Click here to load reader

SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI ... ... SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA NEIRA TORIû,dipl.ing.graÿ. 2 1. Zadatak Izraþunati naprezanja i nacrtati dijagram

 • View
  59

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI ... ... SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ...

 • GRA EVINSKI FAKULTET SVEU ILIŠTA U RIJECI

  SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ

  OTPORNOSTI MATERIJALA

  NEIRA TORI ,dipl.ing.gra .

 • 2

  1. Zadatak

  Izra unati naprezanja i nacrtati dijagram naprezanja na konzolnom nosa u ako je zadano :

  2

  2

  11

  11

  mm N

  MPa

  m N

  Pa

  =

  =

  Vrijednosti uzdužnih sila na pojedinim segmentima :

  NFN

  FFN

  NFN

  I

  II

  III

  4 3

  21

  4 1

  104

  0

  102

  ⋅==

  =+−= ⋅−=−=

  Vrijednosti naprezanja na pojedinim segmentima :

  MPaPa A

  N A

  N

  MPaPa A

  N

  I I

  II I

  III III

  401040

  0

  201020

  6

  6

  =⋅==

  ==

  −=⋅−==

  σ

  σ

  σ

  mb

  ma

  mcmA

  PaE

  NF

  NFF

  1

  2

  1010

  102,2

  104

  102

  232

  11

  4 3

  4 21

  = =

  ==

  ⋅=

  ⋅=

  ⋅==

 • 3

  2. Zadatak

  Odrediti naprezanja u štapu pri promjeni temperature za + T :

  Rješenje :

  Ukoliko nema vanjskog otpora izduženju štapa, nema niti naprezanja u štapu. To zna i da se štap AC može slobodno izdužiti pod utjecajem temperature za veli inu . Sve dok je δ≤∆ tl u štapu su naprezanja jednaka nuli. Ukoliko je tendencija štapa da se izduži za δ>∆ tl , aktivira se u štapu sila koja opet “ vra “ štap na realnu dužinu AB, kao što se vidi na slici. Može se zaklju iti i da e sila u štapu biti tla na , odnosno s predznakom – (minus).

  – realno izdužrnje B – nerealno izduženje

  ( ) ( )

  ( )3

  2)(

  1

  0,0

  0,0

  22

  2

  11

  1

  2211

  2211

  K

  K K

  AE

  lF

  AE

  lF l

  Tlll

  ll

  l

  l

  TlTll

  BB B

  t

  Bt

  t

  t

  t

  +=∆

  ∆+=∆

  ∆−∆=

  ≠>→>∆

  =>→≤∆

  ∆+∆=∆

  αα δ

  σεδ σεδ

  αα

  ( ) ( ) ( ) [ ]

  2 2

  1 1

  22

  11

  1

  2 1

  112211

  1

  )( 13;2

  A F

  A F

  AE AE

  l l

  l

  AETll F

  B x

  B x

  B

  −=

  −=

   

    

   +

  −∆+ =⇒→

  σ

  σ

  δαα

 • 4

  3. Zadatak

  Odrediti pomak to ke C ukoliko se temperatura štapa 1 pove a za T :

  Rješenje :

  βδ=

  βδ=

  β ∆α

  = β

  ∆ =δ

  =∆ δ ∆

  ∆α=ε=∆⇒ ∆

  sinv

  cosu

  2sin Tl

  2sin l

  0l; l

  2sin

  Tlll l l

  C

  C

  1 C

  2 C

  1

  tt t

  t

 • 5

  4. Zadatak

  Odrediti naprezanja u štapovima ukoliko se temperatura štapa 2 pove a za T :

  Rješenje

  Iz plana pomaka i optere enja (ovdje promjena temperature) možemo zaklju iti da se štap 2 nastoji izdužiti, no njegovo potpuno izduženje sprje avaju druga dva štapa spojena u voru D, koji nisu direktno optere eni i nemaju tendenciju izduženja. Štap 2 se izduži za lt pri

  2

  D' u D''.

  Budu i da su sva tri štapa me usobno spojena u voru D, izduženjem štapa 2 prisilno se izdužuju i štapovi s brojem 1. Kao posljedica izduženja u njima se javlja vla na sila F1(vla na sila uzrokuje izduženje ako nema nikakvog drugog optere enja).

  Zadatak 5

  Iz uvjeta ravnoteže sila :

  ( )10cos20 21 K=−→=Σ FFY α

  Iz plana pomaka :

  ( )2coscos 21 2

  1

  1

  2 Kαα ll l

  l

  l

  l ∆=∆→

  ∆ ∆

  ==

  Iz Hookovog zakona :

  ( )3 11

  11 1 KAE

  lF l =∆

  ( )422 22

  22 2 KlTAE

  lF l ⋅∆⋅+=∆ α

  ( ) ( ) α

  αα 3

  22

  11

  2 112

  1

  cos21

  cos )2(4);3(;1

  AE

  AE ATE

  F −

  ∆ =⇒→

  α

  αα α

  3

  22

  11

  3 112

  212

  cos21

  cos2 cos2)1(

  AE

  AE ATE

  FFF −

  ∆ =⇒=→

  2

  2 2

  1

  1 1 ; A

  F

  A

  F −== σσ

 • 6

  5. Zadatak

  Odrediti naprezanja u štapovima ako je srednji štap kra i za od predvi ene duljine l.

