of 23 /23
[Type text] [Type text] SULIT Nama : Kelas : 018 018 Tahun 5 Sains Sumatif 1 Mac 2015 1 ¼ jam SK KAMPUNG MAJU JAYA, JOHOR BAHRU UJIAN SUMATIF SATU (MAC) SAINS TAHUN 5 1 jam 15 minit 1

Ujian Sumatif 1 Sains Tahun 5 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SULIT Nama : Kelas : 018018Tahun 5SainsSumatif 1Mac20151 ¼ jam SK KAMPUNG MAJU JAYA, JOHOR BAHRUUJIAN SUMATIF SATU(MAC)SAINSTAHUN 51 jam 15 minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.2. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan.3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu.4. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini.Contoh soalan : Antara berikut yang manakah benda hidup?A. KerusiB. KeretaC. AyamD. BolaJawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.5. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.6. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan.7. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 018 [Lihat sebelahSULITBAHAGIAN A (30 markah)Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.1. Satu penyiasatan dijalankan di dalam bilik Sains dan keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam rajah 1.X YRajah 1Apakah pemerhatian yang boleh dibuat ?A. Setiap bahan mempunyai daya apungan berbezaB. Bahan X terapung dan bahan Y tenggelam.C. Semakin besar jisim sesuatu bahan, semakin berkurangan daya keapungan.D. Kedua-dua bahan X dan Y diperbuat daripada bahan berlainan.2. Rajah 2 menunjukkan carta palang yang dilukis oleh seorang murid berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada satu penyiasatan.Isipadu air yang Diserap (ml) J K L M Jenis bahanRajah 2Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang carta palang tersebut ?A. Bahan J menyerap lebih banyak air berbanding bahan M.B. Bahan K menyerap lebih banyak air daripada bahan J.C. Bahan M menyerap paling banyak air.D. Bahan L menyerap lebih banyak air berbanding bahan K3. Rajah 3 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan cara pernafasan. Rajah 3Apakah yang diwakili oleh X dan Y ? X YA Beluncas MonyetB Ketam BelalangC Cacing tanah LembuD Berudu Penyu4. Berdasarkan rajah di bawah, berapakah isipadu sebiji guli ?A. 10 cm3 C. 20 cm3B. 15 cm3 D. 25cm35. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan dalam satu penyiasatan.Jisim beban (kg) 0.5 1.0 1.5Pemanjangan spring (cm) 2 4 6Jadual 1Ramalkan pemanjangan spring sekiranya jisim beban 2.5 kg diletakkan pada spring.A. 6 cm C. 10 cmB. 8 cm D. 12 cm6. Amin telah menggunakan seekor cacing sebagai spesimen dalam satu penyiasatan. Apakah yang harus dilakukan terhadap cacing itu setelah habis penyiasatan ?A. Membunuh cacing itu.B. Membuang cacing itu ke dalam tong sampah.C. Menyimpan cacing di dalam bekas yang bertutup.D. Mengembalikan cacing itu ke tempat asalnya.7. Perhatikan rajah 5 di bawah.PRajah 5Apakah alat P ?A. Bikar C. Kelalang konB. Tabung didih D. Silinder penyukat8. Antara alat-alat berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat isipadu cecair ?A. Botol C. Tabung ujiB. Gelas D. Silinder penyukat9. Antara berikut, manakah cara yang betul bagi mengendalikan spesimen yang hidup ? 10. Maklumat berikut menunjukkan aktiviti beberapa orang murid di dalam bilik Sains.• Johan menyalakan penunu Bunsen dengan pemetik api• Sandara membuang bahan buangan cecair ke dalam tong sampah• Raju menghidu bahan kimia di dalam botol untuk mengenal pasti bahan tersebut.• Laili mengikat rambutnya dengan kemas sebelum menjalankan eksperimen.Siapakah yang tidak mematuhi peraturan bilik Sains ?A. Johan dan Raju C. Johan dan LailiB. Sandara dan Raju D. Raju dan Laili11. Antara haiwan

Text of Ujian Sumatif 1 Sains Tahun 5 2015

[Type text][Type text]SULITNama :Kelas :018

018Tahun 5SainsSumatif 1Mac20151 jam

SK KAMPUNG MAJU JAYA, JOHOR BAHRU

UJIAN SUMATIF SATU(MAC)SAINSTAHUN 51 jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.1. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan.1. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu.1. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini.

