva. Vid pridjeva. Komparacija pridjeva 19–23.3.2018.

5. Zamjenice. Imeničke i pridjevske zamjenice. Deklinacija zamjenica. Brojevi –

osnovne odlike 26–30.3.2018.

6. Glagoli. Leksičke i gramatičke osobine glagola. Podjela na vrste. Glagolske osnove.

Tvorba glagolskih oblika – osnovni principi 2–6.4.2018.

7. Prosti i složeni glagolski oblici. Pasiv – tvorba i upotreba 9–13.4.2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16–20.4.2018.

9. Nepromjenljive vrste riječi 23–27.4.2018.

10. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize. Sintaksema.

Sintagma 30.4–4.5.2018.

11. Rečenica kao komunikacijska jedinica. Rečenica kao sintaksička jedinica. Članovi

rečenice i njihove funkcije u rečenici 7–11.5.2018.

12. Nezavisnosložene rečenice 14–18.5.2018.

13. Zavisnosložene rečenice (mjesne, vremenske, načinske, poredbene, namjerne,

uzročne, pogodbene, posljedične, dopusne) 21–25.5.2018.

14. Zavisnosložene rečenice (objekatske i atributske zavisne rečenice) 28.5–1.6.2018.

15. Vezani tekst (diskurs) 4–8.6.2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11–15.6.2018.

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18–22.6.2018.

18.

25–29.6.2018.

Page 8: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave (oblici i

metode)

Predavanja se izvode usmeno te pomoću multimedijalnih sredstava. Na vježbama

se posebna pažnja posvećuje izradi zadataka koji su pokazatelj stvarnog

razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka

semestra prema sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40% 2. Aktivnosti na nastavi 10 10% 3. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika ili asistenta, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju položiti i

polusemestralni i završni ispit, odnosno i na jednoj i na drugoj provjeri steći 55%

od mogućeg broja bodova.

Napomene

1. Vanredni studenti mogu steći bodove za aktivnost i u terminima konsultacija ili

posebnim terminima namijenjenim vanrednim studentima (radne subote). 2. Studenti kojima maternji jezik nije bosanski, hrvatski, srpski ili crnogorski

mogu završiti obaveze prema ovom predmetu tako što će uraditi nastavne i

ispitne obaveze prikladne za one koji jezik uče kao strani, o čemu će se na

vrijeme dogovoriti s nastavnikom i asistentom.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja,

vrednuje se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uvjete, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uvjete, manje od 55 bodova.

Page 9: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika,

Zenica, 2000.

2. Josip Silić, Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka

učilišta, Zagreb, 2005.

3. Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskog jezika: Udžbenik za

I, II, III i IV razred srednje škole, Beograd, 2004.

Dodatna

1. Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik I, Beograd, 1975.

2. Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik II, Beograd, 1974.

3. Kvalitetni jezički i stilski priručnici

Napomene

Page 10: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Fonetika i fonologija

Šifra/kod FIL BHS 122 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 6

Ciklus studija Prvi Semestar Drugi Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski

Nastavnik

Ime i prezime Amela Šehović

Kontakt

podaci

Kabinet: 183

E-mail:

[email protected]

Telefon:

Termin

konsultacija Poslije nastave

Saradnik

Ime i prezime Elma Durmišević-Cernica

Kontakt

podaci

Kabinet: 178

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253-247

Termin

konsultacija

Poslije nastave

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Na predavanjima će se osvijetliti odnos između bosanskog, hrvatskog i srpskog

jezika, ukazati na istovjetnost njihovih struktura da bi se približila literatura koja se

daje uz program. Poslije posredovanja ovih činjenica, osvijetlit će se odnos između

fonetike i fonologije i jedinica njihove analize – glasa i foneme, artikulacija i

klasifikacija glasova, inventar fonema i alofona, distribucija fonema i ograničenja u

distribuciji, vidovi ostvarenja fonema kad se naruše zakoni distribucije, tj.

alternacije fonema (glasovne promjene). Na koncu će se osvijetliti problematika

akcenatskog sistema, jedinice i njihovo bilježenje, njihova distribucija i funkcija u

riječi i rečenici.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj ovog kolegija jeste da studenti ovladaju znanjima iz fonetike i

fonologije standardnih jezika na štokavskoj osnovi: bosanskog, hrvatskog, srpskog i

ovladaju teorijskim podacima o akcentu.

Ishodi učenja

Ovladavanje studenata znanjima iz fonetike i fonologije standardnih jezika na

štokavskoj osnovi: bosanskog, hrvatskog, srpskog i ovladaju teorijskim podacima o

akcentu.

Page 11: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Fonetika i fonologija bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

Jedinice analize i zadaci svake od disciplina. Povezanost i odvojivost. Glas – fonem

– slovo.

Proizvodnja glasova. Govorni aparat. Vrste artikulacije.

28. 2. 2018.

2. Klasifikacija glasova

Kriteriji klasifikacije glasova. Podjela glasova na klase po artikulacijskim i

akustičkim karakteristikama.

7. 3. 2018.

3. Inventar fonema i njihova distribucija

Broj fonema. Alofoni. Slog. Struktura i tipovi sloga. 14. 3. 2018.

4. Konsonantske grupe ili skupine

Klasifikacije. Moguće kombinacije fonema po klasama.

21. 3. 2018.

5. Ograničenja u distribuciji fonema

Realizacija fonema kao posljedica ograničenja u distribuciji – alternacije fonema.

Fonološki i morfološki uvjetovane alternacije.

28. 3. 2018.

6.

Fonološki uvjetovane alternacije

Alternacije zasnovane na različitosti artikulatorno-akustičkih osobina – po zvučnosti

i mjestu tvorbe.

4. 4. 2018.

7.

Fonološki uvjetovane alternacije

Alternacije zasnovane na sličnosti artikulatornih osobina – alternacije suglasnika s

nulom

11. 4. 2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

18. 4. 2018.

9. Morfološki uvjetovane alternacije

Alternacije velara – palatalizacije. Alternacije suglasnika ispred foneme j –

jotovanja.

25. 4. 2018.

10. Prvi maj, Praznik rada 2. 5. 2018.

11. Alternacije refleksa glasa jat

Podjela govora na ijekavske, ikavske i ekavske. Sličnosti i razlike u normama

bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika u vezi sa refleksom glasa jat.

9. 5. 2018.

12. Alternacije fonema l i a

Alternacija l sa o (prijelaz l u o). Alternacija a sa nulom (nepostojano a). 16. 5. 2018.

13. Akcenatski sistem

Page 12: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

23. 5. 2018.

Jedinice akcenatskog sistema i njihova obilježja. Distribucija jedinica sistema.

14. Akcenat u akcenatskim cjelinama. Funkcija akcenta.

Vidovi prenošenja akcenta. Kategorije staroštokavskog prenošenja akcenta. 30. 5. 2018.

15. Funkcija akcenta

Funkcija akcenta u riječi. Funkcija akcenta u rečenici. 6. 6. 2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Prvi parcijalni ispit 30 30 2. Seminar 10 10 3. Aktivnost 10 10

4. Završni ispit (drugi parcijalni: 30 bodova, sastav: 20 bodova)

50 50

5.

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

Polusemestralni ispit studenti pišu i u njemu odgovaraju na postavljena pitanja.

Seminar podrazumijeva pripremu neke teme za usmeno izlaganje pred drugim

studentima.

Aktivnost podrazumijeva stepen učešća u nastavi svakog studenta.

Završni ispit (drugi parcijalni i sastav) studenti pišu i u njemu odgovaraju na

Page 13: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

postavljena pitanja.

Napomena: /

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Barić, E. et al., Hrvatska gramatika (dio Fonetika i fonologija i dio

Morfonologija), Zagreb.

2. Jahić, Dž. et al., Gramatika bosanskog jezika (dio Fonetika i fonologija i

dio Morfonologija), Zenica.

3. Petrović, D. i Gudurić, S. Fonologija srpskoga jezika, Beograd.

4. Simić, S. i Ostojić, B., Osnovi fonologije srpskohrvatskog jezika (Dio

drugi – Fonologija srpskohrvatskog jezika), Nikšić.

5. Stevanović, M., Savremeni srpskohrvatski jezik (dio Fonetika), Beograd.

Dodatna

1. Babić, Z., Kriteriji za izbor razlikovnih obilježja u slavenskim jezicima,

Croatica, 23 i 24.

2. Brozović, D., O alofonskoj problematici u hrvatskoj ortoepiji (fonemi i

alofoni u standardnom hrvatskom jeziku), X, Radovi Filozofskog fakulteta

Page 14: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

u Zadru, sv. 9.

3. Jerković, J., Glasovna struktura jednosložne reči u srpskohrvatskom

jeziku, Prilozi proučavanju jezika, 1, Novi Sad.

4. Junković, Z., Prepostavke o fonološkoj vrijednosti samoglasnog r,

Filologija, Zagreb, sv. 8.

5. Škarić, I., Slovo, glas i fonema j, XXI, Jezik, Zagreb.

Napomene

/

Page 15: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Jezička kultura

Šifra/kod FIL BHS 124 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 6

Ciklus studija prvi Semestar drugi Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

-

Jezik izvođenja

nastave bosanski

Nastavnik

Ime i prezime Bernisa Puriš

Kontakt podaci

Kabinet: 179

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033 253 171

Termin

konsultacija

utorak od 12 do 15

četvrtak od 11 do 12

četvrtak od 18 do 19

Saradnik

Ime i prezime Elma Durmišević-Cernica

Kontakt podaci

Kabinet: 178

E-mail: [email protected] Telefon: 033 253 247

Termin

konsultacija

ponedjeljak 9–10, 12–13

četvrtak 13–15

petak 11–12

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

U uvodnom dijelu kolegija ukazuje se na značaj jezičke kulture kao dijela opće

kulture, kulture društvenog ponašanja i komuniciranja; definiraju se njene

sastavnice i njeni pojmovi te ukazuje na to da njihovu teorijsku osnovu čini

sistem pojmova i postupaka koji primarno pripadaju pojedinim posebnim

lingvističkim teorijama i metodologijama. Drugi dio kolegija usmjeren je na

kulturu pisane komunikacije, u okviru kojeg se obrazlažu opći uvjeti za dobru

pismenost i razrađuju procesi pisanja teksta, posebno akademskih i poslovnih

tekstnih vrsta. Treći dio kolegija odnosi se na kulturu verbalne komunikacije, na

retoričke i pragmatičke principe komunikacije, izdvajaju se i tumače različiti

govorni žanrovi, razrađuju pozitivna i negativna svojstva govora i kultura

slušanja, objašnjavaju estetska, tonska i stilistička obilježja govora, demonstriraju

interpretativni i kreativni diskursi, analiziraju specifične upotrebe jezika – jezički

bonton, kršenje jezičkoga bontona (jezička agresija), neverbalna komunikacija.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente s važnijim teorijsko-terminološkim pitanjima

jezičke kulture i ukazati na njezinu bitnu povezanost sa susjednim lingvističkim

disciplinama – sociolingvistikom, pragmatikom, retorikom i stilistikom. Glavni je

cilj kolegija osposobiti studente za pisanje radova u procesu obrazovanja i

obavljanju profesionalnih dužnosti, odnosno što temeljitije upoznati studente s

jezičkom kulturom, koja, kao dio kulture društvenog ponašanja, aktivno razvija

sociolingvističke, pragmalingvističke i stilističke kompetencije.

Page 16: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Ishodi učenja

Studenti će steći znanja o jezičkoj kulturu kao dijelu opće kulture i kulture

društvenog ponašanja i komuniciranja, koji se ispoljava u stepenu poznavanja

jezičkoga potencijala (inventar, izbor i upotreba jezičkih sredstava) i njegovog

prilagođavanja naročitim potrebama koje nameću domen, situacija i tematika

saopćavanja. Na temelju stečenih znanja studenti će biti osposobljeni da:

- definiraju, opišu i objasne temeljne sastavnice jezičke kulture s obzirom

na njihov sociolingvistički, pragmatički i stilistički značaj,

- preispitaju stepen vlastitoga poznavanja jezičkog potencijala koji

omogućuje praktično vladanje različitim funkcijama jezika,

- aktivno razvijaju, usavršavaju i njeguju vlastite komunikacijske

kompetencije kao vještine funkcionalnog prilagođavanja jezika

određenim govornim situacijama,

- razvijaju kritički odnos prema stanju jezičke kulture u jezičkoj praksi,

- sagledaju probleme koji proizlaze iz jezičke nekulture,

- sagledaju značaj ciljane brige za kultiviranjem jezika i jezičke prakse.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Program i literatura.

Jezička kultura i njen značaj. 1. 3.

2. Kultura – jezička kultura. Sastavnice jezičke kulture.

Izgrađivanje jezičke kulture. 8. 3.

3. Teorija jezičke kulture i srodne lingvističke discipline. 15. 3.

4. Raslojavanje jezika, jezičke norme i komunikacijska kompetencija.

Govorni izraz, pisani izraz i elektronička komunikacija. 22. 3.

5. Kultura pisane komunikacije. Opći uvjeti za dobru pismenost. Proces pisanja teksta.

Vještina akademskog pisanja. Priprema za pisanje. Globalna struktura i dijelovi

teksta. Jezik i stil teksta.

29. 3.

6. Citiranje, parafraziranje, sažimanje. Citatnice i citatni stilovi.

Ugrađivanje citata u tekst. Bibliografija i literatura. 5. 4.

7. Formalno pismeno komuniciranje – poslovno pismo.

Pisane poruke: pozivnica, čestitka, zahvala, isprika, izjava saučešća i sl. 12. 4.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

19. 4.

9. Kultura verbalne komunikacije. Retorički i pragmatički principi komunikacije.

Govorni događaj. Govorna situacija. Govorne uloge. Govorni čin.

Struktura i tipovi govornih činova.

26. 4.

10. Govorni žanrovi. Priprema i prezentacija govora.

Govornički stilovi. 3. 5.

11. Pozitivna komunikativna svojstva govora. Estetske osobine govora. Tonske odlike

Page 17: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

10. 5. govora. Retoričke figure.

12. Artikulacija. Dikcija. Modulacija.

Interpretativni i kreativni diskursi. 17. 5.

13. Negativna komunikativna svojstva govora – narušavanje strukturnojezičkih,

komunikativno-pragmatičkih i etičkih normi. 24. 5.

14. Jezički bonton (konvencionalna frazeologija / govorna etikecija). Kultura slušanja.

Jezička agresija. Jezički snobizam. Manipulacija jezikom. 31. 5.

15.

Komunikacija na javnom skupu. Neverbalna komunikacija. 7. 6.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

- usmeno izlaganje

- diskusija

- rad na tekstu

- demonstracija

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta vrši se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. parcijalni ispit 30 30% 2. seminarski rad 10 10%

3. aktivnost

10 (20 na predmetima na kojima nije predviđen

seminar)

10% (20% na predmetima na kojima nije predviđen seminar)

4. zavrs ni ispit 50 50% Ukupno: 100 bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Parcijalni ispit

Parcijalni je ispit pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru. Parcijalni ispit poloz en je ako je na njemu osvojeno najmanje 17 bodova.

