44
UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. List izlazi po potrebi UREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKI Telefon: 021/841-125, Fax: 021/841-409 E-mail: [email protected] GODINA LI. BROJ 3 IMOTSKI, 20. veljače 2019. GODIŠNJA PRETPLATA: 100 kn PLAĆA SE NA RAČUN BROJ: 2500009-1815500003 SADRŽAJ GRADSKO VIJEĆE 1. Odluka prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski .................................................................... 1 2. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu – I. izmjena ................................................................ 2 3. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi ................................................................................................. 37 4. Odluka o koecijentima za obračun plaća službenika i namještenika........................................................................ 38 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imo- tskog za 2019. godinu ................................................................................................................................................ 40 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Imotskog.............................................................................. 41 7. Odluka o suglasnosti na izmjenu i dopunu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog ko- munalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ............................................................................................. 41 8. Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JVP Imotski ..................................................................................... 41 GRADONAČELNIK 1. Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Imotskog ................................ 42 Na temelju članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donosi ODLUKU o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski Članak 1. Ovom Odlukom dozvoljava se prodaja neizgra- đenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski koje nekretnine su upisane u ZU 2525 K.O. Vinjani, a označene kako slijedi: 1. kat. čest. 4786/36, pov. 6356 m² označena re- dnim brojem 5 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 2. kat. čest. 4786/38, pov. 4499 m² označena re- dnim brojem 7 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 3. kat. čest. 4786/39, pov. 5885 m² označena re- dnim brojem 8 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 4. kat. čest. 4786/40, pov. 3963 m² označena re- dnim brojem 9 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 5. kat. čest. 4786/41, pov. 3690 m² označena re- dnim brojem 10 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. Članak 2. Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti objavljen u službenom listu “Narodne novine”. Članak 3. Najniža cijena po kojoj nekretnine mogu biti prodane utvrđuje se u novčanom iznosu od 15 (petnaest) kuna po metru kvadratnom.

Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 1

UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur.List izlazi po potrebiUREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKITelefon: 021/841-125, Fax: 021/841-409E-mail: [email protected]

GODINA LI. BROJ 3

IMOTSKI, 20. veljače 2019.

GODIŠNJA PRETPLATA: 100 knPLAĆA SE NA RAČUN BROJ: 2500009-1815500003

S A D R Ž A JGRADSKO VIJEĆE1. Odluka prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski .................................................................... 12. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu – I. izmjena ................................................................ 23. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi ................................................................................................. 374. Odluka o koefi cijentima za obračun plaća službenika i namještenika ........................................................................ 385. Odluka o raspoređivanju sredstava za fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imo- tskog za 2019. godinu ................................................................................................................................................ 406. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Imotskog .............................................................................. 417. Odluka o suglasnosti na izmjenu i dopunu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog ko- munalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ............................................................................................. 418. Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JVP Imotski ..................................................................................... 41

GRADONAČELNIK1. Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Imotskog ................................ 42

Na temelju članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donosi

O D L U K Uo prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni

Vinjani Gornji – Imotski

Članak 1.

Ovom Odlukom dozvoljava se prodaja neizgra-đenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski koje nekretnine su upisane u ZU 2525 K.O. Vinjani, a označene kako slijedi:1. kat. čest. 4786/36, pov. 6356 m² označena re-

dnim brojem 5 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

2. kat. čest. 4786/38, pov. 4499 m² označena re-dnim brojem 7 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

3. kat. čest. 4786/39, pov. 5885 m² označena re-dnim brojem 8 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

4. kat. čest. 4786/40, pov. 3963 m² označena re-dnim brojem 9 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

5. kat. čest. 4786/41, pov. 3690 m² označena re-dnim brojem 10 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

Članak 2.

Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti objavljen u službenom listu “Narodne novine”.

Članak 3.

Najniža cijena po kojoj nekretnine mogu biti prodane utvrđuje se u novčanom iznosu od 15 (petnaest) kuna po metru kvadratnom.

Page 2: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 2

Članak 4.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Imotskog da propiše uvjete i provede cjelokupni postupak javnog natječaja, te zaključi ugovore o kupoprodaji nekretnina s najpovoljnijim ponuditeljima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i cijeni nekretnina u Gospoda-rskoj zoni Vinjani Gornji i Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i cijeni nekretnina u Gospoda-rskoj zoni Vinjani Gornji (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 1/12).

Članak 6.

Stavlja se izvan snage Odluka o prodaji zemlji-šta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji Z.U. 2525 K.O. Vinjani (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 3/12) u dijelu koji se odnosi na prodaju nekre-tnina iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-01/19-01/01UR.BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni gla-snik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na sjednici na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donijelo je

O D L U K Uo izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019.

godinu – I. IZMJENE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 44.332.000,00 1.575.000,00 3.6% 45.907.000,00Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 313.000,00 0,00 0.0% 313.000,00Rashodi poslovanja 32.889.500,00 1.475.000,00 4.5% 34.364.500,00Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 11.755.500,00 100.000,00 0.9% 11.855.500,00RAZLIKA 0,00 0,00 0,0% 0,00B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od fi nancijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,0% 0,00Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,0% 0,00VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00

PromjenaPlanirano

Iznos (%)Novi iznos

Page 3: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 3

PRO

MJE

NA

BR

OJ

KO

NTA

VRST

A P

RIH

OD

A /

RA

SHO

DA

PLA

NIR

AN

OIZ

NO

S(%

)N

OVI

IZN

OS

A. R

UN

PR

IHO

DA

I R

ASH

OD

A6

Prih

odi p

oslo

vanj

a44

.332

.000

,00

1.57

5.00

0,00

3.6%

45.9

07.0

00,0

061

Prih

odi o

d po

reza

25.5

00.0

00,0

01.

575.

000,

006.

2%27

.075

.000

,00

611

Pore

z i p

rirez

na

doho

dak

24.5

00.0

00,0

01.

575.

000,

006.

4%26

.075

.000

,00

613

Pore

zi n

a im

ovin

u65

0.00

0,00

0,00

0.0%

650.

000,

0061

4Po

rezi

na

robu

i us

luge

350.

000,

000,

000.

0%35

0.00

0,00

63Po

moć

i iz

inoz

emst

va i

od s

ubje

kata

unu

tar o

pćeg

pro

raču

na6.

580.

000,

000,

000.

0%6.

580.

000,

0063

2Po

moć

i od

međ

unar

odni

h or

gani

zaci

ja te

inst

ituci

ja i

tijel

a EU

750.

000,

000,

000.

0%75

0.00

0,00

633

Pom

oći p

rora

čunu

iz d

rugi

h pr

orač

una

1.23

0.00

0,00

0,00

0.0%

1.23

0.00

0,00

634

Pom

oći o

d iz

vanp

rora

čuns

kih

koris

nika

2.25

0.00

0,00

0,00

0.0%

2.25

0.00

0,00

635

Pom

oći i

zrav

nan j

a za

dec

entr

aliz

irane

funk

cije

2.35

0.00

0,00

0,00

0.0%

2.35

0.00

0,00

64Pr

ihod

i od

imov

ine

500.

000,

000,

000.

0%50

0.00

0,00

641

Prih

odi o

d fin

anci

jske

imov

ine

20.0

00,0

00,

000.

0%20

.000

,00

642

Prih

odi o

d ne

finan

cijs

ke im

ovin

e48

0.00

0,00

0,00

0.0%

480.

000,

0065

Prih

odi o

d up

ravn

ih i

adm

inis

trat

ivni

h pr

isto

jbi,

pris

tojb

i po

pose

bnim

pro

pisi

ma

i nak

nada

11.7

40.0

00,0

00,

000.

0%11

.740

.000

,00

651

Upr

avne

i ad

min

istr

ativ

ne p

risto

jbe

478.

000,

000,

000.

0%47

8.00

0,00

652

Prih

odi p

o po

sebn

im p

ropi

sim

a6.

560.

000,

000,

000.

0%6.

560.

000,

0065

3K

omun

alni

dop

rinos

i i n

akna

de4.

702.

000,

000,

000.

0%4.

702.

000,

0068

Kaz

ne, u

prav

ne m

jere

i os

tali

prih

odi

12.0

00,0

00,

000.

0%12

.000

,00

681

Kaz

ne i

upra

vne

mje

re12

.000

,00

0,00

0.0%

12.0

00,0

07

Prih

odi o

d pr

odaj

e ne

finan

cijs

ke im

ovin

e31

3.00

0,00

0,00

0.0%

313.

000,

0072

Prih

odi o

d pr

odaj

e pr

oizv

eden

e du

gotr

ajne

imov

ine

313.

000,

000,

000.

0%31

3.00

0,00

721

Prih

odi o

d pr

oda j

e gr

ađev

insk

ih o

bjek

ata

313.

000,

000,

000.

0%31

3.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a32

.889

.500

,00

1.47

5.00

0,00

4.5%

34.3

64.5

00,0

031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e16

.943

.096

,00

- 2.5

78.0

00,0

0-1

5.2%

14.3

65.0

96,0

031

1Pl

aće

(Bru

to)

13.7

02.7

47,0

0- 2

.200

.000

,00

-16.

1%11

.502

.747

,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

697.

500,

000,

000.

0%69

7.50

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e2.

542.

849,

00- 3

78.0

00,0

0-1

4.9%

2.16

4.84

9,00

32M

ater

i jaln

i ras

hodi

8.55

1.28

5,00

2.77

8.00

0,00

32.5

%11

.329

.285

,00

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a50

0.80

0,00

- 12.

000,

00-2

.4%

488.

800,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

3.70

9.73

2,00

0,00

0.0%

3.70

9.73

2,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge2.

758.

000,

002.

790.

000,

0010

1.2%

5.54

8.00

0,00

3232

Usl

u ge

teku

ćeg

i inv

estic

ijsko

g od

ržav

anja

0,00

200.

000,

0010

0%20

0.00

0,00

3232

1U

slu g

e te

kuće

g i i

nves

ticijs

kog

održ

avan

ja g

rađe

vins

kih

obje

kata

0,00

200.

000,

0010

0%20

0.00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

o g o

dnos

a16

.000

,00

0,00

0.0%

16.0

00,0

0

Stra

nica

2 o

d 3

*Obr

ada

LC*

LC Š

ifra

apl.

(201

9)

Gra

d Im

otsk

iD

atum

:11.

02.2

019

Vrij

eme:

9:38

Page 4: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 4

PRO

MJE

NA

BR

OJ

KO

NTA

VRST

A P

RIH

OD

A /

RA

SHO

DA

PLA

NIR

AN

OIZ

NO

S(%

)N

OVI

IZN

OS

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

van j

a1.

566.

753,

000,

000.

0%1.

566.

753,

0034

Fina

nci js

ki ra

shod

i15

7.10

0,00

0,00

0.0%

157.

100,

0034

3O

stal

i fin

anci

jski

rash

odi

157.

100,

000,

000.

0%15

7.10

0,00

35Su

bven

cije

610.

000,

0010

0.00

0,00

16.4

%71

0.00

0,00

351

Subv

enci

je tr

gova

čkim

dru

štvi

ma

u ja

vnom

sek

toru

160.

000,

0010

0.00

0,00

62.5

%26

0.00

0,00

352

Subv

enci

je tr

gova

čkim

dru

štvi

ma,

zad

ruga

ma,

pol

jopr

ivre

dnic

ima

i obr

tnic

ima

izva

n ja

vnog

sek

tora

450.

