of 24 /24
1 1 RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA 2 RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA 3 RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

RECIKLIRANJE GRA ðEVINSKOG OTPADA - grad.unizg.hr · RECIKLIRANJE GRA ðEVINSKOG OTPADA 5 RECIKLIRANJE GRA ðEVINSKOG OTPADA 6 Primjer proizvodno - tehnološkog procesa recikliranja

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RECIKLIRANJE GRA ðEVINSKOG OTPADA - grad.unizg.hr · RECIKLIRANJE GRA ðEVINSKOG OTPADA 5...

 • 1

  1

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

  2

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

  3

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

 • 2

  4

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

  5

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

  6

  Primjer proizvodno -tehnološkog procesa recikliranja grañevnog otpada u mineralnu sitnežveličine zrna 0-8 mm, 0-45 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-45 mm (tehnološki podprocesi i zahvati – odozgo prema dole: prihvat i razvrstavanje grañevinskog otpada, početno rešetanje materijala, primarno i sekundarno drobljenje, izdvajanja željeza, izdvajanje lakih čestica pranjem, sijanje;

  izvor http://www.uni-weimar.de/Bauing/aufber/Literatur/Mueller-Ziegelindustrie-Teil1-03.pdf)

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA

 • 3

  7

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – drobljenje (čeljusne drobilice)

  8

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – udarne drobilice

  9

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – udarne drobilice

 • 4

  10

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – udarne drobilice

  11

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – čeljusne + udarne drobilice

  12

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – čeljusne + udarne drobilice

 • 5

  13

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – čeljusne + udarne drobilice

  14

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – kružne drobilice

  15

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – drobilice: ukupna obilježja

 • 6

  16

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – drobilice: ukupna obilježja

  17

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – drobilice: ukupna obilježja

  18

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – “sortiranje”

 • 7

  19

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – sijanje

  20

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – sijanje s otprašivanjem

  21

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – izdvajanje željeza

 • 8

  22

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka

  23

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: početno recikliranje “on site”

  24

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: recikliranje “off site”

 • 9

  25

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: pokretljivost postrojenja

  26

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: raznovrsnost postrojenja

  27

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: polupokretno postrojenje na kotačima

 • 10

  28

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka: samohodna postrojenje na gusjenicama

  29

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka

  30

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka

 • 11

  31

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – organizacija tehnološkog postupka

  32

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – primjer logističkog pristupa organizaciji tehnološkog postupka recikliranja grañevnog otpada

  33

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – primjer logističkog pristupa organizaciji tehnološkog postupka recikliranja grañevnog otpada (nastavak)

 • 12

  34

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – primjer logističkog pristupa organizaciji tehnološkog postupka recikliranja grañevnog otpada (nastavak)

  35

  RECIKLIRANJE GRAðEVINSKOG OTPADA – primjer logističkog pristupa organizaciji tehnološkog postupka recikliranja grañevnog otpada (nastavak)

  36

  Važeći ZAKON O OTPADU (NN/12/2004) navodi (članak 22./(5) ...� ... otpad se smije skladištiti, oporabljivati i/ili zbrinjavati samo u

  grañevinama i ureñajima odreñenima za tu namjenu ... � ... tehničke uvjete, kategorije, način rada, zatvaranje i rok

  saniranja nakon prestanka rada, za te grañevine i ureñaje propisuje ministar ...

  Reciklažna dvorišta za grañevinski otpad - grañevine i ureñaji u kojima se prikuplja, razvrstava, skladišti i «oporabljuje» grañevinski otpad:

  � zahvaćaju u organizacijskom, logističkom, tehnološkom, tehničkom i ekološkom smislu veće urbane površine i/ili prirodne prostore (razmjerno su veća od uobičajenih reciklažnih dvorišta ostalih vrsta industrijskog otpada)

  � obuhvaćaju razmjerno složena i raščlanjena («industrijska») postrojenja (strojno-tehnološku opremu) i pripadne instalacije te ostalu proizvodnu i sigurnosnu infrastrukturu,

  � razmjerno značajni investicijski projekti odnosno gospodarskipothvati.