• Seminarski rad

Seminarski je rad oblik pismene provjere znanja. Može biti u obliku pripreme, obrade i predstavljanja nekog od programskih sadržaja iz šire literature, ili u obliku

Page 18: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

ograničenog empirijskog istraživanja zadane teme. Seminarski rad obavezno se izlaže i brani javno na časovima seminara.

• Aktivnost

Aktivnost ukljuc uje razlic ite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na vjez bama, podnos enje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student moz e dobiti na c asovima predavanja i vjez bi.

• Završni ispit

Zavrs nom ispitu mogu pristupiti studenti koji su osvojili najmanje 55% bodova u toku semestra, tj. 28 bodova. Zavrs ni ispit moz e biti pismeni i usmeni, ili samo pismeni. Na zavrs nom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su ranije poloz ili parcijalni ispit ne polaz u na zavrs nom ispitu test ili dio testa koji se tic e gradiva obuhvac enog parcijalnim ispitom. Zavrs ni ispit smatra se poloz enim ako je na njemu osvojeno najmanje 55% bodova, tj. 28 bodova.

• Popravni ispit

Popravnom ispitu mogu pristupiti studenti koji nakon zavrs nog ispita nisu osvojili najmanje 55 bodova. Popravni je ispit integralni i ukljuc uje parcijalni ispit te zavrs ni ispit. Na popravnom ispitu studenti imaju pravo polagati svaku od nepoloz enih komponenata ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Bellenger, L. (1992) Umijeće komuniciranja. Sarajevo: Svjetlost.

2. Bugarski, R. (1997) „Kultura u jeziku i jezička kultura“, „Lingvistika i

jezička kultura“, u: Jezik u kontekstu, Beograd: Čigoja štampa – XX vek.

3. Čengić, M. (2005) Vještina pisanja. Sarajevo: DES.

4. Nikolić, M. (2010) Teorija jezičke kulture. Beograd: Institut za srpski

jezik.

5. Oraić-Tolić, D. (2011) Akademsko pismo. Zagreb: Naklada Ljevak.

6. Radovanović, M. (1986) Sociolingvistika. Novi Sad: Književna zajednica

Novog Sada – Dnevnik Novi Sad.

7. Šipka, M. (2006) Kultura govora. Sarajevo: Institut za jezik.

8. Škarić, I. (2008) Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska

knjiga.

Dodatna

1. Alerić, M. – Gazdić-Alerić, T. (2012) Čimbenici koji utječu na stavove o

(hrvatskome) standardnom jeziku. Zbornik Bosanskohercegovački

slavistički kongres I. Sarajevo: Slavistički komitet. Str. 279–290.

2. Alerić, T. (2012) Utvrđivanje sastavnica pojma jezička kultura. Zbornik

Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Sarajevo: Slavistički komitet.

Page 19: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Str. 327–335.

3. Bugarski, R. (1996) „Narodna lingvistika“, „Jezička kultura“, u: Jezik u

društvu, Beograd: Čigoja štampa / XX vek.

4. Jespersen, O. (1970) Čovječanstvo, narod i pojedinac sa lingvističkog

stanovišta. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika. Str. 108–128.

5. Katičić, R. (1992) „O purizmu“, „Jezička kultura“, u: Novi jezikoslovni

ogledi, Zagreb: Školska knjiga.

6. Kvintilijan, M. F. (1985) Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin

Masleša.

7. Lurija, A. (2000) „Osnovni oblici govornog iskaza. Usmeni (dijaloški i

monološki) i pisani govor“, u: Jezik i svest. Beograd: Zavod za udžbenike

i nastavna sredstva.

8. Nušić, B. (2015) Retorika: nauka o besedništvu (prir. N. Vojvodić).

Sremski Karlovci: Kairos.

9. Ožanić, M. (2001) Poslovna pisma. Zagreb: Tehnološki park.

10. Peti-Stantić, A. – Stanojević, M. M. – Antunović, G. (ur) (2014)

Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa –

HDPL.

11. Rot, N. (1982) Znakovi i značenja: Verbalna i neverbalna komunikacija.

Beograd: Nolit.

12. Škiljan, D. (1978) Jezik i govor u procesu komunikacije. U: Govor

realnosti i realnost jezika. Zagreb: Školska knjiga.

13. Težak, S. (1974) Govorne vježbe. Zagreb: Pedagoško-književni zbor

14. Vasić, S. (1980) Veština govorenja. Beograd: BIGZ.

15. Vuković, P. (2015) Jezična kultura: program i naslijeđe Praške škole.

Zagreb: Srednja Europa.

16. Vuletić, B. (1980) Gramatika govora. Zagreb: GZH.

Napomene

Page 20: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

IZVEDBENI PLAN

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Morfologija II

Šifra/kod FIL BHS 226 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 6

Ciklus studija I Semestar IV Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime Hasnija Muratagić-Tuna

Kontakt podaci

Kabinet: 182

E-mail:

[email protected]

Telefon: 062 170 275

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 15-16

Utorak11-15

Kabinet 182

Saradnik

Ime i prezime Enisa Ivojević

Kontakt podaci Kabinet: 181

E-mail:

Telefon: 061 153 357

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 15-16

Utorak11-15

Kabinet 182

Sedmični broj

kontakt sati

a) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik

predavanja ___2__; seminar___1____; vježbe____3___

b) Studijska grupa Književnost naroda BiH

predavanja ___2__; seminar___1____; vježbe____3___

c) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa

predavanja ___2__; seminar___0____; vježbe____2___

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

U okvirima Morfologije II detaljno se analiziraju sve vrste riječi u bosanskom,

hrvatskom i srpskom jeziku (govori se o imenicama, zamjenicama, pridjevima,

brojevima, glagolima, prilozima, prijedlozima, veznicima riječcama i uzvicima).

U opisu se uzimaju značenjski (semantički) i oblički (formalni) kriteriji.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

U odgojno-obrazovnom sistemu jezik i književnost imaju primarnu ulogu. Kao

nastavni predmet jezik se ne proučava da bude sam sebi svrhom. Nastava jezika

ima svoj sadržaj, svje metode i svoj cilj. Sve to nužno uključuje stjecanje znanja

o jeziku uopće i o bosnskom, hrvatskom i stpskom jeziku posebno, odnosno

osnove znanosti o bosanskom, hrvatskom i srpskom jetiku, tj. fonetiku,

Page 21: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

fonologiju, morfologiju, tvorbu riječi, leksiku, sintaksu, stilistiku... Cilj ovog

predmeta je upoznavanje studenata sa morfološkim sistemom bosanskog,

hrvatskog i srpskog jezika.

Ishodi učenja

Priprema studenata za detaljnu morfološku analizu svih vrsta riječi u bosanskom,

hrvatskom i srpskom jeziku, samim tim i za morfosintaksičku i stilistiku analizu

tekstova.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum 1. Upoznavanje studenata s programom i literaturom, njihovim obavezama i

ocjenjivanjem. 26. II

2.

Opće napomene o vrstma riječi. 5.III

3. Leksičko-semantičke osobine imenica. Podjela imenica. 12. III

4.

Imenice A-vrste 19. III

5. Imenice E-vrste

Imenice I-vrst

26. III

6. Leksičko-semantičke osobine pridjeva. Gramatičke osobine pridjeva.

2. IV

7. Pridjevski vid.

Komparacija pridjeva. 9. IV

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

16. IV

9. Zamjenice 23. IV

10. Imeničke zamjenice 30. IV

11. Pridjevske zamjenice 7. V

12. Brojevi

Page 22: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

14. V

13. Leksičko-semantićke osobine glagola.

Gramatička kategorija glagolskog vida, roda, lica, vremena, načina... 21. V

14. Glagolski oblici i vrste promjene. 28. V

15. Nepromjenljive vrste riječi 4. VI

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja, seminari i vježbe.

Monološka metoda; predavački (reproduktivni) vid monološke metode; dijaloška

metoda; komparativna metoda; analitičkosintetička metoda.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. prisustvo i aktivnost 10 10% 2. referati i seminarski radovi 20 20% 3. prva parcijala 20 20% 4. druga parcijala 20 20% 5. Završni usmeni ispit 30 30%

Ukupno: ___100_____bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Prisustvuje nastavi i aktivno sudjeluje, vodi rasprave, postavlja

odgovarajuća pitanja, priprema i prezentira referat

• Javno predstavlja seminarski rad i daje sopstvene zaključke na zadanu

temu

• Rješava deset zadataka na testu. Svaki zadatak nosi po dva boda.

Page 23: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Pozitivno se ocjenjuju samo testovi na kojima je osvojeno najmanje

dvanaest bodova

• Vrši detaljnu morfološku analizu rečenice. Pozitivno se ocjenjuje test sa

manje od pet grešaka.

• Na završnom ispitu student mora pokazati da je savladao program

elaboracijom određenih tematskih jedinica (postavljenih pitanja)

Napomea

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Dž Jahić, S. Halilović i I. Palić, Gramatika bosanskog jezika, Dom

štampe, Zenica, 2000.

2. Balić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika, Hrvatska

gramatika, Zagreb, više izdanja.

3. M. Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik II, Naučna knjiga,

Beograd, više izdanja.

Dodatna

J. Silić i I. Pranjković, Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta,

Školska knjiga, Zagreb, 2007.

M. Riđanović, Jezik i njegova struktura, TKP Šahinpašič, Sarajevo, 1998.

M. Ivić, Lingvistički ogledi, Prosveta, Beograd, 1983.

P. Piper i I. Klajn, Normativna gramatika srpskog jezika, Matica srpska, Novi

Sad, 2013.

Page 24: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

.

Napomene

Student je dužan pročitati i druga djela, kao i novije radove iz stručnih časopisa.

Studentima će se ponuditi literatura saglasno temi koja se tumači na časovima

predavanja i vježbi, kao i specijalna literatura potrebna za izradu referata i

seminarskih radova.

Page 25: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Lektorski seminar I

Šifra/kod FIL BHS 236 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

Ciklus studija prvi Semestar četvrti Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

-

Jezik izvođenja

nastave bosanski

Nastavnik

Ime i prezime Bernisa Puriš

Kontakt podaci

Kabinet: 179

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033 253 171

Termin

konsultacija

utorak od 12 do 15

četvrtak od 11 do 12

četvrtak od 18 do 19

Saradnik

Ime i prezime Enisa Tutkur

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

U okviru prvog dijela kolegija obrađuju se teme vezane za a) osnovna načela

jezičke pravilnosti, b) jezičke nedoumice u lektorskoj praksi, c) jezičke i stilske

karakteristike novinskih tekstova i d) primjenu korekturnih znakova i

elektroničko lektoriranje. Drugi dio kolegija odnosi se na praktični rad na tekstu.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Cilj je kolegija da studenti steknu što više praktičnog znanja u procesu

lektoriranja tekstnih vrsta koje pripadaju žurnalističkom funkcionalnom stilu.

Ishodi učenja

Studenti će steći precizna znanja o jezičkim i stilskim specifičnostima novinskih

tekstnih vrsta te prema tim specifičnostima odmjeravati stepen i granice

lektorskih zahvata na svim jezičkim nivoima određene novinske tekstne vrste.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Program i literatura.

Stručni profil lektora i područja lektorske djelatnosti. 27. 2.

2. Jezičke norme i osnovna načela jezičke pravilnosti. Jezičke nedoumice u lektorskoj

praksi. Normativni priručnici (gramatike, rječnici, pravopisi i jezički savjetnici).

6. 3.

3. Jezik u sredstvima informiranja (radio, televizija, novine, portali).

Page 26: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

13. 3. Novinske tekstne forme.

4. Jezičke i stilske karakteristike novinskih tekstova. Novinska frazeologija.

Kolokvijalni, nestandardni i strani jezički elementi u novinskim tekstovima. 20. 3.

5.

Tropi i figure u novinskim tekstovima. 27. 3.

6. Korekturni znakovi. 3. 4.

7.

E-lektoriranje. 10. 4.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

17. 4.

9. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 24. 4.

10. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 1. 5.

11. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 8. 5.

12. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 15. 5.

13. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 22. 5.

14. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 29. 5.

15. Lektoriranje novinskih tekstova: uočavanje gramatičkih (morfoloških, sintaksičkih i

tvorbenih), leksičkih, stilskih i pravopisnih grešaka. 5. 6.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

- usmeno izlaganje

- diskusija

- rad na tekstu

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

Page 27: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. parcijalni ispit 30 30% 2. seminarski rad 10 10%

3. aktivnost

10 (20 na predmetima na

kojima nije predviđen

seminar)

10% (20% na predmetima na kojima nije

predviđen seminar)

4. završni ispit 50 50% Ukupno: 100 bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Parcijalni ispit

Parcijalni je ispit pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru. Parcijalni ispit položen je ako je na njemu osvojeno najmanje 17 bodova.

• Seminarski rad

Seminarski je rad oblik pismene provjere znanja. Može biti u obliku pripreme, obrade i predstavljanja nekog od programskih sadržaja iz šire literature, ili u obliku ograničenog empirijskog istraživanja zadane teme. Seminarski rad obavezno se izlaže i brani javno na časovima seminara.

• Aktivnost

Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može dobiti na časovima predavanja i vježbi.

• Završni ispit

Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su osvojili najmanje 55% bodova u toku semestra, tj. 28 bodova. Završni ispit može biti pismeni i usmeni, ili samo pismeni. Na završnom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su ranije položili parcijalni ispit ne polažu na završnom ispitu test ili dio testa koji se tiče gradiva obuhvaćenog parcijalnim ispitom. Završni ispit smatra se položenim ako je na njemu osvojeno najmanje 55% bodova, tj. 28 bodova.

• Popravni ispit

Popravnom ispitu mogu pristupiti studenti koji nakon završnog ispita nisu osvojili najmanje 55 bodova. Popravni je ispit integralni i uključuje parcijalni ispit te završni ispit. Na popravnom ispitu studenti imaju pravo polagati svaku od nepoloženih komponenata ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Page 28: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Hekman, J. (ur.) Jezik na križu / križ na jeziku: Lektori i jezična kultura,

Zagreb, 2005.

2. Jovanović, J. Lingvistika i stilistika novinskog umeća, Beograd, 2010.

3. Škiljan, D. Javni jezik. Zagreb, 2000.

Jezički savjetnici:

4. Bulić, R. Bosanski jezik u praksi i normi, Tuzla, 1999.

5. Bulić, R. Rječnik pravopisnih, obličkih i akcenatskih nedoumica u

standardnome bosanskom jeziku, Tuzla, 2009.

6. Čedić, I. Jezički savjetnik, Sarajevo, 2013.

7. Ham, S. – Milkota, J. – Baraban, B. – Orlić, A. Hrvatski jezični savjeti,

Zagreb, 2014.

8. Klajn, I. Rečnik jezičkih nedoumica, Novi Sad, 2007.

9. Klajn, I. Ispeci pa reci, Novi Sad, 2007.

Pravopisi, gramatike i rječnici bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika.

