Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów - opis przypadku

Embed Size (px)

Text of Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów - opis przypadku

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  1/40

  UNIWERSYTET RZESZOWSKI

  Wydzia: Medyczny

  Instytut: Fizjoterapii

  Kierunek: Fizjoterapia

  Dominika Papierz

  nr albumu 71978

  Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym

  zapaleniem staww - opis przypadku

  Praca licencjacka

  pod kierunkiem

  dr Sawomira Jandzisia

  Akceptuj prac: ...................................

  Rzeszw 2014

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  2/40

  2

  wiadoma odpowiedzialnoci prawnej owiadczam, e niniejsza praca

  zostaa napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treci uzyskanych

  w sposb niezgodny z obowizujcymiprzepisami.

  ......................................

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  3/40

  3

  Spis treci

  1.0 Wstp .............................................................................................................. 4

  2.0 Cel pracy ........................................................................................................ 6

  3.0 Podstawowe zagadnienia dotyczce reumatoidalnego zapalenia

  staww .................................................................................................................... 7

  3.1 Rozpoznanie, postpowanie diagnostyczne, okrelenie stopnia

  zaawansowania choroby ..................................................................................... 7

  3.2 Obraz kliniczny, zmiany w ukadzie ruchu........................................... 11

  3.3 Leczenie ..................................................................................................... 17

  3.3.1 Kinezyterapia .................................................................................. 17

  3.3.2 Fizykoterapia .................................................................................. 21

  4.0 Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu staww na przykadzie

  pacjentki ............................................................................................................. 22

  4.1 Charakterystyka badanej pacjentki ....................................................... 22

  4.2 Przebieg choroby i rehabilitacja badanej .............................................. 22

  4.2.1 Leczenie kinezyterapeutyczne ....................................................... 25

  4.2.2 Leczenie fizykoterapeutyczne ....................................................... 26

  5.0 Obecny stan pacjentki ................................................................................. 29

  5.1 Stawy koczyn grnych........................................................................... 29

  5.2 Stawy koczyn dolnych............................................................................ 31

  5.3 Krgosup .................................................................................................. 335.4 Zmiany pozastawowe ............................................................................... 33

  6.0 Wnioski ......................................................................................................... 34

  7.0 Podsumowanie ............................................................................................. 35

  8.0 Streszczenie .................................................................................................. 37

  10.0 Bibliografia ................................................................................................. 38

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  4/40

  4

  1.0. Wstp:

  Wspczesnej medycynie znanych jest ponad trzysta chorb reumatycznych,

  nazywanych te chorobami tkanki cznej. Dziaaj one destrukcyjnie na narzdruchu, ale take uszkadzaj inne ukady: pokarmowy, krenia, nerwowy,

  dokrewny, chonny oraz narzd wzroku.Przebieg ich jest zazwyczaj ciki i trudny

  do przewidzenia, czego skutkiem jest zaliczanie tych chorb do gwnych

  przyczyn niepenosprawnoci [1, 2]. Pomimo tak zaawansowanej medycyny

  i specjalistycznych bada, dotychczas nie udao si ustali etiologii i patogenezy

  wikszoci z tych jednostek, co utrudnia wdroenie odpowiedniego postpowania,leczenia przyczynowego [3]. Nieznajomo przyczyn powstawania chorb

  reumatycznych utrudnia te ich odpowiedni klasyfikacj. Najczciej

  stosowanym podziaem chorb reumatycznych jest ten zaproponowany

  przezAmerican Rheumatism Association w 1983 roku, jednak w fizjoterapii

  bardziej przydatna jest klasyfikacja wprowadzona przez World Health

  Organization, ktra jest opartana czstoci ich wystpowania [4].Choroby reumatyczne plasuj na drugim miejscu pod wzgldem

  wystpowania, zaraz po chorobach serca i ukadu kreniadotykaj okoo 10%

  osb na wiecie. W Polsce ble reumatyczne stwierdzono u okoo 61.2%

  badanych, dorosych mieszkacw.Ble te czciej wystpuj u kobiet - 66.6% ni

  u mczyzn-54.8%. Wedug bada Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,

  rozpowszechnienie blw zwikszasi wraz z wiekiem badanych osb, przy czym

  zasadniczy wzrost wystpuje w grupie wieku 45-64 lata, natomiast u osb

  starszych tzn.po 65 roku ycia, nie zwiksza si[5].

  Jedn z chorb reumatycznychjest reumatoidalne zapalenie staww. Jest to

  choroba autoimmunologiczna, w ktrej nasz organizm zwraca si przeciwko

  wasnym tkankom. Charakteryzuje si nieswoistym zapaleniem symetrycznych

  staww, wystpowaniem zmian pozastawowych i powika ukadowych. Proces

  http://pl.wikipedia.org/wiki/American_College_of_Rheumatologyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/American_College_of_Rheumatology
 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  5/40

  5

  ten ma charakter przewleky i postpujcy pomimo stosowanego leczenia,

  w czego konsekwencji chory staje si osob niepenosprawn[6].

  RZS wystpuje z czstoci 1% w oglnej populacji ( w Europie jest to

  okoo 0,8% w populacji dorosych). Szacuje si, e w Polsce na reumatoidalne

  zapalenie stawwchoruje ok. 400 000 osb, a co roku odnotowuje si od 8000 do

  16 000 nowych przypadkw zachorowa [7]. Kobiety choruj 2-4 razy czciej ni

  mczyni, a szczyt zachorowalnoci przypada na 4 i 5 dekad ycia [8].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  6/40

  6

  2.0. Cel pracy

  Celem mojej pracy jest przedstawienie przebiegu reumatoidalnego zapalenia

  staww na przykadzie pacjentki oraz pokazanie dobroczynnego wpywu zabiegwleczniczych i rehabilitacji w tej jednostce chorobowej.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  7/40

  7

  3.0. Podstawowe zagadnienia dotyczce reumatoidalnego zapalenia staww

  3.1. Rozpoznanie, postpowanie diagnostyczne, okrelenie stopnia

  zaawansowania choroby

  Reumatoidalne zapalenie staww to przewleka, postpujca choroba tkanki

  cznej o podou immunologicznym, ktra charakteryzuje si nieswoistym

  zapaleniem symetrycznych staww, wystpowaniem zmian pozastawowych

  i powika ukadowych, ktra prowadzi moe do niepenosprawnoci oraz

  w pniejszym okresiedo inwalidztwa. Rozpoznanie reumatoidalnego zapaleniastaww ustala si przy pomocy kryteriw klasyfikacji Amerykaskiego

  Towarzystwa Reumatologicznego z roku 1987. S one nastpujce:

  1. Sztywno poranna staww i ich okolic trwajca przynajmniej jedn

  godzindo chwili uzyskania maksymalnej poprawy.

  2.

  Stwierdzony przez lekarza obrzk tkanek mikkich lub wysik (a nie tylkoprzerost tkanki kostnej), dotyczcy jednoczenie przynajmniej trzech

  staww. Zmiany mog dotyczy staww: midzypaliczkowych bliszych,

  rdrcznopaliczkowych, staww nadgarstka, okci, staww kolanowych,

  skokowych, rdstopnopaliczkowych.

  3. Obrzk (zdefiniowany powyej) przynajmniej jednego ze staww:

  nadgarstka, rdrcznopaliczkowego lub midzypaliczkowego bliszego.

  4. Jednoczesne zajcie (jak zdefiniowano w punkcie 2) tych samych staww po

  obu stronach ciaa (obustronne zajcie staww midzypaliczkowych

  bliszych, rdrcznopaliczkowych i rdstopnopaliczkowych nie musi

  by absolutnie symetryczne).

