of 44/44
UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. List izlazi po potrebi UREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKI Telefon: 021/841-125, Fax: 021/841-409 E-mail: [email protected] GODINA LI. BROJ 3 IMOTSKI, 20. veljače 2019. GODIŠNJA PRETPLATA: 100 kn PLAĆA SE NA RAČUN BROJ: 2500009-1815500003 SADRŽAJ GRADSKO VIJEĆE 1. Odluka prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski .................................................................... 1 2. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu – I. izmjena ................................................................ 2 3. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi ................................................................................................. 37 4. Odluka o koecijentima za obračun plaća službenika i namještenika........................................................................ 38 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imo- tskog za 2019. godinu ................................................................................................................................................ 40 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Imotskog.............................................................................. 41 7. Odluka o suglasnosti na izmjenu i dopunu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog ko- munalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ............................................................................................. 41 8. Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JVP Imotski ..................................................................................... 41 GRADONAČELNIK 1. Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Imotskog ................................ 42 Na temelju članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donosi ODLUKU o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski Članak 1. Ovom Odlukom dozvoljava se prodaja neizgra- đenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski koje nekretnine su upisane u ZU 2525 K.O. Vinjani, a označene kako slijedi: 1. kat. čest. 4786/36, pov. 6356 m² označena re- dnim brojem 5 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 2. kat. čest. 4786/38, pov. 4499 m² označena re- dnim brojem 7 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 3. kat. čest. 4786/39, pov. 5885 m² označena re- dnim brojem 8 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 4. kat. čest. 4786/40, pov. 3963 m² označena re- dnim brojem 9 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. 5. kat. čest. 4786/41, pov. 3690 m² označena re- dnim brojem 10 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski. Članak 2. Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti objavljen u službenom listu “Narodne novine”. Članak 3. Najniža cijena po kojoj nekretnine mogu biti prodane utvrđuje se u novčanom iznosu od 15 (petnaest) kuna po metru kvadratnom.

Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019. sluŽbeni glasnik grada imotskog broj 3 - strana 3 promjena broj konta v rsta prihoda

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik Grada Imotskog broj 3-2019¾beni-glasnik-Grada... · srijeda, 20. veljače 2019....

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 1

  UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur.List izlazi po potrebiUREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKITelefon: 021/841-125, Fax: 021/841-409E-mail: [email protected]

  GODINA LI. BROJ 3

  IMOTSKI, 20. veljače 2019.

  GODIŠNJA PRETPLATA: 100 knPLAĆA SE NA RAČUN BROJ: 2500009-1815500003

  S A D R Ž A JGRADSKO VIJEĆE1. Odluka prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski .................................................................... 12. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu – I. izmjena ................................................................ 23. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi ................................................................................................. 374. Odluka o koefi cijentima za obračun plaća službenika i namještenika ........................................................................ 385. Odluka o raspoređivanju sredstava za fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Imo- tskog za 2019. godinu ................................................................................................................................................ 406. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Imotskog .............................................................................. 417. Odluka o suglasnosti na izmjenu i dopunu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog ko- munalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ............................................................................................. 418. Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JVP Imotski ..................................................................................... 41

  GRADONAČELNIK1. Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Imotskog ................................ 42

  Na temelju članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donosi

  O D L U K Uo prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni

  Vinjani Gornji – Imotski

  Članak 1.

  Ovom Odlukom dozvoljava se prodaja neizgra-đenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji – Imotski koje nekretnine su upisane u ZU 2525 K.O. Vinjani, a označene kako slijedi:1. kat. čest. 4786/36, pov. 6356 m² označena re-

  dnim brojem 5 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

  2. kat. čest. 4786/38, pov. 4499 m² označena re-dnim brojem 7 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

  3. kat. čest. 4786/39, pov. 5885 m² označena re-dnim brojem 8 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

  4. kat. čest. 4786/40, pov. 3963 m² označena re-dnim brojem 9 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

  5. kat. čest. 4786/41, pov. 3690 m² označena re-dnim brojem 10 u Izvodu iz Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vinjani Gornji – Imotski.

  Članak 2.

  Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provest će se temeljem javnog natječaja koji će biti objavljen u službenom listu “Narodne novine”.

  Članak 3.

  Najniža cijena po kojoj nekretnine mogu biti prodane utvrđuje se u novčanom iznosu od 15 (petnaest) kuna po metru kvadratnom.

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 2

  Članak 4.

  Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Imotskog da propiše uvjete i provede cjelokupni postupak javnog natječaja, te zaključi ugovore o kupoprodaji nekretnina s najpovoljnijim ponuditeljima.

  Članak 5.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i cijeni nekretnina u Gospoda-rskoj zoni Vinjani Gornji i Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i cijeni nekretnina u Gospoda-rskoj zoni Vinjani Gornji (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 1/12).

  Članak 6.

  Stavlja se izvan snage Odluka o prodaji zemlji-šta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji Z.U. 2525 K.O. Vinjani (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, broj 3/12) u dijelu koji se odnosi na prodaju nekre-tnina iz članka 1. ove Odluke.

  Članak 7.

  Ova Odluka stupa osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Imotskog”.

  REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  GRAD IMOTSKIGradsko vijeće

  KLASA: 021-01/19-01/01UR.BROJ: 2129/01-01-19-01Imotski, 19. veljače 2019. godine P r e d s j e d n i k

  GRADSKOG VIJEĆAdr. sc. Perica Tucak, v.r.

  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (“Službeni gla-snik Grada Imotskog”, broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na sjednici na XVII. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine donijelo je

  O D L U K Uo izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2019.

  godinu – I. IZMJENE

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 44.332.000,00 1.575.000,00 3.6% 45.907.000,00Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 313.000,00 0,00 0.0% 313.000,00Rashodi poslovanja 32.889.500,00 1.475.000,00 4.5% 34.364.500,00Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 11.755.500,00 100.000,00 0.9% 11.855.500,00RAZLIKA 0,00 0,00 0,0% 0,00B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od fi nancijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,0% 0,00Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,0% 0,00VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00

  PromjenaPlanirano

  Iznos (%)Novi iznos

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 3

  PRO

  MJE

  NA

  BR

  OJ

  KO

  NTA

  VRST

  A P

  RIH

  OD

  A /

  RA

  SHO

  DA

  PLA

  NIR

  AN

  OIZ

  NO

  S(%

  )N

  OVI

  IZN

  OS

  A. R

  UN

  PR

  IHO

  DA

  I R

  ASH

  OD

  A6

  Prih

  odi p

  oslo

  vanj

  a44

  .332

  .000

  ,00

  1.57

  5.00

  0,00

  3.6%

  45.9

  07.0

  00,0

  061

  Prih

  odi o

  d po

  reza

  25.5

  00.0

  00,0

  01.

  575.

  000,

  006.

