Click here to load reader

Sjeverna Amerika

 • View
  21

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sjeverna amerika prezentacija

Text of Sjeverna Amerika

 • SEVERNA AMERIKA

 • OPTI PREGLED

  -

  24,1 miliona km2

  sa Grenlandom

  -

  Na N, Polarni okean, 6 400 km od NE rta Grenlanda do Beringovog

  prolaza

  -

  U sredini, 5000 km, od Atlantika do Pacifika, od New Foundlanda

  do ostrva Vancouver

  -

  Na S -

  suava se na Tehuantepekoj prevlaci, izmeu Meksikog zaliva i Pacifika, na samo 210 km

  -

  Nepravilan trapez (Beringov prolazLabradorFloridaKalifornija-Beringov prolaz)

  -

  ira osnova gleda na hladni Arktik, a ua na topli Tropik

  -

  19,5 miliona km2

  -

  Na liniji Meksiki zalivRio Grande del NorteKalifornijski zaliv suava se i prelazi u izdueni kopneni

  most sa vie uskih prevlaka

  -

  Tu prelazi umerena klima u vruu tropsku klimu

  -

  Tu prelazi anglosaksonski svet severa u latinski svet juga

  - To je ve

  Srednja Amerika.

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA

  -

  Kanadski tit (HE potencijal i rude)

  - Apalake planine i njihovo atlantsko primorje

  -

  Veliki sredini basen

  -

  Visoke zapadne planine s uskim Pacifikim primorjem

 • -

  U oblikovanju povrine -

  erozija leda i tekuih voda

  - Poetkom kvartara -

  N deo kontinenta, oko 9 miliona km2

  -

  ledena kapa

  kao na Grenlandu -

  na S do 40

  sg

  -

  Led oblikovao zalive na N obalama Vel. jezera i fjordove Labradora, New Foundlanda i Britanske Kolumbije

  -

  Morenski materijal od Nove Engleske pa do W ruba Velikih jezera

  -

  Morenski bedemi, 2050 m, od New Yorka do Ohia i Missouria

  -

  Glacijalno blato -

  les oko Misuria i Misisipija

  -

  Glacijacija i orijentacija rene mree, MIsuri, Ohajo

  -

  U fluvioglacijalnim

  sedimentima su reke usekle svoje terase

  -

  Erozivni

  oblici u funkciji privrede (rudar., energ., ind., poljop.

  i sao.) i lociranja naselja

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA

  Kanadski tit

  -

  NE kontinenta

  -

  Sredite utonulo pod plitki Hudsonov zaliv

  -

  Oko njega ravnica

  -

  Na ivicama -

  zemljite se izdie (na W 200-300 m, na S

  iznad

  doline St. Lorenca za 300-600 m, na E u

  planinama Labradora za 1 000-1 500 m)

  -

  Prekabrijske bore je sniavala erozija

  -

  Diluvijalna glac. -

  neravnu povr. sa komplikovanom mreom oticanja

  -

  Slapovi, brzaci i jezera, izvori HE

  -

  Na povrini -

  rudna bogatstva.

  -

  Isuena jezerska dna -

  plodno tle kanadske prerije i oko Velikih jezera

  -

  Kanadski tit do Velikih jezera

  -

  Kraj -

  Adirondake planine, E od Vel. Jezera

  - Izmeu njih i Apalaa -

  duboka dolina reke Mohavk -

  vaan prirodni put

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA

  Apalai i Atlantsko primorje

  - Apalake planine

  NE

  SW

  -

  Od New Foundlanda do Meksikog zaliva

  -

  2 500 km

  -

  Kraj paleozoika -

  hercinske planine Evrope

  -

  Regenerirani u tercijaru

  -

  Paralelni lanaci (eruptivi) i udoline u smeru starih nabora (metamorfiti)

  - Apalai nisu smetnja (Black Dom 2 045 m), rene doline otvaraju transverzalne puteve

  -

  + Unutranje uzdune doline -

  Veliko apalako podolje (Great Appalachian Valley)

  - Poprene doline

  tokovi: Konektikat, Hadson, Potomak

  i Diliver

  -

  Najvii ist.pl.lanac -

  (Blue Ridge) - sputa se prema Atlantiku

  -

  Appalako podgorje (Piedmont) - blago nagnuta visoravan (gnajs i granit)

  -

  Na dugoj rasednoj liniji i petrografskom prelazu u meke kvartarne slojeve primorske nizije -

  paralelno s

  Plavim grebenom -

  Linija slapova (Fall Line)

  - Izvor HE i gusto naseljenog i industrijalizovanog ist. SAD

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA

  Appalai i Atlantsko primorje

  -

  Atlantic Coastal Plains - u kredi i tercijaru bila pokrivena morem

  -

  Reke taloile sprati materijal sa Apalaa

  -

  N deo primorja -

  more u nekim dolinama -

  razgranat obalni reljef s uzdunim ostrvima, poluostrvima i zalivima

  - Tu se istiu Dugo ostrvo (Long Island), uz sami New York, pa dugi zalivi Delaware i Chesapeake

  -

  Plima do Linije slapova

  vano za plovidbu okeanskih brodova

  -

  Dodirne take kopnenih i pomorskih puteva i izvori energije omoguili su tu razvitak velikih gradova i

  industrijskih centara (Philadelphia, Baltimore)

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTAVeliki sredini basen

  -

  Od paleozoika do kvartara -

  sedimenti mora, reka, lednika i vetrova

  -

  Samo deo ravnica je i nizija

  E od Misisipija

  -

  Ravnice se postepeno diu u visoravni

  -

  W od Misisipija

  Visoke ravnice

  -

  Sredina ili Velika nizija (Central PlainsGreat Plains)

