Silabus MTK Kelas 7

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  1/18

  SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKASekolah : MTS S DAARUL AULA SINGKUT

  Kelas : VII

  Mata Pelajaran : MatematikaSemester : 1(sat!

  Stan"ar Kom#etensi : BILANGAN

  1$ Memahami si%at&si%at o#erasi hitn' ilan'an "an #en''naann)a "alam #eme*ahan masalah

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!iatan Pembelaaran In"ikator

  PenilaianAl+

  Teknik   Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  1$1 Melakkan

  o#erasihitn'

   ilan'an lat "an

   #e*ahan

  ,ilan'an ,lat

  "an ,ilan'anPe*ah

  • ,ilan'a

  n lat

  • Melakkan "isksi tentan'

   jenis&jenis ilan'an lat( pengulangan!

  • Men)etkan ilan'an lat

  • Men'i"enti%ikasikan esaran

  sehari&hari )an' men''nakan

   ilan'an lat

  • Memerikan *ontoh

   ilan'an lat

  Tes tl is Urai an Tl is lah - il an'an lat )an' leih "ari &.

  "an kran' "ari -$

  1/0

  • Memat 'aris ilan'an "an

  menentkan letak ilan'an lat #a"a 'aris ilan'an

  • Meman"in'kan ilan'an

   lat "en'an men''nkantan"a 32 4

  • Menentkan letak

   ilan'an lat #a"a 'aris ilan'an

  Tes tlis Uraian

  Letakkanlah ilan'an &52 2 "an 5 #a"a 'aris ilan'an terset

  1/0

  • Men"is ksi kan *ara

  melakkan o#erasi tamah2

  kran'2 kali2 "an a'i #a"a ilan'an lat termask 

  o#erasi *am#ran

  • Men"is ksi kan *ara

  menentkan s i%at &s i%at #erkalian "an #ema'ian ilan'an lat ne'ati% "en'anne'ati% "an #ositi% "en'an

  • Melakkan o#erasi

  tamah2 kran'2 kali2 "an

   a'i ilan'an lattermas k o#erasi

  *am#ran$

  Tes tlis Uraian 6itn'lah:

  a$ &5 7 . 8 0 7 - 8 9 $ &1 7 5 / .* $ 5 7 ; : (&5!

  "$ &. / 0 / (&-!

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  2/18

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!iatan Pembelaaran In"ikator

  PenilaianAl+

  Teknik   Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  ne'ati% 

  • Men"i sksikan ntk  

  menentkan ka"rat "an #an'kat ti'a2 serta akar ka"rat

  "an akar #an'kat ti'a

  • Men'hitn' ka"rat "an

   #an'kat ti'a ilan'an lat$

  • Men'hi tn' akar  

  ka"rat "an akar #an'kat

  ti'a ilan'an lat

  Tes tlis Uraian 6itn'lah nilai "ari:  a$ 155

    $ 5!15(

    *$ 0.

    "$ . .0.

   

  5/0

  • ,ilan'a

  n #e*ah

  • Men"isksikan jenis&jenis

   #e*ahan

  • Men)etkan #e*ahan

  • Memat 'aris ilan'an "an

  menentkan letak #e*ahan #a"a 'aris ilan'an

  • Memerikan *ontoh

   era'ai entk "an jenis

   #e*ahan :iasa2 *am#ran"esimal 2 #ersen "an

   #ermil$

  • Menentkan letak 

   #e*ahan #a"a 'aris ilan'an

  Tes tl is Isi an 1$ Ti'a ah a#el "ia'i kan ke#a"a 9 anakse*ara merata$ Masin'&masin' anak

  mem#eroleh $$$$$$ a'ian 5$ Da #er lima a'ian hasil #anen

  "ierikan ke#a"a A"i$ ,a'ian A"i kala"in)atakan "alam #ersen a"alah $$$<

  5/0

  • Men"isksikan #e*ahan senilai

  • Men"isksikan *ara men'ah

   entk #e*ahan ke entk 

   #e*ahan )an' lain

  • Menentkan #e*ahan

  )an' senilai

  • Men'ah entk

   #e*ahan ke entk #e*ahan )an' lain$

  Tes tl is Urai an 1$ Uahl ah "al am entk "esimal

   0

  .5  = $ $ $

   5$ Uahlah "alam entk #ersen  215- = $$$ <

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  3/18

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!iatan Pembelaaran In"ikator

  PenilaianAl+

  Teknik   Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  • Melakkan o#erasi hitn'

  tamah2 kran'2 kali2 "an a'i

   #a"a #e*ahan

  • Menliskan entk ak (misal

  ama )an' #anjan'n)a21 mikron!