000,

000,

000.

0%45

0.00

0,00

36Po

moć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pće g

pro

raču

na20

.000

,00

0,00

0.0%

20.0

00,0

036

3Po

moć

i unu

tar o

pće g

pro

raču

na20

.000

,00

0,00

0.0%

20.0

00,0

037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de2.

750.

000,

001.

150.

000,

0041

.8%

3.90

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

2.75

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

41.8

%3.

900.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di3.

858.

019,

0025

.000

,00

0.6%

3.88

3.01

9,00

381

Teku

će d

onac

ije3.

708.

019,

0025

.000

,00

0.7%

3.73

3.01

9,00

382

Kap

italn

e do

naci

je15

0.00

0,00

0,00

0.0%

150.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

11.7

55.5

00,0

010

0.00

0,00

0.9%

11.8

55.5

00,0

041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

du g

otra

jne

imov

ine

300.

000,

0010

0.00

0,00

33.3

%40

0.00

0,00

411

Mat

eri ja

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va50

.000

,00

0,00

0.0%

50.0

00,0

041

2N

emat

erija

lna

imov

ina

250.

000,

0010

0.00

0,00

40.0

%35

0.00

0,00

4126

Ost

ala

nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

0010

0.00

0,00

100%

100.

000,

0041

261

Ost

ala

nem

ater

i jaln

a im

ovin

a0,

0010

0.00

0,00

100%

100.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

u got

rajn

e im

ovin

e11

.289

.500

,00

0,00

0.0%

11.2

89.5

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

b jek

ti10

.438

.300

,00

0,00

0.0%

10.4

38.3

00,0

042

2Po

stro

jenj

a i o

prem

a67

9.20

0,00

0,00

0.0%

679.

200,

0042

3Pr

ijevo

zna

sred

stva

106.

000,

000,

000.

0%10

6.00

0,00

424

Kn j

ige,

um

jetn

ička

dje

la i

osta

le iz

ložb

ene

vrije

dnos

ti66

.000

,00

0,00

0.0%

66.0

00,0

045

Ras

hodi

za

doda

tna

ula g

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i16

6.00

0,00

0,00

0.0%

166.

000,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a13

6.00

0,00

0,00

0.0%

136.

000,

0045

3D

odat

na u

laga

nja

na p

rijev

ozni

m s

reds

tvim

a30

.000

,00

0,00

0.0%

30.0

00,0

0

Stra

nica

3 o

d 3

*Obr

ada

LC*

LC Š

ifra

apl.

(201

9)

Gra

d Im

otsk

iD

atum

:11.

02.2

019

Vrij

eme:

9:38

Page 5: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 5

PO

ZIC

IJA

BR

OJ

KO

NTA

VR

STA

RA

SH

OD

A /

IZD

ATA

KA

PLA

NIR

AN

OP

RO

MJE

NA

IZN

OS

PR

OM

JEN

A (%

)N

OV

I IZN

OS

SVEU

KU

PNO

RA

SHO

DI /

IZD

AC

I44

.645

.000

,00

1.57

5.00

0,00

3,53

46.2

20.0

00,0

0R

azdj

el10

0G

RA

DSK

O V

IJEĆ

E61

7.51

9,00

0,00

0,00

617.

519,

00G

lava

1000

1G

RA

DSK

O V

IJEĆ

E61

7.51

9,00

0,00

0,00

617.

519,

00G

lavn

i pro

gram

A01

/61

7.51

9,00

0,00

0,00

617.

519,

00Pr

ogra

m10

01D

ON

OŠE

NJE

AK

ATA

I M

JER

A IZ

DJE

L.PR

EDST

AV.

I IZ

VRŠN

IH T

IJEL

A59

7.51

9,00

0,00

0,00

597.

519,

00A

ktiv

nost

A10

0101

PRED

STA

VNIČ

KO

I IZ

VRŠN

O T

IJEL

O45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

01O

pće

javn

e us

luge

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

1Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a, fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

, van

jski

pos

lovi

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

12Fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

R00

0132

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

1001

02TE

KU

ĆA

ZA

LIH

A P

RO

RA

ČU

NA

115.

519,

000,

000,

0011

5.51

9,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

115.

519,

000,

000,

0011

5.51

9,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

Opć

e ja

vne

uslu

ge11

5.51

9,00

0,00

0,00

115.

519,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

011

Izvr

šna

i za

kono

davn

a tij

ela,

fina

ncijs

ki i

fiska

lni p

oslo

vi, v

anjs

ki p

oslo

vi11

5.51

9,00

0,00

0,00

115.

519,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0112

Fina

ncijs

ki i

fiska

lni p

oslo

vi11

5.51

9,00

0,00

0,00

115.

519,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a11

5.51

9,00

0,00

0,00

115.

519,

0038

Ost

ali r

asho

di11

5.51

9,00

0,00

0,00

115.

519,

0038

1Te

kuće

don

acije

115.

519,

000,

000,

0011

5.51

9,00

R00

0238

1TE

KUĆ

A ZA

LIH

A PR

OR

AČU

NA

115.

519,

000,

000,

0011

5.51

9,00

Akt

ivno

stA

1001

03VI

JEĆ

E N

AC

ION

ALN

IH M

AN

JIN

A32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

01O

pće

javn

e us

luge

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

1Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a, fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

, van

jski

pos

lovi

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

I IZM

JEN

E PR

OR

UN

A Z

A 2

019

POSE

BN

I DIO

2126

0 Im

otsk

i

Ante

Sta

rčev

ića

23

OIB

: 189

1997

8758

Gra

d Im

otsk

iD

atum

:11

.02.

2019

Vrij

eme:

9:48

Stra

nica

1 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 6: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 6P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0112

Fina

ncijs

ki i

fiska

lni p

oslo

vi32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

R00

0332

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Prog

ram

1002

PRO

GR

AM

PO

LITI

ČK

IH S

TRA

NA

KA

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Akt

ivno

stA

1002

02O

SNO

VNE

FUN

KC

IJE

STR

AN

AK

A20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

01O

pće

javn

e us

luge

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

1Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a, fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

, van

jski

pos

lovi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

12Fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R00

0438

1O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Raz

djel

200

TIJE

LA G

RA

DSK

E U

PRA

VE24

.541

.300

,00

400.

000,

001,

6324

.941

.300

,00

Gla

va20

001

JAVN

A U

PRA

VA I

AD

MIN

ISTR

AC

IJA

11.8

40.0

00,0

0- 2

.290

.000

,00

- 19,

349.

550.

000,

00G

lavn

i pro

gram

A01

/11

.840

.000

,00

- 2.2

90.0

00,0

0- 1

9,34

9.55

0.00

0,00

Prog

ram

2001

JAVN

A U

PRA

VA I

AD

MIN

ISTR

AC

IJA

11.8

40.0

00,0

0- 2

.290

.000

,00

- 19,

349.

550.

000,

00A

ktiv

nost

A20

0101

JAVN

A U

PRA

VA I

AD

MIN

ISTR

AC

IJA

11.8

40.0

00,0

0- 2

.290

.000

,00

- 19,

349.

550.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I11

.840

.000

,00

- 2.2

90.0

00,0

0- 1

9,34

9.55

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

Opć

e ja

vne

uslu

ge11

.840

.000

,00

- 2.2

90.0

00,0

0- 1

9,34

9.55

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

1Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a, fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

, van

jski

pos

lovi

11.8

40.0

00,0

0- 2

.290

.000

,00

- 19,

349.

550.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0112

Fina

ncijs

ki i

fiska

lni p

oslo

vi11

.840

.000

,00

- 2.2

90.0

00,0

0- 1

9,34

9.55

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a11

.275

.000

,00

- 2.2

90.0

00,0

0- 2

0,31

8.98

5.00

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

6.82

6.00

0,00

- 2.5

78.0

00,0

0- 3

7,77

4.24

8.00

0,00

311

Plać

e (B

ruto

)5.

500.

000,

00- 2

.200

.000

,00

- 40,

003.

300.

000,

00R

0005

311

Plać

e (B

ruto

)5.

500.

000,

00- 2

.200

.000

,00

- 40,

003.

300.

000,

0031

2O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e38

0.00

0,00

0,00

0,00

380.

000,

00R

0007

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

380.

000,

000,

000,

0038

0.00

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e94

6.00

0,00

- 378

.000

,00

- 39,

9656

8.00

0,00

R00

0931

3O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e94

6.00

0,00

- 378

.000

,00

- 39,

9656

8.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

3.54

4.00

0,00

188.

000,

005,

303.

732.

000,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

200.

000,

00- 1

2.00

0,00

- 6,0

018

8.00

0,00

R00

1132

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

200.

000,

00- 1

2.00

0,00

- 6,0

018

8.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju80

5.00

0,00

0,00

0,00

805.

000,

00R

0012

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju-ja

vna

upra

va i

adm

inis

traci

ja32

0.00

0,00

0,00

0,00

320.

000,

00R

0017

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju -

održ

avan

je g

rađe

vins

kih

obje

kata

85.0

00,0

00,

000,

0085

.000

,00

R00

1932

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

- od

ržav

anje

prij

evoz

nih

sred

stav

a35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00R

0021

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju -

održ

avan

je p

ostro

jenj

a i o

prem

e14

.000

,00

0,00

0,00

14.0

00,0

0

Stra

nica

2 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 7: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 7P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SR

0157

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju -

održ

avan

je o

prem

e pa

rkira

lišta

36.0

00,0

00,

000,

0036

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge1.

573.

000,

0020

0.00

0,00

12,7

11.

773.

000,

00R

0013

323

Ras

hodi

za

uslu

ge -

javn

a up

rava

i ad

min

istra

cija

1.28

0.00

0,00

0,00

0,00

1.28

0.00

0,00

R00

1832

3R

asho

di z

a us

luge

- od

ržav

anje

gra

đevi

nski

h ob

jeka

ta83

.000

,00

0,00

0,00

83.0

00,0

0R

0020

323

Ras

hodi

za

uslu

ge -

održ

avan

je p

rijev

ozni

h sr

edst

ava

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

R00

2232

3R

asho

di z

a us

luge

- od

ržav

anje

pos

troje

nja

i opr

eme

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

R00

2332

3R

asho

di z

a us

luge

- od

ržav

anje

opr

eme

park

irališ

ta13

0.00

0,00

0,00

0,00

130.

000,

0032

32U

slug

e te

kuće

g i i

nves

ticijs

kog

održ

avan

ja0,

0020

0.00

0,00

100,

0020

0.00

0,00

R01

8232

321

Ras

hodi

za

uslu

ge -

sana

cija

gra

đ. o

bjek

ata

u pr

iv.v

lasn

ištv

u0,

0020

0.00

0,00

100,

0020

0.00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a16

.000

,00

0,00

0,00

16.0

00,0

0R

0014

324

Ras

hodi

pos

lova

nja

- stru

čno

usav

ršav

anje

16.0

00,0

00,

000,

0016

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a95

0.00

0,00

0,00

0,00

950.

000,

00R

0015

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a95

0.00

0,00

0,00

0,00

950.

000,

0034

Fina

ncijs

ki ra

shod

i12

5.00

0,00

0,00

0,00

125.

000,

0034

3O

stal

i fin

anci

jski

rash

odi

125.

000,

000,

000,

0012

5.00

0,00

R00

1634

3K

amat

e za

prim

ljene

kre

dite

i za

jmov

e12

5.00

0,00

0,00

0,00

125.

