of 44 /44
MREŽO JUSTICIA EUROPEAN RIGHTS NETWORK KOORDINIRA IRSKI SVET ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE (IRISH COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIES) WWW.ICCL.IE SEZNANITE SE S PRAVICAMI IZ DIREKTIVE O PRAVICAH ŽRTEV MARIA McDONALD BL

SEZNANITE SE S PRAVICAMI IZ DIREKTIVE O PRAVICAH ŽRTEVeujusticia.net/images/uploads/pdf/Slovenian_Know_Your_Rights_to... · KAZENSKO PROCESNO PRAVO Zakon, ki ureja kazensko zadevo

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SEZNANITE SE S PRAVICAMI IZ DIREKTIVE O PRAVICAH...

 • MREŽO JUSTICIA EUROPEAN RIGHTS NETWORK KOORDINIRA IRSKI SVET ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE (IRISH COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIES) WWW.ICCL.IE

  SEZNANITE SE S PRAVICAMI IZ DIREKTIVE O PRAVICAH ŽRTEVMARIA McDONALD BL

 • OBJAVA TE PUBLIKACIJE SE FINANCIRA IZ PROGRAMA EVROPSKE UNIJE »KAZENSKO PRAVOSODJE«. ZA VSEBINOTE PUBLIKACIJE V CELOTI PREVZEMA ODGOVORNOST JUSTICIA EUROPEAN RIGHTS NETWORK IN NA NOBEN NAČINNE ODRAŽA MNENJA EVROPSKE KOMISIJE.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  9 – 13 BLACKHALL PLACEDUBLIN 7IRSKA –TEL. +353 1 799 4504FAKS +353 1 799 4512E-POŠTA [email protected]–WWW.EUJUSTICIA.NET

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  3Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  VSEBINA

  1 Ključnebesede 4

  2 Splošneinformacije 12

  3 KakosesprejemajodirektiveEU? 13

  4 Ozadjedirektiveopravicahžrtev 16

  5 Vodnikpodirektiviopravicahžrtev 18

  6 Pravicevdirektiviopravicahžrtev 21

  A Pravicadoinformacijodprvega stikaspristojnimorganom 21

  B Vašepraviceobprijavi 22

  C Pravicadoprejemainformacijovašizadevi 24

  D Vašepravicemedkazenskimipreiskavamiin kazenskimpostopkom 25

  E Storitvezapodporožrtvam 27

  F Pravicadozaščite 28

  G Posebnizaščitniukrepi 29

  H Otrocižrtve 31

  I Drugavprašanja 32

  7 Uporabnistiki 33

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  4 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  1 KLJUČNE BESEDE

  SPREJETJEKodirektivapostanezakon.

  PRILOGAPrilogahglavnemudokumentu.

  PRITOŽBAPritožbapredvišjimsodiščemzoperodločitevnižjegasodišča.

  PRITOŽBENO SODIŠČEVišjesodišče,prikateremselahkovložipritožbazoperodločitevnižjegasodišča.

  ZADEVAPravnispormeddvemastrankama(posameznikomaaliorganizacijama),kiserazrešujepredsodiščemalivkakšnemdrugemsodnempostopku.

  OTROKOseba,mlajšaod18.let.

  SKUPNO STALIŠČEOrispristopaEvropskeunijedoposebnihtemalidoločenihvprašanjgeografskegaznačaja.Državečlanicemorajosvojenacionalnepolitikespremenititako,daodražajoskupnastališča.

  PRISTOJNI ORGANPristojniorganjeorganizacija,prikaterižrtevnajprejvložikazenskoovadbo.Najpogostejejetaorganpolicija.

  SPRAVAPostopeksprejemanjakončneodločitve,kisezačne,čeSvetEvropskeunijeneodobrivsehsprememb,kijihjesprejelEvropskiparlament.Njennamenjeoblikovatiskupnobesediloalidosečisporazumgledesprememb,kijihlahkonatosprejmetaSvetinParlament.Glejtetudi»SvetEvropskeunije«in»Evropskiparlament«.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  5Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  KONZULARNI ORGANIUradniki,imenovanisstranivlade,kibivajoindelajovtujidržaviterpredstavljajolastnodržavoinsvojimsodržavljanomzagotavljajopomočvtejtujidržavi.

  SVET EVROPSKE UNIJEInstitucijaEvropskeunije,kjerzasedajopredstavnikivladdržavčlanic,tj.ministriposameznihdržavčlanic,odgovornizazadevnopodročje.SkupajzEvropskimparlamentomjeSvetključniorganodločanjavzakonodajnempostopku.Glejtetudi»Državačlanica«in»Evropskiparlament«.

  SODIŠČE EVROPSKE UNIJESodiščejepristojnozareševanjesporovmeddržavamičlanicamiEvropskeunijeininstitucijamiEvropskeunije.Nanjselahkoobrnejotudiposamezniki,podjetjaaliorganizacije,čemenijo,dajedoločenainstitucijaEvropskeunijekršilanjihovepravice.SodiščezagotavljaenakorazlaganjepravaEUvvsehdržavahčlanicahEvropskeunije.Glejtetudi»Državačlanica«.

  ZLOČINZločinjeravnanje,kigakazenskopravoprepoveduje.

  KAZNIVO DEJANJERavnanjealiopustitevdejanja,kigadoločanacionalnokazenskopravo,njegovakršitevpalahkovodivobsodbo.

  KAZENSKO PROCESNO PRAVOZakon,kiurejakazenskozadevoodzačetkapreiskavedokoncasodnegapostopka.

  KAZENSKI POSTOPEKPravnipostopekzaradisumastoritvekaznivegadejanja.

  ČEZMEJNA KRIMINALITETAČejezločinstorjenvvečkotenidržavialičejezločinstorjenvenidržavi,vendarobtoženecaliosumljeneczapustizadevnodržavo,aličevplivkaznivegadejanjapresegamejedržave,vkaterijebilokaznivodejanjestorjeno.Glejtetudi»Kaznivodejanje«.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  6 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  DIREKTIVAZakonEvropskeunije,kijezavezujočzavsedržavečlanice.DirektivalahkodržavljanomEvropskeunijepodelipravice,kijihlahkouveljavljajopredsodiščidržavčlanicEU.EvropskakomisijalahkoprotidržavičlaniciEUzaradineizvajanjadirektiveuvedepostopekzaugotavljanjekršitev.Glejtetudi»Postopekzaugotavljanjekršitev«,»Državačlanica«in»Evropskakomisija«.

  NOTRANJE PRAVONotranjepravodržave.

  STROŠKIStroški,kijihutrpižrtevzaradisvojevpletenostivkazenskipostopek,kotsopotnistroškiinminimalnodnevnonadomestilozaizgubodohodka.Tonevključuježrtvinihsodnihstroškov.

  EVROPSKA KOMISIJAOrganEvropskeunije,kizastopaintereseEvropskeunije.EvropskemuparlamentuinSvetupredlagasprejemnovezakonodajeterzagotavljapravilnouporabozakonodajeEUvdržavahčlanicah.

  EVROPSKI PARLAMENTParlamentEvropskeunije.PriizvajanjusvojezakonodajnefunkcijesodelujesSvetomEvropskeunijeinEvropskokomisijo.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  7Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  DRUŽINSKI ČLANIDružinskičlanpomeni:

  i. možaaliženožrtve; ii. osebo,kijezžrtvijovstalnemintimnemrazmerju

  vskupnemgospodinjstvunatrdniintrajnipodlagi;iii. sorodnikevravnivrsti; iv. brateinsestrežrtve; v. otrokežrtve.

  OKVIRNI SKLEPSmerniceEvropskeunijezadržavečlanice.OkvirnisklepidržavljanomEvropskeunijenepodeljujejopravicinseuporabljajosamovdoločenihzadevahkazenskegapravosodjavEvropskiuniji.Evropskakomisijalahkoprotidržavičlanicizaradineizvajanjaokvirnegasklepauvedepostopekzaugotavljanjekršitev.Glejtetudi»Evropskakomisija«,»Postopekzaugotavljanjekršitev«in»Državačlanica«.

