of 108 /108
Różnice kulturowe we współpracy międzynarodowej Elbląg 7.10.2015 Prof. UG dr hab. Dorota Simpson [email protected]

Różnice kulturowe-wykład

Embed Size (px)

Text of Różnice kulturowe-wykład

 • Rnice kulturowe we wsppracy midzynarodowej

  Elblg 7.10.2015

  Prof. UG dr hab. Dorota Simpson

  [email protected]

 • Program

  Istota kultury i inteligencji kulturowej,

  Elementy, warstwy i poziomy kultury

  Czy jestemy Globaln wiosk?

  Modele analizowania kultur jako narzdzie uatwiajce zrozumienie przedstawicieli innych kultur

  Szok kulturowy

 • Definicje kultury

  Pojcie kultury istnieje od ponad 100 lat i doczekao si okoo 160 definicji

  Wikszo definicji zalicza do kultury prawa, zwyczaje oraz okrelone wytwory danej grupy spoecznej

  Kultura to jak woda dla ryby jest wci obecna, ale ryby nie zdaj sobie z tego sprawy

 • Definicje kultury

  Definicje antropologiczne podkrelaj, e kultura to wyuczone zachowania, zbir przekona i sposobw mylenia, zwyczajw i tradycji oraz wierze wyznawanych przez przedstawicieli danej spoecznoci

 • Definicje kultury

  Kultura to zbiorowe zaprogramowanie umysu, ktre odrnia czonkw jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej (Hofstede)

  Kultury nie dziedziczymy lecz uczymy si

  Nie powinna by mylona z osobowoci i natur ludzk

 • Specyficzna dla

  jednostki

  Dziedziczona i nabyta

  osobowo

  kultura

  natura ludzka

  Specyficzna dla

  grupy lub

  kategorii

  Nabyta

  uniwersalna Dziedziczona

 • Relatywizm kulturowy

  adna kultura nie dysponuje kryterium absolutnym, ktre uprawniaoby j do

  przyznawania wyszoci lub niszoci wytworom innej kultury; Levi-Strauss

 • Inteligencja kulturowa

  Inteligencja kulturowa (CQ) to zdolno jednostki do funkcjonowania, skutecznego

  zarzdzania i radzenia sobie w zrnicowanym kulturowo rodowisku [ Ang and Song 2015]

  Inteligencja kulturowa skada si z czterech komponentw

 • Inteligencja kulturowa - komponenty

  1. metapoznawczy zdolnoci umysowe pozwalajce na zdobycie i ocen wasnej wiedzy kulturowej

  koncentruje si na uwiadomieniu sobie i monitorowaniu procesu poznawczego w odniesieniu do wasnej tosamoci kulturowej i tosamoci kulturowej innych, podczas wzajemnych interakcji

 • Inteligencja kulturowa - komponenty

  2. poznawczy odnoszcy si do oglnej wiedzy jednostki na temat kultur i wystpujcych pomidzy nimi rnic 3. motywacyjny - wewntrzna motywacja jednostki do podjcia wysiku w celu skutecznego funkcjonowania w odmiennym kulturowo otoczeniu 4. behawioralny - zdolno do odpowiedniej reakcji werbalnej i niewerbalnej podczas kontaktw z przedstawicielami innych kultur

 • Elementy kultury

  Jzyk (werbalny i niewerbalny)

  Religia

  Gospodarka i polityka

  Instytucje spoeczne

  Wartoci i postawy

  Zwyczaje

  Edukacja

  Elementy materialne i estetyka itp.

 • Warstwy kultury metafory cebuli, gry lodowej

  Zewntrzna dajca si zaobserwowa i stosunkowo atwo pozna

  rodkowa normy, wartoci, zwyczaje, postawy trudniejsza do zaobserwowania i przyswojenia

  Wewntrzna skadaj si na ni fundamentalne stwierdzenia dotyczce bytu, celu istnienia, pojcia dobra i za.