  • Men"is ksi kan *ara

  memlatkan #e*ahan sam#aisat ata "a "esimal

  • Men)elesaikan o#erasi

  hitn' tamah2 kran'2

  ka li 2 "an a'i #a"a #e*ahan$

  • Men'ah ilan'an ke

  "alam entk ak

  • Memlatkan #e*ahan

  Tes tlis Uraian 1$ 6itn'lah:

  a$ 5 > / 10

   $ > : ?

  *$ 529 7 .215"$ 5215 7 -2@;

  5$ Tlislah entk ak "ari 215-

  0/0

  1$5 Men''naka

  n si%at&si%ato#erasi

  hitn' ilan'an

   lat "an #e*ahan

  "alam #eme*a hanmasalah$

  ,ilan'an ,lat

  "an ,ilan'anPe*ah

  • Melakkan "isksi tentan'

  si%at&si%at o#erasi tamah2kran'2 kal i2 a'i #a"a

   ilan'an lat (#en'lan'an!

  • Menemkan si%at&si%at

  o#erasi tamah2 kran'2kali2 a'i2 #a"a ilan'an

   lat$

  Tes tlis Uraian Isilah tael erikt ini:

   

  A#a )an' "a#at kam sim#lkan "ari tael"i atas

  5/0

  • Men)elasaikan masalah )an'

   erkaitan "en'an ilan'an lat "en'an men''nakansi%at&si%at #enjmlahan2

   #en'ran'an2 #em&a'ian2 "an #erkalian

  • Men''nakan si%at&si%at

  o#erasi tamah2 kran'2ka li 2 "an a'i #a"a ilan'an lat (#en'lan'&

  an!

  Tes tl is Urai an Dari . soal #i li han 'an"a "en'an 0 o#tion2

  ,"i men'erjakan 5 tir soal "en'an enar2 9 tir soal salah "an sisan)a ti"ak 

  "ijaa$ Bika jaaan enar "ieri skor 02salah "ieri skor &1 "an ti"ak "ijaa "ieri

  skor 2 era#akah skor )an' "i#eroleh,"i C

  5/0

  a a7 7a

  5 . $ $ $ $ $ $

  0 $ $ $ $ $ $

  &5 &- $ $ $ $ $ $

  ; &9 $ $ $ $ $ $

  &; . $ $ $ $ $ $

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  4/18

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!iatan Pembelaaran In"ikator

  PenilaianAlo+Teknik Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  • Melakkan "isksi *ara

  men''na&kan o#erasi hitn'

  tamah2 kran'2 kali ata a'i"alam men)elesaikan masalah

  sehari&hari )an' erkaitan"en'an #e*ahan

  • Men''nakan si%at&

  si%at o#erasi hitn'

  tamah2 kran'2 kali2at a a'i "en'an

  meliatkan #e*ahanserta men'aitkann)a

  "alam keja"ian sehari&

  hari$

  Tes t li s Uraian Seoran' "ermaan mema'ikan s ea'ai anhartan)a ke#a"a - ke#ala kelar'a$ Bika

  )an' "ia'i&a'ikan ta"i er#a 'laseerat 1 ton$,era#a k'&kah 'la )an'

  "i#eroleh setia# ke#ala kelar&'a C

  0/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  5/18

  Stan"ar Kom#etensi: ALJABAR   5$ Memahami entk aljaar2 #ersamaan "an #erti"aksamaan linear sat Eariael

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!iatan Pembelaaran In"ikator

