Click here to load reader

Sound Forge

  • View
    139

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Sound Forge

Visoka Poslovna kola Strukovnih Studija Blace

SEMINARSKI RAD Sound Forge

Student eljko Kostadinovi Duan Mani Ignjatovi Predrag

Mentor Danilo Oklopdzija

1|Page

Obrada i montaa zvuka u programu Sound Forge

Pria o nastanku ovog programa i o njegovim revizijama tekla je paralelno sa razvojem ozbiljnih muzikih aplikacija za PC. Sound Forge 3.0 je bio prva aplikacija koja je koristila plug-in-ove drugih, nezavisnih proizvoaa; kroz ovaj program ostvarena je potreba za pouzdanim i preciznim prirunim tzv. wave editorom. Tako je ostalo do dana kada je PC standard preuzeo svetsku dirigentsku palicu: PC-ji se sve vie koriste u globalnoj muzikoj produkciji. Sound Forge okruenje Sound Forge (SF) je ve niz godina prisutan, i sa pravom mu se moe pripisati laskava titula najuniverzalnijeg i najkompletnijeg tzv. wave-editing programa. Dobro je uklopljen u Windows okruenje, tehnika prevuci i pusti (engl. drag and drop) funkcionie savreno. Osnovni zvuni format SF-a je Microsoft .WAV, ali se mogu uitavati (a samim tim i konvertovati) i ostali formati: Macintosh AIFF i SND, Amiga SVX, IFF, RAW, kao i Internet video formati: Real Audio, ASF (Microsoft Net Show), Next/Sun AU za Javu SF omoguava i editovanje podataka vezanih za WAV, kao to su dodavanje komentara, naslova, datuma, imena ekipe koja je radila, podeavanja i slino. Osnovne radne frekvencije su 44,100 Hz i 48,000 Hz. Sound Forge e otvoriti ak i materijal koji je na frekvenciji 96,000 Hz, ukoliko imate karticu koja to moe da reprodukuje. Za instalaciju v.4.5e, potrebno je imati noviju verziju DirectX drajvera (aktuelna je 6.0) i DirectX Media Stream 5.3. Sound Forge zahteva minimalno Pentium 133 sa 32 MB RAM-a. Ploa treba da bude TX, a minimalno VX. Za ozbiljan rad neophodan je AMD K6 200 ili Pentium 200 MMX (Waves TrueVerb na K6 200 zahteva i do 99% procesorske snage za rad u realnom vremenu). Optimalna koliina memorije je 64 MB, plus brzi hard disk i barem AWE 32 ili, mnogo bolje, SB Live, odnosno neka od profesionalnih kartica (18-24 bita). Posle instalacije i upisivanja identifikacionog koda, treba da podesite audio Playback/Record ureaje, Options / Properties / Wave. Ako nemate mnogo slobodnog mesta na disku, radite u Direct modu (primera radi, dok radite mastering klasine muzike, za 10 minuta je potrebno 103 MB, toznai da za svaku promenu koja bi u obzir uzela celu datoteku treba keirati 103 MB). Ukljuuje se u meniju Options / Properties / File. Korisniki interfejs Osnovni korisniki interfejs SF-a (Sound Forgea) jednostavan je, ali se stvari znaajno komplikuju kada se doe do naprednijih opcija. Poto ubacimo materijal (sempl) na kom hoemo da radimo, dobijemo grafiki prikaz koji je mogue podeavati: pored podeavanja veliine prozora u kome je prikazan muziki materijal i trake za pomeranja sadraja, imamo Zoom +/- kontrole za horizontalnu i za vertikalnu osu. Izmeu Zoom + i Zoom (koje su oznaene kao manja i vea lupa) nalazi se opcija Slide Zoom, gde povlaenjem mia kontinualno menjate uveanje i umanjenje. To je od presudnog znaaja za ureivanje, jer sempl CD kvaliteta (najvie korien format) sadri 44100 odmeraka (uzoraka) u sekundi.

