of 32 /32
TERHAD 3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 4 Kertas 3 Ogos – September 2012 PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 3 OGOS HINGGA SEPTEMBER 2012 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek ini mengandungi 32 halaman bercetak.

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1...

Page 1: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 1 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3PRINSIP PERAKAUNANPROJEKTINGKATAN 4Kertas 3Ogos – September 2012

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK

PRINSIP PERAKAUNAN

KERTAS 3

OGOS HINGGA SEPTEMBER 2012

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek ini mengandungi 32 halaman bercetak.

Page 2: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 2 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

KANDUNGAN

1.0 Pengenalan

2.0 Objektif Mata Pelajaran

3.0 Objektif Pentaksiran

4.0 Maklumat Am

5.0 Maklumat Kepada Calon

6.0 Maklumat Kepada Guru

7.0 Elemen dan Aspek Yang Dinilai

8.0 Carta Alir Pentaksiran Terkawal (Control Assessment)

9.0 Kriteria Penilaian

10.0 Pengiraan Untuk Mendapatkan Gred Elemen dan GredPencapaian Keseluruhan 3756/3

11.0 Pelaporan

Lampiran :

Lampiran 1 : Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek

Lampiran 2 : Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek

Lampiran 3 : Profil Perniagaan

Lampiran 4 : Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga

Lampiran 5 : Kad Stok

Lampiran 6 : Senarai Semak dan Penilaian Guru

Lampiran 7 : Borang Pentaksiran Individu

Lampiran 8 : Borang Rumusan Skor Tugasan Projek

HALAMAN

3

3

4

4

4

5

6

7

8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

Page 3: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 3 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

MAKLUMAT TUGASAN PROJEK

1.0 PENGENALAN

Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengambil mata pelajaran PrinsipPerakaunan dikehendaki melaksanakan tugasan projek sebagai satu daripadakeperluan pensijilan. Tugasan projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedahpentaksiran berdasarkan hasilan tugasan calon semasa di Tingkatan 4 dan Tingkatan5 yang menepati objektif pentaksiran seperti yang telah ditetapkan.

Tugasan projek ini memberi peluang kepada calon untuk melalui dan mengalamipembelajaran dan pengajaran yang pelbagai. Bimbingan akan dijalankan oleh gurudalam aspek pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh pelaksanaan tugasanyang ditetapkan. Hasilan akhir tugasan projek akan menjadi asas pentaksiran. Skoradalah bersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiranyang ditetapkan. Guru dikehendaki mengemukakan skor tugasan projek bagi setiappelajarnya kepada Lembaga Peperiksaan.

Pendedahan dan penguasaan kefahaman calon tentang seluruh proses kitaran perakaunanditerjemahkan melalui penghasilan tugasan projek yang diintegrasikan denganberbantukan komputer. Pengukuran sesuatu elemen adalah berdasarkan kepada kriteriatertentu mengikut piawaian di peringkat kebangsaan. Elemen-elemen pentaksiranmencakupi hampir keseluruhan aspek yang ada dalam perakaunan.

Buku ini mengandungi maklumat tugasan projek yang mesti dilaksanakan oleh calonserta panduan pentaksiran tugasan bagi pentaksir (guru). Maklumat dan arahan yangterkandung dalam buku ini telah dirancang dengan teliti bagi membolehkan tugasanprojek disempurnakan dalam tempoh 8 minggu dan mempunyai ruang masa yangmencukupi kepada guru pentaksir untuk menilai hasilan tugasan projek calon.

2.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN

Objektif mata pelajaran Prinsip Perakaunan adalah untuk membolehkan pelajar:

2.1 Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalamorganisasi perniagaan dan bukan perniagaan.

2.2 Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggaldan organisasi bukan perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaanentiti secara manual dan berkomputer.

2.3 Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai.2.4 Membuat perbandingan dari aspek-aspek perakaunan bagi pemilikan

perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukanperniagaan.

2.5 Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan.2.6 Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan

analisis nisbah asas.2.7 Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan

dan kepimpinan serta etika profesion dalam melaksanakan aktivitiperakaunan.

2.8 Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam bidang perakaunan.