000,

0035

Subv

enci

je61

0.00

0,00

100.

000,

0016

,39

710.

000,

0035

1Su

bven

cije

trgo

vačk

im d

rušt

vim

a u

javn

om s

ekto

ru16

0.00

0,00

100.

000,

0062

,50

260.

000,

00R

0159

351

Subv

enci

je tr

gova

čkim

dru

štvi

ma

u ja

vnom

sek

toru

160.

000,

0010

0.00

0,00

62,5

026

0.00

0,00

352

Subv

enci

je tr

gova

čkim

dru

štvi

ma,

zad

ruga

ma,

pol

jopr

ivre

dnic

ima

i obr

tnic

ima

izva

n ja

vnog

sek

tora

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

R00

2435

2S

ubve

ncije

za

razv

oj tu

rizm

a12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

00R

0025

352

Pot

icaj

ne m

jere

za

razv

oj m

alog

obr

tniš

tva

i pod

uzet

ništ

va20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0026

352

Sub

venc

ije z

a po

ljopr

ivre

du13

0.00

0,00

0,00

0,00

130.

000,

0036

Pom

oći d

ane

u in

ozem

stvo

i un

utar

opć

eg p

rora

čuna

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

363

Pom

oći u

nuta

r opć

eg p

rora

čuna

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R01

6036

3Po

moć

i unu

tar o

pćeg

pro

raču

na20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

2K

apita

lne

dona

cije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

R00

5638

2K

apita

lne

dona

cije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e56

5.00

0,00

0,00

0,00

565.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e56

5.00

0,00

0,00

0,00

565.

000,

0042

2Po

stro

jenj

a i o

prem

a48

0.00

0,00

0,00

0,00

480.

000,

00R

0027

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

280.

000,

000,

000,

0028

0.00

0,00

R00

2842

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a - n

abav

a ko

ntej

nera

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

423

Prije

vozn

a sr

edst

va85

.000

,00

0,00

0,00

85.0

00,0

0R

0158

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

- nab

ava

85.0

00,0

00,

000,

0085

.000

,00

Gla

va20

002

PRO

GR

AM

OD

RŽA

VAN

JA K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E1.

963.

000,

002.

590.

000,

0013

1,94

4.55

3.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

1.96

3.00

0,00

2.59

0.00

0,00

131,

944.

553.

000,

00Pr

ogra

m20

02PR

OG

RA

M O

DR

ŽAVA

NJA

KO

MU

NA

LNE

INFR

AST

RU

KTU

RE

1.96

3.00

0,00

2.59

0.00

0,00

131,

944.

553.

000,

00A

ktiv

nost

A20

0201

OD

RŽA

VAN

JE K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E1.

963.

000,

002.

590.

000,

0013

1,94

4.55

3.00

0,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

1.96

3.00

0,00

2.59

0.00

0,00

131,

944.

553.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi61

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

163,

931.

610.

000,

00

Stra

nica

3 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 8: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 8P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

045

Prom

et61

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

163,

931.

610.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0451

Ces

tovn

i pro

met

610.

000,

001.

000.

000,

0016

3,93

1.61

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a61

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

163,

931.

610.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di61

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

163,

931.

610.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

210.

000,

000,

000,

0021

0.00

0,00

R00

3332

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

- od

ržav

anje

ces

ta i

javn

ih p

ovrš

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

R00

3532

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

- iz

rada

kuć

nih

broj

eva

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge40

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

250,

001.

400.

000,

00R

0034

323

Ras

hodi

za

uslu

ge-o

drža

vanj

e ce

sta

i jav

nih

povr

šina

400.

000,

001.

000.

000,

0025

0,00

1.40

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

Zašt

ita o

koliš

a23

7.00

0,00

890.

000,

0037

5,53

1.12

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

6Po

slov

i i u

slug

e za

štite

oko

liša

koji

nisu

dru

gdje

svr

stan

i23

7.00

0,00

890.

000,

0037

5,53

1.12

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

60Po

slov

i i u

slug

e za

štite

oko

liša

koji

nisu

dru

gdje

svr

stan

i23

7.00

0,00

890.

000,

0037

5,53

1.12

7.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a23

7.00

0,00

890.

000,

0037

5,53

1.12

7.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

237.

000,

0089

0.00

0,00

375,

531.

127.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

110.

000,

000,

000,

0011

0.00

0,00

R00

2932

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

-odr

žava

nje

i ure

đenj

e ze

leni

h po

vrši

na11

0.00

0,00

0,00

0,00

110.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

127.

000,

0089

0.00

0,00

700,

791.

017.

000,

00R

0030

323

Ras

hodi

za

uslu

ge -

održ

avan

je i

uređ

enje

zel

enih

pov

ršin

a87

.000

,00

500.

000,

0057

4,71

587.

000,

00R

0036

323

Ras

hodi

za

uslu

ge -

održ

avan

je g

robl

ja40

.000

,00

390.

000,

0097

5,00

430.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

1.11

6.00

0,00

700.

000,

0062

,72

1.81

6.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

4U

lična

rasv

jeta

1.11

6.00

0,00

700.

000,

0062

,72

1.81

6.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

40U

lična

rasv

jeta

1.11

6.00

0,00

700.

000,

0062

,72

1.81

6.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

116.

000,

0070

0.00

0,00

62,7

21.

816.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

116.

000,

0070

0.00

0,00

62,7

21.

816.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

R00

3132

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

- od

ržav

anje

ulič

ne ra

svje

te1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

116.

000,

0070

0.00

0,00

603,

4581

6.00

0,00

R00

3232

3R

asho

di z

a us

luge

- od

ržav

anje

ulič

ne ra

svje

te11

6.00

0,00

700.

000,

0060

3,45

816.

000,

00G

lava

2000

3IZ

GR

AD

NJA

KA

PITA

LNIH

OB

JEK

ATA

10.7

38.3

00,0

010

0.00

0,00

0,93

10.8

38.3

00,0

0G

lavn

i pro

gram

A01

/10

.738

.300

,00

100.

000,

000,

9310

.838

.300

,00

Prog

ram

2003

IZG

RA

DN

JA K

API

TALN

IH O

BJE

KA

TA10

.738

.300

,00

100.

000,

000,

9310

.838

.300

,00

Akt

ivno

stA

3000

20R

AZV

OJN

I PR

OJE

KT

U T

UR

IZM

U- T

OPA

NA

VID

IKO

VAC

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

047

Ost

ale

indu

strij

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0474

Više

nam

jens

ki ra

zvoj

ni p

roje

kti

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Stra

nica

4 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 9: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 9P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S41

2N

emat

erija

lna

imov

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

R01

6141

2N

emat

erija

lna

imov

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

21O

STA

LA N

EMA

TER

IJA

LNA

IMO

VIN

A0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

0,00

100.

000,

0010

0,00

100.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

7O

stal

e in

dust

rije

0,00

100.

000,

0010

0,00

100.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0474

Više

nam

jens

ki ra

zvoj

ni p

roje

kti

0,00

100.

000,

0010

0,00

100.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

41R

asho

di z

a na

bavu

nep

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

4126

Ost

ala

nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

R01

8341

261

Ost

ala

nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

0010

0.00

0,00

100,

0010

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0031

KA

PITA

LNI P

RO

JEK

TI E

U75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

00Iz

vor

5.1.

POM

I IZ

INO

Z. I

SUB

JE. U

NU

TAR

OPĆ

EG P

RO

RA

ČU

NA

750.

000,

000,

000,

0075

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

064

Ulič

na ra

svje

ta75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0640

Ulič

na ra

svje

ta75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

00R

0055

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

750.

000,

000,

000,

0075

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0301

ZEM

LJIŠ

TE50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Iz

vor

7.1.

PRIH

OD

I OD

PR

OD

AJE

NEP

RO

IZ.IM

OVI

NE

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

7O

stal

e in

dust

rije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

74Vi

šena

mje

nski

razv

ojni

pro

jekt

i50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0R

0037

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

ktK

2003

03C

ESTE

1.68

0.80

0,00

0,00

0,00

1.68

0.80

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

643.

800,

000,

000,

0064

3.80

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

643.

800,

000,

000,

0064

3.80

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

643.

800,

000,

000,

0064

3.80

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et64

3.80

0,00

0,00

0,00

643.

800,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e64

3.80

0,00

0,00

0,00

643.

800,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e64

3.80

0,00

0,00

0,00

643.

800,

00

Stra

nica

5 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 10: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 10P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti64

3.80

0,00

0,00

0,00

643.

800,

00R

0040

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

643.

800,

000,

000,

0064

3.80

0,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

1.03

7.00

0,00

0,00

0,00

1.03

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

1.03

7.00

0,00

0,00

0,00

1.03

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

1.03

7.00

0,00

0,00

0,00

1.03

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et1.

037.

000,

000,

000,

001.

037.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

037.

000,

000,

000,

001.

037.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e1.

037.

000,

000,

000,

001.

037.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti1.

037.

000,

000,

000,

001.

037.

000,

00R

0165

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

1.03

7.00

0,00

0,00

0,00

1.03

7.00

0,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

045

Prom

et0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0451

Ces

tovn

i pro

met

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00R

0162

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0304

UR

EĐEN

JE P

OLJ

SKIH

PU

TEVA

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0R

0041

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0164

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0305

VOD

OVO

D50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00

Stra

nica

6 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 11: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 11P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

3O

pskr

ba v

odom

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

30O

pskr

ba v

odom

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00R

0042

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

3O

pskr

ba v

odom

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

30O

pskr

ba v

odom

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00R

0163

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0306

KA

NA

LIZA

CIJ

A1.

500.

000,

000,

000,

001.

500.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

3O

pskr

ba v

odom

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

30O

pskr

ba v

odom

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00R

0043

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

3O

pskr

ba v

odom

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

30O

pskr

ba v

odom

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00R

0171

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0307

OD

VOD

NJA

650.

000,

000,

000,

0065

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

650.

000,

000,

000,

0065

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

063

Ops

krba

vod

om65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

00

Stra

nica

7 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 12: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 12P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0630

Ops

krba

vod

om65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti65

0.00

0,00

0,00

0,00

650.

000,

00R

0044

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

650.

000,

000,

000,

0065

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0308

UR

EĐEN

JE IG

RA

LIŠT

A20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

3O

pskr

ba v

odom

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

30O

pskr

ba v

odom

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0045

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0309

IZG

RA

DN

JA G

RO

BN

ICA

I U

REĐ

ENJE

GR

OB

LJA

750.

000,

000,

000,

0075

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

537.

000,

000,

000,

0053

7.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

066

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0660

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti53

7.00

0,00

0,00

0,00

537.

000,

00R

0046

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

537.

000,

000,

000,

0053

7.00

0,00

Izvo

r7.

2.PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE P

RO

IZVE

DEN

E D

UG

OTR

.IMO

VIN

E21

3.00

0,00

0,00

0,00

213.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

213.

000,

000,

000,

0021

3.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

6R

asho

di v

ezan

i za

stan

ovan

je i

kom

. pog

odno

sti k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

213.

000,

000,

000,

0021

3.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

60R

asho

di v

ezan

i za

stan

ovan

je i

kom

. pog

odno

sti k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

213.

000,

000,

000,

0021

3.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e21

3.00

0,00

0,00

0,00

213.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e21

3.00

0,00

0,00

0,00

213.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti21

3.00

0,00

0,00

0,00

213.

