of 61 /61
Universitatea de Medicinăúi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaúi Facultatea de Farmacie METODE ANALITICE PENTRU UNELE ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE Rezumatul tezei de doctorat Coordonator útiinĠific Prof. Dr. Vasile Dorneanu Doctorand Farm. AndreeaElena Murăraúu IAùI 2010

Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

Embed Size (px)

Text of Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

Page 1: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

Universitatea de Medicin i Farmacie „Gr. T. Popa” Ia i

Facultatea de Farmacie

METODE ANALITICE PENTRU UNELEANTIINFLAMATOARE

NESTEROIDIENERezumatul tezei de doctorat

Coordonator tiin ificProf. Dr. Vasile Dorneanu

DoctorandFarm. AndreeaElena Mur ra u

IA I2010

Page 2: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

1

CUPRINSINTRODUCERE ................................................................................. 3

PARTEA TEORETIC ................................................................. 5

I.Medicament antiinflamatoare ...................................................... 5I.2. Antiinflamatoare nesteroidiene ..................................................... 5

I.3. Piroxicam ....................................................................................... 5

I.4. Tenoxicam ...................................................................................... 6

I.5. Meloxicam ..................................................................................... 7

I.6. Nimesulid ....................................................................................... 8

PARTEA EXPERIMENTAL ........................................................ 9

V. Metode analitice pentru determinareacantitativ apiroxicamului ................................................................................... 9

V.1.Determinarea turbidimetric a piroxicamului folosind ca reactivacidul fosfomolibdenic ......................................................................... 9

III.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucru ................................................ 9V.1.3. Mod de lucru ................................................................................... 11V.1.4. Validarea metodei de analiz ........................................................... 11V.1.5. Aplica ii analitice a metodei turbidimetrice de determinare apiroxicamului ............................................................................................ 12

V.2. Determinarea turbidimetric a piroxicamului folosind ca reactivacidul fosfowolframic ........................................................................ 14

V.2.2. Stabilirea condi iilor optime de reac ie ............................................ 14V.2.3. Mod de lucru ................................................................................... 15V.2.4. Validarea metodei de analiz ........................................................... 16V.2.5. Aplica ii analitice ............................................................................. 17

V.3. Electrozi membran ion selectivi pentru piroxicam baza i pecompusul piroxicam triiodur ......................................................... 18

V.3.1.Material i metod ........................................................................... 18V.3.2. Sinteza compusului piroxicam - triodur .......................................... 19V.3.3. Solubilitatea în ap a compusului piroxicam triiodur .................... 20V.3.4. Caracteristicile func ionale ale EMIS ................................................ 20V.3.5. Mod de lucru ................................................................................... 22V.3.6. Validarea metodei de analiz ........................................................... 22V.3.7. Aplica ii analitice ............................................................................. 23

VI. Metode analitice pentru determinarea cantitativ atenoxicamului ................................................................................ 25

Page 3: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

2

VI.1. Determinarea turbidimetric a tenoxicamului folosind ca reactivacidul fosfomolibdenic ....................................................................... 25

VI.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucru .............................................. 25VI.1.3. Mod de lucru .................................................................................. 27VI.1.4. Validarea metodei de analiz .......................................................... 27VI.1.5. Aplica ii analitice ............................................................................ 28

VI.2. Determinarea turbidimetric a tenoxicamului folosind ca reactivacidul fosfowolframic ........................................................................ 29

VI.2.2. Stabilirea condi iilor optime de lucru .............................................. 29VI.2.3. Mod de lucru .................................................................................. 31VI.2.4. Validarea metodei de analiz .......................................................... 31VI.2.5. Aplica ii analitice ............................................................................ 32

VI.3. Electrozi membran ion selectivi pentru tenoxicam baza i pecompusul tenoxicam triiodur ........................................................ 33

VI.3.2. Sinteza compusului tenoxicam - triodur ........................................ 33VI.3.3. Solubilitatea în ap a compusului tenoxicam triiodur .................. 34VI.3.4. Caracteristicile func ionale ale EMIS ............................................... 34VI.3.5. Mod de lucru .................................................................................. 35VI.3.6. Validarea metodei de analiz .......................................................... 35VI.3.7.Aplica ii analitice ............................................................................. 36

VII. Metode analitice pentru determinarea cantitativ ameloxicamului ................................................................................... 38

VII.1. Determinarea turbidimetric a meloxicamului folosind ca reactivacidul fosfomolibdenic ....................................................................... 38

VII.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucru ............................................. 38VII.1.3. Mod de lucru ................................................................................. 40VII.1.4. Validarea metodei de analiz ......................................................... 40VII.1.5. Aplica ii analitice ........................................................................... 41

VIII. Metode analitice pentru determinarea cantitativ animesulidului ................................................................................. 43

VIII.1. Determinarea spectrofotometric a nimesulidului folosind careactiv fenolul .................................................................................... 43

VIII.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucru ............................................ 44VIII.1.3. Mod de lucru ................................................................................ 46VII.1.4. Validarea metodei de analiz ......................................................... 46VIII.1.5. Aplica ii analitice .......................................................................... 48

IX. CONCLUZII GENERALE ............................................................... 49

BIBLIOGRAFIE SELECTIV ............................................................... 56

Page 4: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

3

INTRODUCEREAntiinflamatoarele reprezint o clas terapeutic neomogen cu

numero i reprezentan i. Denumirea corect a clasei ar fi:antiinflamatoare - antipiretice - antialgice non-steroidiene. Este unadintre cele mai frecvent utilizate clase de medicamente. Studiistatistice au aratat c 15% din popula ie folose te regulat AINS.Prescrierile anuale de AINS sunt la valori înalte: 70 milioane înSUA, 20 milioane în Anglia sau 10 milioane în Canada.

Utilizarea cronic a AINS cre te de pân la 10 ori rata deapari ie a complica iilor, spitaliz rilor i deceselor datorate boliiulceroase. În SUA peste 100.000 de pacien i sunt spitaliza i anualpentru complica ii digestive datorate utiliz rii AINS, iar rata anual adeceselor prin complica ii gastrointestinale este de peste 15.000.

Antiinflamatoarele sunt substan e care au proprietatea de aantagoniza în mod nespecific principalele manifest ri ale procesuluiinflamator, indiferent de etiologie.

Mult timp nu s-a f cut nici o distinc ie net între ac iuneaanalgezic , antiinflamatoare i antipiretic , probabil dinconsiderentul c , în general, apari ia inflama iei era acompaniat dedurere i febr . Ast zi, având la dispozi ie un arsenal atât de valorosde antiinflamatori, avem libertatea de a alege în func ie de caz,diferi i antiinflamatori, care, în secundar, prezint i o ac iuneanalgezic . De exemplu, azi se cunoa te cu certitudine valoareaanalgezic a aspirinei, dar i cea antiinflamatoare (la doze mari), pecând aminofenazona i metamizolul au efecte antiinflamatoareslabe, dar sunt buni analgezici, antipiretici.

Tendin a diversific rii i a prolifer rii antiinflamatoarelornesteroidiene se explic i prin faptul c în ultimele decenii dateledespre procesul inflamator i în special despre mediatorii chimici aiinflama iei s-au îmbun it considerabil, contribuind la elucidareamecanismelor de ac iune. Descoperirea ciclooxigenazei 2 (COX2) în1991, care mediaz secre ia de prostaglandin , spre deosebire deCOX1, care apare în secre ia fiziologic , a contribuit la în elegerea iaprofundarea mecanismelor de ac iune a antiinflamatoarelornesteroidiene. La ora actual se caut antiinflamatoare care sac ioneze cu predilec ie asupra COX2.[5]

Page 5: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

4

SCOP I OBIECTIVE

Scopul acestei lucr ri este de a realiza o serie de metode dedeterminare cantitativ pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene(piroxicam, tenoxicam, meloxicam i nimesulid) prinspectrofotomoetrie de absorb ie i realizarea unor electrozimembran ion selectivi pentru determin ri poten iometrice aplica iacelora i antiinflamatoare.

Obiectivele propuse în cadrul acestui studiu sunt:Ø Efectuarea unui studiu riguros a literaturii de specialitate

referitoare la antiinflamatoarele nesteroidiene;Ø Documentare în literatura de specialitate privind metodele

de analiz calitativ i cantitativ deja existente pentruantiinflamatoarele luate în studiu;

Ø Elaborarea de metode de analiz cantitativ prinspectrofotometrie pentru fiecare substan medicamentoasîn parte astfel încât performan ele metodei analitice s fiemaxime dar în acela i timp metoda s fie cât mai rapid ;

Ø Elaborarea de metode electroanalitice performante dedeterminare cantitativ pentru substan ele de interesfarmaceutic luate în studiu;

Ø Îmbun irea i elaborarea de noi metode de extrac ie aanalitului din forme farmaceutice (tablete, capsule,supozitoare, geluri, creme);

Ø Validarea metodelor de analiz a medicamentelor, înconformitate cu reglement rile na ionale i europene; înacest sens vor fi verifica i o serie de parametri precum:liniaritatea, precizia, exactitatea, robuste ea, limita dedetec ie i limita de cuantificare.

Ø Aplicarea metodelor analitice în controlul medicamentelor;adaptarea metodologiei fiec rei metode în parte pentrudeterminarea substan elor medicamentoase din formelefarmaceutice introduse în terapie.

Page 6: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

5

PARTEA TEORETICI.Medicament antiinflamatoare

I.2. Antiinflamatoare nesteroidiene

Termenul de AINS (Anti Inflamatoare Ne Steroidiene) a fostintrodus în 1950 pentru a delimita efectele chimice, modul deac iune i tipul de efecte secundare în ceea ce prive te grupulaspirinei i al fenilbutazonei, fa de cel al glucocorticoizilor.

De i prezint o mare diversitate de structuri chimice, deci ofarmacocinetic complex , antiinflamatoarele nesteroidiene auanumite proprieta i comune:

Ø majoritatea sunt acizi organici slabi având pKa în jur de 4;Ø abilitatea de a se lega de albumineØ propriet i analgezice i antipiretice pe lâng cele

antiinflamatoareØ sunt bine absorbite de organism;Ø alimentele influen eaz pu in biodisponibilitatea;Ø majoritatea sunt metabolizate în propor ie ridicat ;Ø se elimina în principal pe cale renal , însa majoritatea intra

i în circuitul enterohepatic;Ø majoritatea sunt iritante gastrice, procentul de iritare gastric

fiind propor ional cu tipul substan ei i cu dozaadministarat .

Un num r mare dintre acestea, mai prezint i importantepropriet i antiagregant plachetare, iar unele sunt antigutoaseremarcabile.[4,5,6]

I.3. PiroxicamPiroxicam a fost produs pentru prima dat de Pfizer&Co si

studiat timp de aproape 15 ani fiind introdus în practica medical înanul 1970.[7]

Piroxicam este 4-hidroxi-2metil-N-(2-piridil)-2H-benyotiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid.

Piroxicamul exist în dou forme diferite interconvertibile.Sunt cristale polimorfe cu punct de topire de 196-198°C (formaacilar ) i 199-201°C (forma cubic ). [9]

Page 7: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

6

NSH3C

OOH

NN

O O

H

Formula empiric : C15H13N3O4S / Masa molar : 331,36

În stare pur piroxicamul se prezint sub form de pulberecristalin alb sau u or g lbuie.[18]

Piroxicam este insolubil în ap i ciclohexan, greu solubil îndiizopropil eter, toluen i în alcooli alifatici. Este u or solubil însolven i organici polari ca dimetilformamida, dimetilsulfoxid,cloroform dar mai pu in solubil în dioxan, aceton i etil acetat. Este

or solubil în solu ii de acizi i baze diluate.[18,22]Având în structur nucleul benzotiazinic i piridinic,

piroxicamul prezint o serie de propriet i caracteristice acestornuclee.

