Reglament de Subvencions

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ______________________________________________________ ORDENANA GENERAL DE SUBVENCIONS DE

  LAJUNTAMENT DE CUBELLES

  INTRODUCCI

  Un dels objectius fonamentals de l'Ajuntament de Cubelles en aquests propers anys s la millora de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d'una implicaci i participaci real de tots els cubellencs i cubellenques i, molt especialment, de les seves entitats i associacions, en el disseny i creaci del model de poblaci.

  En el modern estat social i democrtic de dret s inqestionable la importncia que tenen les subvencions, fins al punt que pot afirmar-se que estem davant dun instrument decisiu en la poltica social i econmica de qualsevol administraci.

  L'Ajuntament de Cubelles reconeix la importncia del teixit associatiu com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat i en aquest sentit, el ventall de propostes que sofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar una societat ms justa, ms oberta, ms tolerant i ms solidria.

  Per tal dajudar i donar suport al mn associatiu en aquesta tasca, l'Ajuntament de Cubelles vol continuar impulsant la vida associativa, entre daltres, a travs dels ajuts econmics i/o infraestructurals, com sn els convenis i/o les subvencions.

  Aquests ajuts constitueixen una doble via de participaci: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programaci i planificaci de loferta organitzada pel propi Ajuntament.

  En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles considera els convenis com a eina essencial de collaboraci i participaci entre ladministraci local i les entitats ciutadanes. Es vol, doncs, potenciar aquests convenis, en tant que marquen una implicaci ms evident entre l'Ajuntament i les entitats, a travs dels pactes i les obligacions de cadascuna de les parts.

  Aquesta Ordenana General es centra en lajuda pblica que satorga sota la forma de lliurament dinerari o pecuniari que s la figura que ms necessita

 • duna atenci reguladora, establint les regles oportunes, amb la finalitat daconseguir una major eficcia i eficincia, potenciant simultniament el control i transparncia que el carcter de pbliques confereix a aquest tipus dajudes econmiques. Per altra part, s convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitaci i justificaci i al mateix temps, facilitar la tasca de comprovaci que fan els Serveis gestors i la prpia Intervenci pel compliment de la finalitat de la subvenci. A partir daquest plantejament, l'Ajuntament de Cubelles presenta lOrdenana General de Subvencions de lAjuntament de Cubelles. Aquesta Ordenana t el carcter de Reglament General dels previstos en larticle 178 del Decret 2/2003 del Text Refs de la Llei Municipal i de Rgim Local de Catalunya i est adaptada a la Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • NDEX INTRODUCCI TTOL I DISPOSICIONS GENERALS Article 1.- Concepte de subvenci i mbit daplicaci Article 2: Supsits exclosos Article 3: Rgim jurdic Article 4: Carcter de les subvencions Article 5: Finalitat de les subvencions TTOL II PROCEDIMENT I GESTI DE LES SUBVENCIONS Article 6: Principis generals Article 7: Quantia de les subvencions. Article 8: Consignaci pressupostria. Article 9: Concessi mitjanant concurrncia competitiva. Article 10: rgans competents. Article 11: Concessi directa. Article 12: Modalitats de concessi. Article 13: Contingut mnim del conveni. Article 14: Sollicitants Article 15: Presentaci de sollicituds. Article 16: Bases o Criteris Generals per a la resoluci de les sollicituds. Article 17: Bases o Criteris Especfics per a la resoluci de les sollicituds. Article 18: Atribuci individual de les subvencions. Article 19: Obligacions dels beneficiaris. Article 20: Acceptaci de la subvenci.

