Click here to load reader

Scijentologija - tumačenje osnovnih pojmova

 • View
  269

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Scijentologija - tumačenje osnovnih pojmova

 • 327

  Ivan MacutSCIJENTOLOGIJA - TUMAENJE OSNOVNIH POJMOVA

  Scientology - interpretation of basic conceptsUDK: 298.9 ScijentizamPregledni znanstveni rad

  Primljeno 9/2011.

  11. 3/4 l

  Saetak

  U ovom radu bavimo se tumaenjem osnovnih pojmova scijentologije. Naime, da bismo se mogli barem donekle pribliiti razumijevanju jedne kompleksne stvarnosti kao to je scijentologija, potrebno je poi od osnovnih postavki ili principa. U prvom poglavlju, ukratko smo prikazali ivot i rad osnivaa Scijentoloke crkve, Lafayette Ron Hubbarda. S jedne strane, postoji slubeni ivotopis koji je napisala Scijentoloka crkva, te, s druge strane, postoje neslubeni ivotopisi razliitih autora. Problem je u tome to se u nekim tokama njegova ivota ove dvije strane razilaze. U drugom poglavlju, u kratkim smo crtama prikazali osnovno uenje Dijanetike, osnovne aksiome dijanetike te dijelove ovjeka prema Hubbardovom uenju. Osim toga, u ovom je poglavlju rije i o postizanju stanja Clear, poimanju ivota i smrti, ivota nakon smrti, tj. reinkarnacije i pojmu Boga u scijentolokom uenju. Naime, sve su ovo vrlo vane teme koje nam omoguavaju da shvatimo kako scijentologija doivljava ovjeka, njegov ivot i smrt, i to ga eka nakon smrti. Tree poglavlje govori o glavnim dijelovima ljudskog ivota, koje Hubbard naziva dinamikama i ima ih osam: 1. osobna dinamika; 2. dinamika seksa; 3. grupna dinamika; 4. dinamika ovjeanstva; 5. dinamika ivotinja; 6. dinamika univerzuma; 7. duhovna dinamika i 8. dinamika beskonanosti ili dinamika Boga. Ovih osam dinamika koristi se u scijentolokoj komunikaciji i treba ih savreno nauiti kao dio scijentolokog vokabulara. etvrto poglavlje govori o Vjerovanju Scijentoloke crkve. Njega je napisao sam utemeljitelj scijentologije L. Ron Hubbard. U njemu su sadrane osnovne postavke vjerovanja Scijentoloke crkve.

  Kljune rijei: scijentologija, Lafayette Ron Hubbard, Dijanetika, Osam dinamika, Clear, Thetan, Vjerovanje.

 • 328

  Ivan Macut, Scijentologija - tumaenje osnovnih pojmova

  Uvod

  Pojam scijentologija ili Scijentoloka crkva1 danas je nadaleko rasprostranjen i poznat. Unato svojoj globalnoj rasprostranjenosti te unato tome to su za scijentologiju uli mnogi ljudi, ipak, ovu je stvarnost teko objasniti. Problem oko odreivanja ili definiranja to je to scijentologija imaju i religiolozi, tj. oni koji se profesionalno bave religijskim pitanjima, religijskim fenomenima i novim religioznim pokretima. Odgovor na pitanje zato je to tako, te kako je to mogue u dananjem suvremenom svijetu, nalazi se u injenici da scijentologija ne doputa objektivna ispitivanja, ne doputa da o njima piu oni koji nisu pripadnici scijentologije, te na sve naine pokuavaju diskreditirati one koji je istrauju izvana ili objektivno te o njima piu loe. Scijentologija je oduvijek bila kritina prema znanstvenim ispitivanjima i istraivanjima te znanstvenici uglavnom u svojim znanstveno-istraivakim radovima izbjegavaju ovu temu. Osim toga, oni koji su pripadnici scijentologije moraju prije svojih javnih nastupa dobiti slubeno doputenje da mogu govoriti ili je tijekom razgovora prisutan i slubeni predstavnik te se razgovor snima.2 Sve je ovo uvelike doprinijelo da je scijentologija i danas dobrim dijelom u svom uenju obavijena velom tajnosti i mistike. Ipak, treba rei kako je zadnjih nekoliko desetljea scijentologija otvorila vrata irokoj populaciji, te svatko tko eli moe doi u njihove prostorije, tovie, dobro je doao, moe razgovarati s iznimno ljubaznim osobljem koje je zadueno za to da odgovori na sva postavljena pitanja te zainteresira i pokua osobu prikljuiti na ovaj ili onaj nain scijentologiji.

