of 54 /54
RAVNOTEŽA FAZA: POTPUNO MEŠLJIVE, DELIMIČNO MEŠLJIVE, NEMEŠLJIVE TEČNOSTI

RAVNOTEŽA FAZA: POTPUNO MEŠLJIVE, DELIMIČNO MEŠLJIVE ... · APARAT ZA DESTILACIJU Smeša koja se razdvaja Kolona za destilaciju Ulaz vode Izlaz vode Destilat Termometar. IDEALNI

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAVNOTEŽA FAZA: POTPUNO MEŠLJIVE, DELIMIČNO MEŠLJIVE ... · APARAT ZA DESTILACIJU Smeša koja...

 • RAVNOTEŽA FAZA:

  POTPUNO MEŠLJIVE,

  DELIMIČNO MEŠLJIVE,NEMEŠLJIVE TEČNOSTI

 • DVOKOMPONENTNI SISTEMI

  • potpuno mešljive tečnosti

  • delimično mešljive tečnosti

  • nemešljive tečnosti

 • DVOKOMPONENTNI SISTEMI

  • potpuno mešljive tečnosti

  • delimično mešljive tečnosti

  • nemešljive tečnosti

 • BINARNA SMEŠA:

  RAVNOTEŽA TEČNOST PARA

  I tečnost i para su binarne smeše

  komonenti 1 i 2.

  x1 i x2 su njihove molske frakcije u

  tečnosti.

  x1’ i x2’ su njihove molske frakcije u

  pari.

  p1 i p2 su njihovi parcijalni pritisci.

 • IDEALNI RASTVORI

  U čistoj tečnosti 1, postoje samo 1-1

  interakcije.

  U čistoj tečnosti 2, postoje samo 2-2

  interakcije.

  U rastvoru 1 i 2, postoje i 1-2 interakcije.

  Hmešanja = 0 i V mešanja = 0 znači da su sve interakcije iste jačine:

  F1-1 F2-2 F1-2

 • IDEALNI RASTVORI

  Gibsovo pravilo faza:

  Nezavisno promenljive: T i xi p = f (xi) za svako T:

  Napon pare nad rastvorom zavisi od temperature i sastava, a pri

  konstantnoj temperaturi samo od sastava rastvora.

  2;2222 FpcF

 • IDEALNI RASTVORI

  Francois Marie Raoult

  (1830 - 1901)

 • RAULOV ZAKON

  0

  iii pxp

  0

  iii fxf

  Egzaktan termodinamički oblik Raulovog zakona:

  Tečni rastvori koji se pokoravaju Raulovom zakonu u čitavom

  opsegu koncentracija tj. od čiste komponente 1 do čiste

  komponente 2 i pri svim temperaturama i pritiscima, nazivaju se

  idealnim rastvorima.

  Ako Raulov zakon važi za jednu komponentu rastvora, mora

  važiti i za drugu.

 • RAULOV ZAKON

  (molekulska interpretacija)

  brzina isparavanja =

  brzina kondenzacije =

  u ravnoteži:

  0

  111

  0

  111 1''

  pxpk

  kpx

  k

  kp

  1' pk1xk

  11 ' pkxk

 • IDEALNI RASTVORI

  I RAULOV ZAKON

  Ukupni toplotni sadržaj (zapremina) smeše jednak je sumi

  toplotnih sadržaja (zapremina) čistih konstituenata, tako da se u

  tom pogledu idealni rastvor ponaša kao smeša idealnih gasova.

 • ZAVISNOST NAPONA PARE

  OD SASTAVA TEČNOSTI

  0210

  11

  0

  22

  0

  1121 1 pxpxpxpxppp

  0202011 pppxp

  0

  1p

  0

  2p

  0

  1

  2

  1

  x

  x

  1

  0

  2

  1

  x

  x

  21 ppp

  2p 1p

 • BENZEN I TOLUEN

 • SASTAVI TEČNOSTI I PARE

  SE RAZLIKUJU

  Benzen i toluen:

  29,071,01

  71,07,8/15,6

  7,855,215,6

  55,21,55,0

  15,63,125,0

  5,0

  3,121,5 00

  t

  b

  tb

  t

  b

  tb

  bt

  x

  kPakPax

  kPappp

  kPakPap

  kPakPap

  xx

  kPapkPap

 • SASTAVI TEČNOSTI I PARE

  SE RAZLIKUJU

  tečnost na tački ključanja

  xb= 0,50 xt = 0,50

  pbo = 12,3 kPa pt

  o = 5,1 kPa

  para iznad tečnosti koja ključa

  xb’ = 0,71 xt

  ’ = 0,29

 • ZAVISNOST NAPONA PARE

  OD SASTAVA PARE

  Pretpostavka: para se može smatrati kao smeša idealnih gasova.