  NASILJE NA PODLAGI SPOLAPomeninasiljenadosebozaradinjenegaspola,spolneidentitetealispolnegaizražanja.Grezaoblikodiskriminacijeinvključujespolnonasilje,nadlegovanje,posilstvo,spolninapad,trgovinozljudmi,suženjstvoindrugeoblikeškodljivegaravnanja,kotsoprisilneporokeint.i.kaznivadejanja,storjenaizčasti.

  IZVAJANJEZačetekveljavnostizakona.

  INDIVIDUALNA OCENAŽrtvesevokvirudirektiveindividualnooceni,dabiugotovilinjihoveposebnepotrebepozaščiti.

  POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE KRŠITEVPravnipostopek,kigalahkoEvropskakomisijasprožiprotidržavičlanici,četapomnenjuKomisijeneizpolnjujesvojihobveznostivokviruzakonodajeEvropskeunije.Glejtetudi»Državačlanica«in»Evropskakomisija«.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  8 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  SODNI ORGANSstranidržaveimenovanpravniorgan,kirazlagainuporabljazakonodajotako,daje pravnozavezujoča.

  PRAVNA POMOČZagotovitevodvetnika,kigafinanciradržava,žrtvi,kinizmožnaplačati pravnepomoči.

  ZAKONODAJAZakon,kigaizglasujenacionalniparlament.

  ZAKONODAJNI PREDLOGPrviosnutekzakonodaje,okatereminstitucijeEvropskeunijeglasujejoingaspreminjajo.Kojezakonodajnipredlogsprejetvpostopkuodločanjarednegazakonodajnegapostopka,postanedirektiva.Glejtetudi»Rednizakonodajnipostopek«in»Direktiva«.

  POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTAPoslanciEvropskegaparlamentasoneposrednoizvoljenipredstavnikidržavčlanicEvropskeunije.Glejtetudi»Državačlanica«.

  DRŽAVA ČLANICADržava,kiječlanicaEvropskeunije.

  URADNI LIST EVROPSKE UNIJEIzhajavsakdelovnidanvvsehuradnihjezikihEvropskeunije.DržavečlaniceseznanjaznovoobjavljenozakonodajoEvropskeunije,informacijamiEvropskeunijeinobjavami.Direktivanizavezujoča,doklerniobjavljenavUradnemlistuEvropskeunije.Glejtetudi»Direktiva«in»Državačlanica«.

  REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK GlavnizakonodajnipostopekvpostopkuodločanjavEvropskiuniji.Nanašasenapostopek,vkateremdirektivoobravnavajoposamezneinstitucijeEvropskeunije,onjejglasujejo,jospreminjajoinjosčasomasprejmejovzakonodajo.Glejtetudi»Direktiva«.

  STORILECOseba,kijeodgovornazaposledice,kijihutrpižrtev.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  9Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  PLENARNO ZASEDANJEVelikimesečnisestankiEvropskegaparlamenta,nakaterihsesrečajovsiposlanciEvropskegaparlamenta,odboriinpolitičneskupineParlamenta,dapredstavijorezultatedelavzvezizzakonodajnimipredlogi.PoslanciEvropskegaparlamentarazpravljajoozakonodajnihpredlogihinglasujejoonjihovihspremembah.Glejtetudi»PoslanciEvropskegaparlamenta«in»Zakonodajnipredlog«.

  DOMNEVA NEDOLŽNOSTIPravnonačelo,pokateremosebaveljazanedolžno,dokler sejinedokažekrivda.

  UVODNE IZJAVEUvodneizjavenazačetkudirektive.Glejtetudi»Direktiva«.

  STORITVE PORAVNALNE PRAVIČNOSTIPostopek,vkateremžrtevinstorilecobposredovanjutretjeneodvisneosebeprostovoljnosoglašata,dasebostadogovorilaorazrešitvizadev,kiizhajajoizkazenskegadejanja.Vsestoritveporavnalnepravičnostiostanejozaupne,razenčeseobestrankidogovoritadrugače.Primeristoritevporavnalnepravičnostisoskupinskasrečanjazadružine,poravnalninarokitermediacijamedžrtvijoinstorilcem.

  VLOGA ŽRTEV V KAZENSKEM POSTOPKU Vlogažrtvevkazenskempostopkusemeddržavamičlanicamirazlikuje.Vlogažrtvejeodvisnaodnacionalnezakonodajedržavečlaniceinalidržavačlanica:

  a. določa,daježrtevstrankavkazenskempostopku, b. določa,damoražrtevnapodlagipravnezahtevesodelovativkazenskem

  postopkukotpriča.

  PREVODDokument,kijepretvorjenvdrugjezik.

  PRENOS Kodržavečlaniceevropskizakonodajniaktprenesejovnotranjepravonjihovedržave.Glejtetudi»Državačlanica«.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  10 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  MEDNARODNA POGODBAMednarodnapravnapogodbameddvemadržavama.

  ŽRTEVOseba,kijezaradikaznivegadejanjautrpelatelesno,duševno,čustvenoškodoaliekonomskoizgubo.

  Kotžrtevseobravnavatudidružinskičlanosebe,kijeumrlazaposledicamikaznivegadejanja,kotjeumor,ubojalivožnjapodvplivomalkohola.

  Osebaseobravnavakotžrtev,negledenato,alijebilstorilecodkrit,kazenskopreganjanaliobsojen.Odnosmedžrtvijoinstorilcemneigravlogepriugotavljanju,alijeosebažrtev.

  STORITVE ZA PODPORO ŽRTVAMVsežrtvemorajoimetidostopdostoritevzapodporožrtvam,kisobrezplačne,insicerpredkazenskimpostopkom,mednjiminustreznoobdobjeponjem.Storitvelahkoorganizirajojavne alizasebneorganizacije,kilahkoposlujejonaprostovoljniosnovialikotposlovnisubjekt.Organizacijebodotestoritvezagotavljaletudivprimeru,čekazenskipostopeknibilsprožen.Stemsezagotovidostopdostoritevzapodporožrtvamtuditistimžrtvam,kiseodločijo,dazločinanebodoprijavilepoliciji.

  Vokvirustoritevzapodporožrtvamsezagotavljajoinformacije,nasvetiinpodporavzveziznjihovovlogovkazenskempostopku,čejoimajo,vključnospripravonaudeležbonasojenju.Pravtakobisemoralivokvirutehstoritevzagotavljatinasvetiininformacijeokakršnihkolizadevnihdelujočihspecialističnihstoritvahzapodporo,čustveniinpsihološkipodporiternasvetihofinančnihindrugihvprašanjih.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  11Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  NASILJE V ODNOSU Z BLIŽNJIMIJenasiljeosebe,kijetrenutni(-a)aliprejšnji(-a)soprog(-a)alipartner(-ica),družinski(-a)član(-ica)žrtvealiosebe,kiježivelaaliživivgospodinjstvuzžrtvijo.Tovključujevsevrstenasilja,vključnosfizičnim,psihološkim,spolnimaliekonomskimnasiljem,kilahkoimazaposledicočustveno,telesno,duševnoaliekonomskoizgubo.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  12 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Trenutnosepravicežrtevrazlikujejomedposameznimidržavamičlanicami.Pomembnoje,dasetepravicepoenotijovcelotniEvropskiuniji,nesamozaradigibanjaevropskihdržavljanovznotrajEvropskeunijezaradibivanja,dela,študijaalipočitnic,temvečtudizaradipovečanegaobsegačezmejnekriminalitetemeddržavamičlanicami.VokvirustockholmskegaprogramasobileKomisijaindržavečlanicezaprošene,najpreučijo,kakobilahkoizboljšalilastnozakonodajonapodročjupodporeinzaščitežrtevkaznivegadejanja.Odločiliso,dajenajboljšinačinzavzpostavitevminimalnihstandardovzazaščitotovrstnihpravicnizkorakovpriuvajanju»časovneganačrtaizBudimpešte«.

  VtemprogramujeopisanaDirektiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ(vnadaljevanju:»direktivaopravicahžrtev«).Vtempaketusopojasnjenepravice,podporainzaščita,dokaterihjeupravičenažrtevpredkazenskimpostopkom,mednjiminustreznoobdobjeponjem.