Dodatna

1. Jezik u sredstvima informisanja i izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Herce-

govini. Poglavlje: O kulturi javne riječi i zadacima lektorske službe. Pose-

bna izdanja 3, Institut za jezik, Sarajevo, 1977. Str. 94–126.

2. Kryżan-Stanojević, B. (ur.) Javni jezik kao poligon jezičnih eksperi-

menata. Zagreb, 2013.

3. Peti-Stantić, A. – Stanojević, M. M. (ur.) Jezik kao informacija. Zagreb,

2013.

4. Rišner, V. (ur.) Jezik medija nekada i sada. Zagreb – Osijek, 2016.

5. Tošović, B. (ur.) Jezik i stil sredstava informisanja. Sarajevo, 1991.

Napomene

Page 29: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta

Leksikologija i leksikografija

Šifra/kod

FIL BHS 328

Status (obavezni ili izborni)

Obavezni ECTS 3

Ciklus studija Prvi Semestar Šesti Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Amela Šehović

Kontakt podaci Kabinet: 183

E-mail: amela.ami.sehovic

Telefon: /

Termin

konsultacija Poslije nastave

Saradnik

Ime i prezime /

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar /; vježbe 1

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Na predavanjima se prvenstveno nastoji skrenuti pažnja na osnovne leksičke

pojavnosti. Vježbe, s druge strane, služe da se na njima utvrdi materija koju su

studenti čuli na predavanjima i to stalnim provjerama u vidu testova.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj ovoga kolegija jest da se studenti našeg jezika upoznaju sa osnovnim

pojmovima leksikologije kao naučne discipline i upotrebnim odlikama leksičke

mase, a naročito s leksičkim bogatstvom bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

Ishodi učenja

Upoznatost studenata sa osnovnim pojmovima leksikologije kao naučne

discipline i upotrebnim odlikama leksičke mase, a naročito s leksičkim

bogatstvom bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

Page 30: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Osnovni pojmovi i određenje leksikologije 27. 2. 108.

2.

Opći leksikon 6. 3. 2018.

3. Razvoj općeg leksikona 13. 3. 2018.

4. Upotrebne odlike leksičke mase

Upotreba leksike kao psihička, socijalna, ontološka i vremenska činjenica. Odnos

sistema i upotrebe. Različite sheme i modeli upotrebnog raslojavanja. Raslojavanje

leksike zavisno od konteksta. Standardna i nestandardna leksika. Raslojavanje

standardne i nemarkirane leksike.

20. 3. 2018.

5. Upotrebne odlike leksičke mase

Raslojavanje nestandardne leksike. Opća nestandardna leksika. Arhaizmi i

neologizmi. Teritorijalno markirane lekseme. Funkcionalno markirane lekseme.

27. 3. 2018.

6. Upotrebne odlike leksičke mase

Raslojavanje leksike nezavisno od konteksta. Leksika obilježena a. po spolu b. po

stavu govornika c. po čestoći. Leksemska valentnost riječi i njeno rekreiranje.

3. 4. 2018.

7.

Leksikon bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika 10. 4. 2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 17. 4. 2018.

9. Razvoj leksikona bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika 24. 4. 2018.

10. Prvi maj, Praznik rada 1. 5. 2018.

11. Leksikološke discipline sa visokim stepenom autonomije

Tvorba riječi. Frazeologija. 8. 5. 2018.

12. Leksikološke discipline sa visokim stepenom autonomije

Etimologija. Onomastika. Terminologija. Termin i leksema. 15. 5. 2018.

13. Osnovni pojmovi i određenje leksikografije

Page 31: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

22. 5. 2018.

14. Rječnici

Tipovi rječnika. Odnos tipa i karakteristika rječnika. 29. 5. 2018.

15. Rječnici

Rječnici srpskohrvatskog jezika. Rječnici bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika –

stanje nakon 1992. godine.

5. 6. 2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Prvi parcijalni ispit 30 30 2. Seminar/referat 10 10 3. Aktivnost 10 10

4. Završni ispit (drugi parcijalni: 30 bodova i sastav: 20 bodova)

50 50

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

Polusemestralni ispit studenti pišu i u njemu odgovaraju na postavljena pitanja.

Referat podrazumijeva pripremu neke teme za usmeno izlaganje pred drugim

studentima.

Aktivnost podrazumijeva stepen učešća u nastavi svakog studenta.

Page 32: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Završni ispit (drugi parcijalni i sastav) studenti pišu i u njemu odgovaraju na

postavljena pitanja.

Napomena: /

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Melvinger, J. (1984) Leksikologija. Osijek

2. Šipka, Danko (1998) Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Matica srpska:

Novi Sad.

3. Zgusta, Ladislav (1991) Priručnik leksikografije. Svjetlost: Sarajevo.

Dodatna

/

Page 33: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Napomene

/

Page 34: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Sintaksa II

Šifra/kod FILBHS 332 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 6

Ciklus studija prvi Semestar šesti Ak. godina treća

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema posebnih preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Prof. dr. Ismail Palić

Kontakt-podaci

Kabinet: 185

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253195

Termin

konsultacija

Ponedjeljak, 11-14

Utorak, 12-14

Saradnik

Ime i prezime V. as. mag. Azra Hodžić-Čavkić

Kontakt-podaci

Kabinet: 178

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253-247

Termin

konsultacija

Ponedjeljak, 16-17

Utorak, 14-15

Srijeda, 14-16

Četvrtak, 15-16

Sedmični broj

kontakt-sati

a) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH:

predavanja: 2; seminar: 1; vježbe: 3.

b) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa:

predavanja: 2; vježbe: 3.

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Sadržaj kolegija tiče se sintakse, tj. sintaksičke razine jezika. U središtu su

zanimanja adverbijali i modifikatori u imenskim sintagmama (atributi) te

nezavisnosložena rečenica. Razmatraju se semantički tipovi adverbijala –

mjesnog, vremenskog, načinskog, količinskog, uzročnog, namjernog,

posljedičnog, popratnookolnosnog, socijativnog, instrumetalnog, pogodbenog,

dopusnog i dr., kao i tipovi modifikatora, i to premodifikatora i postmodifikatora.

Također definira se pojam složene rečenice i specificiraju njezina svojstva, a

potom se razrađuje klasifikacija složenih rečenica. Napokon, posebno se

obrađuju kopulativne, adverzativne i disjunktivne rečenice.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni je cilj kolegija da se studenti temeljito upoznaju sa sintaksičkom

razinom bosanskoga (hrvatskoga, srpskoga) jezika i sintaksičkim pojavama

karakterističnim za prostu i složenu rečenicu.

Ishodi učenja Od studenata se očekuje da usvoje predviđena teorijska znanja iz oblasti sintakse

Page 35: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

te da se osposobe da ih samostalno primjenjuju u praksi, tj. u sintaksičkoj analizi

tekstova. Također, kolegij priprema studente za stjecanje složenijih znanja iz

oblasti sintakse, semantike, pragmatike, stilistike i dr. srodnih lingvističkih

disciplina.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Pojam i predmet sintakse; sintaksičke poddiscipline.

Sintaksa i morfologija. Sintaksa i semantika. Sintaksa i stilistika. Sintaksa i

pragmatika.

26. 2. 2018.

2. Riječ kao sintaksička jedinica. Sintaksičke kategorije riječi: konstituentske i

nekonstituentske riječi. 05. 3. 2018.

3. Sintaksička kategorizacija i upotreba konstituentskih riječi. Supstantivne, verbalne,

adjektivne i adverbijalne riječi. 12. 3. 2018.

4. Sintaksička upotreba nekonstituentskih riječi. Prijedlozi, veznici, čestice, uzvici.

19. 3. 2018.

5. Sintagma. Teorije sintagme.

Struktura sintagme: glava (upravni član) i zavisnik (zavisni član).

Sintaksička valentnost sintaksema: binarne grupe.

26. 3. 2018.

6. Kategorijalna i funkcionalna preobrazba sintaksema.

Tipovi gramatičkih odnosa u sintagmi: slaganje, upravljanje, pridruživanje.

Slobodne i vezane sintagme. Proste i složene sintagme.

02. 4. 2018.

7. Supstantivne, verbalne, adjektivne i adverbijalne sintagme (pregled podtipova).

09. 4. 2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16. 4. 2018.

9. Rečenica. Definicije rečenice. Prosta rečenica.

Komunikacijski aspekt rečenice.

Iskaz: izjavni, upitni i zahtjevni iskazi.

23. 4. 2018.

10. Gramatički aspekt rečenice.

Predikativnost. Gramatička kategorija lica i vremena. 30. 4. 2018.

11. Gramatička kategorija načina (modalnost). Tipovi modalnosti. 07. 5. 2018.

12. Gramatička struktura rečenice. Rečenični konstituenti: predikat, dopune i dodaci.

Tipovi dopuna: obavezne i neobavezne dopune. 14. 5. 2018.

13. Predikat. Tipovi predikata.

Glagolski i imenski predikati.

Širenje predikata: dekompozicija i usložnjavanje.

Ispuštanje predikata.

21. 5. 2018.

14. Subjekt (subjekatska dopuna).

Gramatički odnosi predikata i subjekta.

Strukturni tipovi prostih rečenica: dvočlane (personalne) i jednočlane (impersonalne)

rečenice.

28. 5. 2018.

Page 36: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

15. Objekt (objekatska dopuna). Bliži (direktni) objekt. Dalji (indirektni) objekt. 04. 6. 2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11. 6. 2018.

17.

Završni ispit za studente I i II ciklusa studija po bolonjskom programu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku predavanja, seminara i vježbi.

Predavanja se izvode kombiniranim nastavnim metodama usmenog izlaganja i

dijaloga. U okviru seminara pripremaju se i prezentiraju odabrani članci iz šire

literature. Na vježbama se metodama pokazivanja i samostalnog rada uočavaju i

analiziraju obrađene sintaksičke pojave na odabranim primjerima iz korpusa

tekstova. U nastavi se koriste sva dostupna audiovizualna nastavna pomagala.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Rad studentata prati se kontinuirano i dodjeljuju se bodovi za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra,

prema sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1.

Aktivno sudjelovanje u nastavi

(za studijske grupe na kojima nema

seminara: 20)

10

(20)

10%

(20%)

2. Seminarski rad 10 10%

3. Polusemestralni pismeni ispit 30 30%

4. Završni pismeni ispit 30 30%

5. Završni usmeni ispit 20 20%

100

Ukupno: ________bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Aktivno sudjelovanje u nastavi: postavljanje relevantnih pitanja,

pokretanje rasprave o problemima ili sudjelovanje u raspravi, rješavanje

zadataka, podnošenje referata

• Seminarski rad: sastavljanje naučne ili stručne pisane recenzije odabranog

naučnog članka i njezino javno predstavljanje pred studentima

• Polusemestralni pismeni ispit: osvajanje 55% ukupnoga broja bodova (tj.

16,5 bodova) rješavanjem zadataka

• Završni pismeni ispit: osvajanje 55% ukupnoga broja bodova (tj. 16,5

bodova) rješavanjem zadataka

• Završni usmeni ispit: pokazana zadovoljavajuća sposobnost usmene

elaboracije užih tematskih jedinica ili dijelova jedinica iz nastavnoga

gradiva (pitanja se dodjeljuju metodom izvlačenja pripremljenih kartica)

Page 37: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se

i ocjenjuje kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili s neznatnim greškama (osvojenih 95-100 bodova);

b) 9 (B) - natprosječan uspjeh, s ponekom greškom (osvojenih 85-94 boda);

c) 8 (C) - prosječan uspjeh, s primjetnim greškama (osvojenih 75-84 boda);

d) 7 (D) - općenito dobar uspjeh, ali sa značajnim nedostacima (osvojenih 65-74 boda);

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne zahtjeve (osvojenih 55-64 boda);

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne zahtjeve (osvojeno manje od 55 bodova).

Literatura

Obavezna

1. Jahić, Dž., S. Halilović i I. Palić (2000), Gramatika bosanskoga jezika:

Sintaksa, Zenica

2. Silić, J. i I. Pranjković (2005), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i

visoka učilišta: Sintaksa, Zagreb

3. Stevanović, M. (1978), Savremeni srpskohrvatski jezik II, Beograd

(nezavisnosložene rečenice)

Dodatna

1. Palić, I. (2015), Rasprave iz sintakse i semantike, Sarajevo

2. Palić, I. (2016), Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga),

Sarajevo

3. Pranjković, I. (1993), Hrvatska skladnja, Zagreb

Napomene

-----

Page 38: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta

Historija književnog jezika II

Šifra/kod FILBHS345 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

Ciklus studija prvi Semestar šesti Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

nema

Jezik izvođenja

nastave bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime prof. dr. Lejla Nakaš

Kontakt podaci

Kabinet: 180

E-mail:

[email protected]

Telefon:033253100

Termin

konsultacija utorak 11-13

Saradnik

Ime i prezime mr. Mehmed Kardaš

Kontakt podaci

Kabinet:181

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033253100

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja __2___; seminar__1____; vježbe__2____

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Upoznavanje s književnojezičkim tokovima, s književnojezičkim manirima i

koinama od 16. stoljeća do kraja austrougarskog razdoblja.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Student će se upoznati s jezičkim i stilskim vrijednostima starih tekstova, s prvim

primjerima literarne norme, sa standardizacijskim procesima u vrijeme ilirskoga

pokreta i s prvim normativnim priručnicima.

Ishodi učenja

Nakon odslušanih predavanja i napravljenih vježbi studenti će biti sposobni za

filološku analizu i interpretaciju starih tekstova.

