51

SPP v10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rad

Citation preview

 • 5/19/2018 SPP v10

  1/51

  23. 10. 02 1

  ZATITA NA RADU I

  SVIJET oko 250.000.000 nezgoda na radu oko 160 milijuna radnika obolijeva od profesionalnih bolesti svake godine irom svijeta oko 1,2 milijuna radnika umire zbog posljedica nezgoda na radu i

  profesionalnih bolesti trokovi gubitaka, nadoknada, izgubljenih radnih dana, prekida proizvodnje i drugih trokova

  zbog nezgoda na radu dosiu oko 4% svjetskog bruto proizvoda EUROPSKA UNIJA

  tijekom 1998 dogodilo se 7,4 milijuna nezgoda na radu od ega 4,7 milijuna nezgoda na radu

  s bolovanjem duim od tri dana godinje na radu pogine 8.600 ljudi (1999) od ega je 59% povezano s prometom ukupni trokovi radnih nezgoda procjenjuju se na 2,6 do 3,8 % GNP trokovi MSD (Muscle skeletal disorders) obuhvaaju oko 56% svih trokova godinje se zbog radnih nezgoda gubi oko 600 milijuna radnih dana

  DRAVE gubici zbog nezgoda na radu u SAD-u, samo u proizvodnom sektoru, dosiu 160 milijardi

  USD godinje izravni trokovi nezgoda na radu u Njemakoj dosiu 28 milijardi Eura izravni trokovi nezgoda na radu u Norvekoj su oko 40 milijardi NOK (5,4 milijarde USD)

 • 5/19/2018 SPP v10

  2/51

  23. 10. 02 2

  ZATITA NA RADU II

  EU Persons inemployment

  Section (branch) 1998 1994 1995 1996 1997 1998

  Total - all branches of activity 136.150.000 6,09 5,9 5,18 5,22 5,03

  of which (when specified) :

  Men : : 7,7 7,7 7,4Women : : 0,76 0,82 0,84

  18-24 years : : 3,88 3,71 3,6

  25-34 years : : 4,1 3,94 3,85

  35-44 years : : 4,58 4,87 4,6

  45-54 years : : 6,28 6 6,12

  55-64 years : : 8,31 8,94 8,06

  A Agriculture, hunting and forestry 5 092 000 14 13,8 12,9 12,6 12,4

  D Manufacturing 30 156 000 4,6 4,2 3,9 4 3,7

  F Construction 10 375 000 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8

  I Transport, storage and communication 7 509 000 13,7 13,7 12 12,1 11,8

  Work relatet deaths per 100 000 persons inemployment

  AU B DK FIN FR GE GR IRL IT LU PT SP SW NL UK EUBoles ti kime 31 21 30 33 29 34 44 13 32 32 39 35 31 17 23 30

  Boles ti mi inog s us tava u rukama ili nogama 14 9 24 29 19 13 37 6 19 13 31 24 24 10 11 17

  % bolovanja u pos ljednjih 12 mjes eci 36 26 15 30 21 34 18 16 17 29 22 19 13 27 16 23

 • 5/19/2018 SPP v10

  3/51

  23. 10. 02 3

  MEUNARODNI IZVORI ZATITE NA RADU UPOMORSTVU

  Meunarodna organizacija rada (ILO) C27 Marking of Weight (Packages

  Transported by Vessels) Convention, 1929 C32 Protection against Accidents (Dockers)

  Convention (Revised), 1932

  C77 Medical Examination of Young Persons(Industry) Convention, 1946 C81 Labour Inspection Convention, 1947 C137 Dock Work Convention, 1973 C152 Occupational Safety and Health (Dock

  Work) Convention, 1979

  C155 Occupational Safety and HealthConvention, 1981

  C174 Prevention of Major IndustrialAccidents Convention, 1993

  C183 Maternity Protection Convention, 2000

  R145 Dock Work Recommendation, 1973 R160 Occupational Safety and Health (Dock

  Work) Recommendation, 1979

  Guide to safety and health in dock work, 1976

  Safety and health in dock work, 1979 Accident prevention on board ships, at sea and in

  port, 1984

  Meunarodna pomorska organizacija (IMO) SOLAS 1974

  MARPOL 1973/78

  STCW 1978/95

  International Maritime Dangerous Goods Code, 1981

  Code of safe practice for solid bulk cargoes, 1985.

  Code for the construction and equipment of shipscarrying dangerous chemicals in bulk, 1978

  Emergency procedures for ships carrying dangerousgoods, 1985

  Medical first aid for use in accidents involvingdangerous goods, 1985

  Safe transport, handling and storage of dangeroussubstances in port areas, 1983

  Code for safe practices for ships carrying timber deck

  cargoes, 1978

  IMO/ILO Guidelines for packing cargo in freightcontainers or vehicles, 1985

  Ship safety handbook, Lloyd's List, 1986.

  Gas and chemical ships safety handbook, Lloyd's List,

  1986. International safety guide for oil tankers & terminals,

  ICS, OCIMF, IAPH, London, 1986.

 • 5/19/2018 SPP v10

  4/5123. 10. 02 4

  ZATITA NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Pomorski zakonik, N.N. 17/94, 74/94, 43/96 Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, N.N. 19/98

  Zakon o lukim kapetanijama, N.N. 124/97

  Zakon o morskim lukama, N.N. 108/95, 6/96, 97/00

  Zakon o lukama unutarnjih voda, N.N. 142/98, 65/02

  Zakon o zatiti na radu, N.N. 59/96, 94/96

  Zakon o inspekciji rada N. N. 59/96

  Zakon o zatiti od buke, N.N.17/90

  Zakon o prijevozu opasnih tvari N.N. 97/93

  Pravilnik o uvjetima i nainu odravanja reda u lukamai na ostalim dijelovima unutranjih morskih voda i

  teritorijalnog mora RH te granicama plovidbe brodovai brodica izvan luka, N.N. 91/94, 161(98

  Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnostiplovidbe, N.N. 34/97, 41/99, 27/00

  Pravilnik o izradi procjene opasnosti, N.N. 48/97 Pravilnik o listi strojeva s poveanim opasnostima,

  N.N. 47/02

  HRB Zatita pri radu i smjetaj posade

  Pravilnik o nainu obavljanja prijevoza opasnihtvari u pomorskom prometu, N.N. 79/96, 76/02

  Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima inainu ukrcavanju i iskrcavanja opasnih tvari,rasutog i ostalih tereta u lukama, te nainu

  spreavanja irenja isteklih ulja u lukama -N.N.108/95

  Pravilnik o maksimalno dopustivimkoncentracijama tetnih tvari u atmosferi radnihprostorija i prostora i o biolokim graninimvrijednostima N.N. 92/93

  Pravilnik o nainu obavljanja prijevoza opasnihtvari u pomorskom prometu N.n. 79/96, 76/02

  Odluka o odreivanju cesta po kojima smijumotorna vozila prevoziti opasne tvari i oodreivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s

  opasnim tvarima N.N. 27/02, 71/02 Pravilnik o strunom osposobljavanju vozaa

  motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobakoje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari N.N. 24/95

  Pravilnik o nainu prijevoza opasnih tvari u

  cestovnom prometu N.N. 54/95, 2/02, 9/02

 • 5/19/2018 SPP v10

  5/5123. 10. 02 5

  OPA NAELA ZATITE NA RADU I

  lanak 1. Zakona o zatiti na radu Svrha ovoga Zakona je spreavanje ozljeda naradu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezis radom te zatita radnog okolia.