  5. Guzki podskrne ponad wyniosociami kostnymi, na powierzchniach

  wyprostnych lub w okolicach okoostawowych stwierdzone przez lekarza.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  8/40

  8

  6. Wykazanie nieprawidowego miana czynnika reumatoidalnego

  w surowicy jakkolwiek metod dajc wynik dodatni.

  7. Typowe dla reumatoidalnego zapalenia staww zmiany na zdjciach

  rentgenowskich rk i nadgarstkw wprojekcji tylnoprzedniej . Zmiany te

  musz obejmowa naderki lub jednoznaczne odwapnienie koci

  w stawie lub jego okolicy [9].

  Reumatoidalne zapalenie staww rozpoznaje si w przypadku spenienia co

  najmniej czterech z siedmiu kryteriw. Objawy z kryteriw 14 musz

  utrzymywa si conajmniej 6 tygodni [10, 11].

  W celu potwierdzenia rozpoznania zalecane jest wykonanie bada

  labolatoryjnych. Jednym z podstawowych bada jest morfologia krwi. U 90%

  chorych analizy labolatoryjne wykazuj obecno nieswoistych wykadnikw

  zapalnych CRP oraz znacznie przypieszone OB. U 80% pacjentw mona

  stwierdzi niedokrwisto, nadpytkowo, hipergammabulinemi i neuropeni[12]. W 70% przypadkw w testach aglutynacyjnych wystpuj obecnoczynnika

  reumatoidalnego. Inne wskaniki aktywnoci procesu zapalnego, ktre wystpuj

  u chorych na rzs to: zmniejszenie stenia elaza w surowicy, obecnobiaka

  w moczu, wykrycie czynnika reumatoidalnego klasy IgM, pyn stawowy jest

  jaowy, ale ma mniejszprzejrzystoi lepko [6, 13].

  Badania dodatkowe wykonywane u chorych z reumatoidalnym zapaleniem

  stawwto:

  badanie radiologiczne (RTG) staww zajtych przez proces chorobowy,

  w ktrym stwierdza si: w pierwszych tygodniach jedynie obrzk tkanek

  mikkich, pniej osteoporoz okoostawow, zwenie szpar stawowych,

  naderki brzene i demineralizacje [14],

  rezonans magnetyczny (MRI) odcinka szyjnego,

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  9/40

  9

  badanie pynu stawowego,

  CT narzdw wewntrznych,

  EKG,

  konsultacje specjalistyczne [15].

  Zmiany radiologiczne s podstaw do dokonania podziau przebiegu

  reumatoidalnego zapalenia staww na okresy[16] ( tab.1.).

  Tab. 1. Klasyfikacja wg. Steinbrockera

  Okres Zmiany radiologiczne Zanik miniZmiany

  okoostawowe

  Znieksztacenia

  staww

  I

  Osteoporoza

  przynasadowa, nieznaczne

  zwenie szpar stawowych

  - - -

  II

  Osteoporoza przystawowa,

  pocztkowe cechy

  niszczenia koci w

  warstwie podchrzstnej

  (geody zapalne), zwenie

  szpar stawowych

  W ssiedztwie

  zajtych

  staww

  Zapalenie

  cigien, guzki,

  zapalenie

  pochewek

  cignistych

  -

  IIIOsteoporoza, naderki na

  powierzchniach stawowychUoglniony Jw.

  Podwichnicia,

  przeprosty,

  deformacje typu

  abdzia szyjka,

  butonierka,

  ulnarne

  odchylenia

  palcw

  IVZrosty kostne lub

  wkniste

  Uoglniony Jw. Jw.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  10/40

  10

  W jednostce chorobowej jak jest reumatoidalne zapalenie staww

  wyrniamy te stopie wydolnoci czynnociowej chorego, nie jest on jednak

  jednoznaczny z okreleniem okresu choroby[17] (tab.2.).

  Tab.2. Stopnie wydolnoci czynnociowej chorego

  Stopie Ocena wydolnoci czynnociowej

  I Penasprawno ruchowa

  IIWydolno wystarczajca do wykonywania zwykych, codziennych

  czynnoci mimo wystpujcego blu

  III

  Sprawno wystarczajca do wykonywania tylko niektrych

  codziennych czynnoci, niemono przygotowania posiku,

  samodzielnego wychodzenia z domu

  IVUnieruchomienie w ku, konieczna pomoc drugiej osoby

  w podstawowej samoobsudze, poruszaniu si na wzku

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  11/40

  11

  3.2. Obraz kliniczny, zmiany w ukadzie ruchu

  W pocztkowym okresie procesu reumatoidalnego obserwuje si

  pobolewanie mini i staww, stany podgorczkowe. Przebieg zmianchorobowych ma charakter symetryczny, dotyczy staww nadgarstkowych,

  rdrczno-paliczkowych oraz midzypaliczkowych bliszych rk, staww

  skokowych czy rdstopno-palcowych, rzadziej duych staww. Zapalenie staww

  przebiega bez zaczerwienienia i bez klinicznie stwierdzonego podwyszenia

  temperatury okolicy staww. Coraz czciej pojawia si bl utrudniajcy ruch,

  szybkie mczenie si, chudnicie oraz sztywno poranna trwajca okoo 30 minutdo 1 godziny i zmniejszajca si pod wpywem rozruszania.

  W okresie penego rozwoju choroby zmianom chorobowym towarzysz

  zmiany pozastawowe w tkance podskrnej, a take objawy ze strony narzdw

  wewntrznych [8].

  Reumatoidalne zapalenie staww jest chorob prowadzc do znacznego

  ograniczenia sprawnoci, gwnie staww midzypaliczkowych bliszych,rdrcznopaliczkowych i rdstopnopaliczkowych, ktre s pierwszymi

  zajtymi stawami. Pniej dochodzi do zajcia duych staww, w tym okciowych,

  barkowych i biodrowych. W przebiegu choroby zajte mog zosta nawet

  wszystkie stawy, jednak charakterystyczne jest postpujce zajmowanie staww

  w kierunku od obwodu do rodka [18].

  Zapaleniu towarzyszy uszkodzenie pozastawowego aparatu ruchu, w tym:

  zapalenie pochewek cignistych i kaletek maziowych oraz zmiany w cignach

  i wizadach[19].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  12/40

  12

  Stawy rk

  Zmiany w obrbie rk wystpuj we wczesnym okresie choroby i charakteryzuj

  si blem i wrzecionowatym obrzkiem staww midzypaliczkowych bliszychi rdrcznopaliczkowych. Wystpuje rumie doniowy, zaniki mini

  midzykostnych i glistowatych, kbu kciuka i kbika palca maego.

  Nastpstwem tego s deformacje stawowewystpujce w pniejszym okresie.

  Typowe postacie znieksztace rkto:

  okciowe odchylenie palcw IIV w stawach rdrcznopaliczkowych,zwane te ulnaryzacj rki. Osabienie lub uszkodzenie aparatu

  wizadowostawowego powoduje przyczepianie si prostownikw

  i zginaczy palcw do bocznych powierzchni paliczkw oraz podwichnicia

  grzbietowe gw koci rdrcza i podwichnicia doniowego paliczkw

  bliszych,

  palce w ksztacie szyjki abdziej, ktre charakteryzuj si przykurczemzgiciowym w stawach midzypaliczkowych dalszych i przeprostem

  w midzypaliczkowych bliszych. Skutkiem jest przykurcz mini

  prostownikw i zginaczy oraz wewntrznych palcw. Przy tym stawy mog

  by ruchome, trzaskajce lub ustalone,

  tzw. palce butonierkowate spowodowane przykurczem w stawach

  midzypaliczkowych bliszych i przeprostem w midzypaliczkowychdalszych, zmiany te powoduj znaczne ograniczenia ruchomoci,

  kciuk butonierkowaty to uniemoliwienie odwiedzenia poprzez zgicie

  w stawie rdrcznopaliczkowym oraz przeprostem w stawie

  midzypaliczkowym,

  rka lornetkowata s to niebolesne zmiany wystpujce w agresywnej

  postaci reumatoidalnego zapalenia staww. Osteoliza powoduje skrcenie

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  13/40

  13

  koci paliczkowych tak, e skra staje si zbyt obszerna i pofadowana,

  palce wydaj si grube i daje to ksztat lornetkowaty[8, 19].