  Taknjižicajedrugaizzbirke»Seznanitesessvojimipravicami«spodročjakazenskegapravosodjavEU,kijojeizdalamrežaJUSTICIA.JUSTICIAEuropeanRightsNetworkjevseevropskamreža,kijosestavlja19članskihorganizacijssedežemv18državahEvropskeunije:AssociazioneAntigoneOnlus(Italija),AssociationfortheDefenceofHumanRightsinRomania–theHelsinkiCommittee,BulgarianHelsinkiCommittee,CivilRightsDefenders(Švedska),CroatianLegalCentre,EstonianHumanRightsCentre,GreekHelsinkiMonitor,HelsinkiFoundationforHumanRights(Poljska),HumanRightsMonitoringInstitute(Litva),HungarianHelsinkiCommittee,IrishCouncilforCivilLiberties,KISA-ActionforEquality,Support,Antiracism(Ciper),LatvianCentreforHumanRights,LeagueofHumanRights(Češka),LudwigBoltzmannInstituteofHumanRights(Avstrija),OpenSocietyJusticeInitiative(Madžarska),RightsInternationalSpain,Statewatch(ZK)inMirovniinštitut(Slovenija).

  Nadaljeupoštevajte,dasenavedbovknjižici»vvašidržavičlanici«lahkorazlagakot»vdržavičlanici,kjerjebilzločinstorjen«ali»vdržavičlanici,kjerprebivate«(gledenapoglavjevknjižici).

  2 SPLOŠNE INFORMACIJE

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  13Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Direktivajedelevropskezakonodaje,kidoločazakonskeobveznostivsehdržavčlanicEU.Direktivajenazačetkuzakonodajnipredlogalipredlogdirektive,okateremglasujejoingaspreminjajovpostopkuodločanjaEvropskeunije,imenovanem»Rednizakonodajnipostopek«.VtempostopkusezakonodajniosnutekpredloživsprejemneposrednoizvoljenemuEvropskemuparlamentuskupajsSvetomEvropskeunije(kigazastopajovlade28državčlanicEU).»Rednizakonodajnipostopek«pomenipostopek,vkateremdirektivoobravnavajoposamezneinstitucijeEvropskeunije,onjejglasujejo,jospreminjajoinjosčasomasprejmejovzakonodajo.Korakitegapostopkasopredstavljenispodaj:

  1 PREDLOGZakonodajnipredlogobičajnopredlagaEvropskakomisija.Topogostopotekapoposvetovanjuzrazličnimistrokovnjakizzadevnegapodročja.ZakonodajolahkopredlagatudiEvropskiparlament,napodročjihsvobode,varnostiinpravosodja,palahkopredlogzakonodajepredložitudiKomisijaaličetrtinadržavčlanic.PredlogseobjavivUradnemlistuEvropskeunijeinsepredložiEvropskemuparlamentu,SvetuEvropskeunijeinnacionalnimparlamentom.

  2 PRVA OBRAVNAVA V PARLAMENTUKosezakonodajnipredlogpredložiEvropskemuparlamentu,tazavzamezačetnostališče.Tapredlogsenatododeliparlamentarnemuodboruzazadevnopodročje(npr.zadevajebilavprimeruDirektiveopravicidoobveščenostivkazenskempostopkudodeljenaOdboruzadržavljanskesvoboščine,pravosodjeinnotranjezadeve).Zapripravoosnutkaporočila,namenjenegarazpravimedpolitičnimiskupinamivParlamentu,sedoločiporočevalec.OdirektivisenatorazpravljanaplenarnemzasedanjuEvropskegaparlamenta.NaplenarnihzasedanjihsesrečajovsiposlanciEvropskegaparlamenta,odboriinpolitičneskupineParlamenta,dapredstavijorezultatedelanazakonodajnihpredlogih.PoslanciEvropskegaparlamentarazpravljajoodeluzakonodajeinglasujejoonjegovihspremembah.NaplenarnihzasedanjihzavzameParlamentstališčeozakonodajnempredloguznavadnovečino.Tolahkovključujespremembeprvotnegazakonodajnegapredloga.

  ČestališčeParlamentanevključujenobenihspremembinčeSvetpravtakosprejmeprvotnipredlog,selahkozakonodajnipredlogsprejme.

  3 KAKO SE SPREJEMAJO DIREKTIVE EU?

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  14 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  3 PREDLOG S SPREMEMBAMI EVROPSKE KOMISIJENatejtočkilahkoKomisijaspremenisvojzakonodajnipredlog,takodavključispremembeEvropskegaparlamenta,kinajbipomnenjuParlamentaizboljšalepredloginpripomoglekčimprejšnjemudogovoru.

  4 PRVA OBRAVNAVA V SVETU ObravnavavSvetuinstempovezanopripravljalnodelopotekaistočasnokotrazpravavParlamentu.SvetlahkostališčesprejmešelepoukrepanjuEvropskegaparlamenta.Potem,kopresodiopredloguEvropskegaparlamenta(sspremembamialibreznjih),lahkoSvetbodisisprejmezakonodajnipredlogali»skupnostališče«.Slednjesezgodi,česeSvetnestrinjaspogledi,kijihjeizrazilParlament.To»skupnostališče«seposredujeEvropskemuparlamentuskupajzutemeljitvijorazlogovzanjegovosprejetje.KomisijaobtemParlamentseznanitudissvojimmnenjemoskupnemstališčuSveta.

  PredenSvetizdakončnoobvestilooskupnemstališču,se,kadarkolijetomogoče,skličejoneuradnisestankimedpredstavnikivsehtrehinstitucij,imenovani»trialogi«.Tisestankisonamenjenipospešitvipostopkaindoseganjudogovoraopaketusprememb.Morebitnidogovorimorajobitinatoodobrenitudivuradnihpostopkih.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  15Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  5 DRUGA OBRAVNAVA V EVROPSKEM PARLAMENTUNadrugiobravnaviParlamentpreučiskupnostališčeSveta.ParlamentlahkoskupnostališčeSvetasprejmealizavrne,sčimersepredlogbodisisprejmealidokončnoovrže.ParlamentlahkotudipredlagaspremembekskupnemustališčuSveta.TostališčeParlamentnatoposredujeSvetuinKomisiji.ČeSvetsprejmevsespremembeParlamenta,selahkozakonodajnipredlogsprejme.

  ČeSvetnesprejmevsehspremembParlamenta,jeParlamentotemobveščeninzačneset.i.postopek»sprave«.

  6 SPRAVA IN TRETJA OBRAVNAVAČezakonodajnipredlogvprvihdvehobravnavahnisprejet,sezačnepostopek»sprave«.OstališčuSvetainspremembahParlamentaizdrugeobravnavepresojaodborpredstavnikoviz28državčlanicinenakovrednošteviločlanovEvropskegaparlamenta(poslanciEvropskegaparlamenta).Pogajanjapotekajomedneuradnimitrialogi,nakaterihsodelujejomajhneskupinepogajalcevizposamezneinstitucijeinKomisijavvlogimediatorja.Komisijaimanatošesttednovčasa,dadosežedogovorinpripraviskupnobesedilo.Česporazumaoskupnembesedilunimogočedoseči,potemaktnisprejet.ČeSpravniodbornepotrdiskupnegabesedila,seposredujeSvetuinParlamentuvpotrditev.Kobesedilopotrditaobeinstituciji,sleditapodpisinobjavazakonodajnegapredloga,kistempostanedirektiva.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  16 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  OZADJEDonedavnegajezaščitaindoločitevminimalnihstandardovzažrtvekaznivegadejanjavEvropskiunijitemeljilanaOkvirnem sklepu Sveta Evropske unije 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku. Okvirnisklepjedoločalminimalnepravicežrtevkaznivegadejanjavkazenskempostopku,vendarnivzadovoljivemobseguzaščitilpravicžrtev.

  Stockholmskiprogramjedecembra2009sprejelEvropskisvet.VokvirustockholmskegaprogramasobileEvropskakomisijaindržavečlanicezaprošene,darazmislijootem,kakoizboljšatiukrepezazaščito,podporoinpriznanjezavsežrtvekaznivihdejanj.Državečlanicesomoraleposebnopozornostnamenitižrtvamterorizma.