Page 39: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Pisani jezik od kraja XV do druge polovine XIX vijeka (osmansko doba)

- orijentalni utjecaj: prestižna književna koine i njen utjecaj na izraz na narodnom

jeziku – alhamijado izraz

- pisma Isa bin Ishak-bega, Sinan-bega Borovnića, Skender-paše – nastavak

srednjovjekovne tradicije u diplomatskom jeziku, kontinuitet te tradicije u krajiškim

pismima

- stećak Ahmeta i Hasana, stećak Mahmuta Brankovića – nastavak tradicije natpisa u

kamenu

2. Rukopisna bosančica i jezik krajiških pisama

- osnovne odlike grafije krajiških pisama

- ortografski uzusi

- fonetske crte triju tipova hibridnog jezika krajiških pisama

- morfološke crte – utjecaj jezika primaoca na jezik pošiljaoca

- leksika i tvorba riječi

- sintaksičke crte

- ars dictaminis

3. Stvaralaštvo na orijentalnim jezicima

- tarih

- sufijska simbolika u mističkoj poeziji

- riječi bosanskog porijekla u Bašeskijinom ljetopisu na turskom jeziku

4. Jezik i grafija alhamijado-tekstova

- grafijski sistem arapskoga jezika prilagođen bosanskom jeziku

- ikavski manir alhamijado poezije

- utjecaj narodne poezije na alhamijado izraz

5. Uskufijin Rječnik iz 1631. godine,

- tursko-bosanski rječnik

- rasprava o ikavskom refleksu u Uskufijinom jeziku

6. Jezik narodne književnosti i novoštokavska folklorna koine

- važnost štokavske narodne poezije za formiranje srandardnog jezika

- udaljavanje od dijalekatske baze (npr. ikavske novoštokavske) pokazuje stupanj

usvajanja koine

- značaj deseteračkog metra za pojavu i ustaljivanje određenih morfoloških oblika i

sintaksičkih konstrukcija

7. Usmena lirika

- utjecaj bh. govora na jezički izraz sevdalinke (fonetski i morfološki plan)

- jezička variranja istih sevdalinki u različitim zbirkama

Jezičke odlike balada

Razlike između Fortisovog zapisa i Vukovog redigovanoga prijepisa Hasanaginice

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Jezik u djelu Matije Divkovića

Jezik dubrovačke književnosti

10. Odnos Vuka i iliraca prema bh. jezičkom naslijeđu

- leksikografska i povijesna djelia 17. i 18. st. i Gajevo poznavanje tih knjiga (Bosna i

njen jezik u Gajevim proglasima i u Danici ilirskoj)

- hercegovačka jezička tradicija i narodna poezija iz Bosne u Maloj prostonarodnoj

slaveno-serbskoj pjesnarici

- hercegovački govor kao uzor jezičke pravilnosti

Page 40: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

- reforma azbuke i pravopisa

11. Pisani jezik u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka (austrougarski period)

- zaokret u književnojezičkom izrazu i obnova bosanskoga jezika (napuštanje izraza

na orijentalnim jezicima)

- priliv internacionalne leksike, pojava kontaktnih sinonima

- pitanje purizma, Šulekovi rječnici

12. Jezik Safvet-bega Bašagića

- obnova bosanskoga jezika u Bašagićevim esejima (na tvorbenom i leksičkom planu)

13. Jezik bosanskohercegovačke periodike austrougarskog razdoblja.

Bosanski prijatelj, Nada, Behar, Biser

14. Jezik u pjesničkom djelu Muse Ćazima Ćatića

Jezik u pjesničkom djelu Silvija Strahimira Kranjčevića

15. Leksika u književnoj kritici: Bašagić, Ćatić

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

frontalni, individualni, grupni i rad u parovima; metoda izlaganja, razgovora

(diskusije), rada na tekstu

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1. trimestralni test 30

2. seminarski rad 10

3. aktivnost 10

4. završni ispit 50

Ukupno: _100_bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Trimestralni ispit je pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru.

• Seminarski rad oblik je pismene provjere stečenih znanja. Zadatak obuhvaća

transkripciju i jezičku analizu teksta do 5000 znkova.

Page 41: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

• Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na

vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može

dobiti na časovima predavanja i vježbi.

• Na završnom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su

ranije položili parcijalni ispit polažu na završnom ispitu dio testa koji se tiče

gradiva obuhvaćenog parcijalnim ispitom ako žele poboljšati postignuti rezultat

iz tog dijela ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik u Sarajevu i Institut za

istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, 2005.

Vojislav Bogićević, Pismenost u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1975.

Hrestomatija iz historije književnoga jezika II, prir. L. Nakaš

Dodatna

Vončina, J. Jezična baština, 1988.

Miloš Okuka, U Vukovo doba (Književnojezički izrazi u Bosni i Hercegovini u

Vukovo doba), Sarajevo, 1987.

M. Okuka – Lj. Stančić, Književni jezik u BiH od Vuka do kraja austrugarske

vladavine, München, 1991.

Muhsin Rizvić, Između Vuka i Gaja, Oslobođenje, Sarajevo 1989. (Biblioteka

Sinteza)

Herta Kuna, Jezik Bosanskog prijatelja, prvog bosanskohercegovačkog časopisa,

Svjetlost, 1983.

Napomene

Page 42: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Funkcionalna stilistika

Šifra/kod FIL BHS 468 Status

(obavezni ili izborni) izborni ECTS 2

Ciklus studija drugi Semestar drugi Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Jezik izvođenja

nastave bosanski

Nastavnik

Ime i prezime Bernisa Puriš

Kontakt podaci

Kabinet: 179

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033 253 171

Termin

konsultacija

utorak od 12 do 15

četvrtak od 11 do 12

četvrtak od 18 do 19

Saradnik

Ime i prezime -

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 1; vježbe 0

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

U okviru kolegija najprije se daje kratak uvod u teorijsku stilistiku i ukazuje na

položaj funkcionalne stilistike u ukupnosti stilističkih disciplina, na njeno

utemeljenje i njen razvoj, tumači se funkcionalnostilistički terminološki

instrumentarij, a potom se sadržaj kolegija usmjerava na njegov težišni dio –

tumačenje i razradu pojedinih funkcionalnih stilova, podstilova i žanrova te na

analizu i interpretaciju njihovih tekstova.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente s teorijsko-terminološkim pitanjima i razvojnim

procesima funkcinalne stilistike, s općim karateristikama funkcionalnih stilova,

njihovih podstilova i žanrova; osposobiti studente za prepoznavanje, analizu i

interpretaciju stilema u različitim vrstama tekstova; osposobiti studente da

preispitaju stepen vlastitog poznavanja jezičkoga potencijala (inventar, izbor i

upotrebu jezičkih sredstava), koji omogućuje praktično vladanje različitim

funkcijama jezika.

Ishodi učenja

Studenti će steći teorijsko-terminološka znanja iz područja funkcionalne stilistike,

steći će znanja o glavnim obilježjima funkcionalnih stilova, podstilova i njihovih

žanrova, bit će osposobljeni za propoznavanje, analizu i interpretaciju stilema u

različitim vrstama tekstova te za aktivno razvijanje, usavršavanje i njegovanje

vlastitih stilističkih kompetencija.

Page 43: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Program i literatura. 1. 3.

2. Pojam, definicije i pristup prouc avanju stila. Stilistika kao nauc na disciplina. Pravci i metode u stilistici.

8. 3.

3. Zac eci, nastanak, utemeljenje i razvoj funkcionalne stilistike. 15. 3.

4. Raslojavanje jezika. Jezic ke funkcije – komunikativne funkcije i sfera upotrebe jezika / komunikativna situacija. Funkcionalno-stilsko raslojavanje jezika. Pojam funkcionalni stil i njegove definicije.

22. 3.

5. Dometi i granice klasifikacije funkcionalnih stilova. Pojmovi podstil i z anr. Problem podstilova, međustilova i prijelaznih z anrova. 29. 3.

6. Funkcionalna stilistika i stilistika teksta. FS i lingvistic ka stilistika. Lingvostilistic ka metoda u prouc avanju funkcionalnih stilova.

5. 4.

7. Stilistic ka kompetencija pojedinca – poznavanje jezic kih potkodova, sposobnost prekljuc ivanja sa jednog potkoda na drugi, sposobnost prepoznavanja stilema u tekstu.

12. 4.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

19. 4.

9. Književnoumjetnički funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezic ke funkcije KFS. Analiza i interpretacija poetskog teksta. 26. 4.

10. Analiza i interpretacija proznog teksta. 3. 5.

11. Analiza i interpretacija dramskog teksta. 10. 5.

12. Publicistički funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezic ke funkcije PFS. Podstilovi i

žanrovi. Analiza i interpretacija publicističkih tekstova. 17. 5.

13. Naučni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezic ke funkcije NFS. Podstilovi i

žanrovi. Analiza i interpretacija naučnih tekstova. 24. 5.

14. Administrativni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezic ke funkcije AFS. Podstilovi i žanrovi. Analiza i interpretacija administrativno-pravnih tekstova. 31. 5.

15. Razgovorni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Analiza konverzacije. 7. 6.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17. Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

Page 44: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

- usmeno izlaganje

- diskusija

- rad na tekstu

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. parcijalni ispit 30 30% 2. seminarski rad 10 10%

3. aktivnost

10 (20 na predmetima na kojima nije predviđen

seminar)

10% (20% na predmetima na kojima nije predviđen seminar)

4. zavrs ni ispit 50 50% Ukupno: 100 bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Parcijalni ispit

Parcijalni je ispit pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru. Parcijalni ispit poloz en je ako je na njemu osvojeno najmanje 17 bodova.

• Seminarski rad

Seminarski je rad oblik pismene provjere znanja. Može biti u obliku pripreme, obrade i predstavljanja nekog od programskih sadržaja iz šire literature, ili u obliku ograničenog empirijskog istraživanja zadane teme. Seminarski rad obavezno se izlaže i brani javno na časovima seminara.

• Aktivnost

Aktivnost ukljuc uje razlic ite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na vjez bama, podnos enje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student moz e dobiti na c asovima predavanja i vjez bi.

• Završni ispit

Zavrs nom ispitu mogu pristupiti studenti koji su osvojili najmanje 55% bodova u toku semestra, tj. 28 bodova. Zavrs ni ispit moz e biti pismeni i usmeni, ili samo pismeni. Na zavrs nom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su ranije poloz ili parcijalni ispit ne polaz u na zavrs nom ispitu test ili dio testa koji se tic e gradiva obuhvac enog parcijalnim ispitom. Zavrs ni ispit smatra se poloz enim ako je na njemu osvojeno najmanje 55% bodova, tj. 28 bodova.

• Popravni ispit

Popravnom ispitu mogu pristupiti studenti koji nakon zavrs nog ispita nisu osvojili najmanje 55 bodova. Popravni je ispit integralni i ukljuc uje parcijalni ispit te zavrs ni

Page 45: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

ispit. Na popravnom ispitu studenti imaju pravo polagati svaku od nepoloz enih komponenata ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

Bahtin, Mihail (1980) “Problem govornih žanrova”. Radio Beograd – Treći

program. IV/47. Str. 233–270.

Čarkić, Milosav: Uvod u stilistiku, Beograd, 2002.

Jakobson, Roman (1966) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit.

Katnić-Bakaršić, Marina: Stilistika, Sarajevo, 2007.

Silić, Josip: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

Tošović, Branko: Funkcionalni stilovi, Graz, 2002.

Dodatna

Bagić, Krešimir: Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012.

Kovačević, Marina – Badurina, Lada: Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka,

2001.

Vuković, Novo: Putevi stilističke ideje, Podgorica – Nikšić, 2000.

Wales, Katie: A dictionari of Stilistics, London, 2001.

Weber, Jean Jacques: “Functionalist stylistics”, u: The stylistics reader: From

Roman Jakobson to the present, London 1998, str. 56–94.

Napomene

Page 46: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SILABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija /

nastavnog predmeta IP Pragmalingvistika

Šifra / kod FIL BHS 484 Status

(obavezni ili izborni) Izborni ECTS 3

Ciklus studija 2. Semestar 2. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija / nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Doc. dr. Halid Bulić

Kontakt podaci Kabinet: 179

E-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 253 171

Termin

konsultacija Ponedjeljak 10–11;

Utorak 13–17

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 1; vježbe 0

Kratak opis kolegija /

nastavnog predmeta

U okviru predmeta predstavljaju se osnove pragmatike kao naučne discipline,

njeni osnovni pojmovi, metode, vrste, historijski razvoj te odnosi s drugim

disciplinama. Posebna se pažnja posvećuje deiksi, implikaturama,

presupozicijama, govornim činovima, načelu saradnje i strategijama učtivosti.

Cilj kolegija /

nastavnog predmeta

Cilj je predmeta da studenti nauče osnovne pojmove pragmalingvistike, da nauče

posmatrati jezik kao djelovanje te da o tome mogu kompetentno govoriti.

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju

1. definirati velik broj pragmalingvističkih pojava, prepoznati te pojave u

konkretnim upotrebama jezika i analizirati ih

2. komparirati i klasificirati pragmalingvističke pojave

3. ocjenjivati i vrednovati iskaze govornika s obzirom na ciljeve koje su željeli

postići i efekte koje su stvarno postigli

Page 47: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1.

Lingvistika i pragmatika 26.2–2.3.2018.

2.

Predmet i ciljevi pragmatike 5–9.3.2018.

3.

Podjela pragmatike. Metodologija proučavanja pragmatike 12–16.3.2018.

4.

Razvoj pragmatike 19–23.3.2018.

5. Odnos pragmatika i drugih disciplina 26–30.3.2018.

6. Jedinice pragmatike 2–6.4.2018.

7. Govorni činovi 9–13.4.2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16–20.4.2018.

9. Deikse 23–27.4.2018.

10.

Presupozicije 30.4–4.5.2018.

11.

Konverzacijske implikature 7–11.5.2018.

12.

Analiza diskursa i analiza konverzacije 14–18.5.2018.

13.

Načelo saradnje 21–25.5.2018.

14.

Učtivost (I) 28.5–1.6.2018.

15.

Učtivost (II) 4–8.6.2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11–15.6.2018.

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18–22.6.2018.

18.

25–29.6.2018.

Page 48: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave (oblici i

metode)

Predavanja se izvode usmeno i pomoću multimedijalnih sredstava.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 30 30% 2. Seminar 10 10% 3. Aktivnosti na nastavi 10 10% 4. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

• Seminar – usmeno, prema kalendaru koji određuje predmetni nastavnik u

dogovoru sa studentima

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju položiti i

polusemestralni i završni ispit, odnosno i na jednoj i na drugoj provjeri steći 55%

od mogućeg broja bodova.

Napomena

Vanredni studenti mogu steći bodove za aktivnost i u terminima konsultacija ili posebnim

terminima namijenjenim vanrednim studentima (radne subote).

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Page 49: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Milorad Pupovac, Jezik i djelovanje, Zagreb, 1990.

2. Nada Ivanetić, Govorni činovi, Zagreb, 1995.

3. Mirna Velčić, “Predmet lingvističke pragmatike”, Naše teme 11, str. 2357–

2367, 1984.

4. Snježana Kordić, “Konverzacijske implikature”, Suvremena lingvistika

XVII, str. 87–96, 1991.

5. George Yule, “Definicija i pozadina pragmatike te deiksija i udaljenost”,

Hrvatistika 4/4, str. 89–98, 2010.

6. Sabina Bakšić, Strategije učtivosti u turskom jeziku (uvodni dio), Sarajevo,

2012.

Dodatna

1. Dejvid Kristal, Kembrička enciklopedija jezika, Beograd, 1995.

2. Robert Lawrence Trask, Temeljni lingvistički pojmovi, Zagreb, 2005.

3. John. L. Austin, Kako djelovati riječima, Zagreb, 2014.

4. Stephen Levinson, Pragmatics, Cambridge (UK), 1983.

Napomene

Page 50: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Lektorski seminar II

Šifra/kod FIL BHS 537 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 3

Ciklus studija drugi Semestar četvrti Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Jezik izvođenja

nastave bosanski

Nastavnik

Ime i prezime Bernisa Puriš

Kontakt podaci

Kabinet: 179

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033 253 171

Termin

konsultacija

utorak od 12 do 15

četvrtak od 11 do 12

četvrtak od 18 do 19

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 1; vježbe 1

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta Lektura i korektura različitih vrsta prevedenih tekstova.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Cilj je kolegija da studenti steknu što više praktičnog znanja u procesu

lektoriranja različitih prevedenih tekstnih formi na svim nivoima jezičke analize.