  W cignach zginaczy i prostownikw palcw moe pojawia si obrzki niekiedy powoduje on tworzenie si ganglionw. Nad drobnymi stawami

  powstaj guzki reumatoidalne w formie twardych, niebolesnych tworw.

  Stawy pronieniowonadgarstkowe

  Staw promieniowonadgarstkowy jest jednym z zasadniczych elementwodpowiadajcych za sprawno rki, gdy zmiany w aparacie wizadowym

  wpywaj na zoon budow rdrcza. W jego obrbie rozwija si obrzk

  oraz ograniczenie ruchomoci, zwaszcza zgicia grzbietowego. W wyniku

  zapalenia maziwkowej wyciki cigna lub w wyniku tarcia cigna moe

  nastpi jego pknicie, co dotyczy w wikszoci przypadkw cigien grzbietu

  nadgarstka i rki. Przerost maziwki po stronie doniowej wywiera nacisk nanerw porodkowy, co skutkuje powstaniem zespou cieni nadgarstka. We

  wczesnym okresie choroby moe doj do zesztywnienia stawu [20].

  Stawy okciowe

  Zmiany w tych stawach wystpuj u przeszo poowy chorych. Pierwszym

  objawem jest bl oraz ograniczenie ruchomoci, gwnie wyprostu, za

  w pniejszym okresie moe pojawi si trway przykurcz zgiciowy. Due

  zmiany wysikowe cechuj si obrzkiem luzowatym, martwic wknikowat

  i naciekiem granulocytw, co skutkuje uciskiem na nerw okciowy [8, 20].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  14/40

  14

  Stawy barkowe

  W tym stawie proces zapalny ujawnia si zwykle w pniejszym okresie

  choroby. Zmiany zapalne obejmuj bon maziow staww ramiennegoi barkowoobojczykowego, kaletki, wizada kruczoramiennego oraz stoka

  rotatorw, co przyczynia si do uciliwego blu, obrzku oraz ograniczenia

  ruchomoci (odwodzenie, zgicie, rotacja zewntrzna). Przykurcze wystpuj

  w przywiedzeniu i rotacji wewntrznej [8].

  Stawy stp

  Bardzo czsto zajte s ju na pocztku choroby. Obecny jest bl przy

  ucisku na stawy rdstopnopalcowe, powstaj zmiany strukturalne

  i pojawiaj si deformacje.

  Przykady znieksztace w obrbie stp to:

  1. Stopa koskokolawa. Wystpuje najczciej w przebiegu

  reumatoidalnego zapalenia staww. Charakteryzuje si spaszczeniem

  przedniego uku stopy poprzezosabienie minia strzakowego dugiego.

  Przodostopie ustawione zostaje w supinacji, stopa ulega kolawieniu.

  2. Paluch kolawyszpotawe ustawienie I koci rdstopia, paluch odchyla

  si po stronie bocznej, a gowa I koci rdstopia wystawia si

  przyrodkowo. Paluchowi kolawemu towarzyszy najczciej bolesna

  wyrol na gowie I koci rdstopia, tzw przykostki.

  3. Moteczkowate ustawienie palcwpodeszwowe podwichnicie palcw

  IIV, charakteryzujce si utrwalonym grzbietowym

  zgiciem paliczkw podstawnych, ktre ulegaj podwichniciom lub

  zwichniciomw stawach rdstopnopaliczkowych.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  15/40

  15

  4. Modzele na podeszwach stp, s bardzo bolesne i powstaj w miejscu,

  gdzie uciskane s gowy koci rdstopia.

  5. Palce szponiastenadmierny wyprost w stawach rdstopno-

  paliczkowych ze zgiciem w stawachmidzypaliczkowych stp.

  6. Ostrogi pitowe-zapalenie w miejscu, gdzie ko pity czy si

  z rozcignem pitowym. Stan zapalny sprawia, e w punkcie przyczepu

  odkadaj si zogi wapienne i na koci pitowej od strony podeszwy

  powstaje wyrol zwana ostrog. Towarzysz temu ble

  w okolicywyrostka przyrodkowego guza pitowego.

  Zaburzenia w stawach stp prowadzi mog do upoledzenia lokomocji

  i w nastpstwie zego ustawiania koczyny do zmian w strukturze staww

  kolanowych i biodrowych [20, 21].

  Stawy skokowe

  Zajte s w cikiej i postpujcej postaci choroby. Polega to na deformacji

  i niestabilnoci stawu skokowego dolnego, jak i grnego. Stopa przyjmuje

  kosk pozycj i zmusza to chorego do uywania obuwia z podwyszonym

  obcasem. Moe te wystpowa obrzk. Guzki reumatoidalne w cignie

  Achillesa powoduj bl i trudnoci w chodzeniu, szczeglnie po nierwnej

  powierzchni, a nawet zerwanie cigna [21].

  Stawy kolanowe

  Poprzez zmiany w stawach stopy, w czasie chodu dochodzi do rotacji

  zewntrznej podudzia w stosunku do uda oraz do kolawienia kolana. Skutkuje

  to blem w okolicy wewntrznej szpary stawu kolanowego na skutek

  przecienia wizada pobocznego wewntrznego.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  16/40

  16

  Proces zapalny w tym stawie nie zaczyna si w pocztkowym okresie, ale po

  pewnym czasie trwania choroby. Chrzstka i warstwa podchrzstnakociulega

  stopniowemu zniszczeniu. Pacjent ustawia staw w pozycji przeciwblowej ,

  jednak po pewnym czasie torebka stawowa, wizada i cigna przebiegajcepo tylnej stronie kolana ulegaj przykurczom. Taka pozycja sprzyja rwnie

  zanikom gowy przyrodkowej minia czworogowego uda.

  Na skutek gromadzonego wysiku w jamie stawowej mog powstawa

  torbiele Bakera, zlokalizowane w okolicy podkolanowej jako charakterystyczne

  uwypuklenie [6].

  Stawy biodrowe

  Pierwszym objawem zajcia staww biodrowych w reumatoidalnym

  zapaleniu staww s ble zlokalizowane w pachwinie, nastpuje te

  ograniczenie ruchw przeprostu, odwiedzenia i rotacji wewntrznej. Ruch

  zginania zachowany jest najduej.W trakcie procesu chorobowego dochodzi do zniszczenia chrzstki stawowej

  i uszkodzenia powierzchni stawowych. Z biegiem czasu pojawia si przykurcz,

  co powoduje skrceniedugocikoczyny dolnej.

  Ble pocztkowo wystpujpo duszym obcianiu, chodzeniu lub staniu,

  wraz z rozwojem choroby pojawiaj si czciej i nie ustpuj po nocnym

  wypoczynku [8].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  17/40

  17

  3.3. Leczenie

  W leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawwstosuje si;

  farmakoterapi,

  kompleksow rehabilitacj,

  leczenie chirurgiczne.

  Rehabilitacja lecznicza jest wielokierunkow dziedzin, poniewarzs zaliczane

  jest do chorb o charakterze oglnoustrojowym. Proces usprawnianiapacjentw

  z reumatoidalnym zapaleniem stawwpowinien obejmowa nie tylko fizjoterapi,

  ale rwnie pomocpsychologiczn, spoeczn i zawodow.Specyfika leczenia jest

  zwizana z przebiegiem choroby, ktrej zaostrzenia objaww wystpuj

  naprzemiennie z okresami remisji, a take z tym, e zapaleniom towarzysz

  dolegliwoci blowe i zaburzenia funkcji w wielu stawach oraz zmniejszenie siy

  miniowej, a nawet ich zaniki. Naley wic pamita, e oglna wydolno w tej

  chorobie jest mniejsza ni w innych schorzeniach. Wybr metody usprawnianiazaleny jest od wielu czynnikw takich jak: wiek pacjenta, czas trwania choroby,

  wydolno i sprawno fizyczna chorego, jego stan psychiczny

  i nastawienie do procesu terapeutycznego [1, 22].