Page 4: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 4 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

3.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN

Objektif Pentaksiran (OP) Prinsip Perakaunan yang dikenal pasti adalah sepertiberikut:

3.1 Pengetahuan dan Kefahaman3.2 Kemahiran Mengaplikasi3.3 Kemahiran Menganalisis3.4 Kemahiran Membuat Keputusan3.5 Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)3.6 Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

4.0 MAKLUMAT AM

4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu.(Penyiapan projek : 8 minggu, pengurusan dan penilaian: 2 minggu. ContohJadual Pelaksanaan Projek adalah seperti di Lampiran 1.)

4.2 Tugasan projek bagi pelajar Tingkatan 4 akan dimulakan pada bulan Ogoshingga September manakala bagi pelajar Tingkatan 5 dimulakan pada bulanApril hingga Mei setiap tahun.

4.3 Pentaksir sekolah adalah guru yang mengajar mata pelajaran PrinsipPerakaunan.

4.4 Penilaian tugasan projek ini merupakan sebahagian daripada prosespengajaran dan pembelajaran.

4.5 Penilaian tugasan projek ini dilakukan secara berterusan dalam tempohyang ditetapkan.

4.6 Elemen, aspek dan kriteria dalam buku Panduan Pelaksanaan dan PenilaianProjek ini hendaklah dimaklumkan kepada calon.

4.7 Soalan tugasan boleh dimuat turun daripada laman web LembagaPeperiksaan di http://apps2.moe.gov.my/lpm.

4.8 Skor bagi setiap calon hendaklah dimasukkan ke dalan hamparan elektronikE-PPK3.

5.0 MAKLUMAT KEPADA CALON

5.1 Calon wajib melaksana dan menyelesaikan tugasan projek PrinsipPerakaunan 3756/3 secara individu.

5.2 Penilaian akan dibuat berdasarkan proses kerja dan hasil kerja akhir calon.5.3 Penilaian hasil kerja calon dan pemberian skor akan dilakukan sepanjang

masa tugasan projek dilaksanakan.5.4 Pemberian markah dan gred keseluruhan dibuat setelah tugasan projek

disiapkan.5.5 Calon dikehendaki menandatangani perakuan tentang ketulenan tugasan

projek yang dihasilkan. (Lampiran 2)5.6 Calon dikehendaki melaksanakan tugasan projek ini dalam tempoh yang

telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Page 5: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 5 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

6.0 MAKLUMAT KEPADA GURU

6.1 Perancangan dan Pelaksanaan

6.1.1 Guru hendaklah memberikan penerangan yang jelas kepada calontentang perancangan dan pelaksanaan keseluruhan tugasan projek.

6.1.2 Guru hendaklah memastikan setiap calon menyediakan kertascadangan tentang urus niaga dan dokumen perniagaan serta senaraisemak dan penilaian guru.(Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5dan Lampiran 6)

6.1.3 Guru hendaklah membimbing calon supaya dapat mematuhi jadualkerja dalam melaksanakan tugasan projek dengan penuhtanggungjawab.

6.1.4 Guru hendaklah membuat penilaian kerja calon secara berterusanserta melaksanakan Pentaksiran Terkawal (ControlledAssessment).

6.1.5 Pihak pengurusan sekolah diminta menyediakan kemudahankomputer atau makmal komputer untuk pelajarmenyempurnakan tugasan projek 3756/3. Oleh itu, dicadangkanjadual penggunaan makmal komputer sekolah disediakan bagimemastikan calon berjaya menyiapkan tugasan projek 3756/3dalam tempoh masa yang ditetapkan.

6.1.6 Guru juga hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adildan saksama serta mempunyai integriti yang tinggi.

6.2 Penilaian

6.2.1 Pentaksir dikehendaki mengisi Borang Pentaksiran Individu(Lampiran 7). Gred dan skor bagi setiap aspek yang dinilaihendaklah diisi dalam borang berkenaan.

6.2.2 Aktiviti pengesanan, pemantauan dan penyetaraan akan dilaksanakanoleh pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan.

6.2.3 Pentaksir hendaklah mengambil tindakan pembetulan dengan segeraterhadap sebarang komen atau nasihat daripada pegawai berkenaan.

6.2.4 Pentaksir dikehendaki mencetak Borang Rumusan Skor TugasanProjek. (Lampiran 8)

6.2.5 Borang Rumusan Skor Tugasan Projek yang telah dicetak hendaklahdisahkanoleh Ketua Pentaksir Sekolah dan Pengetua. Borang inihendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat di sekolah.

