Rukopisná puzůstalost Antonína Matzenauera v Moravské zemské knihovně

  • Published on
    21-Jan-2017

  • View
    213

  • Download
    1

Transcript

<ul><li><p>Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague</p><p>Rukopisn puzstalost Antonna Matzenauera v Moravsk zemsk knihovnAuthor(s): Eva HavlovSource: Listy filologick / Folia philologica, Vol. 126, No. 1/2 (2003), pp. 95-97Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23468182 .Accessed: 14/06/2014 18:10</p><p>Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms &amp; Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp</p><p> .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.</p><p> .</p><p>Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.</p><p>http://www.jstor.org </p><p>This content downloaded from 91.229.229.101 on Sat, 14 Jun 2014 18:10:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions</p><p>http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23468182?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp</p></li><li><p>Listy filologick CXXVI, 2003, 1-2 </p><p>IMATZENAUER, Antonn </p><p>MISCELLANEA </p><p>Rukopisn pozstalost Antonna Matzenauera </p><p>v Moravsk zemsk knihovn </p><p>V Moravsk zemsk knihovn v Brn se pod . Rkp. 99-95551 nalz sedm krabic rukopis s nzvem Materil srovnvacmu slovnku slovan </p><p>skch e. Autorem tchto rukopis je Antonn Matzenauer (11. 9. 1823 - </p><p>4. 12. 1893). Po jeho smrti se materilu ujal jeho blzk znm a vlastn i jeho k Frantiek Vymazal, kter Matzenauerovu pozstalost (spolu s n kolika jinmi) odkzal Moravsk knihovn. </p><p>Antonn Matzenauer byl mimodn erudovan slavista a baltista, kter by doshl mnohem vtho vhlasu, kdyby nebylo jeho plach povahy a to ho, e vdecky pracoval jen pro svou vnitn potebu bdat a nic jej nepoh nlo publikovn jeho prac. tomu poteboval njak vrazn vnj im </p><p>pulz - uveejnn jinho dla, kter v nm vyvolalo potebu opravit i dopl nit fakta tam uveden. Tak vznikla nap. jeho kniha Ciz slova ve slovanskch eech (Brno 1870) jako reakce na Miklosichovu prci Die Fremdwrter in den slavischen Sprachen (Wien 1867). Snad nen pli odvn pedpoklad, e v dob jeho mld mohla bt impulzem pprav jeho celoivotnho a ni kdy nepublikovanho dla Lexicon comparativum linguarum slavicarum </p><p>Miklosichova tl knka Radices linguae slovenicae veteris dialecti (Lipsi ae 1845). Matzenauerova prce se od Miklosichovy sice podstatn li roz sahem zpracovvanch jazyk i rozsahem slovnho materilu, ale m s n </p><p>spolen to, e zhlav uvd i Matzenauer v staroslovnsk podob a jako vkladovho jazyka pouv latiny. </p><p>Obsahem esti velkch a sedm men krabice Matzenauerovy pozsta losti jsou prv hesla tohoto pipravovanho etymologickho slovnku, jeho nzev Lexicon comparativum linguarum slavicarum jsem pmo v pozsta losti nikde nenala, cituji jej jen z nekrologu J. Zubatho (Almanach esk akademie csae Frantika Josefa pro vdy, slovesnost a umn 5, 1895, s. 112-117) a z odtud pejat verze Pastrnkova hesla (Ottv slovnk naun 16, s. 1002-1003). Jednotliv hesla jsou psna samostatn, na listech rzn ho formtu a zachovala se ve velice neuspodanm stavu. Naprosto peh zen jsou nejen jednotliv psmena, ale ani vt hesla se nkdy nezachovala </p><p>pohromad, take nen vjimkou, e rzn listy tho hesla se nalzaj v rz </p><p>nch krabicch. Nen to materil pipraven pro tisk, hesla obsahuj krty, vpisky, msta vynechan nap. pro doplnn vznamu apod. I kdy neuspo dan abecedn, je jasn, e hesla pokrvaj celou abecedu. </p><p>95 </p><p>This content downloaded from 91.229.229.101 on Sat, 14 Jun 2014 18:10:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions</p><p>http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp</p></li><li><p>Listy filologick CXXVI, 2003, 1-2 MISCELLANEA </p><p>Krom latinskch hesel obsahuje pozstalost i esky psan hesla. To vy plv z toho, e v roce 1880 se Matzenauer rozhodl vybran hesla (je toti hodn pvodnch latinskch hesel, je nebyla do tohoto vbru pojata) pe loit do etiny a pod nzvem Pspvky ke slovanskmu jazykozpytu je po stupn publikovat v tomto asopise (Listy filologick, ronky 7-20). Vylo celkem 714 stran z psmen A-S, z toho st A-L vyla v roce 1884 knin pod stejnm nzvem. V pozstalosti se nala hesla jak publikovan, tak, zejmna z konce abecedy, i nepublikovan. U nkterch hesel se zachovala zcela to ton latinsk i esk verze. </p><p>Krom tohoto slovanskho etymologickeho slovnku pipravoval Matze nauer i etymologick slovnk star prutiny, a to v jazyce nmeckm. Opt jsou to Pspvky", m chtl naznait, e nejde o kompletn slovnk: Bei trage zur Kunde der altpreufiischen Sprache. I tato prce vznikla vlivem vnjho impulzu: tm byl Nesselmannv Thesaurus linguae Prussicae (Ber lin 1873). Tento slovnk je aspo po psmeno u pipraven do tisku, hesla jsou psna v souvislm sledu, ale zejmna v polovin abecedy se snad st </p><p>rukopisu ztratila, i kdy konec abecedy zase zachovn je. I formt list je zde jednotn (4 strnky na listu formtu A4), ale znova jde o rukopis rozhzen v nkolika stech v rznch krabicch. </p><p>Krom tchto rukopis slovnkovho typu obsahuje pozstalost v men me i prce jinho druhu: koncepty jeho pednek, nap. o afakovi, vel mi obshl pase z djin star esk literatury, je pednel na Moravsk akademii, tamt asi uplatnil i srovnn poetickch postup v lidov psni esk a malorusk. Vil v pravost Rukopisu krlovdvorskho a zelenohor skho, podrobnou historii jejich nalezen a polemiky o nich obsahuje dal pednka. To ve je v pt krabici, kde je i zatek prce Nstin nejhlavnj ch zvukovch rozdlv e slovanskch s ohledem na litevtinu. Tam jsou i ppravy lekcm z poltiny a vpisky o polsk literatue. e poltinu uil na Moravsk akademii na pm pn svch k, vetn Frantika Vymaza la, vme z Vymazalova fejetonu v Moravsk orlici z 10. 12. 1893. </p><p>Nen mi zcela jasn, je-li Matzenauer opravdu autorem historick povd ky o zaloen kltera na Velehrad, kterou nalzme v nepln verzi (bez zatku, jen archy 4-12) v druh krabici. Nen psna Matzenauerovm rz nm psmem, i kdy psmem hodn podobnm. </p><p>Korespondence se v pozstalosti bohuel nenachz, jen lkask vysvd en, na jeho zklad odeel prof. Matzenauer do dchodu koncem roku 1886 (uil pedtm na nmeck relce v Brn, kde byl njak as jeho kole gou i G. J. Mendel), a nkolik dopis soudnch: z roku 1864 dost, aby pro soud tlumoil v poltin, a z roku 1875 upozornn, e nepedloil soudu pesn nmeck peklad svho lnku Politick situace, kter vyel v 28. s le Moravsk orlice. </p><p>96 </p><p>This content downloaded from 91.229.229.101 on Sat, 14 Jun 2014 18:10:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions</p><p>http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp</p></li><li><p>Listy filologick CXXVI, 2003, 1-2 MISCELLANEA </p><p>Matzenauerova pozstalost, kter byla a loni - pi pleitosti brnnsk </p><p>etymologick konference, vnovan obma ivotnm vrom Antonna Matzenauera - poprv otevena a prohldnuta, nm tak umonila pohled do </p><p>pracovn dlny etymologa neprvem opomjenho a v irm povdom u </p><p>zapomenutho (heslo Antonn Matzenauer" se u v dnench stedn vel </p><p>kch encyklopedickch slovncch ani neobjevuje, i kdy v etymologickch slovncch, i zahraninch, je jako autor jet dnes platnch vklad stle ci </p><p>tovn). Ukzky z nkolika jeho nepublikovanch hesel Materilu srovn vacmu slovnku slovanskch jazyk a zatek (vod, psmena AB) prce Beitrage zur Kunde der altpreufiischen Sprache vyjdou ve sbornku Studia </p><p>etymologica Brunensia II. </p><p>Eva Havlov (Brno) </p><p>97 </p><p>This content downloaded from 91.229.229.101 on Sat, 14 Jun 2014 18:10:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions</p><p>http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp</p><p>Article Contentsp. 95p. 96p. 97</p><p>Issue Table of ContentsListy filologick / Folia philologica, Vol. 126, No. 1/2 (2003), pp. 1-152Front MatterZemel univ. prof. dr. Alexandr Stich, CSc. (10.3.193426.1.2003)Vztahy mezi staroeskm "ivotem Krista Pna" a staroeskm Pasionlem podle jejich nejstarch rukopisnch zpis [pp. 1-19]Prolnn vvojovch rovin v jazyce Pamt Mikule Daickho [pp. 20-31]Emperor Ferdinand I, Boniface Wolmut and the Prague Belvedere [pp. 32-52]Modlitby Kapara Motickho [pp. 53-66]Run knka [pp. 67-79]MISCELLANEAAuf Quellensuche [pp. 80-84]Sprva z ranho obdobia prenasledovania luternov v Prahe (1622) [pp. 85-87]P. Vincentius a S. Guilelmo [pp. 88-94]Rukopisn puzstalost Antonna Matzenauera v Moravsk zemsk knihovn [pp. 95-97]</p><p>DISCUSSION / POLEMIKA NZORYAd Kladivo na arodjnice nebo arodjnictv? [pp. 98-100]</p><p>REVIEWS ANNOTATION / RECENZE ANOTACEReview: untitled [pp. 101-101]Review: untitled [pp. 101-107]Review: untitled [pp. 107-110]Review: untitled [pp. 110-111]Review: untitled [pp. 111-112]Review: untitled [pp. 112-114]Review: untitled [pp. 114-115]Review: untitled [pp. 116-117]Review: untitled [pp. 117-118]Review: untitled [pp. 118-120]Review: untitled [pp. 120-122]Review: untitled [pp. 122-131]Review: untitled [pp. 132-133]Review: untitled [pp. 133-134]Review: untitled [pp. 134-135]Review: untitled [pp. 135-137]Review: untitled [pp. 137-137]Review: untitled [pp. 138-138]Review: untitled [pp. 138-141]Review: untitled [pp. 141-148]Review: untitled [pp. 148-150]Review: untitled [pp. 150-151]</p><p>[BOOKS RECEIVED / DOL KNIHY] [pp. 152-152]Back Matter</p></li></ul>