of 103 /103
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ropczyce, grudzień 2017 r. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 39-100 ROPCZYCE woj. podkarpackie tel. /017/2218616 ; tel./fax.: /017/2218929 Internet: www.zozropczyce.pl NIP: 818-14-29-388 REGON: 69069211800000 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „uPzp”. Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2017/S 241-499510 data zamieszczenia: 15.12.2017 r. Przetarg znak: Zn_2017_28 „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i Strona 1 z 103

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Embed Size (px)

Text of Specyfikacja Istotnych Warunków...

Page 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaRopczyce, grudzień 2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5439-100 ROPCZYCE woj. podkarpackie

tel. /017/2218616 ; tel./fax.: /017/2218929 Internet: www.zozropczyce.plNIP: 818-14-29-388 REGON: 69069211800000

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „uPzp”.

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2017/S 241-499510 data zamieszczenia: 15.12.2017 r.

Przetarg znak: Zn_2017_28

„Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji

projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych

wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”

Strona 1 z 78

Page 2: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Nazwa i adres ZamawiającegoRozdział II Tryb udzielenia zamówieniaRozdział III Opis przedmiotu zamówieniaRozdział IV Informacja ogólneRozdział V Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenia

zamówienia.Rozdział VI Procedura samooczyszczeniaRozdział VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaRozdział VIII Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach

określonych w art. 22a pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

Rozdział IX Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 pzp)

Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty, wymagania przedmiotowe i formalneRozdział XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertRozdział XIII Termin związania ofertąRozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny i sposób poprawiania omyłekRozdział XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertRozdział XVI Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowyRozdział XVII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegoRozdział XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeśli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnejRozdział XX Ogłoszenia wyników przetargu

Załączniki:Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Wykonawcy (roboty bud. + wyposażenie w sprzęt medyczny)Załącznik nr 2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 3. Oświadczenie o Deklaracji Zgodności i oznakowania CEZałącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5. Projekt umowyZałącznik nr 6. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWiORB Załącznik nr 7. Zobowiązania podmiotu trzeciegoZałącznik nr 8. Wykaz osób (uwaga! Składa tylko Wykonawca najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego)Załącznik nr 9. Wykaz robót (uwaga! Składa tylko Wykonawca najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego)Załącznik nr 10. Oświadczenie o zaleganiu z uiszczaniem opłat i podatków (uwaga! Składa tylko Wykonawca

najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego)

ROZDZIAŁ I Nazwa i adres Zamawiającego

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

Strona 2 z 78

Page 3: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5439-100 ROPCZYCE woj. podkarpackietel. /017/2218616 ; tel./fax.: /017/2218929 ; Internet: www.zozropczyce.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00.

ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia

1. Trybem udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

A. Kod CPV główny: 4500000-0 – roboty budowlane

B. Kod CPV główny: 33100000-1 – urządzenia medyczne.

45000000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45231400-9, 45310000-3, 45232460-4 45331000-6, 45310000, 45330000, 45400000, 45232460, 45320000, 45450000, 45420000, 45410000

33100000, 33192230-3, 33172100-7, 44611200-8, 33112000-0

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) Dokumentacji projektowejb) Przedmiarze robótc) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanychstanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania przeprowadził dialog techniczny zgodnie a art. 31a -31d. ustawy pzp dotyczący przedmiotu zamówienia, wszelkie informacje uzyskane w ramach dialogu dostępne są na stronie Zamawiającego www.zozropczyce.pl w zakładce dialog techniczny oraz w protokole dostępnym w siedzibie Zamawiającego, ZOZ Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek. Wraz z optymalizacją i aktualizacją (zmianą) dokumentacji

Strona 3 z 78

Page 4: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

projektowej – zgodnie z programem inwestorskim oraz doposażeniem bloku operacyjnego w: stół operacyjny, aparat do znieczulenia ogólnego, aparat usg, wideoechoendoskop EUS z głowicą liniową, respirator, defibrylator.

- przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej, - przebudowa zewnętrznych instalacji wod.-kan., - budowa instalacji gazów medycznych,- przebudowa wejść do budynków, - dobudowa ciepłej sieni dla karetek, - nadbudowa pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć i Przychodni, - przebudowa rozdzielni elektrycznej i instalacji elektrycznej w nowych i przebudowywanych pomieszczeniach,- przebudowa instalacji wod.kan. w nowych i przebudowanych pomieszczeniach, - przebudowa kotłowni, - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach IP, OAiT oraz Bloku Operacyjnego,- wykonanie rezerwowych źródeł zasilania w wodę i energie elektryczną, - wykonanie nawierzchni dróg i terenów zielonych w otoczeniu wejść do budynków szpitala i sieni dla karetek.

3. Zamówienie obejmuje m.in. następujące roboty: Przebudowa dotyczy zmiany funkcji pomieszczeń i związane z tym roboty rozbiórkowe, adaptacyjne i wykończeniowe. Zadanie obejmuje: Modernizację budynku istniejącego z dobudową podjazdu dla karetek. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przychodni na pomieszczenia szpitala wraz z urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, budowę przyłącza wodociągowego, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, przy ulicy Wyspiańskiego, Rynek i Kościuszki w Sędziszowie Młp. w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddanie go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznym i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

4. Przedmiot robót:- nadbudowa przewiązki łączącej dwa skrzydła szpitala, usytuowanej na I piętrze od strony wschodniej o 1

kondygnację i zadaszenie dachem dwuspadowym o nachyleniu do 7,50- zabudowa bramy przejazdowej pod łącznikiem- budowa podjazdu dla karetek - rozbudowa budynku w stronę wschodnią o przedsionek oraz sień dla karetek - przebudowa, rozbudowa i budowa nowych elementów budowlanych wewnętrznych w budynkach, w tym klatki

schodowej i ewakuacyjnej- przebudowa, rozbudowa i budowa elementów układu komunikacji kołowej i pieszej na terenie działki szpitala i

przyległych tj. dróg dojazdowych, miejsc postojowych, dojść pochylni, podjazdów, zadaszeń, schodów terenowych

- budowa elementów małej architektury, np. murów oporowych- przebudowa, rozbudowa i budowa instalacji wewnętrznych w tym m.in. ciepłej i zimnej wody, zasilania

wodnego hydrantów p.poż. wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemów ochrony – alarmowych, sygnalizacyjnych, świetlenie ewakuacyjnego, przyzywowej, sieci logicznych i AKPiA, telefonicznej instalacji odgromowej, instalacji gazów medycznych

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni dróg, drogi wewnętrzne

Strona 4 z 78

Page 5: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

- montaż opraw oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż gniazd wtykowych; montaż tablic piętrowych; montaż rozdzielnicy głównej; montaż punktów elektryczno-logicznych; montaż systemów automatyki; trasy kabli i przewodów oraz wewnętrzne linie zasilające przełączenie obwodów z likwidowanych rozdzielnic do projektowanych lub istniejących rozdzielnic; przepinanie istniejących kabli zasilających na nowoprojektowane.

- przedmiotem niniejszej SIWZ są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w zakresie instalacji gazów medycznych;

- montaż źródeł gazów medycznych;- montaż rurociągów dla gazów medycznych wraz z odpowiednią armaturą;- montaż kompletnej instalacji sygnalizacyjnej wraz z sygnalizatorami gazów medycznych;- próby instalacji wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 7396—2016- wykonanie instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji

kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji gazu i detekcji gazu- instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłowni- instalacje wentylacji- instalacje wodociągowe i instalacja przeciwpożarowa; sieć i doziemna instalacja wodociągowa- przyłącze gazu

oraz: - adaptacja pomieszczeń dla agregatu prądotwórczego – rezerwowego źródła zasilania szpitala, wraz z

wyposażeniem i instalacjami je obsługującymi;- wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę zapewniającą 12 godzinny zapas wody w Szpitalu

Powiatowym w Sędziszowie Młp., na wypadek awarii sieci wodociągowej- rezerwowe ujęcie wody stanowić będzie zbiornik wody o pojemności użytkowej Vn = 14,0 m3/d

5. Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: - dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 do SIWZ)- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ)

6. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszym SIWZ.

7. Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w załączniku nr 6 oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (tj, na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) – osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.):- betoniarsko – zbrojeniowe,- malarskie,- murarskie, - posadzkarskie,- tynkarskie,

Strona 5 z 78

Page 6: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

- okładzinowe (gipsowo-kartonowe).

9. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 8a w związku z treścią art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności oraz uprawnienia w zakresie kontroli, a także sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań:a) na etapie ofertowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ

(formularz ofertowy).b) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót – Wykonawca w terminie do 5

dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących w/w czynności, potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie w/w oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

c) na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przekładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnianych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

d) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę oraz nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt. 7 tego rozdziału Wykonawca płacić będzie kary umowne określone w projekcie umowy.

10. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 uPzp, Zmawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób nie pełnosprawnych – zostało zawarte w Projekcie Wykonawczym oraz w SIWiOR.

11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie (elektroniczna tablica informacyjna) oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego www.zozroczyce.pl w dniu 15.12.2017r.

12.Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacjąprojektową, SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.Zakres robót określają:- projekt budowlany i wykonawczy,- szczegółowa specyfikacja techniczna,- przedmiar robót,- obowiązujące normy budowlane, sztuka budowlana i przepisy prawne,W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany:- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,- zapewnić obsługę geodezyjną, pomiarową skuteczności uziemienia instalacji odgromowej łącznie z

wykonaniem protokołu skuteczności uziemienia .

Strona 6 z 78

Page 7: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

- zabezpieczenie obiektu i placu przyobiektowego.

14. Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe wykonywać zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych i przepisami BHP, pod nadzorem kierownictwa budowy. Używać materiałów najwyższej jakości, atestowanych. Wszelkie niejasności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie materiały zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagają dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadać wymagany „Znak Bezpieczeństwa". Rozwiązania podane w projekcie są przykładowe i można je zamienić na inne, pod warunkiem że nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i za zgodą projektanta lub kierownika budowy. Zmiany mniej istotne jak lokalizacja ścianek działowych, zmiana stolarki okiennej czy zmiana w zakresie materiałowym są dopuszczalne. Wymagany nadzór autorski. Rozwiązania które nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu należy uzgodnić z jednostka projektową lub projektantem. Całość wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r., późn. zm. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.

ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zozropczyce.pl 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 pzp.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.9. Wykonawca może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10. Zamawiający żąda (na podst. Art. 36b ust. 2 ustawy pzp) wskazania przez wykonawcę w ofercie

nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć.

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w zał. Nr 7 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zmawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców.

16. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

17. Potwierdzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

18. UWAGA!: Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa pzp, w   związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Strona 7 z 78

Page 8: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące (określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b pzp):

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań;

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca musi wykazać:- że nie zalega z opłacaniem podatków,- że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,- że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych),- że posiada aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej określonej przez Zamawiającego w wysokości co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych)

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:Zdolności technicznej lub zawodowej:

- o uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał minimum trzy usługi projektowe polegającą na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego, dokumentacji kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji – Pozwolenie na budowę dla przebudowy lub / i rozbudowy obiektu służby zdrowia o pow. użytkowej min. 2000 m2.

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane:

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243 poz. 1623 z późń. Zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394)

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

- do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust 1 uPzp), oceniane będzie ich łączne spełnianie w/w warunków.

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:a) wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp:- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku

podstaw wykluczenia.

Strona 8 z 78

Page 9: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 upzp.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 upzp.

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 upzp.

ROZDZIAŁ VI Procedura samooczyszczenia

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 upzp lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do ofert Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składnia ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o jakich mowa w punkcie wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIII, pkt. 2 (propozycja treści zobowiązania – załącznik nr 7).

A. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust 5 pkt 1 pzp – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Na podstawie art. 26 ust. 6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

Strona 9 z 78

Page 10: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (załącznik nr 2).

4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie ni e wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 2 pzp składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania prze Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wzory treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 11 a), b) stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do niniejszej SIWZ. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.

Strona 10 z 78

Page 11: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, których mowa w pkt 11. a), b) budzą wątpliwości może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

B. Dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w wyżej stosuje się.

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez w/w wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania m osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

15. Dokumenty Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:a) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza

terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2 a) składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 (Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21;

b) Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje siego dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez w/w wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VIII Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór treści oświadczenia został zamieszczony w zał. Nr 7.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp.

4. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Strona 11 z 78

Page 12: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 1. 7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zmówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

ROZDZIAŁ IX Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 pzp)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może polegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust. 2

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w oświadczeniu o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

ROZDZIAŁ X Opis sposobu przygotowania oferty, wymagania przedmiotowe i formalne

A. Wymagania przedmiotowe1. Oferowane roboty muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w:- projekcie budowlanym i wykonawczym,- szczegółowej specyfikacji technicznej,

Strona 12 z 78

Page 13: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

- przedmiarze robót,- a także zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi, sztuką budowlaną i przepisami prawnymi,

2. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość wykonanej roboty budowlanej.

3. Oferowany sprzęt musi posiadać: - dla produktów będących wyrobem medycznym: Deklaracja Zgodności i Oznakowania Znakiem CE lub/oraz Wpis/Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich Zgłoszenie lub/oraz Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, a dokumenty te będą dostarczane na każde żądanie Zamawiającego (Załącznik nr …. Do SIWZ)- dla produktów nie będących wyrobem medycznym: odpowiednie i aktualne atesty.

4. Do oferty (art. 25a ust. 1 upzp) wykonawca dołącza oświadczenie w zakresie: potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.4.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, należy złożyć w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Zgodnie z art. 25a ustawy:

ust. 3: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ust. 5: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

ust. 6: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej (art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw).

4.2 Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 4.3 oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2,4.4 zobowiązania dotyczące poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załącznik nr 74.5 parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 54.6 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.4.7 dokumenty, których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r. poz. 114 oraz z późn. zm.), a  Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Strona 13 z 78

Page 14: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

B. Wymagania formalne 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę:

a) oferta musi zawierać jedną ostateczną cenę, tj. wszelkie ewentualne rabaty i marże należy wliczyć w podaną cenę oferty.

2. Oferta musi być zgodna z ustawą. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w j. obcym należy złożyć wraz

z tłumaczeniem na język polski), czytelnie, z zachowaniem formy pisemnej (maszynowo, komputerowo lub ręcznie) pod rygorem nieważności.

4. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ i sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez

wykonawcę.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł i wykazał, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie warunki:a) muszą zostać stwierdzone przesłanki w zakresie charakteru informacji,b) muszą zostać przez przedsiębiorcę podjęte działania w celu ochrony utajnionych danych.

12. Wykonawca winien wskazać swoje działania w dwóch kierunkach:a) ochrona fizyczna, np. przechowywanie inf. tajnych w sejfie,b) ochrona prawna, np. regulamin wewnętrzny przedsiębiorcy.

13. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.15. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;f) zawiera błędy w obliczaniu ceny;g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;h) Wykonawca nie wyraził zgody, której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą;i) Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Strona 14 z 78

Page 15: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

UWAGA!: Oprócz wymienionych dokumentów do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który nie stanowi jej części, a co za tym idzie nie będzie podlegał ocenie. Pełnił on będzie jedynie rolę pomocniczą w ustaleniu ceny oferty, w ustaleniu wartości ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych itp. Kosztorys wykonać należy na podstawie przedmiarów robót, które zawarte są w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zgodnie z art. 18 Przepisów przejściowych do ustawy, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj.:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe

b) osobiście, za pośrednictwem posłańcac) faxu, na numer 17/2218009d) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, adres mailowy: [email protected]. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiającego, Wykonawcy mogą zwrócić się

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie pisemnej, a także za pośrednictwem fax. Zapytania do Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:30. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Brzozowski/Wiesława Janik - w sprawach formalnych;Mirosław Leśniewski - w sprawach merytorycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, Karolina Dziasek-Mędrygał- w sprawach merytorycznych odnośnie wyposażenia w sprzęt medyczny.

3. Zamawiający NIE WYRAŻA zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.a) Zamawiający wnosi o przekazanie w/w wniosku dodatkowo, poza formami wymienionymi wyżej, również w formie elektronicznej, co w znacznym stopniu usprawni proces udzielania wyjaśnień. Adres email: [email protected]

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w punkcie wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej

10. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących opisu istotnych warunków zamówienia.

11. Treść zawiadomień przekazanych przez zamawiającego lub Wykonawców za pomocą fax bądź poczty elektronicznej będzie uważana za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

12. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.zozropczyce.pl

Strona 15 z 78

Page 16: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

A. Miejsce oraz termin składania ofert.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce: w sekretariacie w dni robocze w godz. od 7:25 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/. Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54i oznakowane następująco: „Budowa, przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie

Młp. Etap I Nie otwierać przed dniem 24.01.2018 r. godz. 10:20”

2. Koperty powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.3. Ustala się termin składania (wpływu) ofert do siedziby Zamawiającego do dnia 24.01.2018 r. do godz.

10:00. 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone

Wykonawcy .5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma

pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 1 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

B. Miejsce i termin otwarcia ofert1. Miejscem otwarcia ofert jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,39 – 100 Ropczyce, Sala Konferencyjna2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.zozropczyce.pl

informacje dotyczące:a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.01.2018 r. o godz. 10:305. Protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępniane.

6. Po otwarciu ofert na wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, zamawiający jest obowiązany udostępnić, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające udostępnianiu,

7. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w dni robocze w godz. 13:00 do 14:00.8. Wszelkie koszty z tytułu udostępnienia dokumentacji (ksero) ponosi strona wnioskująca.9. Zasady udostępniania dokumentów

a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

10. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;b) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w obecności

członka komisji przetargowej w dni robocze w godz.13:00 do 14:00;c) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,60 zł.

