of 24 /24
1 SPOŠTOVANI STARŠI Otrokova pravica je, da ima dovolj možnos za počitek, igro in razvedrilo. Dolžnost in pravica odraslega pa je, da ga vzgajamo v svobodno in odgovorno osebnost. Skupaj z vami se v našem vrtcu trudimo, da omogočimo otroku opmalni razvoj tako na emocionalnem, socialnem kot intelektualnem področju. Predvsem pa se trudimo otroku omogoči čim lažji prehod iz družinskega okolja v novo socialno okolje vrtca, kjer se bo otrok počul varnega in sprejetega. Naše delo je zelo razgibano in ustvarjalno. S svojimi dejavnostmi in odprm delom prispevamo vsak svoj delček k bogastvu otrokovega razvoja. Hkra pa se zavedamo odgovornos, ki ste nam jo zaupali ali o tem še razmišljate, zato si bomo prizadevali, da bo delo, ki smo ga predstavili v tej knjižici, zaživelo v vsakodnevnem delu z vašimi otroki. Če želite izvede še kaj o delu v vrtcu, vas prijazno vabimo, da nas obiščete. Pred vami je knjižica, ki smo jo izdali zato, da bi odgovorili na nekatera vprašanja, ki se porajajo staršem, ko se odločajo za vključitev svojega otroka v naše vrtce. Ljudje, ki smo zaposleni v Vrtcu Škofljica, smo prepričani, da lahko v okviru naših prizadevanj, s trdim delom, predanostjo otrokom in poklicu ter z veliko mero ljubezni ustvarimo dobre pogoje za razvoj zdrave osebnos otrok v prvih leh življenja. Da bi to lahko dosegli, vedno znova dopolnjujemo svoje znanje in s tem izpopolnjujemo svoje poklicno poslanstvo ter tako iščemo nove po za dvig kulture bivanja. Osnovno izhodišče pri vzgojnem delu je spoštovanje otrokove osebnos in upoštevanje njegovih pravic. Želimo si, da bi s svojimi zgledi vzgajali tako, da bi se otroci razvili v samostojne in odgovorne ljudi, ki bodo znali žive v skladu s pozivnimi vrednotami, za kar si prizadevamo skupaj z vami, ki nam zaupate svoje otroke. Verjemite pa, da če hočemo bi pri tem uspešni, je nujno medsebojno sodelovanje in povezanost družine z vrtcem. Vera Šparovec, ravnateljica

SPOŠTOVANI STARŠI · 2015. 9. 24. · 1 SPOŠTOVANI STARŠI Otrokova pravica je, da ima dovolj možnosti za počitek, igro in razvedrilo. Dolžnost in pravica odraslega pa je, da

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPOŠTOVANI STARŠI · 2015. 9. 24. · 1 SPOŠTOVANI STARŠI Otrokova pravica je, da ima dovolj...

 • 1

  SPOŠTOVANI STARŠI Otrokova pravica je, da ima dovolj možnosti za počitek, igro in razvedrilo. Dolžnost in pravica odraslega pa je, da ga vzgajamo v svobodno in odgovorno osebnost. Skupaj z vami se v našem vrtcu trudimo, da omogočimo otroku optimalni razvoj tako na emocionalnem, socialnem kot intelektualnem področju. Predvsem pa se trudimo otroku omogočiti čim lažji prehod iz družinskega okolja v novo socialno okolje vrtca, kjer se bo otrok počutil varnega in sprejetega.

  Naše delo je zelo razgibano in ustvarjalno. S svojimi dejavnostmi in odprtim delom prispevamo vsak svoj delček k bogastvu otrokovega razvoja. Hkrati pa se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo zaupali ali o tem še razmišljate, zato si bomo prizadevali, da bo delo, ki smo ga predstavili v tej knjižici, zaživelo v vsakodnevnem delu z vašimi otroki. Če želite izvedeti še kaj o delu v vrtcu, vas prijazno vabimo, da nas obiščete.

  Pred vami je knjižica, ki smo jo izdali zato, da bi odgovorili na nekatera vprašanja, ki se porajajo staršem, ko se odločajo za vključitev svojega otroka v naše vrtce.

  Ljudje, ki smo zaposleni v Vrtcu Škofljica, smo prepričani, da lahko v okviru naših prizadevanj, s trdim delom, predanostjo otrokom in poklicu ter z veliko mero ljubezni ustvarimo dobre pogoje za razvoj zdrave osebnosti otrok v prvih letih življenja. Da bi to lahko dosegli, vedno znova dopolnjujemo svoje znanje in s tem izpopolnjujemo svoje poklicno poslanstvo ter tako iščemo nove poti za dvig kulture bivanja.

