of 40 /40
„Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020” Studiu privind presiunile antropice în sit - Etapa 2 CONTRACT DE SERVICII: 24 / 24.08.2017 CONTRACT / PROIECT: Servicii de consultanță pentru elaborare studii privind realizarea planului de management în cadrul proiectului ”REALIZAREA MANAGEMENTULUI ADECVAT ÎN SCOPUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ROSCI0357 PORUMBENI”, cod SMIS2014 – 101984 COD: cod SMIS2014 – 101984 BENEFICIAR: Asociaţia Coridorul Verde IULIE 2018

Studiu privind presiunile antropice în sit - Etapa 2natura2000porumbeni.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport...către est Depresiunea Colinară a Transilvaniei, respectiv în Bazinul

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studiu privind presiunile antropice în sit - Etapa...

 • „Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional

  Infrastructură Mare 2014-2020”

  Studiu privind presiunile antropice în sit - Etapa 2

  CONTRACT

  DE

  SERVICII:

  24 / 24.08.2017

  CONTRACT /

  PROIECT:

  Servicii de consultanță pentru elaborare studii privind

  realizarea planului de management în cadrul proiectului

  ”REALIZAREA MANAGEMENTULUI ADECVAT ÎN SCOPUL

  CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN ARIA NATURALĂ

  PROTEJATĂ ROSCI0357 PORUMBENI”, cod SMIS2014 –

  101984

  COD: cod SMIS2014 – 101984

  BENEFICIAR: Asociaţia Coridorul Verde

  IULIE 2018

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina1 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  1

  FIȘA DE CONTROL

  Activitatea A.1.3. Elaborarea studiului privind presiunea antropică – Etapa 2

  Livrabil 1 Studiu privind presiunea antropica din sit (studiul socio-economic)

  Aprobat

  Beneficiar /

  UIP:

  Revizia 0

  Data 20.07.2018

  Verificat /

  Avizat de:

  Calin Vasile HODOR

  Autor(i):

  Ana Maria Corpade

  Ciprian Corpade

  Oana Ivan

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina2 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  2

  INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTUL

  Titlul Contractului: Servicii de consultanță pentru elaborare studii privind

  realizarea planului de management în cadrul proiectului

  ”REALIZAREA MANAGEMENTULUI ADECVAT ÎN SCOPUL

  CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN ARIA NATURALĂ

  PROTEJATĂ ROSCI0357 PORUMBENI”, cod SMIS2014 –

  101984

  Nr. Contract:

  24 / 24.08.2017

  Beneficiar:

  Reprezentant legal:

  Manager de proiect:

  Adresă:

  Telefon/ Fax:

  E-mail:

  Asociatia Coridorul Verde

  Alina FRIM, președinte

  Alina Frim

  str. Aleea Barajul Cucuteni, nr. 10, București

  0314.322065

  [email protected]

  Consultant/Prestator:

  Reprezentant legal:

  Adresă:

  Telefon/ Fax:

  E-mail:

  SC Wildlife Management Consulting SRL

  Calin Vasile HODOR

  Str. Molidului, NR. 37, Brasov, jud. Brasov

  0726195878

  [email protected]

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina3 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  3

  CUPRINS

  1. INTRODUCERE ..................................................................................................................... 4

  2. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A ZONEI SITULUI ................................................... 4

  3. DESCRIEREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN SIT....... 18

  3.1. Structurile urbane ........................................................................................................... 18

  3.2. Structurile rurale ............................................................................................................ 23

  4. PRESIUNEA ANTROPICĂ ÎN SIT .............................................................................. 26

  4.1. Presiuni antropice la adresa speciilor de mamifere (exclusiv lilieci) ............................. 26

  4.2. Presiuni antropice la adresa speciilor de lilieci .............................................................. 29

  4.3. Presiuni antropice la adresa speciilor de amfibieni și reptile ......................................... 33

  4.4. Presiuni antropice la adresa speciilor de nevertebrate ................................................... 34

  4.5. Presiuni antropice la adresa speciilor de pești ............................................................... 35

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina4 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  4

  1. INTRODUCERE

  Prezentul studiu este elaborat în cadrul activității Elaborarea studiului privind presiunea

  antropică și este în conformitate cu cerinţele Specificațiilor tehnice, Oferta Tehnică înaintate de

  Prestator și cu Contractul 24 / 24.08.2018

  Conform prevederilor contractului, Studiul privind presiunea antropica din sit (studiul

  socio-economic) trebuie finalizat până la data de 31 iulie 2018.

  2. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A ZONEI SITULUI

  Situl are o suprafață de 7052 de hectare și este situat pe teritorul județelor Harghita (92%) și Mureș

  (8%), pe teritoriul a 7 unități administrativ teritoriale (6 în Harghita și 1 în Mureș).

  Figura 1. Localizarea ROSCI0357 Porumbeni

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina5 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  5

  Din punct de vedere geografic, situl este situat în Subcarpații Odorheiului, unitate ce mărginește

  către est Depresiunea Colinară a Transilvaniei, respectiv în Bazinul Târnavei. Este caracterizată

  de o complexitate morfo-structurală ridicată datorită schimbării direcției cutelor, prezenței

  pseudostructurilor și încrucișării liniilor de falie. Procesele exogene au generat un relief selectiv

  pe formațiunile tortonian-sarmațiene și pe peticele de pliocen, iar acțiunea râurilor este marcată

  în peisaj prin șesuri, lunci, terase și înșeuări de evoluție, interfluvii suprapuse și versanți de diferite

  tipuri. Regiunea este intens fragmentată, energia reliefului trecând de 300 m.

  Bazinul hidrografic al Târnavei, parte constitutivă a bazinului Mureşului, se situează în partea

  centrală a ţării. Acesta se suprapune unităţii geografice a Dealurilor Târnavei Mici, parte integrată

  a Podişului Târnavelor. Bazinul Târnavei prezintă trăsături geografice distincte faţă de celelalte

  unităţi, particularităţi care derivă atât din poziţia lui faţă de spaţiul montan, cât şi de modul în care

  are loc trecerea dintre regiunea montană şi cea de podiş. În est, spre munţii Gurghiului şi Harghitei

  are loc o trecere succesivă prin intermediul dealurilor subcarpatice (I. Mac, 1972),iar înspre nord

  legătura cu Câmpia Transilvaniei, se realizează prin culoarul Mureşului. În vest şi sud se impune

  o discontinuitate marcată de prezenţa depresiunilor şi dealurilor. Toate aceste vecinătăţi reflectă

  nişte note caracteristice, care la rândul lor determină o anumită repartiţie şi intensitate în dinamica

  multor componente ale arealului studiat.

  Cursurile principale care străbat această regiune geografică şi care formează unitatea

  morfohidrografică teritorială a bazinului Târnavei, sunt râurile Târnava Mare şi Târnava Mică, cu

  văi asimetrice şi cu o multitudine de afluenţi, predominând afluenţii de stânga. Bazinul studiat

  ocupă o suprafaţă de 6220.376 km2, având o altitudine medie de 530.155 m, cea mai înaltă culme

  fiind la altitudinea de 1790 m, iar punctul cel mai coborât înregistrând valoarea de 223 m.

  Datorită influenţei regiunilor învecinate, Bazinul Târnavei se suprapune mai multor unităţi

  morfostructurale cum ar fi: unitatea morfostructurală vulcanică de unde izvorăsc cele două cursuri

  principale; unitatea morfostructurală a dealurilor subcarpatice; unitatea morfostructurală a

  Depresiunii Centrale; unitatea morfostructurală a podişurilor înalte (I. Mac, 1978). Aceste unităţi

  şi subunităţi de relief interferate de cele două Târnave, diferă atât din punct de vedere morfologic,

  cât şi din punct de vedere structural. Prin urmare aceste caracteristici ale bazinului Târnavei îl

  separă de alte bazine hidrografice importante. În partea nordică se învecinează cu bazinul

  Nirajului, al cărui afluenţi sunt Nirajul Mic, Niaroş, Vaia, Bia, Tirimia, Cerghid, precum cu câteva

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina6 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  6

  pâraie, afluenţi de stânga ai Mureşului, cum ar fi: Lăscud, Pârâul Mare, Cucerdea, Şeulia. La nord-

  est limita este marcată de bazinele a numeroase pâraie de munte - Senetea, Ferăstrău, Şumuleu,

  Borzonţ - afluenţi direcţi ai râului Mureş şi de bazinul Secuşului, afluent al Gurghiului. Limita

  sudică şi sud-estică odată cu intersectarea bazinului cu Podişul Hârtibaciului şi cu Subcarpaţii

  Odorheiului, este dată de bazinul Hârtibaciului şi de bazinul Homorodului Mare, afluenţi ai

  Oltului. În partea vestică, bazinul Târnavei se învecinează cu bazinul hidrografic al Secaşelor,

  afluent al Sebeşului.

  Geologie

  Formaţiunile întâlnite în Bazinul Târnavei sunt de vârstă tortoniană, sarmaţiană şi pliocenă,

  aparţinând ultimelor două cicluri de sedimentare, ciclului tortonian-sarmaţian şi ciclului pliocen.