Strona 16 z 78

Page 17: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

ROZDZIAŁ XIII Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

ROZDZIAŁ XIV Opis sposobu obliczenia ceny i sposób poprawiania omyłek

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.

2. W formularzu ofertowym należy podać w szczególności:a) łączną cenę ryczałtową za realizację zamówienia,b) oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów oceny oferty),c) termin wykonania zamówienia (jest to element badany w ramach kryteriów oceny oferty).Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem oraz dostawę i montaż sprzętu. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

4. Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie za prace będące przedmiotem zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Podstawą do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowią: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz zapisy zawarte w SIWZ i we wzorze umowy.

5. Cena ofertowa musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zakres, który jest podstawą do określenia tej ceny, musi być zgodny z zakresem prac określonym w dokumentacji przekazanej przez zamawiającego.

7. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji, ze SIWZ, z projektu umowy, jak również między innymi, następujące koszty: - wszelkie roboty przygotowawcze przed przystąpieniem do prac, - porządkowe (w tym: uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót), - koszty zagospodarowania (wywozu i utylizacji) odpadów powstałych z rozbiórki, - koszty wynikające z warunków zawartych we wzorze umowy załączonym do siwz, - koszty ubezpieczenia, - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

8. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

10. Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

Strona 17 z 78

Page 18: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

a) oczywiste omyłki pisarskie;b) oczywiste omyłki rachunkowe (wadliwe wyniku działania rachunkowego: sumowania i mnożenia),

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie

powodujące istotnych zmian w treści oferty.

ROZDZIAŁ XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 1000 (100% = 1000 pkt).

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im wagę:

A. Cena ofertowa - waga kryterium: 60 Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie najniższej ceny (brutto) za realizację całego zamówienia przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez (10 tj. wykładnik) oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60.

Pc= (Cmin : Cbad) x10x 60

gdzie: Cmin – najniższa cena z badanych ofertCbad – cena obliczanego wykonawcyPc- ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację zamówienia

B. Okres gwarancji i rękojmi za wady - waga kryterium: 10

Og= (Ogbad : Ogmax) x 10x 10

gdzie: Ogbad – zaproponowany okres gwarancji i rękojmi za wady badanej ofertyOgmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji i rękojmi za wady z zaproponowanych ofertOg: ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady

Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji może wynieść 60 miesięcy. Ofertom zostaną przyznane punkty w odniesieniu do zadeklarowanych w formularzu ofertowym okresu gwarancji wg następującego podziału:

36-48 miesięcy - 0 punktów49-59 miesięcy – 5 punktów60 miesięcy – 10 punktów Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji i rękojmi za wady badanej oferty przez najdłuższy zaproponowany okres gwarancji i rękojmi za wady z zaproponowanych ofert i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez (10 tj. wykładnik) oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 10.

C. Termin oddania budynku do użytkowania (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie)- waga kryterium: 30

Termin oddania budynku do użytku do 28.09.2018 r. i krótszy – 15 pktTermin oddania budynku do użytku do 05.10.2018 r. - 10 pktTermin oddania budynku do użytku do 20.10.2018 r. - 5 pkt

Strona 18 z 78

Page 19: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Pt= (PTobad : PTomax) x 10x 30

gdzie: PTobad – liczba uzyskanych punktów w kryterium termin oddania budynku do użytku oferty ocenianejPTomax – maksymalna ilość punktów w kryterium termin oddania budynku do użytku Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie punktów uzyskanych w kryterium termin oddania budynku do użytku oferty ocenianej przez maksymalną ilość punktów w kryterium termin oddania budynku do użytku i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez (10 tj. wykładnik) oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 30.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę spośród ofert (niepodlegających odrzuceniu), która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, obliczany na podstawie poniższego wzoru:

Of naj.= Pc + Og,+Pt

Gdzie Ofnaj – oferta najkorzystniejszaPc –uzyskane punkty w kryterium ceny

Og – uzyskane punkty w kryterium okresu gwarancji i rękojmi za wadyPt – uzyskane punkty w kryterium termin oddania budynku do użytku

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.

4. W toku badania i ceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90

ust. 3 pzp. 8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia

postępowanie.9. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z

art. 93 ust.3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XVI Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

A. Wadium1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienie wadium w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr ).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,

w zależności od wyboru Wykonawcy:a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Ropczycach,numer konta: 76 8642 1139 2013 3907 0449 0001

(w tytule przetargu należy wpisywać nazwę i nr postępowania, w celu identyfikacji wpłaty)

b) poręczeniach bankowych;c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;d) gwarancjach bankowych;e) gwarancjach ubezpieczeniowych;f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r.

poz. 359).

Strona 19 z 78

Page 20: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium.

4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskimi poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 pzp.8. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):a) Pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,b) Poręczeniach bankowychc) Poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,d) Gwarancjach bankowyche) Gwarancjach ubezpieczeniowych f) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dz. U. z 2016 r. poz. 359)2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2

ustawy pzp. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium

na poczet zabezpieczenia.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed

podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia.

5. Zmawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata, o której mowa w pkt. powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: a) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert, jeżeli zostało ono przesłane

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lubb) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w

inny sposób niż określone w pakt a)c) w przypadku gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia

Strona 20 z 78

Page 21: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

odwołania na czynności Zamawiającego lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Wykonawcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz

czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

ROZDZIAŁ XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeśli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 5.3. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności zawarte w art. 144 ust. 1 pzp. 4. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa;

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 4 b), c), składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

7. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

Strona 21 z 78

Page 22: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

8. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

9. W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

10. W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

11. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości przedmiotu umowy.

a) Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.

ROZDZIAŁ XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. A. ODWOŁANIE (art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień Publicznych)1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Strona 22 z 78

Page 23: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

B. SKARGA DO SĄDU (art. 198a -198g ustawy Prawo zamówień publicznych)1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

ROZDZIAŁ XX Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych na stronie internetowej: www.zozropczyce.pl Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Zatwierdził:

ZOZ Ropczyce

Strona 23 z 78

Page 24: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Załącznik nr 1 do SIWZ Zn_2017_28

..............................................Miejscowość data

FORMULARZ OFERTOWY

DO PRZETARGU Zn_2017_28 „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań

technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa (firma) ………………………………….......................................................……...................

Adres (siedziba)............................................................................................................................

Numer REGON …………………........................Numer NIP ………….........................................Numer telefonu,.............................Numer faksu ………………………e-mail ………………………………... Nr rachunku na który należy zwrócić wadium ……………………………………………………..Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE*.* niepotrzebne skreślić

Nazwisko i Imię oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy

………………………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającegoZespół Opieki Zdrowotnej w RopczycachUlica: Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 39-100 Ropczyce

Zobowiązania wykonawcyNawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Nr sprawy: Zn_2017_28

OFERUJĘ/MY wykonanie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

cenę netto: …………………………….. zł, (słownie: ………………………………….……………………….)

cena brutto: …………………………….. zł, (słownie: …………….…………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości: …………………. zł (słownie: ……………………..…….…..…….)

Strona 24 z 78

Page 25: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Na wykonane roboty budowlane udzielam ………... (słownie:……………………………..) miesięcznej gwarancji jakości.

OFERUJĘ/MY wykonanie zamówienia na dostawy sprzętu medycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

cenę netto: …………………………….. zł, (słownie: ………………………………….……………………….)

cena brutto: …………………………….. zł, (słownie: …………….…………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości: …………………. zł (słownie: ……………………..…….…..…….)

Ogółem wartość zamówienia (roboty budowlane+ dostawa sprzętu medycznego) wynosi:

cena netto: …………………………….. zł, (słownie: ………………………………….……….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….)

cena brutto: …………………………….. zł, (słownie: …………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..)

w tym podatek VAT w wysokości: …………………. zł (słownie: ……………………..…….…..…….)

Zobowiązuję się wykonać całość zamówienia do dnia: …………………..

