SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  1/22

  SULIT 3472/2

  [Lihat sebelah3472/2 SULIT

  3472/2MatematikTambahanKertas 2September JABATAN PELAJARAN SELANGOR2009

  22

  1jam

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009`

  MATEMATIK TAMBAHAN

  Kertas 2

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa

  Melayu.

  3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

  Kertas soalan ini mengandungi 21halaman bercetak .

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  2/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  2

  BLANK PAGE

  HALAMAN KOSONG

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  3/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  3

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones

  commonly used.

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah

  yang biasa digunakan.

  ALGEBRA

  1a

  acbbx

  2

  42

  = 8 a

  bb

  c

  c

  alog

  loglog =

  2 nmnm aaa += 9 Tn = a + (n 1)d

  3 am a

  n= a

  m-n

  4 ( am)

  n= a

  mn

  10Sn =

  2

  n[ 2a + (n 1) d]

  5 logamn = logam + logan 11 Tn = ar1n

  6 logan

  m = logam logan12

  Sn =1

  )1(

  r

  ra n=

  r

  ra n

  1

  )1(, r 1

  7 logamn

  = n logam 13,

  r

  aS

  =1

  r < 1

  CALCULUS /KALKULUS

  1

  2

  y = uv,dx

  duv

  dx

  dvu

  dx

  dy+=

  v

  uy = ,

  2v

  dx

  dvu

  dx

  duv

  dx

  dy

  =

  4 Area under a curve

  Luas di bawah lengkung

  = b

  a

  y dx or (atau)

  = b

  a

  x dy

  3 dx

  du

  du

  dy

  dx

  dy=

  5 Volume generated /Isipadu janaan

  = b

  a

  y2

  dx or ( atau)

  = b

  a

  x 2 dy

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  4/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  4

  STATISTICS /STATISTIK

  1x =

  N

  x

  7

  =i

  ii

  W

  IWI

  2 x =ffx

  8 rn P =

  )!(!rn

  n

  3

  =N

  xx 2)(=

  22

  xN

  x

  9r

  nC =

  !)!(

  !

  rrn

  n

  4

  =

  f

  xxf 2)(=

  22

  xf

  fx

  10

  11

  P(AB) = P(A) + P(B) P(AB)

  P(X= r) = rnrrn

  qpC , p + q = 1

  5 m =L +

  f

  FN

  m

  21 C 12

  13

  Mean /Min , = np

  = npq

  6I=

  0

  1

  Q

  Q 100

  14Z=

  X

  GEOMETRY /GEOMETRI

  1 Distance /Jarak

  = 212212 )()( yyxx +

  4 Area of triangle /Luas segitiga

  = )()(21

  312312133221 yxyxyxyxyxyx ++++

  2 Midpoint /Titik tengah

  (x,y) =

  ++

  2,

  2

  2121 yyxx

  5

  6

  22 yxr +=

  22 yx

  yxr

  +

  +=

  ji

  3 A point dividing a segment of a line

  Titik yang membahagi suatu tembereng garis

  (x,y) =

  +

  +

  +

  +

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  5/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  5

  TRIGONOMETRY /TRIGONOMETRI

  1 Arc length, s = r

  Panjang lengkok, s =j

  8 sin (AB) = sinA cosB cosA sinB

  sin (AB) = sinA kosB kosA sinB

  2Area of sector,A =

  2

  2

  1r

  Luas sektor,L =2

  2

  1j

  9 cos (AB) = cosA cosB m sinA sinB

  kos (AB) = kosA kosB m sinA sinB

  3 sin2

  A + cos2

  A =1

  sin2

  A + kos2

  A =1

  10 tan (AB ) = tanA tanB

  1 m tanA tanB

  4 sec2

  A = 1 + tan2

  A

  sek2

  A = 1 + tan2

  A

  11tan 2A =

  A

  A

  2tan1

  tan2

  5 cosec2A = 1 + cot

  2A

  kosek2A = 1 + kot

  2A

  12

  A

  a

  sin=

  B

  b

  sin=

  C

  c

  sin

  6 sin 2A = 2 sinA cosA

  sin 2A = 2 sinA kosA

  13 a 2 = b 2 + c 2 2bc cosA

  a2

  = b2

  + c2

  2bc kosA

  7 cos 2A = cos2A sin

  2A

  = 2 cos2

  A 1

  = 1 2 sin2

  A

  kos 2A = kos2A sin

  2A

  = 2 kos2

  A 1

  = 1 2 sin2

  A

  14 Area of triangle /Luas segitiga

  =2

  1ab sin C

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  6/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  6

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  7/22

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  8/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  8

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  9/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  9

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  10/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  10

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  11/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  11

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  12/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  12

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  13/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  13

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  14/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  14

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  15/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  15

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  16/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  16

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  17/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  17

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  18/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  18

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  19/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  19

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  20/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  20

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  21/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelahSULIT

  21

 • 8/14/2019 SPM Selangor Trial Add Maths 09 P2

  22/22

  SULIT 3472/2

  3472/2 [Lihat sebelah

  22

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  1. This question paper consists of three sections: Section A, Section B andSection C.

  2. Answer all questions in Section A, four questions from Section B and

  two questions from Section C.

  3. Show your working. It may help you to get marks.

  4. The diagrams in the questions are not drawn to scale unless stated.

  5. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in brackets.6. A list of formulae is provided on pages 3 to 5.7. Four-figure mathematical tables are allowed.8. You may use a non-programmable scientific calculator.

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan

  Bahagian C.

  2. Jawab semuasoalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B dandua soalandaripada Bahagian C.

  3. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu

  anda untuk mendapatkan markah.

  4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalamkurungan.

  6. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 hingga 5.7. Sifir matematik empat angka dibenarkan.8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yangtidakboleh diprogram.