  Formaţiunile tortoniene sunt alcătuite dintr-un complex de marne stratificate cu intercalaţii

  de gresii (ex. la Blaj) şi dintr-un complex de marne, gresii, tufuri şi nisipuri, care apar sub forma

  unor mici petice şi care nu se impun în relief.

  Transgresiunea tortoniană prezintă o mare importanţă, deoarece, odată cu această etapă

  geologică se instaurează un nou stil tectonic provocat de sare. Formaţiunea de sare are grosimi

  variabile şi prezintă schimbări de formă, elevaţie şi orientare. Îngroşarea a dus la boltirea

  depozitelor mio-pliocene din straturile de suprafaţă, dând astfel naştere structurilor în formă de

  domuri şi brahianticlinale.

  Târnava Mică pe cursul superior a tăiat platoul aglomeratelor vulcanice scoţând la

  suprafaţă, la Praid şi Sovata, tortonianul format din marno-argile, masive de sare şi brecia sării.

  Alunecările de teren, curgerile noroioase, microdepresiunile de disoluţie şi gama formelor carstice

  pe sare (lapiezuri, doline, avene şi lacuri) înregistrează caracterul morfolitologic al substratului.

  Sarmaţianul, cu toate că ocupă suprafeţe mai întinse decât tortonianul, se întâlneşte numai

  local. Sarmaţianul format din conglomerate, gresii şi marne, apare la zi doar local cum ar fi la

  Cristuru Secuiesc şi Fântânele, unde uşurează apariţia unui relief de abrupturi, coaste şi poliţe

  structurale.

  Depozitele pliocene acoperă întreaga regiune, grosimea lor maximă fiind întâlnită în

  zonele sinclinale care separă domurile cum ar fi: Bratei – 750 m, Mica – 460 m, iar spre nord-est

  pot ajunge la 1200 m. Pliocenul inferior are un caracter marnos cum poate fi observat pe flancurile

  domurilor Deleni, Bazna, Cetatea de Baltă, unde este format din marne cenuşii cu intercalaţii de

  nisipuri.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina7 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  7

  Conglomeratele ponţiene rezistente la eroziune menţin podurile întinse şi crestele din

  dealurile Rez, Cireşeni, situate în partea superioară a Bazinul Târnavei, şi se afundă spre nord-est,

  urmând direcţia întregului complex de conglomerate din latura vestică a munţilor Harghita,

  imprimând reliefului o puternică asimetrie.

  Relieful conturat pe dealurile Şoimuş, Bezid, Chibed demonstrează că rocile din baza sunt

  bine închegate. În timpul periglaciarului ele au fost sfărâmate şi transformate în deluvii groase,

  care s-au deplasat pe versant. Acest tip de relief etajat cu martori de eroziune, cu versanţi îngropaţi

  sub cuverturi deluviale dă dovadă de o slabă împotrivire a substratului la denudaţie.

  Intrând în partea de podiş şi a dealurilor înalte a bazinului Târnavei, depozitele ponţiene,

  după criterii litologice, au fost împărţite în trei orizonturi:

  - orizontul nisipurilor inferioare, alcătuit din bancuri groase de nisip cu concreţiuni

  grezoase, conglomerate şi intercalaţii de marne (Sighişoara, Mediaş). În acest orizont de

  conglomerate valea Târnavei Mari este îngustă cu aspect de defileu, cum se prezintă la

  Sighişoara;

  - orizontul marnelor medii, cu grosimi de cca 200 m, apare în structura dealurilor din

  împrejurul localităţilor Bălcaciu, Jidvei, Găneşti, Seleuş, Hetiur, precum în regiunea de la

  est de Sighişoara (Albeşti – Boiu – Şoard – Elieşeni);

  - nisipurile ponţiene superioare apar în sinclinalele care delimitează domurile cum ar fi:

  sinclinalul Dumbrăveni separă domul Deleni de domurile Nadeş şi Filitelnic; sinclinalul

  dintre domurile Copşa Mică, Bazna şi Tăuni (N. Josan, 1979).

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina8 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  8

  Figura 2. Harta geologică a bazinului Târnavei

  Rețeaua hidrografică

  Odată cu retragerea apei lacului pliocen din Depresiunea Transilvaniei, la sfârşitul

  ponţianului are loc şi conturarea prime reţele hidrografice care s-a conformat cu înclinarea

  reliefului iniţial.

  Evoluţia reţelei hidrografice din această regiune cunoaşte două etape de evoluţie: etapa

  precuaternară şi etapa cuaternară. Etapa precuaternară cuprinde o fază iniţială premergătoare

  erupţiilor vulcanice din Gurghiu şi Harghita, şi o fază levantină care a avut loc după depunerea

  aglomeratelor andezitice (I. Mac, 1972). În etapa cuaternară toate văile mari şi-au ocupat cursurile

  actuale, Târnava Mică alături de Niraj, descompun vechea reţea subsecventă Praid-Reghin, în

  timp ce Târnava Mare realizează traseul actual prin captarea vechii reţele din Depresiunea

  Odorheiului.

  În ceea ce priveşte evoluţia reţelei hidrografice din bazinul Târnavei au existat mai multe

  păreri. D. Ciupagea, M. Paucă, Tr. Ichim (1970) au fost de părere că râurile principale, cum sunt

  şi cele două Târnave, şi-au păstrat până în prezent caracterul iniţial de văi consecvente.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina9 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  9

  În cazul Târnavei Mari, autorii menţionaţi susţin că, aceasta în faza iniţială, a avut un

  traseu paralel cu cel al Târnavei Mici, vărsându-se direct în Mureş. O părere mai veche, a lui I.

  Rodeanu (1926), susţinea că Târnava Mare curgea de la Copşa Mică la Sibiu, de unde unindu-se

  cu Cibinul s-a vărsat în Olt. Această ipoteză a fost combătută de N. Josan (1979) cine este de

  părere că, Târnava Mare curgea pe actuala vale a Visei, prin Depresiunea Sibiu, spre Olt, fiind

  afluentul acestuia.

  După formarea terasei superioare a avut loc remanierea Târnavei Mari pe actualul traseu,

  prin captarea sa de către un afluent al Târnavei Mici. Această captare a fost „pregătită” odată cu

  perfectarea nivelului de vale, când văile s-au lărgit în urma proceselor de pedimentaţie.

  Târnava Mică curgea mai la sud faţă de cursul actual şi îşi avea izvoarele undeva în aval

  de Sărăţeni. Întregirea sa sub forma actuală, s-a produs sub nivelul terasei a 4-a, când Târnava

  Mică a prezentat o regresiune, captând cursul superior al Nirajului (N. Josan, 1979). Târnava Mică

  şi înaintea captării avea un debit mare, prin urmare a fost posibilă sculptarea teraselor superioare.

  După formarea lor, râurile principale din bazinul Târnavei au suferit o continuă deplasare

  spre nord, datorită mişcărilor negative din zona centrală a Depresiunii Transilvaniei şi a celor

  pozitive din aria Carpaţilor Meridionali. Cu alte cuvinte, odată cu declanşarea mişcărilor

  tectonice, reţeaua hidrografică a început să se adâncească în cele două niveluri de eroziune

  (superior şi inferior) formate anterior. Caracteristica principală a acestei etape constă în

  predominarea eroziunii liniare a reţelei hidrografice, şi conturarea văilor. Adâncirea ritmică a

  reţelei hidrografice din cuaternar a rezultat terasele în cadrul râurilor principale, acompaniate de

  retragerea versanţilor şi formarea glacisurilor. În procesul formării văilor a fost pusă în evidenţă

  structura cutată a regiunii, care s-a impus în relief prin cuestele şi suprafeţele cvasistructurale.

  Odată cu adâncirea reţelei hidrografice şi formarea văilor a crescut fragmentarea reliefului,

  bazinul Târnavelor fiind transformat într-o succesiune de interfluvii separate de văi.

  În ceea ce priveşte afluenţii celor două Târnave, acestea aparţin unei generaţii noi,

  orientarea cărora dă dovadă de faptul că dezvoltarea reţelei hidrografice a fost pecetluită de

  aceleaşi mişcări neotectonice. Unele râuri au suferit adaptări mai mult sau mai puţin accentuate la

  structura geologică, cum ar fi Târnava Mică la Cetatea de Baltă.

  Reţeaua hidrografică adaptată la structura domurilor are un caracter radiar şi centrifug pe

  flancurile domurilor şi unul inelar, la baza acestora. Un astfel de exemplu se întâlneşte în cazul

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina10 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  10

  domului Cetatea de Baltă, unde râurile Târnava Mică, Balta şi Adămuş au un caracter inelar,

  curgând la baza domului, pe care îl cuprind.

  Râul Târnava Mare cu un bazin hidrografic de 3606 km2, cu o lungime de 222,9 km şi cu debitul

  mediu multianual de 13 m3/s este unul dintre cei mai importanţi afluenţi ai Mureşului. În sectorul

  de podiş valea este puternic asimetrică, versantul de dreapta fiind mai abrupt, iar cursul râului este

  meandrat.

