Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  1/26

  PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

  EN PSIQUIATRÍA Psiquiatría de Grado. 4º

  Curso.!"e# $orí%i"o

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  2/26

  Í!di&e

  • E# Dia"!'sti&o e! Psiquiatría • Qu( )rue*as dia"!'sti&as +a, e!

  Psiquiatría  – Psi&odia"!'sti&o  – Neuro-sio#o"ía  – a*oratorio  – Neuroi/a"e!

  • os /ar&adores de e!0er/edad

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  3/26

  Dia"!'sti&o e! Psiquiatría

  • os Siste/as !oso#'"i&os a&tua#es  – CIE123 , 22  – DS$1I1TR , 5

  • 6ia*i#idad dia"!'sti&a • Dis/i!uir #a su*7eti8idad • Au/e!tar #a &o!&orda!&ia • os i!stru/e!tos estru&turados

   – Ge!era#es • a $INI

   – Es)e&í-&os • SIDA$ • CA$DE9

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  4/26

  CIE123:CIE122

  • Criterios se/io)erati8i;ados

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  5/26

  E# siste/a DS$

  • Criterios o)erati8i;ados  – Criterios A< B< C< D< E = es)e&i-&a&io!es

  • Siste/a /u#tia>ia#  – E7es I< II< III< I , 

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  6/26

  DS$ 5

  • No8edades

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  7/26

   TEST DE INTEIGENCIA

    ? Escala de Inteligencia de Terman-Merrill@ !i%os.

    ? WAIS o Escala de inteligencia de Weschler@ adu#tos. I!te!ta 8a#orar #a i!te#i"e!&ia "e!era#< e!te!di(!do#a &o/o #a &a)a&idad "#o*a# )ara reso#8er )ro*#e/as. Posee test 8er*a#es , /a!i)u#ati8os.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  8/26

   TEST DE PERSNAIDAD

    ? Psicométricos:

    1 EPI o Cuestionario de Personalidad de Eysenck.

    1 ! P" o Cuestionario

  #actorial de Cattell.   1 MMPI o Cuestionanio de

  Minnesota.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  9/26

   TEST DE PERSNAIDAD

    ? Proyecti$os:

    1 TAT o Test de A%erce%ci&nTem'tica.   1 Test de (orscharch.

    1 Test del 'r)ol.   1 Test de la *gura humana o

  Macho$er.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  10/26

  $TDS DE DIAGNÓSTIC EN PSIQUIATRÍA I

    ? Marcadores )iol&gicos:   1 Deter/i!a&i'! de a/i!as< )re&ursores , /eta*o#itos.

    1 Estudios de a&ti8idad e!;i/ti&a.

    1 Estudios de re&e)tores.   1 Prue*as !euroe!do&ri!as.   1 E>)#ora&io!es 0ar/a&o#'"i&as.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  11/26

  $TDS DE DIAGNÓSTIC EN PSIQUIATRÍA I

    ? E+%loraciones

  neuro*siol&gicas:   1 Po#iso/!o"ra0ía.   1 EEG &o/)utari;ado.   1 EEG &o!8e!&io!a#.  

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  12/26

  $TDS DIAGNÓSTICS EN PSIQUIATRÍA II

    ? E+%loraciones %or neuroimagen:   1 To/o"ra0ía A>ia# &o/)utari;ada TAC.

    1 Reso!a!&ia $a"!(ti&a Nuear R$N.   1 To/o"ra0ía )or E/isi'! de Positro!es PET.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  13/26

  $TDS DIAGNÓSTICS EN PSIQUIATRÍA II

   

  ? Métodos %sicol&gicos:   1 Test de I!te#i"e!&ia.

    1 Test de Perso!a#idad.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  14/26

  DETER$INACIÓN DE A$INAS< PRECURSRES  F $ETABITS

    ? As)erg ,!/: Dis/i!u&i'! de 5AA e! #íquido &e0a#orraquídeo de sui&idas.

    ? 0isminuci&n de 1ht ,serotonina/ e! de)resi8os /e#a!&'#i&os.

    ? Es2ui3o#renias: resu#tados &o!tradi&torios. Se *us&a &o!&e!tra&i'! au/e!tada de /eta*o#itos de #a Do)a/i!a.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  15/26

  ESTUDIS DE ACTIIDAD ENHI$TICA

    ? Mono-Amino-4+idasa ,MA4/ y Adenilciclasa.

    ? 56s2ueda de %er*les de res%uesta a antide%resi$os.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  16/26

  ESTUDIS DE RECEPTRES

    ? (ece%tores %la2uetarios.

    ? (ece%tores serotoninérgicos en de%resi$os.

    ? (ece%tores do%aminérgicos en es2ui3o#rénicos.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  17/26

  PRUEBAS NEURENDCRINAS

    ? Test de su%resi&n de la de+ametasona:   E! #os &uadros de)resi8os /e#a!&'#i&os !o se )rodu&e #a

  0re!a&i'! de se&re&i'! de Cortiso# tras #a ad/i!istra&i'! de 2/" de De>a/etaso!a de*ido a# d(-&it de &o!tro# !oradre!(r"i&o de# e7e +i)ot#a/o1+i)o-sario1adre!a#.

