of 63 /63
Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba 1 Službeni glasnik Općine Banovići Godina: 19. Broj:1. Banovići, 04.02.2016. godine SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BANOVIĆI Godina 19. Broj: 1. Banovići, 04.02.2016. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA BANOVIĆI БOCHА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ТУЗЛАНСКИ КАНТОН ОПЋИНА БАНОВИЋИ Tel. 035 743 458 │ Fax 035 743 458 Web: www.opcina-banovici.com.ba Adresa: Ulica Alije Dostovića br.1, 75290 Banovići

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BANOVIĆI

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BANOVIĆI

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  1 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  SLUBENI GLASNIK

  OPINE BANOVII

  Godina 19. Broj: 1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII

  OCH

  Tel. 035 743 458 Fax 035 743 458 Web: www.opcina-banovici.com.ba Adresa: Ulica Alije Dostovia br.1, 75290 Banovii

  http://www.opcina-banovici.com.ba/

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  2 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  SADRAJ

  AKTA OPINSKOG VIJEA SA 45. REDOVNE SJEDNICE

  OPINSKOG VIJEA ODRANE 28.01.2016. GODINE

  ZAKLJUAK O USVAJANJU IZVJETAJA OPINSKOG PRAVOBRANILATVA ZA 2015. GODINU ............................ 5

  ZAKLJUAK O PRIHVATANJU PRITUBE NA NAREDBU KANTONALNOG TUILATVA TK ..................................... 6

  PRITUBA NA NAREDBU KANTONALNOG TUILATVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA BROJ: T03 O KTK 003346016 OD 19.01.2015. GODINE .................................................................................................................... 7

  ZAKLJUAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA OPINSKOG VIJEA ZA 2016. GODINU ...................................... 18

  PROGRAM RADA OPINSKOG VIJEA ZA 2016. GODINU ................................................................................... 19

  ZAKLJUAK PO ZAHTJEVU MZ PODGORJE ZA NABAVKU I UGRADNJU KOTLA ................................................... 29

  ZAKLJUAK PO ZAHTJEVU JU CENTAR ZA ZATITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA BANOVII ................... 30

  ZAKLJUAK PO INFORMACIJI O STANJU U POSLOVNOM PROSTORU BANKA .................................................... 31

  ZAKLJUAK PO INFORMACIJI O STANJU U POSLOVNOM PROSTORU BANKA .................................................... 32

  ZAKLJUAK PO ZAHTJEVU ZA FINANSIJSKU POMO JP KOMUNALNO D.O.O. BANOVII .............................. 33

  ZAKLJUAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA OPINSKOG NAELNIKA I OPINSKOG ORGANA UPRAVE ....... 34

  ZAKLJUAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA JU SKC BANOVII .................................................................... 35

  ZAKLJUAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BANOVII .............................. 36

  ZAKLJUAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA JU DJEIJE OBDANITE BANOVII .......................................... 37

  ZAKLJUAK O USVAJANJU JU JAVNA BIBLIOTEKA BANOVII .......................................................................... 38

  ZAKLJUAK O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA LISTE KAPITALNIH PROJEKATA ZA PERIOD 2013-2017. ........... 39

  IZMJENA I DOPUNA LISTE KAPITALNIH PROJEKATA OPINE BANOVII 2013-2017 GODINA ............................ 40

  ZAKLJUAK KOJIM SE OVLAUJE OPINSKI NAELNIK ZA IMENOVANJE KOMISIJA ........................................ 44

  ZAKLJUAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA OPINE BANOVII ........................................................................................................... 45

  ZAKLJUAK O PRIHVATANJU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA U FORMI NACRTA ............................................................................................................................................................... 46

  ZAKLJUAK O PRIHVATANJU UPUTSTVA O NAINU PROMJENE UPRAVITELJA U FORMI NACRTA ................... 47

  ODLUKU O UTVRIVANJU BAZNE CIJENE ZA OBRAUN NAKNADE ZA UREENJE GRADSKOG GRAEVINSKOG ZEMLJITA U 2016. GODINI ................................................................................................................................ 48

  ODLUKU O USVAJANJU PLANA PARCELACIJE ( LOKALITET LITVA II)................................................................... 49

  ODLUKU O USVAJANJU PLANA PARCELACIJE ( LOKALITET BIRO BANOVII) ...................................................... 51

  ODLUKU O USVAJANJU PLANA PARCELACIJE (LOKALITET DOM ZDRAVLJA BANOVII) ..................................... 53

  RJEENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROVOENJE KONKURSA ZA PRUANJE POMOI GRAANIMA U OBNOVI I IZGRADNJI STAMBENIH JEDINICA I STAMBENIH OBJEKATA UGROENIH POPLAVAMA I KLIZITIMA U VRIJEME PRIRODNE NESREE I KOMISIJE ZA PRIGOVORE (SLUBENI GLASNIK OPINE BANOVII BROJ 9/14) ........................................................................................................... 55

  ODLUKU O VOENJU JEDINSTVENE MATINE KNJIGE ROENIH, MATINE KNJIGE VJENANIH I MATINE KNJIGE UMRLIH ZA NASELJENA MJESTA ............................................................................................................ 57

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  3 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  ODLUKU SUFINANSIRANJU TROKOVA VANLINIJSKOG PRIJEVOZA UENIKA OSNOVNE KOLE ZA DRUGO POLUGODITE KOLSKE 2015/2016 GODINE I PRVO POLUGODITE KOLSKE 2016/2017 GODINE ................. 58

  RJEENJE O ODBIJANJU ZAHTJEVA MUANOVI RASIMA ................................................................................. 60

  RJEENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTUENJE NEDOVRENOG POMONOG OBJEKTA SA ZEMLJITEM ISPOD OBJEKTA BRIGI IBRAHIMU ..................................................................................................................... 62

  RJEENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTUENJE NEDOVRENOG POMONOG OBJEKTA SA ZEMLJITEM ISPOD OBJEKTA NEDIMOVI NAJILU .................................................................................................................. 63

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  4 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  AKTA OPINSKOG VIJEA

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  5 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-12/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Sl. glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Izvjetaj o radu Opinskog pravobranilatva za 2015. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  a) Usvaja se Izvjetaj o radu Opinskog pravobranilatva za 2015. godinu. b) Nalae se Opinskom pravobraniocu da u postupcima prinudne naplate pred nadlenim sudovima, a

  koja se odnose na potraivanja po osnovu komunalne naknade i naknade za koritenje graevinskog zemljita od fizikih lica za period 2010-2014. godine, ne potrauju trokovi postupka prema lanu 395. ZPP FBIH izmjenjen lan 102. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parninom postupku (Slubene novine FBiH, broj 98/15).

  c) Nalae se slubama jedinstvenog organa uprave Opine Banovii da svaka iz svoje nadlenosti predloi izmjene zakona koje primjenjuju u svom radu, ukoliko bi se takvim izmjenama postigla bolja efikasnost u radu ili zatiti interesa Opine kao lokalne zajednice. Zaduuju se: Sluba za opu upravu, drutvene djelatnosti, BIZ i zajednike poslove, Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove i Sluba civilne zatite.

  d) Zaduuje se organ uprave Banovii na elu sa Naelnikom kao rukovodiocem organa da razmotri mogunost popunjavanja sistematizacije radnih mjesta u pravobranilatvu u skladu sa Pravilnikom o unutranjem organizovanju i sistematizaciji radnih mjesta.

  e) Zaduuju se sve slube u sastavu organa uprave Opine Banovii da u to kraem periodu izvre usklaivanje optih akata iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonima i izmjenama zakona iz njihovih oblasti.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  6 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Sl. glasnik Opine Banovii, broj 3/08), lana 91. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Sl. glasnik Opine Banovii, broj 7/06), razmatrajui Obavijest Kantonalnog tuilatva broj: TO3 0 KTK 0033460 16 od 21.01.2016. godine, Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Opinsko vijee Banovii prihvata Pritubu na Naredbu Kantonalnog tuilatva Tuzlanskog kantona Tuzla broj: Z0 KTK 003346016 od 19.01.2015.godine te istu prosleuje glavnom tuiocu Tuzlanskog kantona kao i na ostale adrese navedene u pritubi.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-15/16. Datum, 28.01.2016. godine

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  7 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  KANTONALNO TUILATVO TUZLANSKOG KANTONA

  za URED GLAVNOG TUITELJA

  U ostavljenom roku, a nakon prijema Naredbe Kantonalnog tuilatva zaprimljenu dana 22.01.2016. godine podnosimo:

  PRITUBU NA NAREDBU KANTONALNOG TUILATVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA BROJ: T03 O KTK 003346016 OD 19.01.2015. GODINE