  2%27

  .075

  .000

  ,00

  611

  Pore

  z i p

  rirez

  na

  doho

  dak

  24.5

  00.0

  00,0

  01.

  575.

  000,

  006.

  4%26

  .075

  .000

  ,00

  613

  Pore

  zi n

  a im

  ovin

  u65

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  650.

  000,

  0061

  4Po

  rezi

  na

  robu

  i us

  luge

  350.

  000,

  000,

  000.

  0%35

  0.00

  0,00

  63Po

  moć

  i iz

  inoz

  emst

  va i

  od s

  ubje

  kata

  unu

  tar o

  pćeg

  pro

  raču

  na6.

  580.

  000,

  000,

  000.

  0%6.

  580.

  000,

  0063

  2Po

  moć

  i od

  međ

  unar

  odni

  h or

  gani

  zaci

  ja te

  inst

  ituci

  ja i

  tijel

  a EU

  750.

  000,

  000,

  000.

  0%75

  0.00

  0,00

  633

  Pom

  oći p

  rora

  čunu

  iz d

  rugi

  h pr

  orač

  una

  1.23

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  1.23

  0.00

  0,00

  634

  Pom

  oći o

  d iz

  vanp

  rora

  čuns

  kih

  koris

  nika

  2.25

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  2.25

  0.00

  0,00

  635

  Pom

  oći i

  zrav

  nan j

  a za

  dec

  entr

  aliz

  irane

  funk

  cije

  2.35

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  2.35

  0.00

  0,00

  64Pr

  ihod

  i od

  imov

  ine

  500.

  000,

  000,

  000.

  0%50

  0.00

  0,00

  641

  Prih

  odi o

  d fin

  anci

  jske

  imov

  ine

  20.0

  00,0

  00,

  000.

  0%20

  .000

  ,00

  642

  Prih

  odi o

  d ne

  finan

  cijs

  ke im

  ovin

  e48

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  480.

  000,

  0065

  Prih

  odi o

  d up

  ravn

  ih i

  adm

  inis

  trat

  ivni

  h pr

  isto

  jbi,

  pris

  tojb

  i po

  pose

  bnim

  pro

  pisi

  ma

  i nak

  nada

  11.7

  40.0

  00,0

  00,

  000.

  0%11

  .740

  .000

  ,00

  651

  Upr

  avne

  i ad

  min

  istr

  ativ

  ne p

  risto

  jbe

  478.

  000,

  000,

  000.

  0%47

  8.00

  0,00

  652

  Prih

  odi p

  o po

  sebn

  im p

  ropi

  sim

  a6.

  560.

  000,

  000,

  000.

  0%6.

  560.

  000,

  0065

  3K

  omun

  alni

  dop

  rinos

  i i n

  akna

  de4.

  702.

  000,

  000,

  000.

  0%4.

  702.

  000,

  0068

  Kaz

  ne, u

  prav

  ne m

  jere

  i os

  tali

  prih

  odi

  12.0

  00,0

  00,

  000.

  0%12

  .000

  ,00

  681

  Kaz

  ne i

  upra

  vne

  mje

  re12

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  12.0

  00,0

  07

  Prih

  odi o

  d pr

  odaj

  e ne

  finan

  cijs

  ke im

  ovin

  e31

  3.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  313.

  000,

  0072

  Prih

  odi o

  d pr

  odaj

  e pr

  oizv

  eden

  e du

  gotr

  ajne

  imov

  ine

  313.

  000,

  000,

  000.

  0%31

  3.00

  0,00

  721

  Prih

  odi o

  d pr

  oda j

  e gr

  ađev

  insk

  ih o

  bjek

  ata

  313.

  000,

  000,

  000.

  0%31

  3.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a32

  .889

  .500

  ,00

  1.47

  5.00

  0,00

  4.5%

  34.3

  64.5

  00,0

  031

  Ras

  hodi

  za

  zapo

  slen

  e16

  .943

  .096

  ,00

  - 2.5

  78.0

  00,0

  0-1

  5.2%

  14.3

  65.0

  96,0

  031

  1Pl

  aće

  (Bru

  to)

  13.7

  02.7

  47,0

  0- 2

  .200

  .000

  ,00

  -16.

  1%11

  .502

  .747

  ,00

  312

  Ost

  ali r

  asho

  di z

  a za

  posl

  ene

  697.

  500,

  000,

  000.

  0%69

  7.50

  0,00

  313

  Dop

  rinos

  i na

  plać

  e2.

  542.

  849,

  00- 3

  78.0

  00,0

  0-1

  4.9%

  2.16

  4.84

  9,00

  32M

  ater

  i jaln

  i ras

  hodi

  8.55

  1.28

  5,00

  2.77

  8.00

  0,00

  32.5

  %11

  .329

  .285

  ,00

  321

  Nak

  nade

  troš

  kova

  zap

  osle

  nim

  a50

  0.80

  0,00

  - 12.

  000,

  00-2

  .4%

  488.

  800,

  0032

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  3.70

  9.73

  2,00

  0,00

  0.0%

  3.70

  9.73

  2,00

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge2.

  758.

  000,

  002.

  790.

  000,

  0010

  1.2%

  5.54

  8.00

  0,00

  3232

  Usl

  u ge

  teku

  ćeg

  i inv

  estic

  ijsko

  g od

  ržav

  anja

  0,00

  200.

  000,

  0010

  0%20

  0.00

  0,00

  3232

  1U

  slu g

  e te

  kuće

  g i i

  nves

  ticijs

  kog

  održ

  avan

  ja g

  rađe

  vins

  kih

  obje

  kata

  0,00

  200.

  000,

  0010

  0%20

  0.00

  0,00

  324

  Nak

  nade

  troš

  kova

  oso

  bam

  a iz

  van

  radn

  o g o

  dnos

  a16

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  16.0

  00,0

  0

  Stra

  nica

  2 o

  d 3

  *Obr

  ada

  LC*

  LC Š

  ifra

  apl.

  (201

  9)

  Gra

  d Im

  otsk

  iD

  atum

  :11.

  02.2

  019

  Vrij

  eme:

  9:38

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 4

  PRO

  MJE

  NA

  BR

  OJ

  KO

  NTA

  VRST

  A P

  RIH

  OD

  A /

  RA

  SHO

  DA

  PLA

  NIR

  AN

  OIZ

  NO

  S(%

  )N

  OVI

  IZN

  OS

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di p

  oslo

  van j

  a1.

  566.

  753,

  000,

  000.

  0%1.

  566.

  753,

  0034

  Fina

  nci js

  ki ra

  shod

  i15

  7.10

  0,00

  0,00

  0.0%

  157.

  100,

  0034

  3O

  stal

  i fin

  anci

  jski

  rash

  odi

  157.

  100,

  000,

  000.

  0%15

  7.10

  0,00

  35Su

  bven

  cije

  610.