  Principalii afluenţi de stânga ai Târnavei Mari sunt Laslea, Biertan,Vişa, Soroştin, Cenade,

  Spătac, Veza, Moşna, Ighiş, iar printre afluenţii de dreapta amintim Beta, Păucea, Proştea,

  Chesler,.Valea Lungă. Majoritatea afluenţilor au bazine hidrografice mici şi o dinamică activă

  deversând în colector cantităţi de apă cu un debit solid însemnat.

  Figura 3. Harta hidrografică a bazinului Târnavei

  Relief

  Unitatea morfostructurală a platourilor şi conurilor vulcanice

  Prin îmbinarea conurilor vulcanice Tătarca şi Şoimuş (I. Mac, 1978) acesta a jucat un rol

  important în direcţionarea cursurilor apei râurilor. Ordonarea pe direcţia sud-nord a Ţării Praidului

  http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Lasleahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Biertanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Vi%C5%9Fahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Soro%C5%9Ftinhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cenadehttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sp%C4%83tac%2C_T%C3%A2rnavahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Veza

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina11 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  11

  se poate explica prin faptul că, marginea vestică a platoului vulcanic s-a deplasat în urma cutării

  depozitelor terţiare subiacente. În spatele ridicării s-a adâncit epigenetic Târnava Mică.

  Zona de izvor a celor două Târnave o reprezintă versantul sud-vestic al Munţilor

  Gurghiului şi versantul nord-vestic al Munţilor Harghita. Cota de izvor al râului Târnava Mică

  este la altitudinea de 1190 m, iar al Târnavei Mari la înălţimea de 1455 m. Din punct de vedere

  litologic aici prevalează depozitele de piroclastite şi curgeri de lave în care predomină andezitele,

  care au influenţat cursul celor două Târnave.

  Morfologic, bazinul superior al Târnavei, se caracterizează printr-o altitudine medie de

  1100 m, cu înălţimi maxime de 1800 m în munţii Harghita şi 1776 m în munţii Gurghiu. Totodată

  relieful este puternic fragmentat înregistrând valori de 100-300 km/km2 în Gurghiu, iar în Harghita

  300-500 km/km2, iar în ceea ce priveşte energia reliefului aceasta prezintă valori cuprinse între

  500 şi 1000 m .

  Unitatea morfostructurală a dealurilor subcarpatice

  Această unitate se suprapune unei cuverturi terţiare cutate (cute simple şi diapire), aşezate

  pe un fundament elevat (1500-2000 m) şi înclinat spre sud-vest. Formele de relief dominante şi

  cele mai frecvente sunt interfluviile etajate, versanţii structurali sau cu înfăţişare de glacisuri,

  abrupturile structurale şi văile însoţite de terase. Asimetria văilor şi alternanţa sectoarelor de

  îngustare şi lărgire dau dovada intervenţiei structurii.

  Această unitate prezintă un relief de depresiuni şi dealuri cu înălţimi mari, cuprinse între

  600-1000 de metri, dar cu o lăţime redusă şi cu denivelări accentuate (300-400 m). Formele de

  relief sunt rezultatul sculpturilor pe roci moi şi tari cutate sau în monoclinuri largi, văile sunt

  însoţite de terase şi apare o gamă largă de forme ale denudării atât în suprafaţă, cât şi în adâncime

  (I. Mac, 1972).

  Intercalarea rocilor moi cu rocile tari impune în morfologia dealurilor subcarpatice

  suprafeţe structurale derivate şi suborizontale. Predomină suprafeţele structurale menţinute de

  conglomerate, gresii şi nisipuri uşor cimentate dintre care, cele mai extinse sunt cele înclinate

  datorită direcţiei de lăsare a straturilor din structurile neogene. Diminuarea sau evidenţierea

  îngustărilor şi lărgirilor care apar în relieful structural se datorează oscilaţiilor în plan orizontal şi

  vertical al structurilor neogene şi sunt influenţaţi şi de modul în care acestea se întind între munţii

  vulcanici şi Podişul Târnavelor.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina12 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  12

  Arhitectonica formelor de relief din această regiune reprezintă în primul rând expresia

  raporturilor derivate dintre structurile neogene cutate şi relieful suprapus acestora. Cuvertura

  groasă a aglomeratelor vulcanice peste formaţiunile sedimentare a determinat un mod aparte de

  eroziune a reţelelor hidrografice. Pentru a ajunge la cutele neogene, râurile au fost nevoite să

  erodeze placa platourilor structurale vulcanice iar formele de relief „sculptate” sunt

  nesemnificative. Odată cu atingerea structurilor neogene, râurile au avut posibilitatea de a lucra

  cu energie sporită, cursurile principale păstrându-şi vechile direcţii consecvente, iar noile cursuri

  s-au dezvoltat în funcţie de configuraţia structurilor subcarpatice.

  Cutele au fost străpunse transversal sau longitudinal, dar a dominat adâncirea epigenetică

  şi inversiunile de relief a dus la apariţia unor chei sau defilee scurte şi depresiuni. Adâncirea

  râurilor în cutele subcarpatice a dat naştere unor „clisuri”, care au permis lărgire văilor sub formă

  de depresiuni (I. Mac, 1972). Ariile depresionare au fost alungite de-a lungul râurilor principale

  (Târnava Mică şi Târnava Mare), şi lărgite prin acţiunea afluenţilor acestora.

  Interfluviile principale au o altitudine de 800-1000 m, iar cele dintre afluenţi înregistrează

  valori altitudinale cuprinse între valorile 600-650 m. Această etajare a reliefului înfăţişează o

  dezvoltare geomorfologică policiclică care se datorează adâncirii succesive a apelor curgătoare.

  Depresiunile subcarpatice.

  Se pot diferenţia două mari unităţi şi anume unitatea depresionară a Târnavei Mici şi

  unitatea depresionară a Târnavei Mari.

  Gradul de complexitate morfo-structurală al unităţii depresionare a Târnavei Mari este

  ridicat datorită schimbării direcţiei cutelor, prezenţei pseudostructurilor şi încrucişării liniilor de

  falie (I. Mac, 1972). Procesele exogene au generat un relief pe formaţiuni tortonian-sarmaţiene

  şi p petice de pliocen care au determinat ca Târnava Mare să creeze şesuri, lunci, terase şi înşeuări

  de evoluţie, interfluvii suprapuse şi versanţi de diferite tipuri, regiunea fiind puternic fragmentată.

  Depresiunea Odorheiului se prezintă sub forma unei largi arii negative care datorită

  învăluirilor secundare este fragmentată în următoarele subunităţi: depresiunea Târnava Mare –

  Şicasău şi depresiunile „suspendate” situate între culmile structurale Rez - Cireşeni şi dealurile

  din flancul nordic al anticlinalului Odorhei. Depresiunea Târnava Mare – Şicasău îmbracă forma

  unui culoar de vale nuanţată de bazinete de eroziune: bazinetul Zetea – Şicasău, unde valea

  Târnavei Mari are o pronunţată asimetrie şi este mai adâncă şi mai îngustă, şi bazinetul Odorhei,

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina13 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  13

  cu o inversiune de relief şi cu un conţinut geomorfologic bogat (lunci parazitate, terase, cueste,

  abrupturi de falie).

  Depresiunile de contact cu Podişul Târnavelor au luat naştere prin procesul de eroziune

  fluviatilă pe un substrat litologic diferenţiat şi se individualizează două microdepresiuni:

  depresiunea Cristuru Secuiesc, bine dezvoltată, mai largă şi cu un grad ridicat de asimetrie;

  depresiunea Simoneşti – Cobăteşti unde predomină relieful de creste interfluviale în succesiune

  cu bazinete de eroziune locală.

  Figura 4. Harta morfologică a bazinului Târnavei

  Clima

  Circulaţia generală a atmosferei din Bazinul Târnavei este reprezentată în cea mai mare parte de

  circulaţia vestică, în cadrul căreia deplasarea maselor de aer maritim-polar este orientată pe

  direcţia vest-est. Această circulaţie a maselor de aer determină ierni blânde şi umede, şi veri

  răcoroase cu caracter de instabilitate. Această circulaţie vestică este urmată de cea polară care

  determină răcirile de primăvară-vară şi toamnă, dar şi temperaturile foarte scăzute din timpul

  iernii. Circulaţia tropicală şi cea de blocare au o frecvenţă mai redusă, cu un maxim la începutul

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina14 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  14

  verii şi altul la începutul iernii. Circulaţia tropicală provoacă o instabilitate pronunţată a vremii,

  cu precipitaţii bogate şi încălziri accentuate. Circulaţia de blocare favorizează staţionarea maselor

  de aer subtropicale a căror rezultate sunt verile călduroase şi secetoase, iar iernile sunt închise şi

  umede, dar cu precipitaţii neînsemnate.

  În cea mai mare parte a Bazinul Târnavei se impune tipul de climat al dealurilor şi

  podişurilor joase cu altitudini cuprinse între 400-550 m (V.Sorocovschi, 1996), doar în partea

  estică a bazinului apare un climat „montan”.

  Regimul termic. Repartiţia spaţială a temperaturii aerului este destul de uniformă şi stă sub

  influenţa izotermei de +9o C care pătrunde pe culoarul Târnavei Mari până la Mediaş şi pe

  Culoarul Târnavei Mici până la Târnăveni. Diferenţele dintre culoarele de vale şi interfluvii sunt

  relativ mici (sub 2oC) şi sunt influenţate şi de expoziţia versanţilor.