Piroxicamul formeaz complec i diferit colora i cu o serie decationi metalici cum ar fi : Fe3+, Cu2+ , Co2+. În cazul ionului Fe3+, la pHacid, se formeaz un complex colorat în ro u vi iniu. Cu cationii Co2+

i Cu2+ formeaz complec i de culoare ro ie, respectiv verde,extractibili în cloroform.[23]

Literatura de specialitate citeaz numeroase metode dedeterminare cantitativ pentru piroxicam. Au fost citate din literatur27 de metode spectrofotometrice, 2 metode spectrofluorimetrice, 9metode electrochimice, 3 metode de cormatografie în strat sub ire i33 de metode de cromatografie de inalt performan . Dup cum seobserv cele mai multe sunt metodele de cromatografie de lichide deînalt performan . Farmacopeeea European 2005 citeaz pentrupentru identificarea piroxicamului o metod HPLC. [1, 3, 70-137]

I.4. TenoxicamA fost introdus pe pia în anul 1981 de firma Roche (UK).În prezent tenoxicam se g se te în numeroase preparate

farmaceutice sub form de comprimate, capsule, supozitoare iflacoane injectabile.[16]

Tenoxicam este 4- hidroxi-2- metil - N- 2 piridil - 2H tieno[23-e] - l,2 - tiazin-3 carboxamid - 1,1 - dioxid.[84]

Page 8: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

7

Formula structural :O O

NS CH3

O OH

NH NS

Formula empiric : C13H11N3O4S2 / Masa molar : 337,21 [84]

Tenoxicam exist în mai multe forme tautomere cu punct detopire cuprins între 209-213°C. În stare pur tenoxicam se prezintsub form de pulbere cristalin de culoare galben aproape fmiros.[26]

Prin atomul de azot din nucleul piridinic, tenoxicamul prezintreac ii de formare a unor aduc i moleculari: cu acidulfosfomolibdenic, în mediu alcalin, formeaz un aduct colorat înalbastru violet; cu metil violet, la pH neutru, formeaz un aductmolecular, colorat în ro u-vi iniu, extractibil în cloroform ;în prezen ahematosiiinei i a cloraminei T, la 70°C i pH neutru, aductul formateste colorat în ro u-violet .[27, 28, 29]

Farmacopeea Britanic propune pentru identificareatenoxicamului o metod spectrofotometric IR. Pentru determinareacantitativ a tenoxicamului sunt citate 11 metode de determinarecantitativ spectrofotometrice, 2 metode de fluorescen , 7 metodeelectroanalitice, 2 metode prin cromatografie în strat sub ire i 13metode de cromatografie de lichide de înalt performan . Se observ

metodele de cromatografie de lichide de înalt performan suntcele mai numeroase. [3, 60, 77, 91, 92, 138 - 163]

I.5. MeloxicamMeloxicamul, este comercializat sub form de capsule, cu

denumirea MOBIC (7,5 i 15 mg) de c tre firma BoehringerIngelheim International GMBH din Germania, firm care de ine icertificatul de înregistrare a produsului.[31]

Meloxicamul este 4 hidroxi 2 metil N (5 metil 1, 3 tiazol 2 il) 2 H 1, 2 benzotiazin 3 carboxamid 1, 1

dioxid.Formula structural :

Page 9: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

8

Formula empiric : C14H13N3O4S2 / Masa molar : 351,39. [3]

Meloxicamul se prezint sub forma unei pudre slab g lbuie.Exist sub 2 forme tautomere, forma enolic i forma zwitterioniccu punct de topire cuprins între 242 250°C.[3]

Farmacopeea Britanic 2001 citeaz pentru identificareameloxicamului o metod spectrofotometric în UV i una în IR.Pentru determinarea cantitativ a meloxicamului în literatur suntcitate 15 metode spectrofotometrice de absorb ie, 5 metodeelectrochimice, 2 metode de cormatografie în strat sub ire i 10metode de cromatografie de lichide de înalt performan . [3, 13, 60,142, 155, 164-184]

I.6. NimesulidNimesulidul a fost produs pentru prima dat de c tre firma

Helsinn Healthcare SA din Elve ia, firm ce i-a asiguratexclusivitatea mondial în 1976. În prezent nimesulidul estecomercializat în peste 50 de ri sub diferite denumiri.[37]

Formula structural :

O

NH

NO2

SO2 CH3

Formula empiric : C13H12N2O5S /Masa molar : 308,31 [37].

Nimesulidul se prezint sub forma unei pulberi cristaline slablbuie, f miros. [28]

Farmacopeea European 2005 recomand pentru identificareanimesulidului o metod HPLC. Pentru determinarea cantitativ animesulidului sunt citate 13 metode spectrofotometrice de absorb ie,4 metode de cromatografie în strat sub ire, i 14 metode decromatografie de lichide de înalt performan .[1, 185 211]

Page 10: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

9

PARTEA EXPERIMENTALV. Metode analitice pentru determinareacantitativ a

piroxicamuluiObiectiveMetodele spectrofotometrice i poten iometrice sunt accesibile

i rapide i de aceea au constituit un obiectiv important încercet rile noastre de instituire a unor noi metode de determinarecantitativ pentru piroxicam.

V.1.Determinarea turbidimetric a piroxicamului folosind careactiv acidul fosfomolibdenic

Principiul metodei: piroxicamul formeaz cu acidulfosfomolibdenic în mediu acid un compus greu solubil ce poate fideterminat turbidimetric la lungimea de und de 356 nm.

III.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucruPentru a stabili condi iile optime de lucru S-au preparat dou

solu ii etalon de piroxicam (2,5 g/ml i 75 g/ml) în solu ii de acidclorhidric de la 0,1N reprezentând concentra ia minim i maxim adomeniului studiat i s-au modificat o serie de parametri.Concentra ia echivalent a piroxicamului respectiv a produsului dereac ie (volum final 5 ml) este 2,5 g/prob i 75 g/prob , respectiv0,5 µg/ml i 15 µg/ml.

V.1.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de piroxicam în acid clorhidric 1N, de concentra ie62,5 g/ml. La un volum de 1 ml din aceast solu ie se adaug 2 mlacid clorhidric 1N, 1 ml acid fosfomolibdenic 1% i 1 ml lauril sulfatde sodiu 0,1%.(concentra ia echivalent a piroxicamului respectiv aprodusului de reac ie este 62,5 µg/prob respectiv 12,5 µg/ml). Dup20 minute de la ad ugarea tuturor reactivilor, se înregistreazspectrul de absorb ie fa de un martor preparat în acelea i condi ii,în cuv de 1 cm.

Page 11: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

10

În figura nr. 25. este prezentat spectrul de absorb ie al solu ieide piroxicam 25 g/ml în acid clorhidric 1N i spectrul produsului dereac ie 12,5 g/ml.

Figura nr.25. Spectrul de absorb ie al piroxicamului în HCl 1N (A) λmax=333nm; 25 g/ml) i spectrul produsului de reac ie (B) λmax=356 nm; 12,5 g/ml)

Se constat o m rire a sensibilit ii de detec ie, afirma iesus inut de valorile coeficien ilor de absorban specific calcula ipentru piroxicam ( 368%1

333,1 =nmcmA ) i respectiv pentru produsul de

reac ie ( 694%1356,1 =nmcmA ).

V.1.2.2.Concentra ia acidului clorhidricS-au preparat dou solu ii etalon de piroxicam (2,5 g/ml i

75 g/ml) în solu ii de acid clorhidric de la 0,1N pân la 3N. La 1 mldin fiecare solu ie s-au adaugat 2 ml de acid clorhidric de aceea iconcentra ie în care s-a preparat ini ial piroxicamul. Se constat cpentru domeniul de concentra ii studiat randamentul maxim alreac iei se ob ine dac solu iile de piroxicam se prepar în acidclorhidric 1N.

V.1.2.3. Concentra ia solu iei de acid fosfomolibdenicLa 1 ml din fiecare solu ie etalon de piroxicam (2,5 g/ml i 75

g/ml cu ) s-au ad ugat 2 ml acid clorhidric 1N i 1 ml de solu ie deacid fosfomolibdenic de concentra ii diferite între 0,1% i 3%,men inând ceilal i parametri constan i. Se constat c pentrudomeniul studiat este suficient o cantitate de 1 ml de solu iei de acidfosfomolibdenic de concentra ie 1%.

334 356 A B

Wavelength25 27 30 32 35 37 40 42 45

Abs

orb

0

0.

0.

0.

0.

Page 12: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

11

V.1.2.4.Concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiuSolu ia de lauril sulfat de sodiu se adaug în mediul de reac ie

pentru a men ine cât mai mult în suspensie compusul greu solubilob inut. Pentru a stabili concentra ia optim a acestei solu ii s-aad ugat în mediul de reac ie 1 ml solu ie de lauril sulfat de sodiu deconcentra ii cuprinse între 0,01% i 1%.

Se constat c pentru domeniul de concentra ii studiat estesuficient 1 ml solu ie de lauril sulfat de sodiu de concentra iae 0,1%.

V.1.2.5.Stabilitatea produsului de reac ieSe constat c absorban a poate fi citit dup cel pu in 20

minute de la ad ugarea reactivilor, iar produsul de reac ie este stabilînc 40 minute.

V.1.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml solu ie etalon sau prob de piroxicam

preparat în acid clorhidric 1N se adaug :− 2 ml acid clorhidric 1N;− 1 ml solu ie acid fosfomolibdenic 1%;− 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu 0,1%;− Se cite te absorban a dup 20 minute la lungimea de und

de 356 nm.

V.1.4. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns (s-a urm rit

modificarea absorban ei în func ie de concentra ia analizat ). Func iade r spuns este liniar pe domeniul studiat (0,5 15,0 µg/ml). Ecua iadreptei de regresie ob inute s-a calculat prin metoda celor mai mici

trate (coeficient de corela ie r = 0,9998)(figura nr.31).

Figura nr.31. Dreapta de calibrare

Page 13: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

12

Ecua ia dreptei de calibrare este:Absorban = 0,060 x Concentra ia + 0,105

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului: pentru 10 determin ri, RSD= 0,19%;Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,92%, cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,24÷101,18 %;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,69% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,58÷101,17 %.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite, ob inându-se bias = 99,82% pe intervalul 97,07% 101,63% i RSD = 1,51%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 0,26 µg/ml) i limitade cuantificare (LC = 0,86 µg/ml) folosind estimarea acestor limitepe baza devia iei standard i a pantei dreptei de regresie.

V.1.5. Aplica ii analitice a metodei turbidimetrice dedeterminare a piroxicamului

Metoda de determinare turbidimetric a piroxicamului ceutilizeaz ca reactiv acidul fosfomolibdenic, a fost aplicat pentrudeterminarea piroxicamului din comprimate, din pulbere pentrusolu ie oral i din solu ie injectabil .

V.1.5.1.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate FLAMEXIN 20 mg (CHIESIFARMACEUTICI SpA, Italia).

S-a determinat masa medie conform FR X. Masa medie =389,9 mg/comprimat).

Un num r de 5 tablete au fost mojarate. Din pulberea ob inuts-a luat în lucru o cantitate de aproximativ 97,5 mg (a mg),echivalent la 5 mg piroxicam. Pulberea de comprimate (a mg), s-adizolvat într-un volum de 10 ml cloroform, iar amestecul ob inut s-afiltrat prin hârtie cantitativ . Hârtia de filtru se spal cu aproximativ 5ml cloroform. Solu ia filtrat s-a evaporat la sec iar reziduul a fost

Page 14: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

13

reluat cu un volum de aproximativ 25 ml acid clorhidric 1N. Dupdizolvare complet s-a completat la semn pân la 100 ml cu acidclorhidric 1N. Din solu ia ob inut se iau în lucru volume de 0,50 ml,0,75 ml, i 1,00 ml care se completeaz cu acid clorhidric 1N pân la3 ml. Probele astfel ob inute se prelucreaz conform metodei.

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/comprimat(Reg sire medie=99,17%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(20 mg ± 1,5 mg).

V.1.5.2.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dinpulbere pentru solu ie oral

S-au luat în studiu plicuri cu pulbere pentru solu ie oralFLAMEXIN 20 mg (CHIESI FARMACEUTICI SpA, Italia).

S-a calculat masa medie (Masa medie = 2939,45 mg/plic).Dup determinarea masei medii, un num r de 5 plicuri au fost

mojarate.Din pulberea ob inut s-a luat în lucru o cantitate deaproximativ 735 mg pulbere (a mg), echivalent la 5 mg piroxicam.

Pulberea (a mg), se aduce cantitativ într-un balon cotat de 100ml acid clorhidric 1N i se dizolv pe un agitator cu ultrasunete. Sefiltreaz solu ia ob inut i se iau în lucru volume de 0,50 ml, 0,75ml, 1,00 ml care se completeaz cu acid clorhidric 1N pân la 3 ml.Probele astfel ob inute se prelucreaz conform modului de lucrudescris la subcapitolul V.1.3.

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/plic(Reg sire medie=99,59%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(20 mg ± 1,5 mg ).

V.1.5.3.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dinsolu ie injectabila

S-au luat în studiu fiole FELDENE 20 mg / 1ml (PFIZER S.A.,Belgia).

0,25 ml din fiola de piroxicam se aduc cantitativ într un baloncotat de 100 ml i se completeaz la semn cu acid clorhidric 1N. Dinsolu ia ob inut se iau volume de 0,50 ml, 0,75 ml, 1,0 ml i secompleteaz cu acid clorhidric 1N pân la 3 ml. Se prepar trei seturide probe din trei fiole diferite.

Valoarea medie a con inutului în mg/fiol se încadreaz înlimitele impuse de FR X (Reg sire medie=99,44%) 20 mg ± 1,5 mg.

Page 15: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

14

V.2. Determinarea turbidimetric a piroxicamului folosind careactiv acidul fosfowolframic

Principiul metodei: piroxicamul formeaz cu acidulfosfowolframic, în mediu de acid clorhidric, un compus greu solubilce poate fi determinat turbidimetric la lungimea de und de 365 nm.

V.2.2. Stabilirea condi iilor optime de reac iePentru a stabili condi iile optime de reac ie s-au preparat dou

solu ii etalon de piroxicam de concentra ii 2,5 g/ml i 15,0 g/ml(concentra ia minim i maxim a domeniului studiat). Concentra iaechivalent a piroxicamului respectiv a produsului de reac ie dupad ugarea tuturor reactivilor este 2,5 µg/prob i 15,0 µg/probrespectiv 0,5 µg/ml i 3,0 µg/ml (volum final =5 ml).

