SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - bib.irb.hr SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU Poslijediplomski

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - bib.irb.hr SVEU¤’ILI¥ TE U...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU

  TOMISLAVA MAJIĆ

  Ekonomska politika u funkciji povećanja izvozne konkurentnosti Republike Hrvatske

  MAGISTARSKI RAD

  ZAGREB, 2012

 • PODACI I INFORMACIJE O MAGISTRANDU

  Ime i prezime: Tomislava Majić Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 20. veljače, 1976. Naziv završenog studija, fakulteta i godina diplomiranja: Studij poslovne ekonomije, smjer Financije, Ekonomski fakultet u Zagrebu, ožujak 2000.

  PODACI O MAGISTARSKOM RADU

  Vrsta studija: znanstveni Naziv studija: Međunarodna ekonomija Naziv magistarskog rada: Ekonomska politika u funkciji povećanja izvozne konkurentnosti Republike Hrvatske UDK:_______________________________ Fakultet na kojem je rad obranjen: Ekonomski fakultet Zagreb

  POVJERENSTVA, MENTOR, OCJENA I OBRANA RADA

  Povjerenstvo za ocjenu podobnosti teme: 1. prof. dr. sc. Mato Grgić, Predsjednik povjerenstva 2. prof. dr. sc. Boris Cota, član povjerenstva 3. prof. dr. sc. Božo Matić, član povjerenstva

  Datum prihvaćanja teme: 25.1.2011.

  Mentor: prof. dr. sc. Mato Grgić

  Povjerenstvo za ocjenu rada: 1. prof. dr. sc. Boris Cota, Predsjednik povjerenstva 2. prof. dr. sc. Mato Grgić, član povjerenstva 3. prof. dr. sc. Božo Matić, član povjerenstva

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU

  Poslijediplomski studij «Međunarodna ekonomija»

  MAGISTARSKI RAD Ekonomska politika u funkciji povećanja izvozne

  konkurentnosti Republike Hrvatske Mentor Prof. dr. sc. Mato Grgić

  ZAGREB, 2012.

  Kandidatkinja

  Tomislava Majić

 • SADRŽAJ

  1. UVOD _________________________________________________________________ 1

  1.1 Predmet i cilj rada ____________________________________________________________ 3

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ___________________________________________ 4

  1.3. Sadržaj i struktura rada _______________________________________________________ 5

  2. EKONOMSKA POLITIKA I POSLOVANJE S INOZEMSTVOM U UVJETIMA GLOBALIZACIJE 6

  2.1. Uloga ekonomske politike u slobodnom tržišnom gospodarstvu ____________________ 7 2.1.1. Pregled škola ekonomske misli _____________________________________________________ 7 2.1.2. Potreba za ekonomskom politikom u slobodnom tržišnom gospodarstvu ___________________ 15 2.1.3. Ograničenja ekonomske politike ___________________________________________________ 19 2.1.4. Uloga države i uporabna vrijednost škola ekonomskog mišljenja __________________________ 23

  2.2. Međunarodna ekonomska razmjena _________________________________________ 26 2.2.1. Komparativne prednosti i specijalizacija _____________________________________________ 28 2.2.2. Bilanca međunarodnih plaćanja ____________________________________________________ 29 2.2.3. Devizni tečaj ___________________________________________________________________ 32

  2.3. Poslovanje u uvjetima globalizacije __________________________________________ 33 2.3.1. Čimbenici globalizacije __________________________________________________________ 33 2.3.1. Globalne ekonomske institucije ____________________________________________________ 37 2.3.2. Rizici globalizacije _______________________________________________________________ 38 2.3.4. Gospodarski razvoj Republike Hrvatske u uvjetima globalizacije ___________________________ 40

  3. IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE I NJEGOV UTJECAJ NA MAKROEKONOMSKE AGREGATE 45

  3.1. Povijesni pregled izvoza Republike Hrvatske _____________________________________ 45 3.1.1. Robni izvoz u razdoblju do 1992. godine _____________________________________________ 45 3.1.2. Kretanje i struktura robnog izvoza u razdoblju 1992-1997 _______________________________ 52 3.1.3. Kretanje i struktura robnog izvoza u razdoblju 1998 – 2003. ______________________________ 56 3.1.4. Kretanje i struktura robnog izvoza u razdoblju 2004 – 2009. ______________________________ 61

  3.2. Robni izvoz i vanjskotrgovinska bilanca _________________________________________ 65

  3.3. Robni izvoz i vanjski dug _____________________________________________________ 71

  3.4. Robni izvoz, devizni tečaj i međunarodne pričuve _________________________________ 74

  4. UTJECAJ MONETARNE POLITIKE I POLITIKE DEVIZNOG TEČAJA NA IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE ________________________________________________________________ 80