  Osnovno izhodišče pri vzgojnem delu je spoštovanje otrokove osebnosti in upoštevanje njegovih pravic. Želimo si, da bi s svojimi zgledi vzgajali tako, da bi se otroci razvili v samostojne in odgovorne ljudi, ki bodo znali živeti v skladu s pozitivnimi vrednotami, za kar si prizadevamo skupaj z vami, ki nam zaupate svoje otroke. Verjemite pa, da če hočemo biti pri tem uspešni, je nujno medsebojno sodelovanje in povezanost družine z vrtcem.

  Vera Šparovec, ravnateljica

 • 2

  VIZIJA VRTCANaša vizija je postati vrtec, v katerem se otroci, starši in delavci dobro počutijo, zato se bomo trudili za vzgojo, ki spodbuja prijazne medsebojne odnose.

  V našem vrtcu naj otrok čuti, da je zaželjen, da ga ima nekdo rad in da nekomu nekaj pomeni.

  Dobrobit otroka in razvijanje njegovih potencialnih sposobnosti so osnova našega dela, ki ga bomo uresničevali s programskimi izhodišči kurikula s poudarkom na bivanju in povezovanju z okoljem, v katerem smo.

  Z obogatitvenimi dejavnostmi, kot so ljudsko izročilo in folklorni plesi, tehnična vzgoja, knjižna vzgoja in druge dejavnosti, bomo upoštevali nadarjenost, specifične potrebe in razvojne možnosti posameznika in jih poglobljeno razvijali. Posebno pozornost bomo znotraj fleksibilnega kurikula posvečali sodelovanju s starši in spremljanju otrokovega razvoja. V našem vrtcu bomo zato v vseh skupinah izvajali otrokov portfolio, ki ga bomo sistematično podkrepili z izobraževanjem kadra. Ker takšen način spremljanja zahteva veliko aktivnost tandema, bo posebna skrb namenjena delu timov ter odgovornemu in strokovnemu delu pedagoškega kadra.

  Še naprej si bomo prizadevali za ustvarjanje čim boljših prostorskih pogojev in zagotavljanje individualnosti, prostorskih možnosti za umik in delo v manjših skupinah.

  V povezavi z Zavodom za šolstvo RS in Ministrstvom za šolstvo in šport bomo poskušali konstruktivno sodelovati z inovacijskimi projekti in pri spremembah zakonodaje, izobraževanja ipd., zato se bomo povezovali tudi z drugimi vrtci na nivoju regije in širše.

  Matevž, 4 leta

 • 3

  Kamnikarjeva ulica 81291 Škofljica

  VR

  T EC Š K O F LJ I

  CA

  KDO SMO IN KJE SE NAHAJAMO Škofljiški vrtci delujejo v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica, ki ga je ustanovila Občina Škofljica.

  Sedež zavoda s skupnimi službami:

  RAVNATElJICAVera Šparovec059 252 [email protected]

  POMOČNICA RAVNATELJAVlasta Viršek 059 252 014 [email protected]

  TAJNIŠTVOMilena Avsenak059 252 [email protected]

  RAČuNOVOdsTVOMartina Černe059 252 [email protected]

  VODJA PREHRANE IN ZdRAVsTVENO-HIGIENsKEGA REŽIMA Barbara Gregorič Gorenc059 252 013 [email protected]

  sVETOVALNA sLuŽbA Ana Bratuž Mitrović01 3663 903 [email protected]

  KuHINJA059 252 020

  www.vrtecskofljica.siPodračun pri UJP: SI56 0132 3600 0000 251

  V vsakem oddelku delata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V oddelku, v katerega so vključeni otroci s posebnimi potrebami, občasno sodeluje tudi pedagog ali druga strokovno usposobljena oseba. Poleg pedagoških delavcev so v vrtcu še tehnični delavci, hišnika, kuharice, gospodinje in čistilke ter spremljevalec gibalno oviranega otroka.

 • 4

  ENOTA bIsERNIK je zgrajena v neposredni bližini starega vrtca Lavrica. Prve skupine otrok je vrtec sprejel junija 2012. V novem vrtcu je osem oddelkov za skupno 167 otrok.