Ishodi učenja

Studenti će steći precizna znanja o jezičkim i stilskim specifičnostima prevedenih

tekstnih vrsta te prema tim specifičnostima odmjeravati stepen i granice

lektorskih zahvata na svim jezičkim nivoima određene tekstne vrste.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Program i literatura.

Lingvistički utjecaj stranih jezika na maternji jezik. Interferencija. Proces jezičkog

posuđivanja.

1. 3.

2. Utjecaj stranih jezika na pravopisnu normu bosanskoga/hrvatskoga/srpskoga jezika. 6. 3.

3.

Lektoriranje prevedenih tekstova na pravopisnom nivou. 13. 3.

4.

Page 51: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

20. 3. Lektoriranje prevedenih tekstova na pravopisnom nivou.

5. Utjecaj stranih jezika na gramatičku normu bosanskoga/hrvatskoga/srpskoga jezika. 27. 3.

6.

Lektoriranje prevedenih tekstova na morfološkom i tvorbenom nivou. 3. 4.

7.

Lektoriranje prevedenih tekstova na morfološkom i tvorbenom nivou. 10. 4.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

17. 4.

9.

Lektoriranje prevedenih tekstova na sintaksičkom nivou. 24. 4.

10.

Lektoriranje prevedenih tekstova na sintaksičkom nivou. 1. 5.

11. Utjecaj stranih jezika na leksičko-semantičkom planu

bosanskoga/hrvatskoga/srpskoga jezika. 8. 5.

12. Lektoriranje prevedenih tekstova na leksičko-semantičkom planu b/h/s jezika. 15. 5.

13. Lektoriranje prevedenih tekstova na leksičko-semantičkom planu b/h/s jezika. 22. 5.

14. Obim i granice stilističkih intervencija. 29. 5.

15. Analiza lektoriranih tekstova. 5. 6.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

- usmeno izlaganje

- diskusija

- rad na tekstu

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. parcijalni ispit 30 30%

Page 52: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

bodovanje) 2. seminarski rad 10 10%

3. aktivnost

10 (20 na predmetima na

kojima nije predviđen

seminar)

10% (20% na predmetima na kojima nije

predviđen seminar)

4. završni ispit 50 50% Ukupno: 100 bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Parcijalni ispit

Parcijalni je ispit pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru. Parcijalni ispit položen je ako je na njemu osvojeno najmanje 17 bodova.

• Seminarski rad

Seminarski je rad oblik pismene provjere znanja. Može biti u obliku pripreme, obrade i predstavljanja nekog od programskih sadržaja iz šire literature, ili u obliku ograničenog empirijskog istraživanja zadane teme. Seminarski rad obavezno se izlaže i brani javno na časovima seminara.

• Aktivnost

Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može dobiti na časovima predavanja i vježbi.

• Završni ispit

Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su osvojili najmanje 55% bodova u toku semestra, tj. 28 bodova. Završni ispit može biti pismeni i usmeni, ili samo pismeni. Na završnom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su ranije položili parcijalni ispit ne polažu na završnom ispitu test ili dio testa koji se tiče gradiva obuhvaćenog parcijalnim ispitom. Završni ispit smatra se položenim ako je na njemu osvojeno najmanje 55% bodova, tj. 28 bodova.

• Popravni ispit

Popravnom ispitu mogu pristupiti studenti koji nakon završnog ispita nisu osvojili najmanje 55 bodova. Popravni je ispit integralni i uključuje parcijalni ispit te završni ispit. Na popravnom ispitu studenti imaju pravo polagati svaku od nepoloženih komponenata ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Page 53: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

Pravopisi, gramatike, rječnici i jezički savjetnici b/h/s jezika.

1. Filipović, R. (1986) Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: Školska knjiga.

2. Tanović, I. – Šehović, A. (2004) Negativni uticaj stranih jezika na

maternji jezik. Sarajevo: Svjetlost.

Dodatna

1. Katičić, R. (1992) Jezik prema jeziku: Jezikoslovni zapisi o prevođenju.

U: Novi jezikoslovni ogledi. Zagreb: Školska knjiga.

2. Opačić, N. (2014) Novi jezični putokazi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna

naklada.

3. Kryżan-Stanojević, B. (ur.) (2009) Lice i naličje jezične globalizacije.

Zagreb: Srednja Europa

4. Peti-Stantić, A. –Stanojević, M. M. (ur.) (2013) Jezik kao informacija,

(ur.). Zagreb: Srednja Europa – HDPL.

5. Peti-Stantić, A. –Stanojević, M. M. (ur.) (2014) Standardni jezici i

sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa – HDPL.

6. Stojić, A. (2004) Njemačke posuđenice u titlovanim filmovima i serijama.

Riječki filološki dani, knj. 5. Str. 505–514.

7. Gluhak, A. (2009) Grafički “anglicizmi”. U: Jezični varijeteti i nacionalni

identiteti, (ur. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić). Zagreb: Disput.

Napomene

Page 54: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

IZVEDBENI PLAN

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Analiza diskursa

Šifra/kod FIL BHS 582 Status

(obavezni ili izborni) izborni ECTS

Studijska

grupa

Književnost

naroda BiH

i bosanski,

hrvatski i

srpski jezik

3

Ciklus studija II Semestar IV Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Hasnija Muratagić-Tuna

Kontakt

podaci

Kabinet: 182

E-mail:

[email protected]

Telefon: 062 170 275

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 14-15

Utorak11-15

Kabinet 182

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt

podaci

Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati

a) Studijska grupa Književnost naroda BiH

predavanja__1__; seminar__1__; vježbe__0__

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Odnos diskursa i teksta, odnos verbalnog i neverbalnog. Teorije diskursa. Metode

analize. Jedinice analize (iskaz, rečenica, klauza, propozicija, govorni čin,

paragraf. Karakteristike govornog diskursa. Razgovorne strategije i implikature.

Osobine razgovora u raznim okruženjima (porodici, u obrzovnim ustanovama...)

Osobine asimetričnih razgovora (bolnici, sudubanci, univerzitetu...) Osobine

razgovora u sredstvima masovne komunikacije...

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Studenti dobijau obavijesti o teorijama, metodama i postupcima analize

razgovornog jezika u jezičkim jedinicama većim od rečenice.

Ishodi učenja Studenti se osposobljavaju za samostalnu analizu govornog materijala iz

Page 55: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

različitih okruženja.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Upoznavanje s programom, literaturom i načinom polaganja ispita. 26. II

2.

Diskurs – historija razvoja analize diskursa; definicije; diskurs i tekst; teorije

diskursa; metode analize.

5. III

3. Definicije komunikacije. Dijelovi komunikacije. Teorija govornih činova. 12. III

4.

Teorija govornih žanrova Mihaila Bahtina. 19. III

5. Konverzaciona teorija Schegloffa. Lingvistička teorija obilježenosti: Fleischman. 26. III

6.

Osobine govornog diskursa: kohezija, referencijalnost, digresivnost, empatija,

razgovorne strategije.

2. IV

7.

Osobine razgovora u porodici, školi... 9. IV

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

16. IV

9. Asimetrični razgovori u institucijama. 23. IV

10. Asimetrični razgovori u uslužnim djelatnostima... 30. IV

11. Osobine razgovora ostvarenog preko telefona, sms poruke. 7. V

12.

Osobine razgovora u sredstvima masovne komunikacije. 14. V

13. Osobine razgovora vezane za kulturne, sociolingvističke i pragmatičke parametre. 21. V

14. Politički diskurs. 28. V

15. Pitanje standardizacije razgovornog diskursa. 4. VI

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

Page 56: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja i seminar.

Monološka metoda; predavački (reproduktivni) vid monološke metode; dijaloška

metoda; komparativna metoda; analitičkosintetička metoda.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. prisustvo i aktivnost 10 10% 2. seminarski rad 30 30% 3. parcijala 30 30% 4. završni ispit 30 30%

Ukupno: __100______bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Aktivno sudjeluje u nastavi; učestvuje u raspravama, pokreće pitanja i

nudi rješenja, priprema i pred studentima prezentira referat

• Javno prezentira seminarski rad i daje sopstvene zaključke na zadanu

temu

• Rješavanjem deset zadataka (testa) od kojih svaki nosi po tri boda.

Pozitivnu ocjenu dobija student koji osvoji najmanje šesnaest bodova

• Na završnom ispitu student mora pokazati da je savladao program

elaboracijom određenih tematskih jedinica (postavljenih pitanja)

Napomena:

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

Page 57: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. S. Savić, Diskurs analiza, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet,

Novi Sad, 1993.

2. L. Badurina, Između redaka. Studije o tekstu i diskursu. Zagreb – Rijeka,

Hrvatska sveučilišna naklada, Izdavački centar, Rijeka, 2008.

3. Glavacki-Bernardi, O tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

4. Dž. Serl, Govorni činovi, Nolit, Beograd, 1992.

Dodatna

1. V. Polovina, Leksičko-semantička kohezija u razgovornom jeziku,

Filološki fakultet, Beograd, 1986.

2. S. Savić i V. Polovina, Razgovorni srpskohrvatski jezik, Filozoski fakultet,

Novi Sad, 1989.

3. D. Hajmz, Etnografija komunikacije, BIGZ, Beograd, 1980.

4. M. Velčić, Uvod u lingvistiku teksta, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Napomene

Studenti su dužni pročitati i druga djela, naročito radove iz novijih stručnih

časopisa. Studentima će se za izradu referata i seminarskih radova ponuditi

odgovarajuća literatura, saobrazna temi koja se obrađuje.

Page 58: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Semantika

Šifra/kod FILBHS 434 Status

(obavezni ili

izborni) obavezni ECTS

a) Studijska grupa

Bosanski, hrvatski i

srpski jezik i

književnost naroda

BiH: 5

c) Studijska grupa

Bosanski, hrvatski i

srpski jezik i druga

studijska grupa: 5

Ciklus studija drugi Semestar drugi Ak. godina četvrta

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema posebnih preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Prof. dr. Ismail Palić

Kontakt-podaci

Kabinet: 185

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253195

Termin

konsultacija

Ponedjeljak, 11-14

Utorak, 12-14

Saradnik

Ime i prezime V. as. mag. Azra Hodžić-Čavkić

Kontakt-podaci

Kabinet: 178

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033/253-247

Termin

konsultacija

Ponedjeljak, 16-17

Utorak, 14-15

Srijeda, 14-16

Četvrtak, 15-16

Sedmični broj

kontakt-sati

a) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH:

predavanja: 2 seminar: 1 vježbe: 2

b) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa:

predavanja: 2 vježbe: 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Sadržaj kolegija uključuje semantičku razinu jezika. Polazi se od određenja

semantike kao lingvističke discipline te razmatraju veze semantike s drugim

lingvističkim i nelingvističkim disciplinama. Posebna pažnja posvećuje se pitanju

značenja kao temeljnog pojma u semantici, njegova određenja i tipologizacije.

Značenje se također razmatra i u relaciji sa semantičkim pojmovima „smisao“ i

„referencija“. Nadalje, u sadržaj kolegija ulaze temeljne pojave leksičke

Page 59: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

semantike kao što su polisemija, homonimija, sinonimija, antonimija,

paronimija... Napokon razmatraju se sintaksičkosemantičke pojave kao što su

sinonimnost, uključenost, nekonzistentnost, te iz oblasti pragmatičke semantike

teorija govornih činova.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni je cilj kolegija da se studenti upoznaju s navedenim tematskim

cjelinama i jedinicama te ovladaju pripadajućim pojmovljem i terminologijom.

Ishodi učenja

Od studenata se očekuje da usvoje teorijska znanja iz navedenih oblasti

semantike te da se osposobe da ih samostalno primjenjuju u praksi, tj. u

semantičkoj analizi. Također, kolegij priprema studente za stjecanje složenijih

znanja iz oblasti semantike, pragmatike, stilistike i dr. srodnih lingvističkih

disciplina.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Semantika kao lingvistička disciplina. Područje semantičke analize. Semantika i

druge naučne discipline: semantika i filozofija, semantika i psihologija. 28. 2. 2018.

2. Semantika i semiotika. Semantika i gramatika. Semantika i pragmatika. 07. 3. 2018.

3. Osnovni semantički pojmovi i termini. Značenje, definicije značenja. Vrste značenja:

leksičko i gramatičko značenje. 14. 3. 2018.

4. Struktura leksičkog značenja: designacija, denotacija, konotacija.

Referencija. Smisao. 21. 3. 2018.

5. Kontekst i značenje. Lingvistički i nelingvistički kontekst. 28. 3. 2018.

6. Prijenos značenja. Metaforska, metonimijska i dr. semantičke ekstenzije. 04. 4. 2018.

7. Značenje kao semantičko-stilistička kategorija: "obilježenost" značenja.

Stilske figure i značenje. 11. 4. 2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 18. 4. 2018.

9. Homonimija.

Polisemija. 25. 4. 2018.

10. Sinonimija.

Antonimija. 02. 5. 2018.

11. Hiponimija.

Meronimija.

Paronimija.

09. 5. 2018.

12. Semantika frazema. 16. 5. 2018.

13. Sintaksička semantika. Rečenica kao predmet semantičkog istraživanja.

Page 60: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

23. 5. 2018. Osnovne komponenete rečenične semantike: propozicionalna, komunikacijska i

pragmatička komponenta.

14. Semantika i spojivost sintaksičkih jedinica. Semantički odnosi među sintaksičkim

strukturama. Istoznačnost i neistoznačnost sintaksičkih struktura.

Značenjska markiranost sintaksičkih struktura.

30. 5. 2018.

15. Govorni činovi. Konstativi i performativi.

Lokucija, ilokucija i perlokucija. Pitanja i zahtjevi. 06. 6. 2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

13. 6. 2018.

17.

Završni ispit za studente I i II ciklusa studija po bolonjskom programu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku predavanja, seminara i vježbi.

Predavanja se izvode kombiniranim nastavnim metodama usmenog izlaganja i

dijaloga. U okviru seminara pripremaju se i prezentiraju odabrani članci iz šire

literature. Na vježbama se metodama pokazivanja i samostalnog rada uočavaju i

analiziraju obrađene sintaksičke pojave na odabranim primjerima iz korpusa

tekstova. U nastavi se koriste sva dostupna audiovizualna nastavna pomagala.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Rad studentata prati se kontinuirano i dodjeljuju se bodovi za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra,

prema sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1.

Aktivno sudjelovanje u nastavi

(za studijske grupe na kojima nema

seminara: 20)

10

(20)

10%

(20%)

2. Seminarski rad 10 10%

3. Polusemestralni pismeni ispit 30 30%

4. Završni pismeni ispit 30 30%

5. Završni usmeni ispit 20 20%

100

Ukupno: ________bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Aktivno sudjelovanje u nastavi: postavljanje relevantnih pitanja,

pokretanje rasprave o problemima ili sudjelovanje u raspravi, rješavanje

zadataka, podnošenje referata

• Seminarski rad: sastavljanje naučne ili stručne pisane recenzije odabranog

naučnog članka i njezino javno predstavljanje pred studentima

• Polusemestralni pismeni ispit: osvajanje 55% ukupnoga broja bodova (tj.