  Junija2011jeSvetEvropskeunijesprejelResolucijoSvetaonačrtuzaokrepitevpravicinzaščitežrtev,zlastivkazenskempostopku.Resolucijajeznanakot»časovninačrtizBudimpešte«.PrilogakčasovnemunačrtuizBudimpeštedoločaseznamukrepov,kisopotrebnizarazvojinzaščitopravicžrtevvEvropskiuniji.Časovninačrtdoloča,dastazaradinjegovezastarelostipotrebnidopolnitevinrevizijaOkvirnegasklepaterdasemoraizvajatinovazakonodajazazaščitopravicžrtev.Tojevodilovpripravodirektiveopravicahžrtev,kijenadomestilaOkvirnisklepSvetaEvropskeunije2001/220/PNZzdne15.marca2001opoložajužrtevvkazenskempostopku.

  Kakšne obveznosti ima država članica po sprejemu direktive?

  Potem,kodržavačlanicasprejmedirektivo,jomoravdoločenemroku(npr.triletaoddatumaobjavedirektivevUradnemlistuEvropskeunije)prenestivnotranjepravo.Dokoncaiztekarokazaprenosmoradržavačlanicauvestivsajminimalnestandarde,določenevdirektivi.Vendarlahkodržavečlaniceuporabijolastnopresojoprirazlagiinizvajanjunekaterihdoločbdirektive.Državečlanicelahkorazširijoobsegpravic,kisodoločenezminimalnimistandardivdirektivi.

  Kako Evropska unija zagotavlja skladnost države članice?

  Koseiztečerokzaprenos,Evropskaunijaoceni,vkakšnemobsegujeposameznadržavačlanicaizvedlaukrepeali,popotrebi,zakonodajnepredloge,dabizagotovilaskladnostzdirektivo.VsakadržavačlanicaEvropskikomisijipošljeuradnosprejetabesedila,kijihjeuporabilazaizvajanjeDirektivevsvojidržavi,Komisijapabesedilapregledainzagotovi,dadržavačlanicadelujeskladnozdirektivo.

  4 OZADJE DIREKTIVE O PRAVICAH ŽRTEV

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  17Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Kaj se zgodi, če moja država članica ni izpolnila svojih obveznosti do izteka roka prenosa, in kaj lahko storim jaz?

  Evropskakomisijasepoocenjevanjuodloči,alibozoperdržavočlanicosprožilapostopekzaugotavljanjekršitev.TolahkovodivtožbopredSodiščemEvropskeunije.

  Drugamožnostje,dazopersvojodržavočlanicovložitepritožbopriEvropskikomisijiinzahtevate,daEvropskakomisijazopernjosprožipostopekzaugotavljanjekršitev.Ssprejemomtegaukrepanebodokršenevašelastnepravice.

  Zapreusmeritevnaustreznospletnostran,sleditepovezavidospletnegamesta. http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  18 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Kaj je direktiva o pravicah žrtev, kje se direktiva o pravicah žrtev uporablja in kakšne obveznosti ta direktiva nalaga državam članicam?

  DirektivajezakonEvropskeunije,kisogapodpisalevsedržavečlaniceEvropskeunije(razenDanska).DirektivaseuporabljakjerkolivEvropskiuniji,kjersezgodikaznivodejanje.Uporabljasetudizavsekazenskepostopke,kisezgodijovEvropskiuniji.

  Tadirektivajezačelaveljati15.novembra2012.Odvsakedržavečlanicezahtevaizvajanjezakonodaje,kivsemžrtvamzločinazagotavljaminimalnepravice,podporoinzaščito.Žrtevboupravičenadoenakihpravic,negledenato,kjevEvropskiunijijebilzločinstorjen,kjevEUžrtevprebivaoziromanegledenadržavljanstvožrtve.Namentedirektivejezagotoviti,dasovsežrtvevdržavahčlanicahEUdeležneenakihinformacij,podporeinzaščite.Državečlanicemorajotodirektivovsvojidržavizačetiizvajatido16.novembra2015.

  Zaizvoddirektiveobiščite:www.eujusticia.net

  Kaj pomeni »pravica do obveščenosti« in katere vrste pravic so zaščitene z direktivo?

  Trenutnosevrsteinformacij,kijihžrtveprejmejoosvojihpravicah,medposameznimidržavamičlanicamirazlikujejo.Direktivaopravicahžrtevoddržavčlaniczahteva,dazagotovijo,dažrtvepovsejEUprejmejostandardiziraneinformacijeonaslednjihpravicah:

  • pravicarazumetiinbitirazumljen,

  • pravicadoinformacijodprvegastikaspristojnimorganom,

  • pravicažrtevobprijavi,

  • pravicadoprejemainformacijozadevi,

  • pravicadotolmačenjainprevajanja,

  • pravicadodostopadostoritevzapomočžrtvam,

  • pravicadopodporevokvirustoritevzapodporožrtvam,

  5 VODNIK PO DIREKTIVI O PRAVICAH ŽRTEV

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  19Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  • pravicadozaslišanja,

  • pravicevprimeruodločitve,dasepregonneizvede,

  • pravicadozaščitnihukrepovvokvirustoritevporavnalnepravičnosti,

  • pravicadopravnepomoči,

  • pravicadopovračilastroškov,

  • pravicadoodločitveoplačiluodškodnine,naloženestorilcu,vokviru

  kazenskegapostopka,

  • pravicežrtevsprebivališčemvdrugidržavičlanici,•pravicadozaščite,

  • pravicadoizogibanjastikumedžrtvijoinstorilcem,

  • pravicadozaščitežrtevmedkazenskimipreiskavami,

  • pravicadovarstvazasebnosti,

  • individualnaocenažrtev,dabiugotoviliposebnepotrebepozaščiti,

  • pravicadozaščitežrtevsposebnimipotrebamipozaščitivkazenskem

  postopku,

  • pravicadozaščiteotrokžrtevvkazenskempostopku,

  • usposabljanjejavnihuslužbencev.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  20 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Ali direktiva v moji državi članici ustvarja nove pravice za žrtve?

  Tojeodvisnooddržavečlanice.Direktivadoločaminimalnepravice,podporoinzaščitozažrtve,kizagotavljajo,dajezakonenakzavsežrtvevvsehdržavahčlanicahEvropskeunije.

  Določenepraviceizdirektivesolahkoževključenevnotranjepravovašedržavečlanice.Vtemprimerubotadirektivaokrepilatepravice,sajdržavečlanicezavezujeknjihovemuizvajanju.Zapodatkeostikuzorganizacijovvašidržavičlanici,kivambolahkopojasnilavplivtedirektivenanotranjepravovašedržave,glejtehrbtnostranteknjižice.

  Do katerega datuma mora država članica najpozneje prenesti direktivo v svoje notranje pravo?

  Državečlanicemorajodo16.novembra2015notranjepravospremenititako,dabovnjihovidržavizačelaveljatidirektiva.

  Katere države članice morajo sodelovati pri sprejetju in uporabi te direktive?

  Avstrija,Belgija,Bolgarija,Češka,Ciper,Estonija,Finska,Francija,Grčija,Hrvaška,Irska,Italija,Latvija,Litva,Luksemburg,Madžarska,Malta,Nemčija,Nizozemska,Poljska,Portugalska,Romunija,Slovaška,Slovenija,Španija,Švedska,Združenokraljestvo.

  Danskajeedinadržava,kinisodelovalapripodpisutedirektive,sajuveljavljaizjemozavprašanjaspodročjapravosodjainnotranjihzadev.ZatoDanskanizavezanaksodelovanjupriuporabi»direktiveopravicahžrtev«.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  21Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  A. PRAVICA DO INFORMACIJ OD PRVEGA STIKA S PRISTOJNIM ORGANOM V katerih okoliščinah bi moral prejeti informacije o mojih pravicah?