6.2.6 Hasil kerja calon (eviden) mesti disimpan di tempat yang berkunciselama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan.

6.2.7 Pentaksir juga mestilah memasukkan skor projek calon secara'on-line' pada tarikh yang akan ditetapkan oleh LembagaPeperiksaan. Maklumat lanjut akan diberikan oleh Sektor Penilaiandan Peperiksaan (SPP), Jabatan Pelajaran Negeri.

Page 6: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 6 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

7.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI

Elemen 1.0: Pengetahuan dan Kefahaman1.1 Pengenalan Perniagaan1.2 Profil Perniagaan

Elemen 2.0: Kemahiran Mengaplikasi2.1 Perancangan Urus Niaga2.2 Dokumen Perniagaan2.3 Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai2.4 Lejar2.5 Imbangan Duga2.6 Stok Akhir2.7 Penyata Pendapatan2.8 Kunci Kira-kira

Elemen 3.0: Kemahiran Menganalisis3.1 Rumusan Aplikasi Konsep, Prinsip dan Andaian

Perakaunan

Element 4.0: Kemahiran Menggunakan TMK4.1 Penggunaan komputer4.2 Komunikasi

Elemen 5.0: Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan5.1 Sistematik5.2 Akauntabiliti5.3 Rasional5.4 Ketepatan

Page 7: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 7 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

8.0 CARTA ALIR PENTAKSIRAN TERKAWAL(CONTROLLED ASSESSMENT)

Tahap Kawalan:

T (Tinggi) – Kawalan pada tahap tinggiS (Sederhana) – Kawalan pada tahap sederhanaR (Rendah) – Kawalan pada tahap rendah

 

 

 Pelaksanaan Projek 3756/3

Pengenalan dan penerangan tentang tugasan projek (S)Aktiviti penyelidikan dan pengumpulan maklumat (R)

Menyedia dan menghasilkan projek (T/S)Aktiviti penilaian projek (T/S)

 

 Penilaian guru dan aktiviti moderasi

oleh Lembaga Peperiksaan (T)Produk akhir tugasan projek calon disimpan

di tempat selamat (T)

 

Lembaga Peperiksaan menghasilkaninstrumen pentaksiran 3756/3 dan

dihantar ke sekolah (T)

 Bimbingan guru /Maklum balas (S)

 

 

 Calon mengemukakan tugasan projek

akhir (final stage) untuk dinilaiPenyiapan tugasan akhir (T)

Pengesahan ketulenan projek (T)

 

 

Markah dihantar keLembaga Peperiksaan

Page 8: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 8 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

9.0 KRITERIA PENILAIAN

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman

Kriteria

Profil perniagaan dinyatakan denganlengkap dan jelas.

Profil perniagaan dinyatakan dengan jelastetapi tertinggal atau tersilap satu item.

Profil perniagaan dinyatakan tetapitertinggal atau tersilap dua item.

Profil perniagaan dinyatakan tetapitertinggal atau tersilap lebih daripada duaitem.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

ProfilPerniagaan

Bil.

1.2

Catatan

RujukLampiran

3

Kriteria

Menyatakan mana-mana tiga kriteriadi dalam A.

Menyatakan mana-mana dua kriteriadi dalam A.

Menyatakan salah satu kriteriadi dalam A.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Catatan

Rujukgaris

panduandalam

tugasanprojek

Aspek

PengenalanPerniagaan

Bil.

1.1 (i) Menyatakan dengan jelas pengenalanperniagaan.

(ii) Menyatakan sebab memilih perniagaan.(iii) Menyatakan kelebihan menjalankan

perniagaan tersebut.(iv) Menyatakan risiko yang bakal dihadapi.

Page 9: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 9 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Kriteria

(i) Berkeupayaan menyenaraikan urusniaga dengan lengkap mengikut garispanduan urus niaga yang ditetapkan.

(ii) Berkeupayaan menentukan dokumenbagi setiap urus niaga yang dikenalpasti dengan betul.

(i) Berkeupayaan menyenaraikan urusniaga tetapi tertinggal atau tersilapantara satu hingga lima urus niaga.

