Click here to load reader

RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA · PDF fileNUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO (OWU) 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje ... 10. budynek o palnej konstrukcji - budynek

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA · PDF fileNUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO (OWU) 1....

OWU/UMKH/2017 - 1

OWU/UMKH/2017 - 1 Strona 1/18

RODZAJ INFORMACJI

NUMER ZAPISU

Z WZORCA UMOWNEGO (OWU)

1. Przesanki, ktrych zaistnienie zobowizuje

zakad ubezpiecze do wypaty wiadczenia

lub wartoci wykupu ubezpieczenia

1) ubezpieczenia budynkw i lokali mieszkalnych:

Rozdzia 2 4 Zakres ubezpieczenia

2) ubezpieczenia ruchomoci domowych: Rozdzia 3 10 Zakres ubezpieczenia

3) ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym: Rozdzia 4 15 Przedmiot i

zakres ubezpieczenia

4) ubezpieczenia assistance: Rozdzia 5 18 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

2. Ograniczenia oraz wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze

uprawniajce do odmowy wypaty

odszkodowania i innych wiadcze lub ich

obnienia.

1) ubezpieczenia budynkw i lokali mieszkalnych: Rozdzia 2 3 ust. 5 Przedmiot

ubezpieczenia, Rozdzia 2 5 Wyczenia

odpowiedzialnoci; Rozdzia 2 8 ust. 3-4

Wymogi w zakresie zabezpiecze nieruchomoci i

obowizki ubezpieczajcego

2) ubezpieczenia ruchomoci domowych: Rozdzia 3 9 ust. 4-5 Przedmiot ubezpieczenia,

Rozdzia 3 11 Wyczenia odpowiedzialnoci;

Rozdzia 2 12 ust. 1-4 Wymogi w zakresie

zabezpiecze i obowizki ubezpieczajcego

3) ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w

yciu prywatnym: Rozdzia 4 17 Wyczenia

odpowiedzialnoci OWU

4) ubezpieczenia assistance: Rozdzia 5 19 Wyczenia odpowiedzialnoci, Rozdzia 6 20

ust. 2-4 Zawarcie umowy ubezpieczenia, Rozdzia

6 26 ust. 3 Obowizki ubezpieczonego w

ubezpieczeniu assistance

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA

DLA KLIENTW PKO BANKU POLSKIEGO SA LUB PKO BANKU

HIPOTECZNEGO SA, KTRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB

POYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEK

OWU/UMKH/2017 - 1 Strona 2/18

ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGLNE

1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OWU 1. Niniejsze oglne warunki ubezpieczenia mienia dla klientw PKO

Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA, ktrzy zawarli umowy kredytu lub poyczki zabezpieczone hipotek (dalej OWU) maj zastosowanie do umw ubezpieczenia zawieranych przez PKO Towarzystwo Ubezpiecze S.A. (dalej: PKO TU S.A. lub ubezpieczyciel) z ubezpieczajcymi bdcymi kredytobiorcami kredytw hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Hipoteczny SA albo poyczkobiorcami poyczek hipotecznych lub kredytobiorcami kredytw hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski SA (dalej zwanych cznie kredytobiorcami), w ramach ktrych ubezpieczonymi s: 1) kredytobiorcy bdcy wacicielami nieruchomoci w

rozumieniu OWU stanowicych zabezpieczenie spaty ww. kredytw i poyczek

albo 2) waciciele nieruchomoci, na ktrych ustanowione zostao

zabezpieczenie spaty kredytw i poyczek, o ktrych mowa powyej, niebdcy kredytobiorcami.

2. Na podstawie niniejszych OWU, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystpienia skutkw zdarze ubezpieczeniowych powstaych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach nastpujcych umw ubezpieczenia: 1) ubezpieczenia budynkw i lokali mieszkalnych, 2) ubezpieczenia ruchomoci domowych, 3) ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym, 4) ubezpieczenia assistance.

3. Ubezpieczajcy moe zawrze umow ubezpieczenia budynkw i lokali mieszkalnych osobno albo cznie z ktrkolwiek z pozostaych umw ubezpiecze wymienionych w ust. 2 pkt 2-4, z zastrzeeniem, e nie jest moliwe zawarcie umw wymienionych w ust. 2 pkt 2-4 bez jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia budynkw i lokali mieszkalnych.

4. Ubezpieczajcy moe zawrze umow ubezpieczenia na swj rachunek (wwczas jest jednoczenie ubezpieczajcym i ubezpieczonym) albo moe zawrze umow na rachunek innej osoby speniajcej kryteria okrelone w ust. 1 pkt 2, ktra staje si ubezpieczonym.

5. Przedmiot, zakres ubezpieczenia i zasady odpowiedzialnoci w ramach ubezpiecze wymienionych w ust. 2 zawarte s w rozdziaach regulujcych dany rodzaj ubezpieczenia.