  3.3.1. Kinezyterapia

  Leczenie ruchem odgrywa zasadnicz rol w leczeniu chorych na

  reumatoidalne zapalenie staww. Potrzeba, aby pacjent mia wiadomo jak

  wane jest wykonywanie wicze fizycznych, mimo nasilajcych sie blw

  staww i mini. Dlatego terapi naley prowadzi indywidualnie,

  dostosowujc si do moliwoci chorego i uwzgldniajc jego samopoczucie

  [23].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  18/40

  18

  Oglnecele kinezyterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawwto:

  - zmniejszenie postpujcego procesu zapalnego tkanek mikkich,

  - zapobieganie deformacjom staww i przykurczom miniowym,jak rwnie

  wyrobienie kompensacji w przypadkach trwaych znieksztace,

  - zwikszenie siy miniowej i zakresu ruchw w zajtych chorobowo

  stawach,

  - zachowanie prawidowego krenia,

  - ograniczenie sztywnoci porannej,

  - odywienie skry i mini,

  -poprawa oglnej sprawnoci chorego oraz przystosowanie go do

  funkcjonowania w spoeczestwie [1, 24].

  Okres ostry

  Cele postpowania w tym okresie to:

  eliminacja blu i obrzkw,

  profilaktyka uoeniowa zapobiegajca przykurczom i odleynom,

  zapobieganie zniekszaceniom staww objtych ostrym procesem

  zapalnym,

  utrzymanie zakresu ruchw w stawach zdrowych[25].

  Stan zaostrzenia choroby stanowi wskazanie do unieruchomienia pacjenta

  w ku na stosunkowo krtki okres (2-3 dni). Waciwe uoenie zabezpiecza

  przedpowstawaniem przykurczw zgiciowych i innych deformacji. Zalecane jest:

  zastosowanie mikkiego materaca z tward desk pod nim,

  leenie na wznak z ma poduszk pod gow,

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  19/40

  19

  mae waeczki z wat pod stawy kolanowe (kt zgicia nie powinien

  przekracza 10 stopni),

  zabezpieczenie stp przed uciskiem kodry poprzez naoenie usek

  gipsowych lub umieszczenie waka z koca, o ktry pacjent opiera stopy

  ustawione w pozycji zerowej,

  zaopatrzenie chorego w ko ortopedyczne, a jeli nie ma takiej

  moliwoci, to do porczy zwykego ka, przy koczynach dolnych naley

  przywiza drabink lub sznur z wzami, ktre s pomocne

  w samodzielnych zmianachpozycji ciaa,

  umieszczenie klinw po obu bocznych stronach koczyn dolnych,

  zapobiegajcych rotowaniu ich na zewntrz[26].

  W ostrym okresie reumatoidalnego zapalenia staww chory zmuszony jest do

  przebywania w ku, ale zalecane jest jednoczesne wykonywanie lekkich

  i prostych wicze leczniczych:

  wiczenia bierne, majce na celu uniknicie przykurczw mini

  i cigien oraz profilaktyk przeciwodleynow,

  wiczenia czynne w odcieniu lub czynne waciwe,

  wiczenia kontralateralne lub wiczenia czynne z oporem staww nie

  zajtych chorobowo,

  wiczenia izometrycznerytmiczne napinanie mini zapobiega zanikomgrup miniowych,

  wiczenia oddechowe poprawiajce wentylacj puc[24].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  20/40

  20

  Okres podostry i remisja reumatoidalnego zapalenia staww

  Do tej grupy nale chorzy u ktrych doszo do utrwalenia deformacji,

  a gwne cele kinezyterapii to:

  wzmocnienie sabych mini,

  zwalczanie istniejcych deformacjii zapobieganie ich dalszemu pogbianiu

  si,

  utrzymanie jak najwikszego zakresu ruchw w stawach,

  przywrcenie maksymalnejsprawnoci narzdu ruchu[16].

  wiczenia, jakie wykonujemy w tym okresie choroby to:

  wiczenia oddechowe,

  wiczenia bierne waciwe,

  wiczenia rozluniajce,

  wiczenia izometryczne,

  wiczenia czynne w odcieniu,

  redresja dla utrzymania dynamiki miniowej,

  wiczenia w odcieniu z oporem,

  przygotowanie do pionizacji i nauki chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym,

  prowadzenie terapii zajciowej[24].

  W prowadzeniu zada ruchowychpowinno si uwzgldni systematyczno

  oraz stopniowe obcienie. Nieodzownym warunkiem prawidowego

  wykonywania treningu jest nauczenie pacjenta rozluniania mini. Dobr

  wicze jest indywidualnynaley je prowadzi ostronie, bez nadmiernego

  obciania. Leenie w ku wcigu dnia naley ograniczy do minimum [27].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  21/40

  21

  3.3.2. Fizykoterapia

  Fizykoterapia stanowi bardzo istotny element w usprawnianiu chorych na

  reumatoidalne zapalenie staww. Stosujc zabiegi fizykalne mamy na celu

  denie do uzyskania efektw:

  przeciwblowych,

  przeciwzapalnych,

  zmniejszenia porannych sztywnoci staww,

  poprawy krenia i odywienia tkanek,

  polepszenia oglnej sprawnoci pacjenta[28, 29].

  Stosowane zabiegi fizycznepoprawiajce stan zdrowia pacjenta to:

  ciepolecznictwo,

  krioterapia,

  elektroterapia,

  laseroterapia,

  magnetoterapia,

  balneoterapia.

  Aby metody usprawniajce daway podane efekty lecznicze, naley pamita

  o waciwym doborze metody leczenia oraz odpowiednim dawkowaniu

  i regularnoci wykonywania zabiegw [23, 30].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  22/40

  22

  4.0. Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu staww na przykadzie

  pacjentki

  4.1. Charakterystyka badanej pacjentki

  Badaniami zostaa objta 42-letnia kobieta z II okresem reumatoidalnego

  zapalenia staww. Wzrost pacjentki to 159 cm, a masa ciaa 64 kg. Obecnie

  pacjentka leczona jest w poradni reumatologicznej w Samodzielnym Publicznym

  Zespole Zakadw Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim przy ulicy

  Zamoyskiego, oraz korzysta z zabiegw fizykalnych przy tej samej placwce.Wywiad przeprowadzono w domu pacjentki dnia 18.12.2013 roku

  w Zastawiu. Za zgod kobiety udostpnione zostay karty bada

  i dokumenty z ostatnich pobytw szpitalnych.

  Na podstawie wywiadu uzyskaam informacje dotyczce:

  - wieku, wagi, wzrostu pacjentki,

  -pierwszych symptomw choroby oraz wieku zachorowania,- oglnego stanu chorej,

  - przebiegu choroby, a jednoczenie stosowanego leczenia i rehabilitacji,

  -pobytw szpitalnych i sanatoryjnych,

  - chorb i schorze wspistniejcych,

  - warunkw socjalnychpacjentki.

  4.2. Przebieg choroby i rehabilitacja badanej

  Pierwsze symptomy choroby pojawiy si latem, 2000 roku. Pacjentka

  wybraa si do lekarza rodzinnego w w miejscowoci Kocudza, zaniepokojona

  silnym blem okolicy staww rdstopno-paliczkowych obu koczyn dolnych.