  Scăderea temperaturii medii multianuale de la vest la est este destul de accentuată (9,2o C

  la Blaj şi 8,2oC la Dumbrăveni) şi se datorează inversiunilor termice frecvente, mai ales în

  perioada de iarnă. Temperatura medie lunară prezintă un minim în ianuarie de – 4,4oC şi un maxim

  în luna iulie de 18,7 oC. Variaţiile neperiodice ale temperaturii medii lunare a aerului sunt

  determinate de circulaţia generală a maselor de are, cu cele mai mari fluctuaţii în sezonul rece, iar

  vara variaţiile sunt mai diminuate.

  În ceea ce priveşte temperaturile extreme, temperaturile maxime absolute înregistrate în

  intervalul 1900-2003, au fost 37,8oC la Blaj (09.07.1968), 34,8 oC la Dumbrăveni (08.08.1963),

  35,6 oC la Sovata (16,08,1952). Temperaturile minime absolute au înregistrat următoarele valori:

  -34,0 oC la Dumbrăveni (24.01.1963), -32,1 oC la Blaj (24.01.7963), -33,1 oC la Sovata

  (24,01,1907).

  Îngheţul. Primul îngheţ apare mai frecvent în prima decadă a lunii octombrie, iar ultimul

  în a doua decadă a lunii aprilie. Îngheţurile timpurii de toamnă şi cele târzii de primăvară apar cu

  un decalaj de aproximativ 3-4 săptămâni faţă de datele medii.

  Umezeala relativă a aerului înregistrează o scădere dinspre est spre vest, cele mai mari

  medii anuale (peste 80%) înregistrându-se în partea mai înaltă din est, în timp ce în părţile mai

  joase din vest se înregistrează cele mai mici valori (77% la Blaj).

  Nebulozitatea. Datorită prezenţei poluanţilor în atmosfera localităţilor, nebulozitatea este

  mai ridicată deasupra localităţilor comparativ cu zonele învecinate, media multianuală fiind de

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina15 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  15

  cca. 4,7 zecimi. Cele mai ridicate valori ale nebulozităţii se înregistrează din noiembrie până în

  martie, depăşind 6,5 zecimi, iar cele mai mici din iulie până în septembrie cu valori sub 5,0 zecimi.

  Precipitaţiile atmosferice constituie un alt element climatic important şi evidenţiază

  reactivarea orografică a maselor de aer în Bazinul Târnavei. Astfel, cele mai reduse cantităţi (500-

  550 mm) cad pe treptele de relief mai coborâte din vestul podişului. Pe treptele de relief

  intermediare din centrul bazinului, cantităţile anuale înregistrează valori cuprinse între 600-650

  mm, iar în estul regiunii studiate valorile ajung la 650-700 mm, pe alocuri chiar depăşind aceste

  valori.

  Caracterul continental al climei Bazinului Târnavei se face simţită prin iernile secetoase şi

  cu cantităţi de precipitaţii reduse şi prin verile mai ploioase. Frecvenţa numărului zilelor cu

  precipitaţii se încadrează sub 110 zile pe treptele de relief joase din vestul bazinului , în timp ce

  pe unităţile de relief mai înalte din est cad în peste 130 zile din an. În regimul anual al acestui

  parametru pluviometric se observă o maximă în lunile mai-iunie (12-16 zile) şi un minim în lunile

  septembrie-octombrie (8-10 zile) (V. Sorocovschi, 1996).

  Stratul de zăpadă joacă un rol important prin faptul că împiedică pierderea căldurii din sol

  şi constituie o sursă majoră a umezelii acestuia şi a scurgerii apei în perioada de primăvară.

  Căderea primei ninsori diferă dintr-o parte în alta a bazinului, astfel, în partea sud-vestică are loc

  în prima decadă a lunii decembrie, iar în zona dealurilor înalte din est şi sud-est fenomenul se

  produce mai devreme, în ultima decadă a lunii noiembrie. Data medie a căderii ultimei ninsori

  este între 10-20 martie în regiunea Podişului Secaşelor şi de 20 martie -1 aprilie în regiunea

  platourilor vulcanice.

  Stratul de zăpadă de obicei apare într-un interval mediu de 45-50 de zile în vest şi de 60-

  70 de zile în est. În cursul anotimpului rece valorile cele mai ridicate ale grosimii stratului de

  zăpadă se întâlnesc în a doua decadă a lunii februarie în est (8-15 cm) şi în prima parte a lunii în

  regiunea vestică(6-10 cm).

  Vântul. Bazinul Târnavei este supus circulaţiei dominant vestice, astfel că pe văile

  Târnavelor circulaţia e dirijată pe direcţia vest (22,7%) şi est (23,2%), celelalte direcţii având o

  frecvenţă sub 10%. Viteza medie a vântului se încadrează între valorile 2,0-2,4 m/s. Cele mai mari

  viteze medii lunare se produc în perioada martie-aprilie, iar cele mai mici în luna septembrie.

  Calmul atmosferic înregistrează un procentaj ridicat în vestul bazinului (Blaj 55,9%), în

  timp ce în partea estică valorile calmului sunt mai mici (32,3 %) şi joacă un rol deosebit de

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina16 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  16

  important în difuzia şi stagnarea poluanţilor proveniţi de pe platformele industriale (V.

  Sorocovschi, 1996).

  Topoclimatele au un rol important în structurarea edafică şi ecologică a componentelor de

  mediu din bazinul Târnavei. Din îmbinarea şi suprapunerea caracteristicilor climatice din Bazinul

  Târnavei se pot diferenţia următoarele tipuri de topoclimate.

  topoclimatul culmilor deluroase, cu particularităţi ce depind de orientare, masivitate,

  altitudine şi fragmentare, caracterizate prin regim termic moderat, circulaţie intensă a

  aerului şi fenomene de iarnă cu frecvenţă, durată şi intensitate medie;

  topoclimatul versanţilor cu expunere vestică, influenţată de masele de aer maritim, cu

  precipitaţii, umezeală, ceaţă şi nebulozitate ridicată şi regim termic moderat;

  topoclimatul versanţilor cu expunere estică, influenţaţi de masele de aer continental, cu

  grad mai mare de uscăciune şi contraste termice acute.

  topoclimatul culoarelor şi văilor, cu o frecvenţă mare a inversiunilor termice, cu

  umiditate ridicată a aerului, ceaţă frecventă şi calm atmosferic ridicat.

  topoclimatul urban, care în concordanţă cu caracteristicile topoclimatelor anterioare

  creează condiţii de accentuare a poluării complexe a atmosferei localităţilor depresiunii.

  Solurile

  În Bazinul Târnavei componenta edafică este eterogenă datorită substratului litologic, varietăţii

  şi evoluţiei reliefului, condiţiilor climatice, condiţiilor hidrologice şi nu în ultimul rând

  activităţilor antropice. Clasificarea solurilor din regiune s-a realizat conform Sistemului

  Taxonomic al Solurilor din România din anul 2000 (N. Boar, M. Oncu, 2004). Ţinând cont de

  regionarea pedogeografică, componenta edafică a Bazinului Târnavei face parte din districtul

  Podişului Târnavelor (V. Sorocovschi, 1996), unde nota dominantă este dată de luvisoluri şi

  cambisoluri. Pe suprafeţe mai restrânse apar şi alte categorii de soluri cum sunt luvosolurile,

  preluvosolurile, cernisolurile, cernoziomul, faeziomurile, planosolurile, regosolurile,

  erodosolurile, antroposolurile, iar în lunca râurilor apar aluvisolurile şi gleiosolurile.

  Principalele tipuri de soluri pot fi grupate în patru clase de soluri: cernisolurile,

  luvisolurile, hidrisolurile şi protisoluri.

  Cernisolurile ocupă suprafeţe reduse, fiind răspândite mai ales în partea vestică a

  bazinului, pe versanţii sudici ai culoarelor celor două Târnave şi sunt reprezentate de faeoziomuri

  care au un caracter intrazonal fiind întâlnite în arealul pădurilor de gorun, fag şi amestec de fag

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina17 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  17

  cu gorun. Datorită fertilităţii bune sunt utile pentru cultura plantelor de câmp, pomicultură şi

  viticultură.

  Luvisolurile sunt predominante în culoar şi includ următoarele tipuri de sol: preluvisoluri

  şi luvosoluri. Preluvosolurile se întâlnesc la limita de Dealurile Târnavei Mici şi Podişul Secaşelor

  şi pe suprafeţe mai restrânse în nordul Podişului Hârtibaciului. Luvosolurile domină teritoriile din

  nord-vestul Podişului Hârtibaciului şi interfluviul dintre Târnava Mare şi Târnava Mică.

  Luvisolurile prin fertilitatea lor naturală sunt utile pentru plantaţii pomicole sau plante furajere.

  Preluvosolul tipic este favorabil pentru plantaţii pomicole şi culturi de cartofi, orz, plante furajere.