  ► zahvat

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA

 • 13

  37

  Po zakonu je potrebna DOZVOLA ZA SKUPLJANJE, OPORABU I ZBRINJAVANJE OTPADA kojom se odreñuje -� vrsta otpada s kojom se posluje,� količine otpada s obzirom na vrste otpada s kojima se

  posluje i s obzirom na rapoložive kapacitete mjesta poslovanja otpadom,

  � ispunjavanje propisanih uvjeta (tehnički uvjeti za rad, način i sustav praćenja),

  � mjere opreza koje iz sigurnosnih razloga treba poduzeti,� postupak oporabe i/ili načina obrade odnosno načina

  gospodarenja otpadom,� lokacija i mjesto odlaganja.

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA

  38

  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE uz ostalo obuhvaća PLAN GOSPODARENJA OTPADOM koji sadrži podatke o -� vrsti i količini otpada koji se skuplja, oporabljuje ili

  zbrinjava,� predviñenom načinu skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja,� opremi, kategoriji i kapacitetu grañevina i ureñaja te o

  tehnološkom procesu i postupcima,� načinu rada i mjerama zaštite okoliša radi spriječavanja

  štetnog utjecaja na okoliš,� gospodarenjem preostalim otpadom nakon postupka

  oporabe.

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA

  39

  Proizlaze osnovne odrednice “reciklažnog dvorišta grañevinskog otpada” kao ekološkog zahvata i gospodarskog pothvata:A. obilježja grañevinskog otpadaB. postupanje sa grañevinskim otpadomC. proizvodno-tehnološka obilježja zahvataD. zaštita okoliša od utjecaja zahvataE. gospodarenje preostalim otpadomF. smještaj zahvata

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA

 • 14

  40

  Osnovne odrednice(zamišljenog, općenitog)

  reciklažnog dvorišta za grañevinski otpadkao

  ekološkog zahvataza potrebe gospodarenja otpadom na nekom području u skladu

  sa važećim ZAKONOM O OTPADU

  i odredbama ... ... Zahtjeva za izdavanje dozvole ...

  ... Plana gospodarenja otpadom

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA

  41

  A. OBILJEŽJA GRAðEVINSKOG OTPADAU zahvatu se zbrinjava -

  � otpad od grañenja (grañevinsko smeće)� otpad od rušenja grañevina (mješavine većim dijelom

  nearmiranog betona, cigle, opeke i drva) � samo otpad od iskopa

  � iskopi samo miniranog kamena, � iskopi miniranog kamena pomiješanog s zemljom � iskopi šljunka i pijeska � čisti ili miješane iskopi zemljanih materijala u užem

  smislu. (primjerice) Očekivne količine grañevinskog otpada:� materijali iz iskopa - 50 %, � šuta (otpad od rušenja odnosno grañenja) i betonski

  lom – zajedno 35% (inertni grañevinski otpad većim dijelom mineralnog porijekla ili nastanka)

  � asfaltni lom - 15 %.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  42

  0,80,3plastika

  3,61,6staklo, kablovi

  10,04,0metali

  59,030,1drvo + gorivi materijali

  12,035,0inertni materijal > 150 mm

  obujam (%)masa (%)Sastavnica

  (primjerice) Sastav (sadržaj) inertnog grañevinskog otpada mineralnog porijekla

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 15

  43

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  Otpad od rušenja(sličica lijevo), otpadod grañenja (sličica desno gore) i šuta (sličica desno dole

  44

  B. POSTUPANJE S GRAðEVNIM OTPADOMOsnovna svrha i cilj zahvata jest zaštite okoliša kroz

  postupanje s grañevinskim otpadom na području ... radi -� spriječavanje nenadziranog postupanja s dijelom

  inertnog grañevinskog otpada,� iskorištavanje vrijednih svojstava mineralnog dijela

  inertnog grañevinskog otpada te ostalih nemineralnih sastavnica grañevinskog otpada u materijalne i energetske svrhe kao i njihova (pred)obrada radi sigurnog trajnog odlaganja,

  � smanjivanje obujma i prostora odlagališta za potrebe trajnog ali takoñer nekorisnog odlaganja inertnog dijela grañevinskog otpada,

  � ureñenje grañevinskim otpadom onećišćenih površina odnosno prostora.

  Način prikupljanja grañevnog otpada u zahvatu odreñen je prema strategiji, programu, planu i mjerama zbrinjavanja otpada područja na kojem je smješten zahvat a u skladu s važećim ZAKONU O OTPADU.