000,

00R

0167

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

213.

000,

000,

000,

0021

3.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

0310

PRO

J.D

OK

UM

ENTA

CIJ

A Z

A D

J.VR

TIĆ

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r7.

2.PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE P

RO

IZVE

DEN

E D

UG

OTR

.IMO

VIN

E0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

047

Ost

ale

indu

strij

e0,

000,

000,

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0474

Više

nam

jens

ki ra

zvoj

ni p

roje

kti

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

00

Stra

nica

8 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 13: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 13P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S41

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

000,

000,

000,

00R

0038

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

ktK

2003

20PR

OST

OR

NI P

LAN

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r7.

2.PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE P

RO

IZVE

DEN

E D

UG

OTR

.IMO

VIN

E50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

047

Ost

ale

indu

strij

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0474

Više

nam

jens

ki ra

zvoj

ni p

roje

kti

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0R

0039

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

ktK

2030

10U

REĐ

ENJE

MR

TVA

ČN

ICA

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

9.20

0,00

0,00

0,00

9.20

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e9.

200,

000,

000,

009.

200,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

066

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni9.

200,

000,

000,

009.

200,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0660

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni9.

200,

000,

000,

009.

200,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e9.

200,

000,

000,

009.

200,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e9.

200,

000,

000,

009.

200,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti9.

200,

000,

000,

009.

200,

00R

0047

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

9.20

0,00

0,00

0,00

9.20

0,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

20.8

00,0

00,

000,

0020

.800

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

066

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0660

Ras

hodi

vez

ani z

a st

anov

anje

i ko

m. p

ogod

nost

i koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

.800

,00

0,00

0,00

20.8

00,0

0R

0177

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

20.8

00,0

00,

000,

0020

.800

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3011

UR

EĐEN

JE U

LIC

A I

POTP

OR

NIH

ZID

OVA

800.

000,

000,

000,

0080

0.00

0,00

Izvo

r4.

1.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

OG

DO

PRIN

OSA

702.

000,

000,

000,

0070

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

702.

000,

000,

000,

0070

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

702.

000,

000,

000,

0070

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et70

2.00

0,00

0,00

0,00

702.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e70

2.00

0,00

0,00

0,00

702.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e70

2.00

0,00

0,00

0,00

702.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti70

2.00

0,00

0,00

0,00

702.

000,

00

Stra

nica

9 o

d 32

*Obr

ada

LC*

LC14

7RP

-IRIP

Page 14: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 14P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SR

0178

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

702.

000,

000,

000,

0070

2.00

0,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

98.0

00,0

00,

000,

0098

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

98.0

00,0

00,

000,

0098

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

5Pr

omet

98.0

00,0

00,

000,

0098

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

51C

esto

vni p

rom

et98

.000

,00

0,00

0,00

98.0

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e98

.000

,00

0,00

0,00

98.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e98

.000

,00

0,00

0,00

98.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti98

.000

,00

0,00

0,00

98.0

00,0

0R

0170

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

98.0

00,0

00,

000,

0098

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3012

UR

EĐEN

JE G

RA

DSK

E TR

ŽNIC

E35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00Iz

vor

4.2.

PRIH

OD

I OD

KO

MU

NA

LNE

NA

KN

AD

E35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

045

Prom

et35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0451

Ces

tovn

i pro

met

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00R

0174

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3013

UR

EĐEN

JE I

SAN

AC

IJA

OD

LAG

ALI

ŠTA

KO

ZJA

ČIĆ

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r4.

2.PR

IHO

DI O

D K

OM

UN

ALN

E N

AK

NA

DE

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

Zašt

ita o

koliš

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

051

Gos

poda

renj

e ot

pado

m20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0510

Gos

poda

renj

e ot

pado

m20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0175

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3014

PRO

JEK

T ZA

REC

IKLA

ŽNO

DVO

RIŠ

TE87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

05Za

štita

oko

liša

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

1G

ospo

dare

nje

otpa

dom

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

10G

ospo

dare

nje

otpa

dom

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

0R

0051

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3015

SAN

AC

IJA

NEL

EGA

LNIH

OD

LAG

ALI

ŠTA

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Stra

nica

10

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 15: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 15P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

4.2.

PRIH

OD

I OD

KO

MU

NA

LNE

NA

KN

AD

E90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

05Za

štita

oko

liša

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

1G

ospo

dare

nje

otpa

dom

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

10G

ospo

dare

nje

otpa

dom

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0R

0176

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3016

UR

EĐEN

JE P

OD

UZE

TNIČ

KE

ZON

E G

RA

DA

IMO

TSK

OG

1.30

0.00

0,00

0,00

0,00

1.30

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

7O

stal

e in

dust

rije

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

74Vi

šena

mje

nski

razv

ojni

pro

jekt

i30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00R

0053

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

04Ek

onom

ski p

oslo

vi1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

047

Ost

ale

indu

strij

e1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0474

Više

nam

jens

ki ra

zvoj

ni p

roje

kti

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti1.

000.

000,

000,

000,

001.

000.

000,

00R

0168

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

1.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3017

IZG

RA

DN

JA J

AVN

E R

ASV

JETE

U IM

OTS

KO

M40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

06U

slug

e un

apre

đenj

a st

anov

anja

i za

jedn

ice

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

4U

lična

rasv

jeta

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja06

40U

lična

rasv

jeta

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00R

0054

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3018

IZG

RA

DN

JA S

OR

TIR

NIC

E30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00Iz

vor

4.2.

PRIH

OD

I OD

KO

MU

NA

LNE

NA

KN

AD

E41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

05Za

štita

oko

liša

41.2

00,0

00,

000,

0041

.200

,00

Stra

nica

11

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 16: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 16P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

051

Gos

poda

renj

e ot

pado

m41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0510

Gos

poda

renj

e ot

pado

m41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti41

.200

,00

0,00

0,00

41.2

00,0

0R

0173

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

41.2

00,0

00,

000,

0041

.200

,00

Izvo

r5.

1.PO

MO

ĆI I

Z IN

OZ.

I SU

BJE

. UN

UTA

R O

PĆEG

PR

OR

UN

A25

8.80

0,00

0,00

0,00

258.

800,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

05Za

štita

oko

liša

258.

800,

000,

000,

0025

8.80

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

1G

ospo

dare

nje

otpa

dom

258.

800,

000,

000,

0025

8.80

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

10G

ospo

dare

nje

otpa

dom

258.

800,

000,

000,

0025

8.80

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e25

8.80

0,00

0,00

0,00

258.

800,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e25

8.80

0,00

0,00

0,00

258.

800,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti25

8.80

0,00

0,00

0,00

258.

800,

00R

0154

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

258.

800,

000,

000,

0025

8.80

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K20

3019

GEO

PAR

K60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

00Iz

vor

5.1.

POM

I IZ

INO

Z. I

SUB

JE. U

NU

TAR

OPĆ

EG P

RO

RA

ČU

NA

600.

000,

000,

000,

0060

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

Zašt

ita o

koliš

a60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

054

Zašt

ita b

iora

znol

ikos

ti i k

rajo

lika

600.

000,

000,

000,

0060

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja05

40Za

štita

bio

razn

olik

osti

i kra

jolik

a60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

00R

0155

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

600.

000,

000,

000,

0060

0.00

0,00

Raz

djel

300

DR

UŠT

VEN

E D

JELA

TNO

STI

19.4

86.1

81,0

01.

175.

000,

006,

0320

.661

.181

,00

Gla

va30

001

PRED

ŠKO

LSK

I OD

GO

J7.

739.

611,

000,

000,

007.

739.

611,

00Pr

orač

unsk

i ko

risni

k11

DJE

ČJI

VR

TIĆ

LO

PTIC

A72

.000

,00

0,00

0,00

72.0

00,0

0

Gla

vni p

rogr

amA

01/

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Prog

ram

3001

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

DJE

ČJE

M V

RTI

ĆU

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

11FI

NA

NC

IRA

NJE

RED

OVN

E D

JELA

TNO

STI

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

Obr

azov

anje

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

1Pr

edšk

olsk

o i o

snov

no o

braz

ovan

je72

.000

,00

0,00

0,00

72.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0911

Pred

škol

sko

obra

zova

nje

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a72

.000

,00

0,00

0,00

72.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di72

.000

,00

0,00

0,00

72.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

R00

6738

1Te

kuće

don

acije

72.0

00,0

00,

000,

0072

.000

,00

Stra

nica

12

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 17: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 17P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SPr

orač

unsk

i ko

risni

k30

460

DJE

ČJI

VR

TIĆ

IMO

TSK

I7.

667.

611,

000,

000,

007.

667.

611,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

7.66

7.61

1,00

0,00

0,00

7.66

7.61

1,00

Prog

ram

3001

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

DJE

ČJE

M V

RTI

ĆU

7.66

7.61

1,00

0,00

0,00

7.66

7.61

1,00

Akt

ivno

stA

3000

01FI

NA

NC

IRA

NJE

RED

OVN

E D

JELA

TNO

STI

7.66

7.61

1,00

0,00

0,00

7.66

7.61

1,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

7.42

7.61

1,00

0,00

0,00

7.42

7.61

1,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

Obr

azov

anje

7.42

7.61

1,00

0,00

0,00

7.42

7.61

1,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

1Pr

edšk

olsk

o i o

snov

no o

braz

ovan

je7.

427.

611,

000,

000,

007.

427.

611,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0911

Pred

škol

sko

obra

zova

nje

7.42

7.61

1,00

0,00

0,00

7.42

7.61

1,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a7.

427.

611,

000,

000,

007.

427.

611,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e5.

842.

478,

000,

000,

005.

842.

478,

0031

1Pl

aće

(Bru

to)

4.81

4.40

1,00

0,00

0,00

4.81

4.40

1,00

R00

5731

1Pl

aće

(Bru

to)

4.81

4.40

1,00

0,00

0,00

4.81

4.40

1,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

R00

5831

2O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0031

3D

oprin

osi n

a pl

aće

828.

077,

000,

000,

0082

8.07

7,00

R00

5931

3D

oprin

osi n

a pl

aće

828.

077,

000,

000,

0082

8.07

7,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

1.57

9.13

3,00

0,00

0,00

1.57

9.13

3,00

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0060

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

1.09

3.48

0,00

0,00

0,00

1.09

3.48

0,00

R00

6132

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

1.09

3.48

0,00

0,00

0,00

1.09

3.48

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge22

9.00

0,00

0,00

0,00

229.

000,

00R

0062

323

Ras

hodi

za

uslu

ge22

9.00

0,00

0,00

0,00

229.

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

56.6

53,0

00,

000,

0056

.653

,00

R00

6332

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

56.6

53,0

00,

000,

0056

.653

,00

34Fi

nanc

ijski

rash

odi

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i6.

000,

000,

000,

006.

000,

00R

0064

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i6.

000,

000,

000,

006.

000,

00Iz

vor

5.1.

POM

I IZ

INO

Z. I

SUB

JE. U

NU

TAR

OPĆ

EG P

RO

RA

ČU

NA

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

Obr

azov

anje

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

1Pr

edšk

olsk

o i o

snov

no o

braz

ovan

je24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0911

Pred

škol

sko

obra

zova

nje

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e10

4.00

0,00

0,00

0,00

104.

000,

0042

2Po

stro

jenj

a i o

prem

a10

4.00

0,00

0,00

0,00

104.

