of 39 /39
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la specialitatea 812.1 Turism , Facultatea Economie, Informatica şi Matematica (anii de studii 2011-2014, învăţământ cu frecvenţă la zi) CONFIRM Decanul Facultăţii de Economie, Informatică şi Matematică _________________Bîrlea Svetlana dr., conf.univ.interim. L.Ş. Perfectat de: __________Roşca-Sadurschi Liudmila, lector universitar, şef catedră Cahul – 2014 APROB ___________________________Andrei Popa, Rectorul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar L.Ş.

Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

  • Upload
    vothu

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la...

Page 1: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL

Set de programe analitice (catalogul cursurilor)

la specialitatea 812.1 Turism ,

Facultatea Economie, Informatica şi Matematica (anii de studii 2011-2014, învăţământ cu frecvenţă la zi)

CONFIRM Decanul Facultăţii de Economie,

Informatică şi Matematică

_________________Bîrlea Svetlana dr., conf.univ.interim.

L.Ş.

Perfectat de: __________Roşca-Sadurschi Liudmila, lector universitar, şef catedră

Cahul – 2014

APROB

___________________________Andrei Popa,

Rectorul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar

L.Ş.

Page 2: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Teorie economică I (Microeconomie)

Cod: F.01.O.001

Anul de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct

(P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare

Limba de predare C S L Pr.

3 3 0 0 90 90 6 Examen Română Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Slavic Gârneţ, lector superior Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: - Să determine obiectul de studiu al teoriei economice, metodele şi sarcinile cursului,

principiile de bază ale comportamentului consumatorului,elasticitatea cererii şi ofertei, tipologia întreprinderilor şi relaţiile dintre ele, caracteristicile pieţii factorilor de producţie, funcţiile statului în economie, şomajul şi inflaţia. - Să aprecieze activitatea firmei în ansamblul său, specificul politicilor economice în situaţii de criză. Să soluţioneze studiile de caz din domeniu.

Tematica generală 1. Obiectul de studiu al economiei politice; 2. Fundamentele activităţii economice; 3. Forme de organizare şi funcţionare a economiei; 4. Teoria consumatorului: - utilitate, alegere şi echilibru; 5. Teoria consumatorului: - cererea de bunuri de consum; 6. Teoria producătorului: - întreprinderea şi analiza factorilor de producţie; 7. Teoria producătorului: - costul de producţie; 8. Teoria producătorului: - oferta de bunuri de consum; 9. Piaţa şi preţul: elemente cheie ale economiei de piaţă; 10. Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă; 11. Piaţa cu concurenţă imperfectă. Monopolul şi concurenţa monopolistică; 12. Piaţa cu concurenţă imperfectă. Oligopolul; 13. Piaţa factorilor de producţie. Piaţa funciară şi renta; 14. Piaţa factorilor de producţie. Piaţa muncii şi salariul; 15. Piaţa factorilor de producţie. Piaţa capitalului real şi dobânda.

Tematica seminarelor

1. Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare; 2. Activitatea economică, statica şi dinamică economică; 3. Sistemul economic şi modelele sale principale. Economiile contemporane; 4.Utilitatea economică şi echilibrul consumatorului; 5. Elasticitatea cererii şi factorii de influenţă; 6.Întreprinderea şi factorii de producţie; 7.Costul de producţie; delimitări conceptuale; 8.Elasticitatea ofertei şi factorii de influenţă; 9. Conţinutul şi funcţiile pieţii şi preţului; 10. Concurenţa şi tipurile ei. Metode de desfăşurare; 11. Monopolul:- o modalitate de manifestare a concurenţei imperfecte; 12. Oligopolul şi principalele situaţii de oligopol; 13. Piaţa funciară şi renta; 14. Cererea şi oferta de forţă de muncă. Salariul; 15. Cererea şi oferta de capital. Dobânda.

Metode de predare Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice, metoda diagramelor.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. C. Angelescu. “Economie”, ed. Economică, Bucureşti 2000, 342p 2. C. Lazăr. “Curs de economie politică” ed. Economică, Bucureşti 1999, 656p. 3. D. Moldovanu. „Economie politică”, ed. Arc, Chişinău 2001. 4. D. Moldovanu. „Doctrine economice”, ed. Arc, Chişinău 2001. 5. M. Băcescu „Macroeconomie şi politici macroeconomice”, Bucureşti 98, 894p 6. N. Zbârciog „Coordonata microeconomică a vieţii umane”, Chişinău 2001, 2008p 7. N. Dobrotă. „Economie Politică”, ed. Economică, Bucureşti 1997, 591p.

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 3: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Matematici aplicate în economie Cod: F.01.O.002 Anul de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei Fundamentală

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 4 2 0 0 90 90 6 Examen Română

Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Mocanu Anastasia, lector superior Matematică şi Informatică Obiective: Dezvoltarea formalismului matematic adoptat la analiza şi calcularea sistematică a

diferitor indicatori economici, examinării activităţii întreprinderilor şi a ramurilor economici naţionale. Însuşirea proceselor de rezolvare a problemelor de planificare şi dirijare a activităţii economice reprezentate sub forma de tabele (matrice), a sistemelor de ecuaţii liniare obţinute în procesul de modelare a balanţei dintre ramurile economice.

Tematica generală Noţiuni generale din algebra liniară. Sisteme de ecuaţii liniare. Determinanţi. Minor şi compliment algebric. Descompunerea determinantului după elementele unei linii. Vectori şi operaţii cu vectori. Baza şi rangul unui sistem de vectori. Descompunerea vectorului prin vectorii bazei. Baza spaţiului vectorial. Forme de prezentare a modelului matematic ale problemei de programare liniară. Interpretarea geometrică. Metoda Simplex. Metoda Simplex duală. Problema transporturilor. Modelul matematic. Metoda potenţialelor.

Tematica seminarelor

Tipuri de matrice. Operaţii cu matrice. Metode eficiente de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare. Determinanţi de ordinul n. Rezolvarea sistemelor de n ecuaţii liniare cu n necunoscute. Regula lui Cramer. Combinaţie liniară de vectori. Vectori liniari dependenţi şi independenţi. Mulţimi convexe. Poliedre convexe. Teoreme fundamentale. Soluţii de bază admisibile. Algoritmul metodei Simplex. Metoda Gomory. Problema transportului. Metoda colţului Nord – Vest. Metoda costului minim. Probleme de transport generalizate. Probleme de transport neechilibrate. Modele liniare de transport al fondurilor.

Metode de predare Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice, metoda diagramelor.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

Zanbiţchii ,D., Matematici aplicate în economie, Chişinău: Editura Evrica, 2005. Bal Lascu, Analiza matematica , Bucureşti, 1971. Boldur – Lăţescu, Ch., Cercetare operaţională cu aplicaţii în economie, Bucureşti, 1979. Diaconiţă, V., Matematici superioare. Algebra şi geometria analitică, Iaşi,1973.

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări practice; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală.

Criterii Cunoaşterea culturii matematice, exprimări corecte, capacitatea de modelare matematică. Deprinderea de aplicaţie ale cunoştinţelor.

Forme Examen (oral) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 4: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Geografia turismului F.01.O.003 Anul

de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei Curs opţional

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 60 60 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Noni Ludmila, lector universitar, Economie şi Management în Afaceri

şi Servicii Obiective: Să cunoască etapele de evoluţie a turismului , Să cunoască noţiunile specifice activităţii

turistice, Să identifice ţările după diverse criterii, Să descrie specificul obiectivelor turistice de interes mondial, Să identifice cele mai reprezentative obiective turistice din lume

Tematica generală

1.Turismul– de la călătorie la industria turismului; 2.Noţiuni de bază privind activitatea turistică; 3.Tipologia ţărilor lumii. Ţări şi capitale; 4. Şapte minuni ale lumii antice; 5. Şapte minuni ale lumii contemporane; 6. Europa. Componenţă. Obiective turistice; 7. Asia. Componenţă. Obiective turistice; 8. America. Componenţă. Obiective turistice; 9. Africa. Componenţă. Obiective turistice; 10. Australia. Componenţă. Obiective turistice

Tematica seminarelor

1.Geneza şi evoluţia turismului, Definirea noţiunii de turism, Tipurile şi formele de turism; 2. Noţiuni introductive, Potenţial turistic - definire, tipologie; 3. Criterii de clasificare a ţărilor, Continente şi oceane, Ţări şi capitale;4. Piramida lui Keops ( din Giza), Grădinile suspendate, Statuia lui Zeus, Templul Artemis, Colosul din Rodos, Farul din Alexandria, Mausoleul din Halicarnassus; 5. Marele Zid Chinezesc – China, Taj Mahal din India, Vechiul oraş Petra din Iordan, Statuia lui Isus Salvatorul din Rio de Janeiro, Ruinele Machu Picchu din Peru, Vechiul oraş Chichen Itza din Mexic, Coloseumul din Roma; 6. Turnul Eiffel, Catedrala Notre- Dame de Paris- Franţa, Colosseum, Turnul înclinat din Pissa – Italia, Stonehenge, Big-Ben – Anglia, Zidul Berlinului- Germania, Acropola, Meteora- Grecia, Statuia lui Isus Salvatorul- Polonia; 7. Pamukale, Moscheia albastra- Turcia, Zidul Berlinului- Germania, Zidul Plîngerii- Ierusalim, Burj-al-Arab, Burj-Dubai- Dubai; 8. Statuia Libertăţii, Cascada Niagara, Grand Canion- America de Nord, Cascada Anghel- America de Sud; 9. Marele Sfinx, Cascada Victoria; 10. Teatrul de operă din Sidney, Ayer’s Rock

Metode de predare

Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 2. Miu Florentina, Teiuşanu Ion, Geografia turismului, Editura Paralela 45, 2008 3. Miron, Viorel, Turismul rural în Moldova, Editura Ştiinţa, 2002 4. Turcov, Elena, Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în R. Moldova, Chişinău,

2002 5. Veaceslav D. Bârdan, Geografia economică mondială, Chişinău, Reclama, 2008 6. Enciclopedia pentru copii”Micul erudite”, Minunele lumii, Chişinău, Biblion, 2009 7. Cele şaptezeci de minuni ale lumii antice, Editura M.A.S.T, Bucureşti, 304 p. 8. Colecţia “ În jurul lumii”, Deagostini 2010

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 5: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Statistică Cod: S.01.O.004 Anul de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei

Fundamentală Numărul orelor pe

săptămână Total ore contact direct

(P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare

Limba de predare C S L Pr.

2 2 0 0 60 60 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra Mocanu Anastasia, lector superior Matematică şi Informatică

Obiective: Dezvoltarea formalismului matematic adoptat studiului experimentelor de culegere a datelor statistice. Însuşirea proceselor şi tehnicilor de culegere şi prelucrarea datelor statistice, a seriilor cronologice şi de repartiţie a metodelor de calcul şi analiza statistică care ţine seama de particularităţile specifice ale fenomenelor studiate şi de natura surselor de informaţii care pot fi utilizate.

Tematica generală Obiectul şi metoda statisticii. Prelucrarea primară a datelor statistice şi prezentarea informaţiilor obţinute. Indicatorii statistici. Analiza seriilor numerice. Media aritmetică, armonică, pătratică, geometrică. Sondajul statistic. Analiza seriilor interdependenţei. Metoda indicilor. Statistica social – economică. Indicatori principali ai statisticii bogăţiei naţionale. Avuţia naţională categoriei de bază a sistemului conturilor naţionale. Clasificarea ramurilor economiei naţionale. Statistica comerţului extern. Date generale despre balanţa economiei naţionale. Statistica bugetului de stat.

Tematica seminarelor

Observarea statistică. Prezentarea datelor sub formă de serie, tabele şi reprezentarea grafică a datelor statistice. Indicatorii statistici primari şi derivaţii, mărimi relative. Serii numerice, moda, media, mediana, cuartele, decilele, dispersia, abaterea mediei pătratică, asimetria. Sondajul aliator, mecanic, tipic. Serii cronologice. Metoda indicilor. Indicatorii statistici social economice. Probleme de bază a statisticii venitului naţional. Clasificarea ramurilor economiei naţionale. Statistica circuitului monetar şi a creditului. Statistica pieţei de capital. Balanţa de plăţi - compartimentul de bază a statisticii macroeconomice financiare. Statistica nivelului de trai al populaţiei. Balanţele de decontare ale economiei naţionale. Statistica finanţelor publice.

Metode de predare Expunerea, prelegerea, conversaţia, problematizarea, demonstraţia, algoritmizarea, lucrările practice,

Bibliografie obligatorie (selectiv)

Biji, I.; Baron, T., Statistica teoretică şi economică, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1991. Biji, I.; Baron, T., Statistica teoretică şi economică, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. Joba, E., Statistica, Bucureşti, 1996.

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări practice; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală.

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (oral) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 6: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Tehnici de cultură informaţională Cod: G.01.O.005

Anul de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei Fundamentală

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct

(P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 - 2 - 60 60 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Oleacov Constantin, lector superior universitar Informatică Obiective: definirea conceptului şi rolului informaticii;

cunoaşterea liberă a gestionarii cu un PC (Personal Computer); cunoaşterea structurii clasice a unui sistem de operare (Windows XP Professional); cunoaşterea structurii sistemelor de calcul şi a noţiunilor elementare de hard, care să le

permită să-şi facă o impresie precisă despre caracteristicile tehnice ale oricărui calculator;

Tematica generală 1. Concepte majore de informaţie şi informatică 2. Calculatoare personale 3. Sisteme de operare 4. Programe aplicative 5. Sisteme informatice 6. Tehnologii informatice avansate

Tematica seminarelor

1. Sisteme de numeraţie şi lucrul cu datele în diverse sisteme de numeraţie 2. Procedee de codificare a informaţiei 3. Structura generală a calculatorului personal 4. Procesorul tabelar al Microsoft Excel 5. Procesorul de texte Microsoft Word 6. SGBD Microsoft Access 7. Programul aplicativ PowerPoint

Metode de predare 1. Prelegerea 2. Conversaţia 3. Explicaţia 4. Exemplificarea 5. Dezbaterea 6. Exercitare la calculator

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. I. Bolun, Bazele informaticii aplicate: ed III-a.- Chişinău: Iaşi: Ed. Bonitas, 2005. - 727 p.

2. Eugen Plohotniuc, Informatica Generală . – Bălţi, 2001 .– 304 p. 3. Lidia Popov, Tehnologii informaţionale de comunicare Note de curs.- Bălţi: Presa

Universitara Bălţeană, 2006 .– 95 p. 4. Adina Cocu, Introducere în sisteme de calcul. - Galaţi: Ed. Fundaţiei Universitare

„Dunărea de Jos”, 2003 .– 131 p. 5. Gh. Dodescu, Informatica, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, , 1987. 6. Greg Harley, Excel pentru toţi, Bucureşti: Teora, 1996

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 7: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Etica antreprenoriatului Cod: U.01.O.006

Anul de studiu

I Semestrul I Statutul

disciplinei(obligatorie/opţională/facultativă)

Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de credite Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 - - 60 60 4 Examen Română. Rusă. Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Nedelcu Tatiana, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să determine principiile de bază ale comportamentului etic. Să descrie condiţiile de întocmire a

unui cod de etică în cadrul unei întreprinderi A însuşi protocolul oficial destinat diverselor ipostaze ale vieţii sociale. A însuşi comportamentul

în faţa autorităţilor. Competenţa de a planifica în funcţie de priorităţi (de a elabora obiective, finalităţi, de a anticipa

activitatea şi rezultatele), de a proiecta finalul în minte.Competenţa de a rezolva situaţiile-problemă: capacităţi de gândire critică, analiză, sinteză, evaluare, cercetare.Competenţe de conducere inter-personală, de comunicare eficientă, utilizând şi tehnologiile informaţionale etc.