  Inertni grañevinski otpad mineralnog porijekla doprema se vozilima od strane «proizvoñača» otpada u zahvat.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  45

  (primjerice) Postupanje u zahvatu obuhvaća slijedeće logističke i tehnološke postupke:

  � prihvat i privremeno meñuodlaganje prethodno (na mjesta prikupljanja) grubo razvrstanog, razdvojenog ili izdvojenog mineralnog dijela inertnog grañevinskog otpada, kao i iskopa kamenih materijala,

  � recikliranje grañevinskog otpada u pripadnom postrojenju,� privremeno meñuodlaganje -

  � recikliranih mineralnih materijala kao sekundarnie sirovine (sitneži),

  � nemineralnih sastavnica recikliranog grañevinskog otpada (metala, plastike, papira, drva) prije njihovog daljnjeg zbrinjavanja (odvoz u “reciklažna dvorišta” ili na daljnje propisano trajno odlaganje ili na ponovo korišćenje odnosno daljnu preradu u druga postrojenja),

  � (možebitna) proizvodnju prerañevina (elemenata i sklopova) od mineralnih sastavnica grañevinskog otpada kao sekundarnih sirovina dobivenih oporabom ili recikliranjem, ili od miješane (prirodne sa recikliranom) kamene sitneži,

  � ostali mogući oblici tehničko-komercijalnog plasmana gradiva i prerañevina dobivenih korišćenjem grañevinskog otpada.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 16

  46

  C. PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA ZAHVATA(primjerice) Zahvat sadrži slijedeće grañevine i ureñaje

  odnosno glavnu (osnovnu) proizvodno-tehnološku opremu (postrojenja, instalacije i sl. proizvodnu infrastrukturu) :� ulaz-izlaz porta 1 s vagom, ulaz–izlaz porta 2, ograda,� upravne zgrade - kontejneri (uprava, laboratorij,

  komercijala, prodaja itd.), � zgrade - kontejneri za osoblje (boravak, garderobe,

  sanitarije itd.), � skladišne zgrade-kontejneri, priručne radionice-

  kontejneri, itd.,� parkirališta, interne prometnice (ceste), zelene

  površine,� površine odlaganja (gomile, «deponije») grañevinskog

  otpada,� postrojenje za oporabu ili recikliranje grañevinskog

  otpada,

  (nastavak)

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  47

  C. PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA ZAHVATA(nastavak) Zahvat sadrži slijedeće grañevine i ureñaje

  odnosno glavnu (osnovnu) proizvodno-tehnološku opremu (postrojenja, instalacije i sl. proizvodnu infrastrukturu) :� površine skladištenja recikliranih materijal, površine

  privremenog odlaganja preostalog otpada poslije oporabe grañevinskog otpada,

  � trafostanicu, elektroenergetske instalacije, instalacije odvodnje i kanalizacije, vodovodne instalacije, telefonske instalacije, sigurnosne instalacije i sl.,

  � ostalu možebitnu proizvodno-tehnološku opremu, primjerice:� tvornica betona (proizvodnja svježeg betona od

  recikliranih agregata),� prostor za proizvodnju prerañevina iz betona od

  recikliranih agregata,� prostor za skladištenje i izložbeni prostor betonskih

  prerañevina.(nastavak)

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  48

  C. PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA ZAHVATA(nastavak) Osnovna organizacijska, tehnološka i logistička

  obilježja zahvata:� Osnovna logistička i tehnološka sastavnica zahvata jest

  postrojenje za oporabu inertnog grañevinskog otpada -(primjerice)� manje – više složeno /raščlanjeno, � brzo montažno lako demontažno � prenosivo ili polupokretno vučeno na kotačima ili

  samohodno na gusjenicama). � Nazivni učinak (instalirani kapacitet) postrojenja jest [-]

  m3/sat ulaznog obujma otpada � godišnja je proizvodnja [-] t/god recikliranog otpada u

  skladu s količinom inertnog grañevinskog otpada mineralnog porijekla koji se očekuje zbrinuti u zahvatu i postrojenju iz razmatranog područja.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 17

  49

  C. PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA ZAHVATA(nastavak) Osnovna organizacijska, tehnološka i logistička

  obilježja zahvata:� Dozvoljena ulazna veličina otpada je do 60 cm/dijagonala

  � a uskih dugačkih komada do 1 m. � Glavni izlazni proizvod iz postrojenja je reciklirana

  mineralna sitnež (primjerice) veličine zrna 0/4, 4/8, 8/16 i 16/32 mm.