000,

00R

0065

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

104.

000,

000,

000,

0010

4.00

0,00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

136.

000,

000,

000,

0013

6.00

0,00

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

gra

đevi

nski

m o

bjek

tima

136.

000,

000,

000,

0013

6.00

0,00

R00

6645

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a13

6.00

0,00

0,00

0,00

136.

000,

00G

lava

3000

2ŠP

OR

T1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

00

Stra

nica

13

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 18: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 18P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SG

lavn

i pro

gram

A01

/1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

00Pr

ogra

m30

02O

SNO

VNA

DJE

LATN

OST

ŠPO

RTS

KIH

UD

RU

GA

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

02ŠP

OR

TSK

I KLU

BO

VI I

UD

RU

GE

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

081

Služ

be re

krea

cije

i sp

orta

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

10Sl

užbe

rekr

eaci

je i

spor

ta1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di1.

250.

000,

000,

000,

001.

250.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

R00

6838

1Te

kuće

don

acije

1.25

0.00

0,00

0,00

0,00

1.25

0.00

0,00

Gla

va30

003

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

KU

LTU

RI

1.88

0.07

3,00

0,00

0,00

1.88

0.07

3,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3047

8PU

ČK

O O

TVO

REN

O U

ČIL

IŠTE

968.

473,

000,

000,

0096

8.47

3,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

968.

473,

000,

000,

0096

8.47

3,00

Prog

ram

3003

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

KU

LTU

RI

968.

473,

000,

000,

0096

8.47

3,00

Akt

ivno

stA

3000

03FI

NA

NC

IRA

NJE

RED

OVN

E D

JELA

TNO

STI

968.

473,

000,

000,

0096

8.47

3,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

968.

473,

000,

000,

0096

8.47

3,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija96

8.47

3,00

0,00

0,00

968.

473,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

082

Služ

be k

ultu

re96

8.47

3,00

0,00

0,00

968.

473,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0820

Služ

be k

ultu

re96

8.47

3,00

0,00

0,00

968.

473,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a96

8.47

3,00

0,00

0,00

968.

473,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e68

6.47

3,00

0,00

0,00

686.

473,

0031

1Pl

aće

(Bru

to)

577.

403,

000,

000,

0057

7.40

3,00

R00

6931

1Pl

aće

(Bru

to)

577.

403,

000,

000,

0057

7.40

3,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

R00

7031

2O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

031

3D

oprin

osi n

a pl

aće

84.0

70,0

00,

000,

0084

.070

,00

R00

7131

3D

oprin

osi n

a pl

aće

84.0

70,0

00,

000,

0084

.070

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

275.

000,

000,

000,

0027

5.00

0,00

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0R

0072

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

54.0

00,0

00,

000,

0054

.000

,00

R00

7332

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

54.0

00,0

00,

000,

0054

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge16

5.00

0,00

0,00

0,00

165.

000,

00R

0074

323

Ras

hodi

za

uslu

ge16

5.00

0,00

0,00

0,00

165.

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

R00

7532

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

34Fi

nanc

ijski

rash

odi

7.00

0,00

0,00

0,00

7.00

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i7.

000,

000,

000,

007.

000,

00R

0076

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i7.

000,

000,

000,

007.

000,

00

Stra

nica

14

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 19: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 19P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S4

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Gra

đevi

nski

obj

ekti

0,00

0,00

0,00

0,00

R00

7742

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00Pr

orač

unsk

i ko

risni

k40

939

GR

AD

SKA

KN

JIŽN

ICA

487.

600,

000,

000,

0048

7.60

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

487.

600,

000,

000,

0048

7.60

0,00

Prog

ram

3003

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

KU

LTU

RI

487.

600,

000,

000,

0048

7.60

0,00

Akt

ivno

stA

3000

04FI

NA

NC

IRA

NJE

RED

OVN

E D

JELA

TNO

STI

487.

600,

000,

000,

0048

7.60

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

441.

600,

000,

000,

0044

1.60

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija44

1.60

0,00

0,00

0,00

441.

600,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

082

Služ

be k

ultu

re44

1.60

0,00

0,00

0,00

441.

600,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0820

Služ

be k

ultu

re44

1.60

0,00

0,00

0,00

441.

600,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a40

1.60

0,00

0,00

0,00

401.

600,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e32

2.50

0,00

0,00

0,00

322.

500,

0031

1Pl

aće

(Bru

to)

268.

000,

000,

000,

0026

8.00

0,00

R00

7831

1Pl

aće

(Bru

to)

268.

000,

000,

000,

0026

8.00

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

R00

7931

2O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e8.

000,

000,

000,

008.

000,

0031

3D

oprin

osi n

a pl

aće

46.5

00,0

00,

000,

0046

.500

,00

R00

8031

3D

oprin

osi n

a pl

aće

46.5

00,0

00,

000,

0046

.500

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a29

.200

,00

0,00

0,00

29.2

00,0

0R

0081

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a29

.200

,00

0,00

0,00

29.2

00,0

032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

28.5

00,0

00,

000,

0028

.500

,00

R00

8232

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

28.5

00,0

00,

000,

0028

.500

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge13

.200

,00

0,00

0,00

13.2

00,0

0R

0083

323

Ras

hodi

za

uslu

ge13

.200

,00

0,00

0,00

13.2

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

4.10

0,00

0,00

0,00

4.10

0,00

R00

8432

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

4.10

0,00

0,00

0,00

4.10

0,00

34Fi

nanc

ijski

rash

odi

4.10

0,00

0,00

0,00

4.10

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i4.

100,

000,

000,

004.

100,

00R

0085

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i4.

100,

000,

000,

004.

100,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

422

Post

roje

nja

i opr

ema

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R00

8642

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

042

4K

njig

e, u

mje

tnič

ka d

jela

i os

tale

izlo

žben

e vr

ijedn

osti

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R00

8742

4Kn

jige,

um

jetn

ička

dje

la i

osta

le iz

ložb

ene

vrije

dnos

ti20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Iz

vor

5.1.

POM

I IZ

INO

Z. I

SUB

JE. U

NU

TAR

OPĆ

EG P

RO

RA

ČU

NA

46.0

00,0

00,

000,

0046

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

082

Služ

be k

ultu

re46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

0

Stra

nica

15

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 20: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 20P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0820

Služ

be k

ultu

re46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

0

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

042

4K

njig

e, u

mje

tnič

ka d

jela

i os

tale

izlo

žben

e vr

ijedn

osti

46.0

00,0

00,

000,

0046

.000

,00

R01

7242

4Kn

jige,

um

jetn

ička

dje

la i

osta

le iz

ložb

ene

vrije

dnos

ti46

.000

,00

0,00

0,00

46.0

00,0

0Pr

orač

unsk

i ko

risni

k5

TEK

E D

ON

AC

IJE

IMO

TSK

A K

RA

JIN

A60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

0

Gla

vni p

rogr

amA

01/

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Prog

ram

3003

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

KU

LTU

RI

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

05 T

EKU

ĆE

DO

NA

CIJ

E IM

OTS

KA

KR

AJI

NA

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

R00

8838

1Te

kuće

don

acije

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

6TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E G

LAZB

ENA

ŠK

OLA

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Prog

ram

3003

PRO

GR

AM

JA

VNIH

PO

TREB

A U

KU

LTU

RI

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

06TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E G

LAZB

ENA

ŠK

OLA

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

R01

3938

1Te

kuće

don

acije

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

7FI

NA

NC

IRA

NJE

UD

RU

GA

U K

ULT

UR

I31

9.00

0,00

0,00

0,00

319.

000,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

319.

000,

000,

000,

0031

9.00

0,00

Prog

ram

3006

FIN

AN

CIR

AN

JE U

DR

UG

A U

KU

LTU

RI

319.

000,

000,

000,

0031

9.00

0,00

Akt

ivno

stA

3006

01G

RA

DSK

A G

LAZB

A IM

OTS

KI

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00

Stra

nica

16

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 21: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 21P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

381

Teku

će d

onac

ije18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00R

0089

381

Teku

će d

onac

ije18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0602

KU

LTU

RN

A U

DR

UG

A P

ISM

O M

OJA

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

R00

9038

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

03M

EĐU

NA

RO

DN

I FES

TIVA

L "M

AN

DO

LIN

A IM

OTA

"30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

R00

9138

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

04M

AN

DO

LIN

SKI O

RK

ESTA

R IM

OTS

KI

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R00

9238

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

05K

UD

BA

KO

VE S

VEČ

AN

OST

I12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0

Stra

nica

17

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 22: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 22P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

Ost

ali r

asho

di12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

R00

9338

1Te

kuće

don

acije

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

06H

RVA

TSK

O U

MJE

TNIČ

KO

DR

UŠT

VO V

INJA

NI D

ON

JI10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R00

9438

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

07H

KD

U V

INJA

NSK

A S

LOG

A10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R00

9538

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

08SP

K M

AŽO

RET

KIN

JE G

RA

DA

IMO

TSK

OG

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R00

9638

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

09K

UD

BIL

E R

UŽE

IMO

TSK

E K

RA

JIN

E2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a2.

000,

000,

000,

002.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di2.

000,

000,

000,

002.

000,

00

Stra

nica

18

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 23: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 23P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

1Te

kuće

don

acije

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

R00

9738

1Te

kuće

don

acije

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Akt

ivno

stA

3006

10K

ULT

UR

NO

REK

REA

CIJ

SKA

UD

RU

GA

PLE

TER

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

4238

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Akt

ivno

stA

3006

11U

DR

UG

A M

AG

ICTI

ME

VIN

ILE

FEST

IVA

L10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R01

4338

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Gla

va30

007

ŠKO

LSTV

O2.

240.

000,

000,

000,

002.

240.

000,

00Pr

orač

unsk

i ko

risni

k30

071

STIP

END

IJE

STU

DEN

TIM

A I

ENIC

IMA

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Prog

ram

3007

ŠKO

LSTV

O45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0007

POTP

OR

E U

ČEN

ICIM

A I

STU

DEN

TIM

A45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

091

Pred

škol

sko

i osn

ovno

obr

azov

anje

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

12O

snov

no o

braz

ovan

je45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00R

0098

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3007

2N

AG

RA

DE

ENIC

IMA

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Prog

ram

3007

ŠKO

LSTV

O25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0007

POTP

OR

E U

ČEN

ICIM

A I

STU

DEN

TIM

A25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00

Stra

nica

19

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 24: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 24P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

091

Pred

škol

sko

i osn

ovno

obr

azov

anje

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

12O

snov

no o

braz

ovan

je25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00R

0099

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3007

3PR

EHR

AN

A Z

A U

ČEN

IKE

OSN

OVN

E ŠK

OLE

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Prog

ram

3007

ŠKO

LSTV

O30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0007

POTP

OR

E U

ČEN

ICIM

A I

STU

DEN

TIM

A30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

091

Pred

škol

sko

i osn

ovno

obr

azov

anje

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

12O

snov

no o

braz

ovan

je30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00R

0100

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3007

4SU

FIN

AN

CIR

AN

JE C

IJEN

E PR

IJEV

OZA

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

Prog

ram

3007

ŠKO

LSTV

O90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0007

POTP

OR

E U

ČEN

ICIM

A I

STU

DEN

TIM

A90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

091

Pred

škol

sko

i osn

ovno

obr

azov

anje

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

12O

snov

no o

braz

ovan

je90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00R

0101

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3007

5SU

FIN

AN

CIR

AN

JE C

IJEN

E U

DŽB

ENIK

A34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

340.

