Click here to load reader

ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øyjordslien 30 · PDF file Topografi Øyjordslien 30 og det aktuelle garasjeanlegget ligger ca på kote 139, mens toppen av kollen i bakkant ligger

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øyjordslien 30 · PDF file Topografi...

 • Storetveitv. 98, 5072 Bergen

  Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01

  ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER

  Øyjordslien 30

 • 2

  PROSJEKTNR.:

  96793001 DATO:

  13.01.10

  Rapportens tittel:

  ROS II, Geotekniske undersøkelser, Øyjordslien 30 Faggruppe:

  Geo

  Andre dokument:

  Geografisk område:

  Bergen kommune

  Forfatter(e):

  Jane Blegen

  Antall sider:

  10

  Oppdragsgiver:

  Bergen kommune

  Oppdragsgivers representant:

  Gunn Østvik Petersen

  Sammendrag Som en del av ROS-analysen for Bergen kommune, har Sweco foretatt en fase II- vurdering av skredfare for Øyjordslien 30 og garasjeanlegg i Øyjordslien. Den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang med skadelig potensial vurderes å være større enn 10-3, som i TEK § 7.32, er anbefalt grense for boliger med tilhørende utearealer. Vi anbefaler at det gjennomføres en kontrollrensk i området, at løse blokker sikres med bolter, og at tett oppsprukket område sikres med nett.

  SWECO Norge AS Bergen, 13.01.2010

  Saksbehandler Kontrollert

  Jane Blegen Geir Bertelsen Geolog /Oppdragsleder Ingeniørgeolog

 • 3

  INNHOLD:

  1 INNLEDNING ............................................................................................................... 5

  2 GRUNNLAG ................................................................................................................... 5

  3 UTFØRTE UNDERSØKELSER .................................................................................. 5

  4 SITUASJONSBESKRIVELSE...................................................................................... 5

  5 GRUNNFORHOLD........................................................................................................ 7

  Topografi ................................................................................................................. 7 Berggrunn................................................................................................................ 7 Sprekkeforhold ........................................................................................................ 7 Løsmasser ................................................................................................................ 9 Drensmønster........................................................................................................... 9

  6 VURDERING AV SKREDFARE ................................................................................. 9

  Terrenginngrep ........................................................................................................ 9

  7 ANBEFALTE TILTAK ................................................................................................. 9

  8 STIPULERTE KOSTNADER..................................................................................... 10

 • 4

  FIGURER Figur 1: Teknisk kart. Figur 2: Foto: Ordnet steinskråning. Figur 3: Berggrunnskart. Figur 4: Foto: Sprekkesystemer. Figur 5: Foto: Tettere oppsprukket område.

 • 5

  1 INNLEDNING Bergen kommune skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der vurdering av skredfare i bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Prosjektet er delt inn i tre faser:

  • Fase I: Omfatter grovkartlegging utført av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) våren 2006.

  • Fase II: Utførelse av detaljkartlegging, vurdering skredfare i henhold til TEK § 7.32, sikringstiltak og kostnader for sikring i områder pekt ut i Fase I.

  • Fase III: Forvaltning av resultatene i Fase II SWECO Norge AS har fått i oppdrag å utføre undersøkelser i Fase II. I foreliggende notat har vi vurdert skredfare og behov for sikringstiltak ved Øyjordslien 30, samt garasjeanlegg nær ved. Se figur 1. Vi har også estimert kostnader ved sikringstiltakene.

  2 GRUNNLAG Vi har benyttet følgende grunnlagsmateriale:

  • NGU Rapport 2006-043, delrapport 1 • NGU Rapport 2006-095, delrapport 2 • Arealis kartdatabase, NGU, www.ngu.no • Bergenskart, www.bergenskart.no

  Lovgrunnlaget for vurdering av skredfare er Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) § 7.32.

  3 UTFØRTE UNDERSØKELSER Feltobservasjoner ble gjennomført ved en befaring 5.11.2008. Tilstede på befaringen var Jane Blegen, Trine Bye Sagen og Johanna Lohne Rongved. Det ble i tillegg gjennomført en befaring 7.1 2009 av Jane Blegen.

  4 SITUASJONSBESKRIVELSE Tett opptil boligen med adresse Øyjordslien 30 stiger terrenget steilt oppover mot en kolle. Skrenten er delvis bevokst med gress og busker. I øvre del slaker terrenget ut og er stedvis bevokst av furu og krattskog. Garasjeannlegget er bygd inn mot en naturlig skråning. Det er flere steder lagt opp små ordnede steinskråninger. Skråningen er stedvis bevokst av gress, krattskog og trær.

 • 6

  Figur 1. Teknisk kart over aktuelle områder (www.bergenskart.no). Eiendomsgrenser er markert med rødt.