  Navedenom Naredbom gornji broj i datum postupajui tuitelj je donio odluku da se istraga nee provoditi protiv Bege Birparia, sina Saliha iz Banovia, biveg naelnika Opine Banovii, zbog krivinog djela Zloupotreba poloaja ili ovlatenja iz lana 383. stav 3. i krivinog djela Nesavjestan rad u slubi iz lana 387. stav 2. KZ FBiH, jer iz prijave i prateih spisa je oigledno da prijavljena djela nisu krivina djela. Pritubu podnosimo iz sljedeih razloga: 1.Projekat: Izvoenje radova na izgradnji Trga rtava genocida u Srebrenici u Banoviima Na navedenim radovima u cjelosti je odstupljeno od Projekta izgradnje Trga rtava genocida u Srebrenici u Banoviima. Prilikom izvoenja radova ( pojedinih faza projekta) zbog neusaglaenosti projekta sa stanjem na terenu dolo je do odstupanja od glavnog projekta o emu je Bego Birpari kao naelnik bio blagovremeno obavijeten te dao usmenu saglasnost na izvoenje radova, a ista se ogledala u sljedeem: -odustalo se od temelja nastrenica -odustalo se od glavnog instalacionog kanala -odustalo se od kamenih klupa - izmijenjena veliina i poloaj fontane. Takoe zapoeti radovi su izvoeni bez neophodnih saglasnosti, odobrenja i td. propisanih zakonom. Obzirom da je dolo do odstupanja od naprijed navedenog nije uraena izmjena Glavnog projekta to je dovelo do poveanja obima poslova te samim tim i poveanja potrebnih sredstava za zavretak navedenog projekta. Propusti koje je Naruilac-Ugovorni organ nainio doveli su do nemogunosti utvrivanja stvarnog obima izvedenih radova. Pored ugovorenih poslova, a zbog izmjene Projekta (Izmijenjeni projekat nikad nije uraen, a to je bilo nuno) raeni su i poslovi ija vrijednost nije bila planirana, a za dodatne poslove nije sklopljen poseban ugovor i isti se ne mogu podvesit pod neplanirane i nepredviene radove. Ovakav rad i postupanje Ugovornog organa Bege Birparia je u suprotnosti sa vaeem zakonskim propisima ( Zakon o prostornom ureenju i graenju TK, Zakon o javnim nabavkama BiH...). Postupajui tuitelj se prilikom rada na navedenom predmetu nije uputao u svestranu analizu postupanja Bege Birparia, nepodvodei njegovo postupanje pod vaee zakonske propise te stoga nije uoio da se u radnjama Bege Birparia itekako mogu nai elementi krivinog djela Nesavjesnog rada u slubi. Ugovor o javnoj nabavci radova broj: 01-05-531/12 od 27.03.2012. godine, a koji je zakljuen izmeu Ugovornog organa Bege Birparia kao Naruioca i HIH d.o.o. ivinice kao Izvoaa radova je ve odavno

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  8 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  trebao biti zavren obzirom na vrijeme sklapanja istog, te na rok izvrenja ugovorenih poslova, a do dana sainjavanja ove pritube je izvrena primopredaja izvedenih a ne ugovorenih radova na dan 06.07.2015. godine, a sve zbog naprijed navedenih propusta u realizaciji potpisanog ugovora. Ope poznato je da je Trg rtava genocida u Srebrenici u Banoviima u funkciji, a u ta su se mogli uvjeriti i istraitelji Sektora kriminalistike policije MUP TK koji su tuitelju dostavili svoj Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu od 09.01.2014. godine u kojem je jasno i nedvosmisleno navedeno da postoje osnovi sumnje da je obavljajajui funkciju naelnika opine Banovii kao zakonski zastupnik opine Banovii kao investitora i ugovornog organa u vremenskom periodu od 01.07.2012. do 31.07.2013. godine iskoritavajui svoj slubeni poloaj u cilju pribavljanja imovinske koristi za opinu Banovii u vidu zakonom propisanih procedura plaanja pripadajuih novanih naknada, te postizanja zadatih rokova suprotno Zakonu o prostornom ureenju i graanju TK (Sl.novine TK broj: 6/11) lana XI lokacijske informacije 05/1-23-1163/12 naredio pomoniku opinskog naelnika za poslove planiranja, razvoja i poduzetnitva, Amiru Mrkonjiu da bez odobrenja za graenje uvede izvoaa radova HiH d.o.o. ivinice u urbanistiko-graevinskom projektu izgradnje Trga rtava genocida Srebrenice u uem centru grada, a potom naredio i dozvolio da se prilikom izvoenja graevinskoh radova u znaajnoj mjeri odstupi od projektne dokumentacije, kako po pitanju vrste pojednih radova tako i po pitanju vrste materijala. Svim ovim radnjama je poinio krivino djelo Zloupotrebe poloaja ili ovlasti iz lana 383. KZ FBiH, a u vezi sa lanom 55. KZ FBiH za ta je deurna tuiteljica Merisa Nurki dala potrebne upute u smislu da se preduzmu sve potrebne slubne mjere i radnje, da se za dio provjera koje su izvrene, za koje postoje osnovi sumjnje da je poinjeno krivino djelo Kantonalnom tuilatvu dostavi izvjetaj, a za ostale navode iz prijave takoe izvre sve potrebne provjere te u zavisnosti od rezultata KTTK-a dostavi izvjetaj. Izvoenje radova po navedenom ugovoru je premaio rok izvoenja radova, drastino je odstupljeno od ugovora, ponudbenog dokumenta i projekta, a to je vidljivo iz Izvjetaja Nadzornog organa Tanovi d.o.o. Banovii, koji konstatuje da je vrijednost radova koji su izvedeni, a nisu predvieni u ponudbenom dokumentu i ugovoru iznose 253.500,00 KM, a to je nedopustivo i ukazuje na injenicu da ponudbeni dokument nije sainjen struno i kvalitetno o emu je Naelnik kao Ugovorni organ morao voditi rauna, jer mu je moralo biti poznato da se kroz postupak javne nabavke ni ukom sluaju ne mogu priznati kao nepredvieni radovi u ovolikom obimu i iznosu jer Zakon o javnim nabavkama izriito je propisano ta se smatra nepredvienim radovima, a to u ovom sluaju nije, kao i do kog novanog iznosa se ti radovi mogu priznati. Pored izvedenih radova po osnovnom ugovoru data je saglasnost za izradu rasvjete na pomenutom Trgu ija je procijenjena vrijednost cca 90.000,00 KM, a za koje radove nije potpisan poseban ugovor niti je odreen nadzor, a poslovi izrade rasvjete su izvreni to sve ukazuje na eklatantno krenje Zakona o javnim nabavkama BiH te grubo krenje svih principa utvrenih tim Zakonom. Dokaz: -Izvjetaj radne grupe od 27.03.2014. godine -Zakljuak Opinskog vijea o usvajanju Izvjetaja radu radne grupe broj: 10/01-02- 118/14 od 04.04.2014. godine - Izvjetaj Nadzornog organa Tanovi d.o.o. Banovii od 03.07.2015. godine - Zapisnik o primopredaji izvedenih radova od 06.07.2015. godine, ostala dokumentacija vezana za ovaj predmet se moe pronai u nadlenoj slubi Opine Banovii -Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine 2.Projekat: Sanacija i ureenje platoa i prilaza kod O Banovii , Doma penzionera, Mesdida u Mrljeviima i izrada drenae i odvodnje na platou kod Direkcije RMU Banovii d.d. Banovii Neutemeljena je konstatacija postupajueg tuitelja, a vezano za navedeni projekat da je u navedenom predmetu raeno u skladu sa lanom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH jer i sam tuitelj navodi da u