  Rješenje

  Iz uvjeta ravnoteže sila :

  ( )1cosF2F0cosF2F0Y 1212 Kα=→=α−→=Σ

  Iz plana pomaka :

  ( )2 cos

  1 AE lF

  AE lF

  cos l

  l

  l l

  l l

  cos

  11

  11

  22

  221 2

  2

  1

  1

  2

  K α

  += α

  ∆ +∆=δ

  ∆−δ ∆

  ==α

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )223112 3

  2211 2

  22 3

  112

  2 2211

  1

  11

  1

  22

  2 1

  11

  11

  22

  21

  AEcosAE2l

  cosAEAE2 F1

  AEcosAE2l

  cosAEAE F

  cos 1

  AE l

  cos AE

  l 2F

  cos 1

  AE lF

  cos AE lF

  221

  αδ =⇒

  αδ =

   

    

   α

  +α= α

  +α=δ⇒→

  1

  1 1 A

  F −=σ

  2

  2 2 A

  F −=σ

  22

  22 2

  11

  11 1

  AE lF

  l

  AE lF

  l

  =∆

  =∆

 • 7

  6. Zadatak

  Odrediti naprezanja u štapovima 1 i 2 te vertikalni pomak to ke D.

  Rješenje

  Sustav je jedanput stati ki neodre en (ima jednu prekomjernu veli inu), odnosno nepoznate su 4 veli ine ( RH , RV , S1 , S2 ). Uz tri uvjeta ravnoteže postavljamo dodatnu jednadžbu na deformiranom sustavu na principu sli nosti trokuta. Iz uvjeta ravnoteže sila :

  ( )

  ( )

  ( )30sin0

  2cos0cos0

  10sin0

  12

  11

  1122

  K

  K

  K

  =++−→=Σ

  =→=−→=Σ

  =−−→=Σ

  V

  HH

  A

  RSFSY

  SRSRX

  aSaSFlM

  α

  αα

  α

  Iz plana pomaka :

  α δδ

  sin ; 12

  l l BC

  ∆ =∆≡

  Iz sli nosti trokuta :

  ( )4 12

  K aa

  BC δδ =

  Iz Hookovog zakona :

  22

  22 2

  11

  11 1 ; AE

  lS l

  AE lS

  l =∆=∆ ( )4→

  ( )

  222

  22

  2 2

  2

  2

  2

  2 2

  1

  1 1

  2 2

  2

  2 1

  1

  2

  22

  11 2

  21

  2

  1

  1

  2

  22

  11 21

  sin1

  1

  sin

  aAE llS

  a l

  l la

  l

  A S

  A S

  a

  a l l

  AE AE

  a

  Fl SS

  a a

  l l

  AE AE

  SS

  D D =∆=⇒=

  =

  =

   

    

   +

  =⇒→

  =

  δδ

  σ

  σ

  α

  α

 • 8

  7. Zadatak

  Dimenzionirati štapove AB i DG kružnog popre nog presjeka napravljene od elika, te odrediti njihova produljenja.

  mc

  mb

  ma

  kNF

  MpaE

  Mpadop

  1

  2

  3

  100

  102

  140 5

  = = = =

  ⋅=

  )15,6(2861,2 4

  4

  36,510536,0 10140 1075

  )85,13(4201,4 4

  4

  6,121026,1 10140 108,176

  8,176 45sin3

  5 75

  45sin3 5

  0345sin50

  75100 4 3

  4 3

  0340

  2 21

  2 2

  2 2

  2

  223 6

  3 2

  2

  2 11

  1 1

  2 1

  1

  223 6

  3 1

  1

  2112

  22

  cmAmmdusvojenocm A

  d d

  A

  cmm S

  A

  cmAmmdusvojenocm A

  d d

  A

  cmm S

  A

  S A

  A S

  ranjeDimenzioni

  kNSSSSM

  kNFSFSM

  dop pot

  dop pot

  dop potdopx

  C

  H

  =→=→→==⇒=

  =⋅= ⋅ ⋅

  =≥

  =→=→→==⇒=

  =⋅= ⋅ ⋅

  =≥

  ≥⇒≤=

  = °⋅

  = °⋅

  =→=⋅°⋅−⋅⇒=∑

  ===→=⋅−⋅⇒=∑

  π π

  σ

  π π

  σ

  σ σσ

 • 9

  cmm AE

  lS l

  cmm AE

  lS l

  MPaMPa A S

  MPaMPa A

  S

  Kontrola

  dopx

  dopx

  12,010195,12 1015,6102 21075

  18,010056,18 707,01085,13102

  2108,176

  1409,121 1015,6 1075

  1406,127 1085,13 108,176

  4 411

  3

  22

  22 2

  4 411

  3

  11

  11 1

  4

  3

  2

  2 2

  4

  3

  1

  1 1

  =⋅= ⋅⋅⋅

  ⋅⋅ ==∆

  =⋅= ⋅⋅⋅⋅

  ⋅⋅ ==∆

  == ⋅ ⋅

  ==

  == ⋅ ⋅

  ==

  − −

  − −