Contoh soalan : Antara berikut yang manakah benda hidup?1. Kerusi1. Kereta1. Ayam1. Bola

D C B AJawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

1. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.1. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan.1. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

018[Lihat sebelahSULIT

BAHAGIAN A (30 markah)Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.1. Satu penyiasatan dijalankan di dalam bilik Sains dan keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam rajah 1.

XYRajah 1Apakah pemerhatian yang boleh dibuat ?A. Setiap bahan mempunyai daya apungan berbezaB. Bahan X terapung dan bahan Y tenggelam.C. Semakin besar jisim sesuatu bahan, semakin berkurangan daya keapungan.D. Kedua-dua bahan X dan Y diperbuat daripada bahan berlainan.

2. Rajah 2 menunjukkan carta palang yang dilukis oleh seorang murid berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada satu penyiasatan.

Isipadu air yangDiserap (ml)

J K L MJenis bahanRajah 2Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang carta palang tersebut ?A. Bahan J menyerap lebih banyak air berbanding bahan M.B. Bahan K menyerap lebih banyak air daripada bahan J.C. Bahan M menyerap paling banyak air.D. Bahan L menyerap lebih banyak air berbanding bahan K3. Rajah 3 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan cara pernafasan.

Rajah 3Apakah yang diwakili oleh X dan Y ?XY

ABeluncasMonyet

BKetamBelalang

CCacing tanahLembu

DBeruduPenyu

4. Berdasarkan rajah di bawah, berapakah isipadu sebiji guli ?

SelepasSebelum

A. 10 cm3C. 20 cm3B. 15 cm3D. 25cm3

5. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan dalam satu penyiasatan.Jisim beban (kg)0.51.01.5

Pemanjangan spring (cm)246

Jadual 1Ramalkan pemanjangan spring sekiranya jisim beban 2.5 kg diletakkan pada spring.A. 6 cmC. 10 cmB. 8 cmD. 12 cm

6. Amin telah menggunakan seekor cacing sebagai spesimen dalam satu penyiasatan. Apakah yang harus dilakukan terhadap cacing itu setelah habis penyiasatan ?A. Membunuh cacing itu.B. Membuang cacing itu ke dalam tong sampah.C. Menyimpan cacing di dalam bekas yang bertutup.D. Mengembalikan cacing itu ke tempat asalnya.

7. Perhatikan rajah 5 di bawah.

P

Rajah 5Apakah alat P ?A. BikarC. Kelalang konB. Tabung didihD. Silinder penyukat

8. Antara alat-alat berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat isipadu cecair ?A. BotolC. Tabung ujiB. GelasD. Silinder penyukat9. Antara berikut, manakah cara yang betul bagi mengendalikan spesimen yang hidup ?

Tong sampah

10. Maklumat berikut menunjukkan aktiviti beberapa orang murid di dalam bilik Sains.

Johan menyalakan penunu Bunsen dengan pemetik api Sandara membuang bahan buangan cecair ke dalam tong sampah Raju menghidu bahan kimia di dalam botol untuk mengenal pasti bahan tersebut. Laili mengikat rambutnya dengan kemas sebelum menjalankan eksperimen.Siapakah yang tidak mematuhi peraturan bilik Sains ?A. Johan dan RajuC. Johan dan LailiB. Sandara dan RajuD. Raju dan Laili

11. Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai sengat yang mengeluarkan racun berbisa ?A. C.