  Direktivadoloča,davammora»pristojniorgan«(običajnopolicija)obprvemstikuznjimzagotovitidoločeneinformacije.Upravičenistedonaslednjihinformacij:

  a. ozdravstvenipomočiindrugispecialističnihstoritvahzapodporo,vključnozzatočiščiinpsihološkopomočjo;

  b. opostopkihgledeprijavevzveziskaznivimdejanjeminovašivlogiv vkazenskempostopku;

  c. otem,kakoinpodkakšnimipogojilahkopridobitezaščitopredstorilcem,terodrugihzaščitnihukrepih;

  d. otem,kdajlahkodostopatedopravnepomočiinpravnegasvetovanja;

  e. otem,kakoinpodkakšnimipogojilahkoprejmeteodškodninoodstorilca;

  e. otem,kakoinkdajsteupravičenidotolmačenjaaliprevajanja;

  g. čenimateprebivališčavdržavičlanici,vkaterijebilostorjenokaznivodejanje,moratebitiobveščeniovsehposebnihukrepih,postopkihaliureditvah,kisonavoljozazaščitovašihinteresovvdržavičlanici,kjerpridedoprvegastikaspristojnimorganomoziromakjersteprvičprijavilikaznivodejanje;

  h. opostopkihzavložitevpritožbe,čepristojniorgan(policija)vkazenskempostopkunispoštovalvašihpravic;

  i. opodatkihzastikosebe,skaterolahkokomunicirateosvojemzadevi;

  j. ostoritvahporavnalnepravičnosti,kisovamnavoljo;

  k. otem,kakoinpodkaterimipogojisevamlahkopovrnejostroški,kotsopotnistroškiinizgubadohodka,kistejihimelizaradisodelovanjavkazenskempostopku.

  6 PRAVICE V DIREKTIVI O PRAVICAH ŽRTEV

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  22 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Kdaj sem upravičen do teh informacij o mojih pravicah?

  Dovsehzgornjihinformacijsteupravičeniobprvemstikuspristojnimorganom,kijenajpogostejepolicija.

  Kdo mi mora posredovati te informacije?

  Informacijeovašihpravicahvammorazagotovitipristojniorgan,skaterimvzpostaviteprvistik.Koprijavitezločin,jepristojniorgannajpogostejepolicija.

  V kakšni obliki morajo biti te informacije?

  Informacijemorateprejetiustnoalipisnovpreprosteminrazumljivemjeziku.Česteranljivaoseba,morajobitiupoštevanevašeposebnepotrebe.Vnekaterihdržavahčlanicahbosteodpolicijeprejelidopisaliknjižico,skaterobosteseznanjenissvojimipravicami.

  Kaj storim v primeru, če ne govorim jezika, v katerem prejmem informacije?

  Popotrebivammoradržavačlanicazagotovititolmačenjealiprevajanjetehinformacijvjezik,kigarazumete.

  B. VAŠE PRAVICE OB PRIJAVI Kaj se zgodi, ko vložim prijavo pri pristojnem organu?

  Kovložiteprijavopripristojnemorganu,morateprejetipotrdiloovloženiprijavi.Potrdilomorabitivpisniobliki,vsebovatipamoravrstozločinaterčasinkrajzločinaterškodo,kistejoutrpeli.Čenegovoritejezika,vkateremprejmetepotrdilo,vammorapristojniorganzagotovitiprevod,darazumetenjegovovsebino.

  Bil sem na počitnicah v Evropski uniji, ko sem bil žrtev napada, vendar imam prebivališče v drugi državi članici. Kje lahko vložim prijavo?

  Čejekaznivodejanjestorjenovdržavičlanici,kiserazlikujeoddržavečlanice,vkateriprebivate,morajovašoizjavovzetitakojpoprijavi.Čeprijavenemoretevložitivdržavičlanici,kjerjebilstorjenzločin,jolahkovložitepripristojnemorganuvdržavičlanici,kjerprebivate.Pristojniorganmoranatoprijavonemudomaposredovati

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  23Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  pristojnemuorganudržavečlanice,vkaterijebilostorjenokaznivodejanje.

  Ali so na voljo kakšni ukrepi, ki bi mi pomagali razumeti in biti razumljen s strani policije?

  Vsakomunikacijazvamibimoralapotekativenostavnemjeziku,insicerustnoalipisno.Pritakšnikomunikacijiseupoštevajovašeosebneznačilnosti,vključnozmorebitnoinvalidnostjoalitežavami,kibilahkovplivalenazmožnostrazumetialibitirazumljen.

  Kdaj sem upravičen do tolmačenja in prevajanja?

  Čenegovoritejezikainstezaslišanialiizprašanisstranipolicijealisodnika,sevamnavašozahtevopriskrbibrezplačnotolmačenje.

  Ali me lahko pri vložitvi prijave pri policiji kdor koli spremlja?

  Čezaradiučinkazločinapotrebujetepomoč,dabirazumelialidabisevasrazumelo,vaslahkoobprvemstikuspristojnimorganom(tj.najpogostejespolicijo)spremljaosebapovašiizbiri.Vendarzatoveljajoomejitve,sajvasvprimeru,čejetovnasprotjuzvašimiinteresialičetoposegavkazenskipostopek,nesmenihčespremljati.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  24 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  C. PRAVICA DO PREJEMA INFORMACIJ O VAŠI ZADEVI Na kakšen način lahko prejemam informacije o katerem koli kazenskem postopku, do katerega pride na podlagi moje prijave policiji?

  Breznepotrebnegaodlašanjamoratebitiobveščeniovašipravici,dalahkonazahtevoprejmetedoločeneinformacijeovašizadevi.Zaprositelahkotudi,davasobveščajoonaslednjihinformacijah:

  • otekočihinformacijahofazikazenskegapostopka(gledenavašovlogovkazenskempostopku).Vizjemnihprimerihvamtehinformacijmordanebodoposredovali,čelahkotovplivanakazenskozadevo;

  • omorebitniodločitvi,dasepreiskavaalinenadaljujeoziromasekončaalidakazenskipostopekprotistorilcunebouveden.Teinformacijemorajovključevatitudirazlogealikratekpovzetekrazlogovzazadevnoodločitev.Zoperodločitev,dasekazenskipostopekneuvede,selahkonatopritožite.Toneveljazaodločitveporote;

  • očasuinkrajusojenjaterpodrobnostihoobtožbahzoperstorilca;

  • ovsakipravnomočnisodbivpostopku,vključnozrazlogialikratkimpovzetkomrazlogovzazadevnoodločitev;

  • nazahtevolahkoprejmetetudiinformacijeotem,kdajjestorilecizpuščenizpriporaalijepobegnilizpripora.Polegtegamoratebitiobveščeniovsehustreznihukrepih,sprejetihzavašozaščitovprimeruizpustitvealipobegastorilca.Teinformacijemorateprejetivsajvprimerih,kadarobstajanevarnost,dabivamstorileclahkoškodil.

  Ali moram te informacije obvezno prejemati?

  Informacijovašizadevivamnitrebaprejemati,četeganeželite.Čeneželitebitiobveščeniovašizadevi,morateotemobvestitipristojniorgan.

  Ali obstajajo kakršne koli okoliščine, v katerih bi me obvestili o zadevi, tudi če sem se odločil, da ne želim prejemati informacij o zadevi?

  Ozadevibosteobveščeni,česodelujetevkazenskempostopku,npr.kotpriča.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  25Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  D. VAŠE PRAVICE MED KAZENSKIMI PREISKAVAMI IN KAZENSKIM POSTOPKOM Bojim se, da bom storilca morda videl na sodišču. Ali so na voljo prostori, ki omogočajo, da se ta stik prepreči?

  Da,pravicoimate,daseizognetestikusstorilcem,vendarzanjoveljajodoločeneizjeme.Direktivadoloča,damorajoimetinoviprostorisodiščločenečakalnicezažrtve.Direktivatudidoloča,damorajodržavečlaniceuvestiukrepe,kiomogočijoizogibanjestikumedžrtvijoalinjihovimidružinskimičlaniterstorilcem.Stikusstorilcemsenebostemogliizogniti,čejetakstikpotrebenzaradivaševlogevkazenskempostopku.

  Ne želim, da drugi vedo, da sem bil žrtev zločina. Ali imam kakršne koli pravice do varstva zasebnosti?