(ii) Berkeupayaan menentukan dokumenbagi setiap urus niaga yang dikenalpasti dengan betul.

(i) Berkeupayaan menyenaraikan urusniaga tetapi tertinggal atau tersilapantara enam hingga 12 urus niaga.

(ii) Berkeupayaan menentukan dokumenbagi setiap urus niaga yang dikenalpasti dengan betul.

Berkeupayaan menyenaraikan urusniaga tetapi tertinggal atau tersilap lebihdaripada 12 urus niaga.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

PerancanganUrus Niaga

Bil.

2.1

Catatan

RujukLampiran

4

Lengkap:Menepatikehendaktugasan/soalan

Page 10: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 10 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Kriteria

(i) Berkeupayaan menyediakan dokumenuntuk semua urus niaga mengikutperancangan urus niaga dalam (2.1).

(ii) Berkeupayaan mengemukakanmaklumat dalam dokumen denganlengkap dan tepat.

(i) Berkeupayaan menyediakan dokumenuntuk semua urus niaga mengikutperancangan urus niaga dalam (2.1).

(ii) Berkeupayaan mengemukakanmaklumat dalam dokumen denganlengkap tetapi tidak tepat.

(i) Berkeupayaan menyediakansebahagian dokumen untuk semuaurus niaga mengikut perancangan urusniaga dalam (2.1).

(ii) Berkeupayaan mengemukakanmaklumat dalam dokumen denganlengkap dan tepat.

(i) Berkeupayaan menyediakansebahagian dokumen untuk semuaurus niaga mengikut perancangan urusniaga dalam (2.1).

(ii) Berkeupayaan mengemukakanmaklumat dalam dokumen tetapi tidaklengkap dan tidak tepat.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

DokumenPerniagaan

Bil.

2.2

Catatan

RujukLampiran4 (telahdilengkapkanoleh calondalam 2.1)(i)Syaratminimumdokumenlengkapmengandungi:*Tarikh*Nombordokumen*Namapembeli*Namapenjual*Jumlahdalamangka danperkataan*Butiranyangberkaitandengandokumen

Page 11: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 11 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Kriteria

Berkeupayaan mencatatkan semuaurus niaga berasaskan dokumenperniagaan (2.2) dalam Buku CatatanPertama dan Buku Tunai denganlengkap dan tepat.

Berkeupayaan mencatatkan semuaurus niaga berasaskan dokumenperniagaan (2.2) dalam Buku CatatanPertama dan Buku Tunai denganlengkap tetapi tidak tepat.

Berkeupayaan mencatatkansebahagian urus niaga berasaskandokumen perniagaan (2.2) dalamBuku Catatan Pertama dan BukuTunai dengan lengkap dan tepat.

Berkeupayaan mencatatkansebahagian urus uiaga berasaskandokumen perniagaan (2.2) dalamBuku Catatan Pertama dan BukuTunai dengan lengkap tetapi tidaktepat.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Buku CatatanPertama danBuku Tunai

Bil.

2.3

Catatan

Lengkapdan tepat:Tarikh,butirdan angkamesti betul

Page 12: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 12 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Kriteria

Berkeupayaan mengeposkan semuacatatan dalam Buku Catatan Pertamadan Buku Tunai (2.3) ke akaunberkaitan dengan lengkap dan tepat.

Berkeupayaan mengeposkan semuacatatan dalam Buku Catatan Pertamadan Buku Tunai (2.3) ke akaunberkaitan dengan lengkap tetapi tidaktepat.

Berkeupayaan mengeposkansebahagian catatan dalam BukuCatatan Pertama dan Buku Tunai (2.3)ke akaun berkaitan dengan lengkapdan tepat.

Berkeupayaan mengeposkan catatandalam Buku Catatan Pertama danBuku Tunai (2.3) ke akaun berkaitantetapi tidak lengkap dan tidak tepat.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Lejar

Bil.

2.4

Catatan

Tidak perlumenyediakanAkaunTunai danAkaunBank

Lengkapdan tepat:Tarikh, butirdan angkamesti betul

Page 13: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 13 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Catatan

RujukLampiran5

Stok akhirdinilaikanpada hargaterendahsama adaharga kosatau hargapasaran

Kriteria

Berkeupayaan merekod dan mengira /menilai stok dengan lengkap dan tepatke dalam kad stok. (Berdasarkan 2.1atau 2.2)

Berkeupayaan merekod dan mengira /menilai stok ke dalam kad stok tetapiterdapat kesilapan dalam satu kad stok.