Tematica generală

Conceptul de etica afacerilor. Particularităţile comportamentului etic. Soluţionarea dilemelor etice. Conceptul de cultură organizaţională. Conţinutul culturii organizaţionale. Factorii de influenţă ai culturii organizaţionale. Definirea responsabilităţii sociale a firmei. Negocierea : reguli, principii, etape. Bazele etichetei în afaceri. Eticheta relaţiilor de afaceri. Codul manierelor la mesele de afaceri. Vestimentaţia omului de afaceri. Codul manerilor în afacerile internaţionale

Tematica seminarelor

Conceptul de etica afacerilor. Studii de caz. Particularităţile comportamentului etic. Elaborarea unui cod de etică la o organizaţie concretă din oraşul Cahul. Soluţionarea dilemelor etice. Studii de caz (lucru în grup). Cultura organizaţională. Factorii de influenţă ai culturii organizaţionale. Raport asupra culturii organizaţionale a unei organizaţii concrete din Republica Moldova. Definirea responsabilităţii sociale a firmei. Analiza implicării agenţilor economici naţionali în rezolvarea problemelor sociale. Negocierea : reguli, principii, etape. Eticheta relaţiilor de afaceri. Codul manierelor la mesele de afaceri, în locurile puiblice (teatru, cinema, transport, restaurant). Vestimentaţia omului de afaceri. Codul manerilor în afacerile internaţionale.

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor:dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor:problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Aurelia Marinescu „Codul bunelor maniere astăzi”, Bucureşti, 1996 2. Ann Marie Sabath „Codul bunelor maniere în afaceri”, Editura Vremea, Bucureşti, 2000 3. «Энциклопедия домашнего хозяйства ЭТИКА от А до Я», Минск, Харвест, 1999 4. «Энциклопедия этикета» Рипол Классик. Москва. 2002 5. Ch. Ch. Ionescu „Dimensiunile culturale ale managementului”, Editura Economică, Târgovişte,

1996. 6. Gary Johns „Comportament organizaţional”, Editura Economică, Bucureşti, 1998. 7. Lilia Covaş „Cultura afacerilor”, editura ASEM, Chişinău 2004 8. Constantin Sasu, Robert E. Bernier „Enciclopedia întreprinzătorului”, Editura Economică,

1999. 9. Karneghi D. „Secretele succesului”, Bucureşti, 1999 10. Pruteanu Ştefan „Manual de comunicare şi negociere în afaceri”, Editura Polirom, Iaşi, 2000

Evaluare Condiţii Criterii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Forme Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Formula notei finale

Examen (scris) 60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală.

Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 8: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Limba străină

Codul disciplinei G.01.O.007 G.02.O.015 G.03.O.024 G.04.O.035

Tipul cursului Specialitate economică

Anul de studii I şi II Semestrul I, II, III, IV Numărul de credite

8 Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele

Antimir Maria, lector superior

Obiectivele cursului

I La nivel de cunoaştere: Să identifice aspectul economic şi aspectul socio-cultural al politicii

îtreprinderilor Să distingă discursul de profil financiar bancar de alta practici discursive Să definească statutul profesional al unui specialist economist în contextul

actual Să determine structura dosarelor tematice în funcţionarea limbii franceze de

specialitate la textele ştiinţifice II La nivel de aplicare :

Să aplice teoriile moderne asupra oportunităţilor pieţelor actuale Să argumenteze caracterul abilităţii profesionale cu ajutorul contextelor

situaţionale Să delimiteze tipul de scrisori de afaceri, orientând conţinutul lor spre

determinarea gradului de competenţă Să folosească toate informaţiile care dirijează aptitudinile de comunicare Să utilizeze suportul gramatical în geneza cuvântului şi în expunerea în texte

a discursului III La nivel de integrare:

Să estimeze structura economică a Moldovei în contextul globalizării Să determine parametrii acceptabili pentru o funcţionare mai bună a

întreprinderilor Să elaboreze eseie şi rapoarte axate pe tematica limbii franceze de

specialitate Să stabilească factorii care contribuie la evaluarea circuitului economic mondial

Conţinutul cursului Definiţiile economiei. Dezvoltarea economică. Macro şi micro economia. Contractul de muncă. Sub semnul libertăţii. Curriculum vitae. Crearea întreprinderii. Întreprinderea în circuitul economic. Accesul la pieţele din străinătate. Salariul, munca. Şomajul. Instituţiile financiare internaţionale.

Bibliografie 1) Actes de recherces en sciences sociales. Paris, 1997 2) Bénard R. Economie générale, Paris, 1982 3) Le français dans le monde N= 300, 1998 4) Moldovanu, G. Savoir communiquer dans les affaires. 5) Zgardan, N. Economie générale, économie d’entreprise, Chişinău 2002 6) Le Robert pour tous

Metode de pre-dare şi evaluare

Explicarea; descoperirea; comparaţia; structura; deducţia; analiza

Metode de eva-luare Evaluarea curentă -60 % (probă scrisă, exerciţii practice, teste) Evaluarea finală – 40 % ( examen)

Limba de predare Franceză

Page 9: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Educaţie fizică 363.1 Business şi administrare

812.1. Turism Codul disciplinei G.01.O.008

G.02.O.016 G.03.O.025 G.04.O.036

Tipul cursului

Cultură generală

Anul de studii I - II Semestrul I-IV Numărul de credite Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Lector universitar: Macriţchi Victor

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

- Educarea comportamentului civilizat. - Dezvoltarea integră a calităţilor fizice şi psihice. - Utilizarea creativă a mijloacelor culturii fizice în organizarea modului sănătos de viaţă. La nivel de aplicare: Să cunoască: - influenţă asanatoare a exerciţiilor fizice asupra longevităţii vieţii, profilaxiei maladiilor profesionale. Să dispună de cunoştinţe despre: - noţiunile de bază ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice. - activitatea motrică şi formarea calităţilor umane necesare profesiei alese. Să posede: - ţinuta corectă a corpului. La nivel de integrare:

- să elaboreze şi să aplice programul individual săptămînal de activitate motrică în conformitate cu particularităţile individuale ale organizmului.

- să argumenteze necesitatea activităţilor motrice în prevederea obezităţii omului. Conţinutul cursului Educaţia fizică în instituţiile superioare de învăţămînt.

I. Volumul motric săptămînal al studentului. II. Instruirea tehnică a alergării de viteză. III. Tehnica săriturii în lungime . Dezvoltarea rezistenţei. IV. Perfecţionarea tehnicii alergării de viteză.V. Dezvoltarea reacţiei de execuţie, vitezei de reacţie, dibăciei. VI. Alergare de viteză 50 m. (verificare).VII. Dezvoltarea vitezei prin intermediul jocurilor sportive (v/b: b/b). VIII. Alergare de rezistenţă. Dezvoltarea forţei. IX. Tracţiuni. Flotări. X. Perfecţionarea tehnicii elementelor de baschet. XI. Ridicarea trunchiului la verticală. XII. Tracţiuni. Flotări (verificare).XIII. Elementele tehnice din j/s Baschet Regimul activităţii şi capacităţii de muncă. Bazele unui mod sănătos de viaţă. Acrobatica: Rostogolire înainte, înapoi , „podişor”. Ezerciţii de echilibrare : Perfecţionarea tehnicii elementelor acrobatice. Combinaţia acrobatică circuit cu 2-3 stadii pentru dezvoltarea musculaturii abdomenului şi spatelui . Dezvoltarea rezistenţei speciale prin intermediul jocurilor sportive. Volei: Perfecţionarea preluării mingii de sus, de jos.Extensia trunchiului din culcat facial.Perfecţionarea tehnicii săriturii în lungime de pe loc.Dezvoltarea vitezei prin intermediul jocurilor sportive.Dezvoltarea rezistenţei prin intermediul jocurilor sportive: Volei, Baschet, Fotbal (demonstrarea tehnicii elementelor alese pentru verificare). Alergare de viteză - 50 m. Alergare de rezistenţă.

Literatura recomandată:

1. Legea Republicii Moldova nr. 330 - XIV din 25 martie 1999 (Monitorul Oficial, 5 august 1999 nr.83-86, p.I, art.399). Cu privire la cultura fizică şi sport. 2. Atletismul sub redacţia O.N. Rolodii, E.M. Lutkovski, V.V. Upov: Chişinău „Lumina 1992”. 3. „Gimnastica”. T.Grimalschi, E.Filipenco, P.Tolmaciov, Chişinău „Lumina 1993”. 4. „Educaţie fizică şi sport”, Mihai Bogdan Scarlat, Eugeniu Scarlat; Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2003. 5. „Curriculum şcolar”. Autorii: Ion Boitan, Teodor Grimalschi,Ion Carp, Aneta Gîlcă, Panfil Sava, Ştefan Bicherschi, Sergiu Timotin.

Metodele de predare şi învăţare

Explicaţia şi demonstraţia, conversaţia (orală), exersarea (pe părţi şi întregime), problematizarea.

Metodele de evaluare Evaluare iniţială. Evaluare continuă. Evaluare finală la sfîrşitul fiecărui semestru (prin teste motrice) de tip „admis – respins”

Limba de predare Română.

Page 10: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Teorie economică II

(Macroeconomie) Cod: F.02.O.009

Anul de studiu

I Semestrul II Statutul disciplinei Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 56 64 4 Examen Română Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Slavic Gârneţ, lector superior Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii

Obiective: - Să determine obiectul de studiu al teoriei economice, metodele şi sarcinile cursului, principiile de bază ale comportamentului consumatorului,elasticitatea cererii şi ofertei, tipologia întreprinderilor şi relaţiile dintre ele, caracteristicile pieţii factorilor de producţie, funcţiile statului în economie, şomajul şi inflaţia. - Să aprecieze activitatea firmei în ansamblul său, specificul politicilor economice în situaţii de criză. Să soluţioneze studiile de caz din domeniu.

Tematica generală 1. Rolul economic al statului şi finanţele publice; 2. Piaţa financiară. Piaţa monetară şi sistemul bancar; 3. Piaţa financiară. Piaţa titlurilor de valoare şi piaţa valutară; 4. Măsurarea rezultatelor macroeconomice de ansamblu; 5. Consumul şi economiile naţionale; 6. Investiţiile şi comportamentul investiţional în economia de piaţă; 7. Creşterea economică şi caracterul său ciclic; 8. Fluctuaţiile economice: - Şomajul; 9. Fluctuaţiile economice: - Inflaţia; 10. Teoria comportamentelor economice agregate; 11. Modelul AD-AS şi echilibrul macroeconomic de ansamblu; 12.Economia mondială şi comerţul exterior; 13. Integrarea economică. Conţinut şi cauze.

Tematica seminarelor

1. Necesitatea intervenţiei statului în economie; 2. Piaţa monetară şi instituţiile ei; 3. Cererea şi oferta titlurilor de valoare. Bursa de valori; 4. Produsul naţional şi metode de calcul; 5. Teoriile contemporane cu privire la consum şi economii; 6. Multiplicatorul şi acceleratorul investiţional; 7. Natura creşterii economice şi diversitatea ciclurilor; 8. Şomajul şi politicile antişomaj; 9. Inflaţia şi metodele de combatere a ei; 10. Cererea şi Oferta agregată; 11. Curba AD-AS. Tendinţe şi particularităţi; 12. Relaţiile economice internaţionale. Globalizarea; 13. Principalele grupări integraţioniste.

Metode de predare

Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice, metoda diagramelor.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. C. Angelescu. “Economie”, ed. Economică, Bucureşti 2000, 342p 2. C. Lazăr. “Curs de economie politică” ed. Economică, Bucureşti 1999, 656p. 3. D. Moldovanu. „Economie politică”, ed. Arc, Chişinău 2001. 4. D. Moldovanu. „Doctrine economice”, ed. Arc, Chişinău 2001. 5. M. Băcescu „Macroeconomie şi politici macroeconomice”, Bucureşti 98, 894p 6. N. Zbârciog „Coordonata microeconomică a vieţii umane”, Chişinău 2001, 2008p 7. N. Dobrotă. „Economie Politică”, ed. Economică, Bucureşti 1997, 591p. 8. S. Stancu. „Microeconomie, teorie şi aplicaţii”, Bucureşti 1997, 494p

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 11: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Gestiunea resurselor turistice F.02.O.010 Anul

de studiu

I Semestrul II Statutul disciplinei Curs obligator

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 56 64 4 Examen Română

2 2 0 0 Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Noni Ludmila, lector universitar, Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să cunoască noţiunile generale din domeniu; Să cunoască structura potenţialului turistic; Să

diferenţieze resursele naturale de cele antropice; Să descrie specificul resurselor turistice din R.Moldova; Să redea cele mai reprezentative resurse turistice din raionul Cahul; Să diferenţieze tipurile şi formele de turism

Tematica generală 1.Turismul – de la călătorie la industria turismului în plină expansiune; 2.Tipuri si forme de turism; 3.Potenţialul turistic: definire, tipologie, importanţă; 4.Structura potenţialului turistic natural; 5.Structura potenţialul turistic antropic; 6.Potenţialul turistic natural din R. Moldova; 7.Potenţialul turistic antropic din R. Moldova; 8.Potenţialul turistic al raionului Cahul. Caracterizare generală; 9. Potenţialul turistic natural al raionului Cahul; 10.Potenţialul turistic antropic al raionului Cahul.

Tematica seminarelor

1.Geneza şi evoluţia turismului. Evoluţia turismului în R.Moldova; 2.Tipuri de turism, Forme de turism; 3.Definirea potenţialului turistic, Tipologia potenţialului turistic: potenţialul natural şi potenţialul antropic, Baza tehnico- materială – structură, Patrimoniul turistic; 4. Elementele potenţialului turistic natural: Relieful, Clima, Hidrografia, Vegetaţia, Fauna, Natura ocrotită; 5. Potenţial turistic cultural istoric, Potenţial turistic tehnico- economic, Potenţial turistic socio-demografic; 6.Arii protejate: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naturale, monumente ale naturii, rezervaţii peisajiste, rezervaţii naturale, Hidrografia; 7. Biserici de lemn, Schituri şi mănăstiri rupestre, Biserici de piatră, Mănăstiri, Muzee şi case memoriale, Fabrici de vin; 8. Date generale despre raionul Cahul, Analiza SWOT a potenţialului turistic din raionul Cahul; 9. Relief, Climă, Ariile naturale protejate de stat din raionul Cahul, Hidrografia, Flora, Fauna; 10.Instituţii cultural-artistice, Muzee, Colective artistice, Festivaluri, Zone şi centre de agrement, Monumente cultural-istorice, Biserici şi mănăstiri, Alte obiective turistice, Infrastructură turistică

Metode de predare Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice

Bibliografie obligatorie (selectiv)

9. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 10. Miron, Viorel, Turismul rural în Moldova, Editura Ştiinţa, 2002 11. Turcov, Elena, Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în R.Moldova, Chişinău,

2002 12. Florea, Serafim , Potenţialul turistic al Republicii Moldova. Chişinău, Labirint 2005, p.