  Ako svemu ovome nadodamo i probleme oko utvrivanja kakav je bio stvarni ivot i rad, a to je mitologija, utemeljitelja scijentologije Lafayette Ron Hubbarda, jer se on za vrijeme svoga ivota uvelike predstavljao u nerealnom svjetlu, a kao

  1 Ovdje treba upozoriti da scijentologija samovoljno koristi za sebe naziv crkva, iako nema bitne oznake crkve.

  2 Strah od razgovora s novinarima potjee jo od vremena kad je Lafayette R. Hubbard dao intervju za Saturday Evening Post. Nadao se da e objavljivanje njegovog razgovora u uglednim amerikim novinama doprinijeti irenju njegove misli i scijentologije. Meutim, novinar je objavio lanak u kojemu je ocrnio njega kao osobu, a uz to i negativno prikazao njegovo uenje. Neki autori kau da se Lafayette R. Hubbard nikada nije oporavio od toga oka. Od tada vie nikada nije putao novinare u svoju blizinu.

 • 329

  Sluba Boja 51 (2011.), br. 3/4, str. 327 - 349

  jedan od primjera moemo navesti da se predstavljao kao doktor scijentologije, te je uz svoje ime stavljao titulu Dr. (Ph.D) koju je navodno stekao na Sequoia University, a stvarna je injenica da je upisao fakultet, ali ga nikada nije zavrio te samim tim nije posjedovao niti osnovnu diplomu, a kamoli doktorat znanosti; uz to imamo i mnogobrojne tube koje su protiv Scijentoloke crkve podigli bivi lanovi, zabrane njihovog djelovanja u nekim zemljama, itd., problem oko razumijevanja to je scijentologija u svojoj biti, postaje tim vei.

  Unato pojmovnoj nejasnoi, scijentologija se ipak, rairila po cijelom svijetu te ima mnoge sljedbenike. Ovom brzom irenju scijentologije doprinijeli su i poznati glumci koji su postali lanovi scijentologije, kao to su John Travolta koji se 1974. god. prikljuio Scijentologiji, Tom Cruise, koji je 1986. postao lan crkve, Will Smith, itd. Scijentologija je danas prisutna u 165 zemalja svijeta te ima skoro oko 8000 crkava i misija diljem svijeta te se svakodnevno otvaraju i novi prostori. Scijentoloka crkva tvrdi da su oni danas najbre brojano rastua religija svijeta. Njihova se imovina procjenjuje na milijarde dolara. Uz to, svaki lan doprinosi mjesenom ili godinjom lanarinom kako bi se poruka scijentologije mogla to lake iriti po svijetu, te primaju razliite donacije od bogatih ljudi.

  Scijentoloka crkva ima i slubenu izdavaku i prevodilaku kuu New Era Publications sa sjeditem u Danskoj, koja je utemeljena 1969. god. te se bavi publiciranjem i prevoenjem djela svoga utemeljitelja L. Ron Hubbarda. Za scijentologiju knjige njihovog utemeljitelja jesu Sveto pismo, tj. norma uenja i djelovanja koje itaju na svojim liturgijskim sastancima, te oni objavljuju slubene prijevode njegovih djela na svjetske jezike kako bi izbjegli opasnost da se nestrunim prevoenjem doe do iskrivljavanja izvorne misli L. Ron Hubbarda. Osim u Danskoj, ima svoje podrunice i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemakoj, Italiji, Francuskoj i panjolskoj. Knjige L. Ron Hubbarda dostupne su na 53 svjetska jezika, meu kojima su neke prevedene i na hrvatski jezik. Osim knjiga izdaju i DVD materijale te je sve knjige, DVD i ostale multimedijalne materijale mogue naruiti i putem interneta.