  Vrtec je grajen po sodobnih standardih in je energetsko varčen. Poleg osmih igralnic ima večnamensko

  dvorano, knjižnico, upravne prostore. Vrtec ima lastno kuhinjo, ki upošteva načela zdrave prehrane in pripravlja dietno hrano.

  KAKŠEN VRTEC SMO? Naše osnovno vodilo je razvijati ustvarjalnost otrok, ob upoštevanju njihovih individualnih potreb in interesov, tako da bodo dozorevali na čustvenem, socialnem, gibalnem in intelektualnem področju. V usmeritvi vrtca poudarjamo ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo obogatiti otrokova spoznanja o preteklosti, obenem pa ohranjati izročilo in njegove vrednote v sodobnem času.

  Z zagotavljanjem spodbudnega okolja in z razvojno ustreznimi programi, ki jih izvajajo pedagoške delavke v povezanosti z družino, sledimo tudi vsebinski prenovi vrtca, ki z drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu.

  Vrtec ŠkofljicaEnota BisernikKamnikarjeva ulica 81291 Škofljica

  [email protected]

  Igralnice:Žogice: 059 252 001Ježki: 059 252 002Sončki: 059 252 003Srnice: 059 252 004

  Zvezdice: 059 252 005Škratki: 059 252 006Ptički: 059 252 015Žabice: 059 252 016

  Poslovni čas:Vrtec je odprt od 5.45 do 16.45.

  EN

  O T A B I S E RN

  I K

 • 5

  ENOTA CEKINČEKje odprla svoja vrata jeseni leta 1987. Sprva je dejavnost potekala v štirih, danes pa v petih predšolskih oddelkih.

  EN

  O

  TA C I T R ON

  EK

  EN

  OTA C E K I N

  EK

  V njih je prostora za 95 otrok. Razporejeni so v:

  tri oddelke I. starostne stopnje (od prvega do tretjega leta starosti), •

  dva oddelka II. starostne stopnje (od tretjega do petega leta starosti). • Glede na starostno strukturo prevladujejo starostno homogeni oddelki.

  Vrtec je odmaknjen od hrupne Dolenjske ceste, stoji v mirnem okolju sredi travnikov in njiv, nedaleč stran od lavriških gozdov in novega stanovanjskega naselja.

  Vrtec ŠkofljicaEnota CekinčekKamnikarjeva ulica 101291 Škofljica

  telefon: 01 366 60 [email protected]

  Poslovni čas:Vrtec je odprt od 5.45 do 16.45.

  ENOTA CITRONČEKstoji sredi gozdne jase v lepem objemu narave. Vanjo vključujemo otroke od treh let starosti do vstopa v šolo. Stavba z večjim igriščem daje prostor trem oddelkom, ki sprejmejo do 67 predšolskih otrok.

  Ker v Občini Škofljica iz leta v leto naraščajo potrebe po družbeno organizirani predšolski vzgoji, smo skupaj z Občino Škofljica aprila 2012 v družinski hiši na Albrehtovi ul. 6 odprli dislocirani oddelek vrtca, ki lahko sprejme 14 otrok v starosti od enega do treh let.

  KAKŠEN VRTEC SMO? Vrtec v konceptu upošteva kulturno tradicijo okolja in poudarja pomen naravnega okolja za otrokov celosten razvoj. Okolica vrtca nudi veliko priložnosti za raziskovanje, pridobivanje naravoslovnih znanj in izkušenj, zato

 • 6

  je že vrsto let izhodišče našega dela okoljska vzgoja kot integralni del celotnega vzgojnega procesa. Z njo želimo pri otrocih razvijati občutljivost za okolje in plemenititi njihov odnos do narave. Pri tem pa se povezujemo z družino in širšo družbo.

  Posebno smo veseli sodobno urejenih prostorov, ki zagotavljajo uresničevanje pomembnega elementa kurikula, v katerem je poudarjena pravica otrok do izbire prostora in časa z zagotavljanjem zdravega, varnega in prijetnega prostora ter zagotavljanje zasebnosti in intimnosti.

  Vrtec ŠkofljicaEnota CitrončekMijavčeva ulica 181291 Škofljica

  telefon: 01 366 61 [email protected]

  Poslovni čas: Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30.

  DISLO

  CIRANA

  EN

  O T A M O DR I

  N

  Vrtec ŠkofljicaDislocirana enota ModrinAlbrehtova ulica 61291 Škofljica

  telefon: 059 946 [email protected]

  Poslovni čas: Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30.