  Hidrisolurile sunt caracteristice luncilor celor două Târnave şi în areale unde există exces

  de umiditate. Clasa hidrisolurilor este reprezentată de gleiosoluri şi de faeoziomuri. Primul tip de

  sol, adică gleiosolurile sunt prezente în lunca Târnavei Mari şi nu prezintă o bună fertilitate, prin

  urmare sunt utilizate ca pajişti cu valoare furajeră destul de redusă. Faeziomurile apar pe areale

  relativ restrânse pe versanţii umbriţi ai Târnavelor. Cu toate că au o fertilitate ridicată ele nu dau

  rezultate bune din cauza excesului de apă şi a regimului aerohidric defectuos. Utilizarea lor este

  pentru păşuni şi fânaţe, sau în unele cazuri pentru culturi de viţă-de-vie şi a pomilor fructiferi.

  Protisolurile sunt frecvent întâlnite de-a lungul Târnavei Mari şi înglobează o mare

  varietate tipologică. Tipurile de soluri care fac parte din această clasă sunt regosolul, erodosolul

  şi aluvisolurile. Regosolurile ocupă suprafeţe reduse şi discontinue pe versanţii sudici şi nordici

  abrupţi, şi datorită fertilităţii mai reduse nu sunt favorabile culturilor agricole. Erodosolurile apar

  tot pe versanţii sudici şi nordici puternic înclinaţi şi au un grad de fertilitate foarte redus şi o slabă

  productivitate agro-silvică. Protosolurile din luncile Târnavelor au caracteristici bune, o fertilitate

  destul de ridicată datorită căruia pot fi utilizate ca terenuri agricole şi pajişti sau pentru cultivarea

  pomilor fructiferi sau păduri.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina18 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  18

  Figura 5. Harta pedologică a bazinului Târnavei

  3. DESCRIEREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN

  SIT

  3.1. Structurile urbane

  Structura urbană Cristuru Secuiesc

  a. Aşezare şi împărţirea teritorială

  Cel de al doilea oraş de pe valea Târnavei Mari din unitatea morfostructurală a podişurilor

  înalte este Cristuru Secuiesc, care nu prezintă elemente aşa de variate în viaţa socio-economică al

  oraşului, ca în cazul municipiului Odorheiu Secuiesc. Cristuru Secuiesc a fost atestată ca localitate

  pentru prima dată în ianuarie 1395, iar nu după puţin timp, în anul 1495 ajunge la rangul de oraş,

  fiind declarat ca „oraş de câmpie”, neavând cetate.

  Intravilanul se întinde pe o suprafaţă de 616,73 ha, din care satul Beteşti deţine 50,98 ha

  de suprafaţă. Oraşul s-a dezvoltat pe terasele Târnavei Mari, cu deosebire pe partea dreaptă al

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina19 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  19

  acestuia, la confluenţa cu Pârâul Geoagiu. La nord este dominat de Dealul cu Cruce (535 m), iar

  la sud de Dealul Filiaş (495 m).

  Zona de locuit existentă, cuprinde o suprafaţă de 188 ha, cu toate funcţiunile

  complementare funcţiunii de locuit. Se compune din zonele tradiţionale de locuit, cu locuinţele

  unifamiliale construite în diferite perioade de timp, cât şi zonele de blocuri locuinţe colective

  construite în ultimii 30 de ani. Dintre acestea se disting ansamblurile de locuinţe Orban Balazs,

  Kossuth Lajos, Harghitei, Timafalvi. Fondul locuibil în ultimii 20 de ani aproape s-a dublat, iar

  după 1990 se remarcă o tendinţă de creştere a construcţiilor individuale pe loturi personale, ceea

  ce a determinat extinderea zonelor de locuit şi înglobarea în intravilanul oraşului a unor noi

  suprafeţe de teren. Aceste zone se situează în general la extremităţile zonelor construite ale

  oraşului, o problemă specifică fiind dotarea acestor zone cu lucrări tehnico-edilitare, comerciale

  şi de servicii.

  Spaţiile verzi, care cuprind parcuri, zone de agrement, deţin 56,5 ha de teren din intravilan,

  care este o valoare destul de scăzută, doar 9% din suprafaţa intravilanului.

  b. Numărul şi evoluţia populaţiei

  Populaţia oraşului a cunoscut o creştere ascendentă până în anul 1989, după care are loc o

  scădere, datorită atât decăderii vieţii economice, cât şi datorită scăderii natalităţii. Odată cu

  sistarea anumitor unităţi industriale, un număr mare de angajaţi rămâne fără locuri de muncă, prin

  urmare, o parte dintre ei se îndreaptă către forţa de muncă din străinătate. Acest fapt a determinat

  scăderea numerică a populaţiei stabile şi a celei active.

  Tabel 1. Evoluţia numerică a populaţiei

  An 1956 1966 1977 1992 2016

  Nr. populaţie 5194 5952 7197 10611 10370

  Din numărul total al populaţiei oraşului, 10370 de locuitori stabili, populaţia activă

  reprezintă 3230 de persoanei, care înregistrează următoarele procente în cele trei mari sectoare de

  activitate:

  - sectorul primar: 180 de persoane

  - sectorul secundar: 1719 de persoane

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina20 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  20

  - sectorul terţiar: 1331 de persoane

  Figura 6. Repartiţia populaţiei active pe sectoare de economie în oraşul Cristuru Secuiesc

  La rândul său, numărul total de salariaţi se împarte în următoarele categorii de activităţi,

  prezentate în tabelul 16.

  Tabel 2. Repartiţia pe ramuri de activităţi al populaţiei active din oraşul Cristuru Secuiesc

  Grupa Ramura Număr de

  pers.

  % Total

  A. Activi de bază

  Industrie 1586 15,29

  1899

  (18,31%)

  3230

  (31,15%)

  Construcţii 133 1,28

  Agricultură 180 1,74

  Silvicultură 0 0

  B. Activi de servire

  Transporturi 99 0,95

  1331

  (12,84%)

  Telecomunicaţii 0 0

  Comerţ 290 2,79

  Învăţământ 291 2,81

  Sănătate 217 2,1

  Administraţie 119 1,15

  Altele 315 3,04

  Series1, primar, 180,

  6%

  Series1, secundar, 1719,

  53%

  Series1, tertiar, 1331, 41%

  primar

  secundar

  tertiar

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina21 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  21

  Această repartiţie pe domenii de activitate a populaţiei active este reprezentată grafic în

  figura 20, şi se poate observa ca populaţia inactivă, întreținută depăşeşte numărul persoanelor

  active.

  Figura 7. Raportul dinte populaţia activă şi inactivă din oraşul Cristuru Secuiesc

  Populaţia inactivă al oraşului înregistrează un număr de 7140 de locuitori, din care 1921

  de persoane sunt copii între 0-15 ani, 2105 tineri cu vârsta cuprinsă între 15-21 ani, iar 3114 de

  locuitori sunt pensionari cu vârsta peste 55 de ani. Astfel se poate observa faptul că populaţia are

  tendinţa de îmbătrânire, numărul persoanelor trecute de vârsta de 55 de ani şi pensionaţi, este una

  ridicată. Acest lucru se datorează şi faptului că o parte a populaţiei active dina cauza vieţii

  economice instalate după anul 1989, au plecat în străinătate în căutarea forţei de muncă.

  Rata şomajului în oraşul Cristuru Secuiesc după anul 1989 a crescut foarte mult, datorită

  decadenţei vieţii economice din oraş, rată care se menţine şi în prezent la valori destul de ridicate.

  La nivelul anului 2002 numărul şomerilor din localitate era de 629 de persoane, dintre care 431

  bărbaţi. Raportat la numărul persoanelor active rezultă o rată de 19,47%, ceea ce este foarte

  ridicată, atât la nivel local, cât şi faţă de nivelul naţional (8,1% în anul 2002). Numărul şomerilor

  a înregistrat următoarea evoluţie în oraşul Cristuru Secuiesc:

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina22 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  22

  Tabel 3. Evoluţia numărului de şomeri în oraşul Cristuru Secuiesc

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2016

  Nr.

  şomeri

  1749 797 577 474 248 727 234 661 504 642 629

  Femei 968 365 238 182 111 252 90 425 429 373 198

  Bărbaţi 781 432 339 292 137 475 144 236 75 269 431

  În ceea ce priveşte densitatea populaţiei oraşului aceasta înregistrează o valoare de

  1681,45 loc/km2, valoare care nu prezintă o aglomeraţie foarte mare, dacă o raportăm la densitatea

  celorlalte oraşe ale bazinului Târnavei.

  c. Infrastructura

  În oraşul Cristuru Secuiesc transportul este asigurat pe cale rutieră şi pe cale ferată, atât

  pentru transportul de mărfuri, cât şi pentru transportul de persoane. Calea ferată deserveşte oraşul

  pe care-l traversează din direcţia vest spre est, şi este o linie secundară, care leagă localitatea de

  Sighişoara şi prin aceasta are asigurată legătura cu marile magistrale ale ţării.

  Reţeaua stradală este una de tip monoaxial. Artera principală de circulaţie o constituie

  traseul drumului naţional DN 13C din direcţia Sighişoara, care străbate oraşul în direcţia est-vest.

  Această arteră reprezintă artera principală cea mai circulată, fapt care reprezintă o perturbaţie

  permanentă a zonei centrale, neavând alte trasee de ocolire.

