satie cage

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of satie cage

 • 7/30/2019 satie cage

  1/61

  MASARYKOVA UNIVERZITA

  FILOZIFICK FAKULTA

  STAV HUDEBN VDY

  Teorie interaktivnch mdi

  Petra Bernatkov

  Erik Satie: koncept hudby v prostoru a idea ambientn hudby

  Bakalsk prce

  Vedouc prce: Mgr. Martin Flaar Ph.D.

  2010

  Prohlauji, e jsem prci vypracovala samostatn. Vechny prameny a literaturu,

 • 7/30/2019 satie cage

  2/61

  kter jsem pivypracovn pouvala, v prci dn uvdm.

  Brno 2010

  Tmto dkuji mmu vedoucmu prce Mgr. Martinu Flaarovi Ph.D. za cenn rady apomoc, kter mi pi

 • 7/30/2019 satie cage

  3/61

  psan prce poskytl.

  OBSAH

  VOD.......................................................................................................................... 4

  1. Erik Satie 6

  1.1. ivot Erika Satieho a jeho dla .. 7

  2. Erik Satie a John Cage 17

  2.1. Shody a protiklady Erika Satieho a Johna Cage... 17

  2.2. John Cage a harmonie v hudebnch dlech... 18

  2.3. John cage o Eriku Satiem. 19

  2.4. Seznmen Satieho a Cage a poten inspirace. 20

  2.5. Pouit Satieho dl 21

  2.6. John Cage versus Abraham Skulsky......... 23

  3. La musique d ameublement. 225

  3.1. Npl la musique dameublement ... 25

  3.2. Darius Milhaud..... 26

  3.3. Prvn oficiln pouit la musique dameublement... 26

  3.4. Erik Satie a jeho vyjden ke konceptu....... 28

  3.5. Musique dameublement dnes...... 29

  4. Brian Eno 30

  4.1. Umleck potky........ 30

  4.2. Brian Eno a prce s videem...... 31

  4.3. Hudba Briana Ena......... 32

  4.4. Eno a ambietn hudba....... 34

  4.5. Enova ambientn dla........ 35

  4.5.1. Eno a ambietn dla s dlouhmi tny. 36

  4.5.2. Eno a ambietn dla s krtkmi tny.. 37

  4.6. Poten reakce mdi na ambient... 39

 • 7/30/2019 satie cage

  4/61

  5. Ambientn hudba 400

  5.1. Definice pojmu ambientn hudba. 41

  5.2. Ambientn hudba Briana Ena....... 42

  5.3. Ambient dnes........... 43

  5.4. Druhy ambientu... 43

  5.5. Technologick popis ambientu.... 46

  5.6. Seznam dleitch umlc pro vvoj ambientn hudby.. 46

  5.7. Filmy, ve kterch se objevila ambientn hudba... 49

  ZVR... 51

  RESUM 52

  SEZNAM POUIT LITERATURY........ 53

  vod:

  Prce Erik Satie: Koncept hudby v prostoru a idea ambientn hudby se bude vnovatnkolika okruhm,kter se tkaj stednho tmatu tto prce, tedy osoby Erika Satieho, jehokonceptu hudby lamusique dameublement, dle osoby Briana Ena a v neposledn ad ambientn hudby.

  Prvn z kapitol se bude zabvat pmo osobou Erika Satieho, jeho osob, ivotu aprosted, vektermil a pracoval. Budeme se snait zachytit dobu, ve kter Erik Satie il,

  tedy pelom 19. a20. stolet. Byla to doba zmny, doba, kdy se jet vce ne kdy jindy projevilasnaha umlcvymanit se z umleckch okov. K takovmto umlcm patil i Erik Satie, kter je mnoha ohledechvjimen. Napklad faktem, e jeho ideje byly natolik dobov extravagantn, abyl dlouhotehdej veejnost i svmi pteli zavrhovn. Zajmav je i skutenost, e jmnoErika Satieho azejmna informace o hudb v prostoru, asto ve vtech odbornk chyb. V naprci se zamme nameznky, kter formovaly osobnost francouzskho skladatele, jako jsou rodina,

  ptel nebo socilnpostaven. Nebude chybt ani vet dl Erika Satieho, kter bude naznaovat jehopostupnouvyzrlost.