 • 7

  ENOTA ŠKRATEC je odprla svoja vrata avgusta 2009. V enoti je prostora za 51 otrok. Otroci so razporejeni v tri oddelke I. in II. starostnega obdobja, ki so po starostni strukturi homogeni. Vrtec je odmaknjen od glavne ceste in je v bližini OŠ Škofljica in športne dvorane, kjer se vsaj enkrat tedensko razgibavamo.

  KAKŠEN VRTEC SMO? Želimo ustvariti okolje, kamor bodo zaposleni, otroci, starši in obiskovalci radi prihajali in se pri nas dobro počutili. Ker smo majhni, se radi družimo in povezujemo v različnih dejavnostih. Novo okolje nam predstavlja izziv in motivacijo za povezovanje z naseljem, osnovno šolo, predvsem pa z družinami naših otrok.

  Vrtec ŠkofljicaEnota ŠkratecOb Potoku 32 A1291 Škofljica

  telefon: 01 366 70 [email protected]

  Poslovni čas: Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30.

  EN

  O T A Š K R AT E

  C

  Krista, 4 leta

 • 8

  dAN V VRTCu Program je zasnovan na ciljih, načelih in smernicah predpisanega kurikula, skupnih izhodiščih in na posebnostih koncepta posamezne enote.

  Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem.

  Otrokom zagotavljamo enakovredne pogoje za njihov optimalni razvoj, ob upoštevanju individualnih razlik, drugačnosti in intimnosti. Hkrati pa nudimo možnost za razvoj ustvarjalnosti, pridobivanje novih izkušenj in znanj tudi v obogatitvenih dodatnih dejavnostih.

  Obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v času dnevnega programa, izvajajo pedagoške delavke vrtca, dodatne pa večinoma vodijo zunanji sodelavci in jih delno, nekatere pa v celoti plačajo starši. Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku šolskega leta in potekajo od 15.30 dalje.

  Pri oblikovanju ponudbe dejavnosti sta nam vodili kakovost programa in strokovno vodenje.

  Nika, 4 leta

 • 9

  ObOGATITVENE dEJAVNOsTIOsnovno vodilo pri izvajanju obogatitvenih dejavnostih nam je otrok s svojimi specifikami v razvoju. Ker želimo poleg rednih dejavnosti znotraj kurikula obogatili posamezna področja, se vzgojiteljice in pomočnice dodatno izobražujejo in svoje znanje posredujejo z dejavnostmi za vse skupine otrok oz. za otroke, ki pokažejo za določeno področje večji interes.

  Vse obogatitvene dejavnosti potekajo v dopoldanskem času po v naprej določenem urniku. Te dejavnosti so:

  ohranjanje ljudskega izročila in kulturne dediščine (folklorni plesi, prazniki, • kulinarika …),

  knjižnična izposoja,•

  pohodništvo – Ciciban planinec,•

  otroški pevski zbor,•

  tehnična vzgoja,•

  plesne urice, •

  športna vzgoja – Mali sonček.•

  NAdsTANdARdNI PROGRAMIProgrami, ki jih izvajajo naše pedagoške delavke v organizaciji zunanje 1. institucije:

  planinski tabor,•

  vrtec na kmetiji.•

  Nadstandardne programe izvajamo v skupinah otrok starosti od 4-5 let. Med različnimi možnostmi se starši odločajo za eno dejavnost v oddelku 4-5 let starosti in eno dejavnost v oddelku 5-6 let starosti.

  Te dejavnosti finančno niso vštete v ekonomsko ceno vrtca in jih deloma financira občina deloma pa starši.

 • 10

  Programi, ki jih v prostorih vrtca izvajajo zunanji izvajalci izven rednega 2. programa, so v celoti financirani s strani staršev:

  plesni vrtec,•

  tuj jezik,•

  keramika,•

  taekwondo,•

  športna vadba.•

  Lara, 4 leta

 • 11

  KRATKA PREDSTAVITEV NEKATERIH DEJAVNOSTI

  FOlKlORNI PlESIV ljudskem plesu, njegovih oblikah in načinu izvedbe se izražajo duša, značaj in temperament Slovenca. Številne različice plesov odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi tega je vredno, da ljudsko plesno izročilo spoznajo tudi nove generacije (kot posebno vrednoto tudi otroci v vrtcih). Otroci s spoznavanjem ljudskih plesov razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, hkrati se na neposreden način srečujejo s kulturo bivanja svojih prednikov.