16,5 bodova) rješavanjem zadataka

Page 61: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

• Završni pismeni ispit: osvajanje 55% ukupnoga broja bodova (tj. 16,5

bodova) rješavanjem zadataka

• Završni usmeni ispit: pokazana zadovoljavajuća sposobnost usmene

elaboracije užih tematskih jedinica ili dijelova jedinica iz nastavnoga

gradiva (pitanja se dodjeljuju metodom izvlačenja pripremljenih kartica)

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se

i ocjenjuje kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili s neznatnim greškama (osvojenih 95-100 bodova);

b) 9 (B) - natprosječan uspjeh, s ponekom greškom (osvojenih 85-94 boda);

c) 8 (C) - prosječan uspjeh, s primjetnim greškama (osvojenih 75-84 boda);

d) 7 (D) - općenito dobar uspjeh, ali sa značajnim nedostacima (osvojenih 65-74 boda);

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne zahtjeve (osvojenih 55-64 boda);

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne zahtjeve (osvojeno manje od 55 bodova).

Literatura

Obavezna

1. Berruto, G. (1994), Semantika, Zagreb

2. Cruse, D. A. (1986), Lexical Semantics, Cambridge (odabrana poglavlja)

3. Palmer, R. F. (1976), Semantics: a new outline, Cambridge (odabrana

poglavlja)

Dodatna

1. Lyons, J. (1977), Semantics, Cambridge

2. Prćić, T. (1997), Semantika i pragmatika reči, Novi Sad

3. Riđanović, M. (1988), Jezik i njegova struktura, Sarajevo (poglavlje o

semantici)

4. Šarić, Lj. (2007), Antonimija u hrvatskome jeziku: Semantički, tvorbeni i

sintaktički opis, Zagreb

5. Gortan-Premk, D. (2004), Polisemija i organizacija leksičkog sistema u

srpskome jeziku, Beograd

Napomene

-----

Page 62: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Staroslavenski jezik

Šifra/kod FILBHS141 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

Ciklus studija prvi Semestar drugi Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

nema

Jezik izvođenja

nastave bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime prof. dr. Lejla Nakaš

Kontakt podaci

Kabinet: 180

E-mail:

[email protected]

Telefon:033253100

Termin

konsultacija utorak 11-13

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci

Kabinet:181

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033253100

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja ____2__; seminar_______; vježbe___3___

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Gramatika staroslavenskog jezika. Prvi književni jezik Slavena: jezik najstarijih

spomenika pismenosti.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Student se upoznaje sa strukturom staroslavenskog jezika, pismom, fonološkim

sastavom i gramatičkim paradigmama.

Ishodi učenja

Student stječe znanja neophodna za čitanje, interpretaciju i jezičku analizu

najstarijih tekstova. Sadržaj predmeta priprema studente za uspješno svladavanje

gradiva u nastavku studija, na predmetu Historija književnog jezika I.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Staroslavenski jezik kao prvi slavenski književni jezik

Page 63: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

- moravsko-panonska misija, najstariji sačuvani spomenici, rad Konstantinovih

i Metodijevih učenika, ohridska i preslavska škola,

- struktura staroslavenskog jezika kao osnova za potpunije razumijevanje

historijske gramatike, poredbene gramatike slavenskih jezika i historije

literarnog jezika.

2. Upoznavanje sa staroslavenskom azbukom

Pravila čitanja slova ѣ.

Pravila čitanja slova є.

Izgovor staroslavenskih fonema

ѧ, ѫ, ъ, ь, ъı

Staroslavenski ortografski uzusi

Transkripcija i transliteracija

Prepisivanje staroslavenskog teksta pomoću internacionalnih fonetskih simbola.

Prepisivanje staroslavenskog teksta principom zamjene 'slovo za slovo'.

3. Staroslavenski vokalski sistem

Mjesto poluglasa u vokalskom sistemu stsl. jezika.

Položaj /y/ u vokalskom sistemu stsl. jezika.

Odnos /ě/ : /a/

Promjene poluglasa u staroslavenskom jeziku

Gubljenje poluglasa u slaboj poziciji.

Vokalizacija poluglasa u jakoj poziciji.

4. Konsonantski sistem staroslavenskog jezika

porijeklo svih palatala staroslavenskog jezika, a posebno r', s'

grčki suglasnici u staroslavenskom jeziku

5. Deklinacija imenica I

Deklinacije palatalnih i nepalatalnih osnova – glavne imeničke deklinacije.

Kategorija duala.

6. Glagolski oblici I

Leskinove glagolske vrste. Atematski glagoli.

Prezent glagola I i IV vrste

7. Deklinacija pridjeva I

Deklinacija pridjeva neodređenog vida.

Zamjenička deklinacija I

Lične zamjenice.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Zamjenička deklinacija II

Palatalna i nepalatalna zamjenička deklinacija.

Zamjenica vьsь.

10. Deklinacija pridjeva II

Deklinacija pridjeva određenog vida – pridjevsko-zamjenička deklinacija.

Tvorba komparativa.

11. Deklinacija imenica II

Deklinacija imenica: konsonantske osnove sva tri roda.

Deklinacija i-osnova m.r. i ž.r.

Deklinacija u-osnova m.r.

12. Glagolski oblici II

Page 64: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Leskinove glagolske vrste. Tematski glagoli. Prezent II i III vrste.

Imperativ.

Načini izražavanja futurskog značenja u stsl. jeziku.

13. Glagolski oblici III

Sigmatski aorist.

Asigmatski aorist.

Imperfekt.

14. Participi i participske konstrukcije I

Ptz.praes.akt., ptz.praet.akt., ptz.praes.pass., ptz.praet.pass.

15. Participi i participske konstrukcije II

Apsolutni dativ.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1. trimestralni test 30

2. seminarski rad

3. aktivnost 20

4. završni ispit 50

Ukupno: _100_bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Trimestralni ispit je pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru.

• Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na

vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može

dobiti na časovima predavanja i vježbi.

• Na završnom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su

ranije položili parcijalni ispit polažu na završnom ispitu dio testa koji se tiče

gradiva obuhvaćenog parcijalnim ispitom ako žele poboljšati postignuti rezultat

iz tog dijela ispita.

Page 65: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

Svetozar Nikolić, Staroslavenski jezik I: Pravopis, glasovi i oblici (više izdanja

1986, 1995...)

Svetozar Nikolić, Staroslavenski jezik II: Primeri sa rečnikom (više izdanja 1986,

1995...)

Dodatna

Stjepan Damjanović

Slovo iskona: Staroslavenska / starohrvatska čitanka (više izdanja 2002, 2006...)

Napomene

Page 66: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Historijska gramatika II

Šifra/kod FILBHS243 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

Ciklus studija prvi Semestar četvrti Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

nema

Jezik izvođenja

nastave bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime prof. dr. Lejla Nakaš

Kontakt podaci

Kabinet: 180

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033253100

Termin

konsultacija utorak 11-13

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci

Kabinet:181

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033253100

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Historijska morfologija. Razvoj gramatičkih kategorija – gramatički morfemi u

dijahonijskom aspektu. Paradigme promjenjivih riječi. Konjugacija i deklinacija

u historijskom i razvojnom aspektu.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Usvajanje znanja iz oblasti rekonstrukcijske i dijahronijske lingvistike.

Ishodi učenja

Studenti će bit osposobljeni da na primjerima srednjovjekovnih tekstova dođu do

korektnih interpretacija sadržaja. Uvid u dijahronijsku dimenziju historijske

gramatike omogućit će jasnije sagledavanje gramatičke norme savremenog

jezika.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Morfološka tipologija jezika

Page 67: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Fleksivni jezici prema aglutinativnim i izolativnim.

Analitički i sintetički jezici.

2. Praslavenski sistem deklinacijskih nastavaka prema indoevropskom

Stare imeničke osnove i nastavci.

3. Morfološka struktura promjenjivih riječi u procesu razvitka

Pojednostavljivanje sistema deklinacije imenica (utapanje manje funkcionalnih

paradigmi u glavne tipove promjene).

Tragovi nestalih tipova imeničkih deklinacija u modernom jeziku (npr. u-osnova, s-

osnova).

4. Iščezavanje duala imenica

Utjecaj duala na razvoj sinkretičnih množinskih padeža.

Dijalekti srednjojužnoslavenskog sistema sa starijim tipom imeničke deklinacije u

množini.

5. Razvoj genitiva množine

Prijelazni nastavci u genitivu mn.: usvajanje različitih tipova nastavaka za gen. pl.

12-16 st.

Porijeklo nastavka –a u gen. mn.

6. Zamjenice

Razvitak deklinacije zamjenica za prvo i drugo lice.

Razvitak zamjenica za treće lice i prisvojnih zamjenica trećega lica.

Porijeklo i razvoj zamjenica što, ništa, čiji, koji.

7. Pojednostavljivanje pridjevskih deklinacija

Stapanje palatalnih i nepalatalnih varijanata deklinacije.

Nestajanje funkcionalne opozicije određeni : neodređeni vid.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Porijeklo glagolskoga sistema

Primarni i sekundarni nastavci.

10. Prezent

Praslavenski prezent i njegov razvoj.

Razvoj pomoćnih glagola.

11. Aorist

Uprošćavanje aorista.

Slabljenje aoristne funkcije.

Stilske vrijednosti aorista.

12. Imperfekt

Slabljenje imperfekta.

Semantičke vrijednosti glagolskog vida i njegova uloga u pojednostavljivanju

glagolskog sistema.

13. Participi

Porijeklo participa i transformacija participa.

Funkcija participa prema funkciji glagolskih priloga i pridjeva.

14. Međujezički kontakti I

Pojam leksičkoga supstrata, adstrata i superstrata.

Hungarizmi u starobosanskom jeziku.

Porijeklo romanizama u bosanskom jeziku.

Page 68: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

15. Međujezički kontakti II

Germanizmi u bosanskome jeziku.

Porijeklo i slojevitost orijentalizama u bosanskome jeziku.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1. trimestralni test 30

2. seminarski rad 10

3. aktivnost 10

4. završni ispit 50

Ukupno: _100_bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Trimestralni ispit je pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru.

• Seminarski rad oblik je pismene provjere stečenih znanja. Zadatak obuhvaća

transkripciju i jezičku analizu teksta do 5000 znkova.

• Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, kao npr. isticanje na

vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može

dobiti na časovima predavanja i vježbi.

• Na završnom ispitu provjerava se gradivo iz cijeloga semestra. Studenti koji su

ranije položili parcijalni ispit polažu na završnom ispitu dio testa koji se tiče

gradiva obuhvaćenog parcijalnim ispitom ako žele poboljšati postignuti rezultat

iz tog dijela ispita.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

Page 69: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna Belić, Aleksandar

Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika II: Reči sa deklinacijom; Reči sa konjugacijom,

više izdanja, Nolit 1960, Naučna knjiga Beograd 1969, 1976, posljednje izdanje pod

naslovom Istorija srpskog jezika, Izabrana dela IV, Zavod za izdavanje udžbenika,

Beograd 1999. Udžbenik je moguće pronaći na internetu u elektronskom obliku:

Александар Белић, Историја српскохрватског језика 2, св. 1: Речи са

деклинацијом, 1972; Историја српскохрватског језика 2, св. 2: Речи са

конјугацијом, 1973)

Dodatna

Boris Kuzmić, Marina Kuzmić

Povijesna morfologija hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, 2015.

Божо Ћорић,

Повеља бана Кулина (графемика, фонемика, морфемика), Чигоја штампа,

2011.

Napomene

Page 70: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

IZVEDBENI PLAN

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Lingvistička stilistika II

Šifra/kod FILBHS530 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS

Studijska

grupa

Bosanski,

hrvatski i

srpski jezik

i

književnost

naroda BiH

5

Studijska

grupa

Književnost

naroda BiH

i bosanski,

hrvatski i

srpski jezik

4

Studijska

grupa

Bosanski,

hrvatski i

srpski jezik

i druga

studijska

grupa

4

Ciklus studija II Semestar II/IV Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema

Jezik izvođenja

nastave Bosanski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Hasnija Muratagić-Tuna

Kontakt podaci Kabinet: 182

E-mail:

[email protected]

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 14-15

Utorak11-15

Page 71: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Telefon: 062 170 275 Kabinet 182

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati

a) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik

predavanja _2_; seminar__0__; vježbe__1__

b) Studijska grupa Književnost naroda BiH

predavanja__2__; seminar__1__; vježbe__1__

c) Studijska grupa Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa

predavanja__2__; seminar__0__; vježbe__1__

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

U sklopu predmeta Lingvistička stilistika II pručavaju se jezičke jedinice sa

stilskom funkcijom, tzv, stilemi, primarno u književnim djelima, na svim nivoima:

fonostilemi, morfostilemi, semantostilemi, leksikostilemi, sintakssostilemi,

grafostilemi i tekstostilemi.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Upućivanje studenata u prepoznavanje jezičkih jedinica kao nosilaca određenih

stilskih vrijednosti u raznovrsnim proznim i poetskim tekstovima, kao i

osposobljavanje studenata za bolje razumijevanje anatomije i vrijednosti tekstova

različitih funkcionalnih registara.

Ishodi učenja

Priprema i osposobljavanje studenata za lingvostilističke analize/interpretacije

tekstova različitih funkcionalnih stilova kojima će se baviti u okvirima nastave

jezika i književnosti, ili općenito u praksi.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Upoznavanje studenata sa predmetom, literaturom i načinom polaganja ispita. 27. II

2.

Fonostilistika. Frekvencijska vrijednost glasovnih optimala.

Ekspresivna i impresivna vrijednost glasova. Eufoničnost fonema.

6. III

3. Fonostilistička motiviranost izbora. Glasovni simbolizam. Fonometaplazme. 13. III

4.

Zvučne figure. Vrednote govornog jezika. Ritam... 20. III

5. Fonostilska analiza na tekstovima. 27. III

6.

Morfostilistika. Stilska funkcija vrsta riječi i gramatičkih kategorija. 3. IV

Page 72: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

7.

Stilska funkcija derivacionih morfostilema. 10. IV

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

17. IV

9. Semantostilistika. Odnos značenja riječi i njene izražajnosti. Stilska funkcija

značenja riječi. 24. IV

10. Evokacija.

8. V

11. Pjesnička semantika/ tropi: metafora, metonimija, sinegdoha, personifikacija... 15. V

12. Nefigurativna leksika (sinonimi, homonimi, paronimi...) 22. V

13. Sintaksostilistika.

Dezorganizirane rečenice. Poremećaji u prirodnom redu riječi i rečenica. 29. V

14. Figure konstrukcije: lirski paralelizam... 9. I

15. Stilistika teksta.

Jake pozicije teksta.

Grafostilistika.

5. V

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja, vježbe i seminari.

Monološka metoda; predavački (reproduktivni) vid monološke metode; dijaloška

metoda; lingvostilističa metoda; komparativna metoda; analitičkosintetička

metoda.