  W midzyczasie, okoo trzech miesicy wczeniej, oczuwanabya sztywno

  poranna palcw II i IIIprawej rki, ustpowaa ona jednak po okoo 30minutach

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  23/40

  23

  po przebudzeniu, co przez pacjentk zostao zignorowane. W wywiadzie

  rodzinnym trudno byo stwierdzi czy jaki czonek rodziny chorowa kiedy na

  reumatoidalne zapalenie staww, gdy pacjentka pochodzi z niewielkiej wioski,

  gdzie w okolicy w tamtych czasach nie byo lekarza. Rzekomo babcia pacjentkimoga mie rzs, jednak choroba nie zostaanigdy zdiagnozowana. W wywiadzie

  dowiadujemy si te, e kobieta wie obecne schorzenie z przebyt

  w dziecistwie bardzo ostr angin, cho i te domysy nie znajduj

  jednoznacznego potwierdzenia. Po wywiadzie i badaniu pacjentka zostaa

  skierowana przez lekarza rodzinnego na szczegowe badania krwi (obecno

  czynnika reumatoidalnego, OB, CRP, odczyn lateksowy). Wyniki bada okazaysi dodatnie i od 20 czerwca 2000 rokuchora korzystaa z opieki specjalistycznej

  Samodzielnego Publicznego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Janowie

  Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego [31].

  Po kilku tygodniach przebieg choroby znacznie si zaostrzy. Pojawiy si

  gangliony w stawach rdrczno-paliczkowych. Sztywno poranna, ktra

  obejmowaa wikszo staww obwodowych oraz szyjny odcinek krgosupa,ustpowaa po okoo godzinie. W obrazie RTG stwierdzono guzki reumatoidalne

  na koci okciowej prawej. Bl stp sta si znacznie bardziej dotkliwy, mona

  byo dostrzec pocztki deformacji. Pacjentka zostaa objta leczeniem

  sulfasalazyn i lekami przeciwblowymi, jednak i to nie przynosio porzdanych

  efektw. Po p roku choroba obja stawy nadgarstkowe, a jeden

  z nich (prawy) sta si prawie cakowicie sztywny. Chora udaa si z tym to

  ortopedy, ktry stwierdzi nieprawidowy zrost koci ( w 1994r. kobieta na skutek

  upadku zamaa praw rk w nadgarstku) i podj siponownego ich nastawienia

  [32].

  W wieku 29 lat w wyniku licznych naderek i naciekw, chora miaa bardzo

  zniszczony odcinek szyjny krgosupa, co uniemoliwio jej prowadzenie

  normalnego trybu ycia. Jak opowiada, to by dla niej najciszy okres choroby.

  Opiek nad ni sprawowa wtedy m, od ktrego bya kompletnie zalena.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  24/40

  24

  Kobieta przykuta wtedy do ka, nie byanawet w stanie zajmowa si 3-letnim

  synkiem, co powodowao u niej znaczne pogorszenie stanu psychicznego .

  Zaopatrzono j wtedy w kule ortopedyczne, jednak uywaa ich tylko po to, aby

  przej do toalety, gdy nie byo ma w domu. Po okoo2 tygodniach stan zaostrzenia choroby zacz ustpowa, pacjentka powoli

  wstawaa z pozycji lecej i wykonywaa podstawowe czynnoci ycia

  codziennego. Po miesicu chora bya praktycznie cakowicie sprawna i mimo

  lekkiego blu, bya w stanie wykona wszystkie czynnoci ycia [31].

  W wieku 31 lat kobieta zasza w ci i przez kolejne trzy lata nie

  odczuwaa praktycznie adnych objaww reumatoidalnego zapalenia staww.Utrzymywaa sijednakporanna sztywno staww, trwajca w tamtym czasie do

  30 minut od momentu przebudzenia [31].

  W 2007 roku znw pojawiy si ble staww obwodowych, zwaszcza

  staww rk, stp, kolanowych i okciowych o zmiennym nasileniu i lokalizacji.

  Dotkliwszy sta si rwnie bl odcinka szyjnego krgosupa.Pacjentka przez to

  zostaa skierowana na pobyt sanatoryjny i od 20 czerwca do 10 lipca 2007 rokuprzebywaa w Centrum Rehabilitacji Rolnikw w Iwoniczu Zdrj, gdzie korzystaa

  z kompleksowej opieki lekarzy i fizjoterapeutw. Poddana zostaa zabiegom

  usprawniajcym, midzy innymi: gimnastyce leczniczej, podwieszkom osiowym

  na koczyny dolne, ciepolecznictwu, elektroterapii i magnetoterapii. Bya take

  leczona farmakologicznie sulfasalazyn EN. Popowrocie z uzrdowiska jej oglny

  stan poprawi si, zmniejszyy si dolegliwoci blowe, w szczeglnoci staww

  kolanowych i krgosupa[33].

  Po powrocie z uzdrowiska pacjentka regularnie uczszczaa na zabiegi

  fizykalne i kinezyterapi. Wykonywane byy midzy innymi zabiegi lamp sollux,

  jonoforeza, ultradwiki, magnetronik, prdy diadynamiczne, jednak pacjentka

  najbardziej chwalia sobie fizjoterapi ruchow, gdy po niej odczuwaa

  najwiksz popraw samopoczucia. Staraa si te systematycznie wiczy

  w domu, jedzia na rowerze, zapisaa si nawet na basen, jednak

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  25/40

  25

  z powodu cigych blw krgosupa oraz koniecznoci dojazdw do

  miejscowoci oddalonej o kilkanacie kilometrw od miejsca zamieszkania

  kobiety, zrezygnowaa z tego rodzaju aktywnoci fizycznej [32].

  4.2.1. Leczenie kinezyterapeutyczne

  Oprcz pobytu sanatoryjnego, kobieta od 2007 roku kierowana bya przez

  lekarza reumatologa na rehabilitacj, ktr rwnie odbywaa w Samodzielnym

  Publicznym Zespole Zakadw Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

  Wykonywaa tam wiczenia adekwatne do jej stanu funkcjonalnego, a byy tomidzy innymi:

  wiczenia oddechowe,

  wiczenia czynne w odcieniu koczyn grnych i dolnych,

  wiczenia czynne wolne koczyn grnych i dolnych,

  wiczenia samowspomagane koczyn grnych,

  wiczenia manipulacyjne, zapobiegajce znieksztaceniom rk,

  wiczenia izometryczne,

  wiczenia oglnousprawniajce,

  rowerek stacjonarny,

  bienia elektryczna.

  Pacjentka nie zaniedbuje systematycznej terapii ruchem. Bdc w domu,w miar moliwoci codziennie wykonuje wiczenia fizyczne dostosowane do jej

  potrzeb i moliwoci, a s to midzy innymi: gimnastyka poranna, wiczenia

  czynne staww mniej bolesnych, wiczenia izometryczne, jazda na rowerze.

  Szczeglnie efektywne dla chorej jest wykonywanie wicze manipulacyjnych rk

  w formie lekkich prac domowych, gdy maj znakomity wpyw na utrzymanie

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  26/40

  26

  sprawnoci w rkach. Kobieta stara si unika nadmiernych obcie aby nie

  dopuci do zaostrzenia choroby w obrbie staww[31, 32].

  4.2.2. Leczenie fizykoterapeutyczne

  Pierwsze metody fizykoterapeutyczne stosowane byy podczas pobytu chorej

  w Centrum Rehabilitacji Rolnikw w Iwoniczu Zdrj i byy wymiennne.