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert;

- uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

1. Informacje złożone na stronach ……………….stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Dostawę wykonamy sami / powierzymy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia (podać nazwę podwykonawcy i część zamówienia którą powierzymy podwykonawcy do wykonania)…………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ rozdz. III.6 do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

Strona 25 z 78

Page 26: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:Nazwisko, imię ....................................................................................................Stanowisko ...........................................................................................................Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:- do reprezentowania w postępowaniu- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia * niepotrzebne skreślić

.....................................

pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY:

1. UNIWERSALNY STÓŁ OPERACYJNY Z NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM – SZT. 1.

Strona 26 z 78

Page 27: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI PARAMETR WYMAGANY(Graniczny)

OFEROWANY PARAMETR (Opis)

1 Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym, fabrycznie nowy, niepowystawowy

TAK

2 Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym lub bezprzewodowym:- regulacja wysokości- przechyły boczne- przechyły wzdłużne blatu- nachylenie segmentu oparcia pleców- wypiętrzenie ławeczki nerkowej,- wysuwanie/wsuwanie stopek blokujących stół do podłoża.Pilot dodatkowo wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków

TAK

3 Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie):- regulacja bezstopniowa podnóżków (góra/dół; odchylanie na boki),- regulacja zagłówka góra-dół,- wypiętrzenie zagłówka

TAK

4 Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi, jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu

TAK

5 Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków

TAK

6 Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu

TAK

7 Długość stołu z blatem min. 2100 mm TAK, podać8 Całkowita szerokość blatu min. 550 mm TAK, podać

9 Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego (na wszystkich segmentach)

TAK

10 Zakres regulacji wysokości ( bez materacy) min. od 680 do 1030 mm TAK, tak podać

11 Zakres regulacji oparcia pleców od - 400 do 800 [+/-5] TAK, podać12 Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 TAK, podać

13 Regulacja przechyłu bocznego: +/- 350 [+/-50] TAK, podać14 Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-

Trendelenburga) min: +/- 400 TAK

15 Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 TAK16 Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180°

(system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na

Strona 27 z 78

Page 28: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

zasadzie zębatki)Podnóżki i zagłówek mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. Nie dopuszcza się podnóżków i zagłówka mocowanych do segmentów siedziska lub oparcia pleców poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym.

17 Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów:- podgłówek płytowy o szerokości blatu z funkcją wypiętrzenia- dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 120 mm o podziale 1:3 i 2:3- segment lędźwiowym- segmenty nóg dwuczęściowy

TAK

18 Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami

TAK

19 Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y

TAK

20 System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu.

TAK

21 Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna

TAK

22 Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień, które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu.Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów.

TAK

23 Dopuszczalne obciążenie robocze min. 400 kg TAK24 Masa stołu nie przekraczająca 260 kg TAK25 Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na

całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości.

TAK

26 Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta

TAK

27 Możliwość wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie

TAK

28 - przesuw wzdłużny blatu wynoszący: 400 mm [+/-50] mm TAK29 - możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym TAK30 Stół wyposażony w moduł bezprzewodowej komunikacji z systemem

zintegrowanej sali operacyjnejTAK

31 Wyposażenie dodatkowe: - podpórka pod nogi ginekologiczna – 2 szt. (1 kpl)- ramka ekranu anestezjologicznego – 1 szt.- podpórka ręki – 2 szt.- podpórki boczne – 2 szt.- uchwyt nadgarstka – 2 szt.- pas brzuszny – 2 szt.- półwałek – 1 szt.

TAK, podać

Strona 28 z 78

Page 29: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Wszystkie wyposażenia muszą posiadać uchwyty niezbędne zamontowanie do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania)

Lp. Jm Ilość Nazwa

Cena jedn.

(netto)%VAT

Cena jedn.

(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1 szt 1Uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym

Słownie wartość netto:

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Słownie wartość brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………

2. APARATU DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO – 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………

Strona 29 z 78

Page 30: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Kraj: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

Lp. APARAT DO ZNIECZULENIWartość

wymagana (graniczna)

Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać

oferowany parametr (w przypadku wartości

granicznych)1. Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) Podać

2. Masa max. 150 kg TAK

3. Wyposażony w podświetlany blat do pisania i dwie szuflady na akcesoria

TAK

4. Minimum dwa koła blokowane TAK

5. Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz TAK

6. Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu. Minimum jedno gniazdo 2A

TAK

7. Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 90 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora

TAK

8. Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej TAK

9. Zasilanie awaryjne z butli ( N2O, O2 ), 1 butla 10 l do O2 i 1 butla 10 l do N2O

TAK

10. Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu

TAK

11. Reduktory do butli O2 i N2O wyposażone w przyłącze do aparatu, ze złączami zgodnymi z PNWidoczne odczyty ciśnień gazów zasilania centralnego i awaryjnego

TAK

12. Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawana tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych.

TAK

13. Ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawu: Küna, Jacksona Ress’a, Baina bez rozłączania układu okrężnego

TAK

14.Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania. Uniwersalny uchwyt wbudowany w aparat umożliwiający stosowanie pojemników z wkładami jednorazowymi.

TAK

15. Aktywne uchwyty do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. TAK

16. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie

TAK

17. System dystrybucji gazów TAK

18. Precyzyjne mechaniczne podwójne podświetlane przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza

TAK

19. System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 24% +/- 2%

TAK

20. Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami

TAK

21. Układ oddechowy TAK

22. Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności

TAK

23. Układ oddechowy o prostej budowie, TAK

Strona 30 z 78

Page 31: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu

24. Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym

TAK

25. Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 30 l/min. TAK

26.Pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności max 1,5 l. ( dwie sztuki)Wymiana bez rozszczelnienia układu.Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych.

TAK

27. Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną TAK

PAROWNIK TAK

28. Parownik sevofluranu TAK

29. Parownik na izofluran TAK

30. Respirator anestetyczny z kolorowym wyświetlaczem minimum 12 cali

TAK

31. Tryby wentylacji TAK

32. możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej TAK

33. oddech spontaniczny TAK

34. tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny TAK

35. tryb wentylacji objętościowo zmienny TAK

36. SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona TAK

37. wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości TAK

38. tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu TAK

39. tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością TAK

40. minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O (podać zakres) TAK

41. Regulacje TAK

42. regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:5 (podać zakres)

TAK

43. regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres)

TAK

44. zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres)

TAK

45. regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 cm H2O (podać zakres)

TAK

46. regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50%

TAK

ALARMY TAK

47. niskiej objętości minutowej MV i oddechowej TV

TAK

48. alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego TAK

Strona 31 z 78

Page 32: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

49. alarm niskiej częstości oddechów TAK

50. alarm braku zasilania w energię elektryczną TAK

51. alarm braku zasilania w gazy TAK

52. alarm Apnea TAK

POMIAR I OBRAZOWANIE TAK

53. stężenie tlenu w gazach wdechowych TAK

54. pomiar objętości oddechowej TV TAK

55. pomiar pojemności minutowej MV TAK

56. pomiar częstotliwości oddechowej f TAK

57. ciśnienia szczytowego TAK

58. ciśnienia plateau TAK

59. ciśnienia średniego TAK

60. częstość oddychania TAK

61. stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta ,pomiar metodą paramagnetyczną

TAK

62. pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta

TAK

63. automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta z pomiarem MAC

TAK

64. pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. Krzywa kapnograficzna .

TAK

MONITOR PACJENTA DO APARATU TAK

65. Monitor transportowo stacjonarny o budowie kompaktowej lub modułowej.Monitor przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych

TAK

66. Urządzenie fabrycznie nowe, nie odnawiane TAK

67. Gwarancja min. 24 miesięcy TAK

68. Dostawa urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Dokument autoryzacji dołączyć do oferty.

TAK

69. Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie oraz 4 pól numerycznych, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport.

TAK

70. Możliwość regulacji jasności ekranu TAK

71. Możliwość jednoczesnego wyświetlenia minitrendów odpowiadających wyświetlanym krzywym

TAK

Strona 32 z 78

Page 33: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

72. Niska waga monitora ułatwiająca transport do 6 kg TAK

73. Wbudowana rączka do przenoszenia TAK

74. Obsługa monitora za pomocą klawiszy szybkiego dostępu, pokrętła i menu w języku polskim

TAK

75. Klawisze sprzętowe umieszczone pod ekranem, przypisane do zmian konfiguracji mierzonych parametrów (min. EKG, SpO2, NIBP), sprzętowy klawisz wydruku, klawisz ustawień alarmów, klawisz ustawień monitora, klawisze obsługi NIBP, klawisz przyjmowania/wypisywania pacjenta, klawisz wyciszenia alarmu oraz klawisz ekranu głównego.

TAK

76. Akumulator Li-ION, wymieniany przez personel bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu.

TAK

77. Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania. TAK

78. Czas pracy z zasilania akumulatorowego min. 4,5 godz. TAK

79. Czas ładowania akumulatorów maks. 2 godziny TAK

80. Możliwość zastosowania dwóch niezależnych akumulatorów TAK

81. Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesne wyjęcie obydwu akumulatorów

TAK

82. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granicalarmowych).

TAK

83. Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów.

TAK

84. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. TAK

85. Praca w sieci centralnego monitorowania. TAK

ALARMY TAK

86. Wskaźnik alarmu umieszczony centralnie na górze obudowy urządzenia

TAK

87. Klasyfikacja alarmów do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem i tonem

TAK

88. Dostępność min. czterech opcji schematów alarmowych, pozwalających na łatwiejsze rozróżnienie alarmów monitoraod alarmów innych urządzeń znajdujących się na Sali)

TAK

89. Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu

TAK

90. Możliwość wyczyszczenia wszystkich lub tylko najstarszych komunikatów alarmowych podtrzymywanych na ekranie

TAK

91. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych na podstawie stanu pacjenta.