V.2.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de piroxicam în acid clorhidric 1N de concentra ie 15g/ml. La un volum de 1 ml din aceast solu ie se adaug 2 ml

solu ie acid clorhidric 1N, 1 ml acid fosfowolframic 2% i 1 ml laurilsulfat de sodiu 0,1%. (concentra ia echivalent a produsului dereactie este 15 µg/prob respectiv 3 µg/ml). Dup 20 minute de lapreparare se înregistreaz spectrul de absorb ie fa de un martorpreparat în acelea i condi ii, în cuv de 1 cm.

În figura nr. 33. este prezentat spectrul de absorb ie al solu ieide piroxicam 30 g/ml în acid clorhidric 1N i spectrul produsului dereac ie pentru 3 g/ml piroxicam.

Figura nr.33. Spectrul de absorb ie al piroxicamului în HCl 1N (A) λmax=334nm; 30 g/ml i spectrul produsului de reac ie (B) λmax=365 nm; 3 g/ml

Wavelength20 25 30 35 40 45

Abs

orba

nce

(AU

)

0

0.

0.

0.

0.

120

24

27

22BA

365334

Page 16: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

15

Din analiza spectrului de absorb ie, se observ un maxim deabsorb ie al produsului de reac ie la lungimea de und de 365 nm.Piroxicamul în acid clorhidric 1N prezint un maxim de absorb ie lalungimea de und de 334 nm. Se observ o m rire a sensibilit ii dedetec ie, de aproximativ 10 ori, dovad fiind i valorile coeficien ilorde absorban specific calcula i pentru piroxicam ( 368%1

333,1 =nmcmA )

i respectiv pentru produsul de reac ie ( 3501%1365,1 =nmcmA ).

V.2.2.2.Stabilirea concentra iei optime de acid clorhidricCele dou solu ii etalon de piroxicam de concentra ii 2,5 g/ml

i 15,0 g/ml s-au preparat în acid clorhidric de concentra ii diferite,de la 0,1N pân la 2N, i s-au prelucrat conform metodei.

Se constat c pentru domeniul studiat aciditatea optim areac iei se realizeaz dac solu iile de piroxicam se prepar în acidclorhidric 1N.

V.2.2.3. Concentra ia solu iei de acid fosfowolframicPentru a stabili concentra ia solu iei de acid fosfowolframic

1ml de solu ie de acid fosfowolframic s-a adaugat 1 ml din aceastsolu ie de concentra ii diferite între 0,5% i 3%. Se constat c pentrudomeniul studiat, este suficient 1 ml solu ie acid fosfowolframic deconcentra ie 1%.

V.2.2.4.Concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiuSe adaug 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu modificând

concentra ia de la 0,01% pân la 1%. Se constat c este suficient 1ml de solu ie lauril sulfat de sodiu de concentra ie 0,1%.

V.2.2.4.Stabilitatea produsului de reac ieSe constat c absorban a poate fi citit dup cel pu in 20

minute de la ad ugarea reactivilor, iar produsul de reac ie este stabilînc 40 minute.

V.2.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml solu ie piroxicam preparat în acid

clorhidric 1N, se adaug :

Page 17: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

16

−2 ml solu ie acid clorhidric 1N;−1 ml solu ie acid fosfowolframic 2%;−1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu 0,1%;−Se cite te absorban a dup 20 minute la lungimea de und

de 365 nm în cuv de 1 cm fa de un martor preparat înacelea i condi ii.

V.2.4. Validarea metodei de analizFunc ia de r spuns este liniar pe domeniul studiat (0,5 3,0

µg/ml). Ecua ia dreptei de regresie ob inute s-a calculat prin metodacelor mai mici p trate (coeficient de corela ie r = 0,9996).

Figura nr.39. Dreapta de calibrare

Ecua ia dreptei de calibrare este:Absorban = 0,350x Concentra ia + 0,016

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului pentru 10 determin ri, RSD= 0,29%;Ø precizia metodei pentru trei solu ii la trei nivele de

concentra ie pentru care RSD= 1,35% cu un interval deîncredere a valorii medii 98,54÷100,62%;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru RSD= 1,55% cu uninterval de încredere a valorii medii 98,90÷101,30%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite ob inându-se o reg sire medie de 100,21% pe intervalul 98,93% 102,20%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 0,09 µg/ml) i limitade cuantificare (LC = 0,29 µg/ml) folosind estimarea acestor limitepe baza devia iei standard i a pantei dreptei de regresie.

Page 18: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

17

V.2.5. Aplica ii analiticeMetoda de determinare turbidimetric a piroxicamului ce

utilizeaz ca reactiv acidul fosfowolframic, a fost aplicat pentrudeterminarea piroxicamului din comprimate, din pulbere pentrusolu ie oral i din solu ie injectabil .

V.2.5.1.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate FLAMEXIN 20 mg (CHIESIFARMACEUTICI SpA, Italia.

Separarea analitului din comprimate i modul de a preparare aprobelor este similar cu cel descris în capitolul V.1.5.1.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/comprimat (Reg sire medie=99,26)se încadreazîn limitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

V.2.5.2.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dinpulbere pentru solu ie oral

S-au luat în studiu plicuri cu pulbere pentru solu ie oralFLAMEXIN 20 mg (CHIESI FARMACEUTICI SpA, Italia).Separarei prepararea probelor a fost descris în capitolul V.1.5.2.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/flacon (Reg sire medie= 98,35) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

V.2.5.3.Determinarea turbidimetric a piroxicamului dinsolu ie injectabila

S-au luat în studiu fiole FELDENE 20 mg / 1ml (PFIZER S.A.,Belgia).Separare i prepararea probelor a fost descris în capitolulV.1.5.3.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/flacon (Reg sire medie= 99,79) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

Page 19: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

18

V.3. Electrozi membran ion selectivi pentru piroxicam baza ipe compusul piroxicam – triiodur

Piroxicamul în prezen a acidului clorhidric formeaz cu ionultriiodur un preciptat de culoare brun închis, conform reac iei:

NS CH3

O OH

N N

OO

H+ I3

- NS

O

NH2N

OH

CH3

O O+

I3-H+

V.3.1.Material i metod

V.3.1.1. Prepararea membranei selective0,02 g material electroactiv se dizolv în 10 ml solu ie de

polietilen 5% i se adaug 0,2 ml dibutilftalat cu rol de plastifiant.Opera ia se execut timp de câteva ore, la ni , prin agitare continupân la omogenizare complet .

1,5 ml din aceast solu ie se introduce în interiorul unui ineldin inox cu diametrul interior de 20 mm, a ezat pe o plac din sticli lipit în exterior cu solu ie de polietilen în tetrahidrofuran (figura

nr.41.). Dup evaporarea solventului, în interiorul inelului r mâne omembran polimeric ce are înglobat materialul electroactiv. Înfunc ie de volumul solu iei care se supune evapor rii se pot ob inemembrane de diferite grosimi. Dup evaporarea solventului, îninteriorul inelului r mâne o membran polimeric ce are înglobat imaterialul electroactiv. [57, 59, 60]

Figura nr.41. Prepararea membranei selective

Page 20: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

19

V.3.1.2. Construc ia electrozilor membran ion – selectivi cumatrice de polietilen

Electrozii ion selectivi au fost construi i utilizând materialeaccesibile oric rui laborator de analize. Pentru corpul electrodului s-afolosit o eprubet din polietilen cu dimensiunile: lungime 7 cm idiametru interior 9 mm.

La cap tul rotund al acesteia am realizat o perfora ie, pe axulcilindrului, i o perfora ie pe partea lateral , la aproximativ 1 cm decap tul rotund. [59, 60]

La cel lalt cap al eprubetei s-a fixat membrana preparat a acum a fost descris în subcapitolul anterior (figura nr.45). Ca electrodintern de referin se utilizeaz un electrod de Ag/AgCl.

La partea superioar a tubului din polietilen se afl un orificiucare serve te la umplerea electrodului construit cu solu ia intern dereferin (o solu ie a de piroxicam de concentra ie de 10-5M realizatîntr-o solu ie saturat de clorur de argint, pentru a m ri durata devia a electrodului de referin intern). [57]

În imaginea din figura nr. 65 este prezentat electrodulmembran ion selectiv realizat, dup ad ugarea membranei selective.

Figura nr.45. Electrod ion selectiv Figura nr. 46. Electrodul membran cu membran din polietilen ion selectiv de construc ie proprie

V.3.2. Sinteza compusului piroxicam - triodurSinteza compusului a fost realizat în modul urm tor: la 100 ml

solu ie de piroxicam se adaug 50 ml solu ie acid clorhidric 2N, apoisub agitare continu i în por iuni mici 50 ml solu ie triiodur depotasiu; se formeaz un compus greu solubil în ap , de culoare brunînchis. Precipitatul ob inut se separ prin creuzet filtrant G4, se spal

Page 21: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

20

cu o solu ie saturat a compusului piroxicam triiodur , dup care seusuc pân la mas constant la temperatura camerei, în exicatorul devid.

V.3.3. Solubilitatea în ap a compusului piroxicam –triiodur

Solubilitatea se calculeaz cu ajutorul rela iei:

%11cmAVAS ⋅

= unde:

S mg compus piroxicam triiodur dizolvat în volumul deap luat în lucru;

A absorban a solu iei suprasaturate determinat experimentalla lungimea de und corespunz toare maximului deabsorb ie (λmax = 342 nm);

V volumul de ap distilat (25 ml);%1

,1cmA coeficient de absorban specific al compusuluipiroxicam-triiodur ; [59]

Având în vedere c :Ø absorban a solu iei saturate este 2,3147;Ø volumul de ap distilat este de 25 ml ;Ø coeficientul de absorban specifica 1%

1cm ,342nmA 316 ,9=

Se ob ine valoarea solubilit ii S = 0,183 mg compus/25 ml,adic 7,30⋅10-3 g/l.

V.3.4. Caracteristicile func ionale ale EMIS

V.3.4.1. Func ia electrodicPentru determinarea func iei electrodice a electrodului cu

membran din polietilen ce are înglobat compusul piroxicam-triiodur m sur torile de poten ial s-au efectuat prin utilizareaurm toarei celule electrochimice:

Electrodpiroxicam - selectivmatrice polietilen

[ piroxicam]=10-8-10-1 Mµ = 1 (KNO3)

pH = 1,2Ag/AgCl

Page 22: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

21

Pentru determinarea func iei electrodice a electrodului cumembran din polietilen ce are înglobat compusul piroxicam triiodur m sur torile de poten ial s-au efectuat pe o serie de solu iide piroxicam de concentra ie 10-8-10-1 M.

În figura nr.48. este reprezentarea grafic a func iei electrodicepentru electrodul cu membran piroxicam selectiv.

Figura nr.48. Func ia electrodic a electrodului piroxicam – selectiv

Panta electrodului pentru domeniul liniar esteP=24,44mV/decad de concentra ie iar poten ialul standardcondi ional al electrodului determinat este E0' = + 345,8 mV.

V.3.4.3. Efectul pH-uluiPentru determinarea influen ei pH-ului asupra func ion rii

electrodului membran ion selectiv s-a lucrat la trei nivele deconcentra ie 10-2, 10-4, 10-6 mol/l piroxicam. Modificarea pH-ului serealizeaz prin adaugarea unor solu ii tampon cu pH cuprins între 1,2i 10. Se constat c domeniul de pH optim se afl în domeniul acid

între 1,2 i 2.

V.3.4.4. Timpul de r spuns i durata de întrebuin are aelectrodului

Timpul de r spuns este de 15 secunde. Stabilitatea valorilorpoten ialului de electrod este bun pentru aproximativ 2 luni, dupcare începe s scad fapt ce indic degradarea membrane selective.

V.2.4.3. Selectivitatea electroduluiAu fost testa i din punctul de vedere al interferen ei ionii K+,

NH4+, Cl- i NO3

- deoarece ace tia sunt introdu i în solu iile probelor

Page 23: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

22

de m sur în cazul ajust rii pH-ului i a t riei ionice iar2-aminopiridina deoarece reprezint principala impuritate care poateap rea în urma procesului de sintez .

Pentru calcularea coeficientului de selectivitate, K, se utilizeazmetoda Srinivasan i Rechnitz. [55]

Se ob in valori foarte mici ale coeficientului de selectivitatepentru ionii testa i i deci introducerea acestora în probele de testatnu influen eaz calitatea determin rilor.

V.3.5. Mod de lucru

− Din solu ia stoc de piroxicam 10-1 M se prepar prin dilu iisuccesive cu ap distilat solu iile de lucru, de concentra iicuprinse în intervalul 10-2 10-6 M;

− Din fiecare solu ie de piroxicam se m soar un volum de10 ml i se aduc în pahare Berzelius de 25 ml;

− La solu ia de piroxicam se adaug un volum de 1,5 mlsolu ie tampon pH = 1,2 i 1,5 ml KNO3 1M;

− Se citesc valorile poten ialului folosind electrodul deconstruc ie proprie i electrodul de referin de Ag/AgCl,la un milivoltmetru cu rezisten intern mare.

V.3.6. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns i s-a constatat c .

func ia de r spuns este liniar pe domeniul studiat (10-6 10-1M,coeficient de corela ie 0,9994). În figura nr.53. se reprezint graficdreapta de calibrare.

