Sumatif 2 Kssr Sains Tahun 4

  • View
    39

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sains Tahun 4

Text of Sumatif 2 Kssr Sains Tahun 4

SULITSK SENTUL UTAMABAHAGIAN A (30 MARKAH)Jawab semua soalan berikut. Tiap-tiap soalan mempunyai pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang paling tepat. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

1. Seorang murid yang mampu untuk membuat kesimpulan awal dengan menyatakan hubungan di antara pembolehubah dimanipulasi dan bergerak balas ialah murid yang dapat menguasai kemahiran ____________?ABerkomunikasiBMentafsir data CMembuat hipotesisDMeramal

2. Ahmad telah menjalankan penyiasatan untuk melihat hubungan di antara kehadiran cahaya matahari dengan ketinggian anak pokok. Dia kemudian membuat satu pernyataan:

Anak pokok yang sihat ialah ia mendapat cahaya matahari yang cukup dan ketinggiannya semakin tinggi dari hari ke hari.

Apakah kemahiran proses sains yang telah dilakukan oleh Ahmad?AMembuat inferenBMeramalC MengelasDMendefinisi secara operasi

3. Yang manakah antara berikut perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang murid apabila menjalankan eksperimen di dalam makmal sains?

AMurid mengendalikan sendiri bahan dan alat radas tanpa pemantauan guru.BMengendalikan spesimen dengan cuai.CMeletakkan peralatan yang telah digunakan di atas meja.DMemastikan makmal sains dalam keadaan bersih dan teratur selepas digunakan.

4. Apakah cara untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam eskperimen yang kita jalankan?

AMeniru keputusan kumpulan lain. BMelakukan eksperimen tanpa merujuk kepada langkah-langkah eksperimen.CMengendalikan perlatan, bahan dan spesimen dengan baik dan selamat. DMelakukan eksperimen dengan berulang-ulang kali.5. Berikut ialah proses yang berlaku semasa menarik nafas KECUALIAGas yang memasuki peparu ialah karbon dioksidaBGas yang memasuki peparu ialah oksigen CPeparu mengembangDDada naik ke atas

6. Antara pasangan organ perkumuhan dan bahan perkumuhan di bawah yang manakah BENAR?

Organ perkumuhanBahan perkumuhan

AGinjalUrea

BKulitKarbon dioksida

CPeparuAir kencing

DUsus Peluh

7. Berikut merupakan ciri-ciri yang boleh diwarisi oleh anak daripada ibu bapanya KECUALI

AWarna kulitBWarna rambutCWarna gigiDKeadaan rambut

8. HaiwanHaiwan-haiwan berikut dalam Rajah 1 dikelaskan mengikut organ pernafasan masing-masing.

Ikan YuBelut Kuda lautQLipas Lipan LebahP

Rajah 1Apakah yang diwakili oleh P dan Q PQ

ABelalang Kuda

BPepatungIkan paus

CNyamuk Berudu

DCacing Buaya

9.

Rajah 2Rajah 2 menunjukkan sejenis tumbuhan. Bahagian manakah tumbuhan tersebut bergerak balas terhadap rangsangan?ABatang BAkar C Daun DBunga

10. Rajah 3 menunjukkan bahagian daun yang ditutup dengan kain hitam.

Rajah 3Apakah kesimpulan penyiasatan ini?ATumbuhan memerlukan airBTumbuhan memerlukan udara CTumbuhan memerlukan makananDTumbuhan memerlukan cahaya matahari

11.

Rajah 4

Suatu penyiasatan dijalankan seperti Rajah 4 di atas. Pernyataan manakah yang BENARALubang ditebuk terlalu tinggiBPucuk bergerak balas ke arah cahaya matahariCTumbuhan memerlukan airDMatahari terlalu panas

12. Akar suatu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan yang berikut:I AirIII Graviti IICahaya matahariIVSentuhan

AI dan IV BII dan IIICI dan IIIDI, II dan III

13.

Y

X

Rajah 5

Rajah 5 di atas menunjukkan proses fotosintesis. Apakah X dan Y?