  Osobita zatita propisuje se radi ouvanjanesmetanoga duevnog i tjelesnog razvitka

  mladei, zatite ena od rizika koji bi mogliugroziti ostvarivanje materinstva, zatite invalidai profesionalno oboljelih osoba od daljnjegoteenja zdravlja i umanjenja njihove radnesposobnosti te radi ouvanja radne sposobnostistarijih zaposlenika u granicama primjerenim

  njihovoj ivotnoj dobi. osobe na radu su:

  osobe koje su u radnom odnosu kod poslodavcana temelju ugovora o radu, ukljuujui i javneslube, (zaposlenici),

  osobe koje su na strunom osposobljavanju kodposlodavca bez zasnivanja radnog odnosa(volonteri),

  uenici i studenti koji su kod poslodavca napraktinoj obuci,

  osobe koje za vrijeme izdravanja kazne zatvoraili odgojne mjere obavljaju nareene poslove,

  osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom.

  zatita na radu obuhvaa pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada, pravila pri odravanju i ispitivanju sredstava

  rada,

  pravila koja se odnose na sredstva rada i

  zaposlenike te prilagodbu procesa radanjihovom spolu, dobi te duevnim i tjelesnimsposobnostima,

  osposobljavanje i obavjeivanje zaposlenika iposlodavaca sa svrhom postizanjaodgovarajueg stupnja zatite na radu izdravstvene zatite,

  suradnju na svim razinama od poslodavca izaposlenika, preko njihovih predstavnika iudruga, do razine dravnih ustanova i tijela,

  zatita zaposlenika, njihovih predstavnika i

  strunjaka za zatitu na radu od dovoenja unepovoljniji poloaj i od drugih mjera zbogakcija poduzetih na podruju zatite na radu.

 • 5/19/2018 SPP v10

  6/5123. 10. 02 6

  OPA NAELA ZATITE NA RADU II

  osnovna pravila zatite na radu sadrezahtjeve u pogledu: opremljenosti sredstava rada zatitnim

  napravama, osiguranja od udara elektrine struje,

  spreavanja nastanka poara i eksplozije, osiguranja potrebne radne povrine i radnog

  prostora, osiguranja potrebnih putova za prolaz, prijevoz

  i za evakuaciju zaposlenika, osiguranja istoe, potrebne temperature i

  vlanosti zraka, ogranienja brzine kretanjazraka,

  osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada iradnog okolia,

  ogranienja buke i vibracije u radnom okoliu,

  osiguranja od tetnih atmosferskih i klimatskihutjecaja, osiguranja od djelovanja po zdravlje tetnih

  tvari i zatita od elektromagnetskih i drugihzraenja te

  osiguranja prostorija i ureaja za osobnu

  higijenu.

  posebna pravila zatite na radu sadre uvjeteglede:

  dobi ivota, spola, strune spreme iosposobljenosti, zdravstvenog stanja, duevnihi tjelesnih sposobnosti, koje moraju ispunjavati

  zaposlenici pri obavljanju poslova s posebnimuvjetima rada.

  posebna pravila zatite na radu sadre i: obvezu i naine koritenja odgovarajuih

  osobnih zatitnih sredstava i zatitnih naprava,

  posebne postupke pri uporabi opasnih radnihtvari,

  obvezu postavljanja znakova upozorenja ododreenih opasnosti i tetnosti,

  obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju

  odreenih poslova, nain na koji se moraju izvoditi odreeni

  poslovi ili radni postupci, a posebno gledetrajanja posla, jednolinog rada i rada pouinku,

  postupak s unesreenim ili oboljelimzaposlenikom do upuivanja na lijeenje

  nadlenoj zdravstvenoj ustanovi.

 • 5/19/2018 SPP v10

  7/5123. 10. 02 7

  OPA NAELA ZATITE NA RADU III

  priznata pravila zatite na radu su pravila izstranih propisa ili u praksi provjereni naini

  pomou kojih se opasnosti na radu otklanjajuili smanjuju, ili kojima se spreava nastanakozljeda na radu, profesionalnih ili drugih

  bolesti te ostalih tetnih posljedica zazaposlenike, a primjenjuju se ukoliko ne

  postoje propisana pravila zatite na radu.

  poslodavac je duan izraditi procjenuopasnosti, na temelju koje primjenjuje pravilakojima se otklanjaju ili na najmanju moguumjeru smanjuju opasnosti i tetnosti te u tusvrhu osigurati sva potrebna materijalna

  sredstva.

  poslodavac koji zapoljava do 50 radnikamoe povjeriti obavljanje poslova zatite naradu

  OPA NAELA ZATITE: izbjegavanja opasnosti i tetnosti, procjene opasnosti i tetnosti koje se ne mogu

  otkloniti primjenom osnovnih pravila zatitena radu,

  spreavanje opasnosti i tetnosti na njihovomizvoru,

  zamjene opasnog neopasnim ili manjeopasnim,

  davanje prednosti skupnim mjerama zatitepred pojedinanim,

  odgovarajueg osposobljavanja iobavjeivanja zaposlenika, planiranja zatite na radu s ciljem meusobnog

  povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada,ljudskih odnosa i utjecaja okolia na radnomjesto,

  prilagoavanja tehnikom napretku, prilagodbe rada zaposlenicima, naroito u

  svezi s oblikovanjem mjesta rada, izboraopreme te naina rada i proizvodnje posebice usvrhu ublaavanja jednolinog rada i rada pouinku, kako bi se smanjio njihov tetan

  uinak na zdravlje.

 • 5/19/2018 SPP v10

  8/5123. 10. 02 8

  OPA NAELA ZATITE NA RADU IV

  obveza osposobljavanja za rad na sigurannain:

  prije zapoinjanja zaposlenika s radom,

  u sluaju promjena u procesu rada,

  u sluaju premjetanja zaposlenika na drugo

  radno mjesto. dunosti poslodavca

  davati zaposlenicima obavijesti i pisane uputekoje se odnose na opasnosti i tetnosti

  na mjestima rada, na sredstvima rada ipripadajuim instalacijama trajno postavitiznakove sigurnosti i znakove opih obavijesti

  odravati objekte namijenjene za rad u stanjukoje ne ugroava sigurnost i zdravljezaposlenika

  osigurati zatitna sredstva odnosno ispravnoststrojeva i ureaja

  osigurati siguran rad s opasnim tvarima

  obavljati ispitivanja okolia u radnimprostorima i unutranji nadzor

  provesti mjere protupoarne zatite,spaavanja i evakuacije

  obveze radnika zabrana puenja u zatvorenim prostorijama i

  koritenja alkohola i sredstava ovisnosti omoguiti provjeru alkoholiziranosti

  pristupiti osposobljavanju i zdravstvenompregledu

  obavljati poslove prema pravilima zatite na radu

  prijaviti svaki nedostatak ili kvar zabranjeno je:

  dunosti prema inspekciji rada staviti na raspolaganje podatke i obavijesti

  omoguiti utvr

  ivanje

  injenica staviti na raspolaganje zaposlenika

  izvijestiti u roku od 8 dana o izvrenju rjeenja izvijestiti o smrtnoj, teoj ili skupnoj (dva ili vie

  zaposlenika ) ozljedi ili profesionalnoj bolesti dostaviti tehniku dokumentaciju radi ishoenja

  suglasnosti pri projektiranju projektiranju iizgradnji objekata namijenjenih za rad

  projektiranje, proizvodnja i uvoz strojeva,ureaja te osobnih zatitnih sredstava i opreme

  obveza primjene naela zatite na radu

  obveza pregleda i izdavanja uputa

 • 5/19/2018 SPP v10

  9/5123. 10. 02 9

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA I

  Osobna zatitna sredstva su sva sredstvaosobne zatite kojima se uklanja djelovanjeopasnosti ili tetnosti po ivot ili zdravljeradnika u toku radnog procesa, a koja se nemogu ukloniti drugim mjerama zatite.