B. D.

12. Jadual 2 menunjukkan cara haiwan X dan Y melindungi diri daripada musuh.HaiwanCara melindungi diri daripada musuh

XMenyamar

YHidup dalam kumpulan

Jadual 2Antara berikut, yang manakah mewakili X dan Y ?XY

ASesumpahGajah

BKumbangHarimau

CRama-ramaHelang

DUlarLabah-labah

13. Rajah 6 menunjukkan sejenis haiwan

Rajah 6Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai ciri yang sama dengan haiwan di atas bagi melindungi diri daripada musuh ?A. UlarC. TenggilingB. BuayaD. Ikan buntal

14. Rajah 7 menunjukkan beberapa jenis haiwan.

Rajah 7

Apakah ciri khas yang terdapat pada haiwan-haiwan di atas bagi melindungi diri daripada musuh ?

A. Mempunyai tandukB. Mempunyai duri tajamC. Mempunyai sisik kerasD. Melakukan penyamaran

15. Antara haiwan berikut, yang manakah dapat hidup di kawasan yang sangat sejuk ?A. C.

B. D.

16. Mengapakah badak sumbu berendam di dalam lumpur ketika cuaca panas ?A. Untuk membersihkan badannya.B. Untuk menyejukkan badannya.C. Untuk bersembunyi daripada musuh.D. Untuk menakutkan haiwan lain

17. Antara ciri-ciri dan tingkah laku berikut, yang manakah membantu beruang kutub untuk hidup di kawasan yang sangat sejuk ?I BerhibernasiII Mempunyai telinga panjangIII Mempunyai bulu yang tebalIV Bermigrasi ke tempat yang lebih panas

A. I dan IIC. II dan IVB. I dan IIID. III dan IV

18. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandirian spesis ?A. Keupayaan spesis untuk hidup.B. Keupayaan spesis untuk membiakC. Keupayaan spesis untuk membuat makanan sendiriD. Keupayaan spesis untuk melindungi diri daripada musuh

19. Rajah 8 menunjukkan aktiviti sejenis haiwan.

Rajah 8

Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut ?A. Kemandirian spesisB. Kepupusan spesisC. Pemuliharaan spesisD. Persaingan antara spesis20. Rajah 9 menunjukkan pelbagai jenis haiwan. JKLM

Rajah 9Antara berikut, manakah yang betul ?Melahirkan anakBertelur

AJ,KL,M

BK,MJ,L

CJ,LK,M

DK,LJ,M

21. Antara berikut, manakah yang akan membahayakan kemandirian spesis haiwan ?A. Menyembunyikan telur di tempat yang selamat.B. Menghasilkan banyak telur yang berlendirC. Meninggalkan telur atau anak di mana-mana sahajaD. Menyusukan anaknya sehingga dapat mencari makanan sendiri

22. Antara berikut, yang manakah membantu memastikan kemandirian spesis katak ?A. Telur yang berlendirB. Telur yang bersaiz besarC. Cangkerang keras yang menutupi telurD. Katak dewasa yang menjaga telurnya

23. Antara haiwan berikut , yang manakah mengeramkan telurnya ?A. C.

B. D.

24. Rajah 10 menunjukkan cara haiwan menjaga anaknya. Rajah 10Apakah yang akan berlaku sekiranya haiwan-haiwan itu tidak menjaga anaknya ?A. Spesisnya akan bertambahB. Spesisnya akan pupusC. Anaknya akan bergabung dengan spesis lain.D. Anaknya akan hidup sendiri

25. Rajah 11 menunjukkan haiwan P.

Haiwan PRajah 11Antara berikut, manakah yang menunjukkan kedudukan haiwan P yang betul dalam rantai makanan.A. Padi PUlarHelangB. PadiUlarPHelangC. PadiHelangPUlarD. PadiPHelangUlar

26. Carta palang dalam rajah 12 menunjukkan bilangan hidupan tertentu yang terdapat di suatu habitat.

Bilangan

RumputBelalangKatakHidupanRajah 12Sekiranya semua belalang dimusnahkan, carta palang manakah yang akan menunjukkan perubahan bilangan rumput dan katak ?