Page 73: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. prisustvo i aktivnost 10 10% 2. referat ili seminarski rad 10+10 20% 3. prva parcijala 20 20% 4. druga parcijala 20 20% 5. završni usmeni ispit 30 30%

Ukupno: __100______bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Aktivno sudjeluje u nastavi; učestvuje u raspravama, pokreće pitanja i

nudi rješenja, priprema i pred studentima prezentira referat

• Javno prezentira seminarski rad i daje sopstvene zaključke na zadanu

temu

• Rješavanjem deset zadataka (testa) od kojih svaki nosi po dva boda.

Pozitivnu ocjenu dobija student koji osvoji najmanje dvanaest bodova

• Uvjeti su isti kao i za prvu parcijalu

• Na završnom ispitu student mora pokazati da je savladao program

elaboracijom određenih tematskih jedinica (postavljenih pitanja)

Napomena:

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. M. Ćorac, Stilistika srpskohrvatskog književnog jezika, Naučna knjiga,

Beograd, 1974.

2. M. Katnić-Bakaršić, Stilistika, Naućna i univerzitetska knjiga, Sarajevo,

2001.

3. M. Čarkić, Uvod u stilstiku, Naučna knjiga, Beograd, 2002.

Page 74: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Dodatna

1. A. Antoš, Osnove lingvističke stilistike, Školska knjiga, Zagreb, 1974.

2. D. Jović, Jezički sistem i poetska gramatika, Beogradski izdavačko-

grafički zavod, Beograd, 1985.

3. K. Pranjić, Jezik i književno djelo, (Ogledi za lingvostilističku analizu

književnih tekstova)

4. G. Molinie, Stilistika, Zagreb, 2002.

5. M. Kovačević, Lingvostilistika književnog teksta, SKZ, Beograd, 2012.

6. R. Simić, Stilistika srpskog jezika, Opšta stilistika, Naučno društvo za

negovanje i proučavanje srpskog jezika, Beograd, 2000.

7. V. Jovanović, Deminutivne i augmentativne imenice u srpskom jeziku,

Monografije 9, Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 2010.

8. H. Muratagić-Tuna, Lingvostilistićke interpretacije, Almanah, Podgorica,

2005.

Napomene

Studenti su dužni pročitati i druga djela, naročito radove iz novijih stručnih

časopisa. Studentima će se za izradu referata i seminarskih radova ponuditi

odgovarajuća literatura, saobrazna temi koja se obrađuje.

Page 75: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SILABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija /

nastavnog predmeta

Bosanski jezik II / Hrvatski jezik II / Srpski jezik II (KOB, HIST, ARH,

HUM, PED, SPEC. PED, SOC, FIL-SOC)

Šifra / kod FIL BHS 102 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 2

Ciklus studija 1. Semestar 2. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija / nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i

prezime Doc. dr. Halid Bulić

Kontakt

podaci

Kabinet: 179

E-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 253 171

Termin

konsultacija Ponedjeljak 10–11;

Utorak 13–17

Saradnik

Ime i

prezime Mr. Mehmed Kardaš, asistent

Kontakt

podaci

Kabinet: 181

E-mail: [email protected]

Telefon: + 387 33 253 181

Termin

konsultacija

Sedmični broj kontakt

sati predavanja 1; seminar 0; vježbe 1

Kratak opis kolegija /

nastavnog predmeta

U prvoj polovici semestra studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima koji se

tiču jezičkog raslojavanja, s posebnim osvrtom na funkcionalno raslojavanje i

naučni funkcionalni stil. U drugoj polovici semestra izučavaju se pojedini

elementi jezičke strukture, naročito morfologije i sintakse, u vezi s kojima se u

praksi često javljaju nedoumice i nejasnoće.

Cilj kolegija /

nastavnog predmeta

Cilj je predmeta da kod studenata učvrsti svijest o potrebi za kontinuiranim

radom na usavršavanju vlastitog jezičkog izraza te da im olakša pisanje tekstova

naučnim stilom sa što manje pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka.

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju objasniti osnove učenja o

raslojavanju jezika, opisati osnovne osobine funkcionalnih stilova, opisati naučni

funkcionalni stil i njegove žanrove te uspoređivati različite tekstove i vrednovati

jezička sredstva koja su u njima upotrijebljena. Osim toga, uspješni će studenti

moći u vlastitim tekstovima izbjeći veće gramatičke, pravopisne i stilske greške.

Page 76: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija / nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Raslojavanje jezika 26.2–2.3.2018.

2. Funkcionalno raslojavanje jezika 5–9.3.2018.

3. Osnovne osobine naučnog funkcionalnog stila 12–16.3.2018.

4. Osnovne vrste naučnih tekstova 19–23.3.2018.

5. Citiranje, parafraziranje i plagijat 26–30.3.2018.

6. Izrada bibliografije 2–6.4.2018.

7. Kompozicija naučnog rada. Esej. 9–13.4.2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16–20.4.2018.

9. Riječ. Vrste riječi 23–27.4.2018.

10. Osnove učenja o rečenici. Prosta rečenica 30.4–4.5.2018.

11. Sastav proste rečenice 7–11.5.2018.

12. Složena rečenica. Nezavisnosložene rečenice 14–18.5.2018.

13. Zavisnosložene rečenice 21–25.5.2018.

14. Vezani tekst 28.5–1.6.2018.

15. Red riječi 4–8.6.2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11–15.6.2018.

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18–22.6.2018.

18.

25–29.6.2018.

Page 77: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave (oblici i

metode)

Predavanja se izvode usmeno te pomoću multimedijalnih sredstava. Na vježbama

se posebna pažnja posvećuje izradi zadataka koji su pokazatelj stvarnog

razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka

semestra prema sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40% 2. Aktivnosti na nastavi 10 10% 3. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika ili asistenta, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju položiti i

polusemestralni i završni ispit, odnosno i na jednoj i na drugoj provjeri steći 55%

od mogućeg broja bodova.

Napomene

1. Vanredni studenti mogu steći bodove za aktivnost i u terminima konsultacija ili

posebnim terminima namijenjenim vanrednim studentima (radne subote). 2. Studenti kojima maternji jezik nije bosanski, hrvatski, srpski ili crnogorski

mogu završiti obaveze prema ovom predmetu tako što će uraditi nastavne i

ispitne obaveze prikladne za one koji jezik uče kao strani, o čemu će se na

vrijeme dogovoriti s nastavnikom i asistentom.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja,

vrednuje se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uvjete, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uvjete, manje od 55 bodova.

Page 78: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Milorad Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad, 1986.

2. Marina Katnić-Bakaršić, Stilistika, Sarajevo 2001.

3. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika,

Zenica, 2000. ili

4. Josip Silić, Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka

učilišta, Zagreb, 2005. ili

5. Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskog jezika: Udžbenik za

I, II, III i IV razred srednje škole, Beograd, 2004.

Dodatna

1. Umberto Eko, Kako se piše diplomski rad, Beograd, 2000.

2. Kvalitetni jezički i stilski priručnici

Napomene

Page 79: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SILABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija /

nastavnog predmeta Bosanski jezik II / Hrvatski jezik II / Srpski jezik II (ORI, SLA)

Šifra / kod FIL BHS 102 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 2

Ciklus studija 1. Semestar 2. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija / nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i prezime Doc. dr. Halid Bulić

Kontakt podaci Kabinet: 179

E-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 253 171

Termin

konsultacija Ponedjeljak 10–11;

Utorak 13–17

Saradnik

Ime i prezime Viša as. Azra Hodžić-Čavkić, MA

Kontakt podaci Kabinet: 178

E-mail: [email protected]

Telefon: + 387 33 253 247

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 0; vježbe 1

Kratak opis kolegija /

nastavnog predmeta

Na predavanjima će se govoriti o leksičko-semantičkim i morfološkim

karakteristikama imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva. Zatim, kategorijalnim

obilježjima glagola, glagolskim vrstama, građenju glagolskih oblika i pasivu te

nepromjenljivim riječima. Obratit će se pažnja i na leksički nivo, tipove rječnika,

semantičke odnose među riječima, bogaćenje leksičkog fonda, opću i posebnu

leksiku. U okvirima ovog kolegija govorit će se o sintaksi, sintaksičkim

jedinicama, sintaksemi, sintagmi, rečenici kao komunikacijskoj i kao gramatičkoj

jedinici, gramatičkom ustrojstvu rečenica, rečeničnim modelima, rečeničnim

konstituentima (subjektu, predikatu, objektu, adverbijalnim odredbama, atributu i

apoziciji), rečenicama po sastavu, nezavisnosloženim i zavisnosloženim

rečenicama, tipovima vezanog teksta i redu riječi. Na vježbama će studenti, na

većem broju primjera, pokazati koliko su razumjeli teorijske postavke oblasti

koje su predmet ovog kolegija.

Cilj kolegija /

nastavnog predmeta

Cilj je predmeta da kod studenata učvrsti svijest o potrebi za kontinuiranim

radom na usavršavanju vlastitog jezičkog izraza te da im predstavi temeljne

informacije o gramatičkom sistemu bosanskog, hravatskog i srpskog jezika, koje

mora znati svako ko se bavi prevođenjem na te jezike ili sa tih jezika.

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju prepoznavati zanimljive

gramatičke pojave u tekstovima na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i

opisivati ih stručnim terminima. Uspješni studenti moći će uspoređivati strukture

bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika sa strukturom stranog jezika koji studiraju.

Page 80: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija / nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Morfologija. Morfem. Riječ 26.2–2.3.2018.

2. Kriteriji za klasifikaciju riječi na vrste. Gramatičke kategorije vrsta riječi. Imenice.

Kriteriji podjele imenica. Gramatičke kategorije imenica 5–9.3.2018.

3. Imenice e-vrste. Imenice i-vrste. Imenice a-vrste 12–16.3.2018.

4. Pridjevi. Podjela pridjeva. Vid pridjeva. Komparacija pridjeva 19–23.3.2018.

5. Zamjenice. Imeničke i pridjevske zamjenice. Deklinacija zamjenica. Brojevi –

osnovne odlike 26–30.3.2018.

6. Glagoli. Leksičke i gramatičke osobine glagola. Podjela na vrste. Glagolske osnove.

Tvorba glagolskih oblika – osnovni principi 2–6.4.2018.

7. Prosti i složeni glagolski oblici. Pasiv – tvorba i upotreba 9–13.4.2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16–20.4.2018.

9. Nepromjenljive vrste riječi 23–27.4.2018.

10. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize. Sintaksema.

Sintagma 30.4–4.5.2018.

11. Rečenica kao komunikacijska jedinica. Rečenica kao sintaksička jedinica. Članovi

rečenice i njihove funkcije u rečenici 7–11.5.2018.

12. Nezavisnosložene rečenice 14–18.5.2018.

13. Zavisnosložene rečenice (mjesne, vremenske, načinske, poredbene, namjerne,

uzročne, pogodbene, posljedične, dopusne) 21–25.5.2018.

14. Zavisnosložene rečenice (objekatske i atributske zavisne rečenice) 28.5–1.6.2018.

15. Vezani tekst (diskurs) 4–8.6.2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11–15.6.2018.

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18–22.6.2018.

18.

25–29.6.2018.

Page 81: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave (oblici i

metode)

Predavanja se izvode usmeno te pomoću multimedijalnih sredstava. Na vježbama

se posebna pažnja posvećuje izradi zadataka koji su pokazatelj stvarnog

razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka

semestra prema sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40% 2. Aktivnosti na nastavi 10 10% 3. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika ili asistenta, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju položiti i

polusemestralni i završni ispit, odnosno i na jednoj i na drugoj provjeri steći 55%

od mogućeg broja bodova.

Napomene

1. Vanredni studenti mogu steći bodove za aktivnost i u terminima konsultacija ili

posebnim terminima namijenjenim vanrednim studentima (radne subote). 2. Studenti kojima maternji jezik nije bosanski, hrvatski, srpski ili crnogorski

mogu završiti obaveze prema ovom predmetu tako što će uraditi nastavne i

ispitne obaveze prikladne za one koji jezik uče kao strani, o čemu će se na

vrijeme dogovoriti s nastavnikom i asistentom.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja,

vrednuje se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uvjete, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uvjete, manje od 55 bodova.

Page 82: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika,

Zenica, 2000.

2. Josip Silić, Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka

učilišta, Zagreb, 2005.

3. Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskog jezika: Udžbenik za

I, II, III i IV razred srednje škole, Beograd, 2004.

Dodatna

1. Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik I, Beograd, 1975.

2. Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik II, Beograd, 1974.

3. Kvalitetni jezički i stilski priručnici

Napomene

Page 83: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SILABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija /

nastavnog predmeta Bosanski jezik II / Hrvatski jezik II / Srpski jezik II (PSIH)

Šifra / kod FIL BHS 102 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 2

Ciklus studija 1. Semestar 2. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija / nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i

prezime Doc. dr. Halid Bulić

Kontakt

podaci

Kabinet: 179

E-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 253 171

Termin

konsultacija Ponedjeljak 10–11;

Utorak 13–17

Saradnik

Ime i

prezime Mr. Elma Durmišević-Cernica, viša asistentica

Kontakt

podaci

Kabinet: 178

E-mail: [email protected]

Telefon: + 387 33 253 247

Termin

konsultacija

Sedmični broj kontakt

sati predavanja 1; seminar 0; vježbe 1

Kratak opis kolegija /

nastavnog predmeta

U prvoj polovici semestra studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima koji se

tiču jezičkog raslojavanja, s posebnim osvrtom na funkcionalno raslojavanje i

naučni funkcionalni stil. U drugoj polovici semestra izučavaju se pojedini

elementi jezičke strukture, naročito morfologije i sintakse, u vezi s kojima se u

praksi često javljaju nedoumice i nejasnoće.

Cilj kolegija /

nastavnog predmeta

Cilj je predmeta da kod studenata učvrsti svijest o potrebi za kontinuiranim

radom na usavršavanju vlastitog jezičkog izraza te da im olakša pisanje tekstova

naučnim stilom sa što manje pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka.

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju objasniti osnove učenja o

raslojavanju jezika, opisati osnovne osobine funkcionalnih stilova, opisati naučni

funkcionalni stil i njegove žanrove te uspoređivati različite tekstove i vrednovati

jezička sredstva koja su u njima upotrijebljena. Osim toga, uspješni će studenti

moći u vlastitim tekstovima izbjeći veće gramatičke, pravopisne i stilske greške.

Page 84: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija / nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Raslojavanje jezika 26.2–2.3.2018.

2. Funkcionalno raslojavanje jezika 5–9.3.2018.

3. Osnovne osobine naučnog funkcionalnog stila 12–16.3.2018.

4. Osnovne vrste naučnih tekstova 19–23.3.2018.

5. Citiranje, parafraziranje i plagijat 26–30.3.2018.

6. Izrada bibliografije 2–6.4.2018.

7. Kompozicija naučnog rada. Esej. 9–13.4.2018.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16–20.4.2018.

9. Riječ. Vrste riječi 23–27.4.2018.

10. Osnove učenja o rečenici. Prosta rečenica 30.4–4.5.2018.

11. Sastav proste rečenice 7–11.5.2018.

12. Složena rečenica. Nezavisnosložene rečenice 14–18.5.2018.

13. Zavisnosložene rečenice 21–25.5.2018.

14. Vezani tekst 28.5–1.6.2018.

15. Red riječi 4–8.6.2018.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

11–15.6.2018.