  PenilaianAlo

  &aTeknik Bent#k  

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  5$1 Men'enali

   entkaljaar "an

  nsrnsrn)a

  ,entk aljaar    • Men"isksikan #en'ertian

   entk aljaar

  • Men"isksikan tentan' Eariael2konstanta2 koe%isien2%aktor2 sk"an sk sejenis

  • Menetkan

  konstanta "an Eariael #a"a sat entk aljaar$

  • Memahami #en'ertian sk "an%aktor #a"a sat entk

  aljaar 

  • Memahami

   #en'ertian sk&sksejenis

  Tes tlis

   Tes lisan

   Tes tlis

  Uraian

    Da%tar  #ertan)aan

   Uraian

  1$ Tentkan konstnta "an Eariael "ari

   entk aljaar ./ 7 9

  5$ Dari entk&entk erikt setkan sk"an %aktorn)a:

  a$ ./ $ 0(/ 8 -!.$ Kelom#okkan sk&sk )an' sejenis "ari

  km#lan sk&sk erikt:5/2 ./52 &5/)2 /52 /5)

  5/0

  5$ 5 Melakkan

  o#erasi #a"a entk

  aljaar 

  ,entk aljaar    • Melakkan o#erasi tamah2

  kran'2 kali2 a'i "an #an'kat #a"a entk aljaar 

  • Melakkan

  o#erasi hitn'2 tamah2kran'2 kali2 a'i "an

   #an'kat #a"a entk aljaar$

  Tes tlis Uraian 6itn'lah nilai "ari:

   a$ 5/7.7 -/&9 $ .(-/ 8 0!

   *$ 5(5/ 8 -! 8 .(/ 8 5! "$ (5/ 7 .! (/ 8 -!

   e$ (/ 8 9!5

  0/0

  • Men''nakan si%at o#erasi

  hitn' ntk men)elesaikansoal )an' "in)atakan "alam

   entk aljaar$

  • Melakkan o#erasi hitn'

   #a"a #e*ahan iasa ntk 

  men)elesaikan #e*ahan aljaar"en'an #en)et sat sk

  •Menera#kan o#erasi

  hitn' #a"a entk aljaar ntk men)elesai&kan

  soal&soal$

  •Men)elesaikan #e*ahan

  aljaar "en'an #en)etsat sk

  Tes tlis Uraian 1$ Seah #erse'i #anjan' mem#&n)ai

  kran #anjan' (5/ 7 -! *m "an lear ./ *m$ 6itn'lah las #erse'i

   #anjan' it "in)atakan "en'an / F5$ 6itn'lah:

  a$ x x

  9.+

   $55

  5-0

  a

  a

  aa

  −+

  *$5.

  D:

  ;

  mm

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  6/18

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  7/18

  Stan"ar Kom#etensi: ALJABAR 

    .$ Men''nakan entk aljaar2 #ersamaan "an #erti"aksamaan linier sat Eariael2 "an #eran"in'an "alam #eme*ahan masalah

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!ia tan Pe mbela aran In"ikato r

  PenilaianAlo

  &aTeknik Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  .$1 Mematmo"el

  matematika"ari maslah

  )an' er&kaitan

  "en'an #ersamaan"an

   #erti"aksamaan linear sat

  Eariael

  Persamaan "an #erti"aksa&maan

  sat Eariael

  • Men"isksikan mo"el

  matematika

  • Men'ah masalahke"alam entk #ersamaan

  linear sat Eariael

  • Men'ah masalah

  ke"alam entk  

   #erti"aksamaan linear satEariael

  • Men'ah masalah ke"alam

  mo"el matematika erentk 

   #ersamaan linear sat Eariael• Men'ah masalah ke"alam

  mo"el matematika erentk  #erti"aksamaan linear sat Eariael

  Tes tlis

  Tes tlis

  Uraian

  Uraian

  1$ N)atakan ke"alam entk  #ersamaan linear sat Eariael "ari:

  lima tahn )an' akan "atan' mr Ita1 tahn

  5$ N)atakanlah ke "alam mo"el mate&

  matika$ Berat barang bawaan setiap

   penumpang pesawat tidak boleh lebihdari 30 kg.

  1/0

  .$5$JMen)elesaikan mo"e l

  matematika

  "ari masalah)an' erkait&

  an "en'an

   #ersamaanlinear sat

  Eariael

  Persamaan "an

   #erti"aksamaan linear sat

  Eariael

  • Men)elesaikan masalah

  sehari&hari )an' "iah ke

  "alam mo"el matematika erentk #ersamaan linear sat Eariael

  • Men)elesaikan mo"el

  matema&tika sat masalah )an'