Figura nr. 53. Dreapta de calibrare

Page 24: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

23

Ecua ia dreptei de calibrare este dat de rela ia:E = – 24,64⋅pC + 345,1

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,98% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,84÷101,85 %;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,67% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,64÷101,21%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite ob inându-se o reg sire medie de 99,72% pe intervalul 97,15% 102,76%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 1,02⋅10-6M) i limitade cuantificare (LC = 1,297⋅10-6M) folosind metoda grafic .

V.3.7. Aplica ii analitice

V.3.7.1.Determinarea poten iometric a piroxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate FLAMEXIN 20 mg (CHIESIFARMACEUTICI SpA, Italia).

Un num r de 5 comprimate se m run esc într-un mojar, iar dinpulberea ob inut se ia în lucru o cantitate echivalent la aproximativ33 mg piroxicam (aproximativ 643 mg). Pulberea de comprimate sedizolv într-un volum de 100 ml acid clorhidric 0,1N pe un agitatorcu ultrasunete. Se filtreaz solu ia ob inut i se efectueaz o dilu ie1:10 cu ap distilat . [60]

Din solu ia ob inut se m soar un volum de 10 ml prob carese aduce la aceea i valoare a pH-ului i respectiv a t riei ionice, a acum s-a lucrat la construirea curbei de calibrare (pH = 1,2 i t rieionic realizat prin ad ugare de KNO3 1M), dup care se m soarpoten ialul în mV înregistrat între un electrod Ag/AgCl i un electrodmembran ion selectiv cu matrice din polietilen ce con inecompusul piroxicam-triiodur . Au fost efectuate un num r de 5determin ri.

Page 25: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

24

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/comprimat (Reg sire medie =99,26%) seîncadreaz în limitele impuse de FR X (20 mg±1,5mg).

V.3.7.2. Determinarea poten iometric a piroxicamului dinpulbere pentru solu ie oral

S-au luat în studiu plicuri cu pulbere pentru solu ie oralFLAMEXIN 20 mg (CHIESI FARMACEUTICI SpA, Italia).

Un num r de 5 plicuri au fost mojarate. Din pulberea ob inuts-a luat în lucru o cantitate de aproximativ 485 mg pulbere(a mg),echivalent la aproximativ 3,3 mg piroxicam.

Din solu ia nou ob inut se m soar un volum de 10 ml probcare se supune analizei conform modului de lucru descris lasubcapitolul V.3.3. Se efectueaz cinci cânt riri succesive.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/plic (Reg sire medie =99,73%) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

V.3.7.3. Determinarea poten iometric a piroxicamului dinsolu ie injectabila

S-au luat în studiu fiole FELDENE 20 mg / 1ml (PFIZERS.A., Belgia).

0,2 ml din fiola de piroxicam (Vi) se aduc cantitativ într-unbalon cotat de 100 ml cu 10 ml acid clorhidric 0,1N i secompleteaz la semn cu ap distilat . Din solu ia astfel ob inut se

soar un volum de 10 ml prob care se prelucreaz conformmodului de lucru descris.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/fiol (Reg sire medie =99,78%) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

Page 26: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

25

VI. Metode analitice pentru determinarea cantitativ atenoxicamului

ObiectiveÎn cercet rile întreprinse am urm rit instituirea i validarea

unor noi metode de determinare cantitativ pentru tenoxicamprecum i aplicarea acestor metode pentru determinareatenoxicamului ca substan activ din diferite tipuri de formefarmaceutice.

VI.1. Determinarea turbidimetric a tenoxicamului folosindca reactiv acidul fosfomolibdenic

Principiul metodei: tenoxicamul formeaz cu acidulfosfomolibdenic în mediu acid un compus greu solubil care poate fideterminat turbidimetric la lungimea de und de 369 nm. [215]

VI.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucruPentru a stabili condi iile optime de lucru s-au preparat dou

solu ii de tenoxicam de 12,5 g/ml i 75,0 g/ml (concentra iaminim i maxim a domeniului studiat). Concentra ia echivalent atenoxicamului respectiv a produsului de reac ie dup ad ugareatututror reactivilor este 12,5 g/prob i 75,0 g/prob respectiv2,5 µg/ml i 15 µg/ml (volum final 5 ml).

VI.1.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de tenoxicam în acid clorhidric 1N de concentra ie 50g/ml. La 1 ml din aceast solu ie se adaug 2 ml acid clorhidric 1N,

1 ml acid fosfomolibdenic 1% i 1 ml lauril sulfat de sodiu 0,1%.(concentra ia echivalenta a produsului de reac ie respectiv atenoxicamului este de 50 µg/prob respectiv 10 µg/ml). Dup 20minute de la ad ugarea tuturor reactivilor se înregistreaz spectrul deabsorb ie pe intervalul 300 500 nm fa de un martor preparat înacelea i condi ii, în cuv de 1 cm.( figura nr. 55)

Page 27: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

26

Figura nr.55. Spectrul de absorb ie al tenoxicamului 20 µg/ml în HCl 1N (A)λmax=354 nm i spectrul produsului de reac ie 10 g/ml (B) λmax=369 nm

Din analiza spectrului de absorb ie, se observ un maxim deabsorb ie al produsului de reac ie la lungimea de und de 369 nm. Seconstat o m rire a sensibilit ii de detec ie. Valorile coeficien ilor deabsorban specific calcula i pentru tenoxicam ( 320%1

354,1 =nmcmA ) irespectiv pentru produsul de reac ie ( 626%1

369,1 =nmcmA ) dovedesc csensibilitatea determin rii cre te de aproximativ dou ori.

VI.1.2.2.Stabilirea concentra iei optime a acidului clorhidricPentru a stabili concentra ia optim a solu iei de acid

clorhidric am preparat solu iile etalon de tenoxicam (12,5 g/ml i75,0 g/ml) în acid clorhidric de diferite concentra ii de la 0,1N pânla 3N.

Se constat c pentru domeniul de concentra ii studiat,solu iile de tenoxicam se prepar în acid clorhidric 1N.

VI.1.2.3. Concentra ia solu iei de acid fosfomolibdenicLa un volum de 1 ml din fiecare solu ie de tenoxicam

(reprezentând concentra ia minim i maxim a domeniului studiat)s-a ad ugat 1 ml de solu ie de acid fosfomolibdenic de concentra iidiferite între 0,1% i 3%, men inând ceilal i parametri constan i.

Se constat c pentru domeniul de concentra ii studiat estesuficient. 1 ml solu ie acid fosfomolibdenic de concentra ie 1%.

Wavelengt25 27 30 32 35 37 40 42 45

Abs

orba

nce

(AU

)

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

BA

354 369

AB

Page 28: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

27

VI.1.2.4. Concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiuS-a analizat câte 1 ml din fiecare solu ie etalon de tenoxicam

modificând concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiu de la 0,01%pân la 1%.

Se constat c este suficient 1 ml de solu ie lauril sulfat desodiu de concentra ie 0,1%

VI.1.2.5. Stabilitatea produsului de reac ieAbsorban a poate fi citit dup cel pu in 20 minute de la

ad ugarea reactivilor, iar produsul de reac ie este stabil pân la 60minute dup care absorban a începe s scad .

VI.1.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml prob se adaug :− 2 ml acid clorhidric 1N;− 1 ml solu ie acid fosfomolibdenic 1%;− 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu 0,1%;− Dup 20 minute se cite te absorban a la lungimea de und

de 369 nm în cuv de 1 cm fa de un martor preparat înacelea i condi ii.

VI.1.4. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns. Func ia de r spuns

este liniar pe domeniul studiat (2,5 15,0µg/ml,coeficient decorela ie r = 0,9990). (figura nr.61)

Figura nr.61. Dreapta de calibrareEcua ia dreptei de calibrare este:

Absorban = 0,067x Concentra ia + 0,035

Page 29: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

28

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului pentru un num r de 10 determin ri,

RSD= 0,15%;Ø repetabilitatea analizei (precizia metodei) pentru trei

solu ii independente la trei nivele de concentra ie diferitepentru care RSD=1,67% cu un interval de încredere avalorii medii cuprins în domeniul 99,79÷102,39 %;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente latrei nivele de concentra ie diferite pentru careRSD=1,97% cu un interval de încredere a valorii mediicuprins în domeniul 98,89÷101,94%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite ob inându-se bias = 100,79% pe intervalul 97,55% 104,41%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 0,44 µg/ml) i limitade cuantificare (LC = 1,47 µg/ml) folosind estimarea acestor limitepe baza devia iei standard i a pantei dreptei de regresie.

VI.1.5. Aplica ii analiticeMetoda de determinare turbidimetric a tenoxicamului ce

utilizeaz ca reactiv acidul fosfomolibdenic, a fost aplicat pentrudeterminarea tenoxicamului din comprimate i din pulbere (liofilizatpentru solu ie injectabil ).

IV.1.5.1.Determinarea turbidimetric a tenoxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate TILCOTIL 20 mg (F. HoffmanLa Roche). Conform Farmacopeei Române, Ed. a-X-a s-a calculatmasa medie (Masa medie =209,77 mg/comprimat).

Dup determinarea masei medii, un num r de 5 tablete au fostmojarate. Din pulberea ob inut s-a luat în lucru o cantitate deaproximativ 52,5 mg, echivalent la 5 mg tenoxicam. Pulberea decomprimate, s-a dizolvat într-un volum de 10 ml cloroform, iaramestecul ob inut s-a filtrat prin hârtie cantitativ . Hârtia de filtru sespal cu aproximativ 5 ml cloroform. Solu ia filtrat s-a evaporat lasec iar reziduul a fost reluat cu un volum de aproximativ 25 ml acidclorhidric 1N. Dup dizolvare complet s-a completat la semn pânla 100 ml cu acid clorhidric 1N. Din solu ia ob inut se iau în lucru

Page 30: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

29

volume de 0,50 ml, 0,75 ml, i 1,00 ml care se completeaz cu acidclorhidric 1N pân la 3 ml. Probele astfel ob inute se prelucreazconform modului de lucru descris în subcapitolul VI.1.3.

Se constat din datele experimentale, c valoarea medie acon inutului în mg/comprimat (Reg sire medie= 99,05%) seîncadreaz în limitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

VI.1.5.2.Determinarea turbidimetric a tenoxicamului dinpulbere liofilizat pentru solu ie injectabil 20 mg/flacon

S-au luat în studiu flacoane NEO-ENDUSIX 20 mg (ANFARMHELLAS S.A., Pharmaceuticals, Grecia, liofilizat i solvent). S-adeterminat masa medie (Masa medie =99,58 mg/flacon).

Dup determinarea masei medii pulberea din 5 flacoane seamestec într-un mojar, i se ia în lucru o cantitate echivalent la 10mg tenoxicam (50 mg pulbere) Pulberea se dizolv cu 2 ml solvent(aferent la 1 fiol ) i se aduce cantitativ într-un balon cotat de 100 mlcu acid clorhidric 1N. Dup dizolvare complet se efectueaz odilu ie 1:2 cu acid clorhidric 1N. Din solu ia ob inut se iau în lucruvolume de 0,50 ml, 0,75 ml, i 1,00 ml care se completeaz cu acidclorhidric 1N pân la 3 ml. Probele astfel ob inute se prelucreazconform modului de lucru descris în subcapitolul VI.1.3.

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/flacon(Reg sire medie= 99,26%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(20 mg ± 1,5 mg ).

VI.2. Determinarea turbidimetric a tenoxicamului folosindca reactiv acidul fosfowolframic

Principiul metodei: tenoxicamul formeaz cu acidulfosfowolframic în mediu acid un compus greu solubil care poate fideterminat turbidimetric la lungimea de und de 365 nm. [216]

VI.2.2. Stabilirea condi iilor optime de lucruPentru a stabili condi iile optime de reac ie s-au prepar dou

solu ii etalon de tenoxicam de concentra ii 5 g/ml i 35 g/mlreprezentând concentra ia minim i maxim a domeniului studiat, is-au modificat o serie de parametri. Concentra ia echivalent atenoxicamului respectiv a produsului de reac ie dup ad ugarea

Page 31: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

30

tututror reactivilor (volum final 5 ml) este de 5 g/ml i 35 g/mlrespectiv 1 µg/ml i 7 µg/ml.

VI.2.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de tenoxicam în acid clorhidric 1N de concentra ie 25g/ml. La un volum de 1 ml din aceast solu ie se adaug 2 ml

acid clorhidric 1N, 1 ml acid fosfowolframic 2% i 1 ml lauril sulfatde sodiu 0,1%. (concentra ia echivalent a tenoxicamului respectivprodusului de reac ie în volumul final de 5 ml este 25 µg/probrespectiv 5 µg/ml). Dup 20 minute de la preparare se înregistreazspectrul de absorb ie pe intervalul 200 500 nm, fa de un martorpreparat în acelea i condi ii, în cuv de 1 cm. În figura nr. 63. esteprezentat spectrul de absorb ie al solu iei de tenoxicam 20 g/ml înacid clorhidric 1N i spectrul produsului de reac ie 5 g/ml.