XY

AOksigenKarbon dioksida

BKarbon dioksidaOksigen

CKlorofilOksigen

DKlorofilKarbon dioksida

14. Apakah yang dimaksudkan dengan luas?AJarak antara dua titik BBesarnya sesuatu ruang CBesarnya sesuatu permukaanDLebarnya sesuatu ruang

15. Rajah 6 di bawah menunjukkan empat kedudukan mata apabila mengambil bacaan pada pembaris

Yang manakah merupakan kedudukan yang betul untuk mendapatkan bacaan panjang pensel?APBQCRDS

16. Rajah 7 menunjukkan sebuah bola.

Rajah 7

Antara berikut yang manakah menggunakan alatan yang sama untuk mengukur ukur lilit bola tersebutAMejaBBuah tembikaiCBuah daduDPadang sekolah

17. 1 cmBerapakah luas daun dalam Rajah 8 di bawah:

1 cm

Rajah 8A25 cm2C12 cm2B18 cm2D30 cm2

18. Sarah ingin menjalankan satu uji kaji. Dia mempunyai kubus yang isipadu satu kubus ialah 1cm x 1cm x 1cm. Dia ingin memasukkan kubus tersebut ke dalam kotak seperti Rajah 9. Isipadu kotak itu ialah 4 cm x 6 cm x 5 cm. Berapakah jumlah kubus yang perlu dimasukkan oleh Sarah supaya memenuhi kotak tersebut?

1 cm

5 cm1 cm1 cm

Kubus

6 cm

4 cm

Rajah 9

A120 kubusC 15 kubusB125 kubusD 150 kubus

19. Rajah 10 di bawah menunjukkan beberapa bentuk yang berbeza

Rajah 10

Antara berikut, yang manakah mempunyai keluasan yang sama?AP dan QC Q dan SBP dan SDR dan S

20. Rajah 11 menunjukkan 2 kuboid.

Rajah 11

Pernyataan manakah yang benar tentang kuboid X dan kuboid Y?AIsipadu kuboid X ialah 48 cm3BIsipadu kuboid Y adalah sama dengan isipadu kuboid XCIsipadu kuboid X lebih besar daripada kuboid YDPerbezaan isipadu antara kuboid X dan kuboid Y ialah 12 cm3

21. Rajah 12 menunjukkan dua neraca mampatan dengan makanan yang berbeza

Rajah 12

Berapakah perbezaan jisim antara sebiji epal dengan tiga biji tomato dalam unit gram?A700 C 200B100D330

22. Kumar menimbang sebiji epal menggunakan neraca tiga palang. Bacaan adalah seperti dalam Rajah 13 di bawah.

Rajah 13

Berapakah berat sebiji epal tersebut?A370.7 gC375.0 gB375.5 gD375.4 g

23. Antara berikut yang manakah BUKAN fenomena seragam yang dapat digunakan untuk mengukur masa?ALambungan duit syiling BTitisan airCLantunan bolaD Ayunan bandul

24. Antara sistem unit metrik berikut yang manakah dipadankan dengan betul?

Ukuran Unit Metrik

APanjang cm2

BJisimmg

CLuaskm

DIsipadu m2

25. Antara berikut yang manakah BUKAN kepentingan sistem unit metrik?A Memberikan pengukuran yang tepat dan konsisten. BSupaya dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia.CMembantu manusia mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainDMudah difahami dan berkomunikasi dengan orang lain.

26. Apakah sumber asas bagi objek dalam Rajah 14 di bawah

Rajah 14

ATumbuhanC Batuan BPetroleum D Haiwan

27. ObjekBahanSumber asasCarta alir di bawah menunjukkan susunan sumber asas, bahan dan objek yang dapat dibuat.

LBulu Haiwan

Kertas Kayu J

KhemahKPetroleum

Apakah objek yang dapat sesuai untuk J, K dan L

JKL

ABatuan Palet plastikKain bulu

BBatuan Kain sintetikBaju sejuk

CTumbuhan Palet plastikKain sutera

DTumbuhan Kain sintetikBaju Sejuk

28. Objek yang manakah berikut merupakan konduktor elektrik yang baik?ABatang kayuBWayar kuprumCTali pancing DGelas kaca

29. Azman mendapati wayar seterika rumahnya telah terkeluar seperti Rajah 14. Apakah cara terbaik yang perlu dilakukan oleh Azman supaya tidak terkena renjatan elektrik?