   erkaitan "en'an #ersamaan linear sat Eariael

  Tes tlis Urai an I memeli s at k emas an mi n)ak  

  'oren' erisi - liter$ I mema)ar "en'an selemar an' "a #lh

  rian2 ia menerima kemalianseesar R#5-2$ ,era#a har'a sat

  liter min)ak 'oren' C

  5/0

  • Men)elesaikan masalah

  sehari&hari )an' "iah ke

  "alam mo"el matematika erentk #erti"aksamaan

  linear sat Eariael

  • Men)elesaikan mo"el mate&

  matika sat masalah )an'

   erkaitan "en'an #erti"aksa&maanlinear sat Eariael

  Tes tl is Uraian Sat moil "a#at men'an'kt

   aran' "en'an erat ti"ak leih "ari1- k'$ Bika seah kotak eratn)a

  1. k'2 maka era#a #alin' an)ak kotak )an' "a#t "ian'kt moilterset

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  8/18

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!ia tan Pe mbela aran In"ikato r

  PenilaianAlo

  &aTeknik Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  .$.$Men'na&kan

  konse#aljaar 

  "alam #eme*ahanmasalah

  aritmetika

  sosial )an'se"erhana

  Peran"in'an

  "an aritmetikasosial

  • Melakkan simlasi

  ke'iatan ekono&mi sehari&hari

  (jal eli!

  • Men"isksikan

   #enertian "an men'&hitn'

  nilai keselrhan2nilai #er&nit2"an nilai sea'ian

  • Men'hitn' nilai keselrhan2

  nilai #er&nit2 "an nilai sea'ian$

  Tes tlis Urai an 6ar'a sat ko"i kaos kaki

  R#1@9$2&a$ era#akah har'a 1 #asan' kaos

  kaki C $ era#akah har'a 1 lsin kaos

  kaki C

  5/0

  • Men"isksikan "an

  men'hitn' esar laa2

   #ersentase laa2r'i2 har'a jal2 har'a eli2raat2 "an

   n'a tn''al "alamke'iatan ekonomi

  • Menentkan esar "an

   #ersentase laa2 r'i2 har'a jal2

  har'a eli2 raat2 n'a tn''al"alam ke'iatan ekonomi$

  Tes tlis Uraian ,"i menan' an' seesar  R#-$2& "i ank$ Bika ank 

  memerikan n'a tn''al seesar 9< se tahn2 maka era#akah esar 

  an' ,"i #a"a akhir lan ke&0 C

  5/0

  .$0 Men''nakan

   #eran"in'a

  n ntk #eme*ahanmasalah

  Peran"in'an   • Men"isksikan

   #en'ertian skala sea'aisat #eran"in'an

  • Men)etkan *ontoh&

  *ontoh 'amar erskala

  • Menjelaskan #en'ertian skala

  sea'ai sat #eran"in'an$

  Tes tlis Urai an A#akah art i s kala 1 : 1$ C 1/0

  • Men'i"enti%ikasi %aktor

   #emesaran "an #en'e*ilan #a"a 'amar erskala

  • Melakkan

   #en'hitn'an %aktor

   #emesaran "an #en'e*ilan #a"a 'amar erskala

  • Men'hitn' %aktor #eresaran

  "an #en'e*ilan #a"a 'amar  erskala$

  Tes t li s Ura ian Ukran %oto I a"a lah 0 *m / 9 *m2

  kran %oto II a"alah 5 *m / . *m$,era#akah #eran"in'an:

  a$ %oto I "en'an %oto II $ %oto II "en'an %oto I$

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  9/18

  Kompetensi

  Dasar

  Materi

  Pokok/

  Pembelaaran

  Ke!ia tan Pe mbela aran In"ikato r

  PenilaianAlo

  &aTeknik Bent#k 

   Instr#men

  $onto%

  Instr#men

  • Men"isksikan

   #eran"in'an

  sehar'a(senilai! "an eralik har'a(nilai!

  • Men)etkan *ontoh&

  *ontoh masalah sehari&hari)an' mer#akan

   #eran"in'ansehar'a(senilai! "an eralik

  har'a(nilai!

  • Memerikan *ontoh masalah

  sehari&hari )an' mer#akan

   #eran"in'an sehar'a(senilai! "an eralik har'a(nilai!

  Tes tl is Uraian ,erikanlah eera#a *ontoh sehari&

  hari )an' mer#akan:a$ #eran"in'an senilai

   $ #eran"in'an eralik nilai$

  5/0

  Men''nakan #eran"in'ansehar'a(senilai! "an eralik

  har'a(nilai! ntkmen)elesaikan soal masalahsehari&hari

  • Men)elesaikan soal )an' meli&

   atkan #eran"in'an sehar'a

  (senilai! "an eralik har'a (nilai!

