11
/ ,7 D, .\ / ail?ri f> PEPERIKSAAN PERGUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLIS -I 5227tl SULIT 5227fi Pendidikan AI-Quran dan AI-Sunnah Kertas 1 September 24fi 2 tlz jam PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit 1. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: BahagtranAdanBahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Jawab setiap soalan dengan menghitamknn ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jowab empat soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yang disedialwn Iknt kertas jowapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas p ep e r ilcs aan p oda akhir p ep e r iks aan. 2. J. 4. 5. 6. Kertas soaian ini mengandungi 11 halaman bercetak dan t halaman kosong. [Lihat sebelah dITT Y6 522111

Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/,7D,.\/ ail?rif>-ISULIT 5227fiPendidikan AI-Quran dan AI-Sunnah Kertas 1 September5227tl24fi2 tlz jamPEPERIKSAAN PERGUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLISPENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAHKertas1Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1.Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi dua baha

Citation preview

Page 1: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

/ ,7 D, .\

/ ail?ri f>

PEPERIKSAAN PERGUBAAN BERSAMASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

ANJURANMAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)

CAWANGAN PERLIS

-I

5227tlSULIT5227fiPendidikanAI-QurandanAI-SunnahKertas 1

September24fi2 tlz jam

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

1.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan yangdisediakan.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: BahagtranAdanBahagian B.

Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Jawab setiap soalan denganmenghitamknn ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan.

Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jowab empat soalan sahaja.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yangdisedialwn

Iknt kertas jowapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawasp ep e r ilcs aan p oda akhir p ep e r iks aan.

2.

J.

4.

5.

6.

Kertas soaian ini mengandungi 11 halaman bercetak dan t halaman kosong.

[Lihat sebelahdITT Y6522111

Page 2: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

)2

A irSt#

[4{/ 20]

.Jl'y ljr .;ljz

:aJL! a,Jl r- alp:l x j , t ;.r; l, a^^J5

Lri A

lal''---:_-t*Jt: B

', 2.2 -t4-4t'.db c

*aJh-rr+ D

:) e^,ai,J /JJ.l- lJl+ j,.> Utrlt 6Lr..jri; ol> *)1 Ora6 €f Vr €4 J-* A aft,-rpG! A

.4f 6-u4{ g_fr Er- Lb o1: j;, \Al J4r} Jet+li B

.+J1 oL4S €)J J=.r" 1; ,rl: ,;;G Jel+t{ C

)'-)1 A*45 €_5.']=f ;;tr osl+! D

::yab1 nlu tgtS

.1a-! lyK; ,S,,t.f_li; L:^r,tt: e\r" kt trt(; g;-1: GJ, i(r). i *g gt A

,f)-l .+l fi'{ as-lb crl: ojG Ur l)Ll lrK / t: -i:, ! eS 1.tst B

.g)L! t-.1t5;.rl> c--yi *, u^r,r"S of:-,-/W i t"6 2St C

.g>t-! t.,tS; *t ;,*.t*1c,13*r & 1"6 TtSt D

522711

.1

.2

-.J

/t t z zr,;[Li q {"lis Sii, . t.-*J,-F

:JL; irt Jt-;

-i- I -r t- i- i - .dt ,pj *t:F * L;ll &r{i -*t

c l?' t t / .d-)4L. I -l z

l-.g i Yi -osl-i,a->Ja

1141 :1u!t it_r")

Page 3: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

/1{ ty..-r-41; J"l; 1>{- ;trU5 L-J L>.

).! ;J t>-

.SL,VJ L .5 I ,l *aJ -. u'L/J JJ Lv,*,*1 e )st 4st ,),

'*"-"t-li .s:

A

B

C

D

:,1t 3-, ,-rL, -ri €),-lp c;:l-a.j, r:.jY, iUt ,-c d.flLt +Jl:l .:,r(,1r, .5

"ft- ;r ;U' I

))* il nf -r., IJ

.lt"i- *i J *)U- I[]

.Jrt *i U ,* IV

III ot' IJ 'I A

fV ol' 11 '1 B

|\/ r-rr: III rI C

IV ob III 'II D

.t UZJ*Ae 1l:; 3++J .,t (Jt ,!'al ,ati,

I:t-a5 (f ):" cft)