  Druh kapitola prce vce rozvede vztah Erika Satieho a Johna Cage. U tchto umlcdolok umleck symbize, kter se projevila erpnm a inspirac, kter John Cage naeprv v osobErika Satieho, jeho obdivoval prv pro novtorstv v hudebn brani a pronebojcnost obtovat

 • 7/30/2019 satie cage

  5/61

  monost vnosnho vyuit talentu pro jeho ryze ideov pouit. Na opltkuposkytnul Eriku Satiemunco jako postmanaersk sluby. Tko meme ci, nakolik by byl Erik Satie znmnebt JohnaCage, kter se nejen pdil po jeho zdnliv ztracench textech, ale zejmna pispk jehopopularizaci realizac francouzovch kompozic nebo podnm semin seSatieovskou tmatikou.

  Ve tet kapitole se budeme zabvat konceptem la musique dameublement. Nen to ni

  jednoduchho,jeliko materily chyb. Popeme, kdy, jak a s km prezentoval Erik Satie konceptpoprv, dle sebudeme snait najt prvky la musique dameublement v dvj tvorb Erika SatiehoNebude chybtani ukzka dnenho pohledu na tento koncept.

  V pedposlednmtvrt a posledn pt kapitole se zamme na osobu Briana Ena aambientn hudbu.Briana Ena si pedstavme jako producenta a skladatele, zejmna vak jakozakladatele ambientnhudby. Projdeme si mon faktory, kter jej pivedly k vzniku tohoto hudebnho

  stylu. Krtce sipipomeneme i jeho spoluprci s ostatnmi umlci nebo prci s videem, hlavnpozornost vak budemevnovat vtu jeho ambientnch skladeb a jejich popisu.

  Posledn kapitola se zam na ambientn hudbu. Hned zpotku se zamyslme nadkategorizacambientu. Dle porovnme prvotn ideu ambientn hudby od Briana Ena a jej podobudnes. Popemerzn druhy ambientn hudby a poukeme tak na jej nedefinovatelnost a schopnostvzat na seberzn hudebn styly.

  V prci pouvme zejmna internetov zdroje, a u webov strnky, lnky neboknihy pstupnon-line. Je to z dvodu absence zdroj v klasick podob, kterch je opravdunedosta

  1. Erik Satie

  Tento francouzsk skladatel, celm jmnem Alfred Erik Leslie-Satie, se narodil 17.5. 1866 ve

  Francii, v malebnm msteku Honfleur. Mimochodem, v tomto mst je dodnes jednm nejvtchturistickch lkadel dm Erica Satieho, kter zde slou jako velmi interaktivnmuzeum tohotoautora. V mld se Satie asto pohyboval mezi Honfleur, kde ml prarodie a Pakam se kvlipracovnm pleitostem odsthovali rodie.

  Jeho otec Alfred Satie ml na svho syna velk vliv. Byl to amatrsk skladatel,kter psal salnna kabaretn hudbu. Po smrti Satieho matky se v roce 1879 znovu oenil, a to s

 • 7/30/2019 satie cage

  6/61

  umlkyn ve he naklavr, Eugnie Barnetche. Spolu s novou manelkou zaloili obchod s hudbou,hudebn kolu avydavatelstv. Kvli lepm monostem se z Honfleur odsthovali do Pae, kdepomhali ErikuSatiem s vydvnm dla, a to v hudebn edici La musique des familles. Otec synabrval napednky do College de France, co je velmi znm a uznvan institut, kter senachz v Paikousek od Sorbonny a kter byl zaloen ji v roce 1530. Zajmavost je, e

  pednky, kromnkterch velmi specializovanch, byly oteven komukoliv. V College de France seErik Satievzdlval v etin a latin, co ho pravdpodobn v pozdjch letech inspirovalok zapojenantiky do jeho dl.