Berkeupayaan merekod dan mengira /menilai stok ke dalam kad stok tetapiterdapat kesilapan dalam dua atau lebihkad stok.

Berkeupayaan merekod dan menyediakansekurang-kurangnya satu kad stok.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Bil.

2.6

Aspek

Stok Akhir

Catatan

ImbanganDuga yanglengkapmengandungi:*Namaperniagaan*Tajuk*Lajur debitdan kredit*Jumlah

Kriteria

Berkeupayaan menyediakan ImbanganDuga berdasarkan semua baki dari lejar(2.4) dan Buku Tunai (2.3) denganlengkap dan tepat.

Berkeupayaan menyediakan ImbanganDuga berdasarkan semua baki dari lejar(2.4) dan Buku Tunai (2.3) denganlengkap tetapi tidak tepat.

Berkeupayaan menyediakan sebahagianImbangan Duga berdasarkan baki-bakidari lejar (2.4) dan Buku Tunai (2.3).

Berkeupayaan menyediakan ImbanganDuga.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Imbangan Duga

Bil.

2.5

Page 14: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 14 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Catatan

Jenis-jeniskesilapan:*Pengelasan- Salahkomponen*Terdapatunsurbutiranasing*Angkaberbeza dariImbanganDuga*Operasi

Kriteria

Berkeupayaan menyediakan PenyataPendapatan dengan format yang betulberdasarkan Imbangan Duga.

Berkeupayaan menyediakan PenyataPendapatan dengan format yang betulberdasarkan Imbangan Duga tetapiterdapat satu hingga lima kesilapan.

Berkeupayaan menyediakan PenyataPendapatan dengan format yang betulberdasarkan angka-angka di ImbanganDuga tetapi terdapat lebih daripada limakesilapan.

Berkeupayaan menyediakan PenyataPendapatan dengan sekurang-kurangnyasatu item betul.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

PenyataPendapatan

Bil.

2.7

Catatan

Jenis-jeniskesilapan:*Pengelasan- Salahkomponen*Terdapatunsurbutiranasing*Angkaberbeza dariImbanganDuga*Operasi

Kriteria

Berkeupayaan menyediakan Kunci Kira-kira dalam bentuk penyata denganlengkap dan tepat berdasarkan ImbanganDuga (2.5).

Berkeupayaan menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan Duga (2.5)tetapi terdapat satu hingga lima kesilapan.

Berkeupayaan menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan duga (2.5)tetapi terdapat lebih daripada limakesilapan.

Berkeupayaan menyediakan KunciKira-kira dengan sekurang-kurangnyasatu item betul.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Bil.

2.8

Aspek

Kunci Kira-kira

Page 15: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 15 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis

Kriteria

Berkebolehan menghubungkaitkan tigakonsep, prinsip dan andaian perakaunanyang relevan dengan betul dan tepat.

Berkebolehan menghubungkaitkan duakonsep, prinsip dan andaian perakaunanyang relevan dengan betul dan tepat.

Berkebolehan menghubungkait satukonsep, prinsip dan andaian perakaunanyang relevan dengan betul dan tepat.

Mengemukakan konsep, prinsip danandaian perakaunan tetapi tidak relevan.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

RumusanAplikasiKonsep, Prinsipdan AndaianPerakaunan

Bil.

3.1

Catatan

Page 16: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 16 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 4.0 : Kemahiran Menggunakan TMK

Elemen 4.0 : Kemahiran Menggunakan TMK

CatatanKriteria

Berkebolehan menerangkan sekurang-kurangnya dua aspek daripada hasiltugasan projek dengan jelas danmeyakinkan.

Berkebolehan menerangkan sekurang-kurangnya satu aspek daripada hasiltugasan projek dengan jelas danmeyakinkan.

Berkebolehan menerangkan sekurang-kurangnya satu aspek daripada hasiltugasan projek.

Berkebolehan mempamerkan kemahirankomunikasi secara minima.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Bil.

4.2

Aspek

Komunikasi

Kriteria

Berkebolehan menyediakan semua aspekdalam tugasan projek denganberbantukan komputer.

