Click here to load reader

Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske ... ... Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske ţupanije postavlja strateške ciljeve i glavne smjerove

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske ... ... Strategija razvoja ljudskih...

 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije

  Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 Program Europske unije za Hrvatsku

  IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala EuropeAid/127435/D/SER/HR

  Trajanje projekta: 23. studenog 2009. – 22. srpnja 2011.

 • 2

  Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GesellschaftfürVersicherungswissenschaftund -gestaltunge.V. (GVG) i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Krapinsko-zagorske županije i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

 • 3

  S A D R Ţ A J:

  UVODNA RIJEĈ ŢUPANA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŢUPANIJE ...................................... 5 UVODNA RIJEĈ PROĈELNICE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUĈNE SLUŢBE KRAPINA.......................................................................................... 6 SAŢETAK ............................................................................................................................. 7 1. DEMOGRAFSKI PODACI ................................................................................................11 2. GOSPODARSTVO – Stanje i trendovi ...........................................................................13

  2.1. Razvojni poloţaj Krapinsko - zagorske ţupanije u NUTS2 Sjeverozapadna Hrvatska i Republici Hrvatskoj ...........................................................................................................13 2.2. Struktura gospodarstva ..............................................................................................14

  Proizvodnja proizvoda od metala ..............................................................................14 Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda ...........................................................15 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda ..................................................................15 Proizvodnja električne opreme te strojeva i uređaja ..................................................15 Građevinarstvo .........................................................................................................16

  2.3. Vanjskotrgovinska razmjena ......................................................................................16 2.4. Gospodarska kretanja ................................................................................................17 2.5. Obrti ..........................................................................................................................19 2.6. Poduzetnička infrastruktura i poslovna klima .............................................................19

  3. TURIZAM .........................................................................................................................20 4. POLJOPRIVREDA ...........................................................................................................21 5. OBRAZOVANJE ..............................................................................................................23

  5.1. Predškolsko obrazovanje ...........................................................................................23 5.2. Osnovnoškolsko obrazovanje ....................................................................................23 5.3. Srednjoškolsko obrazovanje ......................................................................................24 5.4. Visoko obrazovanje ...................................................................................................30 5.5. Ostalo obrazovanje ....................................................................................................30

  6. ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST, TRŢIŠTE RADA .................................................34

  6.1. Obiljeţja trţišta rada ..................................................................................................35 6.1.1. Poloţaj ranjivih skupina na trţištu rada ...............................................................36

  6.1.1.1. Osobe s invaliditetom ...................................................................................36 6.1.1.2. Mladi ............................................................................................................39 6.1.1.3. Žene ............................................................................................................39

  6.1.2. Upravljanje ljudskim potencijalima u poduzećima ..............................................40 6.2. Analiza Anketa poslodavaca u Krapinsko-zagorskoj ţupaniji (2008. – 2010. g.) ........41

  7. SWOT ANALIZA ..............................................................................................................43 8. VIZIJA, PRIORITETI I MJERE .........................................................................................45

  8.1. CILJ 1 – UnapreĎenje znanja i vještina za konkurentno gospodarstvo ......................46 8.2. CILJ 2 – Razvoj ljudskih potencijala kroz poboljšanje obrazovanja ............................52 8.3. CILJ 3 – Stvaranje novih prilika za zapošljavanje ......................................................60

 • 4

  9. USKLAĐENOST S EU, NACIONALNIM I REGIONALNIM STRATEGIJAMA I PROGRAMIMA TE JAVNIM POLITIKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ..........................69 10. PROVEDBA I INSTITUCIONALNI OKVIR .....................................................................74 11. PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE ....................................................................................76 12. PRILOZI .........................................................................................................................83

  12.1. Sporazum o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Krapinsko-zagorske ţupanije ..83 12.2. Popis članova Partnerskog vijeća za trţište rada Krapinsko-zagorske ţupanije .......85

  POPIS KRATICA: ................................................................................................................86

 • 5

  UVODNA RIJEĈ ŢUPANA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŢUPANIJE

  Ulaganje u ljude i ljudske potencijale i to u svim područjima učenja, rada i ţivota naše regije suština je Strategije razvoja Krapinsko-zagorske ţupanije. Zahvaljujući ulaganjima u inteligentni razvoj srednjoškolskog obrazovnog sustava i visokoškolskih ustanova u Krapini, Pregradi i Zaboku, kroz proteklo su razdoblje postavljeni dobri temelji pripreme mladih ljudi za zanimanja koja će odgovoriti visokim zahtjevima trţišnog privreĎivanja. Jedan od zornih dokaza koliko je na području naše regije prisutna svjesnost o vaţnosti ulaganja u obrazovanje koje će se kvalitetno i konkurentno nositi s izazovima rastućih tehnoloških i gospodarskih promjena, jest i činjenica dodjele više od tisuću stipendija za učenike i studente u kojima, osim Ţupanije, participiraju gradovi, općine te strukovne udruge. Istodobno, proteklih godina intenzivno je više stotina graĎana bilo uključeno u edukativne programe te konkretne i primjenjive projekte edukacija. Edukativne programe namijenjene graĎanima, da kroz intenzivnu i stručnu edukaciju podiţu svoju konkurentnost na trţištu rada, te mogućnost poduzetnicima da kroz svladavanje novih znanja i vještina unaprijede svoje proizvode i usluge te otvore nova radna mjesta, sustavno ih besplatno za graĎana organizira Zagorska razvojna agencija i ţupanijske strukovne udruge, obrtnička i gospodarska komora. Suradnja i umreţavanje svih sudionika na lokalnom trţištu rada i razvoj ljudskih potencijala na konceptu lokalnog partnerstva, unapreĎenje obrazovanja i osposobljavanja te promicanje društvene uključenosti teţe zapošljivih skupina na trţištu rada, ključan je dio Strategije razvoja KZŢ, a okosnica razvoja ljudskih potencijala naše regije. Promicanje i razvijanje partnerstva poslodavaca, obrazovnih ustanova i ostalih dionika na trţišta rada s ciljem povećanja zapošljavanja doprinosi i spremnosti za sve kvalitetnije korištenje strukturnih fondova EU.

  mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

  Ţupan Krapinsko-zagorske ţupanije

 • 6

  UVODNA RIJEČ PROČELNICE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNE SLUŽBE KRAPINA

  Hrvatski zavod za zapošljavanje kao vodeći sudionik u razvoju hrvatskog trţišta rada, ima vaţnu ulogu u objedinjavanju cjelokupne ponude i potraţnje na trţištu rada u cilju postizanja pune zaposlenostI.

  Učinkovito posredovanje na trţištu rada prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na trţištu rada misija je Zavoda.

  Kako bi ostvario zacrtane ciljeve HZZ provodi niz projekata. Jedan od projekata koje Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ je Projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“. Ovaj projekt proizlazi iz dosadašnjih projekata „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1 i 2“ koje je HZZ proveo u 8 ţupanija u sklopu programa CARDS 2002 i CARDS 2004. Hrvatski zavod za zapošljavanje je prepoznao vaţnost lokalnih partnerstava te odlučio izraditi i ojačati okvir za aktivnosti na lokalnim trţištima rada i u ostalim hrvatskim ţupanijama koristeći partnerski pristup te iskustvo stečeno u CARDS programima. Ovaj projekt temelji se na prethodnim iskustvima i postignućima u regionalnoj razvojno

Search related