Riwayat Melayu - Senjata-Senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejarah

  • View
    205

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Riwayat Melayu - Senjata-Senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejarah

08/11/2010

Alter Terahsia Bangsa Melayu: Senjata-s

Alter Terahsia Bangsa MelayuOn these ru ins,I w rite m y ancien t chronicles...H om e Post sRSS Com m en t sRSS Edit

Friday , August 13, 2010

Siapa SrikandiBeliau seora ng peny elidik bebas ber latar belakangka n bidang sejara h. Beliau m em iliki pen gkhu su san da lam bidang History Manipu lation,Rewriting History Conspiracy ,History Restora tion Data,History Tactics Div ide and Ru le,Chronological Conspiracy ,History Exploitation Conspiracy Stu dies dan Genealogy Stu dies. Srika ndi adala h pen ulis tetap da lam MistisFiles,sebua h m ediu m inter net y ang diwu ju dkan oleh Mistis Or ganization. Srika ndi kini ber tu gas sebagai pen sy ara h di salah sebua h u niv er siti tem pata n.

Senjata-senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejarah

Riwayat Terahsia 2 01 0 (3 5) Septem ber (2) Au gu st (32 ) Ja ngan cepa t g ay at,tua n-tu a n! Ber ibu -ribu tahu n dahu lu ...di Lem ba h Bu jang,terdapat sa tu pera daban y ang m a km u r.Kota -kota y a ng besar da n istana-istana y ang m en ga gu m kan.Di satu kawa sa n,ter dapat kilang-kilang m em bu at per alatan loga m ;kila ng m elebu r besi. Zam a n ber ganti zam a n.Ta hu n ber ganti ta hu n.Peper anga n dem i peperanga n.Ha sa d den gki,khia na t,kekejam a n dan penipua n m en ghiasi tabir.Ja tu h da n bangu n.Bina kem bali per adaba n.Berper ang lagi...ha ncur sem u any a ....bangkit kem bali m em bina em pay ar...per a ng saudara...kedatangan bangsa Eropah y a ng ta m ak....dijajah...dijajah...dijarah... Ba ngkit kem bali...tentang penjajah...akhirny a m er deka.Kem u dian bina neg ara...bina per adaba n kem ba li.Per la ha n-la ha n. A na k-a na k Melay u pu n m em bu ka bu ku sejarah.A pa y ang diliha t m er eka?Hulubalang Melay u m em egang tom ba k.Panglim a Melay u m en ghu nu s ker is.Sela k la gi..a pa diliha t lagi?Gam bar lu kisan raja Melay u di atas ga ja h,dengan aska r-a skar Melay u m en entang pen jajah Portugis m en ggu naka n tom bak dan ker is.Bertem bokka n pancang-pancang kay u dan ba ta ng pisang.Gam bar aska r Melay u m ati ditem ba k istingga r m u su h.Gam bar ru m ah ber a tap ru m bia m u sna h dibedil m er iam .Sela k lagi....gam ba r ga benor British bercekak pinggang dengan orang-orang Melay u ber paka ian selekeh di satu sudut. Sela k la gi...sela k lagi...gam bar ora ng-orang Mela y u pasca-penjajahan y a ng ber im ejka n selekeh,m iskin dan nam pa k ku ra ng ber pen didikan.Mem bosanka n. Dala m artikel pengiring ter akhir ini,Srika ndi akan m en deda hkan realiti sebenar peperanga n y a ng diser tai ora ng-ora ng di Sem ena nju ng m ahupun di pu la u-pu lau Nusantara (Indonesia ). Srikandi aka n m endedahka n betapa anta ra orang-orang Mela y u pada m asa da hulu pandai m en cipta m er iam dan m enggu na kan senjata a pi..Ini sekaligu s m en afika n angga pan popu lar ketika pen jajahan dahu lu "hendak bua t seba tang ja rum pun tak m am pu " Ben arkah begitu ? 'Bangsa ' Say y am Pu asa m en gam u k di bu la n pua sa! Sejarah Sebagai Senjata u ntu k 'downgra de' anda! Srikandi ber celoteh ... Catatan Srikandi III Kajian Kes:Shahabu deen Ja lil da n Hang Tua h Bingkisa n dari Phnom Penh Catatan Srikandi II Catatan Srikandi dari Gua dalajara Tem ubua l bersa m a Srikandi Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u XII Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u XI Dilem a Mela y u da n Siam Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u X Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u IX Senja ta -senjata Mela y u Yang Digelapka n Da lam Sejar... The Tom bs of Ay u tthay an Kings Melay u : Mister i Anta ra Bangsa Atau Bahasa Kata Alu -a lu an Dari Srikandi Tem ubua l Sem pen a Aidilfitri Ber sam a Srikandi Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u VIII Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u VII Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u VI Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u V Kata Alu -a lu an da ri Srikandi Ucapan Pem bukaan oleh Her m it