  Przykadowo, po serii zabiegw z ciepolecznictwa na konkretn okolic,

  wykonywana bya na ni kolejna seria z rodzaju elektroterapii lub magnetoterapii,

  trudno wic oceni, ktra z metod miaa najskuteczniejsze dziaanie lecznicze.Wedug pacjentki, z wszystkich stosowanych tam metod fizykalnych najbardziej

  dobroczynny wpyw miay ciepe okady elowe na bolesne stawy. Podczas pobytu

  sanatoryjnego kobieta poddana zostaa zabiegom fizykalnym:

  ciepym okadom elowym na stawy barkowe,

  jonoforeza salicylowa na stawy kolanowe i rce,

  terapuls na krgosup[33].

  W czasie rehabilitacji fizykoterapeutycznej w szpitalu w Janowie Lubelskim

  pacjentka czsto poddawana bya zabiegom nawietlania lamp Sollux

  z zastosowaniem filtru czerwonego na okolice:

  staww barkowych w liczbie 10 zabiegw na kad stron,

  odcinka szyjnego krgosupa10 zabiegw,

  staww nadgarstkowych i rk, rwnie po 10 zabiegw na kady staw.

  Odlego rda nawietlania ustalana bya wedle odczu kobiety, zwykle okoo

  20 cm od ciaa. Czas zabiegu wynosi od 10 do 15 minut. Efekty tego dziaania

  daway pozytywne odczucia, bl stawa si mniej dotkliwy, dziki czemu

  pacjentka czua znaczn ulg.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  27/40

  27

  Kolejnym z zabiegw fizykalnych stosowanych w trakcie prosesu

  rehabilitacji bya laseroterapia z wykorzystaniem lasera o maej mocy. Podczas

  tego dziaania, zarwno pacjentka jak i fizjoterapeuta mieli zaoone specjalne

  okulary chronice oczy przed przypadkow ekspozycj na wizk promieniowanialaserowego. Zabieg wykonywano punktowo na bolesne partie ciaa, a byy to:

  cae rcei nadgarstki, po 10 serii,

  stawy kolanowe, po 10 powtrze na kady staw,

  stawy stp, po 10 powtrze.

  W karcie bada chorej nie umieszczono informacji na temat czasu trwaniazabiegw, jak rwnie dawki zastosowanej energii i czstotliwoci impulsw.

  W celu zagodzenia blu wprowadzano lek metod jonoforezy. Polega ona

  na tym, e lekarstwo do miejsca zajtego chorob wprowadza si dziki

  przepywowi prdu o staym nateniu, a stosowane to byo na okolice:

  staww kolanowychz uyciem Diclofenu, po 10 serii,

  staww barkowych, rwnie z zastosowaniem Diclofenu, po 10 powtrzena kady staw,

  staww rk razem ze stawem nadgarstkowym z uyciem Fastum, po

  10 powtrze.

  Czas trwania zabiegu zwykle wynosi 15 minut. Natenie prdu staego

  dobierane byo do subiektywnych odczu kobiety, do momentu doznaniadelikatnego mrowienia. Dla uzyskania odpowiedniego efektu leczenia, do

  przeniknicia jonw dodatnich lek dawano pod anod, odwrotnie za, jony

  ujemne podawane do ciaa byy pod katod. Elektrod czynn przykadano

  w miejsce blu, elektrod zamykajc obwd okoo 4 centymetry obok,

  a mocowane byy do ciaa bandaem elastycznym.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  28/40

  28

  Nastpnym zabiegiem leczniczym stosowanym w trakcie procesu

  rehabilitacji chorej bya magnetoterapia, czyli metoda leczenia pulsujcym

  polem magnetycznym niskiej czstotliwoci. Umoliwia ona gbokie

  oddziaywanie na organizm, przez co cieszy si wysok skutecznociw leczeniu. Terapia polem magnetycznym obejmowaa nastpujce okolice

  ciaa:

  stawy barkowe, 10 serii,

  stawy kolanowe, 10 serii,

  stawy skokowe i stawy stp, rwnie 10 serii.

  Podczas wykonywania zabiegu pacjentka przyjmowaa pozycj lec, a cz

  ciaa poddawana terapii znajdowaa si wewntrz specjalnego aplikatora

  w ksztacie cewki. Zabieg trwa od 10 do 20 minut, inne parametry odnonie

  czstotliwocii natenia pola magnetycznego nie zostay podane w karcie bada

  chorej.

  Innym, bardzo cenionym przez pacjentk rodzajem oddziaywanialeczniczego by masa wirowy czci dystalnych koczyn grnych i dolnych.

  W terapii tej wykorzystuje si w celach leczniczych wpyw ciepej wody oraz jej

  oddziaywanie mechaniczne w postaci ruchw wirowych. Temperatura wody

  wynosia okoo 35 stopni Celsjusza, dobierana bya wedle odczu chorej. Czas

  zabiegu wynosi 15 minut [32].

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  29/40

  29

  5.0. Obecny stan pacjentki

  Ewolucja opisanych zmian chorobowych obejmuje lata 2000-2013. Przez

  niekompletn dokumentacj medycznniemoliwe jest sprawdzenie, jak dokadnieprzebiegay deformacje. Jednak ich charakterystyka ukazana zostaa na podstawie

  wynikw bada radiologicznych, a take badania podmiotowego, przedmiotowego

  ukadu ruchu, ogldania i innych bada dodatkowych. Na ich podstawie oraz

  opinii specjalisty reumatologa zawartej w karcie bada udao si ustali

  nastpujce rozpoznanie:

  reumatoidalne zapalenie staww okres II,

  zwyrodnienie odcinka szyjnego krgosupa,

  osteoporoza,

  choroba wrzodowa odka i dwunastnicy,

  nadczynno tarczycy.

  5.1. Stawy koczyn grnych

  Stawy ramienne i barkowoobojczykowe

  W przypadku staww ramiennego oraz barkowoobojczykowego ustalono

  nastpujce zaburzenia:

  niewielkie ograniczenie zakresu ruchomoci w stawach barkowych.W paszczynie strzakowej wynosi on 20090 po stronie lewej,

  30-0-90 po stronie przeciwnej. Zakres ruchw rotacyjnych

  u chorej to 65075 po obu stronach ciaa. Badana wykonuje ruchy

  odwiedzenia i przywiedzenia w penym zakresie,

  widoczne pocztki osteopenii - stanu, w ktrymmineralna gsto

  kocijest nisza ni normalnie,

  http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)http://pl.wikipedia.org/wiki/BMD_(medycyna)
 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  30/40

  30

  pytkie geody brzene w obrbie gowy koci ramiennej lewej.

  Proces zapalny w tych stawach przebiega stosunkowo agodnie. Ble

  o niewielkim nasileniu pojawiaj si dosy rzadko, nie s uciliwe i nie stanowi

  przeszkody w prowadzeniu normalnego trybu ycia.

  Stawy okciowe

  W karcie bada pacjentki istnieje wzmianka o guzkach reumatoidalnych

  zlokalizowanych na przedniej powierzchni przedramienia w okolicy stawu

  okciowego prawego. Zachowane zostay jednak zakresy ruchomoci

  w paszczynie strzakowej (00130) po obu stronach ciaa, a dolegliwoci

  blowewystpujsporadycznie.

  Stay promieniowonadgarstkowe i drobne stawy rk

  W obrbie staww rk i midzypaliczkowych bliszych obserwujemy

  symetryczny, wrzecionowaty obrzk. Widzimy te pocztki procesw zanikowych

  mini glistowatych oraz kbu kciuka, szczeglnie prawej rki. Stan obecny

  ukazuje nastpujce znieksztacenia:

  Zmiany prawej rki:

  sztywno palcw II i III, delikatne odchylenie w kierunku okciowym palcw II-V w stawach

  rdrczno-paliczkowych,

  pity palec zaczyna przybiera ksztat butonierki

  Zmiany lewej rki:

  okciowe odchylenie palcw II-V w stawach rdrcznopaliczkowych,czyli ulnaryzacja rki,

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  31/40

  31

  pocztki kciuka butonierkowatego,

  widoczne zmiany znieksztaceniowe typu abdzia szyjka palcw

  III i IV

  Skra obu rk jest cieczaa i nadmiernie potliwa. Ale pomimo zmian

  w stawach, kobieta jest cakowicie samodzielna, wykonuje wszystkie czynnoci

  dnia codziennego, doskonale wypenia obowizki domowe zwizane ze

  sprztaniem, gotowaniem i wychowywaniem dwjki dzieci.