25. 13. Minciu, Rodica, Economia turismului. Editura Uranus, Bucureşti, 2004, ediţia a III-

revăzută și adăugată, p.161. 14. Miu Florentina, Teiuşanu Ion, Geografia turismului, Editura Paralela 45, 2008 15. Noni Ludmila, Potenţialul tuirstic al raionului Cahul, Bons Office, Chişinău, 2010, 116 p.

Evaluare Condiţii de admitere Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale 60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală.

Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 12: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi administrare

812.1. Turism Den. disciplinei Bazele contabilităţii

Codul disciplinei S.02.O.011 Tipul cursului Fundamental

Anul de studii I Semestrul II

Numărul de credite 4

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele

Podbeglîi Anatol, lector universitar

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: să identifice condiţiile apariţiei contabilităţii; să stabilească trăsăturile evidenţei contabile; să definească noţiunea de politică de contabilitate; să determine obiectul de studiu al contabilităţii; să caracterizeze activele şi pasivele unui agent economic; La nivel de aplicare: să determine şi să aplice adecvat în diverse situaţii principiile care stau la baza

ţinerii evidenţei contabile; să demonstreze rolul însemnat al dublei înregistrări; să aplice formule contabile la ţinerea evidenţei contabile unei întreprinderi; să argumenteze necesitatea practică a inventarierii; să întocmească corect rapoartele financiare. La nivel de integrare: să propună soluţii de rezolvare a diferitor probleme generale cu caracter contabil; să elaboreze variate proiecte de cercetare ştiinţifică în diferite ramuri de

contabilitate; să propună şi să implementeze inovaţii ce ţin de eficientizarea ţinerii evidenţei

contabile, reieşind din cunoştinţele acumulate în decursul ascultării cursului; să recomandă anumite propuneri în domeniul perfecţionării sistemului de

reglementare normativă a contabilităţii;

Conţinutul cursului: Contabilitatea - sistemul informaţional economic, Obiectul şi metoda contabilităţii, Bilanţul contabil, Sistemul de conturi şi dubla înregistrare, Evaluarea şi rolul ei în contabilitate, Documentaţia ca element al metodei contabilităţii, Inventariere – mijloc de verificare a datelor, Registrele şi formele de contabilitate, Rapoartele financiare

Literatura recomandată:

1. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 Monitorul Oficial nr.90-93/399 din 29.06.2007

2. “Standardele Naţionale de Contabilitate”, revista “Contabilitate şi audit”, nr. 1, 1998

3. “Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor”, revista “Contabilitate şi audit”, nr. 2-3, 1998.

4. A. Nederiţă “Contabilitatea financiară”, Chişinău, ACAP, 1999. 5. Ţurcanu V., Bajerean E., „Основы бухгалтерского учета”, Chişinău, ASEM,

2003 6. L. Grigoroi, L. Lazări “Bazele teoretice ale contabilităţii”, Chişinău, Cartier,

2003.

Metodele de predare şi învăţare

Prelegeri, discuţii, exemplificare, explicare, rezolvarea problemelor, întocmire documentaţie fiscală.

Metode de evaluare Evaluarea curentă – 60% din nota finală (activitatea depusă pe parcursul semestrului); Evaluarea finală – 40% din nota finală (rezolvarea unui test).

Limba de predare Româna

Page 13: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Economia Antreprenoriatului Cod: F.02.O.012 Anul de studiu

I Semestrul II Statutul disciplinei Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 3 2 1 0 180 96 6 Examen Română, Rusă Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Zarişneac Natalia, asistent universitar Economie şi Management în

Servicii şi Afaceri Obiective: - Cunoaşterea principiilor de bază a organizării economiei antreprenoriatului;

- Însuşirea procedeelor de selectare şi prelucrarea a datelor din rapoarte financiare şi statistice pentru a aprecia situaţia economico – financiară a întreprinderii.

Tematica generală 1. Întreprinderea şi mediul său în economia de piaţă. 2. Procesul de producţie şi organizarea lui. 3. Calitatea producţiei. 4. Personalul întreprinderii. 5. Capitalul fix a întreprinderii. 6. Capitalul circulant a întreprinderii. 7. Costul producţiei şi calcularea costului 8. Investiţiile şi finanţarea afacerilor 9. Preţul şi politica preţurilor. 10. Elaborarea planului de afaceri. 11. Planificarea activităţii antreprenoriale. 12. Rezultatele şi eficienţa economică a întreprinderii.

Tematica seminarelor

1. Definirea întreprinderii în economia de piaţă. Mediul şi tipologia întreprinderilor. Legea Republicii Moldova privind antreprenoriat şi întreprinderi.

2. Organizarea procesului de producţie. 3. Criterii de apreciere şi indicatorii de exprimare a nivelului calităţii produselor. 4. Indicatorii eficienţei utilizării resurselor umane la întreprindere. 5. Clasificarea, evaluarea, reproducerea şi eficienţa folosirii mijloacelor fixe. 6. Componenţa, structura şi indicatorii nivelului de utilizare a mijloacelor circulante. 7. Importanţa determinării costurilor la întreprindere. 8. Etapele activităţii investiţionale şi eficienţa economică a lor. 9. Politica de preţ a întreprinderii. Formarea preţurilor. 10. Planul de afaceri – instrument al evaluării strategice. 11. Principiile şi metodele planificării. 12. Eficienţa economică, concept şi criterii de formare a indicatorilor eficienţei

Metode de predare Explicaţia, prelegerea, observaţia, demonstraţia, modelarea, lucrările practice. Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Tudor Nistorescu, Gh. Merisan, Economia întreprinderii, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1995

2. Delia Silvia Olaru, Economia si gestiunea întreprinderii, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1999

3. Economică 4. Cotelnic Alla, Managementul întreprinderii industriale, ASEM, Chişinău. 5. Marina Baieşu ,, Managementul resurselor umane’’, ASEM, Chişinău 2003, 187

p. 6. Economie Industrială. Ion Plumb, I. Ratiu-Suciu, Bucureşti 2004

Evaluare Condiţii Frecvenţă; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 14: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Filosofie

Codul disciplinei U.02. O. 013 Tipul cursului Obligatoriu Anul de studii I Semestrul II Numărul de credite 4 Numele cadrului didactic Chiciuc Ludmila Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

la nivel de cunoaştere şi înţelegere: - să însuşească conţinuturile predate, - să selecteze principiile valorice din diferitele învăţături filozofice şi să

opereze reuşit cu ele - să evidenţieze „grăuntele raţional” şi importanţa diverselor concepţii şi

doctrine filozofice. la nivel de aplicare:

- să cultive şi să exerseze terminologia filozofică adecvată. - să analizeze şi să generalizeze moştenirea filosofică şi naţională - să explice specificul gândirii filozofice din anumite epoci istorice cu

privire la problemele teoretice fundamentale şi să indice impactul ei asupra evoluţiei sociale.

la nivel de integrare: - să aprecieze diverse concepţii şi viziuni filosofice asupra problemelor

fundamentale - să argumenteze propriile opinii şi viziuni - să aprecieze contribuţia remarcabililor gânditor şi filosofi la progresul

social şi schimbările de mentalitate Precondiţii Conţinutul cursului I. Istoria filozofiei

1. Filozofia şi istoria filozofiei istoricitate şi permanenţă 2. Gândirea filozofică antică orientală şi greco-romană 3. Filozofia Evului Mediu 4. Filozofia Epocii Moderne 5. Filozofia occidentală a secolului XX. 6. Geneza şi evoluţia filozofiei româneşti la est de Carpaţi. II. Curs sistematic al cunoştinţelor filozofice 1.Ontologie filozofică 2.Gnoseologia 3. Antropologia 4. Axiologie 5. Praxiologie 6. Probleme globale ale omenirii şi tratarea lor filozofică

Bibliografie 1. Filosofie. Curs de bază. Editori Ekkehard Martens, Ilerbert Schnadelbach. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1999.

2. Capcelea Valeriu. Filosofie. Manual pentru instituţiile de învăţământ superior. Chişinău, Editura ARC, 2002.

3. Curs de lecţii la filosofie. Chişinău, Universitas, 1991. 4. Gortopan N. Doctrinele filosofice în evoluţia lor. Chişinău, 1998. 5. Diogenes Laerţios. Despre vieţile şi doctrinele filosofilor. Bucureşti,

Polirom, 2001 Metode de predare şi învăţare

- prelegerea problematizată - expunerea conţinuturilor tematice - conversaţia - ghidarea întocmirii portofoliilor studenţilor - lucrul cu operele filosofilor

Metode de evaluare Examen, teste Limba de predare Română

Page 15: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Corespondenţa şi comunicarea în afaceri Cod: G.02.O.014 Anul de studiu

I Semestrul II Statutul disciplinei Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 0 2 0 56 64 4 Examen Română Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Duşa Aliona, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: De a satisface necesităţile profesionale ale studenţilor, privind dobîndirea unei

competenţe de comunicare scrisă, accentul fiind pus pe asimilarea tehnicii de redactare a principalelor scrisori de afaceri, într-un stil simplu, clar şi concis, folosind terminologia proprie activităţii economice.

Tematica generală 1.Noţiuni de bază privind corespondenţa oficială. 2. Clasificarea corespondenţei economice. 3. Limbajul corespondenţei economice. 4. Structura scrisorilor oficiale. 5. Caracteristici de redactare a tipurilor de scrisori 6. Gestiunea personalului. 7. Scrisoarea cu conţinut economic. 8. Acte oficiale. 9. Scrisori circulare şi instrucţiunile de serviciu. 10. Comunicarea orală de afaceri. 11. Mijloace de comunicare.

Tematica seminarelor

1. Importanţa corespondenţei oficiale. 2.Clasificarea corespondenţei oficiale 3. Folosirea corectă a limbajului corespondenţei economice. 4. Îndeplinirea scrisorilor oficiale folosind elementele obligatorii ale scrisorii. Alcătuirea schemei structurii unei scrisori de afaceri. 5.Caracteristici de redactare a tipurilor de scrisori. Cereri personale. Cereri oficiale. 6. Gestiunea personalului. 7. Scrisoarea cu conţinut economic. 8. Actele oficiale. Îndeplinirea lor. 9. Scrisori circulare şi instrucţiunile de serviciu. 10. Comunicarea orală de afaceri. 11. Mijloace de comunicare.

Metode de predare Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Centrul Naţional de terminologie Ghidul Funcţionarului Public. Chişinău 1999. 2. Georges Vivien Secretara preferată. Ghid practic de corespondenţă comercială

şi administrativă. Bucureşti 1995. 3. Curs de secretariat John Harrison Beck 2000.

4. Barcoman R. Corespondenţa comercială Chişinău 1995.

5. Borcoman R. Corespondenţa şi uzanţe de protocol Chişinău 2003

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 16: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea

363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Protecţia Civilă

Codul disciplinei G.02.O.017 Tipul cursului De orientare socio-umanistică Anul de studii I Semestrul II Numărul de credite - Numele cadrului didactic Ieşeanu Petru, lector universitar

Obiectivele cursului exprimataplicare în finalităţi

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: - cunoaşterea de către studenţi a Legislaţiei Republicii Moldova, referitor la Protecţia Civilă, a actelor juridice şi ale altor documente ce ţin de domeniul PC cît şi a Convenţiilor Internaţionale încheiate de către RM în domeniul PC. - cunoaşterea atribuţiilor organelor autorităţilor publice de toate nivelurile în domeniul Protecţiei Civile. - cunoaşterea principiilor, căilor şi modalităţilor de funcţionare stabilă a obiectelor economiei naţionale în condiţiile SE pe timp de pace şi de război , căilor şi modalităţilor de localizare şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, accidentelor ori catastrofelor cu caracter tehnogen ori ecologic. La nivel de aplicare: - să aplice cunoştinţele teoretice în practică şi invers. - să argumenteze ştiinţific noţiunile de bază ale Protecţiei Civile. - să generalizeze conceptele de bază pentru primirea deciziilor referitor asupra efectuării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat. - să poată aplica în practică procedee de acordare a primului ajutor medical sinistraţilor în focarele SE. La nivel de integrare: - să conştientizeze rolul şi importanţa Protecţiei Civile pentru protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile Situaţiilor Excepţionale. - să aprecieze importanţa îmbinării cunoştinţelor teoretice cu cele practice în domeniul Protecţiei Civile. - să conştientizeze rolul funcţionarului public în administrarea Protecţiei Civile. - să conştientizeze necesitatea ocrotirii mediului ambiant, ca o condiţie obligatorie de păstrare a formelor de viaţă pe Terra. - perfecţionarea continuă a priceperilor şi deprinderilor pentru a desfăşura acţiuni în condiţiile SE.

Conţinutul cursului I. Rolul şi misiunile Protecţiei Civile. Legea Republicii Moldova cu privire la Protecţia Civilă. II. Caracteristica şi clasificarea Situaţiilor Excepţionale posibile pe teritoriul R.Moldova. III. Arme de nimicire în mase. IV. Contaminarea radioactivă. V. Substanţe puternice toxice. VI. Calamităţile naturale, accidentele , catastrofele. VII. Principiile şi modalităţile de organizare a lucrărilor de salvare-deblocare .şi a altor lucrări de neamînat în focarele SE. VII Aparate de cercetare de radiaţie chiumică, control dozimetric. IX. Mijloace de protecţie colectivă şi individuală. X. Traumatizmele şi maladiile ca consecinţe ale SE. X. Plăgile şi clasificarea lor. XII. Hemoragiile şi hemostaza provizorie. XIII Acordarea primului ajutor în entorse, luxaţii, fracturi. Acordarea primului ajutor în caz de arsuri, degerături, înec, electrocutare. Moarte clinică şi etape de reanimare. XIV. Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase. XV. Autoreglarea psihică , modalitate de sporire a eficienţei activităţii umane în condiţiile SE. Forme şi metode de instruire la Protecţia Civilă în condiţiile Situaţiilor Excepţionale.

Literatura recomandată 1. Legea cu privire la Protecţia Civilă a R.M. Nr. 271 din 4 XII 1994. 2. Hotărârea Guvernului R.M. Nr. 541 de la 2 octombrie1996 „Cu privire la Departamentul P.C şi S.E”. 3.Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. 249 de la 2 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la formaţiunile P.C. 4. Hotărârea Guvernului R.M. Nr. 648 „Cu privire la Comisiile pentru S.E.a R.M.” 5. Hotărârea Guvernului R.M. Nr. 54918 de la 13 mai 1997 „Cu privire la punctele de conducere a P.C. a organelor Administraţiei Publice”. 6. Hotărârea Guvernului R.M. Nr. 664 de la 12 octombrie 1992 „Cu privire la măsurile pentru protejarea situaţiei în zonele posibilelor inundaţii catastrofice”.

Metodele de predare Prelegeri, conversaţii, demonstraţii, seminare, lucrări practice, antrenamente individuale şi în grupe, studii de caz, controverse academice, problematizare traininguri. Exersare.