  U Europi je scijentologija prisutna u zemljama kao to su Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Njemaka, Maarska, Italija, Nizozemska, Norveka, Portugal, Rusija, panjolska, vedska, vicarska, itd. U Hrvatskoj je 22. prosinca 2003.

 • 330

  Ivan Macut, Scijentologija - tumaenje osnovnih pojmova

  Scijentoloka crkva slubeno od Ministarstva pravosua, uprave i lokalne samouprave, upisana u Evidenciju vjerskih zajednica sa sjeditem u Orehovici, ulica Augusta Cesarca 11. Prema nekim procjenama, ona u Hrvatskoj ima izmeu 20 i 30 sljedbenika.

  Budui da je scijentologija rasprostranjena po cijelom svijetu te budui da se polako probijaju i u Hrvatsku, te osim toga, na hrvatskom jeziku nedostaje strunih radova koji se bave ovom problematikom s filozofsko-fenomenolokog i religiolokog stajalita, smatramo da je ovu problematiku potrebno poblie objasniti te emo u ovom radu objasniti osnovne pojmove uenja i vjerovanja, bez kojih se nije mogue pribliiti razumijevanju Scijentoloke crkve u cjelini.

  1. Utemeljitelj scijentologije lafayette Ron HUbbaRd (1911.-1986.)

  Scijentologija je utemeljena 1954. u Los Angelesu, u Sjedinjenim Amerikim Dravama, a utemeljio ju je Lafayette Ron Hubbard. Naalost, do danas nije napisana Hubbardova biografija koja bi bila ope prihvaena. Postoji slubena biografija koju su napisali sami scijentolozi, meutim, znanstvenici su provjerili podatke iz te slubene scijentoloke biografije i neki su se pokazali netonima. Budui da cilj ovoga rada nije istraiti cjelokupni Hubbardov ivot, osvrnut emo se samo na najvanije dogaaje iz njegova ivota i uenja.

  Lafayette Ron Hubbard3 rodio se 13. oujka 1911. u Tildenu, Nebraska (SAD). Otac mu se zvao Ross, a majka Ledora May Waterbury. Bio im je jedino dijete. Budui da mu je otac bio marinac, obitelj se esto selila. Izmeu 1927. i 1929. Ron je putovao i obilazio daleki Istok: Kina, Japan, Filipini gdje se

  3 Usp. L. Ron Hubbard: Il fondatore di Scientology, u: Che cos Scientology?, New Era Publications International ApS, Kopenhagen, Danska, 1998., 25-56. Ova je knjiga napisana od slubene Scijentoloke crkve. To je zapravo kompilacija Hubbardovih djela, ali se ne navodi nijedan urednik po imenu. Osim ovog slubenog ivotopisa R. L. Hubbarda, u ovom poglavlju sluili smo se jo sljedeim djelima: J. Gordon Melton, La Chiesa di Scientology, Editrice ElleDiCi, Torino 1998., 5-37, J. Reitman, Inside Scientology, The Story of Americas most secretive religion, Houghton Mifflin Harcourt, Boston/New York, 2011., L. Hauser, Scientology, Geburt eines Imperiums, Ferninand Schningh, Mnchen 2010., 9-12., M. Introvigne, Le religioni del potenziale umano, u: Le nuove Religioni, Sugarco edizioni, Milano 1989., 359-371.

 • 331

  Sluba Boja 51 (2011.), br. 3/4, str. 327 - 349

  izbliega upoznao s budizmom. Studirao je dvije godine na George Washington University. Slubena Hubbardova biografija biljei kako Hubbard nikada nije bio na predavanjima. Sveuilite naputa 1932. Scijentolozi dre kako je Hubbard, prije nego je poeo istraivati ljudski um, duu i ivot, na George Washington University studirao nu