  5.2. Stawy koczyn dolnych

  Stawy biodrowe

  W przebiegu procesu chorobowego stawy biodrowe zostay w najmniejszym

  stopniu objte procesem zapalnym. Pojawiaj si dolegliwoci blowe

  w okolicy pachwiny i grnej czci uda, zazwyczaj w godzinach wieczornych lubpo duym wysiku fizycznym, jednak nie s one tak uciliwe, jak w innych

  stawach. Ograniczenia ruchw oraz bl w stawie biodrowym s przemijajce

  i wystpuj tylko po duszym chodzeniu lub staniu. Dotyczy to zakresu ruchu

  wyprostu (50110), jak rwnie rotacji uda do wewntrz (30020). Pacjentka

  radzi sobie z blami, pamitajc o czstych odpoczynkach oraz niezbyt duym

  obcianiustaww.

  Stawy kolanowe

  Dosy czsto u pacjentki wystpuj dolegliwoci zwizane z blem czy obrzkiem

  staww kolanowych. Wysik oraz towarzyszcy mu bl ograniczy ruch,

  powodujc ustawienie staww w pozycji przeciwblowejzgiciepod ktem okoo

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  32/40

  32

  30. Przykurcz ten sta si przeszkod w chodzeniu po schodach. wiadectwem

  zwyrodnienia staww kolanowych pacjentki s:

  geody i naderki na powierzchniach stawowych obu kolan,

  zniszczone w niewielkim stopniu chrzstki stawowe, bardziej w kolanie

  prawym,

  w obszarze dou podkolanowego lewego umiejscowiona, zdiagnozowana

  w badaniu ultrasonograficznym torbiel Bakera,

  bona maziowa przeronita w obu stawach.

  Obecnie, po dugotrwaej rehabilitacji kobieta odczuwa znaczn popraw, zarwno

  w aspekcie blu, jak i ruchomoci w tych stawach. Mimo to, cay czas dbaaby

  nadmiernie nie przecia staww oraz pamita o czstych odpoczynkach podczas

  aktywnoci ruchowej.

  Stawy skokowe i stawy stp

  Od pocztku trwania choroby kobietaodczuwa ble tych staww. Znaczne obrzki

  okolic kostek uniemoliwiy pomiary zakresw ruchomoci, a zmiany strukturalne

  obecne na radiogramie ukazuj:

  pytkie geody i naderki w stawach rdstopnopaliczkowych po obu

  stronach,

  kolawe ustawienie paluchw stpprawej i lewej, spaszczenie sklepienia poprzecznego i podunego stopy,

  obkurczenie torebki stawu skokowego grnego na skutek zapalenia po obu

  stronach ciaa.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  33/40

  33

  5.3. Krgosup

  Odcinek szyjny krgosupa

  Reumatoidalne zapalenie staww zajo drobne stawy krgw szyjnych

  krgosupa, a ziarnina reumatoidalna nacieka krki midzykrgowe i wnika do

  krgw.Zmiany w odcinku szyjnym krgosupa obejmuj:

  zmiany zwyrodnieniowe trzonw krgw,

  zwenie obszarw midzykrgowych,

  znieksztacenie obryswstaww krgosupa szyjnego.

  Obecnie chora odczuwa ble w okolicy szyi i karku, minie s napite, ruchy

  lekko ograniczone. Wystpujerwnie bl u podstawy czaszki, co moe wiza

  si z uciskiem na ttnice krgowe i nerwy.

  5.4. Przebieg zmian pozastawowych

  Obecne zmiany pozastawowe to:

  obecno guzka reumatoidalnego na przedramieniu prawej rki, w okolicy

  stawu okciowego,

  osteoporoza,

  pocztki uoglnionych zanikw miniowych, biakomocz,

  wystpienie wrzodu odka i dwunastnicy,

  plamiste zaczerwienienie skry kbu i kbikark,

  obecno ganglionw nad wystajcymi punktami kostnymi, gwnie nad

  stawami rdrcznopaliczkowymi,

  torbiel Bakera umiejscowiona w obszarze dou podkolanowego lewego.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  34/40

  34

  6.0. Wnioski

  1.Na przykadzie pacjentki stwierdzam, e kompleksowa rehabilitacja,

  a zwaszcza kinezyterapia, poza leczeniem farmakologicznym

  i chirurgicznym jest podstawow metod terapeutyczn w walce

  z reumatoidalnym zapaleniu staww.

  2. Systematycznie prowadzone wiczenia ruchowe oraz kinezyterapia

  zapobiegaj deformacjom, maj dziaanie przeciw obrzkowe oraz dziki

  nim zostaj zachowane moliwie jak najwiksze zakresy ruchomoci

  w stawach.

  3. W okresie zaostrzenia choroby bardzo wane jest prawidowe uoenie

  pacjenta, ktre zapobiega powstawaniu przykurczw i odleynom. Naley

  pamita e pomimo unieruchomieniu w ku, zalecane jest jednoczesne

  wykonywanie lekkich i prostych wicze leczniczych.

  4. Istotn rol w procesie leczenia odgrywa indywidualne podejcie do

  pacjenta oraz wsparcie psychologiczne ze strony rodziny, jak rwniezespou rehabilitacyjnego.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  35/40

  35

  7.0. Podsumowanie

  Reumatoidalne zapalenie stawwjest chorob ukadow tkanki cznej,

  ktra ma charakter przewlekle postpujcy pomimo stosowanego leczenia.

  Gwnymi jej objawami s bl i obrzk dotykajacy praktycznie wszystkich

  staww, jak rwnie deformacje dystalnych czci koczyn. To gwnie przez nie

  pacjent staje si osob niepenosprawn i niezdoln do prowadzenia normalnego

  trybu ycia. Etiopatogeneza tej choroby nie zostaa dotychczas dokadnie poznana,

  co uniemoliwia wdroenie odpowiedniego leczenia przyczynowego, ktre

  prowadzi do cofnicia si choroby i cakowitego wyleczenia. Moim zdaniem,najlepszym, znanym i skutecznym sposobem na walk z blem i deformacjami

  w reumatoidalnym zapaleniu staww jest wanie rehabilitacja.

  Stosunkowo wczesne rozpoznanie choroby u pacjentki i szybkie wdroenie

  rehabilitacji, ktra prowadzona jest do dnia dzisiejszego,pozwolio na uzyskanie

  tak zadowalajcych efektw leczenia. Pomimo pocztkowych trudnoci, kobieta

  z biegiem czasu zaakceptowaa swoj chorob i podja z ni skuteczn walk. Jakmwi, wsparciem dla niej bya nie tylko rodzina, bo zawsze moga liczy na ich

  pomoc i wyrozumiao, ale rwnie fizjoterapeuci, ktrzy dawali jej wiadomo,

  e choroba nie musi by wyrokiem, a wystarczy systematyczna praca, aby mc

  powrci do normalnego trybu ycia. Dobr metod, zarwno

  kinezyterapeutycznych, jak i fizykoterapeutycznych, okaza si trafny i skuteczny

  w leczeniu. Dziki samozaparciu kobiety, niezaniedbywanie leczenia oraz

  zachowanie cigoci sprawiy, e niemal kada seria zabiegw dawaa popraw

  stanu zdrowia. Pacjentka jest osob ambitn, siln psychicznie, aktywn,

  a zarazem majc niezwykle pozytywne podejcie do ycia i do swojego

  schorzenia. Porusza si bez zaopatrzenia ortopedycznego, stara si sprosta

  wszystkim obowizkom pani domu oraz by w jak najwikszym stopniu

  samowystarczalna.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  36/40

  36

  Na dzie dzisiejszy badana ocenia swj stan zdrowia jako dobry. wiczenia

  fizyczne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne pozwoliy jej powrci do normalnego

  stylu ycia i przede wszystkim day jej szans speniania si w rolimatki. Mimo

  momentw blu i zwtpienia, optymizm yciowy i patrzenie z nadziejw przyszo nie pozwalaj jej na poddanie si chorobie.Kiedy zapytaam, czy nie

  s dla niej problemem te codzienne dojazdy, marnowanie czasu na

  kilkugodzinn rehabilitacj, odpowiedziaa: Dobre lekarstwo jest gorzkie

  w ustach, ale skuteczne w chorobie. Bo to od prniactwa czowiek choruje, nie od

  pracy. Od niej mona tylko poczu si lepiej.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  37/40