Metodele de evaluare Colocviu de tip „admis-respins”. Limba de predare Româna

Page 17: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Economia şi organizarea turismului Cod: S.03.O.019

Anul de studiu

II Semestrul III Statutul disciplinei

(obligatorie/opţională/facultativă) Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 1 1 1 0 90 90 6 Examen Română. Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Crestenco Natalia, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să elaboreze modele de soluţionare a problemelor ce apar la nivel de dezvoltare a industriei

turismului; Să aplice corect noţiunile şi categoriile cursului; Să determine corect sursele de culegere a datelor referitoare la circulaţia turistică şi îndicatorii de eficienţă economică a întreprinderilor prestatoare de servicii turistice; Să argumenteze necesitatea intervenţiei statului în reglementarea şi susţinerea dezvoltării industriei turistice; Să aplice corect formula de calcul a indicatorilor circulaţiei turistice şi a celor de eficienţă economică şi socială; Să argumenteze importanţa Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice pe teritoriul R. Moldova.

Tematica generală Turismul activitatea economico-socială. Repere istorice: conceptele de „turism” şi „turist”. Dimensiunile fenomenului turistic. Factorii vitali ai evoluţiei turismului. Circulaţia turistică. Organizarea activităţii turistice. Conţinutul şi caracteristicile pieţii turistice. Baza tehnico-materială a turismului. Resursele umane implicate în desfăşurarea activităţii turistice. Eficienţa economică şi socială în turism. Planificarea – componentă majoră a funcţiilor manageriale în turism

Tematica seminarelor

Turismul activitatea economico-socială. Repere istorice: conceptele de „turism” şi „turist”. Dimensiunile fenomenului turistic. Factorii vitali ai evoluţiei turismului. Circulaţia turistică. Organizarea activităţii turistice. Conţinutul şi caracteristicile pieţii turistice. Baza tehnico-materială a turismului. Resursele umane implicate în desfăşurarea activităţii turistice. Eficienţa economică şi socială în turism. Planificarea – componentă majoră a funcţiilor manageriale în turism

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor: dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor: problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr 965-IV, din 26 .01.2007 Monitorul Oficial nr.14-17(2001-2004), 2.02.2007 2. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 3. Dionisie Cristina, Managementul turismului. Structuri de concepţie şi organizare, Editura Junimea,Iaşi, 2002 4. Firoiu, Daniela, Economia turismului şi amenajarea turistică a teritoriului – studii de caz, probleme, teste, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004, 178p 5. Hartle F. , Transforming the performancemanagement process, London, Kogan Page, 1997 6. Lupu, Nicolae, Hotelul – Economie şi Management - Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1999 7. Minciu Rodica, Economia turismului, Editura Oralus, Bucureşti, 2004 8. Miron Viorel, Turismul în ariile naturale din R. Moldova, Chişinău, 2005 9. Neacşu Nicolae, Economia turismului, Editura Economică, Bucureşti, 2003 10. Nedelea Al., Piaţa turistică, Iaşi, 2004 11. Oscar Snak, Petru Baron, Neacşu Nicolae, Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2003 12. Petru Sandu, Management în turism şi servicii, Editura Universitară, Suceava, 2000 13. Postelnic Gr., Introducere în toeria şi practica turismului, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1997 14. www.turism.md 15. www.statistica.md 16. www.monument.md 17. www.world-tourism.org

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 18: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Finanţe întreprinderii

Codul disciplinei S.03.O.020 Tipul cursului Fundamental

Anul de studii II Semestrul III

Numărul de credite 4 credite Numele cadrului didactic

Ciobănică Ion, asistent universitar

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 1.să definească conceptul şi rolul finanţelor întreprinderii; 2.să determine noţiunea „mecanism financiar” al întreprinderii; 3.să identifice rolul şi sensul managementului financiar la întreprindere, de a înţelege funcţiile lui; 4.să determine noţiunea de politică financiară la întreprindere: 5.să identifice metodele de constatare efectivă a proiectelor investiţionale; 6.a determina fluxurile şi refluxuri circulaţiei mijloacelor băneşti la întreprindere; La nivel de aplicare: 1. să evalueze (estimării) proiectele investiţionale la întreprinderi; 2.să calculeze uzura mijloacelor fixe la întreprindere prin diferite metode; 3.să determine necesarul fondului de regulament la întreprindere; 4.să clasifice anumite tipuri de venituri şi cheltuieli a întreprinderii pe grupuri corespunzătoare; 5.să determine indicatorii economico-financiari de apreciere a rezultatului financiar la întreprindere. La nivel de integrare: 1. să propună cele mai potrivite metode de evaluare a proiectelor investiţionale la întreprindere; 2.să formuleze căile de utilizare eficientă a activelor curente şi de lungă durată la întreprindere; 3.să propună căi de optimizare financiară a structurii întreprinderii; 4.să recomande căile perfecţionării activităţii financiare a întreprinderii;

Precondiţiile:

Conţinutul cursului Conţinutul finanţelor întreprinderii. Conţinutul şi structura mecanismului financiar al întreprinderii. Managementul financiar al întreprinderii. Politica financiară şi de credit în cadrul întreprinderii. Politica de investire. Finanţarea mijloacelor fixe. Gestiunea activelor curente. Veniturile şi cheltuielile întreprinderii. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere. Analiza financiară a întreprinderii Previziunea financiară a întreprinderii

Literatura recomandată 1.Stroe R. Finanţe/ Radu Stroe; ASE Bucureşti. – B.: ASE, 2002. – 313 p. 2. Nadejda Botnari , ASE „ Finanţele Întreprinderii” Ch.:Î.S.F.E.-P. „ Tipografia Centrală”, 2006,-240p. 3.Problemar „Finanţele întreprinderii” ASEM 2006 4.Bran P. Finanţele întreprinderii: Gestionarea fenomenului microfinanciar. / Red.: dr. Marin: Cop.: A.Bard – B.: Ed. Economică, 1997 – 351 p.

Metodele de predare şi învăţare

Prelegeri , conversaţii, explicaţii, exemplificare, dezbateri, expunerea sistematică a materialului studiat, rezolvarea problemelor

Metodele de evaluare Evaluare curentă – 60% din nota finală(activitatea depusă pe parcursul semestrului de student, lucrare, participare la seminare) Evaluare finală – 40% din nota finală (rezolvarea unui test)

Limba de predare Română

Page 19: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Contabilitatea de gestiune

Codul disciplinei S.03.O.021 Tipul cursului De specialitate Anul de studii II Semestrul III

Numărul de credite 4 credite Numele cadrului didactic

Lungu Rita, lector superior

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: - să definească obiectul de studiu şi funcţiile contabilităţii de gestiune. - să definească conţinutul consumurilor. - să determine rolul şi scopurile bugetării. - să definească consumurile directe şi modul de includere a lor în costul de producţie. - să definească consumurile indirecte de producţie. - să identifice consumurile activităţilor auxiliare. - să definească metodele de calculaţie. - să definească tipurile de standarde. La nivel de aplicare: - să determine componenţa consumurilor incluse în costul de producţie. - să clasifice consumurile după conţinutul lor economic, modul de includere în costul de producţie, şi comportamentul lor faţă de evoluţia volumului fizic de producţie. - să stabilească determinarea cantitativă şi valorică a producţiei în curs de execuţie. La nivel de integrare: - să recomande modalităţile cele mai eficiente de gestiune a capitalului şi întreprinderii în întregime; - să prognozeze activitatea economică a întreprinderii.

Precondiţiile: Să posede cunoştinţele teoretice referitoare la disciplina „Bazele evidenţei contabile” Să posede cunoştinţele teoretice referitoare la disciplina „Contabilitatea financiară”

Conţinutul cursului Obiectul, funcţiile şi rolul contabilităţii manageriale. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea consumurilor de producţie. Bugetarea şi controlul executării bugetelor. Contabilitatea managerială a consumurilor de producţie. Metodele clasice de calculare a costurilor. Metodele moderne de calculare a costurilor. Analiza corelaţiei CVP şi luarea deciziilor manageriale.

Literatura recomandată 1. S.N.C. 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”// Contabilitate şi audit,

nr. 1, 1998. 2. Planul de conturi şi normele de aplicare a conturilor // Contabilitatea şi audit, nr. 2-3,

1998. 3. Contabilitate managerială. Colectiv de autori: coordonator–A. Nederiţa. Chişinău:

ACAP, 2000. 4. Ţurcanu Viorel. Calculaţia costurilor – Chişinău: Editura ASEM, 2001. 5. Stela Caraman, Rodica Cuşmăunsă „Contabilitatea managerială”. Note de curs. Chişinău 2007.

Metodele de predare şi învăţare

Prelegeri , conversaţii, explicaţii, exemplificare, dezbateri, expunerea sistematică a materialului studiat, rezolvarea problemelor.

Metodele de evaluare Evaluare curentă – 60% din nota finală (activitatea depusă pe parcursul semestrului de student, lucrare, participare la seminare) Evaluare finală – 40% din nota finală (rezolvarea unui test)

Limba de predare Română

Page 20: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Ştiinţa politică

Codul disciplinei U.03.O.023 Tipul cursului Obligatoriu Anul de studii II Semestrul III

Numărul de credite 4 credite Numele cadrului didactic:

Sergiu Cornea, conferenţiar universitar, dr.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

Obiective atitudinale: respectarea valorilor general umane, sociale, politice; conştientizarea valorilor şi normelor politice; asumarea rolului de subiect activ al vieţii politice; ataşament pentru cadrul axiologic al disciplinei; necesitate interiorizată pentru dezvoltarea profesională continuă; formarea şi exprimarea părerilor personale; aprecierea şi valorizarea diferitelor moduri de gândire şi acţiune.

Obiective aptitudinale: alcătuirea discursurilor verbale şi scrise; utilizarea adecvată a limbajului de specialitate; analiza, sinteza, compararea fenomenelor politice; generalizarea materiei de studiu; aplicarea practică a principiilor, legilor, metodelor studiate; rezolvarea situaţiilor de problemă; dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiu independent, investigaţie, aplicare;

Obiective cognitive: principiile, legile, metodele politologiei; structura politică a societăţii contemporane; caracteristicile societăţii democratice; partidele politice şi rolul lor în societatea contemporană; utilizarea corectă a conceptelor şi a informaţiei, capacitatea de a opera cu acestea;

Precondiţiile: Cunoştinţe din domeniile Istorie, Filozofie

Conţinutul cursului Obiectul de studiu al politologiei.Puterea politică. Sistemul politic. Statul - instituţia centrală a sistemului politic. Partidele politice. Regimurile politice nedemocratice. Regimurile politice democratice. Procesul electoral. Cultura politică. Socializarea politică. Elitele politice. Liderismul politic. Conflictul politic. Relaţiile politice internaţionale.

Literatura recomandată: 1. Enciu N. Politologie: Curs universitar.- Chişinău: Civitas, 2005. 2. Fisichella D. Ştiinţa politică. Probleme, concepte teorii.- Chişinău, 2000. 3. Iliescu A.-P. Introducere în politologie.- Bucureşti, 2002. 4. Manual de ştiinţă politică / ed.: Robert E.Goodin, Hans-Dieter Klingeman.- Iaşi:

Polirom, 2005. 5. Mitran I. Politologie.- Bucureşti, 2000. 6. Pasquino G. Curs de ştiinţă politică.- Iaşi: Institutul European, 2002. 7. Roşca L., Volcov E. Politologia. Lucrare metodico-didactică. Chişinău, 1999. 8. Vâlsan C. Politologie.- Bucureşti, 1997. 9. Voiculescu M. Politologie.- Bucureşti, 1998. 10. Zavtur A., Pîrţac G., Tomozei T., Varzari P. Studiu în ştiinţa politicii.- Chişinău,

2001. Metodele de predare şi învăţare

Prelegerea, dezbaterea, expunerea sistematică, conversaţia euristică.

Metodele de evaluare Evaluare curentă – 60 % din nota finală (participarea la dezbateri la seminar, elaborarea unor lucrări la seminar, activitatea depusă pe parcursul semestrului); Evaluare finală – 40 % din nota finală (rezovarea unui test)

Limba de predare Romănă

Page 21: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Teoria şi practica excursionistă S.03.A.026 Anul

de studiu

II Semestrul I Statutul disciplinei Curs opţional

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 60 64 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Noni Ludmila, lector universitar, Economie şi Management în Afaceri

şi Servicii Obiective: Să cunoască obiectul de studiu al cursului de TPE; Să diferenţieze noţiunea de turism şi

excursie; Să relateze etapele de organizare a unei excursii; Să identifice obiective de importanţă turistică; Să cunoască structura unui plan excursionist; Să descrie documentele necesare în organizarea unei excursii; Să cunoască regulile de organizare a excursiei; Să cunoască tehnici de supravieţuire în diferite situaţii

Tematica generală

1.Întroducere în cursul de TPE;2. Excursia – formă de cunoaştere a lumii înconjurătoare 3. Organizarea excursiei;4. Elaborarea planului excursionist;5. Excursia cu ghid 6. Mijloace de informare turistică;7. Etica şi comportamentul persoanelor implicate în turism;8. Codul Global de Etică în turism;9. Echipamentul turistului ;10.Sfaturi practice în organizarea şi desfăşurarea călătoriilor.

Tematica seminarelor

1.Obiectul de studiul al cursului TPE, Geneza şi evoluţia turismului; 2.Excursia - definire, concepte, Tipuri de excursii; 3. Forme de excursii, Etape în organizarea excursiei, Documente necesare realizării excursiei; 4. Componentele unui plan al excursiei, Schema unei excursii; 5. Definirea ghidului turistic, Calităţi şi atribuţii ale ghidului turistic, Tipologia ghizilor turistici; 6. Harta turistica, Ghidul turistic, Birou de informare turistică; 7.Comportamentul persoanelor implicate în turism: turist, localnici, agenţi economici din turism, Drepturile şi obligaţiile turiştilor, Modele de coduri de etică în întreprinderile de turism; 8. Cadrul juridic al CGET, Principiile CGET; 9. Rucsacul coletiv, Rucsacul individual; 10.Tehnici elementare de supravieţuire, pericole naturale, animale periculoase

Metode de predare

Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice

Bibliografie obligatorie (selectiv)

16. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 17. Miron, Viorel, Turismul rural în Moldova, Editura Ştiinţa, 2002 18. Miron, Viorel. Turismul rural în Moldova. Îndrumar pentru autorităţile publice locale.

Editura Ştiinţa, Chişinău, 2002 19. Turcov, Elena, Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în R. Moldova, Chişinău,

2002 20. Stănciulescu, Gabriela., Lupu, Nicolae., Ţgu, Gabriela, Dicţonar poliglot explicativ de

termeni utilizaţi în turism. Editura All Educational, 1998

21. Mihai, Stefania., Capota, Valentina et all, Organizarea agentiei de turism, Editura CD PRESS, 2007

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 22: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Bazele managementului Codul disciplinei

S.04. O.031 Anul de studiu

II Semestrul II Statutul disciplinei Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru(contact

direct)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 78 102 6 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Noviţchi Liudmila, asistent universitar

Economie şi Management în Afaceri

şi Servicii Obiective: - dezvoltarea managementului ca ştiinţă, factorii de influienţă interni şi externi, funcţiile şi

nivelele manageriale, rolurile manageriale. - dezvoltarea abilităţilor necesare abordării stiinţifice a proceselor de conducere, formulării scopurilor concrete, de a face analize obiective folosind metode sistemice şi situaţionale. - planificarea strategică la întreprindere, deosebirea stilirilor manageriale. - să poată să facă analiza factorilor interni şi externi a organizaţiei, să elaboreze un sistem de informare efectiv pentru întreprindere, să aplice în practică metoda delegării.

