Click here to load reader

S T A T U T - · PDF filePreduzeće obavlja, osnovni kapital, planiranje poslovanja Preduzeća, ... preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Zakonom o putevima Brčko

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of S T A T U T - · PDF filePreduzeće obavlja, osnovni kapital, planiranje poslovanja...

 • 1

  JAVNO PREDUZEE PUTEVI BRKO D.O.O.

  BRKO DISTRIKT BIH

  S T A T U T

  Brko, jul/srpanj 2013. godine

 • 2

  Na osnovu lana 14. stav (1) Zakona o javnim preduzeima u Brko distriktu BiH (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 15/06, 05/07,19/07, 1/08, 24/08- u daljnjem tekstu: Zakon o javnim preduzeima) i lana 15. stav (2) Odluke o osnivanju Javnog preduzea Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 33/2012 udaljem tekstu Odluka), Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Javnog preduzea Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH broj: 01-02-122/13 od 26.06.2013. god. (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 10/13) Upravni odbor Javnog preduzea Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH, na 8. redovnoj sjednici odranoj dana 02.07.2013. godine, donosi:

  STATUT

  Javnog preduzea Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH

  Poglavlje I OPTE ODREDBE

  Predmet regulisanja

  lan 1.

  (1) Statutom Javnog preduzea Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH, (u daljem tekstu: Preduzee), blie se utvruje naziv i sjedite Preduzea, djelatnosti koje Preduzee obavlja, osnovni kapital, planiranje poslovanja Preduzea, promjena oblika i prestanak Preduzea, poslovne aktivnosti Preduzea, prava obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, voenje poslovanja i zastupanje Preduzea, organizacija Preduzea, organi Preduzea, njihov izbor, opoziv i djelokrug, izvjetavanje i ogranienja ovlatenja, usvajanje i primjena optih akata preduzea, nain utvrivanja i diobe dobiti, fond rezerve, nain pokria gubitaka, prava zaposlenih, poslovna tajna, postupak nabavke, zabrana konkurencije, prava osnivaa i druga pitanja vezana za rad Preduzea.

  (2) Za svaku izmjenu statuta Preduzea potrebna je saglasnost osnivaa.

  Cilj osnivanja

  lan 2.

  Preduzee je osnovano s ciljem obavljanja djelatnosti od opteg interesa:

  a) upravljanja odravanjem i zatitom puteva na podruju Brko distrikta Bosne i Hercegovine, prema Zakonu o putevima Brko distrikta BiH i drugim relevantnim propisima;

  b) izgradnjom puteva finansiranih iz meunarodnih fondova i kredita na podruju Brko distrikta Bosne i Hercegovine;

  c) izgradnjom i rekonstrukcijom puteva koje mu Skuptina Brko distrikta BiH povjeri, na podruju Brko distrikta Bosne i Hercegovine;

  d) upravljanja parkinzima na podruju Brko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno javnim parking povrinama;

  e) izgradnje obilaznice oko grada Brko i otplate kredita vezanog za izgradnju obilaznice;

  f) izdavanja dozvola i saglasnosti koje mu osniva povjeri;

 • 3

  Osniva

  lan 3.

  Osniva Preduzea je Brko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

  Pravni status

  lan 4.

  (1) Preduzee je javno preduzee i pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od opteg interesa upisane u sudski registar u skladu sa Zakonom o javnim preduzeima, Odlukom, Zakonom o registraciji poslovnih subjekata Brko distrikta BiH (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 15/05) i Rjeenjem o registraciji 096-0-Reg 12-001601 od 15.11.2012. godine donijetog od strane Osnovnog suda Brko distrikta BiH (u daljem tekstu Rjeenje).

  (2) Preduzee obavlja djelatnosti od opteg interesa u skladu sa Zakonom o javnim preduzeima u Brko distriktu Bosne i Hercegovine, Zakonom o putevima Brko distrikta BiH i Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i u skladu sa svim relevantnim zakonima i podzakonskim propisima.

  Javnost i transparentnost rada

  lan 5.

  Rad Preduzea je javan. Preduzee je duno da informacije o svojoj finansijskoj i organizacionoj strukturi uini dostupnim javnosti, posredstvom internet-stranice Preduzea ili na drugi adekvatan nain.

  Principi rada

  lan 6.

  Obavljanje djelatnosti Preduzea zasniva se na sledeim principima:

  a) jednakog tretmana prema pruaocima usluga; b) transparentnosti; c) zabrani sporazuma koji imaju za cilj i/ili posljedicu spreavanje, ograniavanje ili

  naruavanje konkurencije na tritu; d) zabrani zloupotrebe dominantnog poloaja; e) nadziranju pomoi koju dodjeljuju davaoci dravne pomoi davanjem povlastica

  odreenim preduzeima ili proizvodnji odreene robe, radi izbjegavanja naruavanja konkurencije;

  f) liberalizaciji odreenih djelatnosti od opteg interesa radi spreavanja razvoja monopolistikih tendencija;

  g) osiguranju transparentnosti finansijskih odnosa izmeu Brko distrikta BiH i javnog preduzea,

  h) voenje raunovodstvenih evidencija na nain jasnog razgranienja trokova i prihoda po razliitim djelatnostima preduzea.

 • 4

  Poglavlje II NAZIV, SJEDITE PREDUZEA, PEAT, TAMBILJ, OSNIVAKI KAPITAL

  Naziv

  lan 7.

  (1) Preduzee posluje pod nazivom: Javno preduzee Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH.

  (2) Skraeni naziv Preduzea je: JP Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH.

  Sjedite

  lan 8.