  000,

  0010

  0.00

  0,00

  16.4

  %71

  0.00

  0,00

  351

  Subv

  enci

  je tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma

  u ja

  vnom

  sek

  toru

  160.

  000,

  0010

  0.00

  0,00

  62.5

  %26

  0.00

  0,00

  352

  Subv

  enci

  je tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma,

  zad

  ruga

  ma,

  pol

  jopr

  ivre

  dnic

  ima

  i obr

  tnic

  ima

  izva

  n ja

  vnog

  sek

  tora

  450.

  000,

  000,

  000.

  0%45

  0.00

  0,00

  36Po

  moć

  i dan

  e u

  inoz

  emst

  vo i

  unut

  ar o

  pće g

  pro

  raču

  na20

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  20.0

  00,0

  036

  3Po

  moć

  i unu

  tar o

  pće g

  pro

  raču

  na20

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  20.0

  00,0

  037

  Nak

  nade

  gra

  đani

  ma

  i kuć

  anst

  vim

  a na

  tem

  elju

  osi

  gura

  nja

  i dru

  ge n

  akna

  de2.

  750.

  000,

  001.

  150.

  000,

  0041

  .8%

  3.90

  0.00

  0,00

  372

  Ost

  ale

  nakn

  ade

  građ

  anim

  a i k

  ućan

  stvi

  ma

  iz p

  rora

  čuna

  2.75

  0.00

  0,00

  1.15

  0.00

  0,00

  41.8

  %3.

  900.

  000,

  0038

  Ost

  ali r

  asho

  di3.

  858.

  019,

  0025

  .000

  ,00

  0.6%

  3.88

  3.01

  9,00

  381

  Teku

  će d

  onac

  ije3.

  708.

  019,

  0025

  .000

  ,00

  0.7%

  3.73

  3.01

  9,00

  382

  Kap

  italn

  e do

  naci

  je15

  0.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  150.

  000,

  004

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  efin

  anci

  jske

  imov

  ine

  11.7

  55.5

  00,0

  010

  0.00

  0,00

  0.9%

  11.8

  55.5

  00,0

  041

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  epro

  izve

  dene

  du g

  otra

  jne

  imov

  ine

  300.

  000,

  0010

  0.00

  0,00

  33.3

  %40

  0.00

  0,00

  411

  Mat

  eri ja

  lna

  imov

  ina

  - prir

  odna

  bog

  atst

  va50

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  50.0

  00,0

  041

  2N

  emat

  erija

  lna

  imov

  ina

  250.

  000,

  0010

  0.00

  0,00

  40.0

  %35

  0.00

  0,00

  4126

  Ost

  ala

  nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  0010

  0.00

  0,00

  100%

  100.

  000,

  0041

  261

  Ost

  ala

  nem

  ater

  i jaln

  a im

  ovin

  a0,

  0010

  0.00

  0,00

  100%

  100.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  u got

  rajn

  e im

  ovin

  e11

  .289

  .500

  ,00

  0,00

  0.0%

  11.2

  89.5

  00,0

  042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  b jek

  ti10

  .438

  .300

  ,00

  0,00

  0.0%

  10.4

  38.3

  00,0

  042

  2Po

  stro

  jenj

  a i o

  prem

  a67

  9.20

  0,00

  0,00

  0.0%

  679.

  200,

  0042

  3Pr

  ijevo

  zna

  sred

  stva

  106.

  000,

  000,

  000.

  0%10

  6.00

  0,00

  424

  Kn j

  ige,

  um

  jetn

  ička

  dje

  la i

  osta

  le iz

  ložb

  ene

  vrije

  dnos

  ti66

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  66.0

  00,0

  045

  Ras

  hodi

  za

  doda

  tna

  ula g

  anja

  na

  nefin

  anci

  jsko

  j im

  ovin

  i16

  6.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  166.

  000,

  0045

  1D

  odat

  na u

  laga

  nja

  na g

  rađe

  vins

  kim

  obj

  ektim

  a13

  6.00

  0,00

  0,00

  0.0%

  136.

  000,

  0045

  3D

  odat

  na u

  laga

  nja

  na p

  rijev

  ozni

  m s

  reds

  tvim

  a30

  .000

  ,00

  0,00

  0.0%

  30.0

  00,0

  0

  Stra

  nica

  3 o

  d 3

  *Obr

  ada

  LC*

  LC Š

  ifra

  apl.

  (201

  9)

  Gra

  d Im

  otsk

  iD

  atum

  :11.

  02.2

  019

  Vrij

  eme:

  9:38

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 5

  PO

  ZIC

  IJA

  BR

  OJ

  KO

  NTA

  VR

  STA

  RA

  SH

  OD

  A /

  IZD

  ATA

  KA

  PLA

  NIR

  AN

  OP

  RO

  MJE

  NA

  IZN

  OS

  PR

  OM

  JEN

  A (%

  )N

  OV

  I IZN

  OS

  SVEU

  KU

  PNO

  RA

  SHO

  DI /

  IZD

  AC

  I44

  .645

  .000

  ,00

  1.57

  5.00

  0,00

  3,53

  46.2

  20.0

  00,0

  0R

  azdj

  el10

  0G

  RA

  DSK

  O V

  IJEĆ

  E61

  7.51

  9,00

  0,00

  0,00

  617.

  519,

  00G

  lava

  1000

  1G

  RA

  DSK

  O V

  IJEĆ

  E61

  7.51

  9,00

  0,00

  0,00

  617.

  519,

  00G

  lavn

  i pro

  gram

  A01

  /61

  7.51

  9,00

  0,00

  0,00

  617.

  519,

  00Pr

  ogra

  m10

  01D

  ON

  OŠE

  NJE

  AK

  ATA

  I M

  JER

  A IZ

  DJE

  L.PR

  EDST

  AV.

  I IZ

  VRŠN

  IH T

  IJEL

  A59

  7.51

  9,00

  0,00

  0,00

  597.

  519,

  00A

  ktiv

  nost

  A10

  0101

  PRED

  STA

  VNIČ

  KO

  I IZ

  VRŠN

  O T

  IJEL

  O45

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  450.

  000,

  00Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I45

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  450.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  01O

  pće

  javn

  e us

  luge

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  1Iz

  vršn

  a i

  zako

  noda

  vna

  tijel

  a, fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  , van

  jski

  pos

  lovi

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  12Fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a45

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  450.

  000,

  0032

  Mat

  erija

  lni r

  asho

  di45

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  450.

  000,

  0032

  9O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  R00

  0132

  9O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  Akt

  ivno

  stA

  1001

  02TE

  KU

  ĆA

  ZA

  LIH

  A P

  RO

  RA

  ČU

  NA

  115.

  519,

  000,

  000,

  0011

  5.51

  9,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  115.

  519,

  000,

  000,

  0011

  5.51

  9,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  Opć

  e ja

  vne

  uslu

  ge11

  5.51

  9,00

  0,00

  0,00

  115.