  Tes tlis Uraian Perjalanan "ari kota A ke kota , "a#at"item#h "alam akt 5 jam "en'an

  ke*e#atan rata&rata 0- kmjam$,era#a akt )an' "i#erlkan ntk menem#h jarak )an' sama jika

  ke*e#atann)a "inaikkan menja"i 9kmjam C

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  10/18

  SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA

  Sekolah : MTS S DAARUL AULA SINGKUT

  Kelas : VII

  Mata Pelajaran : Matematika

  Semester : 5("a!

  Stan"ar Kom#etensi : ALJABAR 0$ Men''nakan konse# him#nan "an "ia'ram Venn "alam #eme*ahan masalah

  Kom#etensi

  Dasar 

  MateriPokok

  Pemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmen

  ontoh

  Instrmen

  0$1 Memahami #en'ertian

  "an notasihim#nan2serta

   #en)ajiann)a

  6im#nan Men" isks ikan masal ah s ehari &hari)an' mer#akan him#nan

  • Men)atakan masalah sehari&hari

  "alam entk him#nan "an men"ataan''otan)a

  Tes tlis Uraian Di "alam kelasm ini setkankm#lan o)ek )an' mer#akan

  him#nan "an setkan #la an''ota&an''otan)a

  1/0

  Men)etkan an''ota "an kanan''ota sat him#nan

  Men)etkan an''ota "an kanan''ota him#nan

  Tes lisan Uraian Diketahi A a"alah him#nan ilan'an #rima )an' kran' "ari 1

  "an , a"alah him#nan 0 ilan'anasli )an' #ertama$

  a$setkan sema , )an' j'amer#akan an''ota A

   $ setkan #la sema an''ota A)an' kan an''ota ,

  1/0 m

  Men)atakan notasi him#nan   • Men)atakan notasi him#nan Tes t li s Urai an N)at akan "en'an not as i him#nan:him#nan ilan'an 'anjil )an'kran' "ari 5$

  1/0 m

  Meme"akan him#nan koson'2 nol

  "an notasin)a

  Meme"akan him#nan erhin''a "antak erhin''a

  • Men'enal him#nan koson' "an

  notasin)a

   •

  Men'enal him#nan erhin''a "antak erhin''a

  Tes lisan

  Tes lisan

  Pilihan

  Gan"a ,&S

  Uraian

  1$ N)atakan enar ata salah setia#

   #ern)ataan erikt:a$ him#nan koson' =

   $ = *$ O = O5$ manakah )an' mer#akan

  1/0 m

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  11/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  him#nan erhin''aCA = 1252.202 $$$$O

  , = 12.2-22 $$$2 @@O

  0$5 Memahamikonse#him#n an

   a'ian

  6im#nan Men" isks ikan #en'ert ian h im#nan a'ianMen'i"enti%ikasi him#nan a'ian sat