  � Osnovni postupci tehnike i tehnologije oporabe otpada u postrojenja jesu � fizikalni (mehanički) postupuci ili zahvati drobljenja i

  sijanja. � Ostali, dalje neuporabljivi, sastojci otpada izdvajaju se

  tehnološki jednostavnim i ekološki prihvatljivim postupcima odnosno zahvatima � (rešetanjem, izdvajanje: elektromagnetskim putem,

  ručno, izdvajanje odnosno ispuhivanjem).

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  50

  C. PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA ZAHVATA(nastavak) Postrojenje je u proizvodno-logističkom i

  proizvodno-tehnološkom smislu prilagoñeno vrsti i obliku očekivanog ulaznog sadržaja inertnog grañevinskog otpada većim dijelom mineralnog a manjim dijelom miješanog sastava: drvo i slične gorive tvari, mineralne sastavnice kamenog porijekla (betonski lom, mineralna šuta), mineralne sastavnice keramičkog (glinenog) porijekla (opeka, crijep).

  (primjerice) Tehnološka koncepciju postrojenja:� početno rešetanje otpada u krupni i sitniji dio,� višestruko izdvajanje željeza elektromagnetskim putem,� dvostruko ručno izdvajanje krupnih komada nemineralnih

  sastavnica otpada, � izvlačenje lakih čestica provjetravanjem,� jednostruko drobljenje,� sijanje materijala na višeetažnim sitima.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  51

  Slika TZO12-1: Model zamišljenog proizvodno-tehnološkog procesa za recikliranje grañevnog otpada sa dvije linije obrade otpada (gornja linija krupni otpad veći od 120 mm i donja linija sitni otpad manji od 120 mm) sa

  slijedećim osnovnim dijelovima: prihvatni bunkeri s dodavačem (1, 1*), zašitna rešetka na bunkeru (2), rešetaljka (3,4), transportne trake (5, 9, 13, 13* , 22, 23, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 41, 41), odvajač metala s

  pripadnom opremom (6, 7, 8, 14, 15, 16, 14*, 15*, 16*, 25, 26, 27, 33, 34, 35), detektori metala (11, 29), prostori i oprema za ručno izdvajanje krupnog otpada (10, 28), oprema za otprašivanje sa sijanjem (17, 18, 19, 20, 21),

  udarna drobilica s pripadnom opremom (pozicije 30, 31, 12*, 43), sito s pripadnom opremom (36, 37, 42).

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 18

  52

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  53

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA«Studijom utjecaja na okoliš» detaljno se dokazuje

  prikladnost zahvata u pogledu zaštite (sigurnosti) okoliša.U zahvatu se u načelu ne očekuju opasna djelovanja i

  dogañaji, kao i njihove posljedice po okoliš, koja imaju obilježja eksplozivnosti, reaktivnosti, toksičnosti, infektivnosti, ekotoksičnosti te otpuštanje otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkim razrjeñivnjem.

  Postrojenje ne rabi u proizvodno-tehnološkom procesu recikliranja (prerade) grañevnog otpada opasne tvari ni plinove te ne sadrži tlačne kotlove. U potpunosti je konstruirano odnosno izvedeno od negorivih materijala.

  Mogući potresi takoñer nemaju utjecaj na proizvodne resurse (otpad) kao i na postrojenje, strojeve, ureñaje i ostale grañevine jer su uglavnom metalna odnosno armirano-betonske. Svojom konstrukcijom i mjerama otporna su i stbilna pri seizmičkom djelovanju sukladno seizmičkim uvjetima na području zahvata.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  54

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA(nastavak) «Studijom utjecaja na okoliš» detaljno se dokazuje

  prikladnost zahvata u pogledu zaštite (sigurnosti) okoliša.Zaštita od požara postiže se odreñenim mjerama

  predostrožnosti. Opskrba gorivom vozila je na benzinskim postajama a samohodnih strojeva pokretnim cisternama.

  Propisuje se način evakuacije i spašavanje u slučaju požara, potresa, eksplozija, pojava opasnih tvari i sl., s popisom radnih mjesta s kojih će se (od osoba koje na njima rade) provoditi evakuacija i spašavanje ljudi i strojeva te ostalih ugroženih vrijednih resursa.

  Mogući su manje ili više nepovoljni utjecaji na okolišlebdećih čestica i taloživih tvari (prašine) te buke iz zahvata.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 19

  55

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA(nastavak) Početna osnovna mjera zaštite okoliša postiže se

  izvedbom sigurne i učinkovite odvodnje zahvata. (primjerice) Zahvat obvezatno smješta, ako je to objektivno

  moguće, na povišenu razinu terena (u odnosu na razinu možebitnih vodotoka te na razinu ostaliha hidro-morfoloških obilježja i pojavnosti okolnog terena) gdje ne prijete ni u kojem slučaju učestale poplave. Stoga ove prirodne nesreće u načelu ne mogu izazvati ekološke nesreće u zahvatu koje bi mogle zatim ugroziti okoliš.