  519,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  011

  Izvr

  šna

  i za

  kono

  davn

  a tij

  ela,

  fina

  ncijs

  ki i

  fiska

  lni p

  oslo

  vi, v

  anjs

  ki p

  oslo

  vi11

  5.51

  9,00

  0,00

  0,00

  115.

  519,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0112

  Fina

  ncijs

  ki i

  fiska

  lni p

  oslo

  vi11

  5.51

  9,00

  0,00

  0,00

  115.

  519,

  00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a11

  5.51

  9,00

  0,00

  0,00

  115.

  519,

  0038

  Ost

  ali r

  asho

  di11

  5.51

  9,00

  0,00

  0,00

  115.

  519,

  0038

  1Te

  kuće

  don

  acije

  115.

  519,

  000,

  000,

  0011

  5.51

  9,00

  R00

  0238

  1TE

  KUĆ

  A ZA

  LIH

  A PR

  OR

  AČU

  NA

  115.

  519,

  000,

  000,

  0011

  5.51

  9,00

  Akt

  ivno

  stA

  1001

  03VI

  JEĆ

  E N

  AC

  ION

  ALN

  IH M

  AN

  JIN

  A32

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  32.0

  00,0

  0Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I32

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  32.0

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  01O

  pće

  javn

  e us

  luge

  32.0

  00,0

  00,

  000,

  0032

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  1Iz

  vršn

  a i

  zako

  noda

  vna

  tijel

  a, fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  , van

  jski

  pos

  lovi

  32.0

  00,0

  00,

  000,

  0032

  .000

  ,00

  I IZM

  JEN

  E PR

  OR

  UN

  A Z

  A 2

  019

  POSE

  BN

  I DIO

  2126

  0 Im

  otsk

  i

  Ante

  Sta

  rčev

  ića

  23

  OIB

  : 189

  1997

  8758

  Gra

  d Im

  otsk

  iD

  atum

  :11

  .02.

  2019

  Vrij

  eme:

  9:48

  Stra

  nica

  1 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 6P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  SFu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0112

  Fina

  ncijs

  ki i

  fiska

  lni p

  oslo

  vi32

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  32.0

  00,0

  0

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a32

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  32.0

  00,0

  032

  Mat

  erija

  lni r

  asho

  di32

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  32.0

  00,0

  032

  9O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  32.0

  00,0

  00,

  000,

  0032

  .000

  ,00

  R00

  0332

  9O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  32.0

  00,0

  00,

  000,

  0032

  .000

  ,00

  Prog

  ram

  1002

  PRO

  GR

  AM

  PO

  LITI

  ČK

  IH S

  TRA

  NA

  KA

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  Akt

  ivno

  stA

  1002

  02O

  SNO

  VNE

  FUN

  KC

  IJE

  STR

  AN

  AK

  A20

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  20.0

  00,0

  0Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I20

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  20.0

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  01O

  pće

  javn

  e us

  luge

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  1Iz

  vršn

  a i

  zako

  noda

  vna

  tijel

  a, fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  , van

  jski

  pos

  lovi

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  12Fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a20

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  20.0

  00,0

  038

  Ost

  ali r

  asho

  di20

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  20.0

  00,0

  038

  1Te

  kuće

  don

  acije

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  R00

  0438

  1O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  Raz

  djel

  200

  TIJE

  LA G

  RA

  DSK

  E U

  PRA

  VE24

  .541

  .300

  ,00

  400.

  000,

  001,

  6324

  .941

  .300

  ,00

  Gla

  va20

  001

  JAVN

  A U

  PRA

  VA I

  AD

  MIN

  ISTR

  AC

  IJA

  11.8

  40.0

  00,0

  0- 2

  .290

  .000

  ,00

  - 19,

  349.

  550.

  000,

  00G

  lavn

  i pro

  gram

  A01

  /11

  .840

  .000

  ,00

  - 2.2

  90.0

  00,0

  0- 1

  9,34

  9.55

  0.00

  0,00

  Prog

  ram

  2001

  JAVN

  A U

  PRA

  VA I

  AD

  MIN

  ISTR

  AC

  IJA

  11.8

  40.0

  00,0

  0- 2

  .290

  .000

  ,00

  - 19,

  349.

  550.

  000,

  00A

  ktiv

  nost

  A20

  0101

  JAVN

  A U

  PRA

  VA I

  AD

  MIN

  ISTR

  AC

  IJA

  11.8

  40.0

  00,0

  0- 2

  .290

  .000

  ,00

  - 19,

  349.

  550.

  000,

  00Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I11

  .840

  .000

  ,00

  - 2.2

  90.0

  00,0

  0- 1

  9,34

  9.55

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  Opć

  e ja

  vne

  uslu

  ge11

  .840

  .000

  ,00

  - 2.2

  90.0

  00,0

  0- 1

  9,34

  9.55

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja01

  1Iz

  vršn

  a i

  zako

  noda

  vna

  tijel

  a, fi

  nanc

  ijski

  i fis

  kaln

  i pos

  lovi

  , van

  jski

  pos

  lovi

  11.8

  40.0

  00,0

  0- 2

  .290

  .000

  ,00

  - 19,

  349.

  550.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0112

  Fina

  ncijs

  ki i

  fiska

  lni p

  oslo

  vi11

  .840

  .000

  ,00

  - 2.2

  90.0

  00,0

  0- 1

  9,34

  9.55

  0.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a11

  .275

  .000

  ,00

  - 2.2

  90.0

  00,0

  0- 2

  0,31

  8.98

  5.00

  0,00

  31R

  asho

  di z

  a za

  posl

  ene

  6.82

  6.00

  0,00

  - 2.5

  78.0

  00,0

  0- 3

  7,77

  4.24

  8.00

  0,00

  311

  Plać

  e (B

  ruto

  )5.

  500.

  000,

  00- 2

  .200

  .000

  ,00

  - 40,

  003.

  300.

  000,

  00R

  0005

  311

  Plać

  e (B

  ruto

  )5.

  500.

  000,

  00- 2

  .200

  .000

  ,00

  - 40,

  003.

  300.

  000,

  0031

  2O

  stal

  i ras

  hodi

  za

  zapo

  slen

  e38

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  380.

  000,

  00R

  0007

  312

  Ost

  ali r

  asho

  di z

  a za

  posl

  ene

  380.

  000,

  000,

  000,

  0038

  0.00

  0,00

  313

  Dop

  rinos

  i na

  plać

  e94

  6.00

  0,00

  - 378

  .000

  ,00

  - 39,

  9656

  8.00

  0,00

  R00

  0931

  3O

  stal

  i ras

  hodi

  za

  zapo

  slen

  e94

  6.00

  0,00

  - 378

  .000

  ,00

  - 39,

  9656

  8.00

  0,00

  32M

  ater

  ijaln

  i ras

  hodi

  3.54

  4.00

  0,00

  188.