  Slovensko otroško plesno izročilo se razlikuje od plesov in iger odraslih, čeprav je kot otroško izročilo nastajalo ob njihovem posnemanju. Folklorne skupine poustvarjajo plesno, gibalno, pesemsko in oblačilno kulturo, značilno za slovensko etnično ozemlje. Pri folklorni dejavnosti se otroci seznanjajo z ljudskimi plesi in drugimi zvrstmi ljudskega izročila, vendar na zabaven in sproščujoč način. Folklorna skupina pomeni nadgradnjo vseh, že omenjenih oblik otrokovega srečevanja z ljudskimi plesom in združuje otroke, ki jih to veseli in delujejo pod vodstvom mentorja.

  KNJIŽNA VZGOJAKnjiga je osnovna spremljevalka našega dela, zato je pri našem delu dan velik poudarek na prebiranju otroške literature, izposoje knjig v krajevni in vrtčevski knjižnici. Namen dejavnosti je spodbujati predbralne navade pri otroku. Z različnimi oblikami knjižne dejavnosti v posameznih oddelkih izvajajo različne projekte, kot so bralni nahrbtnik, bralni palček, ipd. Za vse starejše otroke pa imamo organizirano redno izposojo knjig iz vrtčevske knjižnice. Pogosto pa z otroki obiskujemo tudi krajevno knjižnico. Pri teh dejavnostih je pomembna aktivna vloga staršev.

  TEHNIČNA VZGOJATehnična vzgoja v vrtcu Lavrica poteka kot inovacijski projekt. Otroci v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarjajo v svetu tehnike.

 • 12

  Cilji tehnične vzgoje so:

  Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi • sredstev in prostora.

  Oblikovanje odnosa do tehnike, organizacije dela, odgovornosti, natančnosti • in reda.

  Razvijanje sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju • problemskih situacij.

  Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik.•

  Odkrivanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju • tehnike in tehnologije.

  Razvijanje in bogatenje govorne sposobnosti in občutka za pravilno • uporabo slovenskih imen za tehnična sredstva, orodja, predmete, pojme, pojave in procese.

  ŠPORTNA VZGOJAS športno vzgojo želimo vplivati na skladen biopsihosocialni razvoj otrok. Dolgoročen namen dejavnosti pa je vzgoja za zdravo življenje in preživljanje prostega časa. Dejavnost zajema:

  REdNO JuTRANJE RAZGIbAVANJE, vadbene ure v vrtcu, na prostem, v telovadnici OŠ, športni dvorani na Škofljici,

  sPRETNOsTI Z ŽOGO, ROLANJE, KOLEsARJENJE …Za vse nadstandardne programe se odločamo v sodelovanju s starši in poskušamo upoštevati njihove želje in interese. Vodilo pri organizaciji taborov, letovanj in vrtca na kmetiji pa je želja, da se teh oblik programov udeležijo vsi otroci iz posamezne skupine, saj je socializacijski vidik druženja in skupnega bivanja skupine izrednega pomena.

  PLANINsKI TAbOR Že več let organiziramo tri oz. petdnevne tabore v gorskem svetu, ki so namenjeni predvsem otrokom v oddelkih od 4 - 6 let starosti. Običajno te tabore organiziramo v jesenskem času, ko se skupina še spoznava med seboj

 • 13

  in navezuje prve prijateljske stike.

  Na ta način otroci poglabljajo prijateljstva, širijo znanja in vedenja, saj jim vzgojiteljice, ki jih spremljajo, pripravijo bogat program, ki obsega izlete, raziskovanje in spoznavanje gorske narave, športne aktivnosti, družabne igre, taborniške veščine. Tabori potekajo na različnih lokacijah: Kranjska Gora, Tromeja, Pokljuka, Rakitna …

  VRTEC NA KMETIJI Dejavnost organiziramo za štiri do petletne otroke in poteka na priznanih turističnih kmetijah. Trodnevni program zajema spoznavanje dela in življenja na kmetiji z aktivnim vključevanjem otrok v vse procese dela in spoznavanje naravnega okolja.

  Svit, Blaž in Nina, 4 leta

 • 14

  PROJEKTI

  ZdRAVJE V VRTCuZavod za zdravstveno varstvo Ljubljana nadaljuje s projektom, ki poteka že četrto leto. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Tema v letošnjem letu: Zdravje in dobro počutje.

  Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Jelka Novak Mučič.

  TuRIZEM IN VRTEC

  Z IGRO dO PRVIH TuRIsTIČNIH KORAKOVTuristična zveza Slovenije že osmo leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. Rdeča nit projekta v našem vrtcu bo »Okušanje

  in spoznavanje slovenskih tradicionalnih jedi«. Skozi projekt bodo otroci spoznavali tradicionalne jedi, ki so značilne za različne slovenske pokrajine. Raziskovali bodo njihov razvoj, pomen in način priprave; z brbončicami bodo okušali, po originalnih receptih, pripravljene tradicionalne jedi. Jedi bo pripravilo kuhinjsko osebje vrtca.

  Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Milena Etling.

  VARNO S SONCEMProjekt Varno s soncem bomo nadaljevali četrto

  šolsko leto. Strokovne delavke se na zunanjih oblikah izobraževanja seznanjajo s pomenom zaščite pred soncem, z ustreznimi ukrepi in strokovnimi navodili za ravnanje v praksi. Preko pisnih priporočil za starše tudi njih ozaveščamo o pomenu zaščite otrok pred soncem. Vsaka skupina oblikuje svoj načrt dejavnosti, ki sledijo cilju projekta. Ob zaključku šolskega leta je oblikovana evalvacija projekta.

 • 15

  MALI sONČEKNjegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih

  se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo vsi oddelki vrtca v starostnem obdobju 2-6 letnih otrok. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom in nalepko, ki se jo prilepi v knjižico.

  CICIuHEC – bEREMO Z MALČKIS projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

  ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;•

  spodbuditi branje v družinskem krogu;•

  spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;•

  bogatiti otrokov besedni zaklad;•

  seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili • in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;

  spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;•

  nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva • literarnega sveta.

  PLANETu ZEMLJA PRIJAZEN VRTECV šolskem letu 2013/14 smo se vključili v vseslovenski natečaj PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC, za kateraga smo morali izpolnjevati nacionalne kriterije, ki so bili razpisani v okviru projekta. Projekt naj bi pripomogel k ohranjanju kulturnega, naravnega in narodnega izročila Slovenije, razvijanju zdrave samopodobe posameznika ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in narave.

  V okviru natečaja se je Vrtec Škofljica vključil v projekta: EKO BERI in OD ZRNA

 • 16

  DO KRUHA. V projektu Eko beri bomo predstavili otrokom knjigo z ekološko vsebino in jo povezali z vsemi področji dejavnosti vrtca. Aktivnosti otrok (risanje, naravoslovni izleti, poizkusi, izdelki …) bomo predstavili v poročilu strokovni komisiji. V projektu Od zrna do kruha bodo otroci spoznavali osnovne vrste žitaric, mletje moke in pripravo peke kruha. Ob tem bodo spoznavali pomen raznolike prehrane in vloge, ki jo žitarice igrajo v našem vsakdanjem življenju. Otroci bodo v delavnici sodelovali pri pripravi in peki kruha.

  Vsi zaposleni v vrtcu smo vključeni v projekt in na okolju prijazen način sledimo zdravemu in ekonomičnemu delovanju vrtca. Z okoljsko odgovornostjo svoja znanja širimo na otroke, starše in na lokalno skupnost.

  PORTFOlIO OTROKAPortfolio je način dokumentiranja procesa otrokovega učenja. Sestavljen je iz zbirke gradiv o njegovem razvoju v določenem obdobju, kar vzgojiteljem in staršem omogoča boljši vpogled v napredek posameznega otroka. Gradiva nastajajo tekom bivanja otrok v vrtcu in se jih sproti shranjuje v mapo. Sestavljena so iz risbic, pisnih izdelkov, fotografij s komentarji vzgojiteljev, zapiskov o otrokovi igri, pogovorih in podobno. V otrokovem portfoliu je poudarjena aktivna vloga otrok tako pri zbiranju izdelkov, dokumentiranju, kakor pri razmišljanju in reflektiranju dejavnosti. Otrok svojo mapo, portfolio, rad gleda in ob njej podoživlja pomembne in zanimive trenutke iz svojega življenja. Na takšen način krepi svojo samopodobo in razvija sposobnost za refleksijo.

  Portfolio temelji na približevanju, vključevanju in sodelovanju z otrokovo družino. Spodbuja partnerstvo med vrtcem in domom in tako pomembno vpliva na kakovost odnosov z njimi.

