Saral HasT rekHa

  • View
    29

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

palmistry

Text of Saral HasT rekHa

Contents1. Evolution of Palmistry and History ................................................. 8Procedure for taking hand prints...................................................... 15How to look at the Palm lines .......................................................... 192. Hand's Structure & Properties .................................................... 24Identification of Hands People of Different Countries ....................... 443. Signs Situated on Phlanges of Fingers and Their Significance ........ 49Description of Fingers & Nails ........................................................ 51Signs on Fingers & Their Effects ..................................................... 53Significance of Gaps Between Fingers ............................................. 564. Study of Thumb ......................................................................... 63Different Shapes of Thumbs ............................................................ 645. Mount Analysis ........................................................................... 696. Different Signs ............................................................................ 737. How to Study the Palm Lines ...................................................... 86The Line of Life .............................................................................. 89The Life Line and Diseases ............................................................. 968. The Effects of Line of Heart ........................................................ 98The Line of Sun ............................................................................ 1039. The Line of Fate ....................................................................... 110Luck, Prestige, Progress and Downfall .......................................... 116The Features of Palm Lines ........................................................... 119The Practical Knowledge of Palmistry ........................................... 122210. The Line of Head.................................................................... 124The Capabilities and Talent ........................................................... 128Strong & Weak Lines ................................................................... 130Success /Failure in Profession ....................................................... 13111. The Line of Marriage .............................................................. 134The Married Life .......................................................................... 138Success/Failure in Love ................................................................ 144The Prediction for Married Life ..................................................... 147The Line of Progeny ..................................................................... 14912. Wrist Bands ............................................................................ 151The Travel Lines ........................................................................... 153The Line of Mars .......................................................................... 155The Accidents .............................................................................. 