  000,

  005,

  303.

  732.

  000,

  0032

  1N

  akna

  de tr

  oško

  va z

  apos

  leni

  ma

  200.

  000,

  00- 1

  2.00

  0,00

  - 6,0

  018

  8.00

  0,00

  R00

  1132

  1N

  akna

  de tr

  oško

  va z

  apos

  leni

  ma

  200.

  000,

  00- 1

  2.00

  0,00

  - 6,0

  018

  8.00

  0,00

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju80

  5.00

  0,00

  0,00

  0,00

  805.

  000,

  00R

  0012

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju-ja

  vna

  upra

  va i

  adm

  inis

  traci

  ja32

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  320.

  000,

  00R

  0017

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju -

  održ

  avan

  je g

  rađe

  vins

  kih

  obje

  kata

  85.0

  00,0

  00,

  000,

  0085

  .000

  ,00

  R00

  1932

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  - od

  ržav

  anje

  prij

  evoz

  nih

  sred

  stav

  a35

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  350.

  000,

  00R

  0021

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju -

  održ

  avan

  je p

  ostro

  jenj

  a i o

  prem

  e14

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  14.0

  00,0

  0

  Stra

  nica

  2 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 7P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  SR

  0157

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju -

  održ

  avan

  je o

  prem

  e pa

  rkira

  lišta

  36.0

  00,0

  00,

  000,

  0036

  .000

  ,00

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge1.

  573.

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  12,7

  11.

  773.

  000,

  00R

  0013

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge -

  javn

  a up

  rava

  i ad

  min

  istra

  cija

  1.28

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.28

  0.00

  0,00

  R00

  1832

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  - od

  ržav

  anje

  gra

  đevi

  nski

  h ob

  jeka

  ta83

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  83.0

  00,0

  0R

  0020

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge -

  održ

  avan

  je p

  rijev

  ozni

  h sr

  edst

  ava

  55.0

  00,0

  00,

  000,

  0055

  .000

  ,00

  R00

  2232

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  - od

  ržav

  anje

  pos

  troje

  nja

  i opr

  eme

  25.0

  00,0

  00,

  000,

  0025

  .000

  ,00

  R00

  2332

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  - od

  ržav

  anje

  opr

  eme

  park

  irališ

  ta13

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  130.

  000,

  0032

  32U

  slug

  e te

  kuće

  g i i

  nves

  ticijs

  kog

  održ

  avan

  ja0,

  0020

  0.00

  0,00

  100,

  0020

  0.00

  0,00

  R01

  8232

  321

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge -

  sana

  cija

  gra

  đ. o

  bjek

  ata

  u pr

  iv.v

  lasn

  ištv

  u0,

  0020

  0.00

  0,00

  100,

  0020

  0.00

  0,00

  324

  Nak

  nade

  troš

  kova

  oso

  bam

  a iz

  van

  radn

  og o

  dnos

  a16

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  16.0

  00,0

  0R

  0014

  324

  Ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  - stru

  čno

  usav

  ršav

  anje

  16.0

  00,0

  00,

  000,

  0016

  .000

  ,00

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a95

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  950.

  000,

  00R

  0015

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a95

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  950.

  000,

  0034

  Fina

  ncijs

  ki ra

  shod

  i12

  5.00

  0,00

  0,00

  0,00

  125.

  000,

  0034

  3O

  stal

  i fin

  anci

  jski

  rash

  odi

  125.

  000,

  000,

  000,

  0012

  5.00

  0,00

  R00

  1634

  3K

  amat

  e za

  prim

  ljene

  kre

  dite

  i za

  jmov

  e12

  5.00

  0,00

  0,00

  0,00

  125.

  000,

  0035

  Subv

  enci

  je61

  0.00

  0,00

  100.

  000,

  0016

  ,39

  710.

  000,

  0035

  1Su

  bven

  cije

  trgo

  vačk

  im d

  rušt

  vim

  a u

  javn

  om s

  ekto

  ru16

  0.00

  0,00

  100.

  000,

  0062

  ,50

  260.

  000,

  00R

  0159

  351

  Subv

  enci

  je tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma

  u ja

  vnom

  sek

  toru

  160.

  000,

  0010

  0.00

  0,00

  62,5

  026

  0.00

  0,00

  352

  Subv

  enci

  je tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma,

  zad

  ruga

  ma,

  pol

  jopr

  ivre

  dnic

  ima

  i obr

  tnic

  ima

  izva

  n ja

  vnog

  sek

  tora

  450.

  000,

  000,

  000,

  0045

  0.00

  0,00

  R00

  2435

  2S

  ubve

  ncije

  za

  razv

  oj tu

  rizm

  a12

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  120.

  000,

  00R

  0025

  352

  Pot

  icaj

  ne m

  jere

  za

  razv

  oj m

  alog

  obr

  tniš

  tva

  i pod

  uzet

  ništ

  va20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00R

  0026

  352

  Sub

  venc

  ije z

  a po

  ljopr

  ivre

  du13

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  130.

  000,

  0036

  Pom

  oći d

  ane

  u in

  ozem

  stvo

  i un

  utar

  opć

  eg p

  rora

  čuna

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  363

  Pom

  oći u

  nuta

  r opć

  eg p

  rora

  čuna

  20.0

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .000

  ,00

  R01

  6036

  3Po

  moć

  i unu

  tar o

  pćeg

  pro

  raču

  na20

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  20.0

  00,0

  038

  Ost

  ali r

  asho

  di15

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  150.

  000,

  0038

  2K

  apita

  lne

  dona

  cije

  150.

  000,

  000,

  000,

  0015

  0.00

  0,00

  R00

  5638

  2K

  apita

  lne

  dona

  cije

  150.

  000,

  000,

  000,

  0015

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e56

  5.00

  0,00

  0,00

  0,00

  565.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e56

  5.00

  0,00

  0,00

  0,00

  565.

  000,

  0042

  2Po

  stro

  jenj

  a i o

  prem

  a48

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  480.

  000,

  00R

  0027

  422

  Pos

  troje

  nja

  i opr

  ema

  280.

  000,

  000,

  000,

  0028

  0.00

  0,00

  R00

  2842

  2P

  ostro

  jenj

  a i o

  prem

  a - n

  abav

  a ko

  ntej

  nera

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  423

  Prije

  vozn

  a sr

  edst

  va85

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  85.0

  00,0

  0R

  0158

  423

  Prij

  evoz

  na s

  reds

  tva

  - nab

  ava

  85.0

  00,0

  00,

  000,

  0085

  .000

  ,00

  Gla

  va20

  002

  PRO

  GR

  AM

  OD

  RŽA

  VAN

  JA K

  OM

  UN

  ALN

  E IN

  FRA

  STR

  UK

  TUR

  E1.

  963.

  000,

  002.

  590.