  Figur 2. Foto viser ordnet steinskråning i skrenten bak garasjeanlegg i Øyjordslien.

 • 7

  5 GRUNNFORHOLD

  Topografi

  Øyjordslien 30 og det aktuelle garasjeanlegget ligger ca på kote 139, mens toppen av kollen i bakkant ligger på ca kote 163. Terrenget opp til toppen av kollen er svært varierende. Generelt stiger terrenget steilt opp bak bebyggelsen for så å slake av mot toppen.

  Berggrunn

  Bergrunnen i området er en del av Ulriken gneiskompleks som er dannet av metamorfe dypbergarter under den kaledonske fjellkjedefoldningen. Berggrunnen består av migmatitt og migmatittgneis som stedvis er omdannet til bånd- og øyegneis, se figur 2.

  Figur 3. Berggrunnskart for aktuelt område (www.ngu.no). Det aktuelle området er markert med rødt.

  Sprekkeforhold

  Det er ikke foretatt noen omfattende kartlegging av sprekker, men to sprekkesystemer ble observert i området, se figur 4. Sprekkesystem 1: Dette sprekkesystemet går nesten parallelt med bergveggen bak garasjeanlegg. Dette sprekkesystemet har strøk ca NNØ-SSV og østlig fall ca 80° Sprekkesystem 2: Dette sprekkesystemet har strøk ca Ø-V og sørlig fall ca 40°. Sprekkesystemene har en uheldig orientering i forhold til stabilitet i bergskrenten.

 • 8

  I tillegg til disse to sprekkesystemene er det noe tilfeldig og lokal oppsprekking av ikke- utholdende sprekker som ikke faller inn under noe sprekkesystem.

  Figur 4. De to sprekkesystemene er markert på foto av bergvegg bak Øyjordslien 30.

  Figur 5. Lokalt tett oppsrukket område.

  Ved oppstillingsplass for bil ved Øyjordslien 30 er det et avgrenset parti av bergveggen med lokalt tettere oppsprekking, se figur 5.

 • 9

  Løsmasser

  Områdene der skrentene er brattest er fri for løsmasser. I områder der det er noe slakere terreng er det trolig et tynt løsmassedekke av forvitringsjord og humusmateriale.

  Drensmønster

  Vann og fuktighet på sprekkeflater viser at det dreneres noe vann gjennom bergmasen i skråningen.

  6 VURDERING AV SKREDFARE I henhold til TEK § 7.32, skal den årlige nominelle sannsynligheten for skred ved et boligområde være mindre enn 10-3. Dette danner det overordnede grunnlaget for våre vurderinger. Terrenghelningen bak Øyjordslien 30 og garasjeanleggene I Øyjordslien er større enn 40°. Dette er en av flere betingelser for å få utløst steinsprang-/skred. Vi har i tillegg observert avgrensede, eller delvis avgrensede blokker med en ugunstig sprekkeretning i forhold til utfall mot bebyggelse. Dersom trær velter ved rot, kan det ikke utelukkes at blokker kan komme i bevegelse. En del trær har også rotsystem i bergsprekker som kan utløse steinsprang ved rotsprenging. I tillegg representerer rennende vann en risiko for frostsprengning som kan gi nedfall. De ordnede steinskråningene vurderes å ligge stabilt i dagens situasjon.

  Terrenginngrep

  Ved eventuelle fremtidige terrenginngrep, vil stabilitetsforholdene kunne endres i området og det forutsettes derfor at eventuelle inngrep gjøres forskriftsmessig, og på en slik måte at stabiliteten i området opprettholdes.

  7 ANBEFALTE TILTAK Vi anbefaler at det gjennomføres en kontrollrensk i skråningen bak Øyjordslien 30 og bak garasjeanlegget i Øyjordslien. På grunnlag av denne rensken vurderes det om det er behov for å sikre eventuelle labile blokker med bolter. Det tett oppsprukkede partiet ved biloppstillingsplassen til Øyjordslien 30 sikres med bolter og nett. I forbindelse med rensk bak garasjeanlegg sjekkes stabiliteten til murene som er murt opp her. Arbeidene må utføres av firma og mannskap som har erfaring med tilsvarende arbeider.

 • 10

  Detaljer i sikringen bestemmes på stedet.

  8 STIPULERTE KOSTNADER Dette er en grov kalkyle etter dagens priser. I denne prisen er ikke er det ikke tatt med kostnader knyttet til prosjektering av sikring, og det er ikke kalkulert rigg og tilretteleggingskostnader. Vi stipulerer kostnadene for sikringstiltak i det vurderte området til ca kr 60 000,- eks. mva.

Search related