2|Page

Slika 1 Korisniki interfejs

Ponekad, dok se radi mastering ili postprodukciju, morate da se operie ak i na nivou nekoliko semplova. U gornjem levom uglu prozora sa semplom nalazi se priruni prebaciva funkcija kojim se bira alate: Edit, Magnify (uveanje) i Pencil (olovka). Podela po vertikali (po intenzitetu) moe biti predstavljena u decibelima (od beskonano do 0 dB) ili procentima (0-100%). Podela po horizontali (vremenski tok) moe biti predstavljena u sekundama, semplovima (44100/s, 4800/s, 32000/s) zavisno od formata, frejmovima, tempu i taktovima (unapred unesemo tempo, npr. 120 BPM), SMPTE sinhronizaciji, filmskoj sinhronizaciji

Slika 2 Izgled prozora sa semplom (Data Window)

3|Page

Kada se muziki materijal postavili u koordinatni sistem, moemo reprodukovati itav materijal ili odreenu selekciju, zatim premotavati, pauzirati ili potpuno zaustaviti; odgovarajue komande su u dnu prozora sa materijalom: Go to start, Go to end, Stop, Play normal, Play looped i Play as sample or cutlist. U zaglavlju su klasine transportne funkcije, kao i Record taster. Pokaziva je u obliku vertikalne linije (engl. hairline) i oznaava poziciju u vremenu; postavlja se pritiskom na levi taster mia, dok povlaenjem ostvaruje se selekcija. Tako se koristita pomenuta Play looped opciju, dok e Play normal reprodukovati samo izabranu selekciju. Desnim klikom na prozor sa semplom dobija se priruna Zoom opcija, kontrola selekcije, Crossfade mix (Copy a onda Crossfade mix miksuje dva muzika uzorka, tako to kontinualno jedan pojaava, a drugi smanjuje) i Properties (sa statistikom i informacijama o formatu, dodeljenim .avi datotekama, podacima o semplu). Pritiskom na desni taster mia dok je pokaziva na selekciji dobija se i opcije Cut, Copy, Overwrite i Trim/Crop. Funkcija Re-Open tokom sledeeg startovanja SF-a automatski uitava materijal na kome se radi, s tim to se itav radni prostor (Workspace) moe snimiti. Postoji mogunost rada u Direct modu, gde semplovi ne zauzimaju mesto u memoriji: program ita pikove direktno sa diska, pa se dobija slika materijala. Program stalno pokazuje koliko je ostalo mesta na disku (na kom keira), podatke o semplu i trajanje materijala. Sistem postavljanja markera i brzog prebacivanja izmeu njih, pomeranja (prevlaenjem iz prozora) tako dobijenih regiona u posebne zvune celine veoma je jednostavan. Markeri se postavljaju u toku snimanja, ili reprodukcije pritiskom na M. Pojavljuju se kao zastavice. Moete se editovati posebno, davati imena zastavicama, ili upisivati tekst. Markere vidimo u prozoru Region List (View/Region List), a Batch Converter omoguava da se promena za koju ste se odluili primeni na neogranieni broj semplova.