 • Poziomy kultury

  Kultura narodowa (lub kultury narodowe w przypadku imigrantw)

  Poziom kultury zwizany z przynalenoci do grupy regionalnej, etnicznej, jzykowej

  Poziom kultury zwizanej z przynalenoci do danej pci

 • Poziomy kultury

  Poziom kultury pokoleniowej - generacje

  Poziom kultury klasy spoecznej - zwizany z moliwociami zdobycia wyksztacenia i zawodu

  Poziom kultury organizacyjnej lub korporacyjnej - rola i stanowisko w miejscu pracy

 • Czy stajemy si Globaln wiosk? Czy nastpuje homogenizacja kultury?

  Wzrost mobilnoci ludzi

  Rozwj masowej turystyki midzynarodowej

  Komercjalizacja kultury

  Rozprzestrzeniajcy si konsumpcjonizm

  Makdonaldyzacja spoeczestw

 • Wg Hannerza mog by 4 formy homogenizacji kultury

  1. Powstanie jednolitej, globalnej kultury, z dominacj wzorcw kultury zachodniej

  2. Stopniowe, trwajce kilka pokole, eliminowanie lokalnych wzorcw kulturowych

 • Wg Hannerza mog by 4 formy homogenizacji kultury

  3. Deformacja kulturowa przefiltrowanie, dostosowywanie i przyjmowanie niektrych wzorcw zachodnich

  4. Amalgamacja kulturowa kultura zachodnia przejmie niektre wzorce kultur lokalnych, kultury lokalne przyjm wybrane elementy wzorcw zachodnich, nadajc im wasn interpretacj

 • Modele analizowania kultur

  Kluckhohna-Strodtbecka

  Hofstede

  Halla

  Gestelanda

  Trompenaarsa i Hampden Turnera

  Warner i Beamer

  Adler

  Scheina

 • Model Kluckhohna-Strodtbecka

  Stosunek do rodowiska

  Stosunek do czasu

  Istota natury ludzkiej

  Stosunek do dziaania

  Akcentowanie odpowiedzialnoci

  Pojmowanie przestrzeni

 • Stosunek do rodowiska

  Pytanie czy ludzie s podporzdkowani rodowisku, wspistniej z nim w harmonii, czy dominuj nad nim

  Bliski Wschd ycie uzalenione jest od przeznaczenia, Ameryka Pn. ludzie mog sprawowa kontrol nad przyrod, Daleki Wschd, kraje skandynawskie harmonia z naturalnym rodowiskiem czowieka

 • Ustalanie celw

  W spoeczestwach podporzdkowanych rodowisku nie ma to wikszego znaczenia, gdy ludzie niewiele mog zdziaa, aby osign zamierzone cele

  Spoeczestwa yjce w harmonii z natur dopuszczaj ustalanie celw, ale i odchylenia od ich realizacji

  Spoeczestwa dominujce wyznaczaj cele i kary za ich niewykonanie

 • Stosunek do czasu

  Czy dana kultura koncentruje si na przeszoci, teraniejszoci, czy przyszoci?

  Kultury zachodnie czas jako zasb (czas to pienidz) i naley go umiejtnie wykorzystywa krtkoterminowa ocena efektywnoci pracownikw (w amerykaskich firmach co 6 miesicy lub raz w roku).

 • Niektre kraje skupiaj si na przeszoci i tradycji, z ktrej czerpi wzorce

  Znajomo stosunku do czasu w danej kulturze pozwala atwiej zrozumie system planowania, wyznaczania i przestrzegania terminw spotka itp

 • Natura ludzka

  Czy dana kultura traktuje ludzi jako dobrych, zych, czy mieszank dobra i za?

  Przykady:

  USA ludzie s na og z natury dobrzy, ale uwaaj, aby inni ich nie wykorzystywali,

  w wielu krajach rozwijajcych si panuje przekonanie, e ludzie s dobrzy,

  w Korei postrzega si ludzi jako z natury zych

 • Stosunek do dziaania

  w pewnych kulturach ludzie koncentruj si na dziaaniu,

  w innych na istnieniu ycie chwil, korzystanie z ycia i natychmiastowe zaspokajanie pragnie

  W jeszcze innych kadzie si nacisk na sprawowanie kontroli opanowanie swoich pragnie poprzez oderwanie si od przedmiotw

 • Stosunek do dziaania

  USA nastawienie na dziaanie, ludzie ciko pracuj i oczekuj, e naley im si za to nagroda (awanse, podwyki pac i inne formy uznania)

  Meksyk i wiele krajw latynoskich nastawienie na istnienie ludzie ceni sobie rado chwili