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  9 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  navedenom predmetu Ugovorni organ Birpari Bego nije zakljuio ugovor sa HIH d.o.o. ivinice. Provjerom kod privrednog drutva HIH d.o.o. ivinice a to se i navodi u predmetnoj Naredbi jasno je navedeno da su zapoeti i uraeni radovi u dijelu sanacije i ureenja platoa i prilaza kod O Banovii i Mesdida u Mrljeviima pri emu ostali poslovi koji su trebali biti predmet ugovora nisu ni zapoeti. Bez obzira to radovi nisu fakturisani niti naplaeni od Opine Banovii postupajui tuitelj je mogao utvrditi, a na osnovu same izjave predstavnika HIH d.o.o. ivinice da su radovi u obimu kako je to navedeno izvreni, a da nije bilo potpisanog ugovora, iz ega proizilazi da je dolo do krenje pravila i naela postupka Zakona o javnim nabavkama BiH. Svi ovi elementi sadrani su u Izvjetaju o izvrenom krivinom djelu od 24.10.2013. godine gdje je jasno navedeno da je koristei svoj poloaj a u cilju pribavljanja materijalne koristi za d.o.o. HiH ivinice a na tetu drugih pravnih lica kao i pribavljanja koristi za opinu Banovii bez projektne dokumentacije i bez odobrenja za graenje, kao i bez provedene javne nabavke naredio pomoniku naelnika Amiru Mrkonjiu da uvede u izvoenje radova navedeno preduzee koji su u cjelosti izvreni do 10.09.2013. godine ime je poinio krivino djelo Zloupoptreba poloaja ili ovlasti 383. stav 1. a u vezi sa lanom 55. KZFBiH. to se tie propusta Ugovornog organa Naelnika Birpari Bege, a obzirom na vaee zakonske propise, isti je morao znati da se javna nabavka radova niukom sluaju ne moe provoditi bez procedura propisanih zakonom. Takoe, zbog niza propusta u radu Opinskog naelnika Bege Birparia, Opinsko vijee Banovii je Rjeenjem broj: 10/01-02-66/14 od 28.02.2014. godine formiralo Radnu grupu sa zadatkom da sagleda stanje i saini izvjetaj o analizi svakog predmeta pojedinano, a koji nisu okonani u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i drugim zakonima. Navedena radna grupa je razmatrala izmeu ostalog i ovaj problem, te konstatovala sljedee: -nije raena projektna dokumentacija -nisu traene saglasnosti i dozvole - nije potpisan ugovor sa izvoaem -nije potpisan ugovor za nadzor -radovi praeni od strane Slube za planiranje, razvoj i poduzetnitvo -radovi su zavreni za izradu platoa kod O Banovii i Mesdida u Mrljeviima - prilazna staza kod Doma penzionera i sistem drenae i odvodnje kod Direkcije RMU Banovii nisu ni zapoeti -projekat nije bio na listi kapitalnih projekata. Dokaz: -Izvjetaj radne grupe od 27.03.2014. godine -Zakljuak Opinskog vijea o usvajanju Izvjetaja radu radne grupe broj: 10/01-02- 118/14 od 04.04.2014. godine -Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 24.10.2013. godine 3.Projekat: Regulisanje naina obavljanja komunalne usluge odravanja cesta u zimskom periodu na podruju opine Banovii za 2012/2013. godinu Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima TK poslovi zimskog odravanja se obavljaju u skladu sa procedurom propisanom lanom 9. navedenog Zakona, a koji propisuje shodnu primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH. Birpari Bego je dozvolio bez potpisivanja posebnog ugovora da RM Company d.o.o. Banovii izvrava poslove zimskog odravanja, iako je znao da se poslovi zimskog odravanja povjeravaju na gore navedeni nain, a to predvia izbor ponuaa od strane Opinskog vijea i potpisivanje ugovora.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  10 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Ugovor o zimskom odravanju sa RM Company d.o.o. Banovii nikada nije potpisan iako je ispred Opine Banovii postojala slubena osoba koja je navedenoj firmi potpisivala situacije i akte o izvrenim uslugama, a to je Naelniku moralo biti poznato. Na osnovu Izvjetaja o izvreno krivinom djelu od 09.01.2014. godine je jasno navedeno da je radei kao naelnik opine Banovii u toku 2012. godine neblagovremenim prokretanjem aktivnosti i zakonskih procedura na utvrivanju kapaciteta i angamana neophodnih resusra za potrebe zimskog odravanja cesta na podruju opine za sezonu 2012-2013 godinu dakle neizvravanjem svojih obaveza, doveo opinu Banovii u nepovoljan poloaj po pitanju zimskog odravanja cesta, krei pri tome Zakon o javnim nabavkama BiH dakle bez provoenja obavezne zakonske procedure a pri tome krei i Odluku Opinskog vijea Opine Banovii broj: 10/01-02-274/12 od 29.11.2012. godine angaovao privredno drutvo d.o.o. RM Company Banovii to je imalo za posljedicu povredu prava konkurencije drugih izvoaa radova te nepostojanja pravnog osnova za fakturisanje izvedenih radova od strane navedenog izvoaa ime je nanio tetu d.o.o. RM Company Banovii. RM Company d.o.o. Banovii nakon uzaludnog pokuavanja da mirnim putem rijei nastali spor oko plaanja izvrenih usluga pokrenuo je pred nadlenim sudom spor za naknadu tete u iznosu od 31.178,80 KM., te je za taj iznos nastupila teta za Opinu, obzirom da navedeni iznos nije planiran u budetu kao izdatak. Iz navoda tube tuitelja RM Company d.o.o. Banovii jasno proizilazi da je naelniku opine Banovii Begi Birpariu dostavio ponudu za izvoenje radova na odravanju puteva lokalnih i nekategorisanih na podruju Opine Banovii, te da mu je bilo poznato da su radovi izvreni, a u prilogu tube je dostavljena navedena ponuda, a to postupajui tuitelj tokom postupka nije uzeo u obzir. Dokaz: -Tuba RM Company d.o.o. za prevoz, proizvodnju i usluge Banovii zaprimljena u Opinskom sudu Tuzla dana 03.02.2015. godine -Ponuda za izvoenje radova na odravanju prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva na podruju Opine Banovii -Specifikacija trokova za zimsku slubu sezona 2012/2013. godine RM Companyd.o.o. broj: 01-12/13 od 18.12.2013. godine -Evidencija angaovanja maina na ienju snijega i utroak posipnog materijala zimska sluba 2012/2013. godina -Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine 4. Projekat izvoenje radova na proirenju raskrsnica na putnim pravcima u MZ Strabenica Projekat nije na listi kapitalnih projekata. Lice koje je odreeno za nadzor (Huskanovi Mersudin) nije odreen kao nadzor u skladu sa Zakonom o prostornom ureenju i graenju TK. Prema saznanjima sa kojima rapolaemo isto lice je odbilo izvriti nadzor jer ugovor nije ni izvren nego se radilo o dodatnim radovima iz ranije sklopljenog Ugovora u sklopu izgradnje drenanog sistema, a koji radovi nisu priznati od strane investitora nego je traeno da se formira poseban predmet koji se ne odnosi na stvarno izvedene radove. Naime, iz navednog se vidi da se radi o fiktivnom Ugovoru jer u momentu sklapanja su ugovorne strane znale da ne ele izvoenje radova na proirenju raskrsnice nego da je navedeni Ugovor sklopljen radi sticanja uslova za naplatu iznosa od 17,142,50 KM (vrijednost dodatnih radova iz ranijeg Ugovora), a koje radove nisu mogli provesti kroz procedure predviene Zakonom o javnim nabavkama BiH. Prema informaciji sa kojima mi rapolaemo kod Pravobranilatva je zaprimljena tuba za isplatu navednog iznosa u sudskom postupku to znai da je Opina za navedni iznos oteena iako ugovor nikada nije realizovan odnosno radovi koji su predmet ugovora nisu izvedeni. Dokaz: Tuba Roading d.o.o. Graanica zaprimljena kod opinskog suda Tuzla