    ? Test de la T(7:   E! #os de)resi8os e>iste u! a)#a!a/ie!to de #a res)uesta

  de TS +or/o!a tirotro)a tras ad/i!istrar TR.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  18/26

  E9PRACINES 6AR$ACÓGICAS

    ? Test de la An#etamina:   $e7oría de #os sí!to/as de)resi8os tras #a ad/i!istra&i'!

  de a!0eta/i!as. I/)#i&a /e7or res)uesta a #os a!tide)resi8os !oradre!(r"i&os.

    ? Pro$ocaci&n de crisis de angustia:   Se &o!si"ue &o! #a ad/i!istra&i'! de u!a )er0usi'!

  i!tra8e!osa de #a&tato s'di&o.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  19/26

  E9PRACINES NEUR6ISIÓGICAS

    ? Polisomnogra#8a: Estudio de #a arquite&tura de# sue%o.   1 E! 0e%resiones@ a&orta/ie!to de #ate!&ia e! sue%o RE$ ,

  /a,or &a!tidad de sue%o de 0ase RE$.   1 E! 0emencias@ dis/i!u&i'! de #a &a!tidad de sue%o de #a

  0ase RE$.

    ? EE9 com%utari3ado: /a))i!" &ere*ra#.   ? EE9 con$encional:   1 a a&ti8idad e#(&tri&a &ere*ra# tie!e su ori"e! e! #a /e/*ra!a

  !euro!a# )o#ari;ada.   1 E# )ote!&ia# de a&&i'! es #a tradu&&i'! e#(&tri&a de# i/)u#so

  !er8ioso.  1 a a&ti8idad !euro!a# se e>)resa )or o!das rít/i&as , si/u#t!eas que se )rodu&e! a/*os +e/is0erios.

    1 E# sue%o #e!ti-&a #os rit/os , #os estí/u#os #os +a&e! r)idos.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  20/26

  E9PRACINES PR NEURI$AGEN

    ? Tomogra#8a A+ial Com%utari3ada esqui;o0re!ia@

    1 Au/e!to de 8e!trí&u#os #atera#es , /edios.

    1 Au/e!to de sur&os &orti&a#es.  1 Dis/i!u&i'! de# 8er/is &ere*e#oso.

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  21/26

  E9PRACINES PR NEURI$AGEN

    ? (esonancia Magnética uclear esqui;o0re!ia@

  1 Asi/etría +e/is0(ri&a /s )eque%o e# d&+o.

    1 Dis/i!u&i'! de# rea 0ro!ta#.  ? Tomogra#8a %or Emisi&n de Positrones  esqui;o0r.@

    1 Patr'! de +i)o0ro!ta#idad.

    1 Es u!a e>)#ora&i'! 0u!&io!a# i!,e&&i'! I de deso>i"#u&osa /ar&ada &o! 6# 2.

  DTI

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  22/26

  DTI  T BARRICJ

  Neuroi/a"e! e! )siquaitría

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  23/26

  *7eti8os

  • Re8isar #a i/)orta!&ia de #a Neuroi/a"e! e! Psiquiatría  – C#í!i&a  – I!8esti"a&i'!

  • Re)asar #as di8ersas t(&!i&as de I/a"e! &ere*ra# a)#i&adas a #a

  Psiquiatría

  P # t d # N i

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  24/26

  Pa)e# e/er"e!te de #a Neuroi/a"e! e! Psiquiatría

  • DS$ 5@ tras#adar datos desde #a i!8esti"a&i'! !euro&ie!tí-&a )ara u!a asi-&a&i'! *asada e! #a etio)ato"e!ia , -sio)ato#o"ía

  • Ide!ti-&a&i'! )re&o; de e!do0e!oti)os •

   Trata/ie!tos /s es)e&í-&os• Neuroi/a"e! , "e!(ti&a • Situa&io!es e>)eri/e!ta#es &o! #a RN$10 

  Basales

  Respuesta a Tratamiento

  Neuroactivación Cognitiva

  Captura/inducción de síntomas

 • 8/18/2019 Seminario 4. Pruebas Diagnsticas en Psiquiatra

  25/26

  A!ato/ía estru&tura# , trastor!os /e!ta#es

  • Estudios de #a re#a&i'! e!tre estru&tura , &o!du&ta S. 9I9

  • Pri/eros estudios !euro)ato#'"i&os

   –

  Pato#o"ía 6u!&io!a# versus Estru&tura#  – Resu#tados desa#e!tadores e! )ato#o"ía )siquitri&a

  • A)#i&a&i'! de #as t(&!i&as de !euroi/a"e! e! )siquiatría  – Estudios in vivo

   –

  $uestras a/)#ias  – Re)