  (1) Sjedite Preduzea je u Brko distriktu BiH, ulica Bosne Srebrene broj 12. (2) Sjedite Preduzea moe biti izmijenjeno odlukom Upravnog odbora Preduzea, uz

  saglasnost osnivaa.

  lan 9.

  Sva poslovna pisma Preduzea sadre:

  a) puni naziv i adresu sjedita Preduzea; b) naziv i sjedite institucije, kod koje je i broj pod kojim je Preduzee upisano u sudski

  registar; c) broj rauna sa naznakom i sjeditem finansijske organizacije, kod koje Preduzee

  dri raun, odnosno raune ako ih ima vie; d) poreski identifikacioni broj, e) podatke koje zakon zahtijeva i po potrebi i druge podatke.

  Peat i tambilj

  lan 10.

  (1) Preduzee ima svoj peat i tambilj. (2) Peat Preduzea je okruglog oblika, prenika 30 mm, koji sadri tekst: Javno

  preduzee Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH, ispisan irilinim i latininim pismom u koncetrinim krugovima.

  (3) tambilj Preduzea je pravougaonog oblika, prenika 60 mm x 30 mm, koji sadri tekst: Javno preduzee Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH, mjesto za broj i datum, ispisan irilinim i latininim pismom i slui za ovjeru prijema akata.

  (4) Vrsta, broj peata i tambilja, nain upotrebe i uvanja, regulie se optim aktom Preduzea, koji donosi Direktor Preduzea.

  Osnivaki kapital

  lan 11.

  Osnivaki kapital (ugovoreni kapital) Preduzea ini novac iskazan u novanom iznosu od 2.000,00 KM.

 • 5

  Promjena naziva, sjedita i djelatnosti

  lan 12.

  O promjeni naziva, sjedita i djelatnosti Preduzea odluuje posebnim aktom Upravni odbor Preduzea, uz saglasnost osnivaa.

  Poglavlje III DJELATNOSTI PREDUZEA

  Djelatnosti od opteg interesa

  lan 13.

  U okviru djelatnosti od opteg interesa Preduzee:

  a) upravlja poslovima odravanja i zatite puteva na podruju Distrikta; b) upravlja poslovima izgradnje Obilaznice oko grada Brko; c) upravlja poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva koje Skuptina Distrikta

  odlukom povjeri Preduzeu; d) upravlja javnim parking povrinama; e) donosi dugoroni plan razvoja i godinji poslovni plan Preduzea; f) provodi postupak javne nabavke za sve radove i usluge s ciljem vrenja djelatnosti od

  opteg interesa; g) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o putevima Brko distrikta

  BiH i Zakona o komunalnim djelatnostima.

  lan 14.

  Djelatnost Preduzea je upisana u sudski registar Osnovnog suda Brko distrikta BiH, saglasno Standardnoj klasifikaciji djelatnosti utvrenoj Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 8/07, 59/10), i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Brko distrikta BiH ((Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 1/11) i iste su kako slijedi:

  a) 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva; b) 42.13 izgradnja mostova i tunela; c) 42.99 - izgradnja ostalih objekata niskogradnje; d) 43.12 - pripremni radovi na gradilitu; e) 43.21 - elektroinstalacioni radovi; f) 43.34 bojenje i staklarski radovi graevine niskogradnje; g) 52.21 - uslune djelatnosti u vezi sa kopnenim prevozom; h) 71.12 - inenjerske djelatnosti i s njima povezano tehniko savjetovanje; i) 73.1 1 - agencije za promociju; j) 81.29 - ostale djelatnosti ienja; k) 81.30 uslune djelatnosti ureenja i odravanja zelenih povrina.

 • 6

  Ostale djelatnosti

  lan 15.

  (1) Pored djelatnosti iz lana 13. i 14.ovog Statuta, Preduzee moe obavljati i druge djelatnosti koje slue registrovanim djelatnostima i to djelatnostima razvoja, projektovanja, izgradnje i odravanja putne infrastrukture i objekata; informativnu i naunoistraivaku djelatnost u oblasti putne infrastrukture; djelatnost geodetskih, geolokih, geotehnikih i hidrolokih istraivanja i druge djelatnosti, koje su u funkciji vrenja registrovanih djelatnosti.

  (2) Preduzee moe obavljati i djelatnosti koje nisu upisane u sudski registar, a koje slue registrovanim djelatnostima pod uslovima propisanim zakonom.

  Poglavlje IV - INFRASTRUKTURA OD OPTEG INTERESA

  lan 16.

  (1) Infrastrukturu od opteg interesa, koja je Odlukom data Preduzeu na upravljanje odravanjem i zatitom, ine: magistralni putevi, regionalni putevi, lokalni putevi, ulice u naselju i gradu Brko i prioritetni nekategorisani putevi, kao i javne parking povrine na podruju Distrikta.

  (2) Infrastruktura od opteg interesa iz stava 1. ovog lana je u vlasnitvu Distrikta. (3) Odlukom i Zakonom o putevima Brko distrikta BiH, Preduzee je ovlateno i

  duno da razvija, upravlja, koristi i odrava infrastrukturu od opteg interesa u stanju koje omoguava nesmetano obavljanje djelatnosti od opteg interesa koje su mu povjerene, kao i da odrava ispravnost i funkcionalnost objekata koji ine sastavni dio te infrastrukture.

  (4) Trokove upravljanja i odravanja infrastrukture od opteg interesa snosi Preduzee, u skladu s Odlukom i poslovnim planom Preduzea.

  Poglavlje V - FINANSIRANJE, OSNOVNI KAPITAL, REZERVE, DOBIT I GUBICI Izvori i nain fina