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  11 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  25.09.2015. godine 5. Projekat: Izvoenje radova na obezbjeenju dodatnih koliina vode sliva vodotoka Velika i Mala Zlaa za snadbijevanje vodom grada Banovia i prigradskih naselja, opine Banovii Kako je mogue da u navednom predmetu izvoa radova samoinicijativno ue u posjed i pristupi izvoenju radova bez bilo kakvih kontakata sa opinom, kako tvrdi tadanji Opinski naelnik, a tuitelj takvu izjavu uzimao kao relevantnu. Radi se o lokaciji koja je poznata veoma ogranienom broju ljudi te obzirom na navedno, ne mogue je da izvoa radova samoinicijativno ue u posjed i pristupi izvoenju radova te da navede i prezime i ime ovlatenog lica za nadzor ispred Ugovornog organa a da to Ugovorni organ Bego Birpari ne zna, a zna Kantonalna inspekcija u Tuzli koja nakon izvrenog nadzora zabranjuje dalje radove. Konano, izvoa radova Vodo Ins je u svom oitovanju prema Opini Banovii naveo da je prilikom izvoenja radova imao trokove u iznosu priblino 4.000,00 KM i da ne eli raskinuti Ugovor o izvoenju radova prije nego to mu opina Banovii ne izmiri trokove to ukazuje da bi opina Banovii mogla imati finansijsku tetu zbog navednih radova. Dokaz: Akt Vodo Insa Tuzla od 17.01.2015. godine sa prateom dokumentacijom 6. Projekat: Sanacija zgrade Opinskog suda u Banoviima Postupajui tuitelj nije naveo rezime po predmetnom projektu, kao to je to uinio u ostalim ispitivanim-navedenim predmetima u Naredbi. Iako se u navednom predmetu radi o renoviranju objekta zgrade Suda (graevinski i molersko-farbarski radovi) i nabavci namjetaja i inventara za potrebe Opinskog suda u Banoviima, provedeno je ukupno 11 postupaka javne nabavke to predstavlja oigledno dijeljenje jednog odnosno dva predmeta javne nabavke na vie razliitih predmeta, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama koji je tada bio na snazi (lan 6. stav 8. Zakona). Predmetni ugovori su izuzeti ranije od strane Finansijske policije FBiH i Sektora kriminalistike policije MUP TK. 7.Asfaltiranje sporedne ulice 119. MBB (preko rijeke Litve-ispred kue Bege Birparia) Ugovor za gore navedene radove je zakljuen dana 11.09.2013.godine iako je ope poznato, a isto se moglo utvrditi i putem sasluanja slubenih osoba koje su zaduene za uvoenje u posao izvoaa radova kao i nadzornog organa, da su radovi zapoeti i okonani na dionici puta 119. MBB (preko rijeke Litve, ispred kue Bege Birparia) znatno prije sklapanja Ugovora (u avgustu mjesecu 2013. godine) to dokazuje video snimak radio Banovia koji je prikazan znatno prije zakljuenja predmetnog ugovora povodom dana Opine Banovii. Svjedoci za navedno su uostalom mnogobrojni graani Banovia koji stanuju u pomenutoj ulici. Iako je asfaltiranje pomenute ulice navedeno u krivinoj prijavi pod takom 3.postupajui tuitelj u donesenoj Naredbi nijednom rijeju se nije osvrnuo na ovo neovlateno postupanje Ugovornog organa-Bege Birparia. I ovaj ugovor je bio predmet razmatranja pomenute Radne grupe iz razloga to je plaanje po ovom predmetu postalo sporno iz razloga to nije bilo okonane situacije, primopredaje radova, nije voen Graevinski dnevnik i Graevinska knjiga jer Nadzorni organ nije mogao okonati poslove iz svoje nadlenosti zbog injenice da su poslovi raeni prije sklapanja ugovora. Zbog gore navedenog Rijal-ped kao izvoa radova je pokrenuo tubu kod Opinskog suda Tuzla radi naknade tete.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  12 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Dokaz: -Izvjetaj radne grupe od 27.03.2014. godine -Zakljuak Opinskog vijea o usvajanju Izvjetaja o radu radne grupe broj: 10/01-02-118/14 od 04.04.2014. godine -Tuba Rijal-ped Doboj istok Kolokotnica zaprimljena kod Opinskog suda Tuzla 18.08.2014. godine -Video snimak Radio Banovia o izgradnji predmetne dionice -Banoviki registrator broj: 8 od septembra 2013. godine 8.Nesuspendovanje dravnog slubenika i nepokretanje disciplinskog postupka protiv Fuada Brigia Kantonalno tuilatvo je svojim aktom obavijestio Opinsko vijee da je protiv Brigi Fuada, pomonika naelnika za opu upravu, drutvene djelatnosti, BIZ i zajednike poslove pod brojem TO3 0 KT 0005692 09 dana 11.05.2012. godine podignuta optunica to je kao slubena osoba u Federaciji iskoritavanjem svog slubenog poloaja pribavio drugom korist ime je poinio krivino djelo-zloupotreba poloaja ili ovlaenja iz lana 383. stav 1. KZ FBiH. Opinski naelnik je shodno lanu 59. Zakona o dravnoj slubi u FBIH bio duan odmah da suspendira dravnog slubenika (Ako se pokrene postupak u skladu sa lanom 58. ovog Zakona, rukovodilac organa dravne slube duan je dravnog slubenika odmah da suspendira u sluajevima) Ako se protiv dravnog slubenika pokrene krivini postupak za krivino djelo poinjeno u vrenju slubene dunosti i/ili b)Ako se dravni slubenik nalazi u pritvoru). U ovom sluaju ne da je pokrenut krivini postupak ve je i podignuta optunica i to 11.05.2012. godine. Opinski naelnik iako je dobio dopis Kantonalnog tuilatva nije suspendovao dravnog slubenika niti je pokrenuo njegovu disciplinsku odgovornost iako i to nalae Zakon o dravnoj slubi. Na ovaj nain Opinski naelnik je nesuspendovanjem dravnog slubenika i nepokretanjem disciplinskog postupka kao slubena osoba iskoritavanjem svog poloaja pribavio imovinsku korist Brigi Fuadu na nain da mu je omoguio da i dalje obnaa dunost pomonika Opinskog naelnika, odnosno da ima sva prava kao i dravni slubenici protiv kojih se ne vodi krivini postupak kao i da imenovanjem u razliite komisije i uestalim slubenim putovanjima kako u okviru BiH tako i van BiH (Hrvatska, Poljska) nezakonito naplauje sredstva sa budeta Opine ime je poinio krivino djelo zloupotreba poloaja ili ovlaenja iz lana 383. stav 1. KZ FBiH. Dokaz: -Izvjetaj o poinjenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 24.10.2013. godine 9. Nenamjensko troenje budetskih sredstava Kapitalne investicije mogu se vriti samo na osnovu Plana kapitalnih investicija koji se donosi za dui vremenski period i slui za blagovremeno preduzimanje radova koji e se izvoditi i ujedno sluiti kao podloga za izradu budeta, odnosno planiranje potrebnih sredstava u budetu na odreenoj budetskoj poziciji. Plan kapitalnih investicija opine Banovii za period 2011-2013. godina doneen je od strane Opinskog vijea i isti je izmijenjen dana 28.02.2013. godine. Vezano za stavku Asfaltiranje putnih pravaca na podruju opine Banovii od strane Opinskog vijea doneen je Zakljuak broj: 10-01-02-237/11 od 03.11.2011. godine i zaduen je Koordinacioni tim za kapitalne investicije da urade listu svih putnih pravaca za rekonstrukciju i asfaltiranje i da ta lista bude sastavni dio stavke Rekonstrukcija i asfaltiranje na podruju opine Banovii za period 2011-2013. godine. Navedenim timom rukovodio je Opinski naelnik koji Tim nikada nije sazvao, a niti postupio po Zakljuku naprijed navedenom, te je samovoljno odreivao potrebe asfaltiranja putnih pravaca na podruju opine Banovii i u navedenom periodu sklapao ugovore o javnoj nabavci radova, a to ukazuje da se u svom radu prilikom troenja budetskih srestava nije pridravao planova usvojenih od strane Opinskog vijea.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  13 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Dokaz:-Plan kapitalnih investicija opine Banovii za period 2011-2013. godina -Odluka o odreivanju i usvajanju Plana kapitalnih investicija Opine Banovii za 2011-2013. godina broj: 10/01-02-248/11 od 03.11.2011. godine u prilogu Lista kapitalnih investicija Opine Banovii za navedeni period - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odreivanju i usvajanju plana kapitalnih investicija broj: 10/01-02-60/13 od 28.02.2013. godine - Zakljuak broj: 10/01-02-237/11 od 03.11.2011. godine 10. Nepotivanje propisa iz oblasti javnih nabavki Ugovorni organ Bego Birpari tokom svog mandata je propustio donijeti Plan javnih nabavki, a to je bio obavezan prema Pravilniku o nabavci roba, vrenju usluga i ustupanju radova broj: 01-05-821/06 od 23.05.2006. godine objavljen u Slubenom glasniku broj: 5/06. Navedenim Pravilnikom lanom 3. je propisano da se postupak nabavke ne moe poeti prije nego Naelnik opine donese Plan nabavki za tekuu godinu sa jasno i precizno utvrenim vrstama i karakteristikama svih predmeta javne nabavke. Plan nabavki moe biti sainjen od vie pojedinanih segmenata doneenih tokom budetske godine uz uslov da su za iste obezbijeena novana sredstva u budetu opine. lanom 4. navedenog Pravilnika takoe je propisano da za pokretanje postupka nabavke moraju biti kumulativno ispunjeni uslovi: -Doneen Plan nabavki i osigurana novana sredstva u budetu za tekuu godinu Ovi propusti takoe ukazuju da se u svom radu za vrijeme obavljanja funkcije naelnika Bego Birpari nije pridravao vaeih zakonskih propisa niti opih akata Ugovornog organa odnosno Opine Banovii. Dokaz: Pravilnik o nabavci roba, vrenju usluga i ustupanju radova broj: 01-05-821/06 od 23.05.2006. godine 11. Troenje dobijenih novanih poticaja od kantonalnog Ministarstva za prostorno ureenje i zatitu okolice TK Postupajui tuitelj razmatrajui navedenu povredu uinjenu od strane Bege Birparia nije se uputao u ocjenu utroka sredstava, a niti je to uradila Finansijska Policija FBiH, da li je iznos sredstava od 100.000,00 KM, a koja sredstva su namjenska, evidentirana na raunima Opine Banovii.Postupaju tuitelj po ovoj taki ak nije donio niti svoj zakljuak. Naime, iz presjeka stanja na raunima sainjenog prilikom stupanja na dunost aktuelnog Naelnika te izvoda iz banke od 05.12.2013. godine vidljivo je da se na raunu nalazi ukupno 86.983,19 KM, dok se na ostalim podraunima a koji su namjenske prirode nalazio odreeni iznos namjenskih sredstava u kojima nije sadran iznos na ime novanog poticaja za toplifikaciju Opine Banovii i Opinskog suda u Banoviima u iznosu od 100.000,00 KM. Da se postupajui tuitelj stvarno upustio u ocjenu da li postoje propusti u radnjama Bege Birparia mogao je utvrditi da projekti gore navedeni nisu realizovani, a da sredstva primljena na ime tih projekata se ne nalaze na raunu budeta Opine Banovii, a to ukazuje na nenamjensko troenje budetskih sredstava. Tuitelj je imao na raspolaganju Izvjeaj o izvrenom krivinom djelu od 09.01.2014. godine gdje je jasno navedeno da je obavljajui funkciju naelnika nepoduzimajui i nekoristei svoje slubene dunosti propustio postupiti po lanu 4. Ugovora o sufinansiranju projekta Izrada glavnoj projekta toplifikacije Banovii, dakle probijajui rokove odnosno neprovodei blagovremeno aktivnosti na realizaciji pomenutog ugovora doveo