  000,

  0013

  1,94

  4.55

  3.00

  0,00

  Gla

  vni p

  rogr

  amA

  01/

  1.96

  3.00

  0,00

  2.59

  0.00

  0,00

  131,

  944.

  553.

  000,

  00Pr

  ogra

  m20

  02PR

  OG

  RA

  M O

  DR

  ŽAVA

  NJA

  KO

  MU

  NA

  LNE

  INFR

  AST

  RU

  KTU

  RE

  1.96

  3.00

  0,00

  2.59

  0.00

  0,00

  131,

  944.

  553.

  000,

  00A

  ktiv

  nost

  A20

  0201

  OD

  RŽA

  VAN

  JE K

  OM

  UN

  ALN

  E IN

  FRA

  STR

  UK

  TUR

  E1.

  963.

  000,

  002.

  590.

  000,

  0013

  1,94

  4.55

  3.00

  0,00

  Izvo

  r4.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D K

  OM

  UN

  ALN

  E N

  AK

  NA

  DE

  1.96

  3.00

  0,00

  2.59

  0.00

  0,00

  131,

  944.

  553.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi61

  0.00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  163,

  931.

  610.

  000,

  00

  Stra

  nica

  3 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 8P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  SFu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  045

  Prom

  et61

  0.00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  163,

  931.

  610.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0451

  Ces

  tovn

  i pro

  met

  610.

  000,

  001.

  000.

  000,

  0016

  3,93

  1.61

  0.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a61

  0.00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  163,

  931.

  610.

  000,

  0032

  Mat

  erija

  lni r

  asho

  di61

  0.00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  163,

  931.

  610.

  000,

  0032

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  210.

  000,

  000,

  000,

  0021

  0.00

  0,00

  R00

  3332

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  - od

  ržav

  anje

  ces

  ta i

  javn

  ih p

  ovrš

  ina

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  R00

  3532

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  - iz

  rada

  kuć

  nih

  broj

  eva

  10.0

  00,0

  00,

  000,

  0010

  .000

  ,00

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge40

  0.00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  250,

  001.

  400.

  000,

  00R

  0034

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge-o

  drža

  vanj

  e ce

  sta

  i jav

  nih

  povr

  šina

  400.

  000,

  001.

  000.

  000,

  0025

  0,00

  1.40

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja05

  Zašt

  ita o

  koliš

  a23

  7.00

  0,00

  890.

  000,

  0037

  5,53

  1.12

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja05

  6Po

  slov

  i i u

  slug

  e za

  štite

  oko

  liša

  koji

  nisu

  dru

  gdje

  svr

  stan

  i23

  7.00

  0,00

  890.

  000,

  0037

  5,53

  1.12

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja05

  60Po

  slov

  i i u

  slug

  e za

  štite

  oko

  liša

  koji

  nisu

  dru

  gdje

  svr

  stan

  i23

  7.00

  0,00

  890.

  000,

  0037

  5,53

  1.12

  7.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a23

  7.00

  0,00

  890.

  000,

  0037

  5,53

  1.12

  7.00

  0,00

  32M

  ater

  ijaln

  i ras

  hodi

  237.

  000,

  0089

  0.00

  0,00

  375,

  531.

  127.

  000,

  0032

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  110.

  000,

  000,

  000,

  0011

  0.00

  0,00

  R00

  2932

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  -odr

  žava

  nje

  i ure

  đenj

  e ze

  leni

  h po

  vrši

  na11

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  110.

  000,

  0032

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  127.

  000,

  0089

  0.00

  0,00

  700,

  791.

  017.

  000,

  00R

  0030

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge -

  održ

  avan

  je i

  uređ

  enje

  zel

  enih

  pov

  ršin

  a87

  .000

  ,00

  500.

  000,

  0057

  4,71

  587.

  000,

  00R

  0036

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge -

  održ

  avan

  je g

  robl

  ja40

  .000

  ,00

  390.

  000,

  0097

  5,00

  430.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  1.11

  6.00

  0,00

  700.

  000,

  0062

  ,72

  1.81

  6.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  4U

  lična

  rasv

  jeta

  1.11

  6.00

  0,00

  700.

  000,

  0062

  ,72

  1.81

  6.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  40U

  lična

  rasv

  jeta

  1.11

  6.00

  0,00

  700.

  000,

  0062

  ,72

  1.81

  6.00

  0,00

  3R

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a1.

  116.

  000,

  0070

  0.00

  0,00

  62,7

  21.

  816.

  000,

  0032

  Mat

  erija

  lni r

  asho

  di1.

  116.

  000,

  0070

  0.00

  0,00

  62,7

  21.

  816.

  000,

  0032

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  1.00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  R00

  3132

  2R

  asho

  di z

  a m

  ater

  ijal i

  ene

  rgiju

  - od

  ržav

  anje

  ulič

  ne ra

  svje

  te1.

  000.

  000,

  000,

  000,

  001.

  000.

  000,

  0032

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  116.

  000,

  0070

  0.00

  0,00

  603,

  4581

  6.00

  0,00

  R00

  3232

  3R

  asho

  di z

  a us

  luge

  - od

  ržav

  anje

  ulič

  ne ra

  svje

  te11

  6.00

  0,00

  700.

  000,

  0060

  3,45

  816.

  000,

  00G

  lava

  2000

  3IZ

  GR

  AD

  NJA

  KA

  PITA

  LNIH

  OB

  JEK

  ATA

  10.7

  38.3

  00,0

  010

  0.00

  0,00

  0,93

  10.8

  38.3

  00,0

  0G

  lavn

  i pro

  gram

  A01

  /10

  .738

  .300

  ,00

  100.

  000,

  000,

  9310

  .838

  .300

  ,00

  Prog

  ram

  2003

  IZG

  RA

  DN

  JA K

  API

  TALN

  IH O

  BJE

  KA

  TA10

  .738

  .300

  ,00

  100.

  000,

  000,

  9310

  .838

  .300

  ,00

  Akt

  ivno

  stA

  3000

  20R

  AZV

  OJN

  I PR

  OJE

  KT

  U T

  UR

  IZM

  U- T

  OPA

  NA

  VID

  IKO

  VAC

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Izvo

  r5.

  1.PO

  MO

  ĆI I

  Z IN

  OZ.

  I SU

  BJE

  . UN

  UTA

  R O

  PĆEG

  PR

  OR

  UN

  A20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  047

  Ost

  ale

  indu

  strij

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0474

  Više

  nam

  jens

  ki ra

  zvoj

  ni p

  roje

  kti

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  0041

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  epro

  izve

  dene

  dug

  otra

  jne

  imov

  ine

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Stra

  nica

  4 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 9P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  S41

  2N

  emat

  erija

  lna

  imov

  ina

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  R01

  6141

  2N

  emat

  erija

  lna

  imov

  ina

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Akt

  ivno

  stA

  3000

  21O

  STA

  LA N

  EMA

  TER

  IJA

  LNA

  IMO

  VIN

  A0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  0,00

  100.