TAK

92. Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów. TAK

93. Historia ostatnich min. 15 zdarzeń alarmowych TAK

94. Pomiar EKG TAK

95. Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych z 3 lub 7 odprowadzeń w zależności od użytego przewodu EKG.

TAK

96. Obrazkowe przedstawienie miejsca podłączenia poszczególnych elektrod (na gnieździe przewodu głównego)

TAK

Strona 33 z 78

Page 34: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

97. Możliwość monitorowania 3 odprowadzeń przy użyciu przewodu do 5 elektrod

TAK

98. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii –wykrywanie minimum 5 zaburzeń rytmu.Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min.

TAK

99. Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach

TAK

100. Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 9,0 – (+) 9,0 mm, z ręczną regulacją położenia odcinków pomiarowych

TAK

101. Możliwość wyświetlenia zapisu EKG na tle siatki TAK

102. Detekcja stymulatora. Możliwość wyłączenia wyświetlania impulsów stymulatora

TAK

103. Pomiar respiracji TAK

104. Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji

TAK

105. Obwód zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym 5kV,360J

TAK

106. Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej.

TAK

107. Pomiar saturacji TAK

108. Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% TAK

109. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 TAK

110. Pomiar pulsu w zakresie 30-250 bpm TAK

111. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. TAK

112. Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe. TAK

POMIAR NIBP TAK

113. Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa(oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa, w zakresie min. 10-290 mmHg.

TAK

114. Pomiar ręczny i automatyczny. TAK

115. Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min.1 - 120 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym

TAK

116. Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np.2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min.

TAK

117. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej TAK

118. Pomiar temperatury TAK

119. Pomiar temperatury w zakresie 20-45 stC, min. jeden tor pomiarowy TAK

120. Czułość przetwornika1 5 µV/V/mmHg TAK

121. Trendy TAK

122. Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min.72 godzinne (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min.

TAK

123. Wyposażenie TAK

Strona 34 z 78

Page 35: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

124. W zestawie kabel EKG, 5-elektrodowy (1 szt) TAK

125. Kabel główny do czujnika saturacji (1 szt) i czujnik saturacji na palec dla dorosłych (klips) – 1 szt.

TAK

126. Przewód interfejsowy NIBP 1 szt., mankiet dla dorosłych (3 szt. w różnych rozmiarach). Mankiety dwutubowe,wyposażone w złącza pozwalające na szybkie połączenie z przewodem interfejsowym i rozłączenie za pomocą jednejręki.

TAK

127. czujnik temperatury: powierzchniowy TAK

128. Możliwość rozbudowy o moduł CO2 TAK

Lp.

Jm

Ilość Nazwa

Cena jedn.

(netto)%VAT

Cena jedn.

(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1 szt 1APARAT DO

ZNIECZULANIA OGÓLNEGO

Słownie wartość netto:

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Słownie wartość brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………

3. APARAT USG – 1 SZT. Strona 35 z 78

Page 36: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

Wymagane Parametry Techniczne

Lp Parametry wymagane aparatuParametr

Wymagany (graniczny) Wartość oferowana (Podać)

I Konstrukcja1. Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny

klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy.

TAK

2. Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury

TAK

3. Przetwornik min. 12-bitowy TAK

4. Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.

TAK

5. Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 50 000

TAK

6. Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 50 000

TAK

7. Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 TAK

8. Dynamika systemu min.210 dB. Określić. TAK

9. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu

TAK

10. Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie TAK

11. Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali

TAK

12. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych TAK

13. Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do co najmniej 18 MHz.

TAK

14. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek.

TAK

15. Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop)

TAK

16. Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie

TAK

17. Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek.

TAK

18. Max. głębokość pola obrazowego min. 30 cm TAK

Strona 36 z 78

Page 37: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

19. Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40

TAK

20. Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół

TAK

II. Obrazowanie i prezentacja obrazu TAK

21. Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.a) B,b) B + Bc) 4 Bd) Me) B + Mf) Dg) B + Dh) B + C (Color Doppler)i) B + PD (Power Doppler)j) 4 B (Color Doppler)k) 4 B (Power Doppler)l) B + Color + M

TAK

22. FRAME RATE dla trybu B: min. 680 obrazów/sek. Podać.

TAK

23. FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. TAK

24. Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznejmin. 6 pasm II harmonicznej

TAK

25. Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic.

TAK

26. Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

TAK

27. Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) na wszystkich zaoferowanych głowicach

TAK

28. Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)

TAK

29. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic.

TAK

30. Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)min.: +/- 3,9 m/sek

TAK

31. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic.

TAK

32. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach

TAK

33. Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy

TAK

34. Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste)

TAK

35. Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste)

TAK

36. Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach.

TAK

37. Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym

TAK

38. Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków TAK

39. Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach

TAK

Strona 37 z 78

Page 38: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

40. Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych TAK

41. Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku

TAK

42. Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm

TAK

43. Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni

TAK

44. Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni TAK

45. Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku

TAK

46. Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach

TAK

47. Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map TAK

48. Możliwość EUS/EBUS. TAK

III Archiwizacja obrazów TAK

49. Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów.Opisać

TAK

50. Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0)

TAK

51. Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW

TAK

52. Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku

TAK

53. Videoprinter czarno-biały. TAK

54. Wbudowana nagrywarka CD-R/RW i specjalistyczne oprogramowanie służące do archiwizacji danych

TAK

55. Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive

TAK

56. Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps TAK

57. Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)

TAK

IV Funkcje użytkowe TAK

58.Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x6

TAK

59. Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16 TAK

60. Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 10

TAK

61. Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości TAK

62. Przełączanie głowic z klawiatury. TAK

63. Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach TAK

64. Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii TAK

Strona 38 z 78

Page 39: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu

65. Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie

TAK

66. Pełne oprogramowanie do badań:- Naczyniowych - Brzusznych- Małych narządów- Mięśniowo-szkieletowych - Położniczych- Urologicznych- Pediatrycznych

TAK

V Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)

TAK

67. Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.Podać typ i producenta

TAK

68. Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. TAK69. Liczba elementów: min. 500 TAK70. Kąt skanowania min. 60 st. TAK71. Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK72. Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa

szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta

TAK

73. Zakres częstotliwości pracy:co najmniej 4,0 – 13,0 MHz.

TAK

74. Liczba elementów: min. 800. Podać ilość TAK75. Szerokość pola skanowania max. 38 mm TAK76. Obrazowanie harmoniczne

min. 6 pasm częstotliwościTAK

77. Obrazowanie trapezowe i rombowe TAK

VI. Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)

TAK

78. Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe pediatryczne i neonatologiczne

TAK

79. Możliwość rozbudowy systemu o funkcje Strain i Strain Rate TAK80. Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne

umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej

TAK

81. Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem TAK82. Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) TAK83. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć

przy dostawie aparatu)TAK

84. Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące

TAK

85. Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski (dokumenty załączyć)

TAK

Lp. Jm Ilość Nazwa Cena jedn.

(netto) %VATCena jedn.

(brutto)Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość(netto)

OgółemWartość (brutto)

Strona 39 z 78

Page 40: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

1 szt 1 APARAT USG

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………

4. DEFIBRYLATOR SZT. 3

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………

Strona 40 z 78

Page 41: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Kraj: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKIWartość

wymagana (graniczna)

Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać

oferowany parametr

1 Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci TAK2 Ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki

dwustanowiskowejTAK

3 Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J

TAK

4 Ciężar defibrylatora w kg: TAK

5 Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.

TAK

6 Norma IP min 44 TAK

7 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna TAK

8 Defibrylacja w trybie ręcznym i AED TAK

9 Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

TAK

10 Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J

TAK

11 Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. TAK

12 Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

TAK

13 Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.

TAK

14 Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.

TAK

15 Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie TAK

16 Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę TAK

17 Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA TAK

18 Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG TAK

19 Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta

TAK

20 Alarmy częstości akcji serca TAK

21 Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min TAK

22 Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.

TAK

23 Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie TAK

24 Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. TAK

Strona 41 z 78

Page 42: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

25 Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm. TAK

26 Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych TAK

27 Transmisja danych przez modem 3G do dwóch istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w Rzeszowie

TAK

28 Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips.

TAK

29 Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.

TAK

30 Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika.

TAK

31 Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2017 TAK

Lp.

Jm

Ilość Nazwa

Cena jedn.

(netto)%VAT

Cena jedn.

(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1 szt 3 Defibrylator

Słownie wartość netto:

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Słownie wartość brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………

5. RESPIRATOR STACJONARNY szt. 6

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….Producent: ………………………………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

Strona 42 z 78

Page 43: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych

Wartość wymagana (graniczna)

Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr

I. OPIS OGÓLNY

1.1 Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze ≥ 6 kg w ostrej niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii

TAK

1.2 Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz TAK

1.3 Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 240 minut

TAK

1.4 Możliwość wentylacji układami dwuramiennymi TAK

1.5 Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min.