  Drumul judeţean DJ 137 direcţia Cristuru Secuiesc – Odorheiu Secuiesc se racordează la

  DN 13C. Drumul judeţean DJ 136 face legătura între oraş şi Geoagiu-Avrămești. În oraş circulaţia

  de tranzit se suprapune peste circulaţi locală, astfel solicitarea este mult peste capacitatea de suport

  al reţelei de drumuri, ducând la aglomerarea circulaţiei.

  d. Industria

  Viaţa economică industrială al oraşului a fost puternic influenţată de dezvoltarea oraşelor

  vecine Odorheiu Secuiesc şi Sighişoara, prin oferta de locuri de muncă mult mai variate în

  comparaţie cu capacităţile locale existente. Industria locală se caracterizează printr-un grad

  avansat de privatizare, însă există un număr semnificativ de întreprinderi cu viabilitate redusă.

  Dintre unităţile industriale amintim:

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina23 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  23

  SC Famos SA, secţia Cristuru Secuiesc, este o filială al unităţii din Odorheiu Secuiesc,

  unitate care prin tehnologii moderne produce mobilier, în primul rând pentru export.

  SC Montpalst SRL: Fabricarea si comercializarea suporturilor de steag (catarge) si a

  stâlpilor pentru iluminat de la 6 la 12 m din poliester

  SC Oteluri Pentru Scule SA (OSSA) este o firmă privată cu profil metalurgic, care

  furnizează oţeluri şi piese turnate la diverşi consumatori industriali, în special industria

  construcţiilor de maşini. OSSA produce şi comercializează :

  - bare şi blocuri din oţel, forjate liber

  - piese turnate din oţel şi fontă

  - bare forjate eboşate / cojite / şlefuite

  - piese prelucrate la finit conform desenului de la client

  - piese din oţel manganos dur, rezistent la uzură

  - elemente forjate artizanale

  În ultimii ani unităţile industriale şi-au redus din activitate, prin urmare în oraşul Cristuru

  Secuiesc, predomină micii întreprinzători, care încearcă să menţină la un nivel acceptabil viaţa

  economică al oraşului, oferind în primul rând locuri de muncă pentru locuitori.

  3.2. Structurile rurale

  ROSCI0357 Porumbeni cuprinde teritorii din 5 unități administrativ teritoriale rurale din județul

  Harghita și una din județul Mureș, după cum urmează:

  UAT jud. Harghita:

  - Comuna Dârjiu

  - Comuna Feliceni

  - Comuna Mugeni

  - Comuna Porumbeni

  - Comuna Simonești

  UAT jud. Mureș:

  - Comuna Vânători

  Comuna Dârjiu

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina24 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  24

  Comuna Dârjiu are în componenţă satele: Dârjiu (reşedinţă) şi Mujna. Comuna se află situată pe

  DJ 133, la 21 km de Municipiul Odorheiu Secuiesc şi aproximativ 70 km de Miercurea Ciuc.

  Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Dârjiu se ridică la 1.036 de

  locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.177 de

  locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (91,51%). Principalele minorităţi sunt cele de

  romi (5,69%) şi români (1,35%). Pentru 1,45% din populaţie, apartenenţa etnică nu este

  cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt unitarieni (60,62%), dar

  există şi minorităţi de reformaţi (20,46%), romano-catolici (7,34%), baptişti (3,96%), fără religie

  (3,38%) şi ortodocşi (1,83%). Pentru 1,45% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa

  confesională.

  Comuna Feliceni

  Comuna Feliceni este aşezată în partea sudică a judeţului Harghita, la 3 km distanţă de municipiul

  Odorheiu Secuiesc şi la 20 km distanţă de Cristuru Secuiesc.

  Din punct de vedere administrativ, comuna administrează localităţile – Feliceni – centru de

  comună, Arvateni, Alexandrita, Cireseni, Forteni, Oteni, Polonita, Hoghia, Teleac, Valeni,

  Taureni. Suprafaţa totală a comunei: 6700 ha. Căi de acces: DJ 137 A, DJ 131.

  Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Feliceni se ridică la 3.297 de

  locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.026 de

  locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (96,78%).

  Comuna Mugeni

  Mugeni are în componenţă satele: Mugeni (reşedinţă), Aluniş, Beta, Dejuţiu, Dobeni, Lutiţa,

  Mătişeni şi Tăietura.

  În urma reorganizării teritoriale din 2004, Porumbenii Mari s-a desprins de comuna Mugeni iar

  satul Beteşti a trecut în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc.

  Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Mugeni se ridică la 3.491 de

  locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.460 de

  locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (97,05%). Pentru 1,98% din populaţie,

  apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina25 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  25

  sunt reformaţi (50,56%), dar există şi minorităţi de romano-catolici (43,11%) şi unitarieni

  (2,26%). Pentru 1,98% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.

  Comuna Porumbeni

  Porumbeni are în componenţă satele Porumbenii Mari (reşedinţă) şi Porumbenii Mici.

  Comuna Porumbeni este situată în zona de sud-vest a judeţului Harghita la o distanţă de 8 km de

  Cristuru Secuiesc, la 18 km de Odorheiu-Secuiesc şi la 75 km de Miercurea-Ciuc.

  Cele două localităţi ale comunei se află pe văile afluenţilor râului Târnava Mare. Zona comunei

  Porumbeni se caracterizează printr-un aspect deluros şi colinar, datorită prezenţei depozitelor

  sedimentare, care rar trec de înălţimi de peste 500 m.

  Prima atestare a localităţii Porumbenii Mari datează din anul 1332 când apare în dijmele papale

  sub numele de Galamb villa. Prima formă scrisă a numelui satului Porumbenii Mici apare în 1506

  sub forma Kis Galambfalva. În apropierea comunei Porumbeni săpăturile arheologice au scos la

  iveală obiecte care atestă faptul că această zonă a fost populată începând din Neolitic, iar biserica

  din localitate, monument istoric, păstrează cele mai valoroase fresce ale judeţului Harghita, care

  datează de la sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XV.

  Comuna Simonești

  În sud-estul Transilvaniei, în centrul judeţului Harghita, se întinde comuna Şimoneşti. Aşezată

  între oraşele Cristuru Secuiesc (aflat la 10 km depărtare) şi Odorheiu Secuiesc (la 22 de km

  depărtare), localitatea administrează 14 sate, care însumează 11845 ha: Şimoneşti, Cadaciu Mic,

  Cadaciu Mare, Nicoleni, Medişoru Mare, Cobăteşti, Mihăileni, Bentid, Tărceşti, Turdeni, Ceheţel,

  Rugăneşti, Chedea Mare şi Chedea Mică.

  Accesul rutier în localitate este asigurat de Drumul Naţional 13C. Cea mai apropiată gară de

  transport persoane şi mărfuri se află la 10 km depărtare, la Cristuru Secuiesc.

  Satele aflate sub administraţia comunei au fost parte a Ţinutului Secuiesc transilvănean. Moise

  Székely, principe al Transilvaniei, a avut aici cetatea de scaun. Satele au facut parte din Comitatul

  Odorhei al Regatului Ungar. După Tratatul de la Trianon din 1920, localităţile au devenit parte a

  României şi au fost integrate în judeţul Odorhei în perioada interbelică. În 1940, Dictatul de la

  Viena a încredinţat Transilvania de Nord Ungariei şi au rămas sub dominaţie ungară până în 1944.

  După ocupaţia sovietică, administraţia românească şi-a recăpătat drepturile şi satele au devenit

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina26 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  26

  oficial parte a României în 1947. Intre 1952 şi 1960, comuna a făcut parte din Regiunea Autonomă

  Maghiară, între 1960 şi 1968 din Regiunea Autonomă Mureş-Magiară. În 1968, provincia a fost

  desfiinţată, iar de atunci, comuna a fost integrată în judeţul Harghita.

  Comuna Vânători

  Comuna Vânători ocupă în cadrul teritoriului ţării o poziţie relativ centrală, fiind aşezată pe cursul

  mijlociu al râului Târnava Mare în sud-estul Podişului Târnavelor. Coordonatele geografice ale

  comunei sunt 25°52' 42" longitudine estică şi 46°15' 8" latitudine nordică.

  Comuna în teritoriul său administrativ are ca vecini localităţile: Saschiz la SE, Comuna Săcuieni

  din judeţul Harghita la NE, Apold la S, Fliseni la N, Albesti la V.

  Comuna se compune din 5 localităţi amplasate în teritoriu după cum urmează: Satul Vânători se

  afla pe malul stâng al râului Târnava Mare şi este străbătut de DN 13, care este un tronson din

  Drumul European E-60 Constanţa-Hamburg, precum şi de magistrale feroviare Bucureşti - Braşov

  - Teiuş, cu ramificaţii spre Arad şi Oradea şi nod de cale ferată şi şosea spre Odorheiul - Secuiesc.

  Satul Soard - situat la N de centrul comunei, la o distanţă de 6 km. Satul Mureni se află la Est în

  partea dreaptă a căii ferate Bucureşti - Braşov - Sighişoara, la o distanţă de 6 km. Satul Feleag -

  înspre NE, la o distanţă de 8 km. Satul Archita - la Est, situat în stânga căii ferate Bucureşti -

  Braşov - Sighişoara, la o distanţă de 18 km.