4|Page

Ureivanje i efekti Sound Forge prua tzv. nedestruktivnu obradu, uz Undo/Redo bafer: svaka promena i niz promena moe se opozvati pojedinano, ili u Undo/Redo/History prozoru. ak moete i da ujete veinu meufaza u procesu koji ste uradili, kao i da ih ponitite. Naravno, to je tih faza vie, to e kompjuter morati da keira vei bafer. SF sadri nedestruktivni Cut/Paste, kao i Cut List prozor, koji je u stvari negativ prozora Play List. Prevlaenjem izabranog dela na radnu povrinu SF-a dobijamo selekciju u novom prozoru, kao posebni sempl. Prevlaenjem selekcije u drugi prozor miksujemo ili spajamo dva zvuna zapisa u jedan. Sound Forge nudi bogat izbor kvalitetnih audio procesora i efekata studijskog kvaliteta. Naravno, studijski kvalitet je termin koji se tumai na razne naine. U svakom sluaju, dobijamo spektar efekata tipa: Reverb, Chorus, Flanger/Wah Wah, Delay, Multi Tap Delay, etvorostruki dinamiki modul kompresor/limiter/de-esser /depopper, grafiki (10-pojasni), parametriki i paragrafiki ekvilajzer, pitch shift (uz odlinu pitch band opciju), Distortion, Noise Gate, Gapper Sniper Tu su i opcije za konvertovanje, normalizaciju, jednostavni expanderi, Time Compression/Expansion itd. Ovi efekti su grupisani u pull-down menijima Process i Effects. Veina njih radi na 24-bita interno (mada se Direct X plug-inovi rade i u internim rezolucijama od 32, 64 ili ak 80-bita), to je kvalitet koji potpuno zadovoljava profesionalne primene. Svi imaju Preview u realnom vremenu, tako da moete da ujete dokle ste stigli, bez promene materijala i parametara. Preroll i Post-roll opcije su korisne, a vredi pomenuti i paket Noise reduction/Vinil restoration iste firme, kao i dodatke za SF: Spectral analyser i CD Architect, koji su se pojavili jo sa verzijom 4.0, ali su u meuvremenu unapreeni. Veliki broj softverskih kua svakodnevno izbacuje na trite sve vie kvalitetnih Direct X plug-inova. Spisak nama trenutno dostupnih plug-inova dostie oko 150 Direct X-ova i barem 50 VST/WaveLab plug-inova. Meu njima ima veoma kvalitetnih efekata raznih tipova: reverb (32-64 bita), delay (32-64 bita), kompresori/limiteri (32 bita), enhanceri, phaseri, flanger-i Sledea vana opcija sadrana u SF-u jeste podrka za spoljne semplere, tj. protokoli SDS i neto bri SMDI. Postoje ugraene procedure za transfer izmeu PC-ja i raznih semplera (Akai S1000, SampleCell II, K2000, K2500, Emu Esi-32 itd). Tako je mogue da preko MIDI-ja, ili SCSI-ja poaljete sempl u PC, obradite ga i vratite u sempler. Regioni mogu da se trigeruju (okidaju) i sa MIDI klavijature izlaz e biti monofon. Sve u svemu, posle kraeg perioda navikavanja, Sound Forge postaje prijatno okruenje za efikasan rad. Brzi (padajei) meniji, povezani jedni u druge, puno paleta alatki i sve vanije funkcije na tastaturi, obezbeuju fleksibilnost koja e zadovoljiti i najzahtevnijeg korisnika. Uvod u montau zvuka Poto smo se ukratko upoznali sa pregledom mogunosti programa Sound Forge, poeemo da se bavimo problematikom montae zvuka. Video je zaista aktivna informacija ili informacija u kretanju. To znai animacija/video i zvuk/muzika. Zvuk je elemenat koji daje etvrtu dimenziju prezentaciji. On je takoe elemenat koji je najlake stvoriti i dodati bilo kojoj prezentaciji. Talasne datoteke koje snimi korisnik su kao i bilo koje druge koje koristi raunar i rekorder i sa MIDI muzikom koju generie raunar lako se integriu kao to se slike i blokovi teksta integriu

5|Page

u programima za obradu teksta. U ovom poglavlju opisuju se principi snimanja zvuka i njegova primena u video produkciji. Potrebna vetina za uspenu montau zvuka obuhvata talenat ili bar oseaj i strpljenje da se paljivo saslua audio izvor, a zatim snimljeni i montirani materijal na muzikim trakama. Profesionalizam je, kao i kod osvetljavanja i videografije, rezultat procene i uenja na osnovu uspeha i greaka. Ovo poglavlje se usredseruje na montau, prvenstveno audio i muzikih elemenata i klipova, koji e na kraju biti umontirani u video projekat. Ovaj proces je slian pregledanju i odabiranju klipova i scena video materijala koji e ui u f

Search related