TAK

1.6 Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,5 – 7 bar

TAK

1.7 Waga respiratora ≤ 13 kg do transportu wewnątrzszpitalnego

TAK

1.8 Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 13”

TAK

II. TYPY I TRYBY WENTYLACJI

2.1 Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV) TAK

2.2 Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana (PCV) TAK

2.3 Możliwość rozbudowy o wentylacje ciśnieniowo kontrolowaną z docelową objętością typu (PRVC, Auto-Flow, APV, VC+, VTPC)

TAK

2.4 Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu (BiPhasic, BiPap, BeLevel, Duo-Flow, BPRV)

TAK

2.5 P-AC TAK

2.6 PC-SIMV TAK

2.7 PSV TAK

2.8 V-AC TAK

2.9 VC-SIMV TAK

2.10 Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta.

TAK

2.11 Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP

TAK

Strona 43 z 78

Page 44: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

2.12 Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych

TAK

2.13 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o kompensację oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej

TAK

2.14 Płynna regulacja tlenu w zakresie od 21 % - 100% co 1% TAK

III. PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE

3.1 Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu oraz wyboru schorzeń płuc pacjenta

TAK

3.2 Częstość oddechowa w zakresie ≥ 5 – 100 odd./min

TAK

3.3 Objętość oddechowa w zakresie ≥ 40 – 2500 ml TAK

3.4 Ciśnienie wdechowe ≥ 6 – 60 cmH2O

TAK

3.5 PEEP/CPAP w zakresie ≥ 4 do 20 cmH2O TAK

3.6 Ciśnienie wspomagania w zakresie ≥ 6 – 60 cmH2O

TAK

3.7 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 20 l/min.

TAK

3.8 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 15 cmH2O

TAK

IV. OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI4.1 Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 2 krzywych

lub pętli do wyboru przez użytkownika. TAK

4.2 Zapamiętywanie trendów ≥ 6 miesięcy wszystkich mierzonych parametrów

TAK

4.3 Możliwość rozbudowy o pamięć krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym min. 10 dni.

TAK

4.4 Możliwość przenoszenia danych do PC TAK

4.5 Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów TAK

4.6 Możliwość dowolnej konfiguracji kolejności wyświetlania krzywych

TAK

4.7 Wdechowa objętość oddechowa TAK

4.8 Wydechowa objętość oddechowa TAK

4.9 Częstość oddechów TAK

4.10 Ciśnienie szczytowe podczas wdechu TAK

4.11 Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego TAK

4.12 Objętość wdechowa na minutę TAK

4.13 Objętość wydechowa na minutę TAK

4.14 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar objętości wdechowej oddechów spontanicznych na minutę

TAK

Strona 44 z 78

Page 45: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

4.15 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar objętości wydechowej oddechów spontanicznych na minutę

TAK

4.16 Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych TAK

4.17 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar AutoPEEP

TAK

4.18 Szczytowy przepływ wydechowy TAK

4.19 Szczytowy przepływ wdechowy TAK

4.20 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar podatności dynamicznej

TAK

4.21 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar podatności statycznej

TAK

4.22 I:E TAK

4.23 Czas trwania wdechu TAK

4.24 Czas trwania wydechu TAK

4.25 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem

TAK

4.26 Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o pomiar stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego

TAK

V. ALARMY5.1 Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej

dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.

TAK

5.2 Automatyczne oraz manualne dostosowanie granic alarmowych

TAK

5.3 Pamięć alarmów z komentarzem ≥ 1000 alarmów TAK

5.4 Alarm zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu TAK

5.5 Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej TAK

5.6 Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych

TAK

5.7 Ustawianie czasu bezdechu TAK

VI. INNE WYMAGANIA

6.1 Układ oddechowy dwuramienny dla dorosłych – 2 szt. TAK

6.2 Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 TAK

6.3 Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 TAK

6.4 Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania

TAK

6.5 Min. 2 porty USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania

TAK

Strona 45 z 78

Page 46: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

6.6 Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu

TAK

6.7 Port Ethernet do połączenia z siecią LAN TAK

6.8 Podstawa jezdna z blokada kół TAK

6.9 Ramię podtrzymujące układ oddechowy. TAK

6.10 Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu. Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.

TAK

6.11 Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem

TAK

6.12 Zintegrowana zastawka wydechowa TAK

6.13 Czujnik przepływu – 5 szt. TAK

6.14 Komunikacja z aparatem w języku polskim TAK

6.15 Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat.

TAK

6.16 Gwarancja min 24 - miesiące TAK

Lp.

Jm

Ilość Nazwa

Cena jedn.

(netto)%VAT

Cena jedn.

(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1szt

6 RESPIRATOR STACJONARNY

Słownie wartość netto:

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Słownie wartość brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wideoechoendoskop EUS z głowicą liniową szt. 1

Pełna nazwa urządzenia Model, Typ : ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………………………..

Strona 46 z 78

Page 47: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ……………………………..

L.p. PARAMETR WYMAGANYWartość

wymagana (graniczna)

Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr

(w przypadku wartości granicznych

1. Chip CCD w końcówce endoskopu TAK

2. Średnica kanału roboczego 3,8 mmTAK

3.Średnica tuby wziernika 12,8 mm TAK

4. Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym – próbnik: 12,5 mm x 12,3 mm mm

TAK

5. Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym –optyka:14,7 mm

TAK

6. Kąt widzenia 120 stopniTAK

7. Głębia ostrego widzenia 5-100 mmTAK

8. Kompatybilność z funkcją cyfrowego wycięcia pasma światła czerwonego uruchamiana z przycisku rękojeści endoskopu

TAK

9.Funkcja rotacji konektora z procesem wizyjnym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia endoskopu podczas zabiegu

TAK

10. Podłączenie do procesora wizyjnego i źródła światła za pomocą jednego konektora

TAK

11. 4 dowolne programowalne przyciski rękojeści endoskopuTAK

12.Możliwość mycia i dezynfekcji aparaty w środkach chemicznych różnych producentów – załączyć listę producenta endoskopu potwierdzającą spełnienie wymogu

TAK

13. Kąt obserwacji elementu wizyjnego 45 stopniTAK

14.Zagięcia końcówki:- góra /dół: 130/130 stopni- lewo/prawo: 120/120 stopni

TAK

15. Światłowód łączący konektor procesu wizyjnego oraz USG z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń

TAK

16. Kąt skanowania wiązki USG 120 stopniTAK

17. Funkcja elastografii tkankowej w czasie rzeczywistymTAK

18. Częstotliwość akustyczna 5-10 MhzTAK

19. Obrazowanie: B mode/colour Doppler/pulse dopplerTAK

20. Komplet 10 igieł do biopsji pod kontrolą USGTAK

21. Długość robocza 1250 mmTAK

22. Długość całkowita do 1560 mmTAK

23. Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma

TAK

24.Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych

TAK

Strona 47 z 78

Page 48: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

25. Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę)

TAK

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………

Zbiorcze zestawienie sprzętu medycznego

Strona 48 z 78

Lp.

Jm

Ilość Nazwa

Cena jedn.

(netto)%VAT

Cena jedn.

(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1 szt 1 Wideoechoendoskop EUS

Lp. Jm Ilość Nazwa Cena jedn.(netto) %VAT

Cena jedn.(brutto)

Ogółemwartość

VAT

Ogółem Wartość

(netto

OgółemWartość (brutto)

1 szt 1Uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym

2 szt 1 Aparatu do znieczulania ogólnego

3 szt 1 Aparat usg

4 szt 3 Defibrylator

5 szt 6 Respirator stacjonarny

6 sz 1Wideoechoendoskop EUS z głowicą liniową

Suma

Page 49: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Strona 49 z 78

Page 50: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Załącznik nr 2 do SIWZ Zn_2017_28

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul.

Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,39-100 Ropczyce

Wykonawca:………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” Zn_2017_28 prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z

postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy pkt. 1 Pzp .

Strona 50 z 78

Page 51: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

…………….………….(miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………… (podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt

2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia1.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)

Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić.

Strona 51 z 78

Page 52: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5439-100 Ropczyce

Wykonawca:

…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb

Strona 52 z 78

Page 53: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

zdrowotnych społeczeństwa” Zn_2017_28 prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Rozdziale V.2

SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego w Rozdziale V.2 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ Zn_2017_28

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,

Strona 53 z 78

Page 54: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

39-100 RopczyceWykonawca:…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y

Oświadczam, że oferowany sprzęt w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: Zn_2017_28) posiada:

I. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CELUB / ORAZ *)2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIELUB / ORAZ *)3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH

II. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:

ODPOWIEDNIE I AKTUALNE ATESTY

Dokumenty w/w będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

*) właściwe podkreślić

.............................. ……………......................................................Data Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do SIWZ Zn_2017_28

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,

Strona 54 z 78

Page 55: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

39-100 RopczyceWykonawca:…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23

(grupa kapitałowa)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” Zn_2017_28, prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy

Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Pzp.