  RTV

  npRT

  V

  np

  '

  22

  '

  11

  V

  RTnnppp 2121

  p

  px

  p

  px

  p

  px

  p

  px

  0

  2222

  0

  1111

  0202011

  0

  111

  pppx

  pxx

  0

  1

  0

  1

  0

  21

  0

  211

  )( pppx

  pxx

 • ZAVISNOST NAPONA PARE

  OD SASTAVA PARE

  120

  2

  0

  2

  0

  11

  0

  111 1

  )(xx

  pppx

  pxx

  1x

  1x

  0

  2

  0

  1 / pp

  Za p10>p2

  0 je x1’>x1 (para je bogatija isparljivijom komponentom). 11 xx

  Što se komponente

  više razlikuju u isparljivosti,

  to će se više razlikovati

  sastav tečne od sastava

  parne faze.

  0

  2

  0

  1 pp

 • ZAVISNOST NAPONA PARE

  OD SASTAVA PARE

  10

  2

  0

  1

  0

  2

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  2

  0

  1

  0

  2

  0

  1

  )1(

  1

  )(

  xp

  p

  p

  pp

  p

  xppp

  ppp

  Što se komponente više razlikuju

  u isparljivosti, to će se viĎe razlikovati

  sastav tečne od sastava parne faze.

  1x

  0

  1/ pp

  0

  2

  0

  1 / pp

 • ZAVISNOST NAPONA PARE

  OD SASTAVA PARE

  l

  p

  p 2

  p 20

  p 10

  p 1

  p T= c onst.

  x = 1

  x = 01

  2

  x = 1

  x = 02

  1

  x1

  x2

  x '1

  v

  1

  0

  1

  0

  2

  0

  1

  0

  2

  0

  1

  )( xppp

  ppp

 • FAZNI DIJAGRAM

  IDEALNOG RASTVORA

  Gornja linija - tečnost-sastav linija.

  Donja linija - para-sastav linija.

  T = const.

  tečnost

  para

  xAxA

  molski udeo komponente A

  pri

  tisa

  k

  F = 2

  F = 2

  F = 1

 • KRETANJE DUŽ IZOPLETE

  Izopleta – linija konstantnog sastava

  tečnost

  para

  izopleta

  izobara

  pri

  tisa

  k,

  p

  molski udeo komponente A

 • FIZIČKA SLIKA PROCESA

  21

  Jedan način smanjivanja pritiska je

  podizanje klipa.

  Pri dovoljno visokom pritisku (nije

  prikazan), prisutna je samo tečnost.

  (a) – Nešto pare se pojavilo.

  (b) – Samo malo tečnosti je ostalo.

  (c) – Samo je para prisutna.

 • SPOJNA LINIJA I PRAVILO POLUGE

  Linija koja prolazi kroz dvofaznu

  oblast i spaja dve faze u ravnoteži je

  spojna linija.

  Prema pravilu poluge, nala = nblb

  Što je ukupni sastav bliži liniji

  tečnost-sastav to je prisutno više

  tečnosti u dvofaznoj oblasti.p

  ritisa

  k

  sastav

 • PRAVILO POLUGE

  komponente A i B, faze i

  n – ukupni broj molova u sistemu

  n/n – ukupni broj molova u fazi /

  AAA

  A

  AAA

  A

  AAA

  A

  xnnn

  nx

  xnnn

  nx

  nxnn

  nx

  nnn

  AAA

  AAA

  xnxnnx

  nnn

  AAA xnxnnx

  AAAA xnxnxnxn

  AAAA xxnxxn

  AA

  AA

  xx

  xx

  n

  n

 • SPOJNA LINIJA I PRAVILO POLUGE

  pri

  tisa

  k

  sastav

  l

  l

  xx

  xx

  n

  n

  AA

  AA

 • TAČKA KLJUČANJA

  p = 1 bar (1 atm) = const.

  ukoliko su tečnost i para u ravnoteži, odgovarajuća temperatura

  predstavlja tačku ključanja datog rastvora

  Tačka ključanja je za rastvor svakog pojedinog sastava drukčija na

  osnovu ovih podataka se formira zavisnost tačke ključanja od sastava

  tečne i parne faze na istom faznom dijagramu.