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  14 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  opinu Banovii u nepovoljan poloaj po pitanju apliciranja i dobijanja novih sredstava kod Ministarstva za prostorno ureenje i zatitu okolice TK pri tome krei odredbe Pravilnika broj: 12/1-5-3421/13 od 08.01.2013. godine kojim je predvieno da aplikant ne moe aplicirati za nova srestva po bilo kom osnovu dok ne opravda ptrethodno dobijena sredstva, na koji nain je nanio tetu opini Baovii u neutvrenom iznosu. Dokaz: -Presjek stanja (Izvodi iz banke na dan 05.12.2013. godine) -Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine 12. Izrada kolektora Muii-Mainoremont u MZ Podgorje Iskoritavajui svoj slubeni poloaj u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za drugog opinski naelnik Bego Birpari je proveo proceduru javne nabavke, zakljuio ugovor u iznosu od 56.987,31 KM sa uraunatim PDV-om iako mu je bila poznata injenica da je vrijednost navedenih radova daleko manja kao i injenica da je vrijednost predponude istog pravnog lica iznosila cca 42.000,00 KM predponude, na koji nain je drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosi najmanje 14.987,31 KM. Takoe tokom 9. i 10. mjeseca 2013. godine suprotno zakonskim pozitivnim propisima ovlastio uposlenika opine Salema Hasia za nadzor na izvoenju ovih radova, na koji nain je pribavio korist drugome u gore navedenom iznosu. Dokaz: -Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine 13. Utroak tekuih sredstava iz budeta Obavljajui poslove opinskog naelnika iskoritavajui svoj slubeni poloaj suprotno naelu pravinosti i revizijskoj preporuci Ureda za reviziju institucija FBiH o raspodjeli tekuih sredstava iz budeta bez raspisivanja javnog poziva ili natjeaja donio Odluke o isplati: Udruenju poljoprivrednika opine Banovii u dva navrata, zatim d.o.o. Fortex Banovii, OR Karanfil , d.o.o. Konitex Banovii, na koji nain je pribavio materijalnu korist drugom u ukupnom iznosu od 21.500,00 KM te tee povrijedio prava drugih potencijalnih korisnika ove pomoi sa podruja opine koji su takoe mogli ostvariti pravo na ovu pomo. ime je poinio krivino djelo Zloupotreba poloala ili ovlasti iz lana 383. stav 1. u vezi sa lanom 55. KZ FBiH. Dokaz: Izvjetaj o poinjenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 24.10.2013. godine Iz svega naprijed navedenog da se zakljuiti sljedee: Iako je u razlozima donesene Naredbe navedeno: 24.10.2013. godine i dana 09.01.2014. godine ovo tuilatvo je zaprimilo izvjetaje o izvreno krivinom djelu protiv Bege Birparia...... nadleni tuitelj nigdje u razlozima za donoenje predmetne Naredbe se ne osvre na navode iz predmetnih izvjetaja nego svoju Naredbu zasniva iskljuivo na Izvjetaju Finansijske policije FBiH. Postavlja se pitanje zato je postupajui tuitelj zanemario Izvjetaj Sektora kriminalistike policije MUP TK, ako se uzme u obzir da su svoj prvi Izvjetaj dostavili nadlenom tuitelju 24.10.2013. godine odnosno 09.01.2014. godine . Kao opinski naelnik Bego Birpari je znao ko, gdje i kad zapoinje radove na podruju opine Banovii po ugovorima o javnim nabavkama radova koje je zakljuivao ispred Ugovornog organa. Takoe znao je i za obavljanje radova i usluga za koje nije imao potpisane ugovore i takve radove nije sprijeio putem nadlene inspekcijske slube kojima shodno odredbama Zakona o principima lokalne samouprave FBiH i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH rukovodi.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  15 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Postupanje Bege Birparia na gore opisani nain u oblasti javnih nabavki dovelo je do krenja principa transparentnosti, principa jednakog tretmana (nediskriminacije), pravine i otvorene konkurencije, ekonominosti i zakonitosti, ime je favorizovao pojedine pravne subjekte i priskrbio im protivpravnu imovinsku korist. U gore navedenim radnjama smatramo da postoje elementi krivinog djela po Zakonu o krivinom postupku FBiH iz lana 383. i lana 387, a sve u vezi sa lanom 55. KZ FBiH jer je u navedenom periodu uinio produeno krivino djelo. Opinsko vijee Banovii izraava sumnju u transparentan i zakonit rad tuitelja iji je osnovni povod za donoenje predmetne Naredbe da se istraga nee provoditi Izvjetaj Finansijske policije FBiH. ak su u Naredbi po sistemu copy/paste kako hronolkim redom tako i sadrajem teksta navedeni identini navodi. Nadalje, postupajui tuitelj se nije udostojio da niti jednog svjedoka ispita ili naloi istranim organima dodatne istrane radnje, angauje vjetaka graevinske i finansijske struke jer nalaz Finansijske policije je bio tur, nedoreen, nekozinstentan i nije dovoen u vezu sa Izvjetajima o izvrenom krivinim djelom od 24.10.2013. i 09.01.2014. godine U Izvjetaju Sektora kriminalistike policije MUP TK koji su u dva navrata dostavljeni tuitelju ukazivano je da postoje osnovi sumnje da je Opinski naelnik Bego Birpari u vie sluajeva poinio krivina djela Zloupotreba poloaja ili ovlasti kao i Nesavjestan rad u slubi. Sada je sasvim jasno da nije bez razloga od momenta podnoenja Krivine prijave 25.09.2013. godine pa do donoenja Naredbe da se istraga nee provoditi, protekao period od blizu dvije i po godine iako je Sektor kriminalistike policije MUP TK izvjetaje dostavio tuilatvu TK ve u 10. mjesecu 2013. godine, samo mjesec dana nakon to je podnesena Krivina prijava, a kompletiran Izvjetaj u januaru mjesecu 2014. godine. Godinu dana je trebalo Finansijskoj policiji FBiH da saini Zapisnik koji nikada od oteene strane (Opine Banovii) nije potpisan jer smo miljenja da je Finansijska policija napravila niz propusta ne ulazei u sutinu predmeta za koje je navedeno da postoji osnovi sumnje o izvrenju krivinog djela dok je, nakon to je dobio nepotpisani zapisnik od strane Finansijske policije, postupajui tuitelj potroio jo godinu dana da samo kopira navode finansijske policije i amnestira biveg naelnika Opine Begu Birparia svih nezakonitih radnji koje je prethodnih godina uinio. Uzimajui u obzir sve naprijed navedeno, Opinsko vijee Banovii je vie puta urgiralo kod svih nadlenih institucija kako se predmet Bege Birparia ne bi amnestirao na nain kako je to uradio postupajui tuitelj. Upozoravali smo, a i sada iza toga stojimo da su se u ovaj predmet uvukli visokopozicionirani ljudi prvenstveno unutar politikih krugova SDA i pravosudnih institucija bliskih Begi Birpariu. Prema naim saznanjima, u pomenutim postupcima, za ta postoje osnovi sumnje, znaajan uticaj u pomenutim institucijama ostvaruje Safet Softi sa aspekta politike vlasti, te njegova supruga Softi Aja- sekretar Federalnog ministarstva pravde koji su inae kuni prijatelji Bege Birparia. Pod uticajem ovog politikog-pravosudnog dvojca potpao je postupajui tuitelj u ovom predmetu. Zbog svega navedenog Opinsko vijee Banovii trai od Glavnog tuitelja TK da uvai navode iz ove pritube da donese Naredbu o pokretanju istrage, imajui u vidu niz propusta koji su uinjeni od strane postupajueg tuitelja. Takoe, pored navedenog smatramo da je postupajui tuitelj nesavjesno obavljao svoj posao jer su mu stajale na raspolaganju sve mjere i radnje predviene ZKP FBiH te je propustio da svestrano ocijeni dostavljene mu Izvjetaje od strane MUP TK, a ukoliko mu isti nisu bili dovoljni takoe je mogao upotpuniti dokumentaciju te ispitati osumnjienog, sasluati oteenog, svjedoke te po potrebi provesti i dodatne istrane radnje kako bi ispunio zadatak tuitelja i tuilatva kao organa kojim je prevashodno zadatak spreavanje kriminaliteta.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  16 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Prema naem miljenju tuitelj nije poduzeo nita od naprijed navedenog, pa ak nije uzeo u obzir ni Izvjetaj o poinjenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 24.10.2013. godine i broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine, a koji je dostavljeno tuilatvu sa svim ostalim prilozima prikupljenim tokom provoenja istranih radnji. Uvidom u Izvjetaj o izvrenom krivinom djelu od 24.10.2013. godine i Izvjetaj od 09.01.2014. godine jasno i precizno je utvreno da postoje osnovi sumnje da je prijavljeni poinio krivina djela za koja se tereti. Dokaz:-Izvjetaj o poinjenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 24.10.2013. godine -Izvjetaj o poinjenom krivinom djelu broj: 08-05/3-5-04.2-3-3462/13 od 09.01.2014. godine Moemo shvatiti da je postupajui tuitelj zbog svog neiskustva- moda i nedovoljnog znanja ali i ogromnog pritiska od strane politikog-pravosudnog dvojca donio ovakvu naredbu, ali smo ubijeeni da e Glavni kantonalni tuitelj iskoristiti svoje zakonom propisano pravo te donijeti Naredbu o pokretanju istrage u ovom predmetu, pri emu insistiramo da se odredi drugi tuitelj koji e postupati u ovom predmetu. Podnosilac ove Pritube je od strane Ministarstva unutranjosti poslova Sektora kriminalistikle policije-Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije Tuzla obavijeteno da je po podneenoj prijavi izvrilo potrebne provjere po nizu segmenata iz prijave te da je dana 24.10.2013. godine i 09.01.2014. godine Kantonalnom tuilatvu TK dostavljeni Izvjetaji sa prilozima. Dokaz: Akt broj:08-05-3-5-04.2-3-346/13 od 27.02.2015. godine Akt broj:08-01-04.2-3-50/16 Naravno, Opinsko vijee Banovii i u sluaju da se ne uvae ovi navodi nee odustati od zatite svojih interesa, niti dozvoliti da lice koje je poinilo sve ove radnje proe bez zakonom predvienih sankcija te e i u narednom periodu ovom problemu ukazati veliku panju. O svemu emo obavijestiti sve medije kao i druge organe poput VSTV, Ureda disciplinskog tuitelja, Federalno tuilatvo, Dravno tuilatvo i SIPA-u BiH pri emu emo ukazati na nepravilnosti koje su uraene od strane postupajueg tuitelja. Opinsko vijee Banovii ve okuplja tim strunjaka iz oblasti krivinog prava koji e zatiti interes opine Banovii. Sve naprijed navedeno potvruje da je Bego Birpari ovakvim svojim postupanjem ili proputanjem poduzimanja potrebnih radnji odnosno neinjenjem obavljajui poslove naelnika prekrio niz zakonskih propisa, postupao suprotno pravilnicima, optim aktima i Statutom Opine te time prekrio izmeu ostalog Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon o organizaciji lokalne samouprave FBiH, Zakon o organizaciji organa uprave FBiH i td. Od momenta podnoenja krivine prijave opinsko vijee je u vie navrata a razmatrajui ovu problematiku obraalo nadlenim institucijama za dostavljanje informacija po predmetnom sluaju. Dokaz: -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-248/13 od 24.09.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-359/13 od 10.10.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-360/13 od 10.10.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-361/13 od 10.10.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-389/13 od 30.10.2013. godine

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  17 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-390/13 od 30.10.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-391/13 od 30.10.2013. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-25/15 od 27.02.2015. godine -Zakljuak opinskog vijea broj: 10/01-02-64/115 od 31.03.2015. godine Obzirom da se o poinjenim krivinim djelima ovakvim ili slinim od strane slubenih osoba svakodnevno u medijima opirno izvjetava te da je medijski dobro propraen sluaj naelnika opine Biha Hamdije Lipovae za skoro identino krivino djelo, nejasno je ovoliko razliita postupanja nadlenih tuilatava u identinim sluajevima sa slinim injeninim i pravnim osnovama. DOSTAVLJENO : 1x Ured glavnog tuitelja TK 1x VSTV 1x Ured disciplinskog tuitelja 1x Glavni tuitelj BiH 1x Glavi federalni tuitelj 1x SIPA-a BiH na ruke direktora 1x postupajui tuitelj 1x a/a

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  18 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-17/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Sl. glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada Opinskog vijea za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Usvaja se Program rada Opinskog vijea Banovii za 2016. godinu uz slijedeu izmjenu i dopunu da se uvrsti Informacija o realizaciji zakljuaka Opinskog vije za 2015. godinu koja e se razmatrati u II kvartalu (april/juni).