  Francuzi nastawienie na kontrol wane wartoci to racjonalno i logika dziaania

 • Stosunek do dziaania

  Wiedza na temat stosunku do dziaania w danej kulturze uatwia zrozumienie, dlaczego w taki a nie inny sposb ludzie podchodz do:

  pracy,

  wypoczynku,

  w jaki sposb podejmuj decyzje,

  jakie kryteria stosuj przy przyznawaniu nagrd

 • Stosunek do dziaania

  W kulturach nastawionych na istnienie czsto decyzje podejmowane s pod wpywem emocji,

  w kulturach nastawionych na dziaania przewaa pragmatyzm,

  W kulturach, gdzie dominuje kontrola przewaa racjonalno

 • Akcentowanie odpowiedzialnoci

  Gdzie mieci si odpowiedzialno za innych i ich dobrobyt?

  W niektrych kulturach kadzie si nacisk na indywidualizm osignicia i cechy osobiste jednostki, ktra jest odpowiedzialna za swj byt (USA)

  W innych krajach zwraca si uwag na odpowiedzialno grupy (kultury kolektywistyczne)

 • Akcentowanie odpowiedzialnoci

  W innych dua rola przypada stosunkom hierarchicznym istnieje hierarchia grup i ich pozycja jest w zasadzie niezmienna w czasie (Francja, W. Brytania)

  Ten wymiar kultury wywiera wpyw na planowanie zada w organizacji, podejmowanie decyzji, komunikacj, system motywowania i dobr pracownikw

 • Pojmowanie przestrzeni

  Chodzi tu o swego rodzaju wasno przestrzeni

  Niektre kultury s bardzo otwarte i publicznie prowadz interesy. Na drugim biegunie znajduj si kultury, w ktrych przywizuje si bardzo du wag do prywatnoci

  Trzecia grupa to kultury mieszane

 • Model Hofstede

  Badania Hofstede objy 116 tys. pracownikw IBM w 40 krajach

  Badania Hofstede potwierdziy duy wpyw kultury narodowej na postawy i wartoci wyznawane przez pracownikw i manifestowane w miejscu pracy

  Kultura bardziej rnicowaa ni pe, wiek, zawd i pozycja pracownika

 • Wymiary kultur

  Indywidualizm lub kolektywizm

  Dystans wadzy

  Unikanie niepewnoci

  Msko lub kobieco

  Orientacja dugo i krtkookresowa pragmatyczna i normatywna

  Tolerancja

 • Indywidualizm a kolektywizm

  Jednostka musi sama dba o siebie i swoich najbliszych.

  W spoeczestwach indywidualistycznych pozostawia si jednostce duy stopie swobody

  Wizy pomidzy jednostkami s lune

 • Przedstawiciele spoeczestw kolektywistycznych oczekuj od innych czonkw grupy pomocy w trudnych sytuacjach yciowych

  Uwaaj e w zamian s winni grupie pen lojalno

 • Indywidualizm a praca

  Due znaczenie czasu wolnego od pracy, w ktrym mona si zaj sprawami prywatnymi i rodzinnymi

  Due znaczenie swobody w wyborze stylu pracy

  Wyzwania - praca ma stanowi wyzwanie i dawa poczucie samorealizacji

 • Kolektywizm a praca

  Praca ma zapewni podnoszenie kwalifikacji zawodowych np. poprzez szkolenia

  Due znaczenie maj warunki pracy w miejscu pracy

  Istotne znaczenie ma pene wykorzystanie umiejtnoci pracownikw

 • Indywidualizm przykady krajw

  Stany Zjednoczone

  Australia

  Wielka Brytania

  Kanada

  Holandia

  Nowa Zelandia

  Wochy

  Kraje skandynawskie

 • Kolektywizm - kraje

  Najbiedniejsze kraje Ameryki aciskiej

  Tajwan

  Korea

  Tajlandia

  Malezja

  Portugalia

  Grecja

 • Dystans wadzy

  Wedug Hofstede jest to miara stopnia, w jakim dane spoeczestwo godzi si z nierwnomiernym podziaem wadzy w organizacjach i instytucjach

  Spoeczestwa o duej odlegoci wadzy akceptuj znaczne rnice w stopniu dysponowania wadz w organizacjach