 • 17

  dAN V VRTCu NAVAdNO POTEKA TAKOlE: OTROCI, sTARI Od 1 dO 3 LET 05.45 / 06.00 - 07.00 prihod, igre, čaj

  07.00 - 08.15 individualne dejavnosti, nega

  08.15 - 09.15 zajtrk, nega

  09.15 - 11.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem, nega

  11.00 - 14.00 kosilo, počitek, nega

  14.00 - 16.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem

  16.00 - 16.30/45 individualne dejavnosti

  OTROCI, sTARI Od 3 dO 7 LET 05.30 / 06.00 - 07.00 prihod, igre, čaj

  07.00 - 08.30 igre in druge dejavnosti

  08.30 - 09.00 zajtrk

  09.00 - 12.00 dejavnosti v igralnici in na prostem

  12.00 - 14.00 kosilo, počitek ali dejavnosti v igralnici in na prostem

  14.00 - 16.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem

  16.00 - 16.30 individualne dejavnosti

 • 18

  sKRb ZA ZdRAVJE IN PREHRANO Vsi zaposleni v vrtcu si prizadevamo za vsakodnevno dosledno ustvarjanje pogojev zdravega življenja, zato v vrtcu skrbimo za:

  dovolj svežega zraka (redno prezračevanje in preprečevanje prepiha), •

  primerno temperaturo prostorov (20 - 22 stopinj C), •

  primerno vlago prostorov (60 - 65 % relativna vlaga), •

  primerno osvetlitev prostora, •

  primernost oblačil, •

  počitek, •

  dnevno telesno aktivnost, •

  zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok, •

  redno dnevno vzdrževanje higiene, •

  zaščito pred nalezljivimi boleznimi, •

  preprečevanje dejavnikov tveganja v odnosu do škodljivih razvad.•

  Če pri kateremkoli otroku zaznamo spremembe v počutju ali vedenju, ki bi lahko pomenile začetek bolezni, obvestimo starše in jih prosimo, da otroka odpeljejo iz vrtca ter mu zagotovijo potrebno zdravniško oskrbo oz. domačo nego.

  Če otrok zboli za nalezljivo boleznijo, naj starši o tem takoj obvestijo vzgojiteljico, ki bo v sodelovanju z zdravstvenimi inštitucijami naredila vse, da se bolezen ne bi širila.

  Pomemben prispevek k zdravemu načinu življenja v našem vrtcu je tudi načrtovanje zdrave, uravnotežene prehrane. Praviloma otroci do drugega leta starosti prejemajo v vrtcu štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico. Ostali otroci pa tri obroke: zajtrk, kosilo, popoldansko malico. Otrokom so ves čas bivanja v vrtcu na razpolago napitki.

  ObROKI V VRTCu POKRIJEJO PRIbLIŽNO 70 % dNEVNIH fIZIOLOŠKIH POTREb PO HRANI.

  Če ima otrok posebne zdravstvene zahteve glede prehrane, morajo starši ob

 • 19

  vpisu otroka v vrtec na to opozoriti, v ustanovi pa si bomo prizadevali, da jih bomo izpolnili.

  Spremljanje počutja in zdravja otrok je lahko učinkovito le ob dobrem sodelovanju s starši.

  Brina, 5 let

 • 20

  SODElOVANJE S STARŠI Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Ker si želimo obojestranskega zaupanja in spoštovanja, pri snovanju programov prisluhnemo mnenju in stališčem staršev. Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

  ObLIKE sOdELOVANJA

  PREd VKLJuČITVIJO:pogovor ob vpisu,•

  obisk vrtca, skupine - igralne urice v juniju,•

  individualni pogovor z vzgojiteljico.•

  PO VKLJuČITVI:prisotnost staršev v oddelku ob uvajanju,•

  roditeljski sestanki,•

  individualni razgovori,•

  skupna srečanja.•

  izleti in obiski kulturnih ustanov,•

  pedagoške delavnice,•

  izobraževanje,•

  predstavitev poklicev otrokom,•

  igralne urice v oddelku.•

  SVET STARŠEV: Lahko predlaga nadstandardne programe. •

  Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih. •

  Daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem • načrtu.

  Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom. •

 • 21

  Voli predstavnike v svet zavoda.•

  Starši se srečujete s strokovnimi delavkami na pogovornih uricah in roditeljskih sestankih. Že tradicionalna so postala skupna praznovanja otrok in staršev, ki pomenijo sproščeno povezovanje vrtca in družine, npr:

  praznični december, •

  prebujanje pomladi, •

  zaključna srečanja,•

  srečanja dedkov in babic.•

  PRAVICE sTARŠEV IN OTROK, dOLOČENE V MEdNAROdNIH dOKuMENTIH, usTAVI IN ZAKONIH

  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje otrokovih pravic. •

  V demokratični družbi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi • zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).

  Evelyn, 5 let

 • 22

  Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen • razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim razvijanjem duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

  Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke • (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

  Starši lahko svoje interese uresničujejo v svetu staršev, ki je sestavljen iz • predstavnikov staršev posameznega oddelka skupine.

  ObVEZNOsTI sTARŠEVVsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri • zdravniku - pediatru. Prvi dan prihoda starši oddajo potrdilo vzgojiteljici.

  Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojiteljico opozoriti na • posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije.

  Starši so dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o • njihovi dosegljivosti v nujnih primerih.

  Delavci zavoda morajo otroka osebno sprejeti in ga ob odhodu iz vrtca • prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če je predloženo pisno pooblastilo staršev oziroma v skladu z zakonom.

  Starši so dolžni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki • bi lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.

  Če se ob prihodu otroka ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, • izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj …), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.

  Če je otrok bolan ali ga ne bo v vrtec iz kakšnega drugega razloga, prosimo, da • starši zaradi organizacije dela in prehrane to sporočijo po telefonu vzgojiteljici do 8. ure zjutraj. Sproti evidentiramo prisotnost otroka, kar je osnova za mesečni obračun. Za vsak dan odsotnosti odštejemo strošek za prehrano.

 • 23

  Ana, 6 let

  Prosimo za redno izpolnjevanje finančnih obveznosti, v skladu s pogodbo. •

  Starši so dolžni upoštevati dogovorjen red v prostorih vrtca. •

  Pričakujemo, da bodo starši prevzeli odgovornosti, ki jih vsebuje ta • publikacija.

  Starši lahko na osnovi potrdila zdravnika uveljavljajo zdravstveno rezervacijo, • če je otrok zaradi bolezni odsoten najmanj 14 koledarskih oz. 10 delovnih dni. Od 15. junija do 15. septembra pa lahko za neprekinjeno odsotnost do 30 dni uveljavljajo poletno rezervacijo. Rezervacijo uveljavljajo na posebnem internem obrazcu, ki ga dobite na naši spletni strani ali pri vzgojiteljici.

  VPIS IN IZPIS OTROKAZa vpis in izpis je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki ga dobite pri • vzgojiteljicah v vseh organizacijskih enotah in na spletni strani vrtca.

  Vloge za vpis sprejemamo skozi vse leto - do konca marca za tekoče šolsko • leto.

 • 24

  Vpis med letom je mogoč, le če je v vrtcu prosto mesto. •

  Če je vpisanih več otrok, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, • ki na osnovi Pravilnika za sprejem otrok oblikuje prednostni seznam po posameznih starostnih skupinah.

  Redni sprejem otrok je s 1. septembrom. •

  Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najkasneje • 15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki bodo jeseni šli v šolo. Otroka pisno odjavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite na naši spletni strani ali pri vzgojiteljici.

  PLAČILO PROGRAMALokalna skupnost določi ceno programa na predlog vrtca. •

  Stroške programa krijejo starši in občina. •

  Prispevek staršev je odmerjen po Pravilniku o plačilih programov. Višina • prispevka se določa na osnovi vloge za znižano plačilo vrtca, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

  Starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica, oddajo vloge za znižano • plačilo na Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.

  Starši, ki bodo 1. septembra svojega otroka prvič vpisali v vrtec, morajo • oddati vlogo za znižano plačilo najkasneje v avgustu. Vsi starši, ki že imajo otroka v vrtcu, pa tudi tisti, ki so prvo vlogo oddali avgusta in želijo uveljavljati znižano plačilo vrtca za naslednje koledarsko leto, morajo ponovno oddati vlogo v decembru tekočega leta.

  Pripravila: Vera Šparovec, ravnateljica

  Založil: Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ul. 8, Škofljica

  Risbe so izdelki otrok Vrtca Škofljica.

  Tisk: Prijatelj & Prijatelj

  Slika na naslovnici: Dora, 5 let

  Slika na zadnji strani: Maša, 5 let