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  19 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE

  PROGRAM RADA OPINSKOG VIJEA ZA 2016. GODINU

  BANOVII, JANUAR 2016. GODINE

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  20 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj:49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj:3/08 i 11/11) i lana 47, 48, 49, 50, 51. Poslovnika o radu Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj:7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016.godine, donijelo je

  P R O G R A M RADA OPINSKOG VIJEA BANOVII ZA 2016. GODINU

  Program rada Opinskog vijea Banovii, zasnovan je na ovlatenjima i nadlenostima Vijea utvrenih ustavom F BiH, Ustavom TK, Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH, Statutom Opine Banovii i drugim vaeim zakonskim propisima i opinskim aktima. U cilju realizacije aktivnosti zadataka utvrenim ovim programom, opinsko vijee e u toku 2016.godine odravati u skladu sa Poslovnikom o radu Opinskog Vijea, redovne, vanredne i sveane sjednice. Programom rada Opinskog Vijea Banovii za 2016.godinu, utvruju se poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja e se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Opinskog Vijea u 2016.godini. Takoe, ovim Programom se utvruju nosioci poslova i zadataka, te predlagai i obraivai materijala, kao i rokovi za razmatranje odnosno usvajanje na sjednicama Opinskog Vijea. Program rada Opinskog vijea Banovii za 2016.godinu se zasniva na realnom stanju i mogunostima Opine kao jedinice lokalne samouprave, kroz donoenje potrebnih akata od strane Opinskog Vijea i realizaciju istih od strane Opinskog Naelnika i opinskih slubi za upravu. Primjenjujui ovaj Program kao smjernicu u daljem radu Opinsko vijee e svoje aktivnosti bazirati na:

  Normativnoj djelatnosti kroz razmatranje prijedloga akata koja mu budu predoena od strane Opinskog naelnika, odnosno slubi za upravu i drugih ovlatenih predlagaa te donositi Odluke, druge propise, ope i pojedinane akte ije je donoenje u nadlenosti Opinskog vijea

  Obezbjeenju uslova za realizaciju donesenih akata Praenju realizacije aktivnosti po usvojenim aktima Preduzimanje drugih aktivnosti za koje se ukae potreba

  Osim materijala koji su predvieni da se razmatraju ovim Programom rada, Opinsko vijee e razmatrati i druge materijale za koje se ukae potreba a u skladu sa usvojenim zakljucima, razmatrati inicijative graana za rjeavanje pitanja od zajednikog interesa za graane, te po potrebi odravati i vanredne sjednice. Program rada Opinskog Vijea Banovii za 2016.godinu temelji se na odredbama Poslovnika o radu Opinskog vijea, a nakon izvrenih konsultacija sa opinskim slubama za upravu Opine Banovii kao i od obaveza Javnih preduzea i ustanova.

  I KVARTAL 2016.GODINE (JANUAR-MART) Informacija o radu Opinskog Vijea za 2015.godinu PREDLAGA:Kolegij Opinskog Vijea PRIREIVA MATERIJALA:Struna sluba Opinskog Vijea

  Rok:Januar Izvjetaj o radu Opinskog pravobranioca za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski pravobranilac PRIREIVA MATERIJALA:Opinski pravobranilac

  Rok:Januar Izvjetaj o radu Opinske izborne komisije za 2015.godinu PREDLAGA:Opinska izborna komisija IZVJESTILAC:Predsjednik OIK-a

  Rok:Januar Prijedlog Odluke o utvrivanju bazne cijene za obraun naknade za ureenje graevinskog

  zemljita u 2016.godini PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove

  Rok:Januar

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  21 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Prijedlog Plana i Programa za obavljanje poslova komunalne higijene za 2016.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:januar Prijedlog Odluke o voenju jedinstvene matine knjige roenih,matine knjige vjenanih i matine

  knjige umrlih za naseljena mjesta opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za opu upravu,drutvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove

  Rok:Januar Prijedlog Odluke o utvrivanju konane graevinske cijene u 2016.godini PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove

  Rok:Januar-Februar Izvjetaj o radu Opinskog Naelnika i Opinskog organa uprave za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Struna sluba Opinskog Naelnika sa ostalim slubama za upravu

  Rok:Februar Izvjetaj o stanju upravnog rjeavanja opinskih slubi za upravu za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za opu upravu,drutvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove

  Rok:Februar Izvjetaj o radu opinske inspekcije za 2015.godinu PREDLAGA:Sluba za budet,finansije i inspekcijske poslove PRIREIVA MATERIJALA:Inspektori

  Rok:Februar Informacija o radu veterinarskih stanica na podruju opine Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za opu upravu,drutvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove u saradnji sa veterinarskim stanicama

  Rok:Februar Informacija o radu farmaceutskih kua na podruju opine Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za opu upravu,drutvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove u saradnji sa farmaceutskim kuama

  Rok:Februar Prijedlog Prostorne osnove Prostornog plana Opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Februar Prijedlog Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Februar Prijedlog Uputstva o nainu promjene upravitelja PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Februar Prijedlog Plana upisa uenika srednjih kola za kolsku 2016/2017.godinu i upuivanje prijedloga

  prema nadlenom kantonalnom ministarstvu PREDLAGA:Opinski naelnik

  PRIREIVA MATERIJALA:Direktor JUMSBanovii u saradnji sa Slubom za opu upravu,drutvene djelatnosti,borako invalidsku zatitu i zajednike poslove

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  22 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Rok:Mart Prijedlog Plana utroka sredstava od prihoda drvata i prihoda od nedrvnih umskih proizvoda PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za planiranje,razvoj i poduzetnitvo

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUCentar za socijalni rad za 2015.godinu PREDLAGA:JUCentar za socijalni rad PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUCentar za kulturu i informisanje za 2015.godinu PREDLAGA:JUCentar za kulturu i informisanje PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUDjeije obdanite za 2015.godinu PREDLAGA:JUDjeije obdanite PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUSportsko kulturni centar Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:JUSportsko kulturni centar PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUJavna biblioteka Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:JUJavna biblioteka PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JUCentar za zatitu,razvoj i promociju turizma za

  2015.godinu PREDLAGA:JU Centar za zatitu,razvoj i promociju turizma PRIREIVA MATERIJALA:Upravni odbor/direktor

  Rok:Mart Informacija o radu Policijske stanice Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Policijska stanica Banovii PRIREIVA MATERIJALA:Komandir Policijske stanice

  Rok:Mart Informacija o radu Poreske uprave-ispostava Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Poreska uprava-ispostava Banovii PRIREIVA MATERIJALA:Rukovodilac uprave

  Rok:Mart Informacija o radu Zavoda za zapoljavanje-ispostava Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Zavod za zapoljavanje-ispostava Banovii PRIREIVA MATERIJALA:Rukovodilac ispostave

  Rok:Mart

  II KVARTAL 2016.GODINE (APRIL-JUNI) Izrada i donoenje Programa razvoja zatite i spaavanja,zatite od poara i vatrgastva opine

  Banovii 2016-2021.godina PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba civilne zatite

  Rok:April Informacija o stanju divljih deponija na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  23 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Rok:April Izvjetaj o izvrenju budeta za 2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet,finansije i inspekcijske poslove

  Rok:April Informacija o stanju i odravanju javne rasvjete na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:April Izvjetaj o izvrenju budeta za I-III 2016.godine PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet,finansije i inspekcijske poslove

  Rok:April Informacija o izdatim odobrenjima za rad za obavljanje samostalne djelatnosti za 2015.godinu za

  podruje Opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za planiranje,razvoj i poduzetnitvo

  Rok:April Informacija o realizaciji zakljuaka Opinskog vijea za 2015.godinu PREDLAGA:Kolegij Opinskog vijea PRIREIVA MATERIJALA:Struna sluba Opinskog vijea

  Rok:April-Maj Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JPKomunalnod.o.o.Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:JPKomunalno IZVJESTILAC:Direktor

  Rok:Maj Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JPToplanad.o.o.Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:JPToplana IZVJESTILAC:Direktor

  Rok:Maj Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JPVodovod i kanalizacijad.o.o.Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:JPVodovod i kanalizacija IZVJESTILAC:Direktor