  Direktivadržavamčlanicamnarekuje,dasprejmejoustrezneukrepezavarstvovašezasebnosti,vključnozvašimiosebnimiokoliščinami.Tovključujetudivašslikovnimaterialinslikovnimaterialvašihdružinskihčlanov,čeimateposebnepotrebepozaščiti(opisanevnadaljevanju).Čestežrtevzločinakototrok,sevašegaimenanesmenikolirazkriti.Direktivaposkušateukrepedosečisspodbujanjemmedijev,dasprejmejosamoregulativneukrepe.

  Ali imam pravico do zaslišanja v kazenskem postopku?

  Da,imatepravicodozaslišanjavkazenskempostopku,vendartourejajopredpisinacionalnezakonodaje.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  26 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Ali imam pravico do pravne pomoči?

  Dostopdopravnepomočiimatesamo,čeimatestatusstranke vkazenskempostopku.

  Ali imam pravico do tolmačenja in prevajanja med sodno obravnavo?

  Skladnozvašovlogo,kijoimatevkazenskempostopku,steupravičenidobrezplačnegatolmačenja,tolmačenjeinprevajanjepasevamzagotovivprimerudejavnegasodelovanjanakaterihkolisodniobravnavi,npr.čenastopatekotpriča.

  Ali sem upravičen do prevoda dokumentov?

  Nazahtevovammorajozagotovitibrezplačenprevodinformacij, kisobistveneinpomembnezavašovlogovkazenskempostopku.

  Na kakšen način in kdaj sem upravičen do povračila stroškov?

  Otem,kakoinpodkaterimipogojisevamlahkopovrnejostroški,kotsopotnistroškiinizgubadohodka,kistejihimelizaradidejavnegasodelovanjavkazenskempostopku,moratebitiustreznoobveščeni.Državečlaniceznacionalnimpravomsamedoločijopogojezapovračilostroškov.

  Kdaj bom dobil vrnjeno premoženje?

  Čejebilovašepremoženjezaseženovkazenskempostopku,vammorabititonemudomavrnjeno,razenčejevprašljivonjegovolastništvoaličejepotrebnokotdokazvkazenskempostopku.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  27Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  E. STORITVE ZA PODPORO ŽRTVAM Kako in kdaj lahko dostopam do storitev za podporo žrtvam?

  Imelibostebrezplačendostopdopodpornihstoritevpredkazenskimpostopkom,mednjiminustreznoobdobjeponjem,gledenavašeposebnepotrebe.Dotehstoritevsteupravičeni,tudičezločinanisteprijavilipoliciji.Dotehstoritevlahkodostopajotudivašidružinskičlani.

  Kdo zagotavlja storitve za podporo žrtvam?

  Storitvezapodporožrtvamlahkoorganizirajojavnealizasebneorganizacije,kilahkoposlujejonaprostovoljniosnovialikotposlovnisubjekt.

  Kaj vključujejo storitve za podporo žrtvam?

  Storitvezapodporožrtvamvključujejoseznanjanjespravicamiinvlogovkazenskempostopku,vključnospripravonaudeležbonasojenju.Storitvezapodporožrtvamlahkovključujejotudičustvenoinpsihološkopodporo,nasveteofinančnihinpraktičnihvprašanjih,kiizvirajoizkaznivegadejanja,nasveteogrožnjisekundarneinponovneviktimizacijeternačinihzanjihovopreprečevanje,terzagotavljanjeinformacijalinapotitevspecialističnimstoritvamzapodporo.

  Ali obstajajo specialistične storitve za podporo žrtvam?

  Da,direktivadoloča,dasožrtvam,prikaterihobstajaneposrednagrožnjaponovneviktimizacije,navoljovsajzatočiščaalidrugaustreznazačasnanastanitev.Usmerjenestoritvepodpore,vključnospomočjopotravmatičniizkušnjiinsvetovanjem,sonavoljožrtvamspolneganasiljaalinasiljavdružini.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  28 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  F. PRAVICA DO ZAŠČITE Kaj pomeni pravica do zaščite?

  Državečlanicebodozagotovile,dabosteviinvašidružinskičlanivarnipredsekundarnoinponovnoviktimizacijo,ustrahovanjeminmaščevanjem.Tazaščitavključujetudipovzročitevčustvenealipsihološkeškode.

  Kdaj imam pravico do takšne zaščite?

  Državečlanicemorajozagotoviti,dasonavoljoukrepi,skaterimibosteviin vašidružinskičlanivarnipredsekundarnoinponovnoviktimizacijo,ustrahovanjeminmaščevanjem,vključnospovzročitvijočustvenealipsihološkeškode.Državečlanicemorajozaščititivašedostojanstvomedpričanjemalizasliševanjemsstraniorganovkazenskegapravosodja.Čevamgrozifizičnaškoda,morajodržavečlanicepopotrebiuvestiukrepezafizičnozaščitovasinvašihdružinskihčlanov.

  Državečlanicemorajovzpostavitipogojezapreprečevanjestikamedvamiinstorilcem,razenčetakstikzahtevakazenskipostopek.

  Pravicodozaščiteimatetudimedkazenskopreiskavo.Državečlanicemorajozagotoviti,da:

  a. ještevilozaslišanjinzdravstvenihpregledovčimmanjšeterdaseizvedejosamo,česonujnopotrebni;

  b. sezaslišanjaopravijobrezneutemeljenihzamudpovložitviprijavekaznivegadejanja;

  c. vaslahkospremljatavašpravnizastopnikinosebapovašiizbiri,razenčejebilasprejetautemeljenaodločitev,kitemunasprotuje.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  29Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  G. POSEBNI ZAŠČITNI UKREPI Kaj so posebne zaščitne potrebe in katere osebe so upravičene do teh ukrepov?

  Vsakažrtevsedrugačesoočastravmatičnoizkušnjozločina.Nekaterežrtvepotrebujejovečpomočiinposledičnotudispecialističnestoritvezapodporo,kijimpomagaprisoočanjustravmatičnoizkušnjozločina.Direktivadoločaindividualnoocenovsehžrtevzločina,dabiprepoznaližrtve,kipotrebujejododatnozaščitoinimajoposebnepotrebepozaščiti.

  Kako se država članica odloči, kdo potrebuje dodatno zaščito?

  Velja,daimajovsiotrocižrtveposebnepotrebepozaščitizaradinjihoveizpostavljenostisekundarniinponovniviktimizaciji,ustrahovanjuinmaščevanju.

  Državečlanicemorajopravočasnoopravitiindividualnoocenozavsežrtvezločina.Priindividualnioceni,aliimaosebaposebnepotrebepozaščiti,seupoštevajozlastinaslednjitrijekriteriji:

  a. osebneznačilnostižrtve,

  b. vrstaalinaravakaznivegadejanjater

  c. okoliščinekaznivegadejanja.

  Priindividualniocenibimoraliupoštevatitudinaslednje:

  a. resnostzločina(npr.zažrtveterorističnegadejanja,organiziranegakriminalaintrgovinezljudmi);

  b. motivzazločin,vključnozdiskriminacijoalipredsodki,kisenanašanaosebnelastnostižrtve(npr.zločinizsovraštvaaližrtve,kisoinvalidi);

  c. vsakršenodnosmedžrtvijoinstorilcem,zaradikateregasožrtvešeposebejranljive(sposebnimpoudarkomnanasiljunapodlagispola,nasiljevodnosuzbližnjiminspolnonasilje).

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  30 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Do katerih dodatnih pravic so upravičene žrtve s posebnimi zaščitnimi potrebami?