27. Rajah 13 menunjukkan suatu rantai makanan.

Rajah 13Antara berikut, yang manakah mungkin sekali mewakili X ?A. KatakC. TikusB. UlarD. Ayam

28. Maklumat berikut menunjukkan hubungan antara benda hidup di suatu habitat.

Tumbuhan X dimakan oleh haiwan Y dan haiwan Z Haiwan Z dimakan oleh haiwan W Haiwan Z dimakan oleh haiwan YAntara pernyataan berikut, manakah yang BETUL berdasarkan maklumat di atas.A. Sekiranya X mati, Z bertambahB. Sekiranya Y berkurang, W BERKURANGC. Sekiranya X dimusnahkan, Y berkurangD. Sekiranya w diburu secara berleluasa, Z berkurang

29. Rajah 14 menunjukkan satu siratan makanan.

Rajah 14Apakah yang akan berlaku sekiranya haiwan R pupus ?I S berkurangII T bertambahIII Tumbuhan bertambahIV S dan T berkurang

A. II sahajaC. II dan III sahajaB. I dan II sahajaD. I, II dan IV sahaja

30. Rajah 15 menunjukkan siratan makanan di suatu habitat.

Rajah 15Berapakah bilangan rantai makanan yang membentuk siratan makanan di atas ?A. 3C. 5B. 4D. 6

BAHAGIAN B (20 markah)Tuliskan jawapan kamu di ruangan yang disediakan.1. Rajah 1(B) menunjukkan dua kumpulan haiwan yang dikelaskan mengikut persamaan tertentu.

Rajah 1(B)

a) Apakah yang diwakili oleh kumpulan X dan Y ?

(i) Kumpulan X : ____________________________________________________

(ii) Kumpulan Y : ___________________________________________________(2 markah)b) Berikan satu contoh haiwan lain bagi setiap kumpulan.

(i) Kumpulan X : ___________________________

(ii) Kumpulan Y : ___________________________(2 markah)

c) Haiwan dalam kumpulan Y boleh dibahagikan kepada dua kumpulan lagi dari segi cara menjaga kemandirian spesisnya. Apakah kumpulan yang mungkin ?_____________________________________________________________________(1 markah)

2. Rajah 2(B) menunjukkan aktiviti-aktiviti sejenis haiwan.

Rajah 2(B)

a) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan rajah tersebut ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________(1 markah)b) Nyatakan dua cara bagaimana haiwan tersebut memastikan kemandirian spesisnya._________________________________________________________________________________________________________________________________________( 2 markah)c) Beri dua contoh haiwan yang memastikan kemandirian spesisnya sama seperti haiwan tersebut._____________________________________________________________________( 2 markah)

3. Jadual 1(B) menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid terhadap bilangan jentik-jentik di dalam akuarium ikan selama 7 hari.

Hari1357

Bilangan jentik-jentik5040255

Jadual (B)

a) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan keputusan penyiasatan tersebut ?____________________________________________________________________

( 1 markah)

b) Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan tersebut ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________( 2 markah)c) Nyatakan corak perubahan bilangan jentik-jentik._____________________________________________________________________(1 markah)

d) Pada pendapat kamu, mengapakah bilangan jentik-jentik berkurangan ?

_____________________________________________________________________( 1 markah)

4. Jadual 2(B) menunjukkan bilangan haiwan yang terdapat di sebuah ladang kelapa sawit dari bulan Januari hingga April 2014.

Jenis haiwanBilangan haiwan setiap bulan

JanuariFebruariMacApril

Tikus15012510075

Ular10121416

Burung hantu2345

Jadual 2(B)

a) Ramalkan bilangan tikus pada bulan Mei._____________________________________________________________________(1 markah)b) Berikan inferens terhadap perubahan bilangan ular.__________________________________________________________________________________________________________________________________________( 1 markah)c) Bina satu rantai makanan berdasarkan jadual 2(B)._____________________________________________________________________( 1 markah)

d) Sekiranya tikus tiada lagi di habitat tersebut, apakah yang akan berlaku kepada ular ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________( 1 markah)e) Apakah haiwan lain yang sesuai bagi menggantikan peranan burung hantu di habitat itu. _____________________________________________________________________( 1 markah)SOALAN TAMATDisediakan Oleh,

14