  Rok:Maj Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju JZUDom zdravljaBanovii za 2015.godinu PREDLAGA:JZUDom zdravlja PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Maj Izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju Litvastan d.o.o.Banovii za 2015.godinu PREDLAGA:Litvastan PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Maj Informacija o ostvarenim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na podruju opine Banovii za

  2015.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za planiranje,razvoj i poduzetnitvo

  Rok:Juni Izvjetaj o koritenju budetske rezerve za prvo polugodite 2016.godine PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet, finansije i inspekcijske poslove

  Rok:Juni

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  24 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Nacrt Prostornog plana opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Juni

  III KVARTAL 2016.GODINE (JULI-SEPTEMBAR) Izvjetaj o izvrenju budeta za I-VI 2016.godine PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet,finansije i inspekcijske poslove

  Rok:Avgust Prijedlog Odluke o dodjeli Opinskih priznanja za 2016.godinu PREDLAGA:Kolegij Opinskog Vijea PRIREIVA MATERIJALA:Komisija za izbor i imenovanje

  Rok:Avgust Informacija o izdatim urbanistikim saglasnostima,odobrenjima za graenje,odobrenjima za

  upotrebu,odobrenjima za privremeno zauzimanje javnih povrina i odobrenjima za prekopavanje javnih povrina

  PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Avgust Informacija o odravanju cesta i objekata u zimskim uslovima na podruju opine Banovii za

  2015/2016.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove

  Rok:Avgust Informacija o utvrenim obavezama komunalne naknade,naknade za koritenje graevinskog

  zemljita i oslobaanjima od ove obaveze PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Septembar Informacija o izdatim rjeenjima o prolasku kroz zone zabrane ili ogranienja saobraaja PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Septembar Informacija o stanju gradskog i mjesnih mezarja/grobalja na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Septembar Prijedlog Pravilnika za odabir korisnika za dodjelu podsticaja u poljoprivredi za 2016.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za planiranje,razvoj i poduzetnitvo

  Rok:Septembar Prijedlog Prostornog plana opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Septembar

  IV KVARTAL 2016. GODINE (OKTOBAR-DECEMBAR) Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2017.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Tim za kapitalno planiranje

  Rok:Oktobar

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  25 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Informacija o naknadnim urbanistikim saglasnostima,naknadnim odobrenjima za graenje i naknadnim odobrenjima za upotrebu

  PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Oktobar Informacija o stanju u oblasti upravljanja zajednikim dijelovima i ureajima zgrade PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje,stambeno komunalne poslove

  Rok:Oktobar Izvjetaj o izvrenju budeta za I-IX 2016.godine PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet,finansije i inspekcijske poslove

  Rok:Oktobar Prijedlog Operativnog programa odravanja cesta u zimskim uvjetima na podruju opine Banovii

  za 2016/2017.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove

  Rok:Oktobar Informacija o stanju u oblasti predkolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i poetku kolske

  2016/2017.godine u osnovnim i srednjim kolama na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za opu upravu,drutvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove zajedno sa JU Djeije obdanite i JU Osnovne kole i srednja kola na podruju opine Banovii

  Rok:Oktobar Informacija o izvrenim aktivnostima na deminiranju,obiljeavanju rizinih povrina od mina i

  uklanjanju NUS na podruju opine Banovii u toku 2016.godine PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba civilne zatite

  Rok:Novembar Informacija o realizaciji projektaStambeno zbrinjavanje Roma na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za planiranje,razvoj i poduzetnitvo

  Rok:Novembar Nacrt/Prijedlog budeta Opine Banovii za 2017.godinu, sa dokumentom okvirnog budeta

  Opine Banovii za 2017-2019.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet, finansije i inspekcijske poslove

  Rok:Novembar/Decembar Nacrt/Prijedlog Odluke o izvrenju budeta Opine Banovii za 2017.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za budet, finansije i inspekcijske poslove

  Rok:Novembar-Decembar Informacija o zatiti od poara i vatrogastva na podruju opine Banovii PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba civilne zatite

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada JUCentar za socijalni rad za 2017.godinu sa finansijskim planom i

  uprednim pokazateljima iz prethodne godine PREDLAGA:JUCentar za socijalni rad PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  26 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Prijedlog Programa rada JUCentar za kulturu i informisanje za 2017.godinu sa finansijskim planom i uprednim pokazateljima iz prethodne godine

  PREDLAGA:JUCentar za kulturu i informisanje PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada JUDjeije obdanite za 2017.godinu sa finansijskim planom i uprednim

  pokazateljima iz prethodne godine PREDLAGA:JUDjeije obdanite PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada JUSportsko kulturni centar Banovii za 2017.godinu sa finansijskim

  planom i uprednim pokazateljima iz prethodne godine PREDLAGA:JUSportsko kulturni centar PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada JUJavna biblioteka Banovii za 2017.godinu sa finansijskim planom i

  uprednim pokazateljima iz prethodne godine PREDLAGA:JUJavna biblioteka PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada JU Centar za zatitu,razvoj i promociju turizma za 2017.godinu sa

  finansijskim planom i uprednim pokazateljima iz prethodne godine PREDLAGA:JUJavna biblioteka PRIREIVA MATERIJALA:Direktor

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada Opinskog Naelnika i Opinskog organa uprave za 2017.godinu PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Struna sluba Opinskog Naelnika sa ostalim slubama za upravu

  Rok:Decembar Prijedlog Programa rada Opinskog Vijea za 2017.godinu PREDLAGA:Kolegij Opinskog Vijea PRIREIVA MATERIJALA:Struna Sluba Opinskog Vijea

  Rok:Decembar

  OSTALO Davanje saglasnosti na cijene komunalnih usluga PREDLAGA:Javna preduzea PRIREIVA MATERIJALA:Direktori Javnih preduzea

  Rok:Po ukazanoj potrebi Prijedlog rjeenja o dodjeli graevinskog zemljita putem konkursa PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za geodetske i imovinsko pravne poslove

  Rok:kontinuirano u toku godine Nacrti(Prijedlozi) Kantonalnih i Federalnih Zakona PREDLAGA:Vlada Federacije BiH/kantona PRIREIVA MATERIJALA:resorna ministarstva

  Rok:Po ukazanoj potrebi Razmatranje i pripremanje prijedloga dokumenata iz oblasti prostornog ureenja PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove

  Rok:Po ukazanoj potrebi

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  27 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Pripremanje drugih akata,podnoenje izvjetaja i informacija koji se tokom ovog kvartala stave u nadlenost slube

  PREDLAGA:Opinski Naelnik PRIREIVA MATERIJALA:Sluba za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove

  Rok:Po ukazanoj potrebi

  PLANIRANE SVEANE SJEDNICE OPINSKOG VIJEA Sveana sjednica Opinskog Vijea u povodu 1.marta, Dana nezavisnosti Sveana sjednica Opinskog Vijea u povodu 10.septembra, Dana Opine Banovii Sveana sjednica Opinskog Vijea u povodu 25.novembra, Dana dravnosti BiH

  ZADACI OPINSKOG NAELNIKA I OPINSKIH SLUBI ZA UPRAVU U VEZI SA REALIZACIJOM PROGRAMA RADA OPINSKOG VIJEA Zadaci Opinskog Naelnika i opinskih slubi za upravu kojim rukovodi, u vezi sa realizacijom ovog Programa su sledei:

  Da na vrijeme i u okviru rokova zadatih ovim Programom pripremaju i dostavljaju Opinskom vijeu nacrte i prijedloge akata na razmatranje

  Po potrebi i na zahtjev Opinskog Vijea dostavljaju izvjetaje o stanju u odreenim oblastima, o izvravanju Zakona i propisa Opinskog Vijea i provoenju utvrene politike kao i izvravanju pojedinanih akata opinskog Vijea za ije provoenje, odnosno izvravanje su nadleni

  Da odgovaraju na pitanja Opinskih vijenika pojedinano kao i Vijea u cjelini, kako u vezi realizacije ovog programa, tako i u vezi sa redovnim poslovima i zadacima

  Da pripremaju analitike, informativne i druge materijale za potrebe Vijea i preduzimaju druge radnje i aktivnosti utvrene Zakonom i podzakonskim aktima a naroito Zakonom o organizaciji uprave u F BiH(Slubene Novine F BiH, broj:35/05) a vezanu su za uspjenu realizaciju ovog Programa i Programa rada Opinskog Naelnika i slubi za upravu.

  Rokovi u ovom Programu utvreni su okvirno.Opinsko Vijee obavezuje Opinskog Naelnika i opinske slube za upravu da, bez obzira na odreene rokove odmah pristupe izradi materijala kako bi se u sluaju potrebe mogli uvrstiti u dnevni red sjednice Opinskog Vijea. Prireivai materijala su duni materijal koji e se razmatrati na sjednici Opinskog vijea dostaviti Strunoj slubi Opinskog Vijea najkasnije 8 (osam) dana prije odravanja sjednice i to obavezno u printanoj i elektronskoj verziji.