'Musketeers' dan 'Gunners' Melayublogspot.com//senjata-senjata-mela

Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u IV Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u III Alter Ter ahsia Bangsa Mela y u II

1/11

08/11/2010

Alter Terahsia Bangsa Melayu: Senjata-sAlter Ter ahsia Bangsa Mela y u BHG 1 TopSecretFile No. 0003 39 3 7 7 5: The Hidden Race Mukaddim ah dari Srika ndi Ju ly (1 )

Apa Kata Mereka?On Nov 07 Srika ndi com m en ted on ka jia n kesshahabu deen jalil da n h ang: Sejarah tidak boleh ikut rasa-rasa saja encik I chigo.Bila sudah ada fakta begini kena kritis.Tidak On Nov 07 Srika ndi com m en ted on srika ndi ber celoteh: terima kasih daun keladi:) On Nov 07 Srika ndi com m en ted on alter ter ahsia bangsa m elay u iv : Sebab bila saya buat kajian semula,salasilah itu belum dipastikan lagi.Lebih-lebih lagi yang On Nov 06 ichigo com m en ted on ka jia n kesshahabu deen jalil da n h ang: aku rasa hang tuah tu org cina ..tapi dye dah duduk kat melaka lama ..pastu dye pun taat kat sultan On Nov 04 Anony m ous com m en ted on alter ter ahsia bangsa m elay u iv : perenggan "Salasilah keturunan I mam Mahadi yang diketahui setakat ini adalah gabungan dua On Nov 03 idung kem bang com m en ted on m u ka ddim ah da ri srika ndi: saya di sekolah mmg minat sejarah tp masa spm thn 1990 cuma lulus je.masa srp dpt1.apa pun bila On Nov 03 idung kem bang com m en ted on senjata senjata m elay u y a ng digela pka n: syabas srikandi krn membuka mata dan hati org2 melayu bertapa hebatnya org melayu di zaman silam On Nov 03 idung kem bang com m en ted on srikandi ber celoteh : salam kpd s audari srikandi.di sini sy ucapkan taniah kpd srikandi krn telah menyedarkan kita siapa