 • Pracownicy okazuj duy szacunek wobec sprawujcych wadz

  Stopnie stanowiska i tytuy subowe oraz pozycja maj due znaczenie

  Do negocjacji midzynarodowych powinno si wysya przedstawicieli o tytuach subowych

  takich samych, jakie posiadaj partnerzy

 • Duy dystans wadzy - przykady

  Filipiny

  Wenezuela

  Indie

 • May dystans wadzy

  Spoeczestwa o maym dystansie wadzy staraj si ogranicza nierwnoci

  Przeoeni maj wadz, ale pracownicy nie boj si ich

  Dania

  Szwecja

  Izrael

 • Unikanie niepewnoci

  Jest to stopie zagroenia, jakie odczuwaj przedstawiciele danej spoecznoci wobec nowych, nieznanych lub niepewnych sytuacji

  Mwi do jakiego stopnia s oni skonni zaakceptowa nieprzewidywalno stosunkw spoecznych i niepewno przyszoci

 • Unikanie niepewnoci

  Przyszo jest w duym stopniu nieznana, tote spoeczestwa rnie reaguj na t niepewno

  Niektre wychowuj swoich czonkw tak, aby przyjmowali j ze spokojem i traktowali jak normaln sytuacj

  W spoecznociach tych ludzie s stosunkowo tolerancyjni wobec odmiennych opinii i zachowa

 • Niski stopie unikania niepewnoci

  Spoeczestwa te okrelane s przez Hofstede niskim stopniem unikania niepewnoci

  Przykady:

  Dania

  Szwajcaria

  Singapur

 • Wysoki stopie unikania niepewnoci

  Przejawia si w stosunkowo wysokim poziomie niepokoju, jaki demonstruj przedstawiciele danej kultury

  Spoeczestwa o wysokim stopniu unikania niepewnoci cechuje duy stopie unikania ryzyka

  Zaobserwowa mona publiczne okazywanie emocji i stosunkowo wysze spoycie alkoholu

 • Przejawami poczucia niepewnoci s:

  agresja,

  stres,

  nerwowo

  Powstaj tam mechanizmy zwikszajce poczucie bezpieczestwa i ograniczajce ryzyko

 • Organizacje w tych krajach maj na og sformalizowane zasady postpowania

  Brak jest tolerancji wobec odmiennych koncepcji i zachowa odbiegajcych od normy

  Czonkowie tych spoeczestw chtniej wierz w prawdy absolutne

 • W krajach o duym stopniu unikania ryzyka pracownicy s na og mao mobilni

  Przykady krajw:

  Japonia

  Portugalia

  Grecja

 • Msko i kobieco

  Wg Hofstede spoeczestwa mona podzieli na takie, w ktrych ludzie:

  godz si na podejmowanie wielu rnych rl zarwno przez mczyzn, jak i kobiety

  przestrzegaj sztywnego podziau rl zwizanych z pci

 • Spoeczestwa mskie

  Nacisk na asertywno i zdobywanie rodkw pieninych oraz dbr materialnych

  Mniejsza troska o innych

  Przykady krajw: Japonia, Austria, Wenezuela, Wochy, Szwajcaria, Meksyk, Irlandia, Jamajka, Wielka Brytania, Niemcy, Filipiny, Kolumbia, Afryka Pd., Ekwador, Stany Zjednoczone

 • Spoeczestwa kobiece

  W krajach tych nie ma wyranego podziau rl ze wzgldu na pe

  przykady: kraje skandynawskie (gdzie nierzadko mczyni prowadz gospodarstwa domowe i bior urlopy wychowawcze), Holandia, Kostaryka, Chile, Portugalia, Tajlandia

 • Orientacja dugo i krtkookresowa pragmatyczna i normatywna

  O. dugookresowa - koncentracja na przyszoci, ceniona jest wytrwao, zapobiegliwo, przedsibiorczo

  O. krtkookresowa koncentracja na przeszoci i teraniejszoci, ceni si tradycj, stabilizacj, rwnowag

 • Orientacja pragmatyczna i normatywna

  Wymiar ten pokazuje, w jaki sposb ludzie odnosz si do faktu, e tak wiele otaczajcych ich zjawisk i zdarze nie moe by wyjanionych i wytumaczonych