  37

  7.0. Streszczenie

  Reumatoidalne zapalenie staww jest chorob autoimmunologiczn,

  przewlek i postpujc pomimo stosowanego leczenia. Dotyczy najczciej osbmidzy 4 a 5 dekad ycia, gwnie kobiet . W jej konsekwencji chory staje si

  osob niepenosprawn. Najlepszym sposobem na walk z blem

  i powstajcymi deformacjami jest rehabilitacja, co pragn przedstawi w mojej

  pracy, na przykadzie pacjentki chorej na reumatoidalne zapalenie staww.

  Opisany przebieg choroby jak rwnie cay proces usprawniania dostarcza wielu

  informacji na temat pomylnych skutkw stosowania kompleksowej rehabilitacjiwprzedstawionej wyej jednostce chorobowej.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  38/40

  38

  8.0. Bibliografia

  1. M. Wisowska i in. Jako ycia zalena od zdrowia u pacjentw

  z reumatoidalnym zapaleniem staww. Reumatologia 2010 nr 2s. 104-111.

  2. W.P. Arend The pathophysiology of rheumatid arthritis. Arthritis Rheum.,

  nr 40 s. 595597.

  3. W. Brhl Zarys reumatologii; pod red. Wodzimierza Brhla - Wyd. 6

  unowoczenione.Warszawa : Pastwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich,

  1987.

  4. G. S. Panayi Podstawy reumatologii; Warszawa : Pastwowy Zakad

  Wydawnictw Lekarskich, 1988.

  5. B. Moskalewicz i in. Nasze zdrowie, nasze dolegliwoci. Raport z bada

  dotyczcych rozpowszechnienia chorb reumatycznych w Polsce.

  Warszawa: Instytut Reumatologii i Narodowy Instytut Zdrowia

  Publicznego, 2002.6. S. Meske, R. LamparterLang Reumatoidalne zapalenie staww (red. T.

  Materkowska); Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997.

  7. F. Koligat i in. Ocena jakoci ycia pacjentwz reumatoidalnym zapaleniem

  staww leczonych leflunomidemprzegld literatury. Reumatologia 2012

  nr 3 s. 227232.

  8. J. Bolanowski, Z. Wrzosek Choroby reumatyczne : podrcznik dla

  studentw fizjoterapii; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocawiu. -

  Wrocaw : Wydawnictwo AWF, 2007.

  9. D. Aletaha i in. 2010 Rheumatoid Arthritis Classification Criteria. Arthritis

  i Rheumatism 2010 nr 9 s. 25692581.

  10.A. FilipowiczSosnowska, M. Przygodzka Diagnostyka wczesnego

  reumatoidalnego zapalenia staww (rzs) w wietle wspczesnych danych.

  Przewodnik Lekarza 2001 nr 4 s. 1218.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  39/40

  39

  11.D. Bobrowska-Snarska Reumatologia praktyczna pod red.

  W. Samborskiego i Brzosko - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

  12.G. Biakowska-PuszczewiczReumatologia; - Warszawa : Medical Tribune

  Polska, 2010.

  13.John H. Klippel, P. A. Dieppe, F. Ferri Reumatologia; Lublin : "Czelej",

  2000.

  14.M. Wisowska, I. Kaliska, B. Olczyk Kwiecie Stare i nowe metody

  oceny aktywnoi choroby, stopnia uszkodzenia tkanek i utraty funkcji

  w reumatoidalnym zapaleniu staww. Problemy Lekarskie 2006 nr 2 s.

  5256.15.I. ZimmermanGrska Choroby reumatyczne. Warszawa: PZWL, 2000.

  16.www.fizjospec.pl - 24.05.2014r

  17.J. M. Davis III, E. L. Matteson My Treatment Approach to Rheumatoid

  Arthritis.Mayo Clin Proc. 2012 nr 7 s. 659673.

  18.A. Coote, P. Haslam Ortopedia i reumatologia; red. wyd. pol. T. Gadzik;

  [t. z ang. A.Barczyski i in.]. - Wrocaw : Elsevier Urban & Partner, cop.2007.

  19.J. Nowotny Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narzdu ruchu. Katowice:

  AWF, 2000.

  20.A.Szczeklik i in Choroby wewntrzne 2011. Krakw: Medycyna Praktyczna,

  2011.

  21.A. Seyfried, K. Dudziski Stopa reumatoidalna. Rehabilitacja Medyczna

  nr 1 s. 3942.

  22.K. Prajs Jako ycia chorych na reumatoidalne zapalenie staww

  w odniesieniu do sprawnoci fizycznej i stanu psychicznego. Annales

  Academiae Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej

  w Szczecinie 2007 nr 2 s. 7282.

 • 7/25/2019 Rehabilitacja u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem staww - opis przypadku

  40/40

  23.J. Kdzioka, J. Grzegorczyk, A. Rawska Wpyw fizjoterapii na poziom

  odczuwanego blu u chorych na reumatoidalne zapalenie staww. Przeglad

  Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 nr 1 s. 4654

  24.

  A. Zembaty i in.Kinezyterapiatom IKrakw: Wydawnictwo Kasper sp.z o.o., 2002.

  25.www.am.wroc.pl.22.05.2014r.

  26.W. Dega, K. MilanowskaRehabilitacja medyczna. Warszawa: PZWL, 1999.

  27.K. Borysewicz Znaczenie wczesnej rehabilitacji w reumatoidalnym

  zapaleniu staww.Balneologia Polska, 1997 T.39 zeszyt 12 s. 4652.

  28.

  R. Rutkowski i in. Dynamika zmian temperatury rki reumatoidalnej po

  wybranych zabiegach z zakresu termoterapii. Reumatologia 2011 nr 6 s.

  239243.

  29.J. Istrati, P. Guszko, R. Suszko, T. IwaniecKrioterapia ustrojowa zmniejsza

  aktywno fibrynolityczn krwi u chorych na reumatiodalne zapalenie

  staww i u osb z chorob zwyrodnieniow staww.Reumatologia 2010

  nr 3 s. 171176.30.A. KrawczykWasilewska, E. Kuncewicz, M. Sobieska, W. Samborski

  Ocena stanu funkcjonalnego chorych na reumatoidalne zapalenie staww

  przed i po zastosowaniu fizykoterapii. Chirurgia Narzdw Ruchu

  i Ortopedia Polska 2009 nr 6 s. 361366.

  31.Wywiad z pacjentk przeprowadzony dnia 18 grudnia 2013 roku w domu

  chorej w Zastawiu.

  32.Karta informacyjna pacjentki z Samodzielnego Publicznego Zespou

  Zakadw Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

  33.Karta informacyjna pacjentki z Centrum Rehabilitacji Rolnikw

  w Iwoniczu Zdrj.