Rajah 14AMembiarkan sahajaBMembalut dengan aluminium CMemasukkannya semula ke dalam wayarD Membalut dengan pembalut plastik

30. Apakah bahan berikut yang manakah adalah bahan lutcahaya?I kertas jernihIII Kaca berkabut II kertas warnaIV Kanta cermin mata

AI dan IIBI dan IVCII dan IIID I, II dan III

TAMAT SOALAN BAHAGIAN A

BAHAGIAN B (20 MARKAH)

Untuk Kegunaan PemeriksaBahagian ini mengandungi 4 soalan. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan. Masa yang diperuntukan untuk bahagian ini ialah 45 minit.

1. Rajah 1 di bawah menunjukkan tiga jenis organ perkumuhan manusia.

Rajah 1a) Namakan:i) Organ K : __________________________________________________ii) Organ L : ___________________________________________________iii) Organ M : ___________________________________________________(3 markah)

b) Apakah penyebab kepada kanser paru-paru?

_____________________________________________________________________________(1 markah)

c) Bilangan perokok mempengaruhi bilangan pesakit kanser paru-paru

Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hubungan (hipotesis) di antara bilangan perokok dengan bilangan pesakit kanser paru-paru.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5(1 markah)

2. Untuk Kegunaan PemeriksaPokok keembungSatu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat gerak balas pokok keembung. Penyiasatan adalah seperti Rajah 2 bawah.

Kapas kering

Kapas lembap

Rajah 2

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1 markah)b) Nyatakan:i) Pemerhatian dalam penyiasatan ini.________________________________________________________________________(1 markah)ii) Inferen (sebab) dalam penyiasatan ini.________________________________________________________________________(1 markah)

c) Lakarkan pergerakan akar pokok keembung selepas 1 minggu dalam Rajah di bawah

(1 markah)

Kapas keringKapas lembap

d) Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?

______________________________________________________________________________

5(1 markah)3. Untuk Kegunaan PemeriksaRayyan menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara panjang tali dengan masa yang diambil untuk bandul membuat satu ayunan lengkap. Keputusan penyiasatan adalah seperti Jadual 1.

Panjang tali (cm)Masa yang diambil (s)

53

106

159

2012

2515

Jadual 1

Rajah 3

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1 markah)b) Nyatakani) Apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi)___________________________________________________________________________(1 markah)ii) Apa yang diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas)___________________________________________________________________________(1 markah)

c) Tulis satu hipotesis (hubungan) antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1 markah)

d) Ramalkan berapakah masa yang diambil sekiranya panjang tali ialah 30 cm?

5__________________________________________________________________________________(1 markah)

4. Untuk Kegunaan PemeriksaRajah 4 di bawah menunjukan satu objek. Daniel ingin menyiasat berkenaan objek tersebut.

Rajah 4

a) Namakan bahan yang sesuai untuk membuat objek dalam Rajah 4?__________________________________________________________________________________(1 markah)

b) Berikan satu inferen (sebab) bagi jawapan anda di (a)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1 markah)

c) Nyatakan satu objek lain yang diperbuat daripada bahan yang sama dengan objek dalam Rajah 3

________________________________________________________________________________ (1 markah)

d) Adakah kapas sesuai untuk membuat objek dalam Rajah 3?

__________________________________________________________________________________(1 markah)

e) Berikan inferen (sebab) kepada jawapan kami di (d)

__________________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________________(1 markah)

Disahkan oleh:____________________________(PN ROHAIDA BT DAUD)GPK Tadbir dan KurikulumSK Sentul Utama Disediakan oleh:____________________________(EN. MUHAMMAD RAFIQ BIN RAZALI)Guru Sains Tahun 4SK Sentul Utama Disemak oleh:____________________________(EN. MOHD DAIM B SHAMSUDIN)Ketua Panitia SainsSK Sentul Utama KERTAS SOALAN TAMAT1

[LIHAT SEBELAH