 • Spoeczestwa normatywne

  ludzie odczuwaj siln potrzeb wytumaczenia wszystkiego, co moliwe,

  maj tendencj do formuowania prawd absolutnych

  przywizuj du wag do tradycji

  oczekuj szybkich efektw swoich dziaa

 • Spoeczestwa pragmatyczne

  ludzie nie odczuwaj potrzeby wytumaczenia wszystkiego

  uwaaj, e jest to niemoliwe ycie jest zbyt zoone i skomplikowane

  wyzwaniem nie jest poznanie prawdy absolutnej, ale ycie dajce satysfakcj i zadowolenie

 • Spoeczestwa pragmatyczne

  prawda w duej mierze zaley od sytuacji, kontekstu i czasu

  ludzie demonstruj umiejtno dostosowania tradycji i zwyczajw do zmieniajcych si warunkw

  wykazuj skonno do oszczdzania i inwestowania, racjonalnego gospodarowania zasobami

 • Tolerancja (pobaliwo) - powcigliwo

  Postawa tolerancyjna wobec naturalnych zachowa ludzkich, jakimi s demonstrowanie radoci ycia i zabawa

  Spoeczestwa powcigliwe ograniczaj i reguluj tego typu zachowania poprzez formuowanie i egzekwowanie surowych norm spoecznych

 • Polska wg Hofstede http://geert-hofstede.com/poland.html

  Dystans wadzy wskanik 68 plasuje Polsk w grupie spoeczestw hierarchicznych,

  Ludzie akceptuj nierwnoci

  Popularna jest centralizacja

  Podwadni oczekuj, e otrzymaj od przeoonych jasny przekaz, co i jak maj wykonywa

  Szefowie prezentuj na og styl autokratyczny

  http://geert-hofstede.com/poland.htmlhttp://geert-hofstede.com/poland.htmlhttp://geert-hofstede.com/poland.htmlhttp://geert-hofstede.com/poland.htmlhttp://geert-hofstede.com/poland.html

 • Polska wg Hofstede

  Indywidualizm wskanik 60 stawia Polsk w grupie krajw indywidualistycznych

  Wysoki wskanik dystansu wadzy i indywidualizmu stanowi pewne wyzwanie dla menederw zagranicznych

  Musz kademu w firmie da do zrozumienia, e jest wany, cho nie jest rwny

 • Polska wg Hofstede

  Msko wskanik 64 oznacza, e Polska jest krajem mskim

  Ludzie nastawieni s na konkurowanie, sukces i osignicia

  W tego typu krajach ludzie yj, aby pracowa

 • Polska wg Hofstede

  Unikanie niepewnoci wskanik 93 stawia Polsk w czowce tego typu krajw

  Utrzymuj one sztywne kodeksy dotyczce zachowa

  Brak jest tolerancji dla nietypowych zachowa, pomysw, idei

  Istnieje emocjonalna potrzeba zasad, nawet wwczas jeli w praktyce nie dziaaj

 • Polska wg Hofstede

  Czas to pienidz,

  ludzie maj wewntrzn potrzeb by by zajtym i ciko pracowa

  Innowacje mog napotka opr

  Bezpieczestwo jest wanym elementem motywacji jednostki

 • Polska wg Hofstede

  Orientacja dugoterminowa (pragmatyczna) krtkoterminowa (normatywna) wskanik 38 oznacza, e Polska jest krajem bardziej normatywnym ni pragmatycznym

  Ludzie maj tendencj do ustanawiania prawd absolutnych

  Przejawiaj wielki szacunek dla tradycji Ma wag przywizuj do oszczdzania na

  przyszo Oczekuj szybkich rezultatw swych dziaa

 • Polska wg Hofstede

  Tolerancja powcigliwo, wskanik dla Polski to 29, co oznacza kultur restrykcyjn (powcigliw)

  W tego typu kulturach dominuje tendencja do cynizmu i pesymizmu

  Ludzie nie przykadaj duej wagi do czasu wolnego i wypoczynku

  Uwaaj, e ich dziaania s ograniczane przez normy spoeczne

  S przewiadczeni, e uywanie ycia jest czym zym, nagannym

 • Model analizowania kultur wg Halla

  Stosunek do czasu monochroniczny/polichroniczny

  Pojmowanie przestrzeni stosunek do rodowiska (zagospodarowanie publicznej i prywatnej przestrzeni)/fizyczny i emocjonalny dystans do innych ludzi