Berkebolehan menyediakan sekurang-kurangnya tujuh aspek dalam tugasanprojek dengan berbantukan komputer.

Berkebolehan menyediakan sekurang-kurangnya tiga aspek dalam tugasanprojek dengan berbantukan komputer.

Berkebolehan menyediakan sekurang-kurangnya satu aspek dalam tugasanprojek dengan berbantukan komputer.

Tiada evidens dikemukakan.(Semua hasil tugasan secara manual)

CatatanGred

A

B

C

D

E

Aspek

PenggunaanKomputer

Bil.

4.1

Page 17: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 17 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

Kriteria

(i) Berkeupayaan menyusun urus niagamengikut urutan tarikh. (Rujuk 2.1)

(ii) Berkeupayaan menyediakan tugasanprojek mengikut urutan kitaranperakaunan.

(iii) Berkeupayaan menghasilkan tugasanprojek dan menyusun isi kandungansecara kemas, lengkap dan teratur.

(i) Berkeupayaan menyusun urus niagamengikut urutan tarikh. (Rujuk 2.1)

(ii) Berkeupayaan menyediakan tugasanprojek mengikut urutan kitaranperakaunan.

(iii) Berkeupayaan menghasilkan tugasanprojek tetapi isi kandungan tidakdisusun secara teratur.

(i) Berkeupayaan menyusun sebahagianurus niaga mengikut urutan tarikh.(Rujuk 2.1)

(ii) Berkeupayaan menyediakansebahagian tugasan projek mengikuturutan kitaran perakaunan.

(iii) Berkeupayaan menghasilkan tugasanprojek dan isi kandungan disusunsecara kemas dan teratur.

(i) Urus niaga tidak disusun mengikuturutan tarikh.

(ii) Tugasan projek tidak disusunmengikut urutan kitaran perakaunan.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Sistematik

Bil.

5.1

Catatan

Page 18: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 18 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

Kriteria

(i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri.(ii) Menepati jadual kerja yang

ditetapkan.(iii) Melaksanakan tugasan projek dengan

penuh tanggungjawab, jujur danamanah.

(i) Hasil tugasan adalah hasil kerjasendiri.

(ii) Menepati sebahagian jadual kerjayang ditetapkan.

(iii) Melaksanakan tugasan projek denganpenuh tanggungjawab, jujur danamanah.

(i) Hasil tugasan adalah hasil kerjasendiri.

(ii) Menepati sebahagian jadual kerja yangditetapkan.

Menghasilkan tugasan tetapi tidakmenepati jadual kerja yang ditetapkan.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Akauntabiliti

Bil.

5.2

Catatan

Page 19: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 19 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

Kriteria

(i) Berkeupayaan menjanakan semuaurus niaga dengan rasional.

(ii) Mengamalkan semua prosesperekodan dan catatan mengikutkonsep dan prinsip perakaunan.

(i) Berkeupayaan menjanakan semuaurus niaga dengan rasional.

(ii) Mengamalkan sebahagian prosesperekodan dan catatan mengikutkonsep dan prinsip perakaunan.

(i) Berkeupayaan menjanakansebahagian urus niaga denganrasional.

(ii) Mengamalkan sebahagian prosesperekodan dan catatan mengikutkonsep dan prinsip perakaunan.

(i) Berkeupayaan menjanakansebahagian urus niaga denganrasional.

(ii) Tidak mengamalkan proses perekodandan catatan mengikut konsep danprinsip perakaunan.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Rasional

Bil.

5.3

Catatan

Page 20: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 20 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

Kriteria

(i) Menyiapkan tugasan projek dalamtempoh masa yang ditetapkan.

(ii) Menepati jadual kerja yang ditetapkan.

(i) Menyiapkan tugasan projek dalamtempoh masa yang ditetapkan.

(ii) Menepati sebahagian jadual kerjayang ditetapkan.

(i) Menyiapkan tugasan projek dalamtempoh masa yang ditetapkan.

(ii) Tidak menepati jadual kerja yangditetapkan.

(i) Tidak menyiapkan tugasan projekdalam tempoh masa yang ditetapkan.

(ii) Tidak menepati jadual kerja yangditetapkan.

Tiada evidens dikemukakan.

Gred

A

B

C

D

E

Aspek

Ketepatan

Bil.