  him#nan

  • Menentkan him#nan a'ian "ari

  sat him#nan

  Tes tli s Pil ihanGan"a

  Manakah )an' kan mer#akanhim#nan a'ian "ari 52 02 92 ;2 12152 102 19O

  a$ 2 52 02 9O $ 52 02 92 ;O

  *$ ;2 12 152 102 19O"$ 1O

  1/0

  Menentkan an)ak him#nan a'i&ansat him#nan

  Menemkan rms an)ak himnan a'ian sat him#nan

  • Menentkan an)ak him#nan

   a'ian sat him#nan

  Tes t l is Ura ian Tl is lah s ema h im#nan a'ian "ar i12 52 .2 0O

  1/0 m

  Men"isksikan #en'ertian him#nan

  semesta

  Men)etkan an''ota "an kan

  an''ota him#nan semesta

  • Men'enal #en'ertian him#nan

  semesta2 serta "a#at men)et&kan

  an''otan)a

  Tes t l is Ura ian Kala o)ek )an' " ii *arakan a"a lah

   ilan'an #rima2 maka him#nansemestan)a a"alah $$$$

  1/0 m

  0$. Melak kano#erasi

  irisan2'an'an2

  kran'("i%%eren*e!2

  "ankom#lemen

   #a"ahim#nan

   6im#nan Men"isksikan #en'ertian irisan "an'an'an "a him#nan$

  Menliskan irisan2 'an'an2 kran'2

  "ari "a him#nan$

  Mnliskan notasi 'an'an "ahim#nan

  Men)atakan notasi irisan "a him#nan

  • Menjelaskan #en'ertian irisan "an

  'an'an "a him#nan• Menentkan irisan "an 'an'an

  "a him#nan

  Tes tlis Uraian Bika A a"alah him#nan ilan'an'anjil kran' "ari 1 "an , a"alah

  him#nan ilan'an #rima antara -"an 1- maka "en'an men"a%tar

  tentkan:a$ A ,

   $ A U ,

  5/0

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  12/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  Men"isksikan #en'ertian kran' "arisat him#nan "ari him#nan lainn)a

  Menliskan kran'(difference! sathim#nan "ari him#nan lainn)a

  Menliskan notasi kran' sathim#nan "ari him#nan lainn)a

  • Menjelaskan kran'(difference!

  sat him#inan "ari him#nan

  lainn)a

  Tes tlis Isian Kala A a"alah him#nan ilan'an lat antara &- "an -2 , a"alah

  him#nan ilan'an 'ena# antara 1"an 2 maka AQ, = A 8 , a"alah $$$$

  5/0 m

  Men"isksikan kom#lemen sat

  him#nanMenlisan kom#lemen sat him#nanMenliskan notasi kom#lemen sat

  him#nan

  • Menjelaskan kom#lemen "ari sat

  him#nan

  Tes tli s Urai an Tlis lah kom#lemen "ari = 52 02 92

  ;2 1O jika him#nan semestan)aa"alah S a"alah him#nan ilan'anasli leih "ari ata sama "en'an 1

  "an kran' "ari ata sama "en'an @$

  5/0 m

  0$0 Men)aji kan

  him#nan"en'an

  "ia'ramVenn

  6im#nan Men"isksikan *ara&*ara men)ajikan

  him#nan termask men''nakan"ia'ram

  Men''amar "ia'ram Venn ntk era'ai him#nan

  Men''nakan "ia'ram Venn ntkmen)ajikan irisan ata 'an'an "a

  him#nan

  • Men)ajikan 'an'an ata irisan

  "a him#nan "en'an "ia'ram Venn• Men''amar era'ai him#nan

  "en'an "ia'ram Eenn

  Tes tlis Uraian 1$Bika "iketahi aha:

  P = a2 k2 2 t2 o2 hO2 = t2 a2 2 "2 e2hO2 atlah "ia'ram Venn )an'

  men)atakan:a$ P

   $ P U C5$ Gamarlah "ia'ram Eenn "ari

  him#nan&himnan "i aah ini:a$ S = 21252.202-292O

    P = 1252.202-O  = .21252-20O

   $ S = 1252.2 $$$2 1O  A = 12.2-22@O  , = 520292;21O

  5/0

  Men''nakan "ia'ram Venn ntk 

  men)ajian kran'(difference! sa thim#nan "ari him#nan

  • Men)ajikan kran' (difference!

  sat him#nan "ari him#nanlainn)a "en'an "ia'ram Venn

  Tes tlis Uraian Bika "iketahi aha:

  P = a2 k2 2 t2 o2 hO2 = t2 a2 2 "2 e2hO2 atlah "ia'ram Venn )an'

  men)atakan P 8 $

  1/0 m

  Men''nakan "ia'ram Venn ntk men)ajikan kom#lemen sat him#nan

  • Men)ajikan kom#lemen sat

  him#nan

  Tes t li s Urai an Gamarl ah #a"a sat "ia'ram Venn jika him#nan semesta S = 6im#nan

  sema ilan'an *a*ah2 "an A a"alahhim#nan ilan'an 'anjil antara "an

  1$tentkan A* "en'an *ara men"a%tar C

  5/0 m

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  13/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  0$- Men''nakan

  konse#him#nan

  "alam #eme*ahanmasalah

   6im#nan Men''nakan "i a'ram Venn n tk  men)elesaikan masalah sehari&hari

  • Men)elesaikan masalah "en'an

  men''nakan "ia'ram Venn "an

  konse# him#nan

  Tes tli s Urai an Di "al am sat kel as a"a 0 si sa2 5sisa "iantaran)a senan' matematika2