Strona 55 z 78

Page 56: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Jednocześnie przekładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ Zn_2017_28

Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

UMOWA na roboty budowlane (WZÓR)

zawarta w dniu ……………. 2018 roku pomiędzy:Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce z siedzibą w Ropczycach, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, Regon: 690692118, NIP: 818-14-29-388. reprezentowanym przez:

Strona 56 z 78

Page 57: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

MIROSŁAW LEŚNIEWSKI - Dyrektor zwanym dalej w tekście Zamawiającym:

a:……………………………………………………….z siedzibą: …………………………………………

NIP: ……………. REGON: ……………………..

zwaną dalej w tekście Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………………….. - …………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zn_2017_28 została zawarta następująca umowa:

§ 11. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z realizacją zadania

pn.: „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie przez Wykonawcę robót ujętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w kosztorysie szczegółowym ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 5 dni do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania.

6. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w tym opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób i odbiorów oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji robót, jak: oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót, a także wszystkie inne dokumenty wymagane do odbioru robót, w tym do Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dopuszczenia urządzeń do eksploatacji.

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.8. Zamawiający zaznacza możliwość niewykonania całości przedmiotu zamówienia (niewykonanie elementów

instalacji wentylacyjnej i chłodniczej) bez podania przyczyny.

§ 21. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania

przewidzianego Umową Obiektu, pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” opisane Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr … oraz STWiORB stanowiącymi załącznik Nr …., wraz z dokumentacją – optymalizacja dokumentacji projektowej zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr ……, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej

Strona 57 z 78

Page 58: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” oraz dostawę sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem Nr …

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB wraz z dokumentacją – optymalizacja dokumentacji projektowej roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym wraz z dokumentacją – optymalizacja dokumentacji projektowej , którą należy bezwzględnie pisemnie uzgodnić z zamawiającym na etapie jej wykonywania .

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt 2.3., będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą …% wartości Umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy.

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 31 Umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 2.1., pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.8. nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.

10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strona 58 z 78

Page 59: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.8, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 2.10. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.

§ 31. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie całości prac: do 7 dni od podpisania umowy.b) Optymalizacja i aktualizacja (zmiana) dokumentacji, w tym: koncepcja – do uzgodnienia z Zamawiającym,

projekt budowlany, projekt wykonawczy, zmiana Decyzji – Pozwolenie na budowę – do 60 dni od dnia podpisania umowy

c) zakończenie całości prac w terminie:…………………..

§ 41. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie: …………………… Inspektorów robót instalacyjnych: - sanitarnych w osobie: …………..…………, - elektrycznych w osobie: …………………….., - wentylacyjnych w osobie: ………………………

Koordynatorem będzie Inspektor nadzoru robót budowlanych. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane" (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i w granicach umocowania nadanego im stosownymi umowami.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………….

§ 51. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład i porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń, uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.2. Wykonawcę obciążają koszty zużycia wody i energii elektrycznej na teren budowy.3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.4. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.5. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin końcowego wykonania robót.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą - „Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.7. Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego zagospodarowania gruzu, wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę i Podwykonawców materiałach zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 212 ze zm.).8. Materiały z rozbiórki nie podlegające wbudowaniu maja być przekazane inwestorowi za protokołem odbioru. Materiały z rozbiórki podlegające ponownemu wbudowaniu maja być zdemontowane, odpowiednio zabezpieczone folią kubełkową i składowane do czasu ich ponownego wbudowania. W przypadku braku materiałów z rozbiórki, wadliwej rozbiórki i zabezpieczenia oraz składowania wykonawca zostanie obciążony przez inwestora jak za materiał pełnowartościowy.9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie robót wobec osób trzecich w związku z realizacją robót.

§ 6

Strona 59 z 78

Page 60: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót osobiście / z udziałem Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego w zakresie następujących robót stanowiących przedmiot umowy: ……………..…………..(*w zależności od oferty Wykonawcy).

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającym wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o Podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

Strona 60 z 78

Page 61: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. e,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana za zaakceptowaną przez zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w siwz, jako niepodlagający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000,00 zł.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-13.

Strona 61 z 78

Page 62: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

19. Do zmian istotnych postanowień umowy o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17 stosuje się zasady określone w ust. 7-13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopi umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 71. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości ………………. zł brutto

(słownie: …………………………………… …../100 złotych), w tym obowiązujący podatek VAT (….%) w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………. …./100 złotych).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą podwyższyć ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1

3. Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy to wielkość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu w oparciu o stawki i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4. Strony postanawiają, że jeżeli w toku realizacji zamówienia zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, to ich rozliczenie odbędzie się przy zastosowaniu postanowień zawartych w § 6 ust. 6.

5. Konieczność wykonania robót zamiennych musi wynikać z protokołu ustaleń sporządzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika wykonywanych robót.

6. Kosztorysy na roboty zamienne sporządzane będą w oparciu o KNR, a przy braku w KNR odpowiednich pozycji kosztorysowych wg innych katalogów nakładczych, z zastosowaniem składników kalkulacyjnych jak w kosztorysach ofertowych do niniejszego zamówienia, tj.:

1) materiałów wg ofertowych ich cen jednostkowych,2) sprzętu wg ofertowych jego cen jednostkowych,3) stawki rob./godz. …… zł4) kosztów ogólnych od „R” i „S” …. %5) kosztów zakupu od „M” ….. %6) zysku od „R” + „S” + „Ko” ….. %

oraz:7) cen materiałów nie występujących w kosztorysach ofertowych, uzgadnianych każdorazowo z

Zamawiającym, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” za kwartał bezpośrednio poprzedzający okres dokonywania wyceny robót, przy czym w przypadku rozbieżności między stronami co do wysokości zastosowanych cen kalkulacyjnych, rozstrzygające będą ceny wymagane przez Zamawiającego, pod warunkiem wskazania Wykonawcy źródła nabycia tych materiałów.

8) ceny sprzętu nie występującego w kosztorysach ofertowych, uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym, lecz nie wyższych niż ceny publikowane przez wydawnictwo „SEKOCENDBUD” za kwartał bezpośrednio poprzedzający okres dokonywania wyceny robót.

9. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie:

Strona 62 z 78

Page 63: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

a) fakturami przejściowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. - Podstawę do wystawienia faktury przejściowej stanowić będzie protokół wykonania robót potwierdzony

przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczególnieniem ilości i zakresu wykonanych prac. - Dopuszcza się płatności częściowe za elementy wymienione w poszczególnych pozycjach harmonogramu

rzeczowo – finansowego w wysokości określonej w poszczególnych podrozdziałach kosztorysu ofertowego, po wykonaniu tych elementów i ich odebraniu, pod warunkiem każdorazowego wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taki sposób rozliczenia wykonanego elementu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

b) fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy.

8. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców.

9. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy informując Wykonawcę o terminie do zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Termin zapłaty należności określa się na 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 81. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,

b) materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy.

d) wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne na zastosowane materiały po rygorem odmowy dokonania przez zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę,

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów, technologii wykonania, urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i jakościowych tych materiałów lub urządzeń, w szczególności mogą to być zmiany:

a) powodujące obniżenie kosztu wykonania lub kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących

przepisów.3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być wprowadzone po uprzednim zatwierdzeniu ich przez

Zamawiającego.4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 91. Strony ustalają następujące odbiory robót:

Strona 63 z 78

Page 64: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

1.1 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu a) Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

b) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

c) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

d) W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin do ich usunięcia lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.

e) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Inspektora Nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

1.2 odbiór końcowy robót a) Zamawiający dokona odbioru końcowego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie

zgłoszenia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty zgłoszenia. b) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem, o

którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c).c) W przypadku stwierdzenia wad, usterek, niedoróbek Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia. d) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez Komisję Odbiorową Protokołu

odbioru końcowego. 2. Odbioru końcowego umowy dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa

składająca się z umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Inspektorów Nadzoru.

3. Strony ustalają, że protokoły z czynności odbioru będą zawierały: 3.1 wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 3.2 terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 4.1 protokoły z przewidzianych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów technicznych, jeżeli wystąpi

konieczność ich sporządzenia, 4.2 atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia, 4.3 certyfikaty bezpieczeństwa na wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia,

5. Nie dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej lub brak kompletu dokumentów będą traktowane jako brak gotowości do odbioru.

6. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 7.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia

przez Wykonawcę i wyznaczyć termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad w podanym terminie Zamawiający może usunąć wady sam lub zlecić usunięcie wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

7.3 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

8. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie (faks, poczta elektroniczna), określając termin ich usunięcia.