000,

000,

000,

0034

0.00

0,00

Prog

ram

3007

ŠKO

LSTV

O34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0007

POTP

OR

E U

ČEN

ICIM

A I

STU

DEN

TIM

A34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00

Stra

nica

20

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 25: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 25P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

091

Pred

škol

sko

i osn

ovno

obr

azov

anje

340.

000,

000,

000,

0034

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

12O

snov

no o

braz

ovan

je34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na34

0.00

0,00

0,00

0,00

340.

000,

00R

0141

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

340.

000,

000,

000,

0034

0.00

0,00

Gla

va30

008

SOC

IJA

LNA

SK

RB

510.

000,

001.

150.

000,

0022

5,49

1.66

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

0008

5PO

MO

Ć O

BIT

ELJI

MA

I K

AN

STVI

MA

ZA

KO

M.U

SLU

GE

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Prog

ram

3008

SOC

IJA

LNA

SK

RB

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

08PO

MO

Ć S

OC

IJA

LNO

UG

RO

ŽEN

IM O

BIT

ELJI

MA

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

7So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

70So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00R

0140

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

rora

čuna

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3008

1PO

MO

Ć O

BIT

ELJI

MA

I K

AN

STVI

MA

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Prog

ram

3008

SOC

IJA

LNA

SK

RB

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

08PO

MO

Ć S

OC

IJA

LNO

UG

RO

ŽEN

IM O

BIT

ELJI

MA

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

7So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

70So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00R

0102

372

Pom

oć o

bite

ljima

i kuć

anst

vim

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Pr

orač

unsk

i ko

risni

k30

082

POM

OB

ITEL

JIM

A Z

A O

GR

IJEV

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Prog

ram

3008

SOC

IJA

LNA

SK

RB

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

08PO

MO

Ć S

OC

IJA

LNO

UG

RO

ŽEN

IM O

BIT

ELJI

MA

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Stra

nica

21

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 26: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 26P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

107

Soci

jaln

a po

moć

sta

novn

ištv

u ko

je n

ije o

buhv

aćen

o re

dovn

im s

ocija

lnim

pr

ogra

mim

a90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1070

Soci

jaln

a po

moć

sta

novn

ištv

u ko

je n

ije o

buhv

aćen

o re

dovn

im s

ocija

lnim

pr

ogra

mim

a90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0R

0103

372

Pom

oć o

bite

ljima

za o

grije

v90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Pr

orač

unsk

i ko

risni

k30

083

POM

OB

ITEL

JIM

A P

RI P

OG

REB

U20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

Gla

vni p

rogr

amA

01/

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Prog

ram

3008

SOC

IJA

LNA

SK

RB

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

08PO

MO

Ć S

OC

IJA

LNO

UG

RO

ŽEN

IM O

BIT

ELJI

MA

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

7So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

70So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

037

Nak

nade

gra

đani

ma

i kuć

anst

vim

a na

tem

elju

osi

gura

nja

i dru

ge n

akna

de20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0R

0104

372

Pom

oć o

bite

ljima

pri p

ogre

bu20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Pr

orač

unsk

i ko

risni

k30

084

POTP

OR

E ZA

NO

VOR

ENO

DIJ

ETE

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

00Pr

ogra

m30

08SO

CIJ

ALN

A S

KR

B10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

08PO

MO

Ć S

OC

IJA

LNO

UG

RO

ŽEN

IM O

BIT

ELJI

MA

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

107

Soci

jaln

a po

moć

sta

novn

ištv

u ko

je n

ije o

buhv

aćen

o re

dovn

im s

ocija

lnim

pr

ogra

mim

a10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

70So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

100.

000,

001.

150.

000,

001.

150,

001.

250.

000,

0037

2O

stal

e na

knad

e gr

ađan

ima

i kuć

anst

vim

a iz

pro

raču

na10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

R01

0537

2Po

tpor

e za

nov

orođ

eno

dije

te10

0.00

0,00

1.15

0.00

0,00

1.15

0,00

1.25

0.00

0,00

Gla

va30

009

POTP

OR

E ZA

RA

D U

DR

UG

A1.

551.

500,

000,

000,

001.

551.

500,

00G

lavn

i pro

gram

A01

/1.

201.

500,

000,

000,

001.

201.

500,

00Pr

ogra

m30

09PO

TPO

RE

ZA R

AD

UD

RU

GA

1.20

1.50

0,00

0,00

0,00

1.20

1.50

0,00

Akt

ivno

stA

3009

01TE

KU

CE

DO

NA

CIJ

E VJ

ERSK

IM Z

AJE

DN

ICA

MA

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

084

Rel

igijs

ke i

drug

e sl

užbe

zaj

edni

ce20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Stra

nica

22

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 27: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 27P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0840

Rel

igijs

ke i

drug

e sl

užbe

zaj

edni

ce20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

R01

0638

1Te

kuće

don

acije

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

02TU

RIS

TIČ

KA

ZA

JED

NIC

A29

0.00

0,00

0,00

0,00

290.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I29

0.00

0,00

0,00

0,00

290.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

01O

pće

javn

e us

luge

290.

000,

000,

000,

0029

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

1Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a, fi

nanc

ijski

i fis

kaln

i pos

lovi

, van

jski

pos

lovi

290.

000,

000,

000,

0029

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja01

11Iz

vršn

a i

zako

noda

vna

tijel

a29

0.00

0,00

0,00

0,00

290.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a29

0.00

0,00

0,00

0,00

290.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di29

0.00

0,00

0,00

0,00

290.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

290.

000,

000,

000,

0029

0.00

0,00

R01

0738

1Te

kuće

don

acije

290.

000,

000,

000,

0029

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

03TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E C

RVE

NI K

RIŽ

IMO

TSK

I15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

109

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1090

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

R01

0838

1Te

kuće

don

acije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

04U

DR

UG

A O

BIT

ELJI

HR

VATS

KIH

BR

AN

ITEL

JA P

OG

INU

LIH

U D

OM

OVI

NSK

OM

R

ATU

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

1B

oles

t i in

valid

itet

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

12In

valid

itet

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

R01

0938

1Te

kuće

don

acije

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

05U

DR

UG

A IM

OTS

KI S

OK

OLO

VI50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

101

Bol

est i

inva

lidite

t50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Stra

nica

23

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 28: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 28

PO

ZIC

IJA

BR

OJ

KO

NTA

VR

STA

RA

SH

OD

A /

IZD

ATA

KA

PLA

NIR

AN

OP

RO

MJE

NA

IZN

OS

PR

OM

JEN

A (%

)N

OV

I IZN

OS

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

12In

valid

itet

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

R01

1038

1Te

kuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

06U

DR

UG

A H

RVA

TSK

IH B

RA

NIT

ELJA

DO

MO

VIN

SKO

G R

ATA

115

IMO

TSK

E B

RIG

AD

E35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

0

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

1B

oles

t i in

valid

itet

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

12In

valid

itet

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

R01

1138

1Te

kuće

don

acije

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

07SR

EDST

VA Z

A P

RO

GR

AM

HVI

DR

-e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

101

Bol

est i

inva

lidite

t50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1012

Inva

lidite

t50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

R01

1238

1Te

kuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

08U

DR

UG

A D

RA

GO

VOLJ

AC

A I

VETE

RA

NA

DO

MO

VIN

SKO

G R

ATA

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

2St

aros

t10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1020

Star

ost

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R01

1338

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

09 U

DR

UG

A IM

OTS

KO

SR

CE

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

2St

aros

t10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Stra

nica

24

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 29: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 29P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1020

Star

ost

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

R01

1438

1Te

kuće

don

acije

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

10U

DR

UG

A D

ALM

ATI

NSK

I SA

MC

I2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

109

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1090

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e2.

000,

000,

000,

002.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a2.

000,

000,

000,

002.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di2.

000,

000,

000,

002.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

R01

1538

1Te

kuće

don

acije

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

11U

DR

UG

A U

MIR

OVL

JEN

IKA

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

2St

aros

t15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1020

Star

ost

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

1638

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

12U

DR

UG

A P

OLI

CIJ

SKIH

BR

AN

ITEL

JA15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

109

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1090

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

1738

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

13U

DR

UG

A K

AP

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

2St

aros

t20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1020

Star

ost

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Stra

nica

25

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 30: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 30P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

381

Teku

će d

onac

ije20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0R

0118

381

Teku

će d

onac

ije20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0A

ktiv

nost

A30

0914

UD

RU

GA

CVI

T R

AZG

OVO

RA

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

2St

aros

t15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1020

Star

ost

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

1938

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

15K

OLA

JNA

LJU

BA

VI10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

102

Star

ost

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

20St

aros

t10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

R01

2038

1Te

kuće

don

acije

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

16LA

G A

DR

ION

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

Ekon

omsk

i pos

lovi

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

9Ek

onom

ski p

oslo

vi k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja04

90Ek

onom

ski p

oslo

vi k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di32

.000

,00

0,00

0,00

32.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

R01

2138

1Te

kuće

don

acije

32.0

00,0

00,

000,

0032

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

17O

STA

LE U

DR

UG

E90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

10So

cija

lna

zašt

ita90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

109

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

1090

Akt

ivno

sti s

ocija

lne

zašt

ite k

oje

nisu

dru

gdje

svr

stan

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0

Stra

nica

26

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 31: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 31P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

Ost

ali r

asho

di90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

R01

2238

1Te

kuće

don

acije

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

18D

RU

ŠTVO

KA

RTA

ŠA I

BU

ĆA

ŠA5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

R01

4438

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

19A

ERO

KLU

B K

RIL

A K

RA

JIN

E5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

1Sl

užbe

rekr

eaci

je i

spor

ta5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0810

Služ

be re

krea

cije

i sp

orta

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

R01

4538

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

20M

ATI

CA

HR

VATS

KA

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R01

4638

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

21U

DR

UG

A O

SOB

A S

INVA

LID

ITET

OM

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

1B

oles

t i in

valid

itet

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

12In

valid

itet

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

Stra

nica

27

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 32: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 32P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

R01

4738

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

22U

DR

UG

A D

IJA

BET

IČA

RA

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

Soci

jaln

a za

štita

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

7So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja10

70So

cija

lna

pom

oć s

tano

vniš

tvu

koje

nije

obu

hvać

eno

redo

vnim

soc

ijaln

im

prog

ram

ima

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

4838

1Te

kuće

don

acije

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Akt

ivno

stA

3009

23K

INO

LOŠK

O D

RU

ŠTVO

IMO

TSK

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

6R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0860

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

R01

4938

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

24PČ

ELA

RSK

A U

DR

UG

A V

RIS

AK

2.50

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

2.50

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija2.

500,

000,

000,

002.

500,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

2.50

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni2.

500,

000,

000,

002.

500,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a2.

500,

000,

000,

002.

500,

0038

Ost

ali r

asho

di2.

500,

000,

000,

002.

500,

0038

1Te

kuće

don

acije

2.50

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

R01

5038

1Te

kuće

don

acije

2.50

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

Akt

ivno

stA

3009

25U

DR

UG

A V

LAD

E G

OTO

VAC

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija2.

000,

000,

000,

002.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

086

Ras

hodi

za

rekr

eaci

ju, k

ultu

ru i

relig

iju k

oji n

isu

drug

dje

svrs

tani

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

60R

asho

di z

a re

krea

ciju

, kul

turu

i re

ligiju

koj

i nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ni2.