Tematica generală 1 Conceptul şi esenţa managementului. 2. Premisele, evoluţia şi şcolile de management. 3. Organizaţia, managerul şi dirijarea orientată spre succes. 4. Mediul intern şi extern al organizaţiei. 5. Comunicarea organizaţională 6.Funcţia de planificare. 7. Funcţia de organizare. 8. Funcţia de coordonare. 9. Funcţia de motivare. 10Funcţia de cont rol. 11. Procesul decizional în management. Modele şi metode de adoptare a deciziilor. 12. Putere, autoritate, stilurile de conducere 13.Managementul conflictelor şi stresul organizaţional. 14. Responsabilitatea socială şi etică. 15.Şedinţele şi discuţiile în management. 16.Managementul resurselor umane.

Tematica seminarelor

1. Esenţa şi semnificaţiile managementului. Evoluţia managementului. Funcţiile managementului. 2. Şcoala clasică universală: principii, merite, limite. Şcoala relaţiilor umane: merite şi critica. Şcoala cantitativă. Şcoala sistemică. Şcoala situaţională. 3. Caracteristicile principale ale organizaţiei Organizaţii formale şi neformale. Rolurile manageriale în organizaţie. 4. Factorii mediului intern al organizaţiei. Mediul ambiant al organizaţiei şi rolul lui în activitatea cu succes a organizaţiei. 5. Comunicarea, noţiunea, proces şi tipologia. Barierele procesului de comunicare. 6. Esenţa şi necesitatea planificării. Importanţa şi caracteristicile planificării strategice. 7. Funcţia de organizare. Structura organizatorică a firmei. Principiile delegării. 8. Funcţia de coordonare. 9. Motivarea: esenţă şi tipurile.Teoriile conceptuale şi procesuale ale motivării. 10. Funcţia de control: Esenţa, funcţiile şi tipurile activităţii de control. Etapele procesului de control. 11. Importanţa deciziilor în management. 12. Relatia: influenţă-putere - autoritate. Stiluri de management

13. Conflictul, esenţa şi cauzele. Dirijarea situaţiei de conflict. Stresul, cauze şi efecte.

14. Responsabilitatea socială a organizaţiei şi etica managerială. Argumente “pro” şi “contra” responsabilităţii sociale. 15. Importanţa şedinţelor în management. Tipuri de şedinţe. Etapele de organizare a şedinţei. 16. Managementul resurselor umane. Echipa (colectivul) de muncă.

Metode de predare Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea, lucrările practice.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Burlacu N., Cojocaru V., Management, Chişinău, ASEM, 2000 2. Burlacu, N., Graur, E., Bazele managementului, Editura ASEM, Chişinău, 2006 3. Nicolescu, O., Verboncu, I. Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001. 4. Petrescu I., MANAGEMENT, Braşov, 1993 5. Verboncu, I., Manageri şi management”, Editura Economică, Bucureşti, 2000 6. Zorleţan, T., Burduş, E., Căprărescu, G., Managementul Organizaţiei, Editura Economică,

Bucureşti, 1999 7. Мескон М., Альберт М., ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, Москва, Дело, 1998

Evaluare Condiţii

Criterii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală (referate, studii de caz individuale)

Forme Examen Formula notei finale 60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală.

Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 23: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Managementul Agenţiei de Turism Cod: S.04.O.032 Anul de studiu

II Semestrul II Statutul disciplinei Fundamentală

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 1 0 90 52 3 Examen Română

Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Mihailuc Olesea, lector Economie şi Management în Afaceri

şi Servicii Obiective: Să cunoască în ce constă structura unei agenţii de turism; Să cunoască principalele funcţii ale

agenţiei de turism; Să cunoască tipologia agenţiilor de turism; Să identifice principalele agenţii de turism la nivel internaţional şi intern; Să descrie activităţile de bază ale: tour-operatorilor şi agenţiilor de turism; Să identifice mijloace de eficientizare a activităţii agenţiilor de turism locale; Să poată soluţiona conflictele cu clienţii, să poată fideliza clientela, să manevreze tehnicile de negociere; Să realizeze un traseu turistic în raionul Cahul; Să întocmească fişa tehnică a unei excursii ; Să aprecieze activitatea agenţiilor de turism în ansamblul său; Să aprecieze situaţia agenţiilor de turism din Rep. Moldova; Să elaboreze un traseu turistic în raionul Cahul

Tematica generală 1. Managementul agenţiei de turism. Noţiuni introductive; 2. Tipologia agenţiilor de turism; 3. Reţelele agenţiilor de turism; 4. Structura tehnică a agenţiilor de turism; 5. Managementul resurselor umane în agenţiile de turism; 6. Ticketing-ul pentru transportul turistic aerian; 7. Ticketing-ul pentru transportul rutier, feroviar şi de apă; 8. Conceperea şi comercializarea produselor turistice; 9. Promovarea produselor turistice; 10. Evaluarea rezultatelor comercializării produselor turistice

Tematica seminarelor 1. Categorii de agenţi economici din turism; Agenţia de turism – principalul intermediar din turism; Cerinţe pentru desfăşurarea activităţii agenţiilor de turism; 2. Apariţia şi dezvoltarea agenţiilor de turism; Scopul şi funcţiile agenţiilor de turism; Tipologia agenţiilor de turism; 3. Tipologia reţelelor de agenţii; Reglementări ale Uniunii Europene în privinţa agenţilor de turism; Criterii de acreditare IATA impuse agenţiilor de turism; 4. Organizarea internă a agenţiei de turism; Furnizorii şi corespondenţii; Documentaţia agenţiei de turism; 5. Personalul agenţiei de turism; Obiecţii şi reclamaţii din partea clienţilor. Rezolvarea conflictelor; Menţinerea legăturilor cu clientul; 6. Documente folosite în serviciile de transport aerian; Motivaţii, avantaje şi dezavantaje ale transportului aerian; Tipuri de curse aeriene de pasageri; 7. Transportul rutier; Transportul feroviar; Ticketing pentru transportul de apă; 8. Crearea ofertei turistice; Elaborarea pachetelor turistice; Strategii de comercializare a produselor turistice; Condiţii de comercializare a produselor turistice; Tehnici de negociere; 9. Modalităţi de promovare a produselor turistice ; Etapele realizării unei broşuri; Realizarea de campanii publicitare; 10. Evaluarea rezultatelor financiare ale comercializării produselor turistice; Evoluţia indicatorilor economico-financiari

Metode de predare Discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie, dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă, problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr 965-IV, din 26 .01.2007 Monitorul Oficial nr.14-17(2001-2004), 2.02.2007 2. Cristureanu, C., Economia şi politica turismului internaţional, Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA, Bucureşti, 1992 3. Emilian, R., Management în servicii, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1995 4. Minciu, R., Baron, P., Neacşu, N., Economia turismului, Universitatea Independentă “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991 5. Minciu, R. Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2000 6. Mihai, Ș., M., Capotă, V., Costea, F., Organizarea agenţiei de turism, CD Presss, Bucureşti, 2007 7. Snak, O., Managementul serviciilor în turism, Academia Romînă de Management, Bucureşti, 1994 8. Stănciulescu, G., Tehnica operaţiunilor de turism, Editura All Educational, Bucureşti, 1998 9. Stănciulescu, G., Managementul operaţiunilor de turism, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 10. Stănciulescu, G., Managementul agenţiei de turism, Editura A.A.E., Bucureşti, 2000 11. http://turism.gov.md/ 12. http://www.world-tourism.org/

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 24: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Integrare economică europeană Cod: U.04.O.033

Anul de

studiu II Semestrul IV

Statutul disciplinei(obligatorie/opţional

ă/facultativă) Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în

semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 1 0 0 38 52 3 Examen Română. Rusă. Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Nedelcu Tatiana, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să descrie etapele integrării economice la nivel mondial. Să identifice etapele integrării

economice în modelul Uniunii Europene. Să relateze evoluţia politicilor comunitare ( comercială, industrială, agricolă, concurenţă, socială, regională)

Să argumenteze rolul Comunităţii Europene în economia Europei. Să argumenteze importanţa şi avantajele cooperării cu Uniunea Europeană . Să elaboreze măsuri de ameliorare a situaţiei economice din ţară pe baza unor modele europene, în mod special pe baza modelor ţărilor recent aderate

Să întocmească un raport asupra cooperării dintre Uniunea Europeană şi R. Moldova. Să propună noi modalităţi de creştere a eficienţei agenţilor economici naţionali pe arena europeană

Tematica generală Formarea Сomunităţii europene. Cadrul intituţional U.E. Concepte cu privire la integrarea economică. Teoriile integrării la nivel mondial. Integrarea economică în cadrul U.E. Piaţa Europeană Comună. Politica comercială comună. Politica industrială şi în domeniul concurenţei Politica Agricolă Comună (P.A.C.). Politica monetară comună. Politica socială şi piaţa muncii în UEPolitica regională a UE. Relaţiile UE cu celelalte zone ale lumii. Strategia U.E. privind lărgirea spre Est. Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu U.E.

Tematica seminarelor

Formarea Сomunităţii europene. Cadrul intituţional U.E. Piaţa Europeană Comună. Politica comercială comună. Politica industrială şi în domeniul concurenţei. Politica Agricolă Comună (P.A.C.). Politica monetară comună. Politica socială şi piaţa muncii în UE. Politica regională a UE Strategia U.E. privind lărgirea spre Est.Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu U.E.

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor:dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor:problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Bîrsan, M., Integrarea economica europeana, Vol. I, Introducere în teorie si practica, Carpatica, Cluj-Napoca, 1995 2. Bîrsan, M., Integrarea economica europeana, Vol. II, Uniunea Europeana - relatii economice cu alte zone, Editura Fundatiei CDIMM, Maramures, 1999 3. Moussis, N., Acces a l’Union Europeenne, Institutions et politiques, EDIT-EUR, 1995 4. David G., Mayes (ed.), The external implications of European integration. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993 5. Emerson, M. and others, One Market, One Money, Oxford University Press, 1992 6. Tsoukalis, L., The New European Economy, Second Revised Edition, Oxford University Press, 1993 7. L.Tsoukalis „Noua economie europeană - revizuită”, Chişinău, 2000; 8. E.Postică. „Economia U.E.”, Chişinău, 2002; 9. L.Coman-Kund. „Construcţia şi extinderea U.E.”, Galaţi, 2005;

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 25: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Mediul european al afacerilor Cod: U.04.O.034

Anul de

studiu II Semestrul IV

Statutul disciplinei(obligatorie/opţional

ă/facultativă) Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în

semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 1 1 0 0 26 34 2 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Nedelcu Tatiana, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să determine principiile de bază ale comportamentului producătorului şi

consumatorului european. Să elaboreze modele de soluţionare a problemelor ce apar la nivel de penetrare pe piaţa europeană ( calitate, standarde, etichetă)

Să elaboreze un proiect pe tematica dorită prin care să propună noi modalităţi de creştere a eficienţei agenţilor economici naţionali pe arena europeană şi mondială

Tematica generală Mediul european al afacerilor. Principalele directive in domeniul concurential. Euro-marketing Modele alternative de organizare a afacerilor. Finanţarea afacerilor. Politica UE privind protecţia consumatorilor. Politica de mediu. Intrarea pe pieţele europene

Tematica seminarelor

Mediul european al afacerilor. Modelul lui porter cu privire la cele 5 forte concurentiale Tehnica PESTLE. Principalele directive in domeniul concurential. Euro-marketing. Cei 5P – descriere si analiza. Modele alternative de organizare a afacerilor. Noile forme de ocupare a fortei de munca Finanţarea afacerilor. Politica UE privind protecţia consumatorilor. Politica de mediu. Intrarea pe pieţele europene

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor:dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor:problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. „Afaceri in mediul european” Liviu Maha, note de curs. Iasi, 2002 2. „Studiu comparativ la mediul antreprenorial”, TACIS, noiembrie, 1999 3. „Drept comunitar”, O. Manolache, Bucureşti, 1998 4. „Drept comunitar material”, O.Ţinca LuminaLex, 2000 5. Tsoukalis, L., The New European Economy, Second Revised Edition, Oxford

University Press, 1993 6. Cecchini, P. (Report), The Economics of 1992: An Assessment of the Potential

Economic Effects of Completing the Internal Market of the European Community, Luxembourg, 1988

7. Borş V., Railean V. – Republica Moldova şi integrarea economică europeană, Chişinău, 2000.

8. Economia mondială, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 2000 9. Guţu I. – Republica Moldova: economia în tranziţie, Chişinău, 1998. 10. Pascariu G.C., - Uniunea Europeană: politici şi pieţe agricole, Bucureşti, 1999. 11. Legislaţia Uniunii Europene

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 26: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Turismul rural Cod: S.04.A.038

Anul de studiu

II Semestrul IV Statutul

isciplinei(obligatorie/opţională/facultativă)

Opţională

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 52 68 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Crestenco Natalia, asistent universitar Economie şi Management în Afaceri

şi Servicii Obiective: să realizeze o caracteristică şi analiză de ansamblu a industriei turistice la nivel naţional şi

internaţional. Totodată să deţină informaţii referitoare la posibilităţile de amplasare pe piaţa turismului rural, modalităţile de prospectare a pieţei, stabilirea corectă a strategiilor, însuşirea unor metode noi de analiză a nişei de piaţă, determinarea eficienţei economice şi sociale a turismului asupra dezvoltării unei ţări;

să schiţeze principiile, valorile şi viziunile asupra turismului rural la nivel internaţional în perspectiva facilitării unei eventualei desfăşurării a activităţilor în domeniu, precum şi specificul managementului resurselor umane în sfera turismului.

Tematica generală Conţinutul turismului rural: esenţă şi particularităţi. Complexitatea fenomenului turistic rural. Amenajarea structurilor de cazare în mediul rural. Analiza pieţei europene a turismului rural. Piaţa pensiunii turistice. Tehnici de organizare a afacerii în cadrul turismului rural. Analiza veniturilor si cheltuielilor pentru lansarea si desfasurarea activitatii unei pensiuni rurale

Tematica seminarelor

Aspecte ale evoluţiei istorice în cadrul turismului rural. Aspecte ale turismului rural în ţările europene. Caracteristica zonelor turistice rurale. Definirea conceptului de turismului rural. Tipuri de produse turistice rurale. Direcţii de amenajare a spaţiilor de cazare. Necesarul de resurse pentru amenajare. Amenajarea spaţiilor exterioare a structurilor de cazare. Prezenţa structurilor de servicii auxiliare. Segmentarea pieţei de consum în turismul rural. Descrierea ofertei standard a unei pensiuni turistice. Piaţa internă şi externă a pensiunii turistice. Tehnologia de deservire a oaspeţilor şi sisteme de oferire a serviciilor de cazare. Tehnici de prestare a serviciilor de alimentare în pensiunile turistice. Organizarea agrementului în mediul rural. Modalităţi de diversificare a serviciilor turistice rurale. Planificarea serviciilor turistice. Prognoza vânzărilor şi cheltuielilor anuale.