  Jzyk (komunikacja) wysoki/niski kontekst

  Przyjanie - koncentracja na zadaniach/relacjach

 • Model Halla kontinuum kultur od niskiego do wysokiego kontekstu

  Modele analizowania kultur

  Informacja

  Wysoki kontekst

  Niski kontekst

  Kontekst, znaczenie

 • Kultury wysokiego kontekstu

  W kulturach wysokiego kontekstu komunikacja jest oszczdna i efektywna

  Obowizuje wsplny kod porozumiewania si, nieczytelny dla obcych

  Due znaczenie ma sytuacja, kontekst,

  zachowania niewerbalne pomagaj w tworzeniu i interpretacji komunikatu

 • Kultury wysokiego kontekstu

  Czonkowie tego typu kultur od najwczeniejszych lat ucz si interpretacji okrelonych zachowa i znakw podczas rozmowy z drug osob

  Myli nie artykuuje si w sposb bezporedni

  Relacje midzyludzkie maj dugotrway charakter

  Ludzie czuj si zwizani z tymi, z ktrymi wchodz w relacje biznesowe lub prywatne

 • Kultury wysokiego kontekstu

  Preferowane s raczej ustne ni pisemne umowy

  Podpisany kontrakt nie zawsze musi by obowizujcy

  Nierzadko po podpisaniu kontraktu zgaszane s dodatkowe yczenia i postulaty odnonie do zmiany ustalonych warunkw

 • Kultury wysokiego kontekstu

  Wystpuje rozrnienie pomidzy swoimi i obcymi

  Obcy to kto, kto nie jest czonkiem rodziny, klanu, organizacji lub danego spoeczestwa

  Wzorce kulturowe s gboko zakorzenione i niepodatne na zmiany

  Do tego typu kultur zalicza si wikszo spoecznoci azjatyckich

 • Kultury niskiego kontekstu

  Wikszo spoeczestw zachodnich zalicza si do kultur niskiego kontekstu

  Du wag przywizuje si do komunikacji werbalnej

  Zachowania niewerbalne na og s ignorowane

  Relacje midzy ludmi s powierzchowne i krtkotrwae

 • Kultury niskiego kontekstu

  Komunikacja ma dostarczy najwaniejszych informacji

  Dominuje bezporedni styl porozumiewania si

  Strony koncentruj si na merytorycznej zawartoci przekazu a nie jego kontekcie

 • Kultury niskiego kontekstu

  Rozrnienie midzy swoimi a obcymi nie ma wikszego znaczenia

  Cudzoziemcy stosunkowo atwo si adaptuj

  Wzorce kulturowe nie s gboko zakorzenione i stosunkowo szybko si zmieniaj

 • Kultury niskiego kontekstu

  Umowy maj charakter pisemny

  Podpisany kontrakt traktuje si jako ostateczny, posiadajcy moc prawn

  Klauzule kontraktw s szczegowo spisywane i maj by dokadnie zrealizowane

  Zawarcie kontraktu nie wymaga wczeniej dugotrwaego budowania relacji

 • W kulturach niskokontekstowych dominuje sekwencyjne, monochroniczne podejcie do czasu

  W kulturach wysokokontekstowych czciej wystpuje polichroniczne traktowanie czasu

 • Model Gestelanda

  W biznesie midzynarodowym obowizuj dwie elazne zasady:

  1.Oczekuje si, e sprzedajcy dostosuje si do kupujcego

  2.Oczekuje si, e go bdzie szanowa kultur gospodarza i dostosuje si do miejscowych zwyczajw - trzeba by sob, ale rwnoczenie by wiadomym rnic kulturowych

 • Wielki podzia kultur:

  1. nastawione na biznes i nastawione na relacje

  2. formalne i nieformalne

  3. o sztywnym podejciu do czasu i o elastycznym podejciu do czasu

  4. ekspresyjne i powcigliwe

 • Kultury zadaniowe - propartnerskie

  Kultury nastawione na biznes s zorientowane zadaniowo (business first)