Figura nr.63. Spectrul de absorb ie al tenoxicamului în HCl 1N (A) λmax=354nm; 20 g/ml i spectrul produsului de reac ie (B) λmax=365 nm; 5 g/ml

Din analiza spectrului de absorb ie, se observ un maxim deabsorb ie al produsului de reac ie la lungimea de und de 365 nm.Tenoxicamul în acid clorhidric 1N prezint un maxim de absorb ie lalungimea de und de 354 nm. Se constat o m rire a sensibilit ii dedetec ie, de aproximativ 4 ori, dovad fiind i valorile coeficien ilorde absorban specific calcula i pentru tenoxicam ( 320%1

354,1 =nmcmA ) irespectiv pentru produsul de reac ie ( 1280%1

365,1 =nmcmA ).

Wavelengt20 25 30 35 40 45

Absorbanc

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

A

B

365354

Page 32: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

31

VI.2.2.2.Concentra ia optim a solu iei de acid clorhidricS-au preparat cele dou solu ii etalon de tenoxicam (5 g/ml i

35 g/ml) în acid clorhidric de concentra ii diferite de la 0,1N pân la3N. Se constat c pentru domeniul de concentra ii studiat solu iilede tenoxicam se prepar în acid clorhidric 1N.

VI.2.2.3. Concentra ia solu iei de acid fosfowolframicS-a ad gat 1ml de solu ie de acid fosfowolframic de

concentra ii diferite între 0,1% i 4%, men inând ceilal i parametriconstan i. Se constat c pentru domeniul de concentra ii studiat estesuficient 1 ml de acid fosfowolframic de concentra ie 2%.

VI.2.2.4.Concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiuSe adaug 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu de concentra ii

diferite cuprinse între 0,01%. i 1%. Se constat c este suficient 1 mlde solu ie lauril sulfat de sodiu de concentra ie 1%, pentru domeniulde concentra ii studiat.

VI.2.2.5.Stabilitatea produsului de reac ieSe constat c absorban a poate fi citit dup cel pu in

20 minute de la ad ugarea reactivilor, iar produsul de reac ie estestabil pân la 60 minute.

VI.2.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml solu ie etalon de tenoxicam se adaug :− 1 ml solu ie acid clorhidric 1N;− 1 ml solu ie acid fosfowolframic 2%;− 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu 0,1%;− Dup 20 minute se cite te absorban a la lungimea de und

de 365 nm în cuv de 1 cm fa de un martor preparat înacelea i condi ii.

VI.2.4. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns Func ia de r spuns

este liniar pe domeniul studiat (1,0 7,0 µg/ml), coeficient decorela ie R2=0,9992.(figura nr.70.)

Page 33: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

32

Figura nr.70. Dreapta de calibrare

Ecua ia dreptei de calibrare este:Absorban = 0,123x Concentra ia - 0,013

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului pentru 10 determin ri, RSD=0,19%;Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,43% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,54÷100,74 %;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,13% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul99,00÷100,74%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite ob inându-se bias =99,70% pe intervalul 97,45% 102,47% .

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 0,22 µg/ml) i limitade cuantificare (LC = 0,72 µg/ml)

VI.2.5. Aplica ii analitice

VI.2.5.1.Determinarea turbidimetric a tenoxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate TILCOTIL 20 mg (F. HoffmanLa Roche).

Modul de separare a tenoxicamului din comprimate iprepararea probelor a fost descris în capitolul VI.1.5.1.

Page 34: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

33

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/comprimat (Reg sire medie = 99,05%) seîncadreaz în limitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

VI.2.5.2.Determinarea turbidimetric a tenoxicamului dinpulbere liofilizat pentru solu ie injectabil 20 mg/flacon

S-au luat în studiu flacoane NEO-ENDUSIX 20 mg (ANFARMHELLAS S.A., Pharmaceuticals, Grecia, liofilizat i solvent)

Separarea tenoxicamului din pulbere i modul de preparare aprobelor a fost descris în capitolul VI.1.5.2.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/fiol (Reg sire medie 99,08%) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

VI.3. Electrozi membran ion selectivi pentru tenoxicambaza i pe compusul tenoxicam – triiodur

Tenoxicamul în mediu acid formeaz cu ionul triiodur , unpreciptat de culoare brun închis, conform reac iei:

H+-I3

+OO

-I3+H

O O

NS CH3

O OH

N NS

NS

O

NH2N

OH

CH3

S

VI.3.2. Sinteza compusului tenoxicam - triodurSinteza compusului a fost realizat în modul urm tor: la 100 ml

solu ie de tenoxicam se adaug 50 ml solu ie acid clorhidric 2N, apoisub agitare continu i în por iuni mici 50 ml solu ie triiodur depotasiu; se formeaz un compus greu solubil în ap , de culoare brunînchis. Precipitatul ob inut se separ prin creuzet filtrant G4, se spalcu o solu ie saturat a compusului tenoxicam triiodur i se usucpân la mas constant la temperatura camerei, în exicatorul de vid.

Page 35: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

34

VI.3.3. Solubilitatea în ap a compusului tenoxicam –triiodur

Solubilitatea se calculeaz conform formulei prezentat însubcapitolul V.3.3. Se ob ine valoarea solubilit ii S = 0,199 mgcompus/25 ml, adic 7, 99 x 10-3 g/l.

VI.3.4. Caracteristicile func ionale ale EMIS

VI.3.4.1. Func ia electrodicPentru determinarea func iei electrodice a electrodului cu

membran din polietilen ce are înglobat compusul tenoxicam triodur , m sur torile de poten ial s-au efectuat pe o serie de solu iide tenoxicam de concentra ii cuprinse între 10-8-10-1 M.

Panta electrodului pentru domeniul liniar esteP= 29,90 mV/decad de concentra ie iar poten ialul standardcondi ional al electrodului determinat de pe curba prezentat înfigura nr. 72, este E0' = + 372,1 mV.

Figura nr.72. Func ia electrodic a electrodului tenoxicam – selectiv

VI.3.4.2. Influen a t riei ioniceS-au efectuat determin ri pe solu iile substan elor de analizat

folosind ca ajustor de for ionic solu ii de KNO3 de diferiteconcentra ii cuprinse între 0,01 2M. Se constat c t ria ionicpentru care panta a avut cea mai mare valoare se realizeaz prinutilizarea unei solu ii de KNO3 1M.

Page 36: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

35

VI.3.4.3. Efectul pH-uluiPentru determinarea influen ei pH-ului asupra func ion rii

electrodului membran ion selectiv s-a modificat pH-ul prinutilizarea unor solu ii tampon (pH=1,2 ÷ 10). Se constat cdomeniul de pH optim este între 1,2 i 2,0.

VI.3.4.4. Timpul de r spuns i durata de întrebuin are aelectrodului

Timpul de r spuns este de aproximativ 15 secunde. Stabilitateavalorilor poten ialului de electrod este bun pentru o perioad deaproximativ 2 luni, dup care valoarea pantei electrodului începe sse modifice fapt ce indic degradarea membranei selective.

VI.3.4.5. Selectivitatea electroduluiAu fost testa i din punctul de vedere al interferen ei ionii K+,

NH4+, Cl- i NO3

- i 2-aminopiridina deoarece reprezint principalaimpuritate care poate ap rea în urma procesului de sintez .

Se constat c valorile coeficientului de selectivitate, K, suntfoarte mici deci, prezen a ionilor testa i în probe nu influen eazcalitatea determin rilor.

VI.3.5. Mod de lucruØ Din solu ia stoc de tenoxicam 10-1 M se prepar prin dilu ii

succesive cu ap distilat solu iile de lucru, de concentra iicuprinse în intervalul 10-2 10-6 M;

Ø Din fiecare solu ie de tenoxicam se m soar un volum de10 ml i se aduc în pahare Berzelius de 25 ml;

Ø La solu ia de tenoxicam se adaug un volum de 1,5 mlsolu ie tampon pH = 1,2 i 1,5 ml KNO3 1M;

Ø Se citesc valorile poten ialului folosind electrodul deconstruc ie proprie i electrodul de referin de Ag/AgCl,la un milivoltmetru cu rezisten intern mare.

VI.3.6. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns i s-a constatat c .

func ia de r spuns este liniar pe domeniul studiat (10-6 10-1M,coeficient de corela ie r = 0,9998).(figura nr. 77)

Page 37: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

36

Figura nr. 77. Dreapta de calibrare

Ecua ia dreptei de calibrare este dat de rela ia:E = – 29,994⋅pC + 371,65

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,85% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul99,23÷102,29 %;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,73% cuun interval de încredere a valorii mediii cuprins în domeniul99,30÷102,16%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite ob inându-se o reg sire medie de 100,17% pe intervalul 97,20% 103,36%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 7,347⋅10-7M) ilimita de cuantificare (LC = 1,017⋅10-6M) folosind metoda grafic .

VI.3.7.Aplica ii analitice

VI.3.7.1.Determinarea poten iometric a tenoxicamului dincomprimate

S-au luat în studiu comprimate TILCOTIL 20 mg (F. HoffmanLa Roche).

Page 38: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

37

Un num r de 5 comprimate se m run esc într-un mojar, iardin pulberea ob inut se ia în lucru o cantitate echivalent laaproximativ 33 mg tenoxicam (aproximativ 350 mg). Pulberea decomprimate (a mg), se dizolv într-un volum de 100 ml acidclorhidric 0,1N pe un agitator cu ultrasunete. Se filtreaz solu iaob inut i se efectueaz o dilu ie 1:10 cu ap distilat . [60]

Din solu ia nou ob inut se m soar un volum de 10 ml care seanalizeaz conform metodei.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/comprimat (Reg sire medie 99,32%) seîncadreaz în limitele impuse de FR X (20mg±1,5mg).

VI.3.7.2. Determinarea poten iometric a tenoxicamului dinpulbere pentru solu ie injectabil

S-au luat în studiu flacoane NEO-ENDUSIX 20 mg(ANFARM HELLAS S.A., Pharmaceuticals, Grecia, liofilizat isolvent).

Pulberea din 5 flacoane se amestec într-un mojar, i se ia înlucru o cantitate echivalent la 33 mg tenoxicam (165 mg pulbere).Pulberea se dizolv cu 4 ml solvent (aferent la dou fiole) i se aducecantitativ într-un balon cotat de 100 ml cu ap distilat . Dupdizolvare complet se efectueaz o dilu ie 1:10 cu ap distilat . Dinsolu ia astfel ob inut se m soar un volum de 10 ml prob ce seanalizeaz conform metodei descrise.

Din datele experimentale se constat c valoarea medie acon inutului în mg/fiol (Reg sire medie =100,04%) se încadreaz înlimitele impuse de FR X (20 mg ± 1,5 mg).

Page 39: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

38

VII. Metode analitice pentru determinarea cantitativ ameloxicamului

ObiectiveMetodele spectrofotometrice sunt rapide i performante de

aceea au constituit un obiectiv important în cercet rile noastre deinstituire a unor noi metode de determinare cantitativ pentrumeloxicam.

VII.1. Determinarea turbidimetric a meloxicamului folosindca reactiv acidul fosfomolibdenic

Principiul metodei: meloxicamul formeaz cu acidulfosfomolibdenic în mediu acid un compus greu solubil ce poate fideterminat turbidimetric la lungimea de und de 342 nm. [219]

VII.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucruPentru a stabili condi iile optime de reac ie s-au preparat dou

solu ii etalon de meloxicam de 5,0 g/ml i 13 g/ml (concentra iaminim i maxim a domeniului studiat). Concentra ia echivalent ameloxicamului respectiv a produsului de reac ie dup ad ugareatuturor reactivilor (volum final 5 ml) este de 5,0 g/prob i13 g/prob respectiv 1,0 2,6 µg/ml.

VII.1.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de meloxicam în acid clorhidric 2N, cu concentra ia de10 g/ml. La un volum de 1 ml solu ie meloxicam se adaug 2 mlsolu ie acid clorhidric 2N, 1 ml acid fosfomolibdenic 1% i 1 mllauril sulfat de sodiu 0,1%. Concentra ia echivalent ameloxicamului respectiv a produsului de reac ie în volumul final de 5ml este de 10 µg/prob respectiv 2 µg/ml. Dup 20 minute de laad ugarea reactivilor se înregistreaz spectrul de absorb ie peintervalul 300 500 nm, fa de un martor preparat în acelea icondi ii, în cuv de 1 cm.

În figura nr. 79. este prezentat spectrul de absorb ie al solu ieide meloxicam 10 g/ml în acid clorhidric 2N i spectrul produsuluide reac ie 2 g/ml.

Page 40: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

39

Figura nr.79. Spectrul de absorb ie al meloxicamului în HCl 2N (A; λmax=339nm; 10 g/ml) i spectrul produsului de reac ie (B; λmax=342 nm; 2 g/ml)

Se observ c produsul de reac ie prezint o absorban decinci ori mai mare decât a meloxicamului în acid clorhidric 2N, ceeace înseamn o m rire a sensibilit ii de detec ie, ca dovad fiindvalorile coeficien ilor de absorban specific calcula i pentrumeloxicam ( 722%1

339,1 =nmcmA ) i respectiv pentru produsul de reac ie( 3330%1

342,1 =nmcmA ).

VII.1.2.2.Concentra ia optim a acidului clorhidricSolu iile de meloxicam s-au preparat în acid clorhidric

deoarece reac ia cu acidul fosfomolibdenic are loc în mediu acid.S-au preparat solu iile etalon de meloxicam în solu ii de acidclorhidric de la 0,5N pân la 4N. Se constat c pentru domeniul deconcentra ii studiat solu iile etalon de meloxicam se prepar în acidclorhidric 2N.