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor: dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor: problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Bran, Florina, Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1998, 247p. 2. Bran, Florina, Marin, Dumitru, Simon, Tamara, Turismul rural: modelul european, Editura Economică, Bucureşti, 1997, 176p. 3. Buciuman, Eugen, Economia turismului rural şi a agroturismului, Alba Iulia, 1999 4. Cosmescu, I., Turismul – Fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucureşti, 1998 5. Glăvan V., Strategii de valorificare a potenţialului rural şi de dezvoltare a agroturismului, Ministerul Turismului, 1997 6. Lupu, Nicolae, Hotelul – Economie şi Management - Ediţia a V-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 461 p. 7. Miron, Viorel, Afaceri în turism rural. Amenajarea şi tehnologia deservirii oaspeţilor în pensiunea turistică/Viorel Miron, Marina Miron, Tipografia centrală, Chişinău, 2005, 117p 8. Miron, Viorel, Turismul în ariile naturale din Republica Moldova (ghidul investitorului local)/ Viorel Miron, Veaceslav Guţuţui, Editura “Continental Grup”, Chişinău, 2005, 124p. 9. Nistoreanu, Puiu, Ecoturism şi turism rural, Economică, Bucureşti, 1999

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 27: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Analiza economico-

financiară

Codul disciplinei S.05.O.044 Tipul cursului Obligatoriu

Anul de studii III Semestrul V Numărul de credite

6 credite Numele cadrului didactic:

Demeneţ Angela, lector universitar

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Să determine metodele şi procedeele metodice de analiză a indicatorilor rezultativi. Să descrie metodologia analizei fenomenelor şi proceselor economice şi să relateze

sursele de informaţie necesare pentru efectuarea analizei economice. Să interpreteze corect şi să cuantifice exact fenomenele economice de piaţă

contemporane. Să determine mărimea influenţei factorilor.

La nivel de aplicare: Să aplice corect metodologia analizei în aprecierea activităţii agentului economic. Să determine corect indicii ce caracterizează fenomenul economic dat şi să aprecieze

corect raportul cauzal al fenomenelor analizate. Să determine mărimea influenţei factorilor şi să aprecieze rezultatele obţinute în

urma analizei. Să releveze rezervele de creştere pe plan economic.

La nivel de integrare: Să cunoască şi înţeleagă esenţa fenomenelor şi proceselor economice, legătura

cauzală dintre ele. Să identifice rezervele de creştere pe plan economic a agentului economic. Să stabileasca măsuri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii agentului economic.

Precondiţiile - Să posede cunoştinţe teoretice referitoare la disciplina „Contabilitate financiară"; - Să posede cunoştinţe teoretice referitoare la disciplina "Finanţele întreprinderii"

Conţinutul cursului

Obiectul şi metoda analiza activităţii economico-financiare. Metode şi tehnici ale analizei activităţii economice. Analiza programului de producţie şi comercializare. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane şi a eficienţei utilizării acestora. Analiza asigurării întreprinderii cu mijloace fixe şi a eficienţei utilizării acestora. Analiza aprovizionării şi asigurării întreprinderii cu resurse materiale şi a eficientei utilizării acestora. Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii. Analiza formării şi utilizării profitului. Analiza rentabilităţii. Analiza situaţiei financiare

Literatura recomandată: 1. V. Bălănuţă. Analiza gestionară, ASEM, Chişinău, 2003, 2. C.Stăncscu, A.lşfănescu ,A.Băicuşi. „Analiza economico- financiară”, Bucureşti,Editura Economică, 1996. 3. Standarde Naţionale de Contabilitate 3 „Consumuri şi cheltuieli ale întreprinderii". 4. Contabilitate şi Audit,Nl,1998. y „Contabilitate financiară'\manual(colectiv de autori: coordonator A.Nederiţă, Chişinău;AC AP,2003. 5. D.Mărgulescu, „Analiza economico-financiară a întreprinderii",Tribuna economică, 1994. 6. D.Mărgulescu, G.Vîlceanu „ Analiza economico-financiară", Bucureşti, 1999. 7. Ţole Marin „Analiza economico-financiară a firmei" , Bucureşti, 2000

Савицкая Т. В. „Анализ хозяйственной деятельности предприятия" АПК, Минск 2000 „Новое знание" 2001.

Metodele de predare şi învăţare Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, rezolvarea problemelor.

Limba de predare Română, Rusă

Den. disciplinei Tehnologia serviciilor hoteliere Cod: S.05.O.045

Page 28: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Anul de studiu

III Semestrul V Statutul

isciplinei(obligatorie/opţională/ facultativă)

Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 60 60 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Crestenco Natalia, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: să aducă la cunoştinţa studenţilor informaţia referitoare la categorii de unităţi de cazare,

modalităţile de amenajare a unităţii hoteliere, structurarea posturilor şi funcţiilor în cadrul organigramei, precum şi posibilităţile de activare pe piaţa hotelieră internaţională; să genereze dorinţa de a implementa experienţa pozitivă a unităţilor de cazare internaţionale în

sferele industriei hoteliere naţionale şi regionale, în scopul unei fructuoase colaborări; să înveţe maniera de comportament a personalului de deservire în industrie hotelieră, pentru a fi

capabili să presteze servicii calitative să poata elabora o analiză detaliată a situaţiei industriei hoteliere naţionale.

Tematica generală Introducere în tehnologia serviciilor hoteliere: contextul istoric şi actual al industriei hoteliere, importanţa, caracteristicile şi funcţiile unităţilor de cazare. Structuri hoteliere de primire. Tipuri de organizaţii în industria hotelieră. Organizarea hotelului. Amenajarea tehnologică a hotelurilor. Instalaţiile inginereşti şi utilajul hotelier. Gestiunea resurselor umane în cadrul unităţii hoteliere. Comportamentul personalului unităţii hoteliere. Formele de exploatare a hotelurilor. Piaţa hotelieră din R. Moldova

Tematica seminarelor

Definirea conceptelor cheie de: industria ospitalităţii şi industria serviciilor hoteliere.Contextul istoric şi actual al industriei hoteliere.Importanţa, caracteristicile şi funcţiile unităţilor de cazare hoteliera.Criterii de clasificare a structurilor de primire.Tipuri de organizaţii în industria hotelieră. Elementele structurii organizatorice. Structura organizatorică a hotelului. Tipuri de structuri organizatorice. Concepţii arhitecturale ale construcţiilor hoteliere. Structura spaţiilor în hotel. Legităţi în amenajarea interioară a hotelurilor. Elemente ale decorului hotelier. Tipuri de instalaţii inginereşti şi utilajul hotelier. Utilajul şi inventarul hotelier. Exploatarea tehnică a cladirilor. Particularităţile organizării muncii în industria hotelieră. Determinarea necesităţilor de personal. Recrutarea, selectarea şi angajarea personalului. Evaluarea performanţelor şi formarea profesională. Comportamentul personalului unităţii hoteliere. Hotelurile tip exploatare individuală. Lanţurile hoteliere voluntare. Lanţurile hoteliere integrate. Montajul financiar-juridic. Structuri turistice de cazare din R. Moldova. Probleme tendinţe şi posibilităţi de exploataţie a industriei hoteliere în r. Cahul

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor:dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor:problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

12. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr 965-IV, din 26 .01.2007 Monitorul Oficial nr.14-17(2001-2004), 2.02.2007 13. Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Monitorul Oficial nr. 099 din 06.06.2003 14. Baieşu, Marina, Managementul resurselor umane, ASEM, Chişinău 15. Cristureanu, Cristina, Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2006 16. Cristureanu, Cristina, Tehnica tranzacţiilor internaţionale cu servicii turistice, Editura Economică, Bucureşti, 1997 17. Dionisie, Cristina, Managementul turismului - Structuri de concepţie şi organizare, Editura Junimea Iaşi, 2002, p.18 18. Gârneţ, Slavic, „Structurile turistice de cazare. Probleme şi direcţii de exploataţie în regiunea de Sud a Republicii Moldova” – Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Vol. III, 2007 19. Lupu, Nicolae, Hotelul – Economie şi Management - Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1999 20. Minciu, Rodica, Economia turismului, Ediţia a III-a, Editura URANUS, Bucureşti, 2005, 21. Sandu, Petru, Management în turism şi servicii, Editura Universitara, Suceava 2000

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 29: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Asigurări şi reasigurări

Codul disciplinei S.05.O.046 Tipul cursului De specialitate Anul de studii III Semestrul V

Numărul de credite 4 Numele cadrului didactic

Miron Oxana, lector superior

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

La nivel de cunoştinţe: 1 Să determine obiectul de studiu al asigurărilor şi reasigurărilor 2 Să descrie etapele principale ale încheierii contractului de asigurare 3 Să distingă particularităţile asigurării în diferite domenii Să identifice drepturile şi obligaţiile asiguratului şi asigurătorului Să interpreteze conţinutul teoretic Să explice aplicarea practică a asigurărilor şi reasigurărilor La nivel de aplicare: Să elaboreze asigurări în diferite ramuri ale economiei 1 Să aplice corect noţiunile şi categoriile de asigurări 2 Să aplice corect metode de evaluare a riscurilor 3 Să evalueze exactitatea daunelor produse din cauza riscurilor asigurate La nivel de integrare: 1 Să aprecieze activitatea societăţii de asigurare 2 Să aprecieze situaţia economico-financiară a societăţii de asigurare 3 Să elaboreze prognoze de dezvoltare viitoare a societăţii de asigurare 4 Să gestioneze eficient activitatea financiară a societăţii de asigurare în corespundere cu strategia generală şi politicile financiare adoptate 5 Să încheie contracte de asigurare în diferite domenii 6 Să propună noi modalităţi de asigurare

Precondiţiile Să posede cunoştinţe teoretice referitoare la disciplinele „Teorie economică”, „Finanţele publice”, “Finanţele întreprinderii”.

Conţinutul cursului Asigurarea şi necesitatea asigurării.Dispersia riscului. Forme de protecţie prin asigurare. Mecanismul şi funcţiile asigurării. Riscul în asigurare. Clasificarea riscurilor. Clasificarea asigurărilor.Contractul de asigurare.Principiile pe care se bazează încheierea şi derularea contractului de asigurare. Formareaa contractului de asigurare. Efectele contractului de asigurare.Rolul asigurărilor sociale de stat în viaţa social-politică a statului. Ocrotirea cetăţenilor prin sistemul de pensionare. Indemnizaţiile, ajutoarele şi alte forme de protecţie socială. Asigurările medicale în Republica Moldova. Baza legislativă a asigurărilor medicale obligatorii de stat în Republica Moldova. Asigurarea medicală facultativă. şi deosebirile principale dintre asigurarea facultativă şi obligatorie Compania Naţională de Asigurări Medicale de Stat.

Literatura recomandată

Constantin Eţco, Iurie Malanciuc, Asigurările de sănătate şi particularităţile expertizei medicale, Chişinău 2004

Marinica Dobrin. Asigurări şi reasigurări – Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti 2000

Violeta Ciurel. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale, Editura ALL Back 2000

Gh. D. Bistriceanu, Fl. Bercea, E. Macovei, Dicţionar de asigurări, Chişinău Logos, 1993;

Mihai Trofim. Finanţe publice. Editura EPIGRAF, Chişinău, 2001 Metodele de predare Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică,

problematizarea. Metodele de evaluare Evaluarea curentă – 60 % din nota finală (participarea la dezbateri şi elaborarea unor

lucrări la seminar, două evaluări obligatorii) Evaluarea finală – 40 % din nota finală (rezolvarea unui test)

Limba de predare Româna - rusă

Page 30: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Turismul Internaţional Cod: S.05.A.048

Anul de studiu

III Semestrul I Statutul disciplinei Fundamentală

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 1 1 0 120 60 4 Examen Română

Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Mihailuc Olesea, lector Economie şi Management în Afaceri şi

Servicii

Obiective: Să cunoască etapele evoluţiei industriei turistice; Să identifice principalele organizaţii implicate în managementul turismului internaţional; Să determine principalii factori de influenţă asupra dezvoltării turismului; Să cunoască principalele bazine ale cererii şi ofertei turistice; Să cunoască despre modurile de formare în timp şi spaţiu a fluxurilor turistice; Să descrie principalele produse turistice de pe piaţa turistică internaţională; Să cunoască evoluţia fluxurilor turistice din Rep. Moldova; Să poată analiza piaţa turistică a unei ţări; Să elaboreze măsuri de ameliorare a industriei turistice din ţară; Să elaboreze un proiect cu descrierea amănunţită a unei ţări din punct de vedere a dezvoltării turismului.

Tematica generală 1. Turismul în circuitul economic mondial; 2. Organizarea şi conducerea turismului la nivel internaţional; 3. Circulaţia turistică internaţională; 4. Piaţa mondială a turismului; 5. Produse turistice reprezentative pieţei turistice internaţionale; 6. Relaţii contractuale în turismul internaţional; 7. Securitatea şi protecţia consumatorului în turismul internaţional; 8. Managementul turismului durabil; 9. Amenajarea turistică teritorială; 10. Tendinţe ale turismului european şi mondial; 11. Destinaţii etalon în turismul mondial; 12. Republica Moldova în circuitul turistic internaţional.

Tematica seminarelor 1. Evoluţia turismului de la începuturi pînă în prezent;Turismul şi dezvoltarea economico-socială; Factorii care influenţează activitatea turistică internaţională; Dimensiunea socio-culturală a turismului internaţional; 2. Organizaţii internaţionale din domeniul turismului; Organizaţia Mondială a Turismului; Comisia Europeană pentru Turism şi alte organizaţii; Relaţii de cooperare economică internaţională între participanţii la activitatea turistică; 3. Fluxurile turistice internaţionale; Motivaţii pentru realizarea călătoriilor turistice internaţionale; Mecanismul de formare a fluxurilor turistice; Formarea, în spaţiu, a fluxurilor turistice internaţionale; Formarea, în timp, a fluxurilor turistice internaţionale; 4. Particularităţile pieţei turistice internaţionale; Cererea de turism internaţional; Oferta de turism internaţional; 5. Turismul de afaceri; Turismul cultural; Turismul de sănătate; Ecoturismul; Turismul rural; Parcurile tematice; Turismul de aventură; Turismul ”New Age”; Turismul educaţional; Noile produse turistice; Dark tourism (Turismul negru); Pop – culture tourism (Turismul pop – cultural); Turismul experimental; 6. Relaţii contractuale în tranzacţiile turistice internaţionale; Contractul internaţional de cooperare turistică; 7. Demonstrarea identităţii; Protecţia sanitară; Securitatea transportului; Protecţia în timpul vizitelor; Protecţia în edificiile publice; Protecţia în mijloacele de cazare; 8. Relaţia „turism-mediu” - un indicator constant al dezvoltării turistice; Dezvoltarea turismului la diferite nivele; 9. Conceptul de amenajare turistică. Importanţă şi evoluţie; Particularităţi generale şi strategii de amenajare turistică; Principii de amenajare turistică; 10. Contextul extern al turismului; Tendinţele privind consumatorii de produse turistice; Produsele turistice şi marketingul; 11. Destinaţii etalon în Europa; Destinaţii etalon în America de Nord; Destinaţii turistice noi, exotice, de pionierat, arii protejate; 12. Principalele forme de turism practicate în Rep. Moldova; Principalii indicatori ai activităţii turistice; Evoluţia circulaţiei turistice în Rep. Moldova pe perioada anilor 2008-2010.