  Osobnim zatitnim sredstvima smatraju seodjevni i drugi predmeti i ureaji koje na sebinose osobe na radu, a slue za spreavanje

  povreda, profesionalnih i drugih oboljenja idrugih tetnih posljedica

  osobna zatitna sredstva ne smiju smetati kretnje radnika, nadraivati

  kou, neugodno mirisati, putati boju moraju biti otporna u odreenoj mjeri prema

  plamenu, koroziji, elektrinoj energiji,djelovanju dezinfekcijskih sredstava, kidanju,udaru i lomu

  moraju biti propisana za pojedina radna mjesta

  sredstva i oprema za zatitu glave,

  oiju i lica,

  sluha,

  organa za disanje, ruku,

  nogu,

  runog zgloba, ramena i hrptenice,

  trbunih organa, tijela,

  od ionizirajuih zraka,

  od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,

  od pada s visine, od davljenja u vodi

 • 5/19/2018 SPP v10

  10/5123. 10. 02 10

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA II

  sredstva i oprema za zatitu glave zatitni ljem, kapa ili eir

  obvezno sedlo i titnik brade za apsorpcijuudaraca

  tri veliine - masa < 400g

  dodaci: filtarski ljem

  predfiltar, filtar, ventilator

  masa 900g + 550g baterije

  trajanje punjenja oko 10 sati

  razina buke < 70 dB zatita od kapajue vode zatitne kapuljae

 • 5/19/2018 SPP v10

  11/5123. 10. 02 11

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA III

  sredstva za zatitu sluha granica tetnosti 90 dB (impulsna buka 135

  dB)

  rad zabranjen pri buci > 115 dB

  zatitna vata

  sniava buku 20-25 dB razina zatite ovisi o frekvenciji

  uni epovi sniavaju buku 25-30 dB

  tri veliine epova - promjer 5.5 mm

  formirani i neformirani uni titnici

  sniavaju buku 30-40 dB

  masa < 400g i pritisak < 10 N

  mogue zajedniko koritenje

  protuzvuni ljemovi

 • 5/19/2018 SPP v10

  12/5123. 10. 02 12

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA IV

  sredstva za zatitu organa za disanje respiratori

  provodljivost 0.5 do 5 m

  obrazine ili poluobrazine s filtrom, s ventilomili filtrirajua mase < 200 g

  izrada u tri veliine za mineralne praine (I), otrovne praine,

  metalni dimovi i magle (II), radioaktivnepraine i visokotoksine aerosole (III)

  dijelovi: poluobrazine ili obrazine, ventili, trakeza podeavanje, kuita sa filtrima

  plinske maske obrazine, poluobrazine ili usnici

  cjedila kemijskog i/ili fizikalnog djelovanja

  oznaavanje: bojom, slovnim kodom i tekstom idodatno nazivom proizvoaa, datumom izradei rokom trajanja (3-5 god.)

  primjena O2 > 15%

  obvezna zamjena pri pojavi mirisa ili po istekuvremena zatite

  cijevne maske dovod zraka iz: posude, mijeha (do 25m),

  okolne atmosfere (do 10m), kompresora obavezan predfiltar za prainu

 • 5/19/2018 SPP v10

  13/51

  23. 10. 02 13

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA V

  sredstva za zatitu organa za disanje otvoreni aparat

  dijelovi:

  posuda sa zrakom 200-300 bara, ventili,manometar, cijev za dovod zraka, obrazina,reduktor pritiska, dini automat

  masa < 18 kg

  upotreba: 30 l/min -> 26-60 min

  50 l/min -> 16-36 min respiratori

  zatvoreni aparat

  sa zrakom u posudi kre - vezivni element 1.2 do 1.5 litara zraka u minuti

  s kemijskom patronom klorni uloak

  trajanje 15-60 min (max 4 sata)

  samospasioci zatita do 30 min toplina - posljedica kemijske reakcije

 • 5/19/2018 SPP v10

  14/51

  23. 10. 02 14

  OSOBNA ZATITNA SREDSTVA VI

  sredstva za zatitu prstiju i ake titnici i naprnjaci

  zatitne rukavice

  tehnike, azbestne, polivalentne,gumene, itd.

  za zatitu od elektrine struje (do650V, do 3000V)

  sredstva za zatitu nogu cipele i izme:

  antistatike

  protuklizne elektro-izolacijska obua (do

  1000V, do 3000V)

  sredstva za zatitu tijela titnici za rame

  impregnirana odijela antiacidna odijela i prevlake

  kontaminacijska i antistatikaodijela

  ostala osobna zatitna sredstva zatita od pada

  vatrogasni opasai - 1200 do 1500 mm

  ureaji za usporeno padanje

  ureaji za spreavanje pada

  elektroizolacijski prostirai do 1000 i do 3000V

  debljina 3 mm, irina od 1250 mm

  preventivna zatitna oprema detektori eksplozivnosti, plinova i para

  sigurnosna oprema svjetiljke, ureaji za mjerenje

  slana gazirana voda NaCl 5g / lit. + CO2 (5-7 bara)

  4-5 litara po radniku u smjeni

  oprema za reanimaciju runi: rotirajua maska, nepovratni ventil, balon

  automatski: posuda sa kisikom 2.5 lit - 200 bara,respirator (50% ili 100% O2), maska (15-25udisaja), reduktor (150-1200 ml O2), masa < 12 kg

  ureaji za dekontaminaciju oiju

 • 5/19/2018 SPP v10

  15/51

  23. 10. 02 15

  SIGURNOST RADA S LUKIM PREKRCAJNIMSREDSTVIMA I

  sredstva za rad su sva sredstva i oprema kojom seradnici slue u toku radnog procesa, a s ciljem da seolaka, pojednostavi, ubrza ili omogui obavljanje

  pojedinih radnih zadataka na raspolaganju radnicima ako su tokom rada

  radnici izloeni opasnostima koja se ne moguotkloniti drugim mjerama zatite na radu

  sredstva rada su: objekti sa pripadajuimprostorijama, prijevozna sredstva, strojevi, orua ialati za rad te skele i druge radne povrine

  obvezni uvjeti: pokretanje pomou ugraenih pogonskih jedinica osvjetljenje i lokalna rasvjeta prema vaeim

  standardima primjena mjera zatite od udara elektrine struje

  rukovanje i posluivanje ne zahtijeva fiziku silu veu

  od 50 N ili neudoban poloaj tijela (higijenskosjedite)

  ograde visine najmanje 1m uz zatita od pristupapokretnim dijelovima

  natpisi na uputnicima

  o proizvoau, tipu i godini proizvodnje, osnovnitehniki podaci

  sredstva sa poveanim opasnostima ako koriste elektrinu struju

  ako se pokreu motorom s unutranjimsagorijevanjem, parnim strojem ili drugimizvorom energije

  namijenjena za preradu opasnih tvari

  sadre posudu pod tlakom sa sigurnosnimventilom

  obveza ispitivanja prije putanja u rad jedanput u dvije godine

  poslije rekonstrukcije prije koritenja na novom mjestu upotrebe

  ispitivanje u radnim prostorijama ako: rad utjee na temperaturu, vlanost ili brzinu

  zraka

  nastaje buka ili vibracije koriste ili proizvode opasne tvari nastaju opasna zraenja zahtijevaju rasvjeta

  obaveza pribavljanja i uvanja:

  tehnike dokumentacije, uputa o nainukoritenja, isprava (zapisnike i uvjerenja)

 • 5/19/2018 SPP v10

  16/51

  23. 10. 02 16

  LISTA STROJEVA I UREAJA S POVEANIMOPASNOSTIMA

  Dizalice na mehanizirani pogon nosivosti preko 10 kN,iznimno konzolne dizalice na privremenim radilitima preko2kN