  Odvodnja zahvata prolazi kroz taložnicu prije upuštanja atmosferilija i otpadnih voda u mogući recipijent (kanalizaciju, vodotok).

  (primjerice) Sustav odvodnje opskrbljuje se dodatno pjeskolovima za hvatanje materijala koji bi svojim prolaskom mogli na bilo koji način dodatno ugroziti sustav (ureñaje) odvodnje i recipijent u slučajevima jakih oborina.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  56

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA(nastavak) U pogledu mjera zaštite kakvoće zraka očekivanja

  su prva do druga kategorija kakvoće zraka na prostoru zahvata tj. zrak neznatno do umjereno onečišćen lebdećim česticama i taloživim tvarima (prašinom). Stvarno onečišćenje zraka utvrñuje se mjerenjima

  prilikom rada postrojenja i strojeva u zahvatu. Osnovne mjere zaštite kakvoće zraka, primjerice, � otprašivanje dijelova postrojenja zasebnim ureñajima� gomile prašinaste sitneži kao i otvorene strane

  boksova za meñuodlaganje bilo koje sitneži smještaju se od smjera učestalih i/ili jakih vjetrova

  � sadi se brzorastuće grmlje i drveće na strani meñe zahvata prema takvim vjetrovima.

  Ruža vjetrova je temeljna odrednica ukupne organizacije i logistike tehnološkog postupka oporabe ili recikliranja otpada kao i prostornog razmještaja postrojenja u zahvatu.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  57

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA(nastavak) Osnovna mjera zaštite okoliša od buke postiže se,

  primjerice, � oblaganjem zvučnom izolacijom onih dijelova

  postrojenja koji su najveći izvori buke� izbjegavanje istovara, utovara (istresanja) ili pretovara

  sipkih materijala s velike visine posebice po jačem vjetru

  � redovito održavanje (ispravnost) transportnih sredstava i sličnih strojeva.

  Ukoliko se pokažu potrebe za smanjenjem onečišćenje zraka kao i razine buke u okolišu zahvata djeluje se odreñenim dodatnim mjerama odnosno postupcima -

  � rad postrojenja samo danju,� obustava rada postrojenja za vrijeme učestalo jakih

  oborina i po jakom vjetru,� izvanredno čišćenje od sitneži i prašine postrojenja kao

  i radnih površina zahvata.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 20

  58

  D. ZAŠTITA OKOLIŠA OD UTJECJA ZAHVATA(nastavak) U okviru praćenja održivog stanja i zaštite okoliša zahvata

  provodi se programirana ispitivanja i/ili mjerenja sadržaja ispusnih voda, stupnja onečišćenja zraka te razine buke.

  Jednom do dvaput godišnje ispituje se fizikalno-kemijski sadržaj ispusnih voda zahvata. Ako kakvoća voda ne zadovoljava ispitivanje se provoditi više puta godišnje ili mjesečno odnosno tjedno. Uzorkovanje vode provodi se od ovlaštene institucije na priključku odvodnje zahvata u recipijent.

  Mjerenje stupnja onečišćenja zraka lebdećim česticama i taloživim tvarima provodi se za najjačih vjetrova najveće učestalosti na prostoru odabranih (najugroženijih) šumskih, poljoprivrednih, vodnih i slično vrijednih površina i/ili stambenih zgrada.

  Stanje (razina) buke u okolišu utvrñuje se višekratno prema godišnjem programu mjeranja pri radu postrojenja i strojeva u nekim posebnim uvjetima koja pogoduju povišenoj bučnosti ili ističu dojam povišene bučnosti.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  59

  E. GOSPODARENJE PREOSTALIM OTPADOM(primjerice) U zahvatu se provodi oporaba slijedećih vrsta

  grañevinskog otpada i proizvodnja slijedećih vrsta recikliranih gradiva (prema austrijskim «Smjernicama za reciklirna gradiva») :� RB reciklirani betonski lom� RH reciklirani miješani lom od rušenja u visokogradnji