  - Mestimino -

  stari zaravnjeni masivi, visija Ozark (700800 m), usamljeni nastavci Apalaa

  -

  Visoke ravnice (High Plains) prate planine Stenjaka od 300600 km

  -

  Jaka akumulacija, tercijarno izdizanje pl. lanaca povuklo

  -

  Nad Velikom nizijom -

  1 000 m -

  1 500 m, a na obodu pl. do 1800 m

  -

  Veliki sredini basen - prema N - dugi hodnik meu Stenjaka i Kanadskog tita

  Mackenzijem

  -

  Velika nizija ka S -

  u Primorsku niziju (Gulf Coastal Plains) oko Meks. zaliv

  -

  Velika aluvijalna ravan, od nanosa Misisipija i dr pritoka

  -

  Nanosi povezali kontinent sa Floridom

  -

  Primorski pojas

  movaran

  -

  Obala se sputa, pa ua reka

  kao zalivi sa lagunama

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA

  Visoke zapadne planine i Pacifiko primorje

  -

  Tektonska izdizanja -

  krajem jure, poetkom i sredinom tercijara

  -

  Jak vulkanizam, aktivni, gejziri Yellowstonskog nacionalnog parka

  -

  Dug pl.pojas meridijanskog pravca sa zonama planinskih povri i kotlina

  -

  Na primorju Aljaske i zapadne Kanade

  fjordovi

  -

  Pl. kotline -

  u diluvijumu jezera (sedimenti i morfoloke crte), Vel.Slano jez

  1. Stjenjak

  (Rocky Mountains) visoke, ulanene pl, zap. ivica, Aljaske-Meksika

  -

  Na Aljasci do 2 000 m, u Kanadi iznad 3 000 m, u SAD prelaze i 4 000 m

  -

  Imaju dosta rudonosnih slojeva

  -

  Unutranje povri i kotline -

  na Aljasci Yukonska povr, u Britanskoj Kolumbiji W i E pl. lanci krivudaju -

  oko

  reke Frasera

  -

  Najprostranije povri i kotline -

  SAD, oko reka Kolumbije i Snake

 • GEOLOKO-MORFOLOKA STRUKTURA KONTINENTA2. Veliki basen

  -

  Sa lancima Stenjaka na E i lancima Primorskih pl. na W -

  zauzima irinu od 1 500 km -

  planinski pojas

  kontinenta najiri

  -

  SE, Povr

  Colorado, 1800 m duboki kanjon, dug 300 km, otkriva

  -

  S od Colorada -

  duboko ulegnuta depresija sa pustinjom Mohave

  -

  N nastavak pustinje -

  najdublja depresija sev.am (-84 m n.v) -

  Dolina smrti

  3. Pacifiki Kordiljeri

  - Najmlai deo zapadnog planinskog pojasa

  - Poinju na Aljasci, najvii vrh kont. Mount Mac Kinley (6 236 m)

  -

  Du

  pacifike obale Kanade kao Primorske planine

  - U SAD dele se:

  -

  st.ist.lance Kaskade i Sierra Nevade

  - ml.zap.lance Primorskih planina

  - Tektonska aktivnost u najmlaim geolokim razdobljima intenzivna

  -

  esti i jaki potresi -

  spustilo se dugo Kalifornijsko podolje (Great Valley) izmeu Siera Nevade i prvih

  lanaca Primorskih pl.

  -

  Manje udoline

  zalivi

  San Francisca, Zlatna vrata (Golden Gate)

  Puget Sound

  sev.pacif.obale SAD -

  Seatle

 • -84 m n.v -

  Dolina smrti

 • KLIMATSKE PRILIKE

  -

  Velikim kontrastima reljefa -

  vei kontrasti klime

  -

  Od 25

  -

  70

  sg

  klimatske zone od suptropskih do polarnih

  -

  Sr.god.temp. -

  velike razlike

  -

  New Orleans na Meksikom zalivu 20,2C

  -

  Chicago na Gornjem jezeru 10,1C

  - Port Radium na Velikom Medveem jezeru -

  9,4C

  -

  Razlike vee u sr.temp.god. doba, a pogotovo ekstremne temperature

  -

  N delovima kanadske prerije -

  zimi do -60C, a u Dolini smrti leti + 56C

  -

  Na formiranje klimatskih zona utiu:

  -

  planetarni smetaj izraen geo.irinom,

  - veliina kopnene mase kontinenta,

  -

  struktura reljefa,

  -

  veliki akcioni centri atmosfere -

  na nejednakom zagrevanju mora i kopna,

  -

  morske struje i ostali faktori lokalnog karaktera

 • KLIMATSKE PRILIKE

  -

  Otra kont. klima s jakim temp. ekstremima i olujnim kiama

  -

  Konfiguracija reljefa uslovljava cirkulaciju vazdunih masa u meridijanskim pravcima, a spreava prodiranje

  blagih temperaturnih i kinih uticaja s Pacifikog okeana u unutranjost kontinenta

  -

  Subpolarni okeanski i centri niskog pritiska zimi napreduju prema jugu

  -

  Posledica su: suvi i hladni NW vetrovi i oni koji duvaju nad atlantskom stranom kontineta prodirui katkad

  sve do Meksikog zaliva

  -

  Na uskoj pacifikoj fasadi kontinenta duvaju u to doba -

  mlaki i vlani SW vetrovi s mora

  -

  Leti suptropski okeanski centri visokog pritiska napreduju s juga

  -

  Subpolarni centri niskog pritiska povlae se prema severu

  -

  Na zagrejanom kontinentu -

  stvara