  Comuna Vânători se întinde pe o suprafaţă în ha fiind de 11.190 ha, din care suprafaţa ocupată de

  curţi şi construcţii este de 188 ha, iar lungimea străzilor este de 20 km.

  4. PRESIUNEA ANTROPICĂ ÎN SIT

  Presiunile antropice în sit au fost evaluate pentru fiecare categorie de secii în parte, fiind redate în

  cele ce urmează.

  4.1. Presiuni antropice la adresa speciilor de mamifere (exclusiv lilieci)

  Specia Lynx lynx, Ursus arctos și Canis lupus

  P (prezenta), IS ( Inf Scazuta), IM ( Inf Medie), IR ( Inf Ridicara) IN( Inf Necunoscuta)

  celulă tabel goală - lipsă presiune sau ameninţare

  Nr. COD Descrierea presiune/amenintare

  Presiuni actuale Ameninţări viitoare

  IS IM IR IN IS IM IR IN

  A Agricultura

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina27 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  27

  1 A04.01.01 Pascut intensiv de catre vaci P P

  2 A04.01.02 Pascut intensiv de catre oi P P

  3 A04.01.05 Pascut intensiv de animale mixte P P

  B Silvicultura

  4 B03

  Exploatare forestiera fara

  reimpadurire sau regenerare naturala

  P P

  5 B06

  Pasunat in padure sau in zone

  impadurite

  P P

  C Minerit, extractii de materiale si producerea energiei

  6 C02

  Exploatarea si extractia de petrol sau

  gaz

  P P

  D Transport si coridoare de trecere

  7 D01.02 Drumuri nationale, autostrazi P P

  8 D01.04 Cai ferate P P

  E Urbanizarea, dezvoltarea rezidentiala si comerciala

  9 E01.02 Urbanizare discontinua P P

  10 E01.03 Zone locuite izolate P P

  11 E01.04 Alte modele de zone locuite P P

  12 E03.01

  Aruncarea de gunoi menajer / gunoi

  produs de activitatile de recreere

  P P

  F Utilizarea resurselor biologice, altele decat cele agricole sau forestiere

  12 F03.01.01

  Pagube produse de vanat (densitate

  prea mare a populatiilor)

  P P

  14 F03.02.03

  Utilizarea capcanelor, a otravurilor si

  braconajul

  P

  15 F03.02.05 Capturari accidentale P P

  16 F04.02

  Colectarea(ciupercilor, lichenilor,

  fructelor de padure)

  P P

  G Intrarea nedorita a oamenilor si deranjul

  17 G01.03.01 Condusul regulat de autovehicule P P

  18 G01.03.02

  Off-road cu autovehicule (ATV,

  Enduro)

  P P

  19 G01.04.01 Drumetii si alpinism P P

  20 G05.09

  Garduri, zone ingradite pe unde fauna

  nu are acces

  P

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina28 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  28

  21 G05.11

  Moartea sau vatamarea prin

  accidente de masina

  P P

  J Modificarea sistemelor naturale

  22 J03.02

  Reducerea antropica a conectivitatii

  habitatelor

  P

  K Procese naturale biotice sau abiotice ( fara catastrofe)

  23 K03.01 Competia (fauna) P P

  24 K03.06 Antagonism cu animalele domestice P P

  Nota: * - specia râs (Lynx lynx) nu a fost înregistrată în formularul standard și a fost identificată

  în teren cu ocazila lucrărilor de inventariere a speciilor de mamifere de interes comunitar

  Speciile Castor fiber și Lutra lutra

  P (prezenta), IS ( Inf Scazuta), IM ( Inf Medie), IR ( Inf Ridicara) IN( Inf Necunoscuta)

  celulă tabel goală - lipsă presiune sau ameninţare

  Nr. COD Descrierea presiune/amenintare

  Presiuni actuale Ameninţări viitoare

  IS IM IR IN IS IM IR IN

  A Agricultura

  1 A04.01.05 Pascut intensiv de animale mixte P P

  C Minerit, extractii de materiale si producerea energiei

  2 C01.01 Extragerea de nisip și pietriș P P

  E Urbanizarea, dezvoltarea rezidentiala si comerciala

  3 E01.02 Urbanizare discontinua P P

  4 E01.03 Zone locuite izolate P

  5 E03.01

  Deseuri / eliminarea produselor de uz

  casnic / deșeuri facilitate de agrement

  P P

  F Utilizarea resurselor biologice, altele decat cele agricole sau forestiere

  6 F.02.03 Pescuit de agrement P P

  G Intrarea nedorita a oamenilor si deranjul

  2 G01.03.02

  Off-road cu autovehicule (ATV,

  Enduro)

  P P

  8 G05.11

  Moartea sau vatamarea prin

  accidente de masina

  P

  G Poluarea

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina29 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  29

  9 H01.04

  Poluarea apelor de suprafata prin

  deversarea apei menajere urbane P P

  10 H01.05

  Poluarea difuză a apelor de suprafață,

  datorită activităților agricole și

  forestiere P P

  11 H01.08

  Poluarea difuza în apele de suprafață

  din cauza apelor menajere din

  canalizare și deșeuri P P

  J Modificarea sistemelor naturale

  12 J02.04 Modificari realizate de inundati P P

  K Procese naturale biotice sau abiotice ( fara catastrofe)

  13 K03.04 Pradare P P

  Nota: * - specia castor (Castor fiber) nu a fost înregistrată în formularul standard și a fost

  identificată în teren cu ocazila lucrărilor de inventariere a speciilor de mamifere de interes

  comunitar

  4.2. Presiuni antropice la adresa speciilor de lilieci

  Cod impact

  (conform

  listei atasate)

  Intensitate

  (Ridicata,

  Medie sau

  Scazuta)

  Specie Descriere impact

  B02

  Gestionarea

  și utilizarea

  pădurii și

  plantaţiei;

  B02.02

  curăţarea

  pădurii;

  Scăzută Barbastella

  barbastellus

  Myotis

  myotis

  Myotis

  blythii

  În România se practică încă o silvicultură

  intensivă, managementul forestier general aplicat

  este deficitar (îndepărtarea lemnului mort,

  uniformizarea pădurilor, tăierea selectivă a

  copacilor bătrâni și a unor specii - cum ar fi fagul

  pentru foc).

  Mobilitatea și capacitatea de a explora

  diverse habitate, până la tipurile variate de adăpost

  și strategiile de vânătoare, fac ca liliecii să fie

  valoroși pentru evaluarea efectelor schimbărilor

  dinamice ale habitatelor. Liliecii din Europa

  trăiesc mult și au rata reproductivă scăzută ceea ce

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina30 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  30

  îi face să fie foarte vulnerabili la schimbările de

  habitat. Astfel, este important să identificăm

  taxonii bioindicatori care arată răspunsuri

  măsurabile la schimbările climatice și pierderea

  habitatelor. Argumentele cercetătorilor, potrivit

  cărora liliecii au un enorm potențial bioindicator

  sunt: prezintă stabilitate taxonomică, tendințele

  populațiilor pot fi monitorizate, efectele pe termen

  scurt și lung asupra populațiilor pot fi măsurate,

  sunt larg răspandiți pe glob. Deoarece liliecii

  insectivori ocupă ultima verigă în lanțul trofic,

  sunt sensibili la acumularea pesticidelor și a altor

  toxine și, schimbări în abundența lor pot reflecta

  schimbări în speciile pradă de artropode. In

  concluzie, liliecii sunt folosiți ca și bioindicatori ai

  calității habitatelor pe care le utilizează (Jones et

  al. 2009). Liliecii sunt considerați indicatori

  principali pentru starea de sănătate a pădurilor.

  Protecţia şi managementul corect al acestor tipuri

  de habitate sunt, fără îndoială, puncte cheie în

  conservarea liliecilor. Pădurile pot oferi adăposturi

  şi hrană liliecilor. Majoritatea speciilor de lilieci

  europeni sunt parțial sau total legați de

  ecosistemele forestiere (Russo & Jones, 2003).

  Pădurile sunt habitate importante pentru

  lilieci, asigurând locuri de adăpost, protecție și

  zone de hrănire pentru multe specii de lilieci.

  Distribuția istorică și structura pădurilor din lume

  și, implicit din Romania, a suferit alterări

  dramatice în ultimul secol. Din cauza

  managementului forestier eronat din ultimul secol,

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina31 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  31

  din întreaga lume, habitatele forestiere au fost

  modificate în matrici fragmentate, compuse din

  petice de păduri de diferite dimensiuni și vârste.

  Această perturbare la scară largă a habitatelor

  forestiere, a dus la consecvențe drastice pentru

  multe specii sălbatice și, numeroase studii au

  examinat efectele acestor modificări ale

  habitatelor (Bernard & Fenton, 2007; Mazurek &

  Zielinski, 2004).

  Pădurile şi alte habitate împădurite,

  afectează pozitiv activitatea de hrănire şi oferă

  adăposturi pentru multe specii de lilieci (Myotis

  sp.) (Jaberg & Guisan, 2001). Pădurile de foioase

  sunt, de asemenea, puncte importante în

  conservare, deoarece sunt folosite de un număr

  considerabil de specii ameninţate. Liliecii evită

  pădurile care prezintă coronament omogen şi din

  care este îndepărtat lemnul mort (Russo & Jones,

  2003; Ulrich et al., 2007).