  Dizala preko 2kN, podizne koare i radne platforme preko 3m visine, fasadna dizala i fasadne skele na mehaniziranipogon

  Samohodni strojevi s ure

  ajem na dizanje ili prenoenjetereta ili za utovar ili istovar tereta nosivosti preko 2kN

  Samostalni mehanizirani transporteri za prijenos vrstog ilirastresitog tereta neovisno o poloaju i na zahvatno-prijenosno sredstvo, kod kojih postoji mogunost ulaskadijela tijela u opasni prostor

  Vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon kojamoraju imati konicu

  Brzohodni strojevi za obradu i preradu drveta i drugihmaterijala s runim prinoenjem predmeta obrade (brzinaotrice alata preko 15 m/s)

  Prijenosne lanane pile

  Stabilne brusilice i tarne rezalice s runim prinoenjempred-meta obrade

  Strojevi za ubrizgavanje i tlano oblikovanje mase, strojeviza centrifugalno i tlano lijevanje metala

  Strojevi i ureaji s otvorenim sustavom zahvatnih valjaka i srunim prinoenjem materijala

  Centrifuge, industrijske mijealice, pokretne mijealice zabeton na privremenim radilitima

  Mehanizirane pree, tance, strojne kare i drugi strojevi shodom otvorenog alata preko 6 mm i brzinom alata preko 3cm/s s runim posluivanjem

  Kotlovnice za centralno grijanje toplinskog uinka preko50kW

  Reaktori, kompresori snage preko 0.5 kW i drugi strojevi i

  ure

  aji s posudom za plinove pod tlakom koje po tehnikimpropisima moraju imati ventil sigurnosti

  Parni i vrelovodni kotlovi, kotlovi i pei s plamenikom naplinovito ili tekue gorivo

  Predtlane i potlane komore

  Industrijski strojevi za mljevenje i drobljenje s runim

  prinoenjem materijala Mehanizirani ureaji na samohodnom stroju za umskoizvlaenje trupaca, ureaji za rastezanje metalnih profila idrugi slini ureaji snage preko 2 kN

  Ureaji za proizvodnju acetilena

  Ureaji za nanos i suenje lakozapaljivih premaznih

  sred-stava Kamioni s tlanim mehanizmom namijenjeni za runi utovarotpada

  Strojevi i ureaji za proizvodnju eksploziva i piro-tehnikihsredstava

  Tehnoloke linije i kombinirani strojevi i ureaji koji sadre

  neki od tipova strojeva i ureaja navedenih u prethodnimtokama

  Strojevi i ureaji za radove pod zemljom:

 • 5/19/2018 SPP v10

  17/51

  23. 10. 02 17

  SIGURNOST RADA S LUKIM PREKRCAJNIMSREDSTVIMA II

  runi, polumehanizirani i mehanizirani ukrcaji iskrcaj tereta u prijevozna sredstvacestovnog, pomorskog i eljeznikog

  prometa

  runi ukrcaj ili iskrcaj 25 kg do 60 m i visinu

  1.5 m samo iznimno do 50 kg

  teret koji se valja do 200 kg

  sredstva sa pogonskim motorom

  obvezno provjetravanje (0.5 m/s zimi, 0.6m/s jesen, proljee i 0.8 m/s ljeti)

  obvezna provjera: rasvjete

  ispravnosti radne povrine

  provjetravanja osiguranja stabilnosti vozila i tereta

  zabranjeno je: puenje i obavljanje drugih opasnih radnji

  snabdijevanje gorivom

  popravljanje vozila

  pokretanje ili rad pogonskog stroja

  prekrcavanje tereta na kojima je dolo dopromjene

  slaganje na prometnicama ili uz vanesklopove ili instalacije

  visina slaganja u skladu sa kvalitetamaambalae

 • 5/19/2018 SPP v10

  18/51

  23. 10. 02 18

  SIGURNOST RADA S LUKIM PREKRCAJNIMSREDSTVIMA III

  dizalice podjela: mosne dizalice, portalne ipoluportalne dizalice, pretovarni mostovi,pokretne i nepokretne konzolne dizalice,pokretne (samohodne) dizalice sa obrtnim ilivrstim postoljem, kabl-dizalice

  dizalica je "pokretni i nepokretni ureaj naruni ili motorni pogon, namijenjen zadizanje i sputanje slobodno viseeg tereta saili bez njegovog prenoenja, koje rade

  pomou elinog ueta ili lanca, a podeeni

  su za rad kukom, grabilicom, vedrom ilidrugim zahvatnim ili noseim sredstvom dokumentacija (nosivosti > 10 kN)

  Matina knjiga

  tehniki podaci o dizalici, radna svojstva,

  rezultati prvog probnog ispitivanjadizalice od proizvoaa Kontrolna knjiga

  osnovni podaci o dizalici, smjetajdizalice, podaci o pregledima,popravcima, odravanju, probnim

  ispitivanjima, dizaliari tehnika dokumentacija (stabilnost dizalice)

  ureaji za kontrolu kretanja konice sigurnosni ureaji - graninici:

  dizanje i sputanje tereta

  vonja dizalice odnosno voznog vitla i voznihkolica

  pomicanje kraka dizalice - promjena dohvata ogranienje bilo kojeg drugog kretanja pokaziva kuta automatski prekida kod preoptereenja graninik kuta zakoena

  odbojnici i branici

  ureaj za sidrenje zvuni signali

  natpisi i oznake tvorniki znak, naziv proizvoaa, vrst

  dizalice, najvea dozvoljena nazivnu nosivost

  dizalice, godina izrade i tvorniki broj ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIM

  OSOBAMA

  SIPANJE VODE I BACANJE PREDMETA UKANAL S KLIZNIM VODOVIMA OPASNOPO IVOT

  PANJA! BUDI OPREZAN: VRE SERADOVI NA DIZALICI

 • 5/19/2018 SPP v10

  19/51

  23. 10. 02 19

  SIGURNOST RADA S LUKIM PREKRCAJNIMSREDSTVIMA IV

  probno ispitivanje dizalice prije putanja dizalice u rad

  nakon teeg oteenja

  nakon vee rekonstrukcije

  sastoji se iz: provjeravanja stanja dizalice

  pregleda i ispitivanja elektrinih ureaja

  pregleda i ispitivanja pri radu

  statikog i dinamikog probnog optereenja

  provjeravanja stabilnosti dizalice. pregledi dizalice

  dnevni, tjedni, mjeseni, godinji i izvanredni

  generalni pregled: svake tree godine (III i IV pog. klasa)

  jedanput svakih pet godina (I i II pog. klasa)

  uad i lanci obvezan atest

  koeficijent sigurnosti 4.5 (za nie temperature6)

  biljna ili sintetika uad dozvoljena samo za

  vjeanje tereta zabranjeno skraivanje lanaca

  obvezno poveanje koeficijenta sigurnostilanaca pri niskim temperaturama

 • 5/19/2018 SPP v10

  20/51

  23. 10. 02 20

  ZAHVATNA SREDSTVA

  ope mjere sigurnosti obvezna oznaka doputene nosivosti

  zabranjeno bacanje ili izlaganje optereenjimablizu prekidnog

  odravanje opreme temperiranjem,

  normaliziranjem, arenjem vrste:

  kuke

  stremeni mree

  traverze

  pasci klijeta i stezai

  sudovi i koare

  grabilice magneti

  vakuumska zahvatna sredstva

  spreaderi

 • 5/19/2018 SPP v10

  21/51

  23. 10. 02 21

  LUKA PREVOZNA I PREKRCAJNA SREDSTVA I

  samohodni utovarivai sigurnost rada uvjetovana obiljejima utovarivaa i nagibom ikvalitetom radne povrine,

  obvezna opremljenost higijenskim sjeditem i rasvjetom

  samohodna kolica

  pogon elektromotorom ili motorom s unutranjim sagorijevanjem traktor sa prikolicom obvezna opremljenost kabinom, pokazivaima pravca, parkirnom

  i radnom konicom

  obvezna oprema prikolice: parkirna konica, pokazivai pravca istop svijetla

  za rad nou dva glavna fara (oborena i pozicijska svijetla)