  4.1. Temeljne odrednice monetarne politike ________________________________________ 81 4.1.1. Ciljevi i instrumenti monetarne politike Hrvatske narodne banke__________________________ 82 4.1.2. Stabilizacijski program iz 1993._____________________________________________________ 84 4.1.3. Efekti monetarne politike Hrvatske narodne banke na likvidnost u gospodarstvu _____________ 87

  4.2. Politika deviznog tečaja ______________________________________________________ 90 4.2.1. Određivanje realnog deviznog tečaja ________________________________________________ 92 4.2.2. Tečajna politika i ciljanje realnog deviznog tečaja ______________________________________ 94 4.2.3. Politika deviznog tečaja hrvatske kune ______________________________________________ 96

  4. 3. Sidro na nominalnom deviznom tečaju kao temelj dugoročne politike stabilizacije ______ 99

  4.4. Djelovanje monetarne i tečajne politike na izvoz Republike Hrvatske ________________ 101

 • 5. ULOGA POREZNE POLITIKE U IZVOZU REPUBLIKE HRVATSKE I BILANCI PLAĆANJA __ 107

  5.1. Temeljne odrednice porezne politike _______________________________________ 107

  5.2. Porezno terećenje rada __________________________________________________ 111 5.2.1. Sastav poreznog klina – usporedba Hrvatske sa zemljama OECD _________________________ 115 5.2.2. Porezni klin i stopa nezaposlenosti ________________________________________________ 118

  5.3. Djelovanje porezne politike na izvoz Republike Hrvatske _______________________ 121

  6. POLITIKA PRIVLAČENJA INOZEMNOG KAPITALA KAO DETERMINANTA IZVOZNE KONKURENTNOSTI ________________________________________________________ 123

  6.1. Prikaz dosadašnjih izravnih inozemnih ulaganja u Republiku Hrvatsku i njihov utjecaj na izvoz ________________________________________________________________________ 127

  6.2. Povezanost izravnih inozemnih ulaganja u Republiku Hrvatsku i izvoza Republike Hrvatske ____________________________________________________________________________ 131

  6.3. Politika privlačenja inozemnog kapitala i investicijska klima _______________________ 134 6.3.1. Politika privlačenja inozemnog kapitala _____________________________________________ 135 6.3.2. Investicijska klima ______________________________________________________________ 140

  7. USPOREDBA DETERMINANTI IZVOZNE KONKURENTNOSTI S ODABRANIM ZEMLJAMA U OKRUŽENJU ______________________________________________________________ 144

  7.1. Komparativna analiza vanjskotrgovinskih tijekova odabranih zemalja u okruženju _____ 146

  7.2. Usporedna analiza temeljnih pokazatelja izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i gospodarstva izabranih zemalja __________________________________________________ 149

  7.2.1. Proizvodnost rada______________________________________________________________ 149 7.2.2. Plaće ________________________________________________________________________ 151 7.2.3. Značaj tržišta EU za izvoz odabranih zemalja u okruženju _______________________________ 153

  7.3. Zaključak o konkurentnosti hrvatskog izvoza ____________________________________ 155

  8. ZAKLJUČAK ___________________________________________________________ 157

  POPIS LITERATURE ________________________________________________________ 165

  POPIS TABLICA ___________________________________________________________ 171

  POPIS SLIKA ______________________________________________________________ 174

  SAŽETAK ________________________________________________________________ 177

  ABSTRACT _______________________________________________________________ 179

 • 1

  1. UVOD

  Temeljni makroekonomski cilj gospodarstava svih zemalja svijeta jest gospodarski rast, uz

  punu zaposlenost, stabilne cijene i uravnotežene ekonomske odnose s inozemstvom.

  Neuravnoteženi ekonomski odnosi s inozemstvom, vidljivi kao neravnoteža bilance plaćanja,

  posljedica su nedostatnih proizvoda nacionalnih gospodarstava za izvoz na svjetsko tržište.

  Stoga vlade zemalja ulažu napore u povećanje izvoza.

  Zadnjih su desetljeća liberalizacija vanjske trgovine i mobilnost kapitala učinili uspješno

  ostvarenje ovog cilja dodatno složenim. Tehnička dostignuća na području prometa i

  telekomunikacija, moć globalne ponude, konvergencija svjetske potražnje, kao i reanimacija

  liberalne ekonomske politike, dovele su do pojave fenomena globalizacije. Globalizacija je

  otvorila nova pitanja u pogledu čimbenika konkurentnosti nacionalnih gospodarstva odnosno

  poduzeća u njemu, nadilazeći puko razmatranje odnosa proizvodnosti u poduzećima i

  gospodarstvu.

  U globaliziranom svjetskom gospodarstvu, Hrvatsku, od osamostaljenja, karakterizira stalan

  trend pogoršanje bilance plaćanja s razmjerno niskom pokrivenosti uvoza izvozom, što

  otvara prostor za raspravu o ulozi i djelovanju s

Related documents