 • BENZEN I TOLUEN

 • BENZEN –TOLUEN (napon pare)

 • TAČKA KLJUČANJA

  IDEALNIH RASTVORA

  bar1

  300

  200

  100

  kPap

  10

  1x

  100

  90

  80

  C0

  10

  70

 • ZAVISNOST TAČKE KLJUČANJA

  OD SASTAVA

  zavisnost tačke ključanja od sastava tečne faze:

  zavisnost tačke ključanja od sastava parne faze:

  TpxTpxTpxTpxTpTpp 0210

  11

  0

  22

  0

  1121 1

  TpTp

  Tppx

  0

  2

  0

  1

  0

  21

  '1010201

  0

  2

  0

  1

  xTpTpTp

  TpTpp

  TpTp

  Tpp

  p

  Tpx

  0

  2

  0

  1

  0

  2

  0

  1'

  1

 • ZAVISNOST TAČKE KLJUČANJA

  OD SASTAVA

  para

  tečnost

  molski udeo komponente A

  tem

  pe

  ratu

  raF = 2

  F = 2

  F = 1

  p = const.

 • RASTVOR BENZENA I TOLUENA

 • DIJAGRAM DESTILACIJE

  Skoro čisto B može da se izdvoji u

  destilatu i skoro čisto A u ostatku.

  sastav

  sastav

  tem

  pera

  tura

  , T

  tem

  pera

  tura

  , T

  3 teorijska platoa

  5 teorijskih platoa

  Ciklusi isparavanja i kondenzacije

  se nazivaju frakcionom

  destilacijom.

 • FRAKCIONA DESTILACIJA

  Metodom frakcione destilacije moguće je izvršiti razdvajanje čistih

  komponenata iz rastvora.

  v1

  v2

  v3v'

  A

  l1

  l2

  l'

  l3

  T'

  T3T2

  T1

  te~ nost

  T

  T1O

  T2O

  para

  100%, 1 100%, 2x1 x2

  D

  T1

  T2

  T3

  b)a)

  1

  2

  B C

 • APARAT ZA DESTILACIJU

  Smeša koja se

  razdvaja

  Kolona za

  destilaciju

  Ulaz vode

  Izlaz vode

  Destilat

  Termometar

 • IDEALNI I NEIDEALNI RASTVORI

  idealni rastvor pozitivna odstupanja negativna odstupanja

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  POZITIVNA ODSTUPANJA

  Najveći broj binernih tečnih sistema

  pokazuje pozitivna odstupanja.

  Primeri: aceton-ugljendisulfid,

  heptan-etilalkohol kao i smeše vode i

  primarnih alkohola.

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  NEGATIVNA ODSTUPANJA

  Primeri za negativno odstupanje su:

  piridin-mravlja, sirćetna ili propionska kiselina

  (bazni i kiseli sastojak), smeše halometana,

  npr. hloroforma sa kiseoničnim ili azotnim

  jedinjenjem npr. keton, etar, estar ili amin.

  Negativna odstupanja se javljaju i u smešama

  lako isparljivih kiselina npr. halogenih, azotne

  ili perhlorne sa vodom.

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  POZITIVNA ODSTUPANJA

  sastav

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  POZITIVNA ODSTUPANJA

  sastav

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  POZITIVNA ODSTUPANJA

 • NEIDEALNI RASTVORI

  POZITIVNA ODSTUPANJA

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  POZITIVNA ODSTUPANJA

  molski udeo komponente A

  tem

  pe

  ratu

  rapara

  tečnost

 • NEIDEALNI RASTVOR:

  NEGATIVNA ODSTUPANJA

  molski udeo komponente A

  tem

  pe

  ratu

  ra

  para

  tečnost

 • DVOKOMPONENTNI SISTEMI

  • potpuno mešljive tečnosti

  • delimično mešljive tečnosti

  • nemešljive tečnosti

 • DELIMIČNO MEŠLJIVE TEČNOSTI

  heksan i nitrobenzen

  l

  l

  xx

  xx

  n

  n

  AA

  AA

 • KRITIČNE TEMPERATURE SMEŠA

  Neki sistemi (npr., voda-trietilamin)

  imaju donju kritičnu temperaturu.

  Ponekad (npr., nikotin-voda) postoji i

  donja i gornja kritična temperatura. te

  mp

  era

  tura

  molski udeo nikotina

  nikotinvoda

 • DELIMIČNO MEŠLJIVE TEČNOSTI

  Delimično mešljive tečnosti često

  formiraju azeotropne smeše sa

  minimumom tačke ključanja.

  Ako je gornja kritična temperatura

  ispod tačke ključanja, dijagram

  faza će izgledati kao na slici.

  molski udeo komponente B

  tem

  pe

  ratu

  ra

  para

  tečnost

  tečnost

 • DELIMIČNO MEŠLJIVE TEČNOSTI

  Delimično mešljive tečnosti često

  formiraju azeotropne smeše sa

  minimumom tačke ključanja.

  Ako do ključanja dolazi pre

  dostizanja gornja kritične

  temperature, dijagram faza će

  izgledati kao na slici.

  molski udeo komponente B

  para

  tečnost

  tečnost

  tem

  pe

  ratu