 • 5/19/2018 SPP v10

  22/51

  23. 10. 02 22

  LUKA PREVOZNA I PREKRCAJNA SREDSTVA II

  viljukari podjela: runi, runo-motorni,

  motorni (diesel, benzin, plin) ilielektromotorni

  zabranjen je:

  rad uparenih viljukara rad bez provjere podloge

  imajui s obzirom na statika idinamika optereenja

  upanje, izvlaenje ili vuatereta

  raditi bez signaliste obvezno je:

  posjedovanje rasvjetnih tijela,zatite od pada tereta,higijenskog sjedita i konica(preporueno djelovanje - 4.8

  m/sec) oznaavanje pritiska u gumama

  provjetravanje

  prijenos sa sputenimviljukama

  punjenje gorivom samo na

  posebnim mjestima

 • 5/19/2018 SPP v10

  23/51

  23. 10. 02 23

  LUKA PREVOZNA I PREKRCAJNA SREDSTVA III

  samohodne dizalice eljeznike, lokomotivne, autodizalice,

  gusjeniari

  obvezni podupirai i provjera stabilnosti

 • 5/19/2018 SPP v10

  24/51

  23. 10. 02 24

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZGENERALNOG TERETA I

  pristup na brod brodska oprema

  siz

  jakobice (spreaders)

  luka oprema

  pristup u brodska skladita izvan grotla

  obvezni poklopci

  obvezna rasvjeta

  ljestve (2 kom. za L>35 m) - obvezna termika

  zatita kroz grotlo - iznimno

  jakobice

  pristup zabranjen dok se teret kree

  S G OS A A A O O A A O

 • 5/19/2018 SPP v10

  25/51

  23. 10. 02 25

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZGENERALNOG TERETA II

  teretni ureaj broda ureaji za kontrolu kretanja

  ujednaenost smjerovaupravljakih ruica

  zaustavljanje silom < 160 N

  probno ispitivanje teretnog

  ureaja broda probna masa

  M < 20 t - 25 % 20 t < M < 50 t - 5t 50 t < M - 10 %

  kut ispitivanja 15 lake samarice

  25 teke samarice

  dinamiko ispitivanje sa110% nazivne nosivosti

  obvezne oznake nosivosti(SWL)

  samarice

  prema nosivosti: lake i teke

  prema konstrukciji: pomine inepomine

  visina podizanje 4m pri kutu

  120

  brodske dizalice ureaj za rukovanje teretom koji zapremjetanje tereta ne zahtijeva sustav uadi ikoluta koji se privruje izvan konstrukcijedizalice

  krajnji prekidapri:

  podizanju tereta, promjeni dohvata kraka,pomaku dizalice, njenih kolica i naprave zadizanje, okretanju dizalice (ako je okretanjeogranieno)

  dizalice sa promjenjivom nosivou nosivost ovisna o kutu kraka

  obavezan automatski pokaziva

  nosivosti graninik momenta nosivosti

  ureaj za mjerenje snage vjetra

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ

 • 5/19/2018 SPP v10

  26/51

  23. 10. 02 26

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZGENERALNOG TERETA III

  rukovanje teretnim ureajem i dizalicom zabranjeno slaganje, izvlaenje, guranje tereta

  ili ostavljanje viseeg tereta

  dizaliar zabranjeno je:

  pokretati teretno ue bez potvrde signaliste naputanje dizalice podizanje radnika, nepoznatih teina ili

  prenoenje opasnih tereta bez zatite koritenje sigurnosnih ureaja ili otpornika koso podizanje tereta ljuljanje tereta

  vua vozila vie istovremenih radnji upanje i izvlaenje tereta raditi sa neispravnom dizalicom

  prije naputanja dizalice: rasteretiti dizalicu podii kuku usidriti dizalicu

  signalista koristiti jednoznane, razumljive i

  standardizirane znake

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ

 • 5/19/2018 SPP v10

  27/51

  23. 10. 02 27

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZGENERALNOG TERETA IV

  rad u skladitu obvezna:

  provjera stabilnosti tereta na zahvatnim sredstvima

  provjera dozvoljenih optereenja

  provjera kvalitete spremnika

  zabranjen rad nedovoljnog broja radnika (u ruci) prevelikog broja radnika

  pri vertikalnoj razlici izmeu tereta veoj od 2 m

  posebna panja kretanju tereta

  radu u blizini otvora

  rad na obali slaganje na traktorske prikolice, eljeznike

  vagone ili sredstva cestovnog prometa

  slaganje na obalu samo iznimno, najmanje 1.6 mod ruba obale brzina traktora < 25 km/h

  voza tereta osoba obuena za poslove vezivanja,

  privrivanja, odnosno vjeanja tereta na kuku ili

  drugo zahvatno, odnosno nosee, sredstvo smije davati uobiajene znakove dizaliaru

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ

 • 5/19/2018 SPP v10

  28/51

  23. 10. 02 28

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZRASUTOG TERETA I

  sredstva neprekidnog prijenosa prijenos sitnozrnastog ili sitnokomadnog tereta transportna sredstva s vunim elementom

  kretanje beskonane trake, lanca ili ueta za prijenostereta u ravnini ili pod kutom do 90

  transportna sredstva bez vunog elementa zavojni, inercijalni

  valjkasti i puni transporteri

  pneumatska i hidraulina postrojenja

  pri radu obvezno: slobodni prostor od 1 m sa svake strane

  uvrivanje kuta nagiba

  premjetanje samo u donjem poloaju

  zabranjeno ienje, popravak i zadravanje u blizinipokretnih elemenata

  obvezna zatita od povratnog kretanja

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ

 • 5/19/2018 SPP v10

  29/51

  23. 10. 02 29

  SIGURNOST RADA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZRASUTOG TERETA II

  SIGURNOST RADA NA KONTEJNERSKIM

 • 5/19/2018 SPP v10

  30/51

  23. 10. 02 30

  SIGURNOST RADA NA KONTEJNERSKIMBRODOVIMA I

  slaganje robe u kontejnerima odgovarajue povrine za ukrcaj/iskrcaj tereta za pregled kontejnera

  za kontejnere sa opasnimteretom

  za fumigaciju kontejnera provjera ispravnosti

  unutranjosti kontejnera izatvaranja vrata

  posebna panja dozvoljenom optereenju

  rasporedu teina stabilnosti tereta rastu temperature

  natpisi o opasnom teretu

  o sredstvu za hlaenje o fumigaciji

  kretanje na terminalu jednosmjerni promet

  obvezna kontrola kretanja

  vozila i ljudi (radio-vezom)