- r/ -l.a;.r a;l cgjn+

.A* u-i q 7+

.4p- Cl crj+

.-oriJ, \1 Oi4

:a'}t'-t cS;;; J.l)l*- Jle;)t Srtt a'S*

.@ ,ir J:--, ^i6 f6 _*t, p \ Jvrs ,->t3a;. A.a;c, 4l6\t o i^- LJyJ C lrSi ,*;t^ J*::" .B

.44,; V_r, oglt tr-t- jL-l cll: ,.ir !5-rU C

.olep)l or..S i>ta; 6^eu a/k-it gJ* D

.6

jtq-e

A

B

C

D

.7

Page 4: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

4 522111

1u-,rt*Jt otrr;

:;i, c-*-r- / lr "Jt.l-L" : "-o;, a{\t\

.ii-.r*{ Jl: ,;1t A

.f! .rU ,sl: ;i^-zS B

.,:S tt:* Jl) -{Jlf C

.Y;l erl> u7 D

1.11-,*LJ1 oljr;

' ".)Jj. e. ,F: ". J-JrJ^'f."Ei .-3r ql" :ffi Jy1 Js

:4JU .r^JJlfJ oeUKj ;3.e;,,

.7K"rrU- e +.1, Jl:* A

..rb!C ,=* Jtr B

.J\?a{ ,l C ,"* Jtr- C

.st:iti*;u-&CJlr* D

(&'l-r;):rjl-: c-+-r,- ;f ;e ,J^ai,,

.,irl "i:L^; JV) ilr;{ ,f4J A

.,],r *r wtF !( F- B

.dloY d-€i :;S 1fs;.i-ri,.rt, ,S_;]6vrt fi C

.al i e g,rir, olt €rSs-, 4 ot-t b ,f r" D

.8

.9

.10

Page 5: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

:JLt 6l Ju

c,,r+x, i:i z*i i,"#J'&5i ,11 tl-q -t "<i

is,f i:i oii edt-,

6 "ry*fli o'ot a) i* i;t.*:: !i'a;;t6 @ A-erei i ,{i {U-l-( l-6:rtlr ;r-1

:4;l-l- Sli;. c---t- €Sl; ef 6r-UL rl.J.c.;^;1-g; .,ftr.iJl ,nSJ;f, ^?i

.i ,I ,,-;.t 7 , r{-'? )J<- At'," ,:" - :.Lrst l2f -7:-$* B

.1tst ,)i ry 1:f -l:_$* C

.1:st "it -;-t 1:f-Lrf* D

:aJ!l ;pl; .lL, -ri 5it*wt e ytsr.*o Y.rLf lrU;t .12

LL;rl a.- I

A(ll J" II:ylr .9i,.r- ilI

C.*JlC"l41 1y

III ob {l ,1 A

IV ..rl> [] ,1 B

IV ,-rl> III ,I C

lV ul: III ,il D

,b-,-t,rl-: jft=j *srLS j & nrt:t 6L ffi ue; -r;f ;fr-uL: b trgs:c-:-rll

.# ar Jj-. +;-c slt -t* ,ct-yt

:d121;i> c4-r- ;fr* lt> jt>),a;,, & # it S-r -o*

.@ ue,s 4-:t ;fbrf: ,ut ,(;-rr, b itr* A.@ .i^= ,,: !;1 c.,ly, & .tl: ;rff!: & -l B

.ffi :^e € 4j;(qr: etrg; C

.# r.-. (,; d)t: ,_y_y Ji-. D

.13

Page 6: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

1I

6

:4JUl J, & qt, L1*y c4r>- Jt,t-)j{ &-r Jc, lrl+

e{J> *, 49J>J crsr_S r.t-:-t> A--r3." e c.-J.r> *K / l.: ;r(rt1r: Aq cr jr-J c+;o B

.tr-;, & c4-l- -b; .ga. Oq crJ.-J c-:.1> C

..:1.l.f b,2St; c-jt-:; c>y_ri ,, g> D

,v-\-&r,- iF; .-31 €yV gJ.; .+t" ,f$Sr o_&t-t.5,\&, c-.,i ;11r'6 ,f :i* ot> 5{r^-+;, O{t A