000,

000,

000,

002.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a2.

000,

000,

000,

002.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di2.

000,

000,

000,

002.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

Stra

nica

28

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 33: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 33P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

SR

0151

381

Teku

će d

onac

ije2.

000,

000,

000,

002.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0926

DR

UŠT

VO P

RIJ

ATE

LJA

" H

NK

HA

JDU

K"

IMO

TSK

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

1Sl

užbe

rekr

eaci

je i

spor

ta5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0810

Služ

be re

krea

cije

i sp

orta

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di5.

000,

000,

000,

005.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

R01

5338

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Akt

ivno

stA

3009

27H

RVA

TSK

O P

LAN

INA

RSK

O D

RU

ŠTVO

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija3.

000,

000,

000,

003.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

081

Služ

be re

krea

cije

i sp

orta

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

10Sl

užbe

rekr

eaci

je i

spor

ta3.

000,

000,

000,

003.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a3.

000,

000,

000,

003.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di3.

000,

000,

000,

003.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

R01

5238

1Te

kuće

don

acije

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

01O

STA

LE T

EKU

ĆE

DO

NA

CIJ

E35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

Prog

ram

3009

POTP

OR

E ZA

RA

D U

DR

UG

A35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0928

TEK

E D

ON

AC

IJE

OSN

OVN

A Š

KO

LA15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

09O

braz

ovan

je15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

098

Usl

uge

obra

zova

nja

koje

nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ne15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0980

Usl

uge

obra

zova

nja

koje

nis

u dr

ugdj

e sv

rsta

ne15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

R01

7938

1Te

kuće

don

acije

osn

ovna

ško

la15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0929

TEK

E D

ON

AC

IJE

SRED

NJE

ŠK

OLE

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

Obr

azov

anje

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

8U

slug

e ob

razo

vanj

a ko

je n

isu

drug

dje

svrs

tane

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja09

80U

slug

e ob

razo

vanj

a ko

je n

isu

drug

dje

svrs

tane

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Stra

nica

29

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 34: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 34P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

Ost

ali r

asho

di15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

R01

8038

1Te

kuće

don

acije

sre

dnje

ško

le15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00A

ktiv

nost

A30

0930

TEK

E D

ON

AC

IJE

HIL

AR

IS50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja08

3Sl

užbe

em

itira

nja

i izd

avan

ja50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0830

Služ

be e

miti

ranj

a i i

zdav

anja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

R01

8138

1Te

kuće

don

acije

Hila

ris-R

adio

Imot

ski

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Gla

va30

010

PRO

TUPO

ŽAR

NA

ZA

ŠTIT

A4.

314.

997,

0025

.000

,00

0,58

4.33

9.99

7,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

3048

6JA

VNA

VA

TRO

GA

SNA

PO

STR

OJB

A4.

039.

997,

000,

000,

004.

039.

997,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

4.03

9.99

7,00

0,00

0,00

4.03

9.99

7,00

Prog

ram

3010

ZAŠT

ITA

OD

PO

ŽAR

A I

CIV

ILN

A Z

AŠT

ITA

4.03

9.99

7,00

0,00

0,00

4.03

9.99

7,00

Akt

ivno

stA

3000

10O

SNO

VNA

DJE

LATN

OST

JVP

4.03

9.99

7,00

0,00

0,00

4.03

9.99

7,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

1.55

4.79

7,00

0,00

0,00

1.55

4.79

7,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

Javn

i red

i si

gurn

ost

1.55

4.79

7,00

0,00

0,00

1.55

4.79

7,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

2U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e1.

554.

797,

000,

000,

001.

554.

797,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0320

Usl

uge

prot

upož

arne

zaš

tite

1.55

4.79

7,00

0,00

0,00

1.55

4.79

7,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

533.

797,

000,

000,

001.

533.

797,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e91

5.64

5,00

0,00

0,00

915.

645,

0031

1Pl

aće

(Bru

to)

192.

943,

000,

000,

0019

2.94

3,00

R01

6631

1Pl

aće

(Bru

to)

192.

943,

000,

000,

0019

2.94

3,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

84.5

00,0

00,

000,

0084

.500

,00

R01

2731

2O

stal

i ras

hodi

za

zapo

slen

e84

.500

,00

0,00

0,00

84.5

00,0

031

3D

oprin

osi n

a pl

aće

638.

202,

000,

000,

0063

8.20

2,00

R01

2831

3D

oprin

osi n

a pl

aće

638.

202,

000,

000,

0063

8.20

2,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

603.

152,

000,

000,

0060

3.15

2,00

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a59

.600

,00

0,00

0,00

59.6

00,0

0R

0129

321

Nak

nade

troš

kova

zap

osle

nim

a59

.600

,00

0,00

0,00

59.6

00,0

032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

408.

752,

000,

000,

0040

8.75

2,00

R01

3032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

408.

752,

000,

000,

0040

8.75

2,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge13

4.80

0,00

0,00

0,00

134.

800,

00R

0131

323

Ras

hodi

za

uslu

ge13

4.80

0,00

0,00

0,00

134.

800,

0034

Fina

ncijs

ki ra

shod

i15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

034

3O

stal

i fin

anci

jski

rash

odi

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

R01

3334

3O

stal

i fin

anci

jski

rash

odi

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e21

.000

,00

0,00

0,00

21.0

00,0

0

Stra

nica

30

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 35: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 35P

OZI

CIJ

AB

RO

J K

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

PR

OM

JEN

A IZ

NO

SP

RO

MJE

NA

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e21

.000

,00

0,00

0,00

21.0

00,0

042

3Pr

ijevo

zna

sred

stva

21.0

00,0

00,

000,

0021

.000

,00

R01

3542

3P

rijev

ozna

sre

dstv

a21

.000

,00

0,00

0,00

21.0

00,0

0Iz

vor

5.1.

POM

I IZ

INO

Z. I

SUB

JE. U

NU

TAR

OPĆ

EG P

RO

RA

ČU

NA

2.48

5.20

0,00

0,00

0,00

2.48

5.20

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

Javn

i red

i si

gurn

ost

2.45

5.20

0,00

0,00

0,00

2.45

5.20

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

2U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e2.

455.

200,

000,

000,

002.

455.

200,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0320

Usl

uge

prot

upož

arne

zaš

tite

2.45

5.20

0,00

0,00

0,00

2.45

5.20

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a2.

380.

000,

000,

000,

002.

380.

000,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e2.

350.

000,

000,

000,

002.

350.

000,

0031

1Pl

aće

(Bru

to)

2.35

0.00

0,00

0,00

0,00

2.35

0.00

0,00

R01

2631

1Pl

aće

(Bru

to)

2.35

0.00

0,00

0,00

0,00

2.35

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0R

0132

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

75.2

00,0

00,

000,

0075

.200

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

75.2

00,0

00,

000,

0075

.200

,00

422

Post

roje

nja

i opr

ema

75.2

00,0

00,

000,

0075

.200

,00

R01

3442

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a75

.200

,00

0,00

0,00

75.2

00,0

0K

oris

nik

JVP

JAVN

A V

ATR

OG

ASN

A P

OST

RO

JBA

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

Javn

i red

i si

gurn

ost

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

2U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

0320

Usl

uge

prot

upož

arne

zaš

tite

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

045

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

045

3D

odat

na u

laga

nja

na p

rijev

ozni

m s

reds

tvim

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0R

0156

453

Dod

atna

ula

ganj

a na

prij

evoz

nim

sre

dstv

ima

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

31G

OR

SKA

SLU

ŽBA

SPA

ŠAVA

NJA

-TEK

E D

ON

AC

IJE

5.00

0,00

25.0

00,0

050

0,00

30.0

00,0

0

Gla

vni p

rogr

amA

01/

5.00

0,00

25.0

00,0

050

0,00

30.0

00,0

0Pr

ogra

m30

10ZA

ŠTIT

A O

D P

OŽA

RA

I C

IVIL

NA

ZA

ŠTIT

A5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

11TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

Izvo

r1.

1.O

PĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

5.00

0,00

25.0

00,0

050

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

2U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

20U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

5.00

0,00

25.0

00,0

050

0,00

30.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

5.00

0,00

25.0

00,0

050

0,00

30.0

00,0

0R

0136

381

Teku

će d

onac

ije5.

000,

0025

.000

,00

500,

0030

.000

,00

Stra

nica

31

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 36: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 36

PO

ZIC

IJA

BR

OJ

KO

NTA

VR

STA

RA

SH

OD

A /

IZD

ATA

KA

PLA

NIR

AN

OP

RO

MJE

NA

IZN

OS

PR

OM

JEN

A (%

)N

OV

I IZN

OS

Pror

ačun

ski

koris

nik

32C

IVIL

NA

ZA

ŠTIT

A30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Gla

vni p

rogr

amA

01/

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Prog

ram

3010

ZAŠT

ITA

OD

PO

ŽAR

A I

CIV

ILN

A Z

AŠT

ITA

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Akt

ivno

stA

3000

11TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

032

Usl

uge

prot

upož

arne

zaš

tite

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

20U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

R01

3738

1Te

kuće

don

acije

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Pror

ačun

ski

koris

nik

33D

VD IM

OTS

KI-T

EKU

ĆE

DO

NA

CIJ

E24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00

Gla

vni p

rogr

amA

01/

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Prog

ram

3010

ZAŠT

ITA

OD

PO

ŽAR

A I

CIV

ILN

A Z

AŠT

ITA

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Akt

ivno

stA

3000

11TE

KU

ĆE

DO

NA

CIJ

E24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00Iz

vor

1.1.

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00Fu

nkci

jska

klas

ifika

cija

032

Usl

uge

prot

upož

arne

zaš

tite

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Funk

cijs

kakl

asifi

kaci

ja03

20U

slug

e pr

otup

ožar

ne z

aštit

e24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

0038

1Te

kuće

don

acije

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

R01

3838

1Te

kuće

don

acije

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Page 37: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 37

Ova Odluka o izmjeni proračuna Grada Imo-tskog stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 400-08/19-01/02 UR. BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine

P r e d s j e d n i kGRADSKOG VIJEĆA

dr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skr-bi (“Narodne novine”, broj 157/13) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donijelo je

O D L U K Uo izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odlu-ke o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Grada Imo-tskog”, broj 5/2017 – u daljnjem tekstu Odluka).

Članak 2.

Članak 14. odluke mijenja se i glasi:(1) Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i

koristiti roditelji ili posvojitelji:a) za dijete rođeno između 01. siječnja 2019. i 31.

prosinca 2020. godine,b) koji su državljani Republike Hrvatske imaju

prijavljeno prebivalište i na području grada Imotskog, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.

(2) Novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području grada Imotskog u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u gradu Imotskomu, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane naknade u cijelosti.

(3) Novčanu pomoć može ostvariti i roditelj iz jedno roditeljske obitelji koji ima prebivalište na

području grada Imotskog u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije rođenja djeteta.

(4) Novorođeno dijete mora imati prijavljeno prebivalište na području grada Imotskog neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

(5)Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznose kako slijedi:a. prvo dijete – 10.000,00 kuna,b. drugo dijete – 20.000,00 kuna,c. treće i svako daljnje dijete – 50.000,00 kuna.