  (miješana šuta)� RHZ reciklirani miješani lom od rušenja u visokogradnji s

  lomom opeke (mineralna šuta miješena s opekom)� RM reciklirani mineralni otpad� RMH reciklirani mineralni otpad u visokogradnji (mineralna

  šuta)� RZ reciklirani lom čiste opeke.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  60

  E. GOSPODARENJE PREOSTALIM OTPADOM(nastavak ) Nadalje se, primjerice, -

  � RB, RM i RMH iskorištava za proizvodnju betonskih prerañevina (mogućih/dopuštenih po odreñenoj tehničkoj regulativi u smislu njihove prikladnosti za grañenje) od recikliranog agregata (bloketi za zaštitne zidove od buke na autocestama, izolacijski elemenata, ukrasna betonska galanterije .....).

  � RH i RHZ trajno zbrinjava nasipavanjima ili zapunjavanjima pri grañenju općenito ili se koristi za izvedbu drenažnih slojeva na ureñenim odlagalištima komunalnog otpada, za nasipavanje pješačkih staza, šumskih i poljskih puteva .....

  � RZ koristi za nasipavanje sportskih igrališta, trkaćih staza, za izradu izolacijskih materijala, raznih prerañevina, elemenat i sklopova .....

  � izdvojeno drvo i gorive tvari prethodno se briketiraju ili se, spaljuju u samom zahvatu u okviru manjih toplana (kotlovnica).

  � izdvojeni metali, staklo, kablovi i plastika zbrinjavaju se zasebno izvan zahvata u drugim «reciklažnim dvorištima».

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 21

  61

  F. SMJEŠTAJ ZAHVATAZahvat se smješta (šire), primjerice, u industrijskom ili

  gospodarskom ili poduzetničkom području nekog urbanog prostora, ili na razmeñu više općana, ili u središtu Županije, ili u prometnom težištu regije itd.

  Uži je smještaj zahvata, primjerice, u proizvodnoj ili servisnoj zoni razmatranog šireg područja.

  Prostorni položaj zahvata odabire se u skladu s -� strategijom i programom prostornog ureñenja

  Republike Hrvatske, � prostornim (generalnim urbanističkim) planom

  Republike Hrvatske, Županije ..... , Grada ..... ili općine ..... ,

  � osnovama korišćenja i zaštite prostora županije, grada ili općine,

  � prostornim programom obnove i razvoja županije, grada ili općine,

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  62

  F. SMJEŠTAJ ZAHVATA(nastavak) Zahvat se smješta izvan rezerviranih (urbanističkih,

  prometnih) koridora predviñenih u druge svrhe odnosno izvan područja nove izgradnje .... � izvan područja i važnih točaka izgradnje ili

  rekonstrukcije novih prometnih pravaca mjesnog značaja u blizini i unutar urbane ili ruralne strukture razmatranog područja,

  � izvan područja i važnih pravaca rekonstrukcije komunalne i sl. infrastrukture, kao i

  � izvan koridora planiranih vanjskih prometnih pravaca županijskog i/ili državnog značaja a koji bi se nalazili oko zahvata.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

  63

  F. SMJEŠTAJ ZAHVATA(nastavak) Uži smještaj zahvata (primjerice):� Zahvat se smješta jedne (primjerice, sjeverne ili

  jugozapadne itd.) strane uz cestovnu prometnicu (lokalnog, županijskog ili državnog značaja) na koju se neposredno povezuje (glavnim, pomoćnim, sigurnosnim – požarnim) ulazom kao portom.

  � Zahvat se s druge strane takoñer preko (pomoćnog, sigurnosno-požarnog) ulaza povezuje unutarnjom (pogonskom) cestom odreñene duljine drugom cestovnom prometnicom.

  � Zahvat je s treća strane omeñen (te ograñen) s cestovnom prometnicom (mjesnog, županijskog ili državnog značaja).

  � Zahvat s četvrte strane omeñen (i ograñen) šumskim ili poljoprivrednim zemljištem ili vodotokom, itd..

  � Zahvat može biti povezan industrijskim tračnicama s državnom željezničkom mrežom.

  (UOPĆENO) RECIKLAŽNO DVORIŠTE G.O. – osnovne odrednice

 • 22

  64

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA - primjeri

  65

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA - primjeri

  tehnološka shema postrojenja na slijedećem slajdu ►

  66

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA - primjeri

 • 23

  67

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA - primjeri

  68

  RECIKLAŽNA DVORIŠTA GRAðEVINSKOG OTPADA - primjeri

  69

 • 24

  70