say a m a sih kecil lagi,say a m asih ter ingat satu filem lam a ta hu n 80-a n ber la ta r bela kangkan za m an da hu lu ,m u ngkin sekitar abad ke 1 7 .Kalau ta k silap say a,Dato Rahim Razali ada ber la kon dalam filem itu .Keistim ew aan filem ini ialah,ia m em aparka n ora ng-ora ng Melay u dahu lu kala ber per a ng m enggu naka n m er iam -m er iam kecil,dalam istilah Melay u ny a 'Lela Renta ka'. Mer iam -m er iam ini boleh diken dong m en ggunakan tena ga dua orang,di bawa ke sana sini.Ter dapat satu adegan di m ana ten ter a -tenter a ber geg as m em ba wa m er iam -m er iam ini ke m edan perang m elintasi sawa h-sawa h padi.Ada adegan tenter a y a ng tu m pa s ter kena bedilan.A ksi letu pan y ang begitu 'rea l' dan sua sa na selepa s per ang di m ana m a y a t-m ay at ber gelim panga n di sawa h padi dihu ru ng la lat den gan da rah ber sem bu ran di sa na sini.Filem ini beg itu istim ew a di m ata say a,berbanding filem -filem tipikal lain y ang juga ber latarbelakangka n seja rah nam u n im ej peperanga n y ang m em bosanka n dan ku rang tepat;a sy ik-a sy ik ber per a ng m en ggu naka n ker is da n lem bing.Pen ggunaa n m er iam y ang m elu as di dala m filem ini a m at m en arik dan sehingga kini say a m asih ter ingatka n filem itu y ang u nik dan m en im bu lkan m ister i kepada say a. Sem akin dewa sa da n kelebiha n m enggu na kan m a klu m at y ang bany a k di perpu staka an sem a sa m elanju tkan pengajian ke lu ar neg ara m em bua tkan say a sem akin ter tany a-tany a;apa kah pera nan m er iam di da lam bu day a ora ng-ora ng Melay u dahu lu kala?Mengapa apabila say a m em baca catatanca tatan para conqu ista dor,pengem ba ra Eropah,peda gang dan du ta-duta a sing,m en y ebu tkan sa iz kapal,pen ggu naa n m er iam da n kem ewa ha n ora ng-ora ng Melay u sebelu m era penjaja ha n?Men ga pa a pa bila m em ba ca buku-buku sejara h di sini,nadany a ber lainan?Men gapa catata n pengem bara Per a ncis ber la inan sekali denga n ca ta ta n Stam ford Ra ffles dan Ley den?Men gapa pa ndanga n para cen dekia wan Portugis seper ti Eredia dan Pires ber la inan denga n pandanga n para gabenor dan im per ialis Ingger is? A pa y ang ingin m er eka sem buny ikan dari kita?? A pabila orang Thai m en gelua rka n filem -filem m en cer itaka n seja rah Pa ta ni,m er eka m en gga m ba rkan or ang-ora ng Melay u Patani biasa m enggu na kan pistol dan sena pa ng,apatah lagi m er iam .Ini tidak kalah dengan filem -filem m er eka y a ng m encer ita ka n peperanga n m enen tang ten ter a Burm a.Mer eka betul dari seg i seja rah. Men ga pa say a kata begitu ?Ker a na apabila teknologi m er iam sem akin m aju pa da aba d ke-1 4 ,selu ru h du nia ber lum ba-lu m ba m en dapa tkan teknologi ini.Kerajaan-ker ajaan Eropah,w ilay ah-wilay ah bekas Em pay ar Abbasia h dan Tu rki uthm aniy y ah,Em per ium China da n ker ajaan Ay u tthia ber usaha tidak ketingga lan da lam soa l m en gam bil ta hu atau m em iliki m er ia m m alah m er ekru t raky at m er eka m em pela jari cara m em bu at m er ia m . Jadi ADAKA H SULTAN-SULTAN MELAKA YANG MEMILIKI PELABUHAN PALING KAY A DI T IMUR MENJADI PEKA K,TULI,BUTA DAN BISU DENGA N PERKEMBANGAN INI? Padahal ra ja-raja Melay u Bru nei dan Su lu ketika itu su dah biasa ber m ain dengan pistol dan m en jadi pen gelu ar m er iam kecil ter ba ik du nia?Sebab itu Sepany ol ger u n da n tidak m a m pu m en cabu t 'kem elay u an' m er eka. A dakah para pedaga ng y a ng tiba di pelabuhan Mela ka sem u any a ber paka t u ntu k m eny orokkan ber ita ber ita ten ta ng m er ia m ,istingga r (m usket) dan u ba t bedil?Adalah am a t tidak logik jika Sulta n Melaka y a ng pernah m en akluk sebahagian Su m ater a dan tanah sem en a njung m a lah m en ga lahka n ten ter a Sia m m enggu na ka n ker is dan lem bing sahaja.Tia da sa tu pu n ker a jaa n y ang boleh m en galahkan Melaka ketika itu KECUALI GA BUNGAN TENTERA PORTUGIS,KERAJAAN-KERAJAAN KECIL DI SUMATERA DAN JAWA ,ASKAR-ASKA R UPAHAN DARI GOA,JAWA DAN SIAM DITAMBAH DENGAN PEMBELOT DAN PENGKHIANAT DALAMAN DARI PARA PEDAGANG ASING DAN ORANG-ORANG MELAYU SENDIRI. Hany a filem -filem dan dra m a pendekar di Mala y sia sahaja m engga m barkan pendekar Melay u ber per a ng m enggu naka n ker is da n lem bing selepas bergaduh di w aru ng ber dinding bu lu h dan ber atapkan ru m bia.Sungguh m em a lu kan.

Ketika