5.4

Catatan

Page 21: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 21 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

10.0 PENGIRAAN UNTUK MENDAPATKAN GRED ELEMEN DAN GREDPENCAPAIAN KESELURUHAN 3756/3

10.1 Pengiraan untuk mendapatkan gred elemen dibuat dengan cara berikut:

(a) Tukarkan gred tiap-tiap aspek yang diperoleh ke dalam nilai numerikberdasarkan jadual di bawah.

(b) Darabkan nilai numerik (n) dengan wajaran (w) sesuatu aspek.

(c) Jumlahkan nilai (n × w ) bagi semua aspek.

(d) Jumlah wajaran (w) bagi setiap aspek.

(e) Bahagikan jumlah (n × w) dengan jumlah (w).

(f) Bundarkan nilai daripada (e) kepada satu titik perpuluhan.

(g) Tentukan gred elemen dengan merujuk jadual di bawah.

Julat

3.5 ke atas

2.5 – 3.4

1.5 – 2.4

< 1.5

0

Gred Elemen

A

B

C

D

E

Gred

A

B

C

D

E(Tiada

evidens)

Unit Numerik

4

3

2

1

0(Pelajar tidak mengemukakansebarang kriteria untuk dinilai)

Page 22: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 22 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

10.2 Rumusan Skor

11.0 PELAPORAN

11.1 Prestasi calon dalam melaksanakan tugasan dalam Kertas 3 akan dilaporkansecara berasingan mengikut gred elemen. Definisi bagi tiap-tiap gred (skor)elemen adalah seperti berikut:

11.2 Gred (skor) tugasan ini akan direkod dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan.

11.3 Pihak sekolah dikehendaki menyediakan sijil yang melaporkan tentangpencapaian calon bagi setiap elemen dan gred yang diperoleh selaras denganhasrat Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

A

B

C

D

E

DefinisiGred Elemen

Cemerlang

Kepujian

Memuaskan

Tidak mencapai tahap yang memuaskan

Gagal

A

B

C

D

E

DefinisiGred Elemen

Cemerlang

Kepujian

Memuaskan

Tidak mencapai tahap yang memuaskan

Gagal

Page 23: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 23 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Lampiran 1

Jadual Pelaksanaan T

ugasan Projek

Kem

ahiran

Perancangan A

wal

Taklim

at Guru

Proses T

ugasanP

engenalan Perniagaan

Profil P

erniagaanP

erancangan Urus N

iagaP

enyediaan Dokum

en Perniagaan

Penyediaan B

uku Catatan P

ertama dan B

uku Tunai

Pengeposan K

e Lejar

Penyediaan Im

bangan Duga

Penilaian S

tok Akhir

Penyediaan P

enyata Kew

anganM

enganalisisR

umusan A

plikasi Konsep, P

rinsip dan Andaian P

erakaunanP

enggunaan TM

KP

enggunaan Kom

puterK

omunikasi

Nilai M

urniP

engurusan dan Penilaian

Pengum

pulan dan Sem

akan Tugasan

Penilaian dan P

entaksiranK

emasukan M

arkah keE-P

PK

3K

emasukan M

arkah On-line ke L

P(M

arkah disimpan untuk S

PM

2013)

Ogos

Minggu

1 2 3 4

September

Minggu

1 2 3 4

Oktober

Minggu

1 2 3 4

CUTIPERTENGAHANPENGGAL

Page 24: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 24 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Perakuan Calon Tentang KetulenanTugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untukmemenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2013 bagi matapelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon : _____________________________

Nama Calon : _____________________________

No. Kad Pengenalan : _____________________________

Angka Giliran Calon : _____________________________

Lampiran 2

• Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

Page 25: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 25 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Lampiran 3

Profil Perniagaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nama Perniagaan

Nama Pemilik

Lokasi / Alamat

Jenis Perniagaan

Tempoh Perakaunan

Tempoh Rekod

Modal Perniagaan

Jumlah Pekerja

Status Perniagaan

Nama dan Alamat Bank

Nombor Akaun

Page 26: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 26 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Lampiran 4

Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga

Bil. Urus Niaga Komponen DokumenTarikh

Page 27: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 27 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Lampiran 5

Bil.