.$#'(t-sqt o<,-u3;r B

.6ul: c-il-: !a- ot: Jt.".- C

.€t'-f.r, ,:7{.-_j $16 rfur+:" ,.f' D

5227tt

"14

.15

.16

: aL:,-1i,-" 6 ; ;i-: .t'btij

':JU; 'j-j-{ A

..51+j .-:1 B

.Jly-:i._,:l C

.1 Jrt J;-*{ D

fr{r:'lrl eL;L .11- ' -ri clt art-ltj'trt*.5 \ ,-& o_&-t-t lrtil 6ut- .17.J=gj, qJt:t :l_6_a- .l_r.": €U lS<, 6J.. f),l._l r_l) I

.-aro, O;"zl{ .-}:La; !r1; j{=_.t g)l.-l +;;* II.jL^i-_+ ol: J_ua bLt Yqs m

-(f ; ,1, tJ, 41t a;a-;5 b +fi / b dub b ^+r, IVIII ;t, 11 ,1 A

IV .-rt, II ,I B

IV ot, 111 ,1 C

IV ul: III ,1J D

"<lli drtuu,f;.dlai sp:1 r..ir+

Page 7: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

51.{t tvtu)* 4)t q"t-{t a:Ll* #u5 ji\G.J'e6r* ,_rt-fus* / t-E1t a^.(*

,rt'S;t*,Jtf!- ,)a*l a^Ee

,F)H ',"1f ,ut g>t-] ,f -y *jf "{U u,t-.* -*9.* a-Jl L<3

a2L-:- ,:l.> #L5 ,f f>\" bt;t $U ,er-r- a^K< r*t u(.e

STJLIT 5227tL

'a^{.* *;9 c-i6 'e;,:G tli .18

.20

.19

los.*; af_*L. +f e,.-ryLf-r.+ o.(-t;

lKahn; o!5 l-"-* A

15. Ganz; jj:f.rql B

lSarton; bisL C

lHittiy o+ D

off ss r*3- €:l-2.- ol: g!;j & -;o q6 ,fGSf i.,,lr{ otr* 5iqL;4b eUU gr-yl

tu7*t.--,Lf ;L; afGl

.r)l A

.tu-/, B

._rf!r air C

.r<Jr -rlr D

Page 8: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

I SULIT

tE

[6 -* 2]

[6 '" 4]

.€Gt e ey \ q* c-i,.l J{-\L-,;[> ali f rtr-t ( ii )

t;>t-p 1l> 7i:* cjt-r;, l$t lrL+ fuL{lrt ( iii )

[614]!i :Ju a;i ^ijl .-e

@e,P):,:-',1{,-tr. 4J- af i_f ))"a;-.r<^-L ( i )

^,*)"* JF; ':As 1t. ,/g\ &.5jr _,rlt

16.121 '-

4;V Ai,oJ t.tt *i L;e lJlK .-)rL^; OSt_y *{ ,&; ( ii )

16.* 4)

.r;V 2,;-P €sc4r,(;J tt, .rfu* ( iii )

16r4l

5227fi

q iv .1

(c')

c ? -u$-t @ i;i^ri Ati i3otIJ I 'J-,L)

6irjdi sary;lS

{t O b*';'ffirp-e u. s@i;j 1{}-V a;$s@3;;:a;i's:, *i * @ i-*,,L 3t -*y pei;* t1 -ri -f i:i l"

17-1 :ot-.,Jt;:s-')

.tSS> ;.;^.y,5:lt=u" ,)*;, JCt ( i )

Page 9: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

",1aL'4i 1fi g r^-S;;>G a:**i g;Ji g 3;i 6g

@3#-5"r"'&=tq,t16'*"i :aalr;rr1

[6 r" 41

{6141

[6 -r 2]

y 4 ei'U ,y :J* ffi ar J-r, c--r :JE o,, "i,t o*s,t>2".t)t *i ,:",& t; b, lat JriJ w-Li'& *fir tyr,^ar jet i?tr'[p' eu(- . 7\-.

llt',P', ,:[t e:Vt F .rr\t e J: c,(i)r € ; ^s';;:]-'7.6t o{1

; i3'ti ot: ,:V\\ ;r'r icth of) 't't:#t l.L Jt Pt J* :at ,-Ps , 4 -/

. j\ bi *t ;*i p rlJr ti), dtt L7r, \i \')L., t;'r;

(€b-lt; ,rt, ,.i Urrl

[6 -* 2]

:cr1K,t, e--J* afyf ,)Ri. ,*; ( i )I . . ^..;$ L^, iii aj-ii L*"

.l* fiyr iE- .r!! ..---r1 aJl:l yJ'c os's- ( ii )

.rJ,- c>gj- ,-fr$ tt, 59G;

.c-{rt* rK ) leJ r-r; C Ltst o-t r3r;(-J* ( iii )

.""r{ y:st q:fES 6-t-,u-

.1}-! l;tK; l', -o,'< 7-,:\ u- c--Li LrSUt

(i)

(ii)

5227n

1fv .2

(c,)

16-r 4l

W-r 41'

Page 10: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

'I

IO

.A_tL*- 11-! ._--;t AS6 /', .f: Ut; tSt.r(.t

5227tL

(i) rfl .3

Wv 4)

.o;z* o.* lf ,6-tru- ( ii )

[612].*Je ,r.i;"\ tsf oler])l ;7-^< *, fitty .-.r,L J\: t €l ts, ,f*; ( iii )

.Jt )#.,e

16-r 4l

16y21

.,lur Jrt oL, .ri jtrft .l-.,!=i tyt-+ ly ,fuq ( i ) (q,)

.otrrilt i.*ys ,!V.:, sSirl,tt,f) txt ,)j& Afu r3:;(*t ( ii )

L6r 4)

.0.,f .* tlL; -ri ,Jle;Jl 04r" /1, tlr, ,_fVS- Ol: of g ry:;fUL. ( iii )

[6-* 41

.Ls-Ji, e-:J> Jt> tSi c.r-b- l_.1LJl: r;+LL _e &; ( i ) I i I .4

[6,.41

[614)

1,rr21

.g>t"t-at 6* ,Srt ,Ff .--o .E* ;V\

..rlr,!^r.; cjt) trur ,Fr^ -,-o Lf ,r & Yl; JCJ*

.;\i:e ,.--t-l> \ b)-.rCt ( ii )

-;13;" c+t- &fL# O(,,rt - ( iii )

[6r21.;r;,n a*>-J.

Wr 4I

(i) (c,)

(ii)

:.> ji-t, Ya>tL,"r ol; , rr;, ,*; ( iii )

cr-dt o

J.;tIt .

[614)

Page 11: Soalan Percubaan Pqs Perlis 2011_0001

SULIT

Wr'21

t6: al

[6r" 4]

[6y 41

[61 4]

t$y2l

11

.qUFl cjir Y.-,:t ;fut,

,/'.q.\f"t c-ir> :\y J$ -,>l CilJ orj qV t r> 5(j-;

...r^-Jl-i;3 YL*f urL.l uS_t b J+{_*r.*J JS_ t

5227n

(i) ril .5

(ii)

(iii)

i5- / Le orL*-i jf!-* t+rt 5i-* ( i ) (.=,)

(ii)

(iii)

.'^.-V,-rl: a"^i ,st oU) ti, iy: o1-,,U l;1-+ 11: &U* ( i ) 1 f I .6

[61 41

.'*V,rl-: a-f L.e *),t, ol-j .ri i,y> .tr\*i .f;E; O*t tS, ,f*; ( ii )[61 4)

oPtu €i o^1,..r1-u e-!:La; O-S g* +1-l o;'c; o_;!=.i 4fUL5L ( iii )ejrU)jF

{6121

.oS, trt"..- it c_., n^+ dr,l lt yl Jsr"^ +ls_, #i ( i ) (.:)[6," 4]

161 2l

.,,pt*t, d5 Y,->t 55-L;

!1r;5-u! .* Jl-r gFtJ*JK; px-! afGt*

.+f eQ t- _rLt, cjt-u; o(*U ( ii )

.Lhtj,JlJ lt "f i ,fssr, ulJt J}- ,r^ut "a

( iii ).;rr(; ,-rt: yJrLr" / b ;L! .fV:_ ty 5tj;

[6 r' 4]

KERTAS SOALAN TAMAT