(6) Novčana sredstva iz točke 4. ovoga članka isplatiti će se:a. dvokratno u dvije kalendarske godini za prvo

dijete,b. četverokratno u dvije kalendarske godini za dru-

go dijete,c. u 24 rate u dvije kalendarske godini za treće u

svako daljnje dijete. (7) Roditelji kojima će se vršiti isplata no-

včanih sredstava dužni su dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Imotskog početkom svake kalendarske godine:a. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili po-

svojitelja (ne starije od 6 mjeseci),b. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne

starije od 6 mjeseci).(8) Roditelji kojima je izvršena isplata novčanih

sredstava dužni su dostaviti važeće osobne iskaznice za oba roditelja i dijete, a ako dijete nema osobnu iskaznicu onda uvjerenje o prebivalištu najduže 30 dana od dana zadnje isplaćene rate.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se članak 14. (a) koji glasi:

(1) Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Imotskog (u daljnjem tekstu: Odjel) u roku od 3 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

(2) Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunja-va uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

(3) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj ili posvojitelj, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:a. dokaz o državljanstvu roditelja odnosno po-

svojitelja koji podnosi zahtjev (preslika osobne iskaznice),

Stra

nica

32

od 3

2*O

brad

a LC

*LC

147R

P-IR

IP

Page 38: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 38

b. preslike izvatka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete,

c. preslike izvadaka iz matice rođenih ili rodni list za svako dijete u obitelji te djece koja su mu dodijeljena na brigu i skrb,

d. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili po-svojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina,

e. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada,

f. preslika IBAN računa jednog od roditelja ili po-svojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava,

g. Kod jedno roditeljske obitelji roditelj dokazuje skrb rješenjem suda o povjeri djeteta/djece, odnosno smrtnim listom za drugog roditelja.

(4) Odjel može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove Odluke, ukoliko se za to ukaže potreba.

(5) Odjel odlučuje Zaključkom o pravu na novčanu naknadu i o njezinom iznosu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

(6) Ako je roditelj ili posvojitelj, podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći, preminuo, neisplaćeni iznos, odnosno obroci, biti će isplaćeni drugom roditelju ili posvojitelju, odnosno skrbniku djeteta.

Članak 4.

Iza članka 14. (a) dodaje se članak 14. (b) koji glasi:

(1) Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete prestaje:a. isplatom novčanih sredstava,b. posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavlje-

no prebivalište roditelja ili posvojitelja, ili djeteta iz grada Imotskog.

(2) Ovo pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) u Republici Hrvatskoj.

(3) U slučaju da se utvrde nepravilnosti ispla-titelj novčane pomoći će zatražiti povrat isplaćenih sredstava.

Članak 5.

Iza članka 14. (b) dodaje se članak 14. (c) koji glasi:

Roditelji koji ne mogu ostvariti prava prema člancima 14, 14 (a) i 14 (b) mogu ostvariti prava

na novčanu pomoć za novorođeno dijete ako zado-voljavaju uvijete:

Svako novorođeno dijete, čiji jedan roditelj ima prebivalište na području grada neprekidno godinu do dana podnošenja zahtjeva, ima pravo na naknadu za novorođeno dijete. Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji, te iznosi: – za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji .................................1.000,00 kn,– za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji .................................2.000,00 kn.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete podnosi se Gradu Imotskom.

Uz zahtjev se mora priložiti:– izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,– izvadak iz matice rođenih za svako dijete u obi-

telji (ako se radi o troje i više djece),– preslike osobnih iskaznica roditelja (za jednog

roditelja datum izdavanja mora biti 3 godine prije podnošenja zahtjeva) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za svakog roditelja (za stranca uvjerenje o boravištu),

– potvrdu grada/općine gdje drugi roditelj ima pre-bivalište da nije od svoje jedinice lokalne samo-uprave koristio pravo na naknadu za novorođeno dijete.

Ovo pravo mogu zahtijevati i posvojitelji ma-loljetnog djeteta.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od rođenja / posvojenja djeteta.

Ovo pravo se ne može ostvariti ukoliko je obi-telj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) u Republici Hrvatskoj.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 550-01/19-01/01UR.BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine

P r e d s j e d n i kGRADSKOG VIJEĆA

dr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 10., stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-upravi (“Narodne novine”, broj 28/10) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni

Page 39: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 39

tekst i 2/17 – ispravak) Gradsko vijeće Grada Imotskog, na svojoj XVII. sjednici, održanoj dana 19. ve-ljače 2019. godine, donosi

O D L U K Uo koefi cijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se koefi cijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Imotskog.

Članak 2.

Koefi cijenti iz članka 1. ove Odluke prikazuju se u tablicama kako slijedi:

1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Redni broj Naziv radnog mjesta

Klasifi kacijski rang radnog

mjestaKoefi cijent

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1. 3,20 2. Voditelj odsjeka 3. 2,90 3. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i razvoj 6. 2,20 4. Viši stručni suradnik za gospodarstvo 6. 2,20 5. Viši stručni suradnik za informiranje 6. 2,20 6. Samostalni upravni referent 6. 2,30 7. Viši referent za komunalne doprinose i naknadu 9. 1,99 8. Referent za analitično knjigovodstvo 11. 1,69 9. Administrativna tajnica 11. 1,69 10. Referent blagajnik 11. 1,69 11. Komunalni redar 11. 1,69 12. Vozač 11. 1,50 13. Dostavljač 13. 1,19

Članak 3.

U privitku ove Odluke je i tablica o rasponu koefi cijenata sukladno klasifi kacijskim rangovima radnih mjesta.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koefi cijentima za obračun plaća službenika i namještenika (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/18).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-01/19-01/06UR.BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine

P r e d s j e d n i kGRADSKOG VIJEĆA

dr. sc. Perica Tucak, v.r.

Page 40: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 40

Prilog 1.RASPON KOEFICIJENATA SUKLADNO

KLASIFIKACIJSKIM RANGOVIMA RADNIH MJESTA PROPISANIM POPISOM RADNIH

MJESTA U UREDBI O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)

SAMOUPRAVI

Članak 2.

U Proračunu Grada Imotskog za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 14.999,90 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Imotskog.

Članak 4.

Za svakog člana vijeća utvrđuje se iznos sre-dstava od 872,10 kuna.

Za svakog člana gradskog vijeća podzastuplje-nog spola utvrđuje se naknada u iznosu 87,10 kn.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Imotskog za 2019. godinu na način utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Klasifi kacijski rang radnog mjesta Raspon koefi cijenta

1. 3,20 - 3,50

2. 3,00 - 3,19

3. 2,70 - 2,99

4. 2,50 - 2,69

5. 2,40 - 2,49

6. 2,20 - 2,39

7. 2,10 - 2,19

8. 2,00 - 2,09

9. 1,90 - 1,99

10. 1,70 - 1,89

11. 1,40 - 1,69

12. 1,20 - 1,39

13. 1,00 - 1,19

Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o fi -nanciranju političkih aktivnosti i izborne promidž-be (“Narodne novine”, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 i 96/16) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici, održanoj 19. veljače 2019. godine, donijelo je

O D L U K Uo raspoređivanju sredstava za fi nanciranje

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imotskog za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za fi na-nciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imotskog za 2019. Godinu u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca koja se osiguravaju u Proračunu Grada Imotskog za 2019. godinu.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ i dr. 9 7.848,90

NL Ivice Kukavice HSLS i HSP 6 5.406,80

MI za IM 2 1.744,20

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Odsjek za fi nancije Grada Imotskog na žiro račun političke stranke jednom godišnje u ukupnom iznosu.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom gla-sniku Grada Imotskog” i primjenjuje se za 2019. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-01/19-01/04URBROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

Naziv političke stranke Broj vijećnika

Iznos u kunama

Page 41: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 41

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o odr-živom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospoda-renju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 50/17) i članka 31. Statuta Grada Imotskoga (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispra-vak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donijelo je

O D L U K Uo izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja

javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog

komunalnog otpada na području grada Imotskog

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio-razgradivog komunalnog otpada na području grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 6/17) članak 20. mijenja se i glasi.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekret-nina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine ili korisni-ka nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga.

Korisnik usluge može umjesto potvrde o isklju-čenju uređaja dostaviti godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije. Nekretnina se smatra nekorištenom za naredni period od vremena predanog obračuna (polugodišnji ili godišnji) ako je potrošnja u prethodnom obračunskom razdoblju bila manja od 60 kWh (kilovat sati).

Davatelj usluge će iznimno prihvatiti, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a Korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potro-šnje električne energije kojim mora dokazati da je potrošnja energije manja od 60 kW za obračunsko razdoblje.

Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je po-trošnja bila manja od 60 kWh (kilovat sati) u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-01/19-01/05UR.BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18) te članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2019. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K Uo suglasnosti na Izmjenu i dopunu Općih

uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog

komunalnog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Imo-tskog daje suglasnost Komunalno društvo grada Imotskog, d.o.o. na Izmjenu i dopunu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-1/19-01/08UR.BROJ: 2129/01-02-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici, održanoj 19. veljače 2019. godine, donijelo je

Page 42: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 42

O D L U K Uo imenovanju članova Upravnog vijeća

JVP Imotski

I.

Ovom Odlukom za člana Upravnog vijeća JVP Imotski imenuju se:– Željko Petric, Gornji Vinjani 254, OIB: 53778780981.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

KLASA: 021-01/19-01/07UR.BROJ: 2129/01-01-19-01 Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 i 2/17 – ispravak), Gradonačelnik Grada Imotskog donosi

O D L U K Uo dopuni Pravilnika o unutarnjem redu

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna ta-blice koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 1/18) na sljedeći način:– u dijelu koji se odnosi na Odsjek za poslove

gradonačelnika, iza rednog broja (Rb) 6 dodaje se Rb 7 koji glasi:

7. Vozač 1 III/VOZAČ 11. SSS, vozački ispit – obavlja poslove prijevoza B i C kategorije za potrebe Grada – obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Gradonačelnika

Odsjek za poslove Gradonačelnika

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Broj izvršitelja

Kategorija/potkategorija/

razina Kla

s. ra

ng

Standardna mjerila (stupanj obrazovanja, radno iskustvo, vrsta

i stupanj stručnog usavršavanja i ostala

znanja i vještine)

Opis poslova radnog mjesta

Članak 2.

– u dijelu koji se odnosi na Odsjek za poslove Gra-donačelnika, kod naziva radnog mjesta “Voditelj odsjeka” u rubrici Standardna mjerila (stupanj obrazovanja, radno iskustvo, vrsta i stupanj stru-čnog usavršavanja i ostala znanja i vještine), u alineji prvoj, iza riječi ekonomske struke dodaju se riječi “ili pravne struke”.

– u dijelu koji se odnosi na Odsjek za komunalno gospodarstvo, kod naziva radnog mjesta “komu-nalni redar” u rubrici Broj izvršitelja umjesto broja 1 piše se broj 2.

Članak 3.

Preostale odredbe i tablica Pravilnika navede-nog u članku 1. ove Odluke ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Imo-tskog”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IMOTSKIGradonačelnik

KLASA: 020-01/19-01/01UR.BROJ: 2129/01-02-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine

G r a d o n a č e l n i kIvan Budalić, v.r.

Page 43: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 43

Page 44: Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 44

IZDAJE: GRAD IMOTSKI - Odgovorni urednik: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. - Telefon: 021/841-125 - Fax: 021/841-409TISAK: Tiskara "FRANJO KLUZ" d.d. Omiš