6. Przepisy wsplne dla poszczeglnych umw ubezpiecze wymienionych w ust. 2, dotyczce: zawarcia umowy, rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej i jej kontynuacji na kolejne okresy, wysokoci skadki i sposobu jej patnoci, postpowania w razie zajcia wypadku ubezpieczeniowego, zasad wypaty wiadczenia oraz sposobu skadania skarg i zaale w zwizku z zawarciem i realizacj umowy ubezpieczenia znajduj si w Rozdziale VI Postanowienia wsplne.

7. Strony mog wprowadzi do umowy ubezpieczenia postanowienia odmienne od wynikajcych z niniejszych OWU jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewanoci.

2.

DEFINICJE Uyte w OWU terminy i okrelenia maj nastpujce znaczenie: 1. agent ubezpieczeniowy Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank

Polski Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Puawskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263, kapita zakadowy (kapita wpacony) 1 250 000 000 z, wpisana do rejestru agentw ubezpieczeniowych pod numerem 11160967/A; -zwany dalej rwnie PKO Bank Polski SA;

2. amatorskie uprawianie sportu uprawianie sportu lub aktywno wykonywana rekreacyjnie, jako forma wypoczynku, bd celem utrzymania lub regeneracji kondycji fizycznej;

3. bank - Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski Spka Akcyjna albo PKO Bank Hipoteczny SA;

4. bjka starcie trzech albo wicej osb wzajemnie zadajcych sobie ciosy, z ktrych kada wystpuje w podwjnym charakterze jako napadnity i napastnik;

5. budynek - obiekt budowlany trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych, posiadajcy fundamenty i dach;

6. budynek garaowy budynek niemieszkalny w stadium uytkowania przeznaczony wycznie do parkowania pojazdw mechanicznych;

7. budynek jednorodzinny oddany do uytkowania budynek wolno stojcy albo budynek w zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, sucy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowicy konstrukcyjnie samodzieln cao, w ktrym wydzielono nie wicej ni dwa samodzielne lokale mieszkalne albo jeden samodzielny lokal mieszkalny i lokal uytkowy o powierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku, przy czym lokale nie stanowi odrbnych nieruchomoci ani nie s przedmiotem odrbnej wasnoci ani nie s przedmiotem spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu;

8. budynek mieszkalny budynek jednorodzinny albo budynek wielomieszkaniowy, w stadium uytkowania;

9. budynek mieszkalny w budowie - nowowznoszony budynek przeznaczony na cele mieszkalne, a take rozbudowa lub nadbudowa istniejcego budynku mieszkalnego, przy czym: 1) rozpoczcie budowy, nadbudowy lub rozbudowy nastpuje z

chwil podjcia jakichkolwiek prac przygotowawczych na terenie budowy;

2) zakoczenie budowy, nadbudowy lub rozbudowy nastpuje w dniu: a) w przypadku budynku nowo wznoszonego - pierwszego

zamieszkania, nie wczeniej ni z dat upywu terminu przewidzianego na zgoszenie zakoczenia budowy do waciwego organu lub oddania budynku do uytkowania, w zalenoci co nastpio pierwsze,

b) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku z dat upywu terminu przewidzianego na zgoszenie zakoczenia budowy do waciwego organu lub zakoczenia prac, w zalenoci co nastpio pierwsze;

10. budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadajcy ktrkolwiek z poniszych cech: 1) konstrukcj drewnian; 2) ciany none wykonane z elementw drewnianych; 3) pokrycie dachowe z drewnianych gontw, trzciny lub somy;

11. budynek wielomieszkaniowy budynek mieszkalny niebdcy budynkiem jednorodzinnym tj. w ktrym wyodrbnione s wicej ni dwa samodzielne lokale przy czym nie stanowi one odrbnej wasnoci nieruchomoci ani nie s przedmiotem spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu;

12. choroba zakana choroba wywoana zakaeniem drobnoustrojami, toksynami wytwarzanymi przez drobnoustroje lub zaraeniem pasoytami, ktra prowadzi do zaburze czynnociowych, zmian w tkankach, narzdach, ukadach lub w caym ustroju;

13. czynnoci ycia prywatnego czynnoci wykonywane przez ubezpieczonego, dotyczce jego sfery prywatnej, niezwizane bezporednio lub porednio z jego aktywnoci zawodow lub gospodarcz, w tym w szczeglnoci: wykonywaniem pracy, wolnego zawodu, dziaalnoci gospodarczej, obowizkw subowych lub praktyczn nauk zawodu. Za czynnoci ycia prywatnego nie uwaa si rwnie penienia rnego rodzaju funkcji honorowych lub dziaalnoci pro bono, w tym funkcji honorowych, w zwizkach, zrzeszeniach, organizacjach spoecznych lub politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza;

14. dym i sadza zawiesina czsteczek bdc bezporednim skutkiem: 1) spalania (w tym spalania bez ognia), ktra nagle i w sposb

krtkotrway wydobywa si z urzdze znajdujcych si w ubezpieczonej nieruchomoci, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi,

2) ognia, niezalenie od miejsca jego powstania; 15. eksplozja - gwatowna zmiana stanu rwnowagi ukadu z

jednoczesnym wyzwoleniem si gazw, pyw lub pary, wywoanym ich waciwoci rozprzestrzeniania si; za spowodowane ek

Search related