§ 101. Wykonawca zapłaci zamawiającemu pieniężne kary umowne:a) w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w terminach zakończenia wykonania robót

określonych w §3 ust. 1 pkt c umowy,b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót w wysokości 0,3% ceny

umownej za każdy dzień opóźnienia liczonego od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad,

Strona 64 z 78

Page 65: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia liczonego od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad,

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł,i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

j) za brak zatrudnienia przy realizacji wymaganych w siwz czynności osób na podstawie umów o pracę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

k) za nie przedstawienie Zamawiającemu w terminie informacji na temat sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w siwz wymaganych do wykonywania na umowę o pracę w wysokości 1.000,00 zł za każde nieprzedłożenie informacji.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 111. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego za przedmiot umowy, tj. w wysokości …………….. zł (słownie: …………………. ……/100 złotych), w formie …………………….. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Strony postanawiają że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. kwota w wysokości ……………. zł) zostanie pozostawiona na zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 121. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.2. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru obiektów i robót. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór obiektów i robót najpóźniej w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, a po

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy,b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem, to zamawiający może obniżyć odpowiedni wynagrodzenie,c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.5. W trakcie odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują wszystkie strony umowy. W przypadku stwierdzenia w odbieranych robotach wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa w protokole odbioru rodzaj, sposób i termin ich usunięcia.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez …… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Strona 65 z 78

Page 66: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi ….… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku braku usunięcia wad w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie, kosztami zaś naprawy obciążony zostanie Wykonawca.

§ 13Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez wyraźnej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 141. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w formie pisemnego aneksu sporządzonego i podpisanego przez umocowanych przedstawicieli obydwu stron, pod rygorem nieważności.2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

- zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,- zmianę zakresu przedmiotu Umowy- zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub- zmianę terminu/terminów określonych w umowie,

w sytuacji gdy:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;

3) zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

4) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

5) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty); Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.6) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;

Strona 66 z 78

Page 67: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

7) wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektorów Nadzoru).

8) zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

9) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

10) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

11) wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy.

12) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

14) wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);

15) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

16) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy

17) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

18) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

19) nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

20) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).

21) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

22) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;

23) oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców;

Strona 67 z 78

Page 68: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

24) zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;

25) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.

26) procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 10 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy;

27) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej

28) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;29) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;30) zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób

reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);31) zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w

zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESELd) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowye) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowegof) wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w

jego strukturze organizacyjnej.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod

rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 151. Oprócz sytuacji wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy

w następujących sytuacjach:1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w części lub w całości nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) w razie likwidacji Wykonawcy,c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcyd) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych i przerwa ta trwa dłużej niż

jeden miesiąc2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

Strona 68 z 78

Page 69: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, po cenach wg kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę na potrzeby niniejszej umowy.

§ 16Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody drugiej strony umowy.

§ 18W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 19Umowę sporządzono w 4- ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla każdej ze stron.

§ 20Integralną część umowy stanowią:1. Oferta wykonawcy2. Kosztorysy ofertowe3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

…………………………… ………………………………

Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

UMOWA na dostawę sprzętu (Wzór)

Zawarta w dniu ………………. r. w Ropczycach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce z siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, Regon: 690692118 NIP: 818-14-29-388.

Strona 69 z 78

Page 70: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

reprezentowanym przez:

Mirosław Leśniewski – Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a:

………………………………………..

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………..prowadzonym przez ……………………………………….., Regon: ………………….., NIP: ……………………...

reprezentowana przez:

…………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza zawarta zostaje na podstawie przetargu nieograniczonego nr ………………. z dnia …………………………..

§ 1Przedmiotem zamówienia jest: dostawa :

1. Uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym – 1 szt. 2. Aparatu do znieczulenia ogólnego – 1 szt.3. Aparat USG – 1 szt.4. Defibrylator – 3 szt.5. Respirator – 6 szt.6. Wideoechoendoskop EUS z głowicą liniową – 1 szt.

w/g załącznika nr 1 niniejszej umowy, który to załącznik stanowi jej integralną część.Wykonawca zobowiązany jest do:

przekazania przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim,instalacji i uruchomienia urządzeń, przeszkolenia pracowników użytkownika w zakresie ich obsługi w miejscu montażu tj.: Szpital Powiatowy im. Św. Ojca Pio, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.

konserwacji i przeglądów serwisowych ( minimum 1 w ciągu roku) w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji według zaleceń producenta, na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy.

2. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

3. Wartość umowy na (netto) zgodnie z ofertą przetargową wynosi …………………….. zł (słownie: …………………………………………….. )

4. Wartość VAT zgodnie z ofertą przetargową wynosi ……………………… zł (słownie: ………………………………………………..)

5. Ogółem wartość umowy (brutto) w/g. oferty przetargowej wynosi …………………………….. zł (słownie: ……………………………………………).

§ 21. Wykonawca obowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie: …………….. dni roboczych od

daty podpisania umowy. 2. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się

wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

Strona 70 z 78

Page 71: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

§ 31. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie…………. przelewem na konto

Wykonawcy. 2. Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Wykonawca ma prawo

żądać zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 4Bezpośrednim odbiorcą przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy będzie przedstawiciel Zamawiającego – Administrator Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., Karolina Dziasek-Mędrygał.

§ 51. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy gwarancji

jakości na okres …………… miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy przez przedstawicieli stron.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni odpłatne konserwacje i okresowe przeglądy wg zaleceń producenta lub gwaranta, a usuwanie awarii i naprawę uszkodzeń powstałych nie z winy Zamawiającego Wykonawca wykona nieodpłatnie.

3. Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, Szpital Powiatowy im. Św. Ojca Pio, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.

4. Zgłaszanie awarii następować będzie telefonicznie na nr …………….., faksem na nr …………….., 5. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - nie dłużej niż 72 h w dni robocze, od momentu zgłoszenia. 6. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) - nie dłużej niż 5 dni

robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 7 dni roboczych.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany elementu sprzętu na nowy jeżeli:- w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne, a element sprzętu nadal będzie wykazywał

wady lub usterki, które będą uniemożliwiały prawidłowe użytkowanie sprzętu, - usunięcie wady lub usterki będzie niemożliwe. 8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.9. Zamawiającemu w okresie gwarancji przysługuje również uprawnienia z tytułu rękojmi za zakupiony sprzęt. 10. Wszystkie naprawy gwarancyjne winny być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

§ 61. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż:

1) wszystkie oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) wszystkie wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zmianami) oraz są oznakowane zgodnie z przepisami ww. ustawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Strona 71 z 78

Page 72: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

a) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości zamówienia brutto,

b) w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki,

c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej  w wysokości 2% wartości zamówienia brutto,

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania kar umownych.

§ 81. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej

mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1020) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:a) właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907-

tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,b) właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.),

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy:a. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia

zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,b. co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla

Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,

c. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,

d. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,e. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od

Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

f. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

g. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówieniah. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;i. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy;j. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej

jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

Strona 72 z 78

Page 73: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

k. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

l. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;m. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 91. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego,

a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

.........……………………………… ……........………………………….

Strona 73 z 78

Page 74: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Załącznik nr 7 do SIWZ Zn_2017_28

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,39-100 Ropczyce

Wykonawca:…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia1

W imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Budowa, przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Etap I.

Równocześnie oświadczam:1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie1:

Strona 74 z 78

Page 75: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………..

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………

4) będę realizował niżej wymienione roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące

się do warunków udziału, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………….. dnia …………….. 2018 r.

..........................................................................

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

1 Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.

Strona 75 z 78

Page 76: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Załącznik nr 8 do SIWZ Zn_2017_28

Uwaga! Wykaz składa w wyznaczonym terminie tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.

WYKAZ OSÓB / PODMIOTÓW,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................

Adres wykonawcy: ........................................................................................

L.p. Imię i Nazwisko osoby/nazwa podmiotu

Kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu

zamówienia/uprawnienia

Doświadczenie i wykształcenie

Podstawa do dysponowania tymi

osobami

Zakres wykonywanych czynności przy realizacji

zamówienia

Jednocześnie oświadczamy, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności osoba, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy/robót posiada uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

................................................ (miejscowość, data)

.................................................................

pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ Zn_2017_28

Strona 76 z 78

Page 77: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Uwaga! Wykaz składa w wyznaczonym terminie tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................

Adres wykonawcy: ........................................................................................

Nazwa zamówienia Rodzaj robót Zamawiający (odbiorca)

Wartość (brutto) Data i miejsce wykonania zamówienia

Załącznikami do wykazu są następujące dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

1. ....................................................................2. ....................................................................

3. ................................................................4. ................................................................

................................................ (miejscowość, data)

.................................................................pieczęć i podpis osoby(osób)

uprawnionej(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ Zn_2017_28

Strona 77 z 78

Page 78: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazozropczyce.pl/.../pliki_przetargi/2017/Zn_2017_28_SIWZ.docx · Web viewAparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,39-100 Ropczyce

Wykonawca:…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego ofertę w przetargu nieograniczonym Nr: Zn_2017_28, nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

................................... .......................................................................... Miejscowość i data Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Strona 78 z 78