  SIGURNOST RADA NA KONTEJNERSKIM

 • 5/19/2018 SPP v10

  31/51

  23. 10. 02 31

  SIGURNOST RADA NA KONTEJNERSKIMBRODOVIMA II

 • 5/19/2018 SPP v10

  32/51

  23. 10. 02 32

  SIGURNOST RADA NA RORO BRODOVIMA

  posebna panja organizaciji i upravljanjukretanjem vozila

  zabrana pristupa nezaposlenima - obavezanoenja uoljive odjee

  rampa

  nagib < 10% obvezna ograda prednost kretanju optereenih vozila

  odgovarajua vuna vozila (signalista) posebna kontrola

  jaine buke koncentracije tetnih plinova

  dizalo dead man upravlja ograda oko vozila (moraju biti zakoena)

  odravanje istoe radnih povrina

 • 5/19/2018 SPP v10

  33/51

  23. 10. 02 33

  SIGURNOST PREKRCAJA CESTOVNIH VOZILA

  odgovornost vozaa i prate

  eg osoblja prije poetka rada:

  osigurati vozilo od pokretanja provjeriti da li teret odgovara karakteristikama vozila zabraniti ukrcaj tereta ija je teina vea od dozvoljenog optereenja vozila

  osigurati otvaranje odnosno zatvaranje stranica sanduka biti prisutan tijekom ukrcaja i iskrcaja tereta utvrditi ispravnost tereta i ambalae

  slaganje tereta s obzirom na volumen i teinu po ukrcaju teret mora biti dobro uvren i sloen

  kretanje vozila jednosmjerno na otvorenom < 10 km/h u zatvorenom < 5 km/h

  razmak vozila: kolona 1m, bono 1.5m

 • 5/19/2018 SPP v10

  34/51

  23. 10. 02 34

  SIGURNOST PREKRCAJA ELJEZNIKIH VOZILA

  postupati u skladu Pravilnik o zatiti na radu pri utovaru iistovaru tereta

  propisi i pravila eljeznikih organizacija

  postavljanje vozila

  lokomotivom ili vunim vozilom uz posebnu dozvolu: traktor, cestovno vozilo,

  stona zaprega, ljudski rad

  zabranjen pristup izmeu vozila

  posebna panja otvaranju vrata

  pri koritenju viliara provjeriti kvalitetu podloge

  provjeriti irinu prolaza

  slaganje tereta od tranica:

  min 2 m za visinu < 1.2 m min 2.5m za visinu > 1.2 m

  uz prirodan kut nagiba

 • 5/19/2018 SPP v10

  35/51

  23. 10. 02 35

  SIGURNOST RADA U LUKIM SKLADITIMA

  osiguranje istoe rasvjete

  irina prometnica svakih 30m poprena prometnica (1.8m)

  rad na balkonima dozvoljeno optereenje balkona

  obvezna ograda

  provjera kvalitete radne povrine

  panja statikom i dinamikom optereenju duina skladita i irina prometnice

  L < 15 m 1.5 m

  16 < L < 40 m 2.4 m

  40 < L < 80 m 3.0 ili 2 x 2.0 m

  80 < L 3.0 svakih 40 m duine dizala

  vertikalni prijenos tereta s jednog nivoa na drugi

  sigurnosni prekidai: preoptereenje, prisilno koenje,krajnji prekidai, automatske brave, alarmno dugme, katni

  prekidai, regulatori brzine u pravilu zabranjen prijevoz ljudi

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU I

 • 5/19/2018 SPP v10

  36/51

  23. 10. 02 36

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU I

  me

  unarodni pravni izvori SOLAS - IMDG Code CIM RID ADR

  domai izvori

  Zakon o prijevozu opasnih tvari Pravilnik o nainu prijevoza opasnih tvari u

  pomorskom prometu i prometu na unutranjimplovnim putovima

  Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima u

  lukama i pristanitima subjekti

  poduzee koje daje tvar na prijevoz

  poduzee koje obavlja prijevoz

  poduzee koje prekrcava opasne tvari

  organi upravne vlasti

  podjela opasnih tvari (prema SOLASkonvenciji)1. eksplozivi

  eksplozivne tvari

  predmeti punjeni eksplozivnim tvarima

  sredstva za paljenje, vatrometni i slinipredmeti

  2. plinovi: tlaeni, ukapljeni ili razgraeni podtlakom

  3. zapaljive tekuine

  4.1. zapaljive krute tvari

  4.2. tvari podlone samozapaljenju

  4.3. tvari koje u dodiru s vodom razvijajuzapaljive plinove

  5.1. tvari koje uzrokuju paljenje (oksidanti)

  5.2. organski peroksidi

  6.1. otrovne tvari

  6.2. zarazne tvari

  7. radioaktivne tvari

  8. korozivne (nagrizajue) tvari

  9. ostale opasne tvari za koje je iskustvopokazalo da mogu biti opasne

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU II

 • 5/19/2018 SPP v10

  37/51

  23. 10. 02 37

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU II

  dokumenti koji prate opasne tvari u prijevozu isprava o prijevozu - osoba koja stavlja teret upromet

  naznaku vrste, kemijski i tehniki naziv te UNbroj

  teinu i broj komada

  ostale vane podatke izjavu o udovoljavanju uvjetima propisanim za

  prijevoz opasnih tvari

  ime i adresu poiljatelja i primatelja

  naznaku da je uz ispravu o prijevozu opasnetvari prijevozniku predana i pismena uputa oposebnim mjerama sigurnosti

  potpis i peat poiljaoca

  isprava se ne izdaje se ako tovarni list ili nekadruga isprava sadri sve traene podatke.

  uputa o posebnim mjerama sigurnosti naznaku vrste opasnosti i posljedice koje moe

  izazvati

  naznaku posebnih mjera pri nezgodi ili nesreina prijevoznom sredstvu

  postupak s osobom koja doe u dodir s

  opasnom tvari naziv i adresu poduzea ili organa koji se moraobavijestiti o nezgodi

  deklaracija o opasnim tvarima podnosi je imalac tereta lukoj kapetaniji 48

  sati prije rukovanja

  krcatelj brodar - agent (i za brod u tranzitu)

  korisnik

  sadraj deklaracije koliina i nainu rukovanja

  izjava da pakovanje odgovara propisima i da

  su opasne tvari i ambalaa u ispravnom stanju podaci o brodu

  predvieno vrijeme zadravanja

  plan smjetaja opasnih tvari

  izjava da su na brodu provedene propisanemjere

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU III

 • 5/19/2018 SPP v10

  38/51

  23. 10. 02 38

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU III

  kapetanijae zabraniti ulazak broda kojiprevozi opasne tvari u luku ili ukrcaj opasnih

  tvari ako: ako nije podnesena deklaracija

  ako je zabranjeno unoenje ili rukovanje

  navedenim opasnim tvarima ako pregledom utvrdi da podaci iz deklaracije

  nisu toni

  ako se prevozi koliina vea od dozvoljene

  ako opasne tvari nisu propisno pakovane ili

  nisu oznaene tehnikim nazivima odnosnonaljepnicama

  ako se u kontejnerima za suhi teret nalazenezdruive tvari

  ako su kontejneri ili prijenosni tankovineispravni ili nemaju svjedodbu o sigurnosti

  ako je pakovanje oteeno toliko da rukovanjemoe predstavljati opasnost

  ako je odjeljivanje opasnih tereta nijeprovedena prema pravilima

  ako naprave za rukovanje nisu prikladne iliispravne

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU IV

 • 5/19/2018 SPP v10

  39/51

  23. 10. 02 39

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU IV

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU V

 • 5/19/2018 SPP v10

  40/51

  23. 10. 02 40

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU V

  spremnici moraju odgovarati uvjetima iz IMDGC i bitiispravno oznaeno

  biti zatvoreni, nepropusni i otporni na pritisak inagrizanje

  sa tvari koju sadri ne smiju tvoriti opasnespojeve

  moraju osigurati zatitu lomljivih posuda(masa < 150 kg)

  omoguiti segregaciju opasnih tvari

  brod mora: biti sigurno privezan biti na sigurnoj udaljenosti od drugih brodova

  isticati crvenu zastavu/svijetlo

  imati brodsku strau

  imati spreman pogonski stroj ne obavljati popravke

  zabraniti pristup sa obale na brod

  imati osvijetljenu palubu

  imati istaknute odgovarajue natpise

  pri rukovanju eksplozivima, plinovima, zapaljivimtekuinama i krutim tvarima, tvarima sklonimsamozapaljenju te tvarima koje pri dodiru s vodomrazvijaju zapaljive plinove brod mora imati:

  u pripravnosti protupoarnu opremu, iskrolovke i

  zatitne mree te natpise ZABRANJENO PUENJE postavljenu meunarodnu prirubnicu

  konop za tegljenje na pramcu i krmi (1 m)

  na prostoru luke pri rukovanju eksplozivima,plinovima, zapaljivim tekuinama i krutim tvarima,tvarima sklonim samozapaljenju te tvarima koje pridodiru s vodom razvijaju zapaljive plinovezabranjeno je:

  koritenja otvorena plamena i noenje i upotrebapredmeta koji izazivaju plamen ili iskrenje

  dranje tvari podlonih samozapaljenju

  pristup vozila koja tokom rada mogu izbacivati iskre

  odlaganje zapaljivih materijala

  ienje obale i drugih zagaenih povrina u lucilakozapaljivim materijalima

  nekontrolirano toenje nafte i njenih derivata te punjenjespremnika vozila

  SEGREGACIJA OPASNIH TVARI

 • 5/19/2018 SPP v10

  41/51

  23. 10. 02 41

  SEGREGACIJA OPASNIH TVARI

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU VI

 • 5/19/2018 SPP v10

  42/51

  23. 10. 02 42

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU VI

  (1) eksplozivne tvari su krute i tekue kemijsketvari koje pod pogodnim vanjskim djelovanjem

  eksplozivnim kemijskim razlaganjem oslobaajuenergiju u obliku topline i plinova.

  tvari ili naprave koje mogu dovesti do masovneeksplozije (eksplozija koja zahvaa praktiki itav

  teret odjednom) tvari ili naprave koje mogu eksplodirati, ali ne i

  izazvati masovnu eksploziju

  tvari ili naprave sklone poaru i razlijetanju umanjoj mjeri, odnosno svjetlosnom efektu u manjojmjeri, ili pak, posjeduju obje osobine, no nisu skloni

  masovnoj eksploziji, ukljuujui tvari i napravekoje:

  mogu znatno povisiti temperaturu zraenjem

  mogu se zapaliti jedna za drugom proizvevi manjarazlijetanja odnosno svjetlost, ili pak, imaju objekarakteristike

  tvari ili naprave koje ne predstavljaju znaajnuopasnost, ve samo manju opasnost u sluajuzapaljenja ili zapoinjanja procesa na drugi nain

  vrlo neosjetljive tvari, no koje mogu eksplodiratimasovno - vrlo mala vjerojatnost zapoinjanja iliprelaska gorenja u detonaciju pod normalnim

  uvjetima prijevoza

  zabranjeno je: upotrebljavati u skladitu vozilo smotorom na unutranje sagorijevanje

  kotrljati, gurati, otvarati ili bacati koleta

  slagati koleta tako da postoji mogunost

  njihovog micanja podizati dizalicom vie od jedne palete ilijednog koleta mase preko 1320 kg

  upotrebljavati radar ili radio stanicu naudaljenosti manjoj od 50 m ako nisu usigurnosnoj izvedbi

  skladitenje izvan posebnih skladita (bezsistemom toplinske dojave) ili bezosigurane ventilacija

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU VII

 • 5/19/2018 SPP v10

  43/51

  23. 10. 02 43

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU VII

  (2) stlaeni plinovi, plinovi pretvoreni utekuinu i plinovi otopljeni pod tlakom su

  tvari kojima je kritina temperatura nia od50C ili na 50C tlak pare vii od 3 bara

  zapaljivi plinovi

  nezapaljivi plinovi otrovni plinovi

  tokom rada: na raspolaganju plinske maske

  hladno, ventilirano skladite opremljeno

  ureajem za detekciju plina onemoguen ulaz plinova u brodske prostorije

  posude pod pritiskom: ne smiju se bacati i valjati

  ventili punih i praznih boca moraju bitizatvoreni i zatieni metalnim kapama

  moraju biti osigurane od pomicanja

  pune posude transportiraju se u leeempoloaju (osim propan i butana)

  tekuine ili smjese teku

  ina bezsuspendiranih ili otopljenih krutih tvari ili s

  tim tvarima koje na temperaturi od 50Cimaju tlak pare nii od 3 bara, a ije se pare

  pale u pogodnom odnosu sa zrakom i uz

  prisutnost plamena ili iskre, a i tvari koje su utekuem ili itkom stanju do temperature od15C

  (3) zapaljive tekuine koje razvijaju zapaljivepare na ili ispod 61C u testu sa zatvorenom

  posudicom: tekuine niskog plamita: t < -18C

  tekuine srednjeg plamita: -18C < t< 23C

  tekuine visokog plamita: 23C < t < 62C

  pakovanja: klasa I - vrenje

 • 5/19/2018 SPP v10

  44/51

  23. 10. 02 44

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU VIII

  (5.1) tvari koje uzrokuju paljenje su tvari

  koje se razlau u dodiru s pojedinimdrugim tvarima i pri tome moguuzrokovati vatru (oksidanti)

  (5.2) organski peroksidi su organske tvaris visokim stupnjem oksidacije, koje moguizazvati oteenja materijalnih dobara ilitetne posljedice za zdravlje i ivot ljudi, amanje su osjetljive na eksploziju oddinitrobenzola u dodiru s plamenom ili naudar, odnosno, trenje

  ako su peroksidi podloni ubrzanomraspadanju

  kontrola temperature

  temperatura opasnosti

  5

  vea od kontrolne temperature 10 vea od kontrolne temperature ako je

  kont. temperatura > 0

  posebna panja mjerama zatite oiju

  (4.1) zapaljive krute tvari su krute tvarikoje se u suhom stanju mogu zapaliti udodiru s plamenom ili iskrom.

  (4.2) samozapaljive tvari su tvari koje sepale u dodiru s zrakom ili vodom (4.3)

  bez posredovanja drugih tvari

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU IX

 • 5/19/2018 SPP v10

  45/51

  23. 10. 02 45

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU IX

  (6.2) zarazne tvari

  dodatni zahtjevi pri prijevozu:

  tvari iz kojih je izluena voda

  tekuih ili krutih tvari

  na temperaturi okoline ili vioj

  rashlaenih ili smrznutih tvari ili u tekuemduiku

  zaraenih ivotinja

  (6.1) otrovi su supstance sintetikog,

  biolokog ili prirodnog porijekla kao ipreparati proizvedeni od tih supstanci kojiuneseni u organizam ili u dodiru s njim,mogu ugroziti ivot ili zdravlje ljudi ili tetnodjelovati na ovjekovu okolinu

  rukovanje dalje od prehrambenih tvari zatita od djelovanja mora i atmosferilija zatita ljudi koji rukuju otrovima:

  koritenjem zatitnih odijela, rukavica, obue,maski i dr.

  obveznom dekontaminacijom

  pakovanje: unutarnje - primarna vodonepropusna zatita,

  upijajui materijal, sekundarna vodonepropusnazatita

  vanjsko

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU X

 • 5/19/2018 SPP v10

  46/51

  23. 10. 02 46

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU X

  (7) radioaktivne tvari su tvariija specifi

  naaktivnost prelazi 74 Bq

  deklaracija za radioaktivne tvari dodatno morasadravati:

  vrstu i stanje opasne tvari (fiziko i kemijsko)

  radioaktivnost u becquerelima (Bq)

  kategoriju koleta (uta ili bijela naljepnica)

  stupanj zraenja ako se radi o utoj naljepnici

  grupu radiotoksinosti

  obvezno prisustvo strune osoba i dekontaminacijaskladita

  pakovanje: industrijsko ili komercijalno podjela:

  A - odolijeva normalnim uvjetima prijevoza

  A1 - poseban oblik velike radioaktivnosti

  A2 - normalan oblik velike radioaktivnosti

  B(U) - odolijeva tetama u prevozim nezgodama B(M)- ispunjava dodatne zahtjeve

  naljepnice I BIJELO - do 5*10-6 Gy na sat

  II UTO - do 5*10-4 Gy na sat

  III UTO - do 2*10-3

  Gy na sat

  (8) korozivne (nagrizajue) tvari su tvari kojeu dodiru s drugim tvarima izazivaju njihovo

  oteenje ili unitenje I - izazivanje nekroze u vremenu kraem od

  3 min ili u vremenu od 3-60 min ako pritomrazvijaju toksine plinove

  II - tvari koje izazivaju nekrozu u vremenuod 3 - 60 min,

  III - tvari koje izazivaju nekrozu u vremenuod 1 - 4 sata ili tvar koja izaziva korozijuelika ili aluminija u dubini od 6.25 mm/god.

  pri temperaturi 55 C. zabranjeno je prenoenje nagrizajuih tekuina

  na leima ili u naruju

  za koleta > 10 kg obvezno dva radnika

  (9) ostale opasne tvari za koje je iskustvopokazalo da mogu biti opasne

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU XI

 • 5/19/2018 SPP v10

  47/51

  23. 10. 02 47

  PRIJEVOZ OPASNIH TERETA U POMORSTVU XI

  skladitenje opasnih tvari propisan nain upotrebe otvorenog plamena i

  drugih sredstava za paljenje vatre na mjestimarukovanja ili skladitenja opasnih tvari

  propisano oznaavanje skladita u luci ukojima su smjetene opasne tvari i na mjestimagdje se opasnim tvarima rukuje

  izobrazba osoba o mjerama sigurnosti,koritenju zatitnih sredstava i pruanju prvepomoi

  propisan nain obavjetavanja za sluaj

  opasnosti raspoloiva djelatnici i tehnika sredstva za

  micanje broda ili vozila za sluaj opasnosti

  segregacija tereta

  ureaji za kontrolu temperature i relativne

  vlage ogranienje koliina

  nadzor najmanje dva puta dnevno

  tvari opasne kad se prevoze u rasutom stanjuIBC Code opasnost od strukturalnih oteenja broda zbog

  nepravilnog rasporeda tereta

  opasnost od gubitka ili smanjenja stabilnostibroda tokom prijevoza

  promjena kvaliteta zbog kemijske reakcijetereta

  tereti koji pri prijevozu ili tijekom rukovanjamogu postati tekui

  tereti koji zbog kemijskih svojstava mogupredstavljati opasnost

  SIGURNOST RADA NA TANKERIMA I BRODOVIMAZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA I

 • 5/19/2018 SPP v10

  48/51

  23. 10. 02 48

  ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA I opasnosti od:

  poara i eksplozije

  trovanja

  guenja

  mjere predostronostiship-to-shore check-list

  pripravnost sredstava protupoarne zatite mjere koje se poduzimaju u sluaju poara ili

  druge opasnosti

  podruje gdje je dozvoljeno puenje

  nain koritenja vatre i kuhinjske opreme na

  brodu nain dozvoljavanja radova na brodu

  Hot work permit

  Cold work permit

  stanje drugih djelatnosti u blizini mjesta

  rukovanja nain naputanja luke u nudi

  drugi terminal ili podruje zaklonita u blizini

  nain poziva medicinske, tehnike i drugepomoi

  nain zatite od isputanja ulja u more

  prije poetka rukovanja mineralnim uljima natankeru se mora:

  izvriti elektrino uzemljenje cjevovoda

  zatvoriti sve odunike, osim odunika naglavnom jarbolu i odunika tankova koji seprazne ili pune

  staviti glavni ventil pod stalni nadzor strunoglana posade

  zatvoriti sve palubne otvore za otjecanje vode iotvore za sondiranje tankova

  poduzeti mjere za spreavanje ulaskazapaljivih i otrovnih plinova i para u prostorijeposade, stanicu crpki, strojarnicu i ostaleprostorije na brodu

  SIGURNOST RADA NA TANKERIMA I BRODOVIMAZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA II

 • 5/19/2018 SPP v10

  49/51

  23. 10. 02 49

  ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA II tijekom rukovanja brod mora:

  imati ispravne cjevovode i crpke, prirubnicenepropusno spojene, a fleksibilne cijevi dovoljneduine da omogue predvidivo pomicanje broda

  imati sredstva za gaenje poara u blizini cjevovodakojim teku mineralna ulja

  zatvoriti sve prostorije u kojima se moe skupljatizapaljivi ili zaguljivi plin

  imati na palubi jednog asnika zaduenog zaprotupoarnu zatitu te jednog lana posadeobuenog za nadziranje rukovanja mineralnim uljimaodnosno nadzor isputanja uljnih para u okolnu

  atmosferu provjeravati tlak u prekrcajnim cijevima

  postaviti ispod spojeva cjevovoda drvenu podnicu iposudu za prihvat isteklog mineralnog ulja

  poduzeti i druge propisane mjere na dimnjaku postavljene iskrolovke ili zatitnu mreu istaknuti natpisi ZABRANJENO PUENJE postaviti meunarodnu prirubnicu

  imati sputen konopac na pramcu i krmi 1 m iznadmora za tegljenje broda

  obavljati inertiranje tankova

  SIGURNOST RADA NA TANKERIMA I BRODOVIMAZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA III

 • 5/19/2018 SPP v10

  50/51

  23. 10. 02 50

  ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA III na podruju petrolejske luke zabranjeno je:

  noenje i upotreba predmeta koji izazivajuplamen ili iskrenje

  dranje tvari podlonih samozapaljenju

  koritenje otvorene vatre,

  pristup vozilima koja tokom rada moguizbacivati iskre

  odlaganje zapaljivih materijala

  ienje obale i drugih zagaenih povrina uluci lakozapaljivim materijalima

  nekontrolirano toenje nafte i njenih derivata punjenje spremnika vozila rukovanje se prekida u sluaju: nepovoljnih vremenskih prilika

  grmljavine i atmosferskih pranjenja

  pribliavanja tegljaa tankeru, dok se tegljane privee

  poara na bilo kojem dijelu petrolejske luke kvara bilo kojeg ureaja kojim se rukuje

  mineralnim uljima, a koji moe uzrokovatizagaenje mora, ugroziti ivot ili zdravlje ljudi

  degazacija u luci doputena je samo uz

  odobrenje luke kapetanije

  SIGURNOST RADA NA TANKERIMA I BRODOVIMAZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA IV

 • 5/19/2018 SPP v10

  51/51

  23. 10. 02 51

  ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA IV rukovanje plinovima

  podjela LNG -Liquefied natural gas (metan)

  LPG -Liquefied petroleum gas

  zabranjen ulazak u neispitane prostorije

  obvezni ureaji i oprema: brzoaktivirajui ventili

  mjerai vjetra

  detektori plinova i para

  mogunost brzog odvezivanja broda (sjekire)

  obvezan rad automatskih sustava za:

  iskapanje sigurnosnih sustava zatvaranje brzozatvarajuih ventila

  odvajanje prekrcajnog kraka i njegovo vraanjeu poetni poloaj

  rukovanje kemikalijama

  kompatibilnost broda i tereta kompatibilnost tankova i tereta

  kompatibilnost premaza i tereta

  kompatibilnost tereta meusobno

  ispunjavanje dodatnih propisanih zahtjeva