  000,

  0010

  0,00

  100.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  7O

  stal

  e in

  dust

  rije

  0,00

  100.

  000,

  0010

  0,00

  100.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0474

  Više

  nam

  jens

  ki ra

  zvoj

  ni p

  roje

  kti

  0,00

  100.

  000,

  0010

  0,00

  100.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  41R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nep

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  4126

  Ost

  ala

  nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  R01

  8341

  261

  Ost

  ala

  nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  0010

  0.00

  0,00

  100,

  0010

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0031

  KA

  PITA

  LNI P

  RO

  JEK

  TI E

  U75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  00Iz

  vor

  5.1.

  POM

  I IZ

  INO

  Z. I

  SUB

  JE. U

  NU

  TAR

  OPĆ

  EG P

  RO

  RA

  ČU

  NA

  750.

  000,

  000,

  000,

  0075

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  Usl

  uge

  unap

  ređe

  nja

  stan

  ovan

  ja i

  zaje

  dnic

  e75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  064

  Ulič

  na ra

  svje

  ta75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0640

  Ulič

  na ra

  svje

  ta75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti75

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  750.

  000,

  00R

  0055

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  750.

  000,

  000,

  000,

  0075

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0301

  ZEM

  LJIŠ

  TE50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0Iz

  vor

  7.1.

  PRIH

  OD

  I OD

  PR

  OD

  AJE

  NEP

  RO

  IZ.IM

  OVI

  NE

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  Ekon

  omsk

  i pos

  lovi

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  7O

  stal

  e in

  dust

  rije

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  74Vi

  šena

  mje

  nski

  razv

  ojni

  pro

  jekt

  i50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  041

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  epro

  izve

  dene

  dug

  otra

  jne

  imov

  ine

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  411

  Mat

  erija

  lna

  imov

  ina

  - prir

  odna

  bog

  atst

  va50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0R

  0037

  411

  Mat

  erija

  lna

  imov

  ina

  - prir

  odna

  bog

  atst

  va50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0K

  apita

  lni p

  roje

  ktK

  2003

  03C

  ESTE

  1.68

  0.80

  0,00

  0,00

  0,00

  1.68

  0.80

  0,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  643.

  800,

  000,

  000,

  0064

  3.80

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  Ekon

  omsk

  i pos

  lovi

  643.

  800,

  000,

  000,

  0064

  3.80

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  5Pr

  omet

  643.

  800,

  000,

  000,

  0064

  3.80

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  51C

  esto

  vni p

  rom

  et64

  3.80

  0,00

  0,00

  0,00

  643.

  800,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e64

  3.80

  0,00

  0,00

  0,00

  643.

  800,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e64

  3.80

  0,00

  0,00

  0,00

  643.

  800,

  00

  Stra

  nica

  5 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 10P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  S42

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti64

  3.80

  0,00

  0,00

  0,00

  643.

  800,

  00R

  0040

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  643.

  800,

  000,

  000,

  0064

  3.80

  0,00

  Izvo

  r4.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D K

  OM

  UN

  ALN

  E N

  AK

  NA

  DE

  1.03

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.03

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  Ekon

  omsk

  i pos

  lovi

  1.03

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.03

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  5Pr

  omet

  1.03

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.03

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  51C

  esto

  vni p

  rom

  et1.

  037.

  000,

  000,

  000,

  001.

  037.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e1.

  037.

  000,

  000,

  000,

  001.

  037.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e1.

  037.

  000,

  000,

  000,

  001.

  037.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti1.

  037.

  000,

  000,

  000,

  001.

  037.

  000,

  00R

  0165

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  1.03

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.03

  7.00

  0,00

  Izvo

  r5.

  1.PO

  MO

  ĆI I

  Z IN

  OZ.

  I SU

  BJE

  . UN

  UTA

  R O

  PĆEG

  PR

  OR

  UN

  A0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  045

  Prom

  et0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0451

  Ces

  tovn

  i pro

  met

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e0,

  000,

  000,

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e0,

  000,

  000,

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti0,

  000,

  000,

  000,

  00R

  0162

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0304

  UR

  EĐEN

  JE P

  OLJ

  SKIH

  PU

  TEVA

  250.

  000,

  000,

  000,

  0025

  0.00

  0,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  Ekon

  omsk

  i pos

  lovi

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  5Pr

  omet

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  51C

  esto

  vni p

  rom

  et50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0R

  0041

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Izvo

  r4.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D K

  OM

  UN

  ALN

  E N

  AK

  NA

  DE

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  Ekon

  omsk

  i pos

  lovi

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  5Pr

  omet

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja04

  51C

  esto

  vni p

  rom

  et20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00R

  0164

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0305

  VOD

  OVO

  D50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  00Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  00

  Stra

  nica

  6 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 11P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  SFu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  3O

  pskr

  ba v

  odom

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  30O

  pskr

  ba v

  odom

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  00R

  0042

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Izvo

  r5.

  1.PO

  MO

  ĆI I

  Z IN

  OZ.

  I SU

  BJE

  . UN

  UTA

  R O

  PĆEG

  PR

  OR

  UN

  A0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  3O

  pskr

  ba v

  odom

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  30O

  pskr

  ba v

  odom

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e0,

  000,

  000,

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e0,

  000,

  000,

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti0,

  000,

  000,

  000,

  00R

  0163

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0306

  KA

  NA

  LIZA

  CIJ

  A1.

  500.

  000,

  000,

  000,

  001.

  500.

  000,

  00Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  3O

  pskr

  ba v

  odom

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  30O

  pskr

  ba v

  odom

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti50

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  500.

  000,

  00R

  0043

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  500.

  000,

  000,

  000,

  0050

  0.00

  0,00

  Izvo

  r5.

  1.PO

  MO

  ĆI I

  Z IN

  OZ.

  I SU

  BJE

  . UN

  UTA

  R O

  PĆEG

  PR

  OR

  UN

  A1.

  000.

  000,

  000,

  000,

  001.

  000.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  1.00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  3O

  pskr

  ba v

  odom

  1.00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  30O

  pskr

  ba v

  odom

  1.00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e1.

  000.

  000,

  000,

  000,

  001.

  000.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e1.

  000.

  000,

  000,

  000,

  001.

  000.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti1.

  000.

  000,

  000,

  000,

  001.

  000.

  000,

  00R

  0171

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  1.00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.00

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0307

  OD

  VOD

  NJA

  650.

  000,

  000,

  000,

  0065

  0.00

  0,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  650.

  000,

  000,

  000,

  0065

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  Usl

  uge

  unap

  ređe

  nja

  stan

  ovan

  ja i

  zaje

  dnic

  e65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  063

  Ops

  krba

  vod

  om65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  00

  Stra

  nica

  7 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Srijeda, 20. veljače 2019.Broj 3 - Strana 12P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  SFu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0630

  Ops

  krba

  vod

  om65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti65

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  650.