Tar

ikh

Dok

um

enN

o.D

okum

en

Mas

uk

Kua

ntit

iA

mau

n(R

M)

Har

gaSe

unit

(RM

)

Kel

uar

Kua

ntit

iA

mau

n(R

M)

Har

gaSe

unit

(RM

)

Bak

i

Kua

ntit

iA

mau

n(R

M)

Har

gaSe

unit

(RM

)

Kad

Sto

kJe

nis

Bar

ang:

Page 28: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 28 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Senarai Semak dan Penilaian Guru

Pengenalan Perniagaan

Profil Perniagaan

Perancangan Urus niaga

Penyediaan DokumenPerniagaan

Penyediaan Buku CatatanPertama dan Buku Tunai

Pengeposan ke Lejar

Penyediaan Imbangan Duga

Penilaian Stok Akhir

Penyediaan PenyataKewangan

Analisis Penyata Kewangan& Analisis Nisbah

Penggunaan Komputer

Komunikasi

Sistematik

Akauntabiliti

Rasional

Ketepatan

Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh CatatanProses TugasanBil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lampiran 6

Page 29: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 29 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Lampiran 7Borang Pentaksiran Individu

Nama : ...........................................................No. Kad Pengenalan : ...........................................................Angka Giliran : ...........................................................

Wajaran (w)

1

1

2

Purata

Gred Elemen

Elemen 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman

Bil.

1.1

1.2

Aspek Gred Nilai (n)

Jumlah

(n × w)

Pengenalan Perniagaan

Profil Perniagaan

Wajaran (w)

2

3

3

3

2

2

3

3

21

Purata

Gred Elemen

Nilai (n)

Jumlah

Elemen 2.0 Kemahiran Mengaplikasi

Bil.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Aspek Gred (n × w)

Perancangan Urus Niaga

Dokumen Perniagaan

Buku Catatan Pertamadan Buku Tunai

Lejar

Imbangan Duga

Stok Akhir

Penyata Pendapatan

Kunci Kira-Kira

Page 30: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 30 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Elemen 3.0 Kemahiran Menganalisis

Wajaran (w)

1

2

3

Purata

Gred Elemen

Elemen 4.0 Kemahiran Menggunakan TMK

Bil.

4.1

4.2

Aspek Gred Nilai (n)

Jumlah

(n × w)

Penggunaan Komputer

Komunikasi

Elemen 5.0 Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

Wajaran (w)

1

1

1

1

4

Purata

Gred Elemen

Bil.

5.1

5.2

5.3

5.4

Aspek Gred Nilai (n)

Jumlah

(n × w)

Sistematik

Akauntabiliti

Rasional

Ketepatan

Wajaran (w)

1

1

Purata

Gred Elemen

Bil.

3.1

Aspek Gred Nilai (n)

Jumlah

(n × w)

Rumusan AplikasiKonsep, Prinsip danAndaian Perakaunan

Page 31: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 31 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Gred Elemen

Jumlah

Purata dan Peratus

Gred Keseluruhan

w

2

21

1

3

4

31

Gred Keseluruhan

Bil.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Elemen (n × w)

Pengetahuan danKefahaman

Kemahiran Mengaplikasi

Kemahiran Menganalisis

Kemahiran MenggunakanTMK

Nilai-nilai Murni dalamPerakaunan

Tandatangan Personel

Calon

Pentaksir

Ketua PentaksirSekolah

Nama Tarikh

∑ ∑

Page 32: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 3756/3perwira.edu.my/.../02/2013-3756_3-Panduan-Projek-PA-T4.pdf4.1 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek

TERHAD 32 3756/3

3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Dengan ini disahkan bahawa Projek Prinsip Perakaunan 3756/3 telah dilaksanakandan maklumat di atas adalah benar.

Nama Sekolah : ..............................................................

Tandatangan Guru Pentaksir : .........................................

Nama Guru Pentaksir : ....................................................

Tarikh : ..........................................................................

Tandatangan Pengetua : ..................................................

Nama Pengetua dan Cap Rasmi Sekolah : .......................

Tarikh : ..................................

PANDUAN TAMAT

Lampiran 8

Borang Rumusan Skor Tugasan Projek

Bil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nama Calon AngkaGiliran

NomborK/P

Skor (%)

Tg.4 Tg.5GredMarkah

Purata