Metode de predare Discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie, dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă, problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr 965-IV, din 26 .01.2007 Monitorul Oficial nr.14-17(2001-2004), 2.02.2007. 2. Cristureanu, C., Economia şi politica turismului internaţional, Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA, Bucureşti, 1992. 3. Cristureanu, C., Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, Bucureşti, 2006. 4. Dinu, M., Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002. 5. Glăvan, V., Resurse turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti, 2000. 6. Minciu, R., Baron, P., Neacşu, N., Economia turismului, Universitatea Independentă “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991. 7. Minciu, R., Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2000. 8. Neacşu, N., Turismul şi dezvoltarea durabilă, Bucureşti, Editura Expert, 2000. 9. Nistoreanu, P., Management în turism şi servicii, Bucureşti, Editura ASE, 2005. 10. Snak, O., Managementul serviciilor în turism, Academia Română de Management, Bucureşti, 1994. 11. Snak, O., Economia şi organizarea turismului, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1975. 12. Turcov, E., Direcţii de dezvoltare şi promovarea a turismului în Republica Moldova, A.S.E.M., Chişinău, 2002 13. http://unwto.org/en 14. http://turism.gov.md/

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea

Page 31: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Den. disciplinei Marketing în Turism Cod: S.05.A.050 Anul de studiu

III Semestrul I Statutul disciplinei Fundamentală

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 1 1 0 120 60 4 Examen Română

Titularul disiplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Mihailuc Olesea, lector Economie şi Management în Afaceri şi

Servicii Obiective: Să cunoască importanţa şi funcţiile marketingului; Să identifice principalele trăsături specifice ale

marketingului în servicii; Să determine principalii factori de influenţă ale mediului asupra întreprinderii turistice; Să cunoască principalele metode ale cercetărilor de marketing; Să cunoască despre procesul de luare a deciziei de cumpărare a consumatorului; Să descrie principalele elemente ale mixului de marketing, specificul lor în turism; Să analizeze micro şi macromediul unei întreprinderi de turism din ţară; Să analizeze elementele mixului de marketing a unei întreprinderi din turism; Să elaboreze un traseu turistic; Să întocmească fişa tehnică a unui traseu turistic; Să promoveze un produs turistic; Să propună măsuri eficiente pentru activitatea de marketing a agenţiilor de turism locale.

Tematica generală 1. Marketingul turistic – concept, evoluţie, funcţii; 2. Particularităţile de conţinut al marketingului serviciilor; 3. Mediul de marketing al întreprinderii; 4. Studierea pieţei turistice; 5. Cercetări de marketing; 6. Comportamentul consumatorului de servicii turistice; 7. Politica de produs – element al mixului de marketing turistic; 8. Politica de preţuri şi tarife în turism; 9. Politica de distribuţie în turism; 10. Politica de promovare – element al mixului de marketing.

Tematica seminarelor 1. Conceptul şi evoluţia marketingului turistic; Funcţiile marketingului în turism; 2. Locul marketingului turistic în marketingul serviciilor; Caracteristicile şi tipologia serviciilor; 3. Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii; Micromediul de marketing şi factorii care îl formează; Macromediul de marketing al întreprinderii şi factorii care îl formează; Tipologia marketingului; 4. Studierea ofertei turistice; Cercetarea cererii turistice; 5. Modalităţi de abordare a studiului de piaţă şi de culegere a informaţiilor; Metode şi tehnici de cercetare în marketing; Ancheta; Observarea ca metodă de cercetare în marketing; 6. Comportamentul consumatorului - concept şi necesitate; Factori ce inflenţează comportamentul de cumpărare; Procesul de luare a deciziei de cumpărare; Tipologia consumatorilor de servicii turistice; Consumatorul organizaţional de servicii turistice; Caracteristici comportamentale a „noului” consumator; 7. Conceptul şi elementele mixului de marketing în turism; Conceptul de produs turistic şi caracteristicile produsului turistic; Tipologia produselor turistice; Gama de produse turistice; Ciclul de viaţă al produsului turistic; Procesul de creaţie a unui nou produs turistic; 8. Conceptul şi factori ce influenţează deciziile de preţ în turism; Tehnici de stabilire a preţurilor şi tarifelor; Strategii de preţuri; Specificitatea politicii de preţuri şi tarife în turism; 9. Canalul de distribuţie – concept, conţinut şi funcţii; Tipologia canalelor de distribuţie; Proiectarea unui canal de distribuţie; Strategii de distribuţie; 10. Obiectivele şi particularităţile politicii de promovare; Conţinutul şi procedura elaborării politicii de promovare; Informarea publicului; Căi de informare; Relaţii cu publicul; Reclama turistică; Promovarea vînzărilor şi vînzarea personală

Metode de predare Discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie, dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă, problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Balaure, V., Marketing, Uranus, Bucureşti, 2000. 2. Cristureanu, C., Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, Bucureşti, 2006. 3. Gherasim, T., Gherasim, D., Marketing turistic, Economica, Bucureşti, 1999. 4. Juganaru, M., Teorie şi practică în cercetarea de marketing, Expert, Bucureşti, 1998. 5. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders J., Wong, V., Principiile marketingului, Teora, Bucureşti, 1998. 6. Minciu, R., Baron, P., Neacşu, N., Economia turismului, Universitatea Independentă “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991. 7. Minciu, R., Economia turismului, Uranus, Bucureşti, 2000. 8. Nicolescu, E., Marketingul în turism, Sport-Turism, Bucureşti, 1975. 9. Nistoreanu, P., Management în turism şi servicii, Bucureşti, ASE, 2005. 10. Olteanu V., Cetina I., Marketingul serviciilor, Marketer-Expert, Bucureşti, 1994. 11. Snak, O., Managementul serviciilor în turism, Academia Română de Management, Bucureşti, 1994. 12. Snak, O., Economia şi organizarea turismului, Bucureşti, Sport-Turism, 1975. 13. Stănciulescu, G., Marketingul servicilor, A.S.E., Bucureşti, 2004

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 32: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Relaţii Economice Internaţionale Cod: S.06.O.056

Anul de

studiu III Semestrul IV

Statutul disciplinei(obligatorie)

Obligatorie

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în

semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 3 3 0 0 56 64 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Mocanu Natalia: asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: - Dezvoltarea şi stimularea logicei pentru, a lua decizii concrete ,reale şi rapide ceea ce

ţine de domeniul relaţiilor economice intrenaţionale. - Însuşirea cursului propus ajută înţelegerea cît mai concretă a disciplinei relaţii

economice internaţionale , care au relevanţă pentru sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor celor aflaţi în proces de formare profesională, dar şi asupra celor care doresc să se orienteze profesional în acest domeniu extrem de important prin perspectivele pe care le oferă în carieră.

Tematica generală

1.Aspectele teoretice şi metodologice ale relaţiilor economice externe 2.Relaţiile economice internaţionale. Specificul şi cadrul manifestării lor. 3. Republica Moldova în cadrul Relaţiilor economice externe. Situaţia actuală şi perspectivele. 4.Condiţiile principale şi factorii de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale. 5.Comerţul Mondial .Politicele comerciale internaţionale. 6.Cooperarea Tehnico-economică internaţională. 7.Integrarea internaţională ,esenţa, premisele, obiectivele economice,sociale şi politice. 8.Circulaţia internaţională a capitalului. Esenţa mecanismului şi formele a unor indicator. 9. Formarea preţurilor în comerţul mondial; principiile, particularităţile,practica. 10. Pieţile valutar-monetare internaţionale şi instituţiile financiar- creditare. 11. Locul şi rolul organizaţiilor financiar şi bancare în sistemul relaţiilor economice internaţionale.

Tematica seminarelor

1.Aspectele teoretice şi metodologice ale relaţiilor economice externe. 2. Relaţiile economice internaţionale. Specificul şi cadrul manifestării lor. 3. Republica Moldova în cadrul Relaţiilor economice externe. Situaţia actuală şi perspectivele. 4. Condiţiile principale şi factorii de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale. 5. Comerţul Mondial .Politicele comerciale internaţionale. 6.Cooperarea Tehnico-economică internaţională. 7.Integrarea internaţională ,esenţa, premisele, obiectivele economice,sociale şi politice. 8. Circulaţia internaţională a capitalului. Esenţa mecanismului şi formele a unor indicator. 9. Formarea preţurilor în comerţul mondial; principiile,particularităţile,practica.10. Pieţile valutar-monetare internaţionale şi instituţiile financiar- creditare. 11. Locul şi rolul organizaţiilor financiar şi bancare în sistemul relaţiilor economice internaţionale.

Metode de predare

Expunere, explicaţie, prelegere, conversaţii, lectură explicativă, observaţii, experiment, demonstraţii, lucrări practice, metodă mixtă, cercetări, analiza cazurilor propuse în cadrul seminarelor, propunerea lucrului individual studenţilor (la dorinţă ).

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. I. Galajul „Programă analitică recomandări metodologice şi planificarea disciplinei Economia mondială ” Chişinău 1995 2. I. Galajul „Programă analitică recomandări metodologice şi planificarea disciplinei Relaţii Economice Internaţionale ” Chişinău 1994 3. L. Stereanu „Economia Mondială ” 1992 Bucureşti

Evaluare Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 33: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Tehnologia serviciilor de restauraţie şi transport Cod: S.06.O.057 Anul

de studiu

III Semestrul II Statutul disciplinei Curs obligator

Numărul orelor pe săptămână

Total ore contact direct (P,S,L,Pract)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 5 5 0 0 56 64 4 Examen Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Noni Ludmila, lector universitar, Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: Să cunoască şi să diferenţieze tipurile de structuri de AP ; cunoască modalităţile de servire

şi inventarul necesar; cunoască asocierea produselor culinare cu băuturile; descrie specificul diferitor evenimente organizate în structurile de AP; identifice tipurile de personal din AP şi atribuţiile acestora

Tematica generală

1.Aspecte introductive în Tehnologia Serviciilor de Restauraţie; 2.Tipologia unităţilor de alimentaţie publică; 3. Amenajarea tehnologică a unui restaurant; 4. Dotarea saloanelor cu mobilier şi inventar de serviciu; 5. Organizarea şi activitatea sectorului de servire; 6. Întocmirea listelor şi alcătuirea meniurilor;7. Organizarea muncii personalului din unităţile de alimentaţie publică; 8. Servirea preparatelor culinare, produse de patiserie-cofetărie şi a băuturilor în salonul de restaurant; 9. Organizarea şi efectuarea servirii în acţiuni de protocol şi mese festive; 10. Preferinţe culinare ale turiştilor străini şi tehnica servirii acestora.

Tematica seminarelor

1.Istoricul apariţiei structurilor de alimentaţie publică (AP). Definirea, funcţiile şi particularităţile AP, Legătura AP – Turism, Tendinţele specifice activităţii restaurantelor din Republica Moldova , Aspecte juridice ale AP în Moldova; 2.Tipurile de unităţi cu caracter social, Tipurile de unităţi cu caracter comercial, Criterii de clasificare a restaurantelor; 3.Amplasarea unui restaurant, Construcţia şi instalaţiile, Organizarea interioară a activităţii într-un restaurant; 4.Echipamentele din dotarea restaurantelor, Inventarul pentru servire şi inventarul divers; 5.Operaţiuni de aranjare a salonului de servire, Etapele serviciului de alimentaţie, Tipurile de servire a clienţilor, Reguli generale pentru respectarea serviciului în restaurant; 6.Definirea noţiunii de ”meniu”, Reguli necesare în proiectarea listei de meniu, Tipologia meniurilor; 7. Caracteristicile muncii în unităţile de AP, Cerinţe faţă de personal, Funcţiile şi meseriile din restaurante; 8.Reguli privind servirea principalelor grupe de produse de patiserie-cofetărie, Etape în servirea băuturilor , Asocierea băuturilor cu diferite preparate culinare şi produse de patiserie – cofetărie; 10.Etapele organizării unei mese festive, Coctail-ul şi recepţia, Cupa de şampanie, Aperitivul, Dejunurile şi dineurile, Mesele festive pentru diverse sărbători:revelionul, mese pentru copii; 10.Turiştii ruşi şi polonezi, Turiştii americani şi englezi, Turiştii bulgari, Turiştii germani şi austrieci, Turiştii francezi şi belgieni, Turiştii nordici, Turiştii chinezi şi coreeni

Metode de predare

Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Florea Constantin, Bugan Marian, Maître d’Hotel, Gemma Print, Bucureşti 2003,272 p. 2. Florea Constantin, Manualul practic al ospătarului, Bucureşti 2006, 250 p. 3. Berechet Gabriela, Manualul practic al bucătarului , Bucureşti 2006, 249p. 4. Stănciulescu Gabriela, Tehnica operaţiunilor de turism, Editura ALL Educational, 1998 5. Negru Ruxanda, Perfecţionarea sistemului de management în restaurante, www.cnaa.md 6. Miron Viorel. Turismul rural în Moldova. Îndrumar pentru autorităţile publice locale. Editura

Ştiinţa, Chişinău, 2002, 116 p.

7. Stănciulescu Gabriela., Lupu, Nicolae., Ţigu, Gabriela, Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism. Editura All Educational, 1998, 327 p.

Evaluare Condiţii de admitere

Frecventarea cursului; participarea la seminare; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală; susţinerea evaluărilor curente.

Criterii de apreciere

Gradul de însuşire a subiectelor cursului, relevanţa răspunsului, utilizarea exemplelor din practică.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 34: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Managementul serviciilor hoteliere Cod: S.06.A.060

Anul de studiu

III Semestrul VI Statutul

disciplinei(obligatorie/opţională/ facultativă)

Opţională

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 0 0 56 64 4 Examen Română. Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Crestenco Natalia, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servicii Obiective: să aducă la cunoştinţa studenţilor informaţia referitoare la elaborarea studiului de fezabilitate,

cercetare a mediului de activitate a unităţi de cazare, să stabilească principiile de exploatare a hotelului, să stabilească politica de realizare a funcţiei de comercializare a serviciilor hoteliere; să genereze dorinţa de a implementa experienţa pozitivă a unităţilor de cazare internaţionale în sferele industriei hoteliere naţionale şi regionale, în scopul unei fructuoase colaborări; să înveţe sistemul de gestiune economico-financiară şi să organizeze departamentul administrativ-financiar al hotelului; să poata elabora o analiză sau o evaluare a hotelului pe piaţa locală, naţională şi internaţională, din punct de vedere al fiabilităţii.