  B02.03

  îndepărtarea

  lăstărișului;

  Scăzută Barbastella

  barbastellus

  Myotis

  myotis

  Myotis

  blythii

  Este foarte important să existe elemente de

  conexiune între habitate (tufișuri, copaci izolați,

  pâlcuri mici de copaci), care să facă legătura între

  adăposturile liliecilor și zonele de hrănire. Aceste

  elemente, împreună cu văile marilor râuri și

  crestele dealurilor sunt folosite ca repere in

  migraţie, pentru speciile cu raza de ecolocație

  scurtă, sau ca adăposturi împotriva prădătorilor

  (Jaberg & Guisan, 2001).

  Acoperirea cu vegetaţie naturală sau semi-

  naturală (păduri dense, tufărişuri, copaci izolaţi,

  petice de pădure şi pajişte) par să afecteze

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina32 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  32

  distribuţia fiecărei specii de lilieci şi compoziţia

  comunităţilor.

  B02.04

  îndepărtarea

  arborilor

  uscaţi sau in

  curs de

  uscare

  (îndepărtarea

  lemnului

  mort)

  Scăzută Barbastella

  barbastellus

  Myotis

  myotis

  Myotis

  blythii

  Studiile au arătat că fragmentele de păduri

  bătrâne păstrate, fără a se interveni prin

  management forestier general (care încă se aplică

  în România) sunt considerate habitate cheie pentru

  liliecii de pădure, în principal pentru speciile rare

  (Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii,

  Myotis emarginatus, Nyctalus leisleri, N.

  lasiopterus, Hypsugo savii, Rhinolophus

  hipposideros, etc), deoarece aceste fragmente sunt

  folosite intens de către lilieci (Zielinski &

  Gellman, 1999).

  B03

  Exploatare

  forestieră fără

  replantare sau

  refaceree

  naturală

  Scăzută Barbastella

  barbastellus

  Myotis

  myotis

  Myotis

  blythii

  Fragmentarea pădurilor este un proces

  important cu impact asupra faunei de lilieci şi

  acest proces ar putea, mai departe, să fie luat în

  consideraţie, ca principală cauză în extincţia

  speciilor (Reiter, 2004). Caracteristicile

  habitatului şi calitatea acestuia este influenţată de

  biomasa, diversitatea şi distribuţia insectelor

  (Russo & Jones, 2003).

  Programul de defrișări ar trebui să evite

  realizarea unor spații excesiv de mari în

  coronamentul pădurii sau să ducă la apariția unor

  luminișuri omogene. In stadiile mai tinere ale

  pădurii, administrarea ei ar trebui să încurajeze

  dezvoltarea unui coronament eterogen, în timpul

  creșterii pădurii, favorizând astfel prezența

  diferitelor straturi verticale, incluzând copacii

  dominanți, co-dominanți și intermediari (Russo et

  al. 2007).

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina33 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  33

  Fragmentarea ariilor împădurite ar

  reprezenta factorul primar ce intervine în extincţia

  speciei Myotis myotis (Saunders et al., 1991). Cu

  cât fragmentul de pădure este mai mare, cu atât

  cresc și populațiile de Myotis myotis, Nyctalus

  noctula și Barbastella barbastellus (Lesinski et

  al., 2007).

  4.3. Presiuni antropice la adresa speciilor de amfibieni și reptile

  Specie Intensitate (Ridicata,

  Medie sau Scazuta)

  Cod impact

  (conform listei

  atasate)

  Descriere impact

  Bombina variegata Medie A04.01.02 Pășunatul intensiv al

  oilor

  Bombina variegata Medie A04.01.02 Pășunatul intensiv al

  oilor

  Bombina variegata Medie A04.01.02 Pășunatul intensiv al

  oilor

  Bombina variegata Medie A04.01.02 Pășunatul intensiv al

  oilor

  Bombina variegata Medie B03 Exploatare forestieră

  fără replantare sau

  refacere naturală

  Bombina variegata Medie B03 Exploatare forestieră

  fără replantare sau

  refaceree naturală

  Bombina variegata Medie G01.03.02 Conducerea în afara

  drumului a vehiculelor

  motorizate

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina34 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  34

  Bombina variegata Medie G01.03.02 Conducerea în afara

  drumului a vehiculelor

  motorizate

  Bombina variegata Medie H01.07 Poluarea difuză a

  apelor de suprafaţă

  cauzată de platformele

  industriale abandonate

  4.4. Presiuni antropice la adresa speciilor de nevertebrate

  Specie Intensitate

  (Ridicata, Medie

  sau Scazuta)

  Cod impact

  Descriere impact

  Lucanus cervus Scazută D01.02 (Drumuri

  nationale, autostrazi)

  Exemplare moarte rănite

  în urma impactului cu

  autoturismele. Este un

  impact generalizat in

  lungul drumurilor

  Lucanus cervus Scăzută K03 (relaţii

  interspecifice

  faunistice)

  Prădare de către bursuci

  Lucanus cervus Scăzută K03 (relaţii

  interspecifice

  faunistice)

  Prădare de către

  ciocănitori

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina35 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  35

  4.5. Presiuni antropice la adresa speciilor de pești

  Specie Intensitate

  (Ridicata,

  Medie sau

  Scazuta)

  Descriere impact

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  scăzută Regularizarea râurilor. Recalibrarea, reprofilarea

  albiei. Lucrări de decolmatare. Amenajarea

  malului.

  În timpul acestor lucrări apa râurilor devine tulbure,

  afectând ihtiofauna. Pe termen lung se pierd habitatele

  importante pentru speciile de pești sau se trensformă

  în habitate mai puțin ideale pentru speciile de pești.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Regularizarea râurilor. Recalibrarea, reprofilarea

  albiei. Lucrări de decolmatare. Amenajarea

  malului.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  ridicată Intrare apă poluată de la stația de epurare al

  orașului Odorheiu Secuiesc.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  ridicată Intrare apă poluată de la stația de epurare al

  orașului Odorheiu Secuiesc.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina36 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  36

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Variația debitului Târnavei Mari datorită

  funcționării Microhidrocentralei (MHC) de la

  Zetea (proprietatea SC Uzinsider General

  Contractor S.A.).

  Oscilația nivelului apei din râul Târnava Mare are un

  efect negativ asupra speciilor de pești din acest râu.

  Datorită oscilației nivelului Târnavei, unele

  exemplare pot rămâne pe uscat, dar poate fi afectată și

  reproducerea speciilor prin distrugerea icrelor.

  Oscilația nivelului apei poate afecta baza de hrană a

  speciilor de pești. Au fost cazuri, când au rămas pe

  uscat nevertebratele care fac parte din baza de hrană a

  speciilor de pești.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Variația debitului Târnavei Mari datorită

  funcționării Microhidrocentralei (MHC) de la

  Zetea (proprietatea SC Uzinsider General

  Contractor S.A.).

  Descrierea a se vedea mai sus.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Tăierea arborilor de pe malul apelor curgătoare.

  Arborii de pe malul râului umbresc albia, astfel apa nu

  se încălzește foarte tare în perioadele de vară. Dacă

  lipses aceste arbori, prin încălzirea apei poate scădea

  cantitatea de oxigen dizolvat în apă. Totodată, apa

  spală pe sub rădăcinile acestor arbori, creând locuri

  ideale de hrănire și de ascunziș pentru speciile de

  pești.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  medie Tăierea arborilor de pe malul apelor curgătoare.

  Descrierea a se vedea mai sus.

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina37 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  37

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Exploatările forestiere.

  În multe locuri se trece prin albia râului, cauzând

  tulburarea acestora. De pe drumurile forestiere slab

  întreținute se scurge apa tulbure în râuri/pârâuri pe

  timpul ploilor.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Exploatările forestiere.

  Descrierea a se vedea mai sus.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  scăzută Exploatarea pietrișului și a pietrei din albia

  râurilor

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  scăzută Exploatarea pietrișului și a pietrei din albia

  râurilor

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  scăzută Construirea caselor de vacanță, sau a altor clădiri

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina38 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  38

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Poluare difuză provenită de la localități.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Poluare difuză provenită de la localități.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  scăzută Captări și praguri de fund sau de cădere.

  Barbus (meridionalis)

  petenyi

  scăzută Braconajul

  Barbus (meridionalis)

  petenyi

  scăzută Braconajul

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Captări și praguri de fund sau de cădere

 • SC WILDLIFE

  MANAGEMENT

  CONSULTING SRL

  Livrabil activitatea A.1.3 Pagina39 din 40

  Elaborarea studiului privind presiunea antropică

  – Etapa 2

  Revizia

  0 1 2 3 4

  39

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Retragerea debitului

  Barbus (meridionalis)

  petenyi, Rhodeus

  (sericeus) amarus,

  Romanogobio (Gobio)

  kessleri, Sabanejewia

  aurata

  medie Amenajarea sau crearea unor lacuri pentru

  pescuit sau pentru piscicultură. Afectează speciile

  de pești protejate prin răspândirea speciilor invazive

  cât și prin răspândirea unor boli sau paraziți.