VII.1.2.3.Concentra ia solu iei de acid fosfomolibdenicS-a ad ugat 1ml de solu ie de acid fosfomolibdenic de

concentra ii diferite între 0,1% i 5%. Pentru domeniul deconcentra ii studiat este suficient o concentra ie a solu iei de acidfosfomolibdenic de 1%.

VII.1.2.4.Concentra ia solu iei de lauril sulfat de sodiuS-a ad ugat în mediul de reac ie 1 ml solu ie de lauril sulfat de

sodiu de concentra ii cuprinse între 0,01% i 1%. pentru domeniul deconcentra ii studiat este suficient 1 ml solu ie de lauril sulfat desodiu de concentra iae 0,1%.

Wavelengt25 27 30 32 35 37 40 42 45

Abs

orba

nce

(AU

)

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

342

BA

339

Page 41: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

40

VII.1.2.5.Stabilitatea produsului de reac ieSe constat c absorban a poate fi citit dup cel pu in

20 minute de la ad ugarea reactivilor, iar produsul de reac ie estestabil pân la 60 minute.

VII.1.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml solu ie etalon de meloxicam preparat în

acid clorhidric 2N, se adaug :− 2 ml acid clorhidric 2N;− 1 ml solu ie acid fosfomolibdenic 1%;− 1 ml solu ie lauril sulfat de sodiu 0,1%;− dup 20 minute se cite te absorban a la lungimea de und de

342 nm în cuv de 1 cm fa de un martor preparat înacelea i condi ii.

VII.1.4. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns. Func ia de r spuns

este liniar pe domeniul studiat (1,0 2,6 µg/ml, coeficient decorela ie r = 0,9995).(figura nr.86)

Figura nr.86. Dreapta de calibrare

Ecua ia dreptei de calibrare este:Absorban = 0,560x Concentra ia - 0,466

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului pentru 10 determin ri, RSD= 0,19%;Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,69% cuun interval de încredere a valorii mediii cuprins în domeniul98,58÷101,17%;

Page 42: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

41

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD= 1,89% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,68÷102,63%.

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat reg sirea pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie ob inându-se bias=100,89% pe intervalul 98,45% 103,22%.

Au fost calculate limita de detec ie (LD = 0,05 µg/ml) i limitade cuantificare (LC = 0,18 µg/ml

VII.1.5. Aplica ii analiticeMetoda de determinare turbidimetric a meloxicamului ce

utilizeaz ca reactiv acidul fosfomolibdenic, a fost aplicat pentrudeterminarea meloxicamului din comprimate de 7,5 mg i 15 mgprecum i din solu ie injectabil .

VII.1.5.1.Determinarea turbidimetric a meloxicamului dincomprimate 7,5 mg

S-au luat în studiu comprimate MOVALIS 7,5 mg (BoehringerIngelheimPharma GMbH et Co, Germania).

S-a determinat masa medie conform Farmacopeei Române ed.a-X-a (Masa medie =180,07 mg/comprimat).

Dup determinarea masei medii, un num r de 5 tablete au fostmojarate. Din pulberea ob inut s-a luat în lucru o cantitate deaproximativ 240 mg echivalent la 10 mg meloxicam. Pulberea decomprimate s-a dizolvat într-un volum de 10 ml cloroform, iaramestecul ob inut s-a filtrat prin hârtie cantitativ . Hârtia de filtru sespal cu aproximativ 5 ml cloroform. Solu ia filtrat s-a evaporat lasec iar reziduul a fost reluat cu un volum de aproximativ 25 mldimetilformamid . Dup dizolvare complet s-a adus la 100 ml cuacid clorhidric 2N. Din aceast solu ie se efectueaz o dilu ie 1:10 cuacid clorhidric 2N. Din solu ia ob inut se iau în lucru volume de 0,7ml, 0,8 ml, i 0,9 ml care se completeaz cu acid clorhidric 2N pânla 3 ml. Probele astfel ob inute se prelucreaz conform modului delucru descris în subcapitolul VII.2.3.

Page 43: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

42

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/comprimat(Reg sire medie = 99,53%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(7,5 mg ± 0,5625 mg).

VII.1.5.2.Determinarea turbidimetric a meloxicamului dincomprimate 15 mg

S-au luat în studiu comprimate MELOX 15 mg (MedochemieLtd., Cipru).

S-a determinat masa medie conform FR X. (Masamedie=299,98 mg/comprimat).

Separarea meloxicamului din comprimate i modul depreparare a probelor este similar celul prezentat la cap VII.1.5.1.

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/comprimat(Reg sire medie = 99,59%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(15 mg ± 0,75 mg).

VII.1.5.3.Determinarea turbidimetric a meloxicamului dinsolu ie injectabila

S-au luat în studiu fiole MOVALIS 15 mg/1,5 ml (BoehringerIngelheim GMbH et Co, Germania).

1 ml din fiola de meloxicam se aduc cantitativ într un baloncotat de 100 ml i se completeaz la semn cu acid clorhidric 2N. Dinsolu ia ob inut se efectueaz o dilu ie 1:10 cu acid clorhidric 2N.Din solu ia ob inut se iau volume de 0,7 ml, 0,8 ml, 0,9 ml i secompleteaz cu acid clorhidric 1N pân la 3 ml. Se prepar trei seturide probe din trei fiole diferite. Probele ob inute se prelucreazconform modului de lucru prezentat.

Se constat c valoarea medie a con inutului în mg/comprimat(Reg sire medie = 99,41%) se încadreaz în limitele impuse de FR X(15 mg ± 0,75 mg).

Page 44: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

43

VIII. Metode analitice pentru determinarea cantitativ animesulidului

ObiectivePentru a g si metode de determinare cantitativ cu

sensibilitate mai mare s-a încercat transformarea pe cale chimic animesulidului, astfel încât produsul de reac ie ob inut s prezinte oabsorban mai mare.

VIII.1. Determinarea spectrofotometric a nimesuliduluifolosind ca reactiv fenolul

Principiul metodei: Prin reducerea grup rii nitro din pozi ia 4a nimesulidului (Zn + HCl) se ob ine amina corespunz toare (2 fenoxi 4 amino metan sulfonanilida) care prin diazotare(NaNO2 + HCl) urmat de cuplarea în mediu amoniacal cu fenol,formeaz un compus colorat în galben-portocaliu ce prezint doumaxime de absorb ie la 306 nm i 449 nm. Reac iile care au loc sunturm toarele:

CH3 SO2

NO2

NHO

CH3 SO2

NH2

NHO

NaNO2

CH3 SO2

N+

NHO

N Cl-

CH3 SO2

N

NHO

N

OH

OH

]

+ 6H (Zn + HCl)+ HCl

Metoda de determinare cantitativ a nimesulidului a fostvalidat pentru ambele lungimi de und pentru situa iile în care arderanja anumi i interferen i fie pentru domeniul în UV fie pentrudomeniul VIS. Folosind una dintre cele dou lungimi de und m rimselectivitatea chiar daca pentru domeniul VIS se pierde dinsensibilitate.

Page 45: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

44

VIII.1.2. Stabilirea condi iilor optime de lucruPentru a stabili condi iile optime de reac ie atât pentru metoda

în ultraviolet cât i pentru cea în vizibil s-au preparat trei solu ii denimesulid în hidroxid de sodiu 0,1N de concentra ii 10 g/ml,60 g/ml i 110 µg/ml, reprezentând concentra ia minim i maxima domeniilor studiate. Concentra ia echivalent a nimesuliduluirespectiv a produsului de reac ie dup ad ugarea tututror reactivilor(volum final 5 ml) este 10 g/prob , 60 g/prob i 110 µg/prob ,respectiv 2 µg/ml, 12 µg/ml i 22 µg/ml.

VIII.1.2.1. Stabilirea lungimii de und de detec iePentru stabilirea lungimii de und de detec ie s-a preparat o

solu ie etalon de nimesulid în hidroxid de sodiu 0,1N de concentra ie50 g/ml. La un volum de 1 ml din aceast solu ie se adaug 1 mlacid clorhidric 2N i aproximativ 0,3 g zinc metalic. Solu ia semen ine pe baie de ap timp de 15 minute dup care se r ce te i seaduce cantitativ într-o eprubet gradat sp lând zincul r mas cu0,5 ml ap distilat . Opera ia de sp lare se repet de trei ori, apele desp lare fiind ad ugate în eprubetele gradate completând pân lavolumul de 3,5 ml. Se adaug 0,5 ml nitrit de sodiu 0,25 % i dup 5minute se adaug 1 ml solu ie de fenol 0,1 % în amoniac 25%. Dup20 minute de la preparare se înregistreaz spectrul de absorb ie peintervalul 200 800 nm, fa de un martor preparat în acelea icondi ii, în cuv de 1 cm. În figura nr. 87. este prezentat spectrul deabsorb ie al solu iei de nimesulid 15 g/ml în hidroxid de sodiu 0,1Ni spectrul produsului de reac ie 10 g/ml.

Figura nr.87. Spectrul de absorb ie al nimesulidului în NaOH 15 g/ml 0,1N(A) λmax=393 nm; i spectrul produsului de reac ie 10 g/ml (B)

λmax=306 nm i λmax=449 nm ;

Wavelength25 30 35 40 45 50 55 60

Absorbance

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

393

5829

306

449

AB

Page 46: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

45

Din analiza spectrului de absorb ie, se observ c produsul dereac ie prezint dou maxime de absorb ie la lungimea de und de306 nm i 449 nm. Nimesulidul în hidroxid de sodiu 0,1N prezintun maxim de absorb ie la lungimea de und de 393 nm. Valorilecoeficien ilor de absorban specific calcula i pentru nimesulid( 297%1

393,1 =nmcmA ) i respectiv pentru compusul de cuplare

( 835%1306,1 =nmcmA respectiv 409%1

449,1 =nmcmA ), demonstreaz o cre terea sensibilit ii de detec ie de 2,5 ori (pentru metoda în UV) respectivde 1,5 ori (pentru metoda în VIS).

VIII.1.2.2.Condi ii optime de reducere a grup rii nitroA fost stabilit concentra ia acidului clorhidric, cantitatea

optim de zinc i timpul optim de men inere a probelor pe baia deap la 70 °C. Pentru aceasta s-au preparat cele trei solu ii etalon denimesulid i s-a modificat pe rând concentra ia solu iei de acidclorhidric (de la 0,5N la 3N), cantitatea de zinc (de la 0,1 g pân la0,5 g) i s-au men inut solu iile pe baia de ap timpi diferi i (de la 5la 25 de minute). S-a citit absorban a atât la lungimea de und de 306nm cât i la 449 nm.

Cele mai bune rezultate au fost ob inute dac se utilizeaz 1 mlacid clorhidric minim 2N, minim 0,3g zinc i probele se men in pebaia de ap cel pu in 15 minute la 70°C.

VIII.1.2.3.Volumul solu iei de nitrit de sodiuS-au luat în lucru trei solu ii etalon de nimesulid de concentra ii

diferite i se prelucreaz conform metodei modificând volumulsolu iei de nitrit de sodiu 0,1% între 0,3 ml i 0,7 ml. Se constat ceste suficient un volum de 0,5 ml solu ie nitrit de sodiu 1%.

VIII.1.2.4.Concentra ia optim a solu iei de fenolReac ia de cuplare a s rurilor de diazoniu cu fenolii are loc în

mediu bazic [222].În cazul nostru trebuie s se asigure un pH mai mare de 10

pentru c la acest pH precipit ionii de hidroxid de zinc (ionii de Zn2+

se afl în mediul de reac ie in urma reac iei de reducere a grup riinitro). Pentru a asigura mediul bazic la un pH mai mare de 10,când

Page 47: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

46

ionii Zn2+ trec în ionul complex solubil Zn(NH3)42+, s-a preparat

solu ia de fenol în amoniac 25%.Pentru a stabili concentra ia optim a fenolului, volume de

1 ml din fiecare solu ie sunt prelucrate conform metodei modificândconcentra ia solu iei de fenol de la 0,01% pân la 0,3%.

Se constat c pentru reac ia de cuplare a s rii de diazoniu estesuficient 1 ml de solu ie de fenol 0,1%.

VIII.1.2.5.Stabilitatea produsului de reac ieAtât pentru metoda în ultraviolet cât i pentru cea în vizibil,

absorban a poate fi citit dup cel pu in 20 minute de la ad ugareareactivilor, iar produsul de reac ie este stabil înc 30 minute dupcare absorban a incepe s scad .

VIII.1.3. Mod de lucruLa un volum de 1 ml solu ie etalon sau prob se adaug :−1 ml solu ie acid clorhidric 2N;−0,3g zinc metalic frac ionat în 3-4 buc i;−Amestecul se men ine la 70°C timp de 15 minute;−Se aduce cantitativ solu ia într-o eprubet gradat ;−Se spal zincul cu câte 0,5 ml ap distilat de trei ori iar apele

de sp lare se aduc cantitativ în eprubetele gradate;−Se completeaz volumul solu iei la 3,5 ml (dac este cazul);−Se adaug 0,5 ml solu ie nitrit de sodiu;−Dup 5 minute se adaug 1 ml solu ie amoniacal de fenol

0,1%;−Se agit energic timp de 30 secunde;−Se cite te absorban a dup 20 minute de la adaugarea

reactivilor, la lungimea de und de 306 nm sau 449 nm încuv de 1 cm fa de un martor preparat în acelea i condi ii.

