Sloboda izra¥¾avanja i ljudska prava novinara u Vojvodini ¢â‚¬â€Sloboda izra¥¾avanja i ljudska prava novinara

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sloboda izra¥¾avanja i ljudska prava novinara u Vojvodini...

 • Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini Rezultati istraživanja o položaju novinara i novinarske profesije u Vojvodini

  ISBN:

  Izdavač:

  Za izdavača:

  Pripremu i štampanje omogućila:

  Urednica:

  Dizajn i prelom

  Štampa:

  Tiraž:

  Godina štampanja:

  978-86-907911-6-3

  Pokrajinski ombudsman Bulevar Mihalja Pupina 25, 21000 Novi Sad Tel. 021 487 41 44 Faks 021 487 41 58

  dr Dejan Janča, pokrajinski ombudman

  Misija OEBS u Srbiji

  Danica Todorov, zamenica pokrajinskog oombudsmana za ravnopravnost polova

  Alen Šajfar

  SGR original

  500 primeraka

  2009.

  CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад

  342.727(497.113) 432.7:070(4971.113)

  SLOBODA izražavanja i l judska prava novinara u Vojvodini / [urednica Danica Todorov] . - Novi Sad : Pokraj inski ombudsman, 2009 (Beograd : SGR original) . - 70 s t r. : i lus t r. ; 17x24cm

  Tiraž 500. - Bibliografija.

  ISBN 978-86-907911-6-3

  a) Слобода изражавања - Војводина b) Новинари - Људска права - Војводина

  COBISS.SR-ID 244841479

 • S A D R Ž A J

  UVOD....................................................................................................................................................................................................................................

  ISTRAŽIVANJE................................................................................................................................................................................................................. SLOBODA IZRAŽAVANJA I LJUDSKA PRAVA NOVINARA/KI U VOJVODINI U 2007. GODINI - REZULTATI ISTRAŽIVANJA.................................................................

  SAŽETAK................................................................................................................................................................................................................................

  UVOD....................................................................................................................................................................................................................................

  SVRHA ISTRAŽIVANJA............................................................................................................................................................................................................

  METODOLOGIJA I ISTRAŽIVAČKI KORPUS/UZORAK..................................................................................................................................................................

  ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA........................................................................................................................................................................................

  ZAKLJUČCI I PREPORUKE........................................................................................................................................................................................................

  PRILOG: SPISAK ANKETARA/KI................................................................................................................................................................................................

  SUMMARY - FREEDOM OF SPEECH AND HUMAN RIGHTS OF JOURNALISTS IN VOJVODINA IN 2007 - ANALYSIS RESULTS............................................................

  POVODOM ISTRAŽIVANJA.......................................................................................................................................................................................... DR PETAR TEOFILOVIĆ - O SLOBODI IZRAŽAVANJA....................,,..............................................................................................................................................

  DR DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ - STEREOTIPI O PROFESIJI NOVINAR................................................................................................................................ Sažetak.............................................................................................................................................................................................................................. Stereotipi........................................................................................................................................................................................................................... Profesija novinar................................................................................................................................................................................................................. Literatura........................................................................................................................................................................................................................... Summary............................................................................................................................................................................................................................

  DINKO GRUHONJIĆ - SLOBODA IZRAŽAVANJA U NOVINARSTVU U USLOVIMA EKONOMSKOG ROPSTVA......................................................................................

  ŽUŽANA SERENČEŠ - PRIVATIZACIJA MEDIJA U VOJVODINI I INFORMISANJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA................................................................

  DANICA TODOROV - ŽENE U MEDIJIMA - MEDIJI O ŽENAMA.....................................................................................................................................................

  ANKICA DRAGIN - MEDIJI O SEBI I SOPSTVENIM PRAVIMA U 2007-2008. GODINI..................................................................................................................... Sažetak.............................................................................................................................................................................................................................. Uvod.................................................................................................................................................................................................................................. Cilj rada............................................................................................................................................................................................................................. Istraživački korpus.............................................................................................................................................................................................................. Metodologija....................................................................................................................................................................................................................... Analiza korpusa i rezultati.................................................................................................................................................................................................... Zaključci............................................................................................................................................................................................................................. Literatura........................................................................................................................................................................................................................... Summary............................................................................................................................................................................................................................

  7

  9 9

  9

  9

  10

  10

  11

  27

  29

  30

  31 31

  35 35 35 35 40 40

  41

  44

  48

  51 51 52 52 53 53 58 66 67 67

 • 007 Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini

  Pokrajinski ombudsman je istraživanje „Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini u 2007. godini” sproveo motivisan željom da pomogne u sagledavanju stanja u oblas- ti slobode medija i uslova za profesionalno obavljanje novinarske profesije u Vojvodini. Već na samom početku rada institucije, stizale su žalbe novinara i redakcija sadašnje Radio televizije Vojvodine zbog teških uslo- va rada i ugroženosti emitovanja programa kao posledica višedecenijskog siromašenja i nepovoljnog statusa u okviru RTS-a, naročito programa koji se emituju na jezic- ima nacionalnih manjina. To je bio razlog za sprovođenje obimne istrage stanja koje je opisano u Godišnjem izveštaju za 2005. godinu, kada smo dali i preporuke koje bi trebalo primeniti da bi dostignuti nivo prava na informisanje na jezicima nacionalnih za- jednica bio očuvan i bili unapređeni uslovi rada u ovoj medijskoj kući. Tokom 2007. godine novinari i no- vinarke bili su suočeni sa grubim kršenjem njihovih ljudskih prava i slobode izražavanja, a najdrastičniji primeri bili su napadi, ne samo verbalni, nego i fizički, zbog čega su pojedinim novinarima bili ugroženi životi.

  Svakodnevne javne pretnje pojedinim no- vinarima doprinosile su