15613. The Line of Health .................................................................. 157The Signs of Disease in Hand ........................................................ 159The Effects of Lines ...................................................................... 162Physical Health ............................................................................. 16314. The Practical Approach to Prediction by Hand ........................ 165Remedies for Weakness in Lines ................................................... 1833+i + zaa1 |||||-uin iiu iui ii i (.)v1,v, ri ii, + -n11aa1ei+ eseszaaa1, esesaaaa1.|nn mail@futurepointindia.comn ruii ziiziiri v ni+ +i. inzi n~n -i+ui +ni n4lokZ f/kdkjvf[ky Hkkjrh; T;ks fr"k la LFkk la ?kiz Fke la Ldj.k 2001ew Y; 100@#i;siz dk'kduin iiu iui ii i (.)v1,v, ri ii, + -n11aa1ei+ eseszaaa1, esesaaaa1.|nn mail@futurepointindia.comn+ c dkVZUl izk- fy-690 u;h cLrh nsoyh] u;h fnYyh&62Qksu&6082934] 6086388] 6079836|nn scplv@nda.vsnl.net.in5ui+i+ i + + rii +i i+ +n r +r +rii +ui + + + n i uii r, + iii+i ++ + i i i+ i +u r( iu n+ +i rii + uiii + uinni +i r, + iu u + +n + +++ +i ii + in ziui +i, uu +uiu+ +inui, ai ui + i+ +i + i++ ziui +i ui ii r( |+ ziui ui aii+i i+ri+ + ++i ia + +i n+i+ n +i i +ui r(6uiiiizLrqr iqLrd mu fo}kuksa ds erkuqlkj lEikfnr dh xbZgS] ftUgksaus gLrjs[kk fo"k; ls lacafkr vusd izdkj lsvuqlakku vkfn djds xzaFk fufeZr fd;s gSaA vkt Hkh muxzaFkksa dk mi;ksx djds ekuo lekt vusd izdkj lsykHkkfUor gks jgk gSA ftu fo}kuksa ds erkuqlkj ;giqLrd vkidks lefiZr gSA mudk uke bl izdkj gS%&yq-dkWVu] kWEVu] Mk-jse.M] ,e-ykjsUl] Mk-jkWo] lsu]ehjc'khj] efVZuh]Fk] gfpaXlu] dsafty] bZ-Msfu;y] ihUMh]fjrkoku,-] th-nkl] tsDlu] ukW;uj] csuge] tjesu]gjxksfoUn f}osnh] dsFkjkbu] feJ] xQkj] dhjks] Mjfou]gjhnk 'kekZ] lh-;e-JhokLro] lsQsfj;y] eSjuj] ljpkYlZosy] lsaVfgy] vkfnAia- jkes'ojnkl feJ7uiii ai.||-- | ~-|u | |. (|-(z.r-u |- |. |( |~s.r( r-u|| ||- |. -||| (-| ~||n|.||-- | r- |. (|-(r.||r-u|| |n|- ||s.|||| ||- |. ). . ~/.r-u||||- n||- |,|u |. . -rs.|;-- | + | | || ). |-ui +ni n8ui1. ru ii + --i ui |uri|- -|||| - r-u|n|- ||| |, n| ~| r|| |(|, -| |,u| -||| ~| || |( r| ||u ) |ur|| -| r u|ur | | ~| -|- | -||-| || ; (| -|||| -n|- | ;u-| ~~ || ) |n| || | | |r-| | r~| u| ||, ~|;r| |,|-| r-u || |n|- (|u| || |, r| -|r) |,|u ~ (|| r |r-u || -||u ~ u |u-|| ||- | | r - () ||( ||- ||- | | r| r| ( ~| ||- -|-|u| ~| n|- | n ~|u |||~-u ||- ; |n|- | n- |-, |uu, ;|-, ~||~ (|| ~|-| r~| n|- ;- (|| ; | r|--u| ~| )u| r |(||| (u| r r |-u ||u| u|| (- r| | | ||u| u| | ||| ~| || |-| |u| r| r| | r r-u || |n|- | ||| rur r ||u ~n|| -|- || n| ~| -| -|-| |( | |~| r, | r|| ||u r~| r||1. Evolution of Palmistry and History9-|| |u|(| -|- | ~|- || ||u r ||- -; n|- | || |-u | | ~| | |n|- |~||| ||||u || | | ||, r ) | | - -|- ~||| ; | ~- || r | ;| -u| |||u u r | r ) - ~| ||| |n|- r|;|| zs | -|-| (|||- )-|| ||| || r| -r| |~ |||| || ( u| ||| ;r| | ur ~-u |n|;,||, |~n-| |, | |r-- | ; |n|- ) -u|n| |- | ||, |n|| || r | ) )| ~- r| |n| ~| ||u |-u |n |+ - | r|;- |,|-| - |- | ~- || u| |- r |-|, |-, ~| | ~||( | -|||| |-||u |n| |||u r|- |n||;| | |- | r|n| -| |-u || ~| |- || ||-|| |u -| -|||| |-||u | |u| (|- ||; |n|- | || ~| ~- - |,|-| - | ||-| |, | n|| | || r|n| | ||~| ~| |r| | -|( | | || | |-|u| | -|| n| |-u ||| -| |(|| --r -||u || | ;( || u|| |- |~|| -||u || | |- || | -| |(| ;| | |r~| u || r| ~- -| |(|ii ni+ + -ui|| || | u|| || r|u| r, ~u|-| ,|| (|| n |n| || ) ~| | || ~- ~|-u- ~- ~| -r|-| |u -r| r|u|| |( |; |+ r |||| -| n| r-u |n|- |||| || -r| r u| r | || | r||||| ~- || ~-u r-| |;| ~| |-u|u|)|r || - n| |u| || ~ ~||u ||u | ||- -| r|10r-u|n|- ~- ~| ||u - ~- (|||- ~|u|- |n n||-| - || ; ~| |- |(| r| r -|| ||||nu| ~| || || | || ur u| r |- ~| -r| r|u|, | |r n||-| - rn|||u || || | |- |-u ~| r||| | |u-|| --| r, u- |||| -|| ~| r| || -r| r| - r||| s u| r u| |-u || |-| ~|-| (u| r|||-||- | -||, -|, |u ~| |-| |-||u |+| r||| ||-||- ~u r|u| r|| ~- ~|- |;| r, |u||(| |n - ;|n|- |n | (| || n|- |- | - - |||-|n| ~| ~ ; |n|- | |; || r|- n| r| r|||u r| | r | r|| | ||) ) )| ~|- - r | |+ |- ~| | |u | -- - (u| r| ~||||u | n| ; |n|- | |; || | |--||ru r| r r |( |-| ||r) | r r |n|- |u||(| |u r~| || ~| r |n|- ~| || ~||- |, r|ru ii ui i|- ||u (||u r| |; )| |+ r||, | ~- ~u|u ||n||||u ~- - |( r ~-| - u| r| | ||u |- |u- | | |u-| || ~- ~| |u||u| ~-||nu| || | r| |u r| ~- | ||n|- |u - |( r| r - | |-|u - | ~|| r| | || r| ~-| -|u |- ||u | -|u | r-u |n|- | - | r|-- ||| -| r| ;|n|- | -|-| || - |n) r | ;|ur| 11||-| |n n|--| r|||~||( |n -|||| | -| -| r|| |r|- | r|-||| u|~|, ||u| ~| ||| | -- r| |- |( ||~- ; || | ||u ||| | ;|ur| ||-| |n |~- - r n|u r|| | r-u |n|- -||u |||;r| |-||| | ||r ||| u| ~||(|n | |-;|ur| ~| u| -| || |u| r| r-u || |n|- n |(~| | |u|u r u|u r|- nu| r |r||| | ||~| | r |n|- | |u- |n|- ) r|;|ur| ||| r | ||u -u|| |u| | ||| -|||u - |- | |n r-u || |n|- | r| n|u| r|r |-|n | |u||| | ||nu - |n --| |- -| |r| n- | ||) -u| r| -| |-|| | |u||n (|| r|u| r| n|- -|u - s ~ ) uu || r|u r |~|u | ~u|-|ru |-|| ||~u ||| | --| ,||-|| u r) ~| -| |- || |||u r|- |n || || | | |||| | || |r -|u r) (|-| |-| -|||u u r| s ||||~| | )| |-| r |- ||- ~||| |--|~| | || -- r| |u| r| ||( ---- r| |u| r| ||||~| -- -- ~- || u||~| n ||| |; |u||| u| -- -r| | u|n|- - u-|- -- ~ | (u| r ~| ;- --| |-|| r|| - |||- ~||| |r| || ~|ur| |u| r|) u+ |- - | r|| ||| ||| | |-||u | n|u r| | |u || ~||( |-|| |n|- r|u| r| r |u -|n ~|| r|u| r, ;|n) r|| | | s|-| n- | ||) -u| r|12||-| |n|- |- | u ~( || rn |-| || r, r |- +| || |||- ~|| -u| r, r || || n |- | | |n - |u| r| | u~( r|u| r, r ~( ~ |n| |- r| -u| r || - n|| |- |-| |n- u r|u| r| ; |u| ||| ~- | || || |n|- ~|(| u||||| | ||| |-n - |, r| | | n |- || || rn ||||| | | u| r| ;|n) r u|, r| | r | n |- | || r|r|||||| | | u| r, u| | r||| | |-||| ~||||| -| ~-| r` r|| || --| n ~| -|u |n- | (|u r) r |-| | | r | r|| r| |-|| | ||| || ~ r, ~| r|| | |-u || |(| r| -| r||r| (| r||| ~|u ||) ~| |r || || ) -r| ||u| ; ~n|| | | | r-u|| || - ~u |||u| r| r || || | r | r|| | ||) || || ||| |||- |-| | -- (u| r ~| ~|- |n| ||| r|-| |-u -| ru| r, n|- r || (|| | r | s | r|| ~|u ||~| | |-||u ~- |u||u| |;|-u| -r| r|u|| ~ r|; ~- || |, u| ;|,|u ~-| ~- |u||u| | ur ||- r|u r|) |nu |||| r | r|| | ||~| |+ || | r||| u| r| - ~-| r| nu| ru| r| n|- |;; |~n ||u r, ||| r| r|| || |-| ~| s u r| |u| r, ~ |+ r|n| | || |~- | || ~ ||-| n| -| |(| | u| ~|u |r || || (| | u r| ;- ~|||| |r| r|n| |- ~|u || u - ru r|13; (| r|| |n|- ||||~| |- (-| ~-u r-|r| - - ~-| -u r|| | -| ~| |||- |n|| r | r|| ;- ||||~| | ~| ru r| r-| r| r ~(|u ~|||(|| ~|n| | || ~| r|| | ||~| | |u