VII.1.4. Validarea metodei de analizS-a studiat liniaritatea func iei de r spuns; func ia de r spuns

este liniar pe domeniul studiat (2,0 12,0 µg/ml pentru λ = 306 nmrespectiv 2,0 24,0 µg/ml pentru λ = 449nm), coeficient de regresie r= 0,998 pentru ambele metode (figura nr.95).

Page 48: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

47

Figura nr.95. Dreapta de calibrareEcua ia dreprei de calibrare este:

Absorban = 0,071x Concentra ia + 0,106 (306 nm)Absorban = 0,049x Concentra ia - 0,103 (449 nm)

Pentru estimarea preciziei s-au determinat:Ø precizia sistemului pentru 10 determin ri, RSD=0,22% la

306 nm, respectiv RSD=0,26 pentru 449 nm;Ø precizia metodei pentru trei solu ii independente la trei

nivele de concentra ie diferite pentru care RSD=1,81%=306 nm) cu un interval de încredere a valorii medii

cuprins în domeniul 98,44÷101,22%; pentru 449 nm,RSD=1,84 cu un interval de încredere a valorii mediicuprins în domeniul 99,98÷100,80%;

Ø precizia intermediar pentru trei solu ii independente la treinivele de concentra ie diferite pentru care RSD = 1,89% cuun interval de încredere a valorii medii cuprins în domeniul98,58÷101,49 % ( =306 nm); pentru =449 nm,RSD=1,71% cu un interval de încredere a valorii mediicuprins în domeniul 99,74÷100,35%;

Pentru estimarea exactit ii s-a determinat bias-ul pentru unnum r de trei probe la trei nivele de concentra ie diferite, ob inându-se o reg sire medie de 100,33% i RSD=1,23 pentru =306 nm,respectiv reg sire medie de 98,75% i RSD=1,24 pentru =449 nm;

Au fost calculate limita de detec ie LD = 0,45 µg/ml i limitade cuantificare LC = 1,49 µg/ml pentru =306 nm. Pentru =449nm,LD = 0,66 µg/ml i LC = 2,19 µg/ml.

Page 49: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

48

VIII.1.5. Aplica ii analitice

III.1.5.1. Determinarea spectrofotometric a nimesuliduluidin comprimate

S-au luat în studiu comprimate COXTRAL 100 mg, (ZENTIVAAS - CEHIA).

Conform Farmacopeei Române ed. a-X-a s-a determinat masamedie . (Masa medie =403,37 mg/comprimat)

Un num r de 5 tablete au fost mojarate. Din pulberea ob inuts-a luat în lucru o cantitate de aproximativ 80 mg echivalent laaproximativ 20 mg nimesulid.

Pulberea de comprimate s-a dizolvat într-un volum de 25 mlaceton , amestecul fiind filtrat prin hârtie cantitativ . Hârtia de filtruse spal cu aproximativ 5 ml aceton . Solu ia filtrat se evapor lasec iar reziduul este reluat cu un volum de aproximativ 25 mlhidroxid de sodiu 0,1N. Dup dizolvare complet se completeaz laun volum de 100 ml cu hidroxid de sodiu 0,1N.

Din solu ia astfel ob inut se iau în lucru volume de 0,15 ml,0,20 ml i 0,25 ml care se completeaz cu hidroxid de sodiu 0,1Npân la 1 ml i se prelucreaz conform metodei, citind absorban aatât la lungimea de und de 306 nm cât i la 449 nm.

Se constat c pentru ambele metode valoarea medie acon inutului în mg/comprimat X (Reg sire medie =99,35 % pentru306 nm i Reg sire medie =99,04% pentru 449 nm) , se încadreazîn limitele impuse de FR ( 100 mg ± 5 mg).

VIII.1.5.2. Determinarea spectrofotometric a nimesuliduluidin granule pentru suspensie oral

S-au luat în studiu plicuri NIMESIL, granule pentru suspensieoral 100 mg/plic (LABORATORI GUIDOTTI SpA – ITALIA).

Conform Farmacopeei Române edi ia a X-a, s-a determinatmasa medie (Masa medie =2,005 g/plic).

Dup determinarea masei medii, s-a mojarat un num r de 5plicuri. Din pulberea ob inut s-a luat în lucru o cantitate deaproximativ 400 mg (a mg), echivalent la aproximativ 20 mgnimesulid. Pulberea ob inut s-a dizolvat într-un volum de 25 mlaceton , amestecul s-a filtrat prin hârtie cantitativ . Hârtia de filtru sespal cu aproximativ 5 ml aceton . Solu ia filtrat se evapor la sec

Page 50: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

49

iar reziduul este reluat cu un volum de aproximativ 25 ml hidroxid desodiu 0,1N. Dup dizolvare complet se completeaz la un volum de100 ml cu hidroxid de sodiu 0,1N.

Din solu ia astfel ob inut se iau în lucru volume de 0,15 ml,0,20 ml i 0,25 ml care se completeaz cu hidroxid de sodiu 0,1Npân la 1 ml i se prelucreaz conform metodei, citind absorban aatât la lungimea de und de 306 nm cât i la 449 nm.

Se constat c pentru ambele metode valoarea medie acon inutului în mg/comprimat X (Reg sire medie =99,47 % pentru306 nm i Reg sire medie =99,17% pentru 449 nm) , se încadreazîn limitele impuse de FR ( 100 mg ± 5 mg).

IX. CONCLUZII GENERALETeza de doctorat a fost conceput dup modelul clasic,

cuprinzând o parte teoretic i o parte ce cuprinde cercet rile proprii.Partea teoretic a lucr rii cuprinde patru capitole în care sunt

prezentate câteva aspecte generale a medicamentelorantiinflamatoare. A fost prezentat fiecare antiinflamator luat în studiu(piroxicam, tenoxicam, meloxicam, nimesulid), trecând în revistpentru fiecare în parte propriet ile fizice i chimice ale acestora.

Se face o trecere în revist a tehnicilor de analiz utilizate încercet rile întreprinseprecum i metodologia de validare a metodeloranalitice Sunt prezentate câteva considera ii generale legate deevaluarea metodelor de analiz , informa ii referitoare la criteriile devalidare i fiind trecu i în revist principalii parametri de validare.

De asemenea se sistematizeaz informa iile din literatura despecialitate în ceea ce prive te principalele metode fizico-chimice dedeterminare cantitativ pentru antiinflamatoarele studiate.

Partea de cercetare (contribu ii personale) a lucr rii estestructurat în 4 capitole, fiecare capitol fiind dedicat unuiantiinflamator nesteroidian studiat.

Pentru piroxicam sunt prezentate trei metode de determinarecantitativ .

Dou dintre acestea sunt metode turbidimetrice i au la bazformarea unui compus între piroxicam i acidul fosfomolibdenic (cuabsorban maxim la 356 nm) respectiv a unui compus între

Page 51: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

50

piroxicam i acidul fosfowolframic (cu absorban maxim la365 nm).

A treia metod este o metod poten iometric direct ceutilizeaz un electrod membran ion selectiv de construc ie propriece are înglobat ca material electroactiv un compus greu solubilformat între piroxicam i ionul triiodur .

Pentru tenoxicam, au fost instituite de asemenea trei metodede determinare cantitativ .

Dou dintre acestea sunt metode turbidimetrice bazate peformarea unui compus cu acidul fosfomolibdenic (lungime de undmaxim 369 nm) i a unui compus cu acidul fosfowolframic(lungime de und 365 nm).

A treia metod este poten iometric i utilizeaz un electrodmembran ion selectiv ce înglobeaz ca material electroactiv uncompus greu solubil sintetizat prin reac ia dintre tenoxicam i ionultriiodur .

A fost dezvoltat o metod turbidimetric de determinare ameloxicamului bazat pe reac ia dintre meloxicam i acidulfosfomolibdenic când rezult un compus greu solubil ce poate fideterminat turbidimetric la lungimea de und de 342 nm.

În cazul nimesulidului, sunt prezentate comparativ doumetode spectrofotometrice, una în ultraviolet i una în vizibil. Înambele metode principiul de baz const în reducerea grup rii nitrodin pozi ia 4 a nimesulidului cu hidrogen în stare n scând (ob inutprin reac ia dintre zinc metalic i acid clorhidric) cu ob inerea amineicorespunz toare (4-amino-2-fenoximetansulfon-anilida). Încontinuare are loc transformarea aminei prin diazotarea acesteia cuNaNO2 când se ob ine sarea cuaternar de diazoniu care se cupleazcu fenol în mediu amoniacal rezultând un compus ce prezint doumaxime de absorb ie la 306 nm i 449 nm.

Pentru metodele turbidimetrice s-au stabilit condi iile optimede reac ie. S-au stabilit lungimea de und de detec ie, concentra iileoptime ale reactivilor ad uga i i stabilitatea produ ilor de reac ie.

S-au înregistrat spectrele comparative între produ ii de reac iei solu iile etalon a fiec rui antiinflamator în parte i s-au calculat

valorile coeficientului de absorban specific . Rezultatelecomparative sunt prezentate în tabelul nr. 156.

Page 52: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

51

Tabelul nr. 156. Coeficien i de absorban specificAbsorban

specific pentrusolu ia etalon

MetodaAbsorban

specific pentruprodusul de reac ie

Piroxicam 368%1333,1 =nmcmA

AFM 694%1356,1 =nmcmA

AFW 3501%1365,1 =nmcmA

Tenoxicam 320%1354,1 =nmcmA

AFM 626%1369,1 =nmcmA

AFW 1280%1365,1 =nmcmA

Meloxicam 722%1339,1 =nmcmA AFM 3330%1

342,1 =nmcmA

Nimesulid 279%1393,1 =nmcmA

=306 nm 835%1306,1 =nmcmA

=449 nm 409%1449,1 =nmcmA

Figura nr.97. Reprezentarea grafic a coeficien ilor de absorban specificpentru metodele spectrofotometrice de determinare a antiinflamatoarelor

nesteroidiene

Comparînd valorile absorban elor specifice pentru cele treisubstan e de interes farmaceutic se constat c cea mai sensibilmetod este metoda de determinare turbidimetric a tenoxicamuluicu acidul fosfowolframic, urmat de metoda de determinareturbidimetric a meloxicamului cu acidul fosfomolibdenic.

Page 53: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

52

Pentru metodele poten iometrice au fost construi i doi electrozimembran selectivi, unul pentru piroxicam i unul pentru tenoxicam.Cei doi electrozi membran utilizeaz ca material electroactiv uncompus greu solubil format prin reac ia dintre piroxicam sautenoxicam i ionul triiodur . Cei doi compu i au fost sintetiza i icaracteriza i, s-au înregistrat spectrele de absorb ie în UV i s-acalculat absorban a specific pentru fiecare compus sintetizat înparte. A fost calculat i solubilitatea pentru fiecare compus deoareceaceasta este o caracteristic important în ceea ce prive te durata devia a electrozilor.

În tabelul nr. 157. sunt prezentate principalele caracteristici acompu ilor greu solubili sintetiza i.

Electrozii membran ion selectivi au fost caracteriza istudiindu-se func ia electrodic , pH-ul optim, t ria ionic , timpul de

spuns i timpul de via . S-a constat c pH-ul optim este îndomeniul acid, t ria ionic se realizeaz prin ad ugare de solu ie deKNO3 0,1M, timpul de r spuns este de 15 secunde iar timpul de viaal electrodului este de aproximativ 2 luni.

Tabelul nr. 157. Caracteristici ale compu ilor greu solubili utiliza ipentru construc ia EMIS

Compus Absorban a specific Solubilitate în ap(g/l)

Piroxicam-triiodur

9,316%1342,1 =nmcmA 7,30 x 10-3

Tenoxicam-triiodur

6,254%12924,1 =nmcmA 7

7,99 x 10-3

Electrozii membran ion selectivi au fost caracteriza istudiindu-se func ia electrodic , pH-ul optim, t ria ionic , timpul de

spuns i timpul de via . S-a constat c pH-ul optim este îndomeniul acid, t ria ionic se realizeaz prin ad ugare de solu ie deKNO3 0,1M, timpul de r spuns este de 15 secunde iar timpul de viaal electrodului este de aproximativ 2 luni.

Page 54: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

53

Metodele de determinare cantitativ pentru cele 4antiinflamatoare nesteroidiene (piroxicam, tenoxicam, meloxicam inimesulid) au fost validate stabilindu-se domeniul de liniaritate,curba de calibrare, coeficien ii de corela ie i de regresie, precizia iexactitatea precum i limitele de detec ie i de cuantificare.

Toate cele nou metode au fost aplicate experimental pentrudeterminarea analitului din diverse tipuri de forme farmaceutice.

Rezultatele ob inute la determinarea analitului prin toate celenou metode sunt comparabile i sunt în conformitate cu prevederileFarmacopeei Române, Edi ia a X a, referitoare la abaterile permiseîn compozi ia substan elor active în comprimate.

În tabelele nr. 161, 162, 163, sunt prezentate comparativrezultatele ob inute la determinarea analitului din forme farmacuticepentru cei patru compu i lua i în studiu.