  Stejn tak ml na Satieho vliv i jeho strc, Adrien Satie. Ten byl povolnm lodnmakl, aleokrajov se vnoval i jinminnostem, napklad amatrskmu divadlu. O AdrienuSatiem se kalo,e jde o ernou ovci rodiny, zejmna dky trochu blznivmu chovn a pracovn

  nestabilit. V mldspolu strc a synovec trvili hodnasu, Adrien na Erika penesl nco znespoutan, trochublzniv umleck povahy, co Satie upotebil zejmna ve svch umleckch potccna Montmartru,kde se rychle dokzal adaptovat.[1]

  Dal dleitou osobou v ivot Erika Satieho byl jeho prvn profesor, kter jejpivedl k hudb,ve veker literatue jmenovan jako Ven pan Vinot. Ten studoval na prestinpask coleNiedermeyer, zaloen v roce 1853 a zamujc se na gregorinskou hudbu, historii

  hudby a hran nahudebn nstroje. Vinot byl v Honfleur varhankem a sbormistrem kostela Saint-Lonard. Tennavtvoval i mlad Satie a velmi pravdpodobn odtud pochz naden progregorinskou hudbu,kter protn tm vechny jeho poten skladby od Ogives a po Sokrata.[2]

  V roce 1879, tedy ve 13 letech, nastoupil na konzervato ke studiu klavru. He naklavr sevnoval ji od tlho vku, hrl velmi rd a byl odmala nadan, problmy ml ale skoncentrac adisciplnou. Po tech letech byl ze koly vylouen, zejmna kvli neplnn

  studentskch povinnost,v roce 1885 se ale na konzervato vrtil. Jeho profesorem se stal Georges Mathias(1826-1910),francouzsk skladatel, pianista a uitel. Pod jeho vedenm vydrel Satie na kolejeden rok, potji, zejmna kvli neshodm se svm profesorem, opt opustil. Zajmavost bezesporuje, e v prvnchzkoukch na konzervato hrl i vtu z koncertu pro klavr od eskho skladateleJana LadislavaDuska.

 • 7/30/2019 satie cage

  7/61

  Dalm vznamnmlovkem v ivot Satieho byla panlsk bsnka Contamine deLatour, kterpivedl Satieho k mysticismu a esoterismu. [3]

  1.1. ivot Erika Satieho a jeho dla.

  Svoji prvn kompozici napsal Satie v roce 1884, pesnji 9. z v Honfleur anazval ji Allegro pro

  klavr. Tato skladba byla publikovna a v roce 1972 a zajmavost je jej dlka,kter in dvacetvtein. Jeho ran tvorba je nazvna salnn tvorbou, v tto dob se hodninspiroval svojnevlastn matkou, skladatelkou a klavristkou, Eugnie Barnetche.[4] Dle se zabvmystikou agotickm umnm. Dokonce i takhle mlad se ji zaal vleovat do paskchumleckch kruh, kdebyl znm jako Monsieur le Pauvre, zejmna kvli oumlmu obleen, kter v ttodob nosil. Vce avce se zajmal o gregorinskou hudbu a umn tto doby.[5]

  Zaloil i crkev glise Mtropolitaine d'Art Jsus Conducteur, kter existovala vletech 1883 1908. Byl jejm jedinmlenem, napsal pro ni i mi Messe de Pauvre, tato vak zajeho ivota nikdynebyla uvedena.

  Postupn se Satie vce a vce dostval do kontaktu s paskou umleckou scnou. Sumlci sesetkvali ve znmm baru Chat noir, kter byl oteven v roce 1881 a na Montmartrupedstavoval snadnejznmj kabaret, kter byl domovem bohmskch umlc.

  Ti vtinu asu trvili diskuzemi o umn a svtovm dn, kter Satieho ovlivnilyjak na politvorby, tak v rovin osobnch nzor a pesvden. Zmnil se i vzhled Satieho,kter se stal vcebohmskm. Pestal si rozumt s rodinou, od kter se pesthoval na Montmartr, kdehojn mnilpodnjmy, zejmna kvli nedostatku penz. Chat noir nebyl jedinm podnikem, kdeSatie hrval, dlememe jmenovat napklad Auberge du clou nebo Le lapin agile.

  1885 - Valse ballet, pro slov klavr, Fantaisie-valse, pro slov klavr. Obdla jsou salnn

  skladby, kter byly publikovny v beznu a ervenci roku 1887 v ji zmiovanpublikaci Satiehootce, La musique des familles.

  Fantaisie-valse bylo doprovzeno t

Search related