  1- sisa senan' ahasa2 se"an' ;sisa ti"ak senan' matematika j'a

  ti"ak senan' ahasa$ ,era#a sisakah)an' senan' matematika "an senan' ahasaC

  5/0

  Stan"ar Kom#etensi : GE'METRI-$ Memahami hn'an 'aris "en'an 'aris2 'aris "en'an s"t2 s"t "en'an s"t2 serta menentkan krann)a

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  -$1$ Menent&kanh&n'an

  antara "a'aris2 serta

   esar "an jenis s"t

  Garis "an S"t Men"isksikan ke""kan "a 'aris #a"a masalah kontekstal

  • Menjelaskan ke""kan "a 'aris

  (sejajar2 erim#it er#oton'an2

   ersilan'an! melali en"a kon'krit

  Tet tl is Uraian Belaskan a#a )an' "imaks" "en'anke""kan "a 'aris )an':

  a$ sejajar $ erim#it

  *$ er#oton'an"$ ersilan'an$

  1/0

  Men"isksikan satan s"t )an' serin'

  "i'nakan

  • Men'enal satan s"t )an' serin'

  "i'nakan

  Tes tlis Isian Satan s"t )an' serin' "i'nakan

  a"alah $ $ $ $

  1/0 m

  Melakkan #en'kran s"t "en'anmen''nakan sr "erajat

  Men''amar seah s"t "en'an

  men''nakan sr "erajat

  • Men'kr esar s"t "en'an

   sr "erajat

   • Men''amar seah s"t "en'an

   sr "erajat

  Tes tlis

  Tes tertlis

  Uraian

  Tes kinerja

  1$ Ukrlah "en'an sr "erajat esar s"t&s"t erikt ini :

   a$ $

   5$ Gamarlah s"t&s"t "iaah ini2

  "en'an men''nakan sr "erajat:

  a$ ∠KLM = 5-o  $ ∠PR = 1.o

   

  1/0 m

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  14/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  Men"isksikan jenis&jenis s"tMen)elesaikan masalah kontekstal

  )an' erkaitan "en'an ke""kan 'aris"an esar s"t

  • Menjelaskan #ere"aan jenis s"t

  (sik&sik2 lan*i#2 tm#l!

  Tes li san Ura ian Bel askan #ere"aan j en is s"t si k&sik2 lan*i# "an tm#l F

  1/0 m

  -$5 Memahamisi%at&si%at

  s"t )an'terentk 

   jika "a 'a&ris er#o&

  ton'an ata"a 'ari s

  sejajar  er#oton'&an"en'an 'aris

  lain

  Garis "an s"t Men'i"enti%ikasi ke""kan s"t&s"t)an' terja"i jika "a 'aris "i#oton' 'aris

  lain

  Men"isksikan ke""kan "a 'aris

  sejajar )an' "i#oton' 'aris lain ntkmenemkan si%at&si%at s"t )an' terja"i

  • Menemkan si%at s"t jika "a

  'aris sejajar "i#oton' 'aris keti'a( 'aris lain!

  Tes t l is Urai an Perha tikan 'amar :

  Gnakan sr "erajat ntk men'kr sema s"t )an' tam#ak 

   #a"a 'amar$ Kesim#lan a#a )an'An"a #eroleh C

  5/0

  Men)elesaikan soal "en'an

  men''nakan si%at&si%at s"t )an'terja"i jika "a 'aris sejajar "i#oton'

  oleh 'aris lain

  • Men''nakan si%at&si%at s"t "an

  'aris ntk men)elesaikan soal

  Tes tlis Uraian Perhatikan 'amar:

   ,era#akah esar s"t ,D C

  5/0 m

  -$. Melkiss"t

  Garis "an s"t Melkis s"t "en'an men''nakan #en''aris "an sr "erajat

  Memin"ahkan s"t "en'an men'&

  'nakan #en''aris "an jan'ka

  • Melkis s"t )an' esarn)a sama

  "en'an s"t )an' "iketahi "en'anmen''nakan sr "an jan'ka

  Tes tli s Urai an Diket ahi seah s"t se#ertitam#ak #a"a 'amar erikt:

  Lkislah s"t )an' esarn)a sama

  "en'an s"t )an' a"a #a"a 'amar 

  5/0

  ,

  0.