  Kultury nastawione na relacje s zorientowane na ludzi (relationships first, then business)

  Konflikty mog pojawi si ju na etapie negocjacji

 • Kultury zadaniowe - propartnerskie

  Negocjatorzy z krajw zorientowanych na relacje postrzegaj tych drugich jako niegrzecznych, le wychowanych a nawet aroganckich i agresywnych

  Negocjatorzy z krajw nastawionych na biznes postrzegaj tych drugich jako opieszaych, niejednoznacznych i nieprzeniknionych

 • Przykady

  Kultury nastawione na biznes to midzy innymi

  kraje nordyckie i germaskie,

  Wielka Brytania,

  Ameryka Pnocna,

  Australia,

  Nowa Zelandia,

  Poudniowa Afryka

 • Przykady

  Kultury umiarkowanie nastawione na biznes:

  kraje romaskie,

  Europa Wschodnia i rodkowa,

  kraje basenu Morza rdziemnego,

  Hong Kong,

  Singapur

 • Przykady

  Kultury nastawione na relacje:

  kraje arabskie,

  wikszo krajw afrykaskich

  wikszo krajw azjatyckich

 • Kultury formalne i nieformalne

  Problemy pojawiaj si , gdy przedstawiciele kultury nieformalnych, egalitarnych spotykaj si z przedstawicielami kultur formalnych, gdzie istnieje hierarchia i liczy si status spoeczny

  Zarwno jedni, jak i drudzy nie czuj si komfortowo, gdy przychodzi im negocjowa i zaatwia wsplne biznesy

 • Przykady

  Kultury skrajnie nieformalne: Australia, Stany Zjednoczone

  Umiarkowanie nieformalne: Kanada, Nowa Zelandia, Dania, Norwegia

  Kultury formalne: wikszo krajw europejskich, region Morza rdziemnego, kraje arabskie, Ameryka aciska, wikszo krajw azjatyckich

 • Kultury o sztywnym i elastycznym podejciu do czasu

  (monochroniczne i polichroniczne)

  Dla czci kultur czas jest wyznacznikiem

  wszystkich dziaa Trzymaj si cile przestrzegania

  harmonogramw, punktualnoci i ustalonych terminw

  Dla innych kultur czas i przestrzeganie terminw nie s najwaniejsze, licz si przede wszystkim ludzie, ktrzy ich otaczaj

 • Kultury monochroniczne a polichroniczne

  Prowadzi to czsto do konfliktw pomidzy przedstawicielami kultur o odmiennym podejciu do czasu

  Ci pierwsi postrzegaj tych drugich jako leniwych, niezdyscyplinowanych a nawet niegrzecznych

  Z kolei ci drudzy uwaaj tamtych za arogantw, zniewolonych przez terminy (deadlines)

 • Przykady

  Skrajnie monochroniczne:

  nordycka

  germaska Europa

  Ameryka Pnocna

  Japonia

 • Przykady

  Kraje umiarkowanie monochroniczne: Australia Nowa Zelandia Europa rodkowa i Wschodnia Singapur Hong Kong Tajwan Chiny Korea Poudniowa

 • Przykady

  Kraje polichroniczne:

  Kraje arabskie

  Afryka

  Ameryka aciska

  Poudniowo-Wschodnia Azja

 • Kultury ekspresyjne i powcigliwe

  W kulturach ekspresyjnych ludzie komunikuj si zupenie inaczej ni w kulturach powcigliwych

  Nie ma znaczenia czy jest to komunikacja werbalna czy niewerbalna

 • Kultury ekspresyjne i powcigliwe

  Problemy wynikajce z rnic w komunikacji prowadz do nieudanych negocjacji, promocji i sprzeday produktw na innych rynkach, czy zarzdzania pracownikami

  Komunikacja biznesowa ma swoj specyfik a wspomniane rnice w sposobie porozumiewania si mocno ograniczaj jej skuteczno

 • Przykady

  Kultury bardzo ekspresyjne:

  kraje basenu Morza rdziemnego,

  kraje romaskie

  Ameryka aciska

 • Przykady

  Kraje umiarkowanie ekspresyjne:

  Stany Zjednoczone

  Kanada

  Australia,

  Nowa Zelandia

  Europa Wschodnia i rodkowa

  Poudniowa Azja

 • Przykady

  Kultury powcigliwe:

  Azja Wschodnia

  Azja Poudniowo-Wschodnia

  kraje nordyckie

  kraje germaskie

 • Akulturacja

  To wszystkie zjawiska towarzyszce kontaktom bezporednim lub porednim przedstawicieli dwch kultur

  Prowadz one do zmian wzorcw kulturowych albo jednej, albo drugiej grupy bd obu

 • Szok kulturowy/stres akulturacyjny

  Szok kulturowy to naturaln reakcj jednostki, gdy znajdzie si w nowym rodowisku kulturowym

  jest psychologiczn dezorientacj, wywoan przez cigy stres

  Przyczyna - dziesitki irytujcych, niezrozumiaych zdarze i sytuacji, ktrych nie mona przyrwna do adnych wczeniejszych dowiadcze

 • Szok kulturowy/stres akulturacyjny

  Jest pogbiany przez barier komunikacyjn, wynikajc z nieznajomoci miejscowego jzyka, zwyczajw, wierze, percepcji rzeczywistoci i priorytetw lokalnej spoecznoci

  Pocztkowo drobne incydenty nie wywieraj wikszego wpywu na przybyszu,

  ich stopniowa kumulacja sprawia, e jednostka doznaje poczucia nierealnoci sytuacji, w jakiej si znalaza

 • Symptomy

  poczucie wyobcowania, niechci do uczenia si oraz uywania miejscowego jzyka oraz oglnie negatywny stosunek do przedstawicieli lokalnej kultury, nawizywanie kontaktw wycznie z przedstawicielami wasnej kultury,

 • Symptomy

  potrzeba samotnoci i separacji od wszystkiego, co wie si z miejscow kultur, nierzadko traktowanie picia alkoholu lub zaywania narkotykw, jako sposobu na radzenie sobie z zaistnia sytuacj.

 • Przebieg szoku kulturowego

  konfrontacja z nowym otoczeniem lub sytuacj,

  nieefektywna komunikacja kulturowa i interpersonalna,

  zagroenie dla dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego ekspatrianta,

 • Przebieg szoku kulturowego

  potrzeba odpowiedniego zmodyfikowania wasnego zachowania po to, aby uzyska pozytywne wsparcie ze strony nowego otoczenia

  rosnce dowiadczenie i zdobywana praktyczna wiedza o nowej kulturze

  szok kulturowy moe stanowi dobra okazje do uczenia si nowej kultury

 • Pozytywne aspekty szoku kulturowego

  istotne dowiadczenie midzykulturowe

  moliwo zdobycia gruntownej wiedzy,

  Szansa na osignicie wysokiego stopnia samowiadomoci oraz rozwoju osobistego

  uatwia zrozumienie samego siebie a przez to pozwala na zmian postawy oraz zachowania

 • Odwrcony szok kulturowy

  Ponowny szok kulturowy, gdy powraca si z duszego pobytu za granic do swego macierzystego kraju,

 • Etapy procesu adaptacji kulturowej U-curve

  miesic miodowy,

  szok kulturowy,

  dostosowanie,

  mistrzostwo.

 • Kategorie ludzi naraonych na szok kulturowy

  Uchodcy

  Emigranci

  Studenci

  Naukowcy

  Pracownicy kontraktowi ekspatrianci, inpatrianci

  Biznesmeni

 • rda:

  R. R. Gesteland, Rnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2000,

  G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacja, PWE, Warszawa 2011

  D. Simpson, Export Marketing of Small and Medium-Sized Enterprises in the South Baltic Region, ed. H. Treder, P. Kulawczuk, Gdask University Press, Gdask 2012, p. 173-185 http://www.ctfsbp.eu/

  D. Simpson, Modele analizowania rnorodnoci kulturowej w biznesie midzynarodowym, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiay Instytutu Handlu Zagranicznego UG, Gdask 2012, s. 585-606

  D. Simpson, Uwarunkowania kulturowe jako determinanta stylw przywdztwa, [w:] Zarzdzanie midzykulturowe w jednoczcej si Europie, red. R. Krzykaa-Schaefer, Wyd. WSB w Poznaniu, Pozna 2010,

  http://www.ctfsbp.eu/