Tabelul nr.161. Aplica ii analitice pentru piroxicam

Formafarmaceutica

Metoda

AFM%

AFW%

EMIS%

Piroxicam

Comprimate20 mg 99,17 99,26 99,26

Pulbere pentrusolu ie oral20 mg/plic

99,59 99,35 99,73

Fiole injectabile20 mg/fiola de 1 ml 99,44 99,79 99,78

Tenoxicam

Comprimate20 mg 99,05 99,60 99,32

Pulbere liofilizat20 mg/flacon 99,26 99,08 100,4

Page 55: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

54

Tabelul nr.162. Aplica ii analitice pentru meloxicam

Forma farmaceutica Acid fosfomolibdenic%

Meloxicam

Comprimate7,5 mg 99,53

Comprimate15 mg 99,59

Fiole injectabile15 mg/fiola de 1,5 ml 99,41

Tabelul nr.163. Aplica ii analitice pentru nimesulid

Formafarmaceutica

Metoda

UV=306 nm

VIS=449 nm

Nimesulid

Comprimate100 mg 99,35 99,26

Granule pentrusolu ie oral100 mg/plic

99,47 99,17

În elaborarea prezentei lucr ri, am parcurs o bibliografiedivers , selectând din multitudinea datelor din literatura despecialitate 224 de referin e considerate semnificative scopuluipropus în prezenta lucrare i anume elaboarea, validarea i aplicareaîn practica analitic a unor metode de determinare cantitativ pentruunele medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

De asemnea, am încercat prezentarea cât mai semnificativ adatelor ob inute (printr-un num r de 99 de figuri i 163 de tabele).

Consider m c , prin studiul întreprins am reu it într-o m surdestul de bun s atingem obiectivele propuse in ial iar prinrezultatele ob inute s aducem o contribu ie real la analiza celorpatru substan e de interes farmaceutic cu posibilitatea de a extindesfera de aplicare a acestora i pentru medii biologice.

Page 56: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

55

Perspective de cercetareRezultatele ob inute în cadrul acestei teze de doctorat deschid

noi perspective de cercetare în ceea ce prive te determinareacantitativ a antiinflamatoarelor cu aplica ii în laboratoarele chimicei în industria medicamentelor:

Aplicarea metodelor turbidimetrice i spectrofotometrice dedeterminare a antiinflamatoarelor luate în studiu pe mediibiologice (ser, urin , plasm de cobai, lapte matern etc.);Aplicarea electrozilor membran selectivi de construc ieproprie pentru determinarea analitului din medii bilogice;Dezvoltarea altor metode turbidimetrice prin reac ia dintreoxicami i al i heteropoliacizi i aplicarea acestora pe formefarmaceutice i medii biologice;Construc ia de noi electrozi membran selectivi i folosirealor pentru determin ri cantitative a oxicamilor din formefarmaceutice i medii biologice;Construc ia unui electrod membran pentru nimesulid iaplicarea lui pentru determinarea analitului din formefarmaceutice i medii biologice;Aplicarea electrozilor membran selectivi pentrudeterminarea oxicamilor prin titrare poten iometric ;Elaborarea i validarea de noi metode spectrofotometrice ielectroanalitice pentru determinarea antiinflamatoarelor.

Page 57: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

56

BIBLIOGRAFIE SELECTIV(se p streaz num rul din teza de doctorat)

1. ******Farmacopeea European 5.0th, Ed. Main, Vol. 2, 20052. ******Farmacopeea Român , edi ia X, Editura medical ,

Bucure ti, 19933. ****** British Pharmacopoeia 2001, Edit. Sean Sweetman,

Pharmaceutical, 2001, Press, London;4. Pitea Michaela, Ghiran Doina, Mure an Ana Medicamente

antiinflamatoare nesteroidiene, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1997;5. Dobrescu D. Farmacoterapie practic , Vol. I, II, Ed. Medical ,

Bucure ti, 1989;6. Vane J.R. - Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism

of action for the aspirin-like drugs. Nature 1971; pag. 231-2327. Cristea Aurelia Nicoleta Farmacologie, Ed.Medicala, Bucure ti,

2000, pag. 617 6349. Katzung G.B. Basic&Clinical Pharmacology, Appleton&Lange,

1992, pag. 258-259.13.Schwarz H. Colb-Anadamide, an endogenous cannabinoid

receptor agonist inhibits lymphocyte proliferation and induceapoptosis, J neuroimmunol, Nov, 1994, 55 (1), pag. 107-15.

16. *****Wikipedia, Enciclopedia libera - Antiinflamatoare non-steroidiene

18.Brittain H. G. Analytical Profiles Drug Substances andExcipients, Ed. Harry G. Brittain, vol. 15, pag. 511- 531

22. Mesecar L. - Principles of Drug Action and Therapeutics VIII.Lecture 2- Chemistry of Non – Steroidal Anti – InflammatoryDrugs (NSAID’s), Pharmacy 408, 2001;

23. Mehanna A. NSAIDs: Chemistry and Pharmacological Actions,American Journal of Pharmacological Education,2003;pag. 67 (2);

26. Brittain H.G.- Analytical Profiles Drug Substances andExcipients, Academic Press. Inc., 1993, vol. 22, pag. 433 459

27. Lednicer D. Mitscher L. George G. Organic Chemistry ofDrug Szntesis, John Willey and Sons Inc., New York USA,1990, vol. 4, pag. 173

28. Uverferth K., Laban G., Waltraud G., Lofamann D.- On thepreparation of 4-hydroxy- 2-methyl- 3-N- (2-pyridyl)- 2H-1,2 -

Page 58: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

57

benzothiazinecarboxamide-1,1-dioxide , Die Pharmacie, Berlin,1989, vol. 44 ( 9), pag. 641-42

29. Shingbal D. M., Sarjyotishi S.: Quantitative determination ofpiroxicam in a new formulation Indian Drugs, 1988 vol. 25 (12),pag. 531-532.

31.*****Final draft labeling Boehringer IngelheimPharmaceuticals, Inc.;

37. ***** The Merck Index, Twelfth Edition, 199655. Srinivasan K., Rechnitz G.A. Anal. Chem., 1969, 41 (10), 1203

1204, citat din (54);57. pac A.F.- Contribu ii la realizarea i folosirea de electrozi

selectivi pentru determinarea alcaloizilor cu nucleu purinic(cafeina, teofilina, teobromina), tez de doctorat, 2002

59. Mândrescu M.- Metode analitice pentru unele antiinflamatoarenesteroidiene din clasa oxicamilor, tez de doctorat, 2009

60. Apostu M.- Cercet ri analitice privind realizarea de noi metodede determinare cantitativ a unor substan e medicamentoaseinhibitoare ale secre iei gastrice (Antihistaminice H2), teza dedoctorat, 2004

70. S. Dhrake, N.N. Singh., A.J. Nimbkar, H.P. Tipnis -Spectrophotometric determination of piroxicam in plasma,Indian - Drugs, Jan. 1989, vol. 26 (4),pag. 190-191

77. Chen Y.P., Shaw C.Y., Chang B.L. - Simultaneousdetermination of six quinolone antibacterial agents by HPLC,Yaowu Shipin Fenxi,1996, vol.4 (2) pag. 155-164

84. Sastry C.S.P. , Tipirneni S.R.P., Suryanarayana M.V. Haematoxylin: a new reagent for the determination of piroxicamin pharmaceutical preparations, East. Pharm., Jul. 1988, vol.31(367), pag. 131 132

91. El-Ries. M. A., Mohamed G., Khalil S., El-Shall M. -Spectrophotometric determination of piroxicam and tenoxicamin pharmaceutical preparations, Chemical and PharmaceuticalBulletin, Jan 2003. vol.51 (1), pag. 6-10

92. Amin A. S.- Spectrophotometric determination of piroxicam andtenoxicam in pharmaceutical formulations using alizarin,Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Jul 2002vol. 29 (4), pag. 729-736

Page 59: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

58

95. Mândrescu M., A.F. Spac, Dorneanu V. - Determinareaspectrofotometrica in vizibil a piroxicamului folosind ca reactivfericianura ferica - Revista Medico-Chirurgical , Vol. 113, Nr.1, 2009, pag. 268-273;

137. Kazemifard, A. G., Moore, D. E. - Liquid chromatography withamperometric detection for the determination of non-sterodialanti-inflammatory drugs in plasma, J. Chromatogr., Biomed.Appl., Nov 1990, vol. 98 (J. Chromatogr. 533) Pag. 125-132

138. Carcia M. S.; Sanchez-Pedreno C.; Albero M. I.; Gimenez M.J.- Flow-injection spectrophotometric methods for thedetermination of tenoxicam, Journal of Pharmaceutical andBiomedical Analysis, Dec 1999 Vol.: 21 (4) Pag. 731-738

141.Mandrescu M., A.F. Spac, Dorneanu V. Determinareaspectrofotometrica in ultraviolet a tenoxicamului folosind careactiv solutia de iod, , Vol. 113, Nr. 2, 2009, pag. 598-603;

142.Taha E. A.; Salama N. N.; Abdel F. L. S. - Stability-indicatingmethods for determination of meloxicam and tenoxicam in thepresence of their degradation products, Spectroscopy Letters,Egypt, Jul 2002 Vol.: 35 (4), Pag. 501-516

155.Joseph-Charles J.; Bertucat M. - Simultaneous high-performanceliquid chromatography analysis of non-steroidal anti-inflammatory oxicams in pharmaceutical preparations, Journalof Liquid Chromatography & Related Technologies, Jul 1999,Vol.: 22, (13), Pag. 2009-2021

164.Zawilla N.H.; Mohammad M.A.A.; El Kousy N.M.; El-MoghazyAly S. M. - Determination of meloxicam in bulk andpharmaceutical formulations, Journal of Pharmaceutical andBiomedical Analysis, Aug 2003, Vol.: 32 (6), Pag. 1135-1144

170.Mandrescu M., Spac A.F., Dorneanu V. SpectrophotometricDetermination of Meloxicam, Revista de Chimie, Vol. 60, Nr. 2,2009, 160-163

184.Velpandian T.; Jaiswal J.; Bhardwaj R. K.; Gupta S.K. -Development and validation of a new high-performance liquidchromatographic estimation method of meloxicam in biologicalsamples, Journal of Chromatography, B: BiomedicalApplications, Feb 2000, Vol.: 738 (2), Pag. 431-436

185.Mrinalini, D.; Madgulkar, A.; Juvale, D.; Awate, B.; Zambre, A.- Simultaneous spectrophotometric estimation of nimesulide and

Page 60: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

59

chlorzoxazone in tablet dosage form., Indian Drugs Volume: 38 Issue: 11 Pag. 576-579

211.Nonzioli, A., Luque, G., Fernandez C.- High-performanceliquid-chromatographic method for the determination ofnimesulide and its impurities, J. High Resolut. Chromatogr.Volume: 12 Issue: 6 Pag. 413-416

215.Murarasu A.E., Mandrescu M., Dorneanu V. Determinareaturbidimetrica a tenoxicamului folosind ca reactiv solutia deacid fosfomolibdenic,. Revista Medico-Chirurgical , Vol 114,Nr. 1, 2010, pag. 255-260

216. Murarasu A.E., Mandrescu M., Dorneanu V. - Determinareaturbidimetric a tenoxicamului folosind ca reactiv acidulfosfowolframic, „A-3-a Conferin a Doctoranzilor în Medicini Farmacie , Târgu Mure , 2010

219. Murara u A. E., Mândrescu M., pac A. F., Dorneanu V. - Aturbidimetric method for the assay of meloxicam usingmolybdophosphoric acid, Revista Farmacia, Vol. 58, Nr. 3,2010, pag. 315 - 321

222. Neni escu C.D. Chimie Organic , Volumul 1, Ed. Didactici Pedagogic , 1974, pag. 593-611

Page 61: Metode analitice pentru unele antiinflamatoare nesteroidiene

60

LUCR RI PUBLICATE DIN TEZADE DOCTORAT

1. Andreea Elena Murarasu, Mariana Mandrescu, VasileDorneanu Determinarea turbidimetrica a tenoxicamuluifolosind ca reactiv solutia de acid fosfomolibdenic,. RevistaMedico-Chirurgical , Vol 114, Nr. 1, 2010, pag. 255-260

2. Andreea Elena Murara u, Mariana Mândrescu,Adrian Florinpac, Vasile Dorneanu - A turbidimetric method for the assay of

meloxicam using molybdophosphoric acid, Revista Farmacia,Vol. 58, Nr. 3, 2010, pag. 315 - 321

3. Andreea Elena Murarasu, Mariana Mandrescu, VasileDorneanu - Determinarea turbidimetric a tenoxicamuluifolosind ca reactiv acidul fosfowolframic, „A-3-a Conferin aDoctoranzilor în Medicin i Farmacie , Târgu Mure ,7-9 iulie 2010

4. Andreea Elena Murara u, Mariana Mândrescu, VasileDorneanu Determinarea turbididimetric a piroxicamuluifolosind ca reactiv solu ia de acid fosfomolibdenic, RevistaMedico-Chirurgical , sub tipar

5. Andreea Elena Murara u, Mariana Mândrescu, Adrian Florinpac, Vasile Dorneanu – Construc ia i caracterizarea

electrodului membran selectiv pentru determinareatenoxicamului, Revista Medico-Chirurgical , sub tipar