  000,

  00R

  0044

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  650.

  000,

  000,

  000,

  0065

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0308

  UR

  EĐEN

  JE IG

  RA

  LIŠT

  A20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00Iz

  vor

  1.1.

  OPĆ

  I PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  3O

  pskr

  ba v

  odom

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  30O

  pskr

  ba v

  odom

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti20

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  200.

  000,

  00R

  0045

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  200.

  000,

  000,

  000,

  0020

  0.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0309

  IZG

  RA

  DN

  JA G

  RO

  BN

  ICA

  I U

  REĐ

  ENJE

  GR

  OB

  LJA

  750.

  000,

  000,

  000,

  0075

  0.00

  0,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  537.

  000,

  000,

  000,

  0053

  7.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  Usl

  uge

  unap

  ređe

  nja

  stan

  ovan

  ja i

  zaje

  dnic

  e53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  066

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0660

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti53

  7.00

  0,00

  0,00

  0,00

  537.

  000,

  00R

  0046

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  537.

  000,

  000,

  000,

  0053

  7.00

  0,00

  Izvo

  r7.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D P

  RO

  DA

  JE P

  RO

  IZVE

  DEN

  E D

  UG

  OTR

  .IMO

  VIN

  E21

  3.00

  0,00

  0,00

  0,00

  213.

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  06U

  slug

  e un

  apre

  đenj

  a st

  anov

  anja

  i za

  jedn

  ice

  213.

  000,

  000,

  000,

  0021

  3.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  6R

  asho

  di v

  ezan

  i za

  stan

  ovan

  je i

  kom

  . pog

  odno

  sti k

  oji n

  isu

  drug

  dje

  svrs

  tani

  213.

  000,

  000,

  000,

  0021

  3.00

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  60R

  asho

  di v

  ezan

  i za

  stan

  ovan

  je i

  kom

  . pog

  odno

  sti k

  oji n

  isu

  drug

  dje

  svrs

  tani

  213.

  000,

  000,

  000,

  0021

  3.00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e21

  3.00

  0,00

  0,00

  0,00

  213.

  000,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e21

  3.00

  0,00

  0,00

  0,00

  213.

  000,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti21

  3.00

  0,00

  0,00

  0,00

  213.

  000,

  00R

  0167

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  213.

  000,

  000,

  000,

  0021

  3.00

  0,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  0310

  PRO

  J.D

  OK

  UM

  ENTA

  CIJ

  A Z

  A D

  J.VR

  TIĆ

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Izvo

  r7.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D P

  RO

  DA

  JE P

  RO

  IZVE

  DEN

  E D

  UG

  OTR

  .IMO

  VIN

  E0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  047

  Ost

  ale

  indu

  strij

  e0,

  000,

  000,

  000,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0474

  Više

  nam

  jens

  ki ra

  zvoj

  ni p

  roje

  kti

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e0,

  000,

  000,

  000,

  00

  Stra

  nica

  8 o

  d 32

  *Obr

  ada

  LC*

  LC14

  7RP

  -IRIP

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOGSrijeda, 20. veljače 2019. Broj 3 - Strana 13P

  OZI

  CIJ

  AB

  RO

  J K

  ON

  TAV

  RS

  TA R

  AS

  HO

  DA

  / IZ

  DA

  TAK

  AP

  LAN

  IRA

  NO

  PR

  OM

  JEN

  A IZ

  NO

  SP

  RO

  MJE

  NA

  (%)

  NO

  VI I

  ZNO

  S41

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  epro

  izve

  dene

  dug

  otra

  jne

  imov

  ine

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  000,

  000,

  000,

  00R

  0038

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a0,

  000,

  000,

  000,

  00K

  apita

  lni p

  roje

  ktK

  2003

  20PR

  OST

  OR

  NI P

  LAN

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  Izvo

  r7.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D P

  RO

  DA

  JE P

  RO

  IZVE

  DEN

  E D

  UG

  OTR

  .IMO

  VIN

  E50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  04Ek

  onom

  ski p

  oslo

  vi50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  047

  Ost

  ale

  indu

  strij

  e50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0474

  Više

  nam

  jens

  ki ra

  zvoj

  ni p

  roje

  kti

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  041

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu n

  epro

  izve

  dene

  dug

  otra

  jne

  imov

  ine

  50.0

  00,0

  00,

  000,

  0050

  .000

  ,00

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0R

  0039

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a50

  .000

  ,00

  0,00

  0,00

  50.0

  00,0

  0K

  apita

  lni p

  roje

  ktK

  2030

  10U

  REĐ

  ENJE

  MR

  TVA

  ČN

  ICA

  30.0

  00,0

  00,

  000,

  0030

  .000

  ,00

  Izvo

  r1.

  1.O

  PĆI P

  RIH

  OD

  I I P

  RIM

  ICI

  9.20

  0,00

  0,00

  0,00

  9.20

  0,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  Usl

  uge

  unap

  ređe

  nja

  stan

  ovan

  ja i

  zaje

  dnic

  e9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  066

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  00Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0660

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  00

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  0042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  0042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti9.

  200,

  000,

  000,

  009.

  200,

  00R

  0047

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  9.20

  0,00

  0,00

  0,00

  9.20

  0,00

  Izvo

  r4.

  2.PR

  IHO

  DI O

  D K

  OM

  UN

  ALN

  E N

  AK

  NA

  DE

  20.8

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .800

  ,00

  Funk

  cijs

  kakl

  asifi

  kaci

  ja06

  Usl

  uge

  unap

  ređe

  nja

  stan

  ovan

  ja i

  zaje

  dnic

  e20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  066

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  0Fu

  nkci

  jska

  klas

  ifika

  cija

  0660

  Ras

  hodi

  vez

  ani z

  a st

  anov

  anje

  i ko

  m. p

  ogod

  nost

  i koj

  i nis

  u dr

  ugdj

  e sv

  rsta

  ni20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  0

  4R

  asho

  di z

  a na

  bavu

  nef

  inan

  cijs

  ke im

  ovin

  e20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  042

  Ras

  hodi

  za

  naba

  vu p

  roiz

  vede

  ne d

  ugot

  rajn

  e im

  ovin

  e20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  042

  1G

  rađe

  vins

  ki o

  bjek

  ti20

  .800

  ,00

  0,00

  0,00

  20.8

  00,0

  0R

  0177

  421

  Gra

  đevi

  nski

  obj

  ekti

  20.8

  00,0

  00,

  000,

  0020

  .800

  ,00

  Kap

  italn

  i pro

  jekt

  K20

  3011

  UR

  EĐEN

  JE U

  LIC

  A I

  POTP

  OR

  NIH

  ZID

  OVA

  800.

  000,

  000,

  000,