  Article 21: Resoluci. Article 22: Pagament de la subvenci Article 23: Publicitat. Article 24: Justificaci. Article 25 : Despeses subvencionables Article 26: Comprovaci de les justificacions Article 27: Subcontractaci dactivitats subvencionades

 • TTOL III NULLITAT, REVISI I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS Article 28: Nullitat de les resolucions de concessi de subvencions Article 29: Revisi Article 30: Reintegrament de subvencions ja satisfetes TTOL IV INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATRIA DE SUBVENCIONS Article 31: Infraccions i sancions administratives Article 32: Responsabilitats TTOL V CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS Article 33: Control financer de les Subvencions TTOL VI BASES ESPECFIQUES Article 34: Bases Especfiques DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICI DEROGATRIA DISPOSICIONS FINALS

 • TTOL I

  DISPOSICIONS GENERALS

  Article 1.- Concepte de subvenci i mbit daplicaci Sentn per subvenci, als efectes daquesta Ordenana, qualsevol disposici dinerria efectuada per lAjuntament o entitats que en depenen, a favor de persones pbliques o privades, i que compleixi els requisits segents: a) Que el lliurament es faci sense contraprestaci directa dels beneficiaris. b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment dun determinat objectiu,

  lexecuci dun projecte, lexecuci duna activitat, ladopci dun comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrncia duna situaci, en el benents que el beneficiari haur de complir les obligacions materials i formals que sen derivin.

  c) Que el projecte, lacci, la conducta o la situaci finanada tingui per objecte

  el foment duna activitat dutilitat pblica o inters social o de promoci duna finalitat pblica

  Els organismes autnoms i les entitats pbliques de carcter empresarial dependents de lAjuntament podran atorgar subvencions quan aix shagi previst en els seus estatuts; altrament ser necessari que ho autoritzi lAjuntament de Cubelles. Article 2: Supsits exclosos. 1. Aquesta Ordenana General no ser daplicaci en els segents casos:

  a) Subvencions imprpies regulades per la legislaci tributria o sectorial aplicable.

  b) Subvencions atorgades al concessionari dun servei pblic que rep com

  a contraprestaci del funcionament del Servei c) Les cessions dus de bens immobles a Ens pblics. d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptries que satisfacin

  finalitats de carcter social.

 • e) Subvencions concedides per altres Administracions en les que lajuntament actu com simple intermediari.

  f) Aportacions de lAjuntament, destinades a finanar globalment les

  activitats dels ens receptors: organismes autnoms; entitats pbliques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions, etc. en les quals est representat lAjuntament en els rgans de govern respectius i es fan aportacions econmiques anualment per finanar els seus pressupostos.

  g) Subvencions a favor de les associacions a que es refereix la disposici

  5. De la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Rgim Local (Federaci i Associaci de Municipis)

  h) Subvencions als grups poltics representats a la Corporaci per atendre

  les seves despeses de funcionament. 2. La present Ordenana General noms tindr carcter supletori, respecte a

  la corresponent normativa especfica, en els segents casos:

  a) Subvencions concedides o finanades amb Fons Europeus o daltres Administracions Pbliques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per lAdministraci que financi, total o parcialment, la subvenci.

  b) En cas que la normativa esmentada no reguli la forma datorgament de la subvenci, ser daplicaci aquesta ordenana general.

  c) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.

  Article 3: Rgim jurdic. El marc legal pel qual es regiran les subvencions est constitut per:

  a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (dara endavant LGS).

  b) La legislaci bsica de lEstat reguladora de lAdministraci Local (art. 72 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases del Rgim Local i arts. 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refs aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, d5 de mar).

  c) La legislaci de la Comunitat Autnoma (arts. 239 i 240 del Text Refs

  de la Llei Municipal de Rgim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).

 • d) Normativa europea (Tractat de la Uni Europea, arts. 92 i 93, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).

  e) LOrdenana General de subvencions. f) Les Bases dExecuci del Pressupost.

  Article 4: Carcter de les subvencions. 1. Les subvencions regulades per la present Ordenana General tenen carcter

  voluntari i eventual, sn lliurement revocables i redubles en tot moment, no generen cap dret a lobtenci daltres subvencions en anys posteriors (llevat que shagin concedit amb el carcter de despeses plurianuals) i no es poden allegar com a precedent.

  2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat dinters general

  a que es condicioni latorgament i tenen carcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a lincompliment de les condicions i crregues imposades en lacte de concessi.

  3. En qualsevol cas, lAjuntament i les entitats dell depenent quedaran exempts

  de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

  Article 5: Finalitat de les subvencions. 1. Les subvencions hauran de finanar obres o activitats dinters pblic o

  social. 2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les segents finalitats:

  a) Assistncia o cooperaci amb ajuntaments o altres ens locals de la