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18–22.6.2018.

18.

25–29.6.2018.

Page 85: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave (oblici i

metode)

Predavanja se izvode usmeno te pomoću multimedijalnih sredstava. Na vježbama

se posebna pažnja posvećuje izradi zadataka koji su pokazatelj stvarnog

razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka

semestra prema sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40% 2. Aktivnosti na nastavi 10 10% 3. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika ili asistenta, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju položiti i

polusemestralni i završni ispit, odnosno i na jednoj i na drugoj provjeri steći 55%

od mogućeg broja bodova.

Napomene

1. Vanredni studenti mogu steći bodove za aktivnost i u terminima konsultacija ili

posebnim terminima namijenjenim vanrednim studentima (radne subote). 2. Studenti kojima maternji jezik nije bosanski, hrvatski, srpski ili crnogorski

mogu završiti obaveze prema ovom predmetu tako što će uraditi nastavne i

ispitne obaveze prikladne za one koji jezik uče kao strani, o čemu će se na

vrijeme dogovoriti s nastavnikom i asistentom.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja,

vrednuje se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uvjete, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uvjete, manje od 55 bodova.

Page 86: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Literatura

Obavezna

1. Milorad Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad, 1986.

2. Marina Katnić-Bakaršić, Stilistika, Sarajevo 2001.

3. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika,

Zenica, 2000. ili

4. Josip Silić, Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka

učilišta, Zagreb, 2005. ili

5. Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskog jezika: Udžbenik za

I, II, III i IV razred srednje škole, Beograd, 2004.

Dodatna

1. Umberto Eko, Kako se piše diplomski rad, Beograd, 2000.

2. Kvalitetni jezički i stilski priručnici

Napomene

Page 87: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Poredbena gramatika slavenskih jezika

Šifra/kod FIL BHS 550 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS

Ciklus studija 2. Semestar 4. Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Nema preduvjeta.

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik

Nastavnik

Ime i prezime prof. dr. Senahid Halilović

Kontakt podaci

Kabinet: 170

E-mail: [email protected]

Telefon: + 387 33 253 170

Termin

konsultacija

Ponedjeljak

10–13

Saradnik

Ime i prezime mr. Mehmed Kardaš

Kontakt podaci

Kabinet: 181

E-mail:

[email protected]

Telefon: + 387 33 253 181

Termin

konsultacija

Utorak

13–16

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 0; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Na predavanjima će studenti detaljnije upoznati metode poredbeno-povijesnog

proučavanja srodnih jezika, gdje će posebna pažnja biti usmjerena na slavensku

jezičku porodicu, praslavenski jezik, njegovu evoluciju i izmjene strukturnih

modela fonoloških sistema slavenskih jezika.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj ovog kolegija jeste da studenti ovladaju znanjima i metodama

poredbeno-povijesnog proučavanja slavenskih jezika u teorijskom i praktičnom

pogledu.

Ishodi učenja Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju prepoznavati i analizirati

najvažnije gramatičke pojave u tekstovima pisanim slavenskim jezicima.

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Upoznavanje s predmetom.

2. Poredbeno-povijesno proučavanje srodnih jezika: metode unutarnje rekonstrukcije i

etimologije.

3. Odnos gramatičkih struktura praindoevropskog i praslavenskog jezika.

Page 88: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

4. Baltoslavenska jezička zajednica.

5. Slavenska jezička porodica i praslavenski jezik: evolucija i izmjene strukturnih modela

fonoloških sistema slavenskih jezika.

6. Klasični praslavenski: zakon otvorenog sloga i slogovna harmonija.

7. Prva palatalizacija velara i monoftongizacija diftonga.

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Općeslavenske promjene: druga i treća palatalizacija velara.

10. Jotacija.

11. Postanak nosnih vokala i njihova sudbina u slavenskim jezicima.

12. Metateza likvida.

13. Razvoj jerova i njihovi refleksi u slavenskim jezicima.

14. Spajanje y i i.

15. Postanak jata i refleksi u slavenskim jezicima.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja se izvode usmeno, a na vježbama se analiziraju tekstovi na

slavenskim jezicima.

Page 89: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 40 40% 2. Aktivnosti na nastavi 10 10% 3. Završni ispit 50 50% 4. 5.

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Polusemestralni ispit – student je obavezan napisati seminarski rad

• Aktivnosti na nastavi – pismeno ili usmeno, samoinicijativno ili na poticaj

nastavnika ili asistenta, isključivo na nastavi

• Završni ispit – pismeno, prema rasporedu ispita

Napomena:

Da bi uspješno završili predmet i dobili ocjenu, studenti moraju uraditi seminarski rad.

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

Bošković, Radosav, Uporedna gramatika slovenskih jezika, I dio (Fonetika),

Beograd (izdanje Naučne knjige ili Trebnika)

Mihaljević, Milan, Slavenska poredbena gramatika, 1. dio (Uvod i fonetika),

Zagreb, 2002.

Dodatna

Dodatnu literaturu studenti će dobiti u skladu s temama seminarskog rada.

Napomene

Page 90: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Dijalektologija II

Šifra/kod FIL BHS 360 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 5 (J), 4 (K)

Ciklus studija II Semestar II Ak. godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Dijalektologija I

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime Senahid Halilović

Kontakt

podaci

Kabinet: 184

E-mail:

[email protected]

Telefon: 033 253-170

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 10-13

Utorak 14-16

Kabinet 184

Saradnik

Ime i prezime Enisa Bajraktarević

Kontakt

podaci

Kabinet: 181

E-mail:

Telefon: 033 253-181

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vježbe 2

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Predavanja: Bosanskohercegovački govori smještaju se u širi okvir štokavskih

dijalekata. Najprije se pružaju obavijesti o dosadašnjoj istraženosti

bosanskohercegovačkih govora. Bosanskohercegovački govori pripadaju četirima

dijalektima štokavskog narječja: istočnobosanskom (ijekavskošćakavski);

zapadnom (mlađi ikavski; ikavski novoštokavski); istočnohercegovačkom

(ijekavskoštakavski) i posavskom / slavonskom (arhaični šćakavski). Prva tri

dijalekta dalje se dijele na poddijalekte, govorne tipove i skupine govora; poslije

sagledavanja unutarnje raslojenosti navode se najvažnije osobine dijalekata.

Seminar: Kritički osvrti na literaturu o bosanskohercegovačkim govorima.

Samostalno istraživanje govora.

Vježbe: Analiza tekstova iz bosanskohercegovačkih dijalekata.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se studenti upoznaju s bosanskohercegovačkim

dijalektima i osnovnim osobinama bosanskohercegovačkih govora.

Ishodi učenja

Priprema studenata za uočavanje osobenosti bosanskohercegovačkih dijalekata i mjesnih

govora, za analizu tekstova iz pojedinih govora i razumijevanje dijalektizama u

književnim djelima.

Page 91: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Razvoj dijalektologije u BiH do polovice XX stoljeća

2. Razvoj dijalektologije u BiH od polovice XX stoljeća do danas

3. Savremeno stanje bosanskohercegovačke dijalektologije

4. Istočnobosanski (ijekavskošćakavski) dijalekt: Granice, unutarnja raslojenost

5. Istočnobosanski (ijekavskošćakavski) dijalekt: Osnovne osobine podijalekata i

pojedinih govornih tipova

6. Zapadni (mlađi ikavski; ikavski novoštokavski) dijalekt: Granice, unutarnja

raslojenost

7. Zapadni (mlađi ikavski; ikavski novoštokavski) dijalekt: Osnovne osobine

podijalekata i pojedinih govornih tipova

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Istočnohercegovački (ijekavskoštakavski) dijalekt: Granice, unutarnja raslojenost

10. Istočnohercegovački (ijekavskoštakavski) dijalekt: Osnovne osobine podijalekata i

pojedinih govornih tipova

11. Posavski (arhaični šćakavski) dijalekt: osnovne osobine

12. Raslojenost bosanskohercegovačkih govora s obzirom na nacionalnu pripadnost:

Prilike u pojedinim dijalektima

13. Dijalekatski rječnici

14. Dijalekti i nastava jezika: Dijalektizmi u književnom djelu

15. Mjesto bosanskohercegovačkih dijalekata među ostalim štokavskim dijalektima

16. Priprema za ispit

17.

Završni ispit

18.

Page 92: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja, seminari i vježbe.

Monološka i dijaloška metoda; komparativna metoda; analitičkosintetička metoda.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvođenja

konačne ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R. br.

Elementi praćenja Broj bodova Učešće u

ocjeni (%)

1. Aktivnost na nastavi 10 10%

2. Seminarski rad 10 10%

3. Polusemestralni ispit 30 30%

4. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100% Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Prisustvuje nastavi i aktivno sudjeluje, vodi rasprave, postavlja odgovarajuća

pitanja, priprema i prezentira referat

• Javno predstavlja seminarski rad i daje zaključke na zadanu temu

• Rješava deset zadataka na testu; svaki zadatak nosi po dva boda

• Pozitivno se ocjenjuju testovi na kojima je osvojeno najmanje dvanaest bodova

• Na završnom ispitu student mora pokazati da je savladao program

Napomena:

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Brozović, D.: Mjesto bosanskohercegovačkih govora u štokavskome narječju, u:

Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik, Sarajevo, 2005, 11-13.

2. Halilović, S.: Bosanskohercegovački govori, Sarajevo, u: Jezik u Bosni i Herce-

govini, Institut za jezik, Sarajevo, 2005, 15-51.

3. Halilović, S.: Bosanskohercegovački govori i nacionalna pripadnost, Sarajevo,

u: Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik, 2005, 71-77. Dodatna

Studenti su dužni pročitati i druga djela, kao i novije radove iz stručnih časopisa.

Studentima će se ponuditi literatura saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja

i vježbi, kao i specijalna literatura potrebna za izradu referata i seminarskih radova.

Napomene

Page 93: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Urbana dijalektologija

Šifra/kod FIL BHS 571

Status

(obavezni ili

izborni)

izborni ECTS 2 (J), 2 (K)

Ciklus studija II Semestar IV Ak.

godina 2017/18.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

-

Jezik izvođenja

nastave Bosanski, hrvatski, srpski

Nastavnik

Ime i prezime Senahid Halilović

Kontakt podaci

Kabinet: 184

E-mail:

Telefon: 253-170

Termin

konsultacija

Pon. 10-13:00

Ut. 14-16:00 Kabinet 184

Saradnik

Ime i prezime Enisa Bajraktarević

Kontakt podaci

Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmični broj

kontakt sati Predavanja: J 2, K 1; seminar: K 1; vježbe_______

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Predavanja: U uvodnom dijelu kolegija studenti se upoznaju s predmetom i

metodologijom urbane dijalektologije. Potom slijede obavijesti o temeljnim

terminima urbane dijalektologije: varijable, tipovi jezičkih varijeteta,

horizontalna i vertikalna stratifikacija, društvena mreža, društveni činioci

promjena; mrakeri promjena; tipovi i smjer promjena i dr. U drugom dijelu

kolegija prati se razvoj urbane dijalektologije od njenih početaka do savremenih

istraživanja. Naročita pažnja posvećena je rezultatima istraživanja gradskih

govora u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Seminar: Kritički osvrti na literaturu o gradskim govorima.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Cilj kolegija jeste da se studenti upoznaju s metodologijom i osnovnim

rezultatima urbane dijalektologije.

Ishodi učenja Priprema studenata za uočavanje osobenosti urbanih govora.

Page 94: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Sadržaj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Predmet i zadaci urbane dijalektologije

2. Metodologija urbane dijalektologije

3. Varijable. Vremenska dimenzija

4. Tipovi jezičkih varijeteta. Supstandardni i interdijalekatski idiomi

5. Horizontalna / teritorijalna i vertikalna / socijalna stratifikacija

6. Govorna zajednica, društvena klasa, društvena mreža

7. Društveni činioci promjena. Mrakeri promjena. Tipovi i smjer promjena

8.

Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Počeci urbane dijalektologije

10. Istraživanja W. Labova

11. Istraživanja gradskih govora do kraja XX st.

12. Istraživanja gradskih govora početkom XXI st.

13. Istraživanja gradskih govora u Hrvatskoj (Split, Zagreb)

14. Istraživanja gradskih govora u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad)

15. Istraživanja gradskih govora u Bosni i Hercegovini

16. Priprema za ispit

17.

Završni ispit 18.

Page 95: SYLLABUS - ff.unsa.ba · Leksičko-semantičke i gramatičke osobine glagola. ... Sintaksa 30. 4. 2018. Odnos morfologije i sintakse. Osnovne jedinice sintaksičke analize

Način izvođenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja i seminari.

Monološka i dijaloška metoda; komparativna metoda; analitičkosintetička metoda.

Obaveze studenata

i elementi praćenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura

izvođenja konačne

ocjene i

bodovanje)

Praćenje rada studenta se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu nakon završetka semestra prema

sljedećim elementima praćenja:

R.

br. Elementi praćenja Broj bodova

Učešće u

ocjeni (%)

1. Aktivnost na nastavi 10 10%

2. Seminarski rad 10 10%

3. Polusemestralni ispit 30 30%

4. Završni ispit 50 50%

Ukupno: 100 bodova 100%

Predviđene bodove za svaki od elemenata praćenja studenti postižu na sljedeći način:

• Prisustvuje nastavi i aktivno sudjeluje, vodi rasprave, postavlja odgovarajuća

pitanja, priprema i prezentira referat

• Javno predstavlja seminarski rad i daje zaključke na zadanu temu

• Rješava deset zadataka na testu; svaki zadatak nosi po dva boda

• Pozitivno se ocjenjuju testovi na kojima je osvojeno najmanje dvanaest bodova

• Na završnom ispitu student mora pokazati da je savladao program

Napomena:

Skala ocjenjivanja

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. Bošnjaković, Ž. (ur.), Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine, Filozofski

fakultet, Novi Sad, 2009, 7–76.

2. Halilović, S., Tanović, I., Šehović, A., Govor grada Sarajeva i razgovorni

bosanski jezik, Slavistički komitet, Sarajevo, 2009.

3. Jutronić, D., Splitski govor od vapora do trajekta, Biblioteka Skalić 10, Split,

2010.

4. Labov, W., The Social Stratification of English in New York City (second edi-

tion), Cambridge University Press, 2006.

5. Šojat, A., Barac-Grum, V., Kalinski, I., Lončarić, M., Zečević, V., Zagrebački kaj

– govor grada i prigradskih naselja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Za-

greb, 1998.

Dodatna

Na časovima predavanja i seminara studenti će biti upućeni na literaturu koja će im

koristiti tokom pripreme referata i seminarskih radova.

Napomene