  Česezavasugotovi,dapotrebujeteposebnezaščitneukrepe,imatemedzaslišanjemdodatnepravice:

  • zaslišanjaseizvajajovprostorih,kisoposebejprilagojeniinzasnovanizatanamen;

  • zaslišanjamoraopravitistrokovnjak,kijebilposebejusposobljenvtanamen;

  • zaslišanjanajizvajavednoistaoseba,razenčejetovnasprotjuzdobrimdelovanjempravosodnegasistema;

  • čestežrtevspolneganasilja,nasiljanapodlagispolaalinasiljavodnosihzbližnjimi,moravsazaslišanjaopravitiosebaistegaspolakotstevi,razenčezaslišanjeopravitožilecalisodnik;

  • medkazenskimpostopkomimatepravicodoizogibanjavidnegastikasstorilcem.Izvajatisemorajoukrepi,kivamomogočajoizogibanjevidnemustikusstorilcem,tudimedpričanjem.Popotrebiselahkopričanjeizvedezuporabokomunikacijsketehnologije,uporabijopaselahkotudiukrepi,skaterimiseomogočipričanjevsodnidvorani,nedabibilidejanskoprisotni;

  • pravicoimate,daseizognetezaslišanjuvzvezizvašimzasebnimživljenjem.Državečlanicemorajouvestiukrepezaizogibanjenepotrebnemuzasliševanjuovašemzasebnemživljenjumedkazenskimpostopkom,četonipovezanoskaznivimdejanjem;

  • pravicoimatedozasebneobravnave.Trebajeizvestiukrepe,kiomogočajo,daobravnavapotekabrezprisotnostijavnosti.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  31Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Ali se izvajajo ukrepi, ki me ščitijo pred prekomernimi zaslišanji in preiskavami?

  Številozaslišanjinzdravstvenihpregledovmorabitičimmanjšeinselahkoopravijole,česonujnopotrebni.Vdoločenihprimerihvaslahkomedkazenskimipreiskavamispremljataosebapovašiizbiriinvašpravnizastopnik.

  H. OTROCI ŽRTVE Kakšne pravice imajo otroci žrtve v okviru te direktive?

  Domnevase,davsiotrocižrtvepotrebujejoposebnezaščitneukrepe.

  Do kakšnih posebnih zaščitnih ukrepov je upravičen otrok žrtev?

  Vsazaslišanjaotrokažrtvevkazenskihpreiskavahselahkoavdiovizualnosnemajo,takiposnetkizaslišanjpaselahkouporabijokotdokazvkazenskihpostopkih.

  Pristojniorganimorajoponacionalnempravuotrokomžrtvamdodelitiposebnegazastopnika,čejeskrbnikuotrokaalistaršemonemogočenozastopanjeotrokazaradinavzkrižjainteresovmednjimiinotrokomžrtvijoaličejeotrokžrtevločenodsvojedružinealičenimaspremstva.Čeobstajanavzkrižjeinteresovmedstaršialiskrbnikominotrokom,imaotrokpravicodopravnegazastopnika.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  32 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  I. DRUGA VPRAŠANJA Do katerih pravic ali sodnega varstva sem upravičen, če je sprejeta odločitev, da se pregon ne izvede?

  Pravicoimatezahtevatipresojovsakeodločitve,dasepregonneizvede,gledenavašovlogovpostopku.

  Kako vložim pritožbo, če so bile kršene moje pravice, določene s to direktivo?

  Direktivadoloča,damorajodržavečlanicežrtvamzagotovitiinformacijeopostopkih,kisojimnavoljozavložitevpritožbegledekršitvenjihovihpravicpripristojnemorganuvčasukazenskegapostopka.Vsakadržavačlanicasamaodločiovzpostavitviinizvajanjutovrstnihpritožbenihpostopkov.

  Kdaj lahko uporabim storitve poravnalne pravičnosti?

  Storitveporavnalnepravičnostiseneuporabljajovvsehprimerih.Navoljososamo,čejestorilecpriznalosnovnadejstvavzadevizopernjega,čejetaukrepvvašeminteresuterčevašavpletenosttemeljinavašemprostovoljneminpremišljenemsoglasju.Direktivadoločaminimalnestandarde,kijihjetrebaizpolnjevatiprizagotavljanjuukrepovporavnalnepravičnosti.

  Skrbi me, da policija in druge organizacije niso ustrezno usposobljene za obravnavo mojih potreb.

  Direktivadoloča,dasemorajovsistrokovnjaki,kibodoimelistikezžrtvami,udeležitiusposabljanja,dasepovečanjihovaozaveščenostopotrebahžrtevtersejimomogoči,dažrtveobravnavajonanepristranski,spoštljivinstrokovennačin.Ravenusposabljanjasedoločigledenanjihovostopnjostikazžrtvamizločina.Direktivaposebejdoloča,dasemorajopolicistiinsodniuslužbenciudeležititakosplošnegakotspecialističnegausposabljanja.Specialističnousposabljanjesepriporočatudiodvetnikominosebam,kižrtvamzagotavljajopodpornestoritve.Usposabljanjaopotrebahžrtevbisemoraliudeležititudisodnikiintožilci.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  33Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  7 UPORABNI STIKI

  ZavečinformacijomrežiJUSTICIAEuropeanRightsNetworkobiščite www.eujusticia.net.SpodajsonavedeninaslovispletnihmestčlanskihorganizacijmrežeJUSTICIA:

  Država Organizacija Opis

  Avstrija Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (1992)

  http://bim.lbg.ac.at/en/the-institute

  Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Inštitut Ludwiga Boltzmanna za človekove pravice – BIM) je bil ustanovljen kot neodvisni raziskovalni center s ciljem doprinosa k znanstvenemu diskurzu o človekovih pravicah na nacionalni, evropski in globalni ravni. Njihove raziskave temeljijo na holističnem pristopu, ki vključuje državljanske, gospodarske, socialne, kulturne in kolektivne človekove pravice, z večdimenzionalnim in interdisciplinarnim pristopom k raziskavi.

  Bolgarija Bulgarian Helsinki Committee (1992)

  www.bghelsinki.org

  Bulgarian Helsinki Committee (Bolgarski helsinški odbor) je neodvisna nevladna organizacija, zavezana k vlaganju strateških pravdnih sporov in pravni zaščiti človekovih pravic v Bolgariji. Osredotoča se na izbrana področja, kot so diskriminacija, svoboda zbiranja in združevanja, svoboda izražanja, pravica do zasebnosti, prepoved mučenja in slabega ravnanja s strani uslužbencev organov pregona.

  Hrvaška Croatian Law Centre (HRC)

  www.hpc.hr

  Croatian Law Centre (Hrvaški pravni center) spodbuja in krepi vladavino prava, politične odgovornosti državnih organov, učinkovitost in storilnost javnega sektorja ter udeležbo civilne družbe pri sprejemanju vseh relevantnih odločitev za razvoj Hrvaške in njeno prihodnost. Organizacija se osredotoča na zaščito človekovih pravic, posodobitev javne uprave in izobraževanje na področju prava.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  34 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Država Organizacija Opis

  Ciper KISA – Action for Equality, Sup-port, Antiracism(1998)

  http://kisa.org.cy/home/

  KISA (Gibanje za enakopravnost, podporo in antirasizem) je nevladna organizacija, ki deluje na področju migracije, azila, rasizma, diskriminacije in trgovine z ljudmi. Deluje z osveščanjem ljudi in lobiranjem, da bi vplivala na pravni kot tudi strukturni okvir, politike ter prakse na teh področjih.

  Češka League of Human Rights (LIGA) (2002)

  www.llp.cz

  LIGA (Društvo za človekove pravice) je neodvisna, neprofitna in nadzorna organizacija, ki se osredotoča na spodbujanje spoštovanja človekovih pravic na Češkem. LIGA izvaja projekte, namenjene spodbujanju človekovih pravic otrok, invalidov, žrtev nasilja s strani policistov in žrtev zločinov iz sovraštva, ter obsojenih.

  Estonija Estonian Human Rights Centre (EHRC) (2009)

  http://humanrights.ee/en/

  Estonian Human Rights Centre (Center za človekove pravice v Estoniji – EHRC) je neodvisna, nevladna organizacija za zagovorništvo človekovih pravic, ki si prizadeva za napredek na področju zaščite človekovih pravic v Estoniji in tujini. Svetovanja v centru EHRC se redno poslužujejo interesne skupine, kot je vlada, druge nevladne organizacije ali mediji.