  51

  0.

  51

  A

  A ,

  D

  - 9

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  15/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+Teknik ,entk  

   Instrmenontoh

  Instrmen

  Men''nakan jan'ka "an #en''arisntk melkis s"t 9 "an @

  Melkis s"t sik&sik "en'an

  men''nakan se#asan' #en''aris erentk se'iti'a sik&sik

  • Melkis s"t 9 "an @$ Tes t l is Ura ian Den'an men''nakan #en''ari s "an jan'ka2 lkislah s"t )an' esarn)a:a$ 9

   $  @

  5/0 m

  -$0 Mema'is"t Garis "an s"t Men''nakan #en''aris "an jan'kantk mema'i s"t menja"i "a sama esar 

  Mema'i s"t menja"i 5 sama esar 

  Tes tli s Urai an Perhati kan 'amar erikt:

  Den'an #en''aris "an jan'ka2 a'ilahs"t #a"a 'amar menja"i 5 a'ian

  )an' sama esar$

  5/0

  Men''nakan #en''aris "an jan'kantk melkis s"t .2 0-2 152

  "an 1-$ 

  • Melkis s"t .2 0-2 152  "an

  1-$ Tes t li s Urai an Den'an #en''aris "an j an'ka2

  lkislah s"t )an' esarn)a:a$ 0-

   $ 15

  5/0 m

  Stan"ar Kom#etensi : GE'METRI9$ Memahami konse# se'i em#at "an se'iti'a serta menentkan krann)a

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  16/18

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  17/18

  Kom#etensi

  Dasar 

  Materi

  PokokPemelajaran

  Ke'iatan Pemelajaran In"ikator  

  PenilaianAlo+

  Teknik ,entk 

   Instrmenontoh

  Instrmen

   #anjan'

  Men''nakan rms kelilin' "an las

   an'n se'iti'a "an se'i em#at ntk

  men)elesaikan masalah

  • Men)elesaikan masalah )an'

   erkaitan "en'an men'hitn'

  kelilin' "an las an'n se'iti'a "anse'i em#at

  Tes tlis Uraian Pak Sr)a mem#n)ai ken erentk  #erse'i#anjan' "en'an #anjan' 1 km "an

  lear 2- km$ Ken terset akan"itanami #ohon kela#a )an' erjarak ; m

  sat "en'an )an' lain$ ,era#a an)ak  iit #ohon kela#a )an' "i#erlkan #ak 

  Sr)aC

  5/0 m

  9$0 Melkis

  se'iti'a2'aris tin''i2

  'aris a'i2'aris erat

  "an 'aris

  sm

  Se'i ti 'a Men''nakan #en''ari s2 jan'ka 2 "an

   sr ntk melkis se'iti'a jika"iketahi:

    & eti'a sisin)a  & "a sisi "an sat s"t a#itn)a

    & sat sisi "an "a s"t

  • Melkis se'iti'a )an' "iketahi

  ti'a sisin)a2 "a sisi sat s"t

  a#itn)a ata sat sisi "an "a s"t

  Tes tl is Uraian Lkis lah seah se'it i'a j ika

  "iketahi #anjan' sisi&sisin)a 5 *m2 .*m2 "an 12- *m$

  5/0

  Melkis se'iti'a samasisi "an se'iti'asamakaki "en'an men''nakan

   #en''aris2 jan'ka "an sr "erajat

  • Melkis se'iti'a samasisi "an

  se'iti'a samakaki

  Tes t l is Ura ian Lki sl ah s eah se'i ti 'a A, "en'an #anjan' A = , = . *m$

  5/0 m

  Men''nakan #en''aris "an jan'kantk melkis 'aris sm2 'aris a'i2

  'aris erat2 "an 'aris tin''i satse'iti'a

  • Melkis 'aris tin''i2 'aris a'i2

  'aris erat2 "an 'aris sm$

  Tes t li s Urai an

  Lkislah keti'a 'aris tin''i "ari

  masin'&masin' se'iti'a terset$A#akah )an' kalian "a#atkanC

  5/0 m

 • 8/19/2019 Silabus MTK Kelas 7

  18/18

  ,mia)2 Bli 5

  Men'etahi Gr Mata Pelajaran

  Ke#ala SMP Ne'eri 5 ,mia)

   (((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((( NIP) NIP)