Tematica generală Premisele şi elaborarea studiului de fezabilitate. Mediul extern şi intern al întreprinderii hoteliere. Principiile de exploatare a departamentelor operaţionale în cadrul unităţii hoteliere. Comercializarea serviciilor hoteliere. Stabilirea preţurilor şi tarifelor. Serviciul marketing-vînzări. Rezervarea şi sisteme de rezervare. Mijloace de plată utilizate în hotelărie. Gestiunea economico – financiară a întreprinderii hoteliere. Organizarea departamentului administrativ şi financiar. Evaluarea unităţilor hoteliere

Tematica seminarelor

Studiul de piaţă. Principalii indicatori de gestiune. Studiul de fezabilitate propriu-zis. Rentabiliatea previzionala. Clientela. Oferta unităţilor cu activitate hotelieră. Tipuri de structuri de primire şi restauraţie. Norme de clasificare Clasificarea pe categorii de încadrare şi organizaţiile patronale şi profesionale. Componentele mediului intern al întreprinderii hoteliere. Principii de organizare a hotelului şi organigrama întreprinderii hoteliere. Organizarea serviciului de front-office. Organizarea serviciului de etaj. Alte departamente operaţionale. Conceptul de politică de preţ în industria hotelieră. Tehnici de stabilire a tarifului de cameră. Previziunea bugetului operaţional. Mijloace de comunicaţie promoţională. Activitatea de vînzare. Fişierul clienţilor. Funcţia comercială a lanţului hotelier. Rezervarea şi sisteme de rezervare. Mijloacele de plată. Serviciul aprovizionare. Serviciul contabilitate. Controlul intern. Analiza-diagnostic a unităţi hoteliere. Evaluarea fondului de comerţ şi patrimoniului imobiliar. Metode de evaluare globală

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor:dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor:problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Monitorul Oficial nr. 099 din 06.06.2003

2. Albert J., Conception et organisation dune chaîne hôtelière intégrée, Ordre des Experts Comptables et des

Comptables Agréés, 1986

3. Clair F., Savoye G., Secheresse J., Lhôtellerie –Guide tehnique, juridique et réglementaire, Edition du

Moniteur des travaux publics et du bâtiment, hors serie, Paris, 1992 4. Froidevaux J., F. Trachsel, Le réception d'hôtel, Lausennen, 1976 5. Kehrer A., Marketing fiir Tourismus und Hotellerie, seminar, Bucureşti, 1994 6. Lupu N., Hotelul. Economie şi management, Ediţia a V-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 7. Milner D., Controlling, seminar organizat de Tourism Brain Trust Austria şi A.H.R., Bucureşti, 1994 8. Notarstefano C., Les moyens de paiement dans le tourisme – Le cas des cartes de paiement et de credit, Centre des Hautes Etudes Touristiques, Aix-en-Provence, 1994

9. Renault J.N., Reprendre une entreprise hôtelière, Conseil en Reprise et Cession dEntreprises, 1989 10. Sastre C., Les procédures internes dans l'hôtellerie, Université de Droit, d'Economie et des sciences d'Aix – Marseille, 1980 11. Stan S.V., Metode şi uzanţe de evaluare a întreprinderilor, Editura Teora, Bucureşti, 1996

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Examen (scris) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 35: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Specialitatea 363.1 Business şi

administrare 812.1. Turism

Den. disciplinei Limba română

/alolingvi/

Codul disciplinei G.01.O.077 Tipul cursului Obligatoriu Anul de studiu I Semestrul I

Numărul de credite 2 credite Numele cadrului didactic M. Verşina, lector Obiectivele cursului exprimate în finalităţi

a. la nivel de cunoaştere: să definească normele de utilizare a limbii române; să identifice structurile gramaticale adecvate situaţiei; să distingă informaţia-cheie dintr-un mesaj; să reproducă sensul global al unui mesaj la prima audiţie; să interpeteze mesajul audiat; să reproducă mesaje receptate de la diverşi emiţători;

b. la nivel de aplicare: să aplice în plan funcţional materia gramaticală nouă; să utilizeze în contexte noi unităţile lexicale, modelele de vorbire asimilate; să dialogheze în limba română la diverse teme; să traducă informaţia audiată în situaţii noi de comunicare; să organizeze în scris unele mesaje şi modele ale stilului oficial-

administrativ ; să argumenteze idei, concluzii, atitudini, propuneri.

c. la nivel de integrare: să realizeze texte în diferite situaţii comunicative ; să producă un text pe marginea unei teme propuse; să elaboreze diferite tipuri de compunere; să recomande soluţii pentru diferite situaţii de problemă.

Precondiţii Să posede cunoştinţe referitoare la cursul liceal ; să posede un vocabular activ pentru a putea dialoga în limba română.

Conţinutul cursului Teme de conversaţie : Daţi-mi voie să mă prezint. Curiculum Vitae. Familia. Arborele familiei. Rădăcinile cresc în hume, şi de acolo ne tragem şi noi. Despărţirea te face să iubeşti întoarcerea”. Legenda celor patru anotimpuri. Rapsodii autumnale. Sărbătorile de iarnă: tradiţii şi obiceiuri. Sărbători laice şi religioase. Teme gramaticale : Pronumele personale şi de politeţe. Genul substantivelor. Articolul nehotărît şi nehotărît al substantivelor. Sinonime. Cîmpul lexical. Modurile verbului. . Numerale cardinale şi ordinale. Gradele de comparaţie ale adjectivelor.

Bibliografie 1. Bărbuţă Ion, Tatiana Callo ş.a. Limba care ne uneşte. Chişinău, 2003 2. Bondarenco N. Limba română pentru şcolile alolingve. Chişinău, 2001. 3. Cazacu Lidia. Învăţăm limba română. Curs intensiv.- Chişinău, 1992. 4. Limba care ne uneşte. Caiet de exerciţii, nivelul I. Chişinău, 2004. 5. Pop Liliana. Româna cu sau fără professor. –Cluj, 2000.

Metode de predare şi învăţare

Conversaţia, explicaţia, lucrul în grup, dezbaterea, lucrul individual, dialogul etc.

Metode de evaluare Evaluare curentă – 60%(seminarii, teme de conversaţie, teste, memorizarea unor texte, poezii ) ; Evaluarea finală – 40% din nota finală (rezolvarea unui test)

Limba de predare Limba română

Page 36: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Protecţia muncii Cod: S.01.L.078 Anul de studiu

I Semestrul I Statutul disciplinei De specialitate

Numărul orelor pe săptămînă

Total ore în semestru(contact

direct)

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 1 1 - - 30 30 2 Verificare Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Dunas Tudor, lector superior Informatică Obiective 1. Documentarea cu legislaţia, standardele, actele normative, regulile, instrucţiunile

de protecţie a muncii; 2. Asigurarea celor mai bune condiţii de muncă a angajaţilor ; 3. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 4. Ameliorarea permanentă a condiţiilor în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea; 5. Asigurarea vieţii şi integrităţii anato-funcţionale a omului în procesul muncii.

Tematica generală 1. Generalizări referitor la disciplina de studii. Bazele naturale ştiinţifice de protecţie a muncii

2. dirijarea lucrărilor de protecţie a muncii. Obligaţiile în domeniul protecţiei muncii 3. organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii 4. Sanitaria industrială şi igiena muncii 5. Caracteristicile condiţiilor metodologice la locurile de muncă. Încălzirea şi

ventilaţia încăperilor 6. Iluminatorul de protecţie. Protecţia de zgomot şi contra variaţilor 7. Tehnica securităţii. Măsurile de lichidare a traumatismului de producţie

Securitatea electrică şi protecţia împotriva incendiilor Tematica seminarelor

1. Studierea Legii Republicii Moldova cu privire la Protecţia Muncii. Dispoziţii generale.

2. Garanţiile în exercitarea dreptului angajaţilor la Protecţia Muncii 3. Conducerea protecţiei muncii 4. Asigurarea Tehnico – Organizatorică şi financiară a protecţiei muncii 5. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei pentru încălcarea ei 6. Studierea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă 7. Dispoziţii generale. Definirea şi clasificarea accidentelor de muncă. Comunicarea

accidentelor de muncă. 8. Cercetarea accidentelor de muncă. Dispoziţii finale. 9. Acordarea primului ajutor la traume de producţie: la arsuri termice; la

electrotraume; la insolaţii; traumatismul prin frig; la intocsicaţii Metode de predare Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică,

problematizare. Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. Bruşenţev F., Ohrana truda, Moscova, Colos, 1981. 2. Caloşin A.I., Ohrana Truda, Moscova, Agropromiydat, 1991. 3. Ţiclea A., Protecţia muncii în România, Bucureşti, Lumina Lex, 1997 4. Ghid de protecţie a muncii, V.I şi V.II, Chişinău, Protecţia muncii, 1995. 5. Lăcustă Ion, Practicum la protecţia muncii, Chişinău, 1996 6. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia muncii, Chişinău, 1992. 7. Codul muncii al Republicii Moldova, Chişinău, 1994.

Evaluare Condiţii Criterii Prezenţa obligatorie

Forme Verificare Formula notei finale 60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală.

Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 37: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei Limbaje de programare şi baze de date Cod: S.02.L.079 Anul de studiu

I Semestrul II Statutul disciplinei Opţional

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de

credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. - - 2 - 60 32 2 Verificare Română /Rusă

Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra Oleacov Constantin, lector superior Informatica

Obiective 1. Introducerea principalelor noţiuni şi definiţii din domeniul informaticii; 2. Dezvoltarea vocabularului informatic; 3. Formarea unui mod de gândire logică adaptat utilizării eficiente a calculatorului

personal; 4. Înţelegerea şi utilizarea în activităţi a structurilor de date; concordanţa cu

obiectivele specializării; 5. Obţinerea cunoştinţelor de bază necesare unor specialităţi din domeniul de

activitate şi construirea unui cumul de informaţii utilizabile la viitoarele activităţi informatice (crearea şi formatarea documentelor, programelor, proiecte informaţionale cu caracter economic.

Tematica generală 1. Noţiuni introductive despre programe. Etapele de realizare a unui program. Mediul de programare Turbo Pascal.

2. Sintaxa programelor Pascal. Vocabularul şi cuvintele. Tipuri standard de date. 3. Instrucţiuni de bază. Instrucţiuni de citire/scriere, instrucţiunea de atribuire.

Secvenţa de instrucţiuni. Expresii booleene, instrucţiunea IF. Ciclurile REPEAT şi WHILE. Cicluri FOR. Folosirea contorului.

4. Declaraţii de tip, tipul subdomeniu, tipul tablou. Tipul real. Prelucrări combinate 5. Tipurile CHAR şi STRING. Tipul înregistrare RECORD. Fişiere 6. Subprograme. Execuţia procedurii 7. Prelucrarea datelor. Crearea relaţiilor dintre tabele. Modificarea înregistrărilor în

tabele. Tipuri de date. Alcătuirea câmpurilor cu listă derulantă. Câmpuri-cheie primară, crearea lor.

8. Rapoarte. Crearea raportului. Crearea etichetelor poştale. 9. Executarea calculelor în interogare 10. Noţiuni generale despre formulare. Crearea formularelor. Lucrul în rgimul de

proiectare. 11. Prelucrarea formularelor. Crearea elementelor de control. 12. Subformulare. Crearea subformularelor. 13. Interogările şi utilizarea lor. Tipuri de interogări. Crearea interogărilor de

selectare. Modificarea interogării Metode de predare 1. Conversaţii, discuţii., Analiză, Aplicare Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. I. Bolun, I. Covalenco. Bazele informaticii aplicate, ASEM, Chişinău, 2000. 2. G. Vasilachi şi a. Windows, Word, Excel, Access, CNTI, Chişinău, 2000. 3. M. Burlacu şi a. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS Access, material

didactic, ASEM, Chişinău, 2000., Chişinău, 2000. 4. S. Gluşacov, A. Sureadnîi. Personalinîi computer, nastolinaia cniga polizovatelea,

Folio, Harikov, 2002. 5. Eugenia Kalisz, Irina Athanasiu, Valentin Cristea. Iniţiere în Turbo Pascal, Teora,

Bucureşti, 1998. Evaluare Condiţii Prezenţa obligatorie

Criterii Exprimări exacte, concrete, capacităţi de elaborare a algoritmilor. Deprinderi ale aplicării cunoştinţelor

Forme Verificare Formula notei finale

Notă la verificare

Page 38: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;

Den. disciplinei

Istoria doctrinelor economice Cod: S.03.L.080

Anul de

studiu II Semestrul III

Statutul disciplinei(obligatorie/opţional

ă/facultativă) Libera alegere

Numărul orelor pe săptămână

Total ore în

semestru

Total ore activitate

individuală

Număr de credite

Tipul de evaluare Limba de predare

C S L Pr. 2 2 60 60 4 Verificare Română Titularul disciplinei

Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele Catedra

Moraru Tatiana, asistent universitar Economie şi Management în

Afaceri şi Servici Obiective: Cunoaşterea aspectelor fundamentale ale formării ştiinţei economice şi ale progreselor

ei, precum şi a ideilor care au schimbat modul de gîndire şi mersul omenirii ; Studierea unor autori de mari teorii şi doctrine economice şi laureaţii Premiului Nobel

pentru Economie, cu scopul formării unui mod economic de gîndire ; Evidenţierea interferenţelor dintre teoria economică şi politicile economice inclusiv ale

concluziilor ce se deduc pentru ştiinţa economică Tematica generală

I. Obiectul de studiu. Mercantilismul; II. Fiziocraţii; III. Doctrina liberalismului economic; IV. Naţionalismul economic; V. Doctrina economică socialistă ; VI. Doctrina neoclasică; VII. Instituţionalismul ; VIII. Keynesismul; IX. Neokeynesismul; X. Neoliberalismul; XI. Gîndirea economică de la începuturi pînă în 1918; XII. Gîndirea economică romanească în perioada interbelică. Caracterul doctrinei perioadei de tranziţie la economia de piaţă.

Tematica seminarelor

I. Obiectul de studiu. Mercantilismul; II. Fiziocraţii; III. Doctrina liberalismului economic; IV. Naţionalismul economic; V. Doctrina economică socialistă ; VI. Doctrina neoclasică; VII. Instituţionalismul ; VIII. Keynesismul; IX. Neokeynesismul; X. Neoliberalismul; XI. Gîndirea economică de la începuturi pînă în 1918; XII. Gîndirea economică romanească în perioada interbelică. Caracterul doctrinei perioadei de tranziţie la economia de piaţă.

Metode de predare

1. Centrate pe acţiunea profesorului (expozitive):discurs, prelegere, descriere, demonstraţie, explicaţie. 2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a studenţilor: dialog didactic argumentat, conversaţie euristică, discuţie colectivă. 3. Centrate, cu precădere, pe acţiunea studenţilor: problematizarea, munca în grup, studiu de caz, feed – backul, jocul de rol, argumentarea şi contra-argumentarea etc.

Bibliografie obligatorie (selectiv)

1. D. Moldovanu, Doctrine economice, Editura Arc 2003; 2. A. Blanovschi, Doctrine economice, Chişinău 2004; 3. M.Todosia, Doctrine economice, Iaşi 1992; 4. E.Făuraş, Analiza doctrinelor economice prin prisma întrebărilor de control,

Chişinău, 1994 5. Andrei Blanovschi, Teoriile valoare muncă şi valoare utilitate, Chişinău 1998; 6. K. Marx ,,Capitalul”în Opere alese, vol I, II, III, Chişinău 1997; 7. J. Galbraith ,,Ştiinţa economică şi interesul public”, Bucureşti 1982; 8. M. Manoilescu ,,Forţele naţionale productive şi comerţul exterior” Bucureşti 1986

Evaluare Condiţii Frecvenţă; elaborarea unor lucrări de seminar; participarea la dezbateri la seminar; realizarea lucrărilor propuse pentru activitatea individuală

Criterii Calitatea şi claritatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării. Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate.

Forme Verificare (oral) Formula notei finale

60% evaluarea curentă, 40% evaluarea finală. Nota evaluării curente va include: prezenţa la ore-până la 0,3 + media notelor de la seminare-0,3 + răspunsul la testare-0,4. Media evaluărilor curente la disciplină împreună cu aprecierile lucrului individual al studentului certifică admiterea studentului la sesiunea de examinare semestrială.

Page 39: Set de programe analitice (catalogul cursurilor) la ...feisa.usch.md/wp-content/uploads/2016/11/Catologul-cursului-T.pdf · Sistemul ştiinţei economice,Metode şi tehnici de cercetare;