  Grčija Greek Helsinki Monitor (1992)

  www.greekhelsinki.gr

  Greek Helsinki Monitor (Helsinški monitor Grčije) je organizacija, ki spremlja, objavlja in lobira na področju človekovih pravic v Grčiji ter občasno na Balkanu. Sodeluje oziroma pogosto usklajuje nadzor grških in balkanskih medijev zaradi uporabe stereotipov in sovražnega govora. Pripravila je tudi vzporedna poročila za organe, ustanovljene z mednarodno pogodbo ZN, in specialistična poročila o slabem ravnanju, etičnih vprašanjih, verskih skupnostih in skupnostih priseljencev.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  35Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Država Organizacija Opis

  Madžarska Hungarian Helsinki Committee (HHC) (1989)

  www.helsinki.hu

  HHC (Madžarski helsinški odbor) je nevladna organizacija, ki na Madžarskem spremlja izvajanje človekovih pravic, ki so zapisane v mednarodnih aktih za človekove pravice. Žrtvam kršitev človekovih pravic s strani državnih organov zagotavlja pravno obrambo in javnost seznanja s kršitvami človekovih pravic. HHC si prizadeva, da bi nacionalna zakonodaja zagotavljala dosledno izvajanje normativov človekovih pravic, ter spodbuja pravno izobraževanje in usposabljanje s področij, povezanimi z njihovimi dejavnostmi, na Madžarskem in v tujini.

  Madžarska: Nadnacionalna organizacija

  Open Society Justice Initiative (OSJI) (1993)

  www.opensocietyfoundations.org

  OSJI (Pobuda za pravično in odprto družbo) je program pod okriljem Open Society Foundations (Zavoda za odprto družbo), ki je zavezan h krepitvi vladavine prava in spoštovanju človekovih pravic, manjšin ter raznolikosti mnenj. OSJI spodbuja človekove pravice ter si skozi pravdne spore, zagovorništvo, raziskave in tehnično podporo prizadeva vzpostaviti pravno sposobnost, ki bi omogočala razvoj odprte družbe.

  Irska Irish Council for Civil Liberties (ICCL) (1976)

  www.iccl.ie in www.eujusticia.net

  ICCL (Irski svet za državljanske svoboščine) s sedežem v Dublinu, je neodvisna irska organizacija za nadzor spoštovanja človekovih pravic, ki spremlja, izobražuje in izvaja kampanje na področjih zaščite in spodbujanja človekovih pravic na Irskem. ICCL je glavni partner mreže JUSTICIA.

  Italija Associazione Antigone Onlus (1991)

  www.associazioneantigone.it

  Antigone je italijanska nevladna organizacija, ki deluje na področju zaščite človekovih pravic v sistemu kazenskega pravosodja, zlasti v povezavi s kazenskopravnim sistemom. Antigone izvaja kampanje, izobražuje, raziskuje in nadzoruje.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  36 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Država Organizacija Opis

  Latvija Latvian Centre for Human Rights (LCHR) (1993)

  www.cilvektiesibas.org.lv

  LCHR (Latvijski center za človekove pravice) je neodvisna nevladna organizacija, ki deluje na področju odpravljanja diskriminacije in sovražnega govora ter vprašanj azila, migracije in temeljnih pravic. LCHR izvaja nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic, raziskave in analize politik, zagotavlja pravno pomoč pri vprašanjih človekovih pravic ter aktivno zagovarja spremembe.

  Litva Human Rights Monitoring Institute (HRMI) (2003)

  www.hrmi.lt

  HRMI (Institut za nadzor človekovih pravic) je nevladna organizacija, ki deluje na področju spodbujanja odprte in demokratične družbe. HRMI spremlja situacijo na področju človekovih pravic v Litvi, zagovarja spremembe v nacionalni zakonodaji in vlaga strateške pravdne spore na področjih, kot je pravica do poštenega sojenja, pravica do zasebnosti, enakopravnosti in nediskriminacije ter pravice ranljivih skupin.

  Poljska Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) (1989)

  www.humanrightshouse.org

  HFHR (Helsinška fundacija za človekove pravice) je organizacija, ki si prizadeva spodbujati razvoj kulture, ki temelji na spoštovanju svobode in človekovih pravic na Poljskem ter v tujini. Med njene dejavnosti spadajo strateški pravdni spori, nadzor in intervencije. Leta 2007 je Ekonomski in socialni svet ZN (ECOSOC) fundaciji HFHR podelil status svetovalke.

  Romunija Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee (APADOR-CH) (1990)

  www.apador.org

  Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee (Zveza za zaščito človekovih pravic v Romuniji – Helsinški odbor) (APADOR-CH) je nevladna, neprofitna organizacija, ki želi postati vpliven in načelni udeleženec v dialogu z državnimi organi in v sodelovanju s civilno družbo. APADOR-CH se vključuje in dejavno sodeluje na področju družbenih in institucionalnih sprememb, da bi ustvarili bolj demokratično kulturo, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic.

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  37Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  Država Organizacija Opis

  Slovenija Mirovni inštitut (1991)

  www.mirovni-institut.si

  Mirovni inštitut je neprofitni raziskovalni inštitut, ki na različnih družboslovnih in humanističnih področjih razvija interdisciplinarne raziskovalne aktivnosti.

  Španija Rights International Spain (2010)

  www.rightsinternationalspain.org

  Rights International Spain (Mednarodna španska organizacija za pravice) je neodvisna, nevladna organizacija, ki jo sestavljajo odvetniki, specializirani za področje mednarodnega prava. Njen glavni cilj je spodbujanje in zaščita človekovih pravic in državljanskih svoboščin skozi učinkovito uporabo mednarodne zakonodaje na področju človekovih pravic ter nacionalnih in mednarodnih mehanizmov zaščite.

  Švedska Civil Rights Defenders (1982)

  www.civilrightsdefenders.org

  Civil Rights Defenders (Borci za človekove pravice) je neodvisna organizacija strokovnjakov, ki deluje na področju zaščite človekovih pravic, zlasti na področju državljanskih in političnih pravic, ter ki ranljivim borcem za človekove pravice zagotavlja podporo.

  VB: Nadnacionalna organizacija

  Statewatch (1991)

  www.statewatch.org.uk

  Statewatch je neprofitna, prostovoljna skupina, ki združuje sodelavce iz 18 držav. Organizacija deluje na področju nadzora državnih in državljanskih svoboščin v Evropi. Eden od glavnih ciljev te skupine je zagotavljanje takšnih storitev civilni družbi, ki bi jo opogumila k razpravam in debati.

  DODATNA SPLETNA MESTA:

  www.victimsupporteurope.eu

  http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  38 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  OPOMBE:

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  39Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  OPOMBE:

 • JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

  40 Seznanite se s pravicami iz direktive o pravicah žrtev

  OPOMBE:

 • 9–13 BLACKHALL PLACEDUBLIN 7, IRSKA

  TEL. + 353 1 799 4504FAKS + 353 1 799 4512

  [email protected]

  JUSTICIA EUROPEAN RIGHTS NETWORK SE FINANCIRA IZ PROGRAMA EVROP-SKE UNIJE »KAZENSKO PRAVOSODJE«.

  PRVA OBJAVA OKTOBRA 2014. PONATISNJENO SEPTEMBRA 2015.

  EVROPSKO MREŽO ZA PRAVICE JUSTICIA KOORDINIRA IRSKI SVET ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE (IRISH COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIES) WWW.ICCL.IE. MREŽA SE FINANCIRA IZ PROGRAMA EVROPSKE UNIJE »KAZENSKO PRAVOSODJE«. PARTNERJI MREŽE JUSTICIA SO:

  ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS (ITALIJA)ASSOCIATION FOR THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTS IN ROMANIA – THE HELSINKI COMMITTEEBULGARIAN HELSINKI COMMITTEECIVIL RIGHTS DEFENDERS (ŠVEDSKA)CROATIAN LAW CENTREESTONIAN HUMAN RIGHTS CENTREGREEK HELSINKI MONITORHELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS (POLJSKA)HUMAN RIGHTS MONITORING INSTITUTE (LITVA)HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEEIRISH COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIESKISA – ACTION FOR EQUALITY, SUPPORT, ANTIRACISM (CIPER)LATVIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTSLEAGUE OF HUMAN RIGHTS (ČEŠKA)LUDWIG BOLTZMANN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS (AVSTRIJA)OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (MADŽARSKA)RIGHTS INTERNATIONAL SPAINSTATEWATCH (ZDRUŽENO KRALJESTVO)MIROVNI INŠTITUT (SLOVENIJA)