  ZADACI STRUNE SLUBE OPINSKOG VIJEA I STALNIH KOMISIJA OPINSKOG VIJEA U VEZI SA REALIZACIJOM PROGRAMA RADA OPINSKOG VIJEA Svoje aktivnosti u narednom periodu Struna Sluba Opinskog Vijea i stalne Komisije Opinskog Vijea bazirat e na potrebama Opinskog Vijea. Te aktivnosti ogledat e se na :

  Blagovremeno upuivanje prema Vijeu akata predvienih ovim Programom Usaglaavanje prijedloga akata sa vaeim zakonskim propisima Kompletiranje akata u pogledu odreenih dokumenata u svrhu donoenja akata na Vijeu Obezbjeenju i sprovoenju potrebnih procedura usaglaavanja prijedloga akata putem radnih tijela

  Opinskog Vijea Utvrivanju prioriteta-hitnosti prijedloga akata za usvajanje Praenju realizacije usvojenih akata i izvjetavanju Vijea o tome Umnoavanje materijala za sjednice Opinskog vijea Blagovremanu dostavu-uruivanje usvojenih akata institucijama na koje se akta odnose uvanju i arhiviranju usvojenih akata

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  28 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  Objavljivanju akata u Slubenom glasniku Opine Banovii Kontinuiranoj saradnji sa predsjednicima Vijenikih klubova Svakodnevnoj saradnji sa opinskim slubama sa ciljem blagovremene i strune pripreme prijedloga

  akata za Vijee Saradnja sa Strunim slubama Opinskih Vijea sa nivoa Kantona i ire sa ciljem razmjene saznanja i

  iskustava Saradnja sa Strunom Slubom Skuptine Tuzlanskog kantona Saradnja sa Federalnim i Kantonalnim poslanicima sa podruja Opine Objavljivanje Slubenog Glasnika Opine Banovii na Web stranici Opine Banovii Obezbjeivanje uslova za redovan i efikasan rad Opinskog Vijea i radnih tijela Opinskog Vijea

  Pored naprijed navedenih aktivnosti, struna sluba Opinskog vijea e i u narednom periodu obavljati poslove i radne zadatke utvrene vaeim zakonskim propisima, statutom Opine Banovii, Poslovnikom o radu Opinskog Vijea i drugim opinskim aktima. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-43/16 Datum, 28.01.2016. godine

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  29 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-18/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Zahtjev MZ Podgorje za nabavku i ugradnju kotla, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Daje se saglasnost Opinskom naelniku da sa stavke Tekua rezerva odobri sredstva u iznosu 5.250,00 KM po Zahjtjevu broj: 515-P 2/2016. od 19.01.2016. godine za finansijsku pomo MZ Podgorje za nabavku kotla za grijanje podrune kole u MZ Podgorje.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  30 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-19/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Zahtjev JU Centar za zatitu, razvoj i promociju turizma Banovii za subvenciju dijela trokova kupovine Led ekrana, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Prihvata se Zahtjev JU Centar za zatitu, razvoj i promociju turizma Banovii, te se ovlauje Opinski naelnik Opine Banovii da se na ime subvencije dijela trokova nabavke Led ekrana po Zahtjevu JU Centar za zatitu, razvoj i promociju turizma Banovii broj: 01-21/16 od 22.01.2016. godine sa stavke transfer za posebne namjene javnim ustanovama izvri prenos novanih sredstava na raun JU Centar za zatitu, razvoj i promociju turizma Banovii u iznosu 10.000,00 KM.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  31 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-20/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Informaciju o stanju u poslovnom prostoru Banka u ulici Alije Izetbegovia 70, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Obzirom da postoji sumnja da je u objektu zvani Banka u ulici Alije Izetbegovia broj 70 vlasnika Ikanovi Zehrudina prilikom izvoenja nelegalnih radova dolo do ugroavanja imovine i sigurnosti etanih vlasnika, Opinsko vijee trai od Opinskog naelnika da se izradi projekat ruenja nelegalno izgraenih graevinskih elemenata u objektu u cilju dovoenja objekta u prvobitno stanje.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  32 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-21/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Informaciju o stanju u poslovnom prostoru Banka u ulici Alije Izetbegovia 70, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Obzirom da postoji sumnja da je u objektu zvani Banka u ulici Alije Izetbegovia broj 70 vlasnika Ikanovi Zehrudina prilikom izvoenja nelegalnih radova dolo do ugroavanja imovine i sigurnosti etanih vlasnika, Opinsko vijee trai od Opinskog naelnika da ukoliko se potvrde sumnje pokrene postupak protiv osoba koje su uestvovale u nelegalnim radnjama u pomenutom objektu.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  33 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-22/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Zahtjev za finansijsku pomo JP Komunalno d.o.o. Banovii, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Daje se saglasnost Opinskom naelniku da sa stavke subvencije javnim preduzeima Odobri sredstva u iznosu 100.000,00 KM po Zahtjevu broj: 04-64/2016 za finansijsku pomo JP Komunalno d.o.o. Banovii.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  34 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-23/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada Opinskog naelnika i opinskog organa uprave za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Usvaja se Program rada Opinskog naelnika i opinskog organa uprave za 2016. godinu.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  35 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-24/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada JU SKC Banovii za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Usvaja se Program rada JU SKC Banovii za 2016. godinu.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  36 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-25/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada JU Centar za socijalni rad Banovii za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Usvaja se Program rada JU Centar za socijalni rad Banovii za 2016. godinu.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  37 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-26/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada JU Djeije obdanite Banovii za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  a) Usvaja se Program rada JU Djeije obdanite Banovii za 2016. godinu. b) Zaduuje se Osniva JU Djeije obdanite Banovii da realizuje preporuke predviene Programom

  rada za 2016. godinu, u cilju nabavke didaktikih sredstava i pomagala radi efikasnijeg rada ustanove.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  38 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-27/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Program rada JU Javna biblioteka Banovii za 2016. godinu, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  Usvaja se Program rada JU Javna biblioteka Banovii za 2016. godinu.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  39 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj: 10/01-02-28/16. Datum, 28.01.2016. godine Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 49/06), lana 25. Statuta Opine Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 3/08 i 11/11), lana 96. Poslovnika Opinskog vijea Banovii (Slubeni glasnik Opine Banovii, broj 7/06 i 9/11), Opinsko vijee Banovii na 45. redovnoj sjednici odranoj dana 28.01.2016. godine, razmatrajui Prijedlog izmjena i dopuna liste kapitalnih projekata Opine Banovii za period 2013-2017. godine, donijelo je slijedei

  ZAKLJUAK

  I

  a) Usvaja se Izmjena i dopuna liste kapitalnih projekata Opine Banovii za period 2013-2017. godine. b) Da se amandmani Kluba vijenika SDP dostave na uvid i razmatranje Timu za kapitalna planiranja.

  II

  Zakljuak stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u Slubenom glasniku Opine Banovii.

  PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA Nermin Delagi, s.r.

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  40 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  OPINA BANOVII

  IZMJENA I DOPUNA LISTE KAPITALNIH PROJEKATA OPINE BANOVII 2013-2017 GODINA

  JANUAR 2016.godine

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  41 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  IZMJENE I DOPUNE LISTE KAPITALNIH PROJEKATA OPINE BANOVII 2013-2017 GODINA Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija opine Banovii je na sastanku odranom dana 14.01.2016.godine razmatrao Prijedlog izmjena i dopune liste kapitalnih projekata opine Banovii dostavljen od strane Slube za planiranje, razvoj i poduzetnitvo putem Opinskog naelnika. U vezi s gore navedenim, Koordinacioni tim smatra opravdanim i svrsishodnim predloiti Opinskom vijeu Izmjene i dopunu liste kapitalnih projekata opine Banovii za period 2013-2017, godina kako slijedi: A/ Prijedlog Izmjene liste kapitalnih projekata

  1. Projekat Izgradnja objekta mjesne zajednice MZ Banovii Selo se brie sa liste 2. Projekat Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na Brionima MZ Oskova umjesto rijei puta treba

  da stoji cesta 3. Projekat Poboljanje vodosnabdijevanja u MZ Banovii Selo mijenja naziv u

  Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Banovii Selo 4. Projekti koji se kandiduju za gradske mjesne zajednice nee vie biti podijeljeni po mjesnim

  zajednicama nego e imati zajedniku odrednicu gradsko podruje

 • Preuzeto sa www.opcina-banovici.com.ba

  42 Slubeni glasnik Opine Banovii Godina: 19. Broj:1.

  Banovii, 04.02.2016. godine

  B/ DOPUNA LISTE KAPITALNIH PROJEKATA OPINE BANOVII 2013-2017

  Prijedlog novih projekata Shodno ukazanoj potrebi Koordinacioni tim predlae Opinskom vijeu na usvajanje sledee projekte:

  1.

  MZ ALJKOVII

  1. Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste za Lazine

  2. Izgradnja rezervoara na mjesnom vodovodu

  2.

  MZ BANOVII SELO

  1. Izgradnja pjeake staze Banovii Selo - Jezero

  2. Proirenje rasvjete na dionici Ambulanta Jezero i Centar-Stadion

  3. Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u Selu II

  4. Izgradnja i proirenje kanalizacije u Selu II

  5. Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u Banovii Selu

  3. MZ BREZOVAA

  1. Izgradnja vodovoda u MZ Brezovaa

  4.

  GRADSKO PODRUJE

  1. Izgradnja Trga rtava Srebrenice III faza

  2. Izgradnja parkinga u 119 MBB (iza objekta biroa)

  3 Izgradnja parking prostora u 119 MBB (iza zgrade trgovaka)

  4 Izgradnja Gradske pijace

  5 Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Patriotska liga

  6 Izgradnja stepenita kod Sportske dvorane

  7 Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste (dionica III) na Brezicima

  8. Izgradnja Aneksa zgrade JZU Dom zdravlja

  5. MZ GRIVICE

  1. Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u naselju ifluk

  6. MZ PRIBITKOVII

  1. Zavretak spomen obiljeja u mjesnoj zajednici

  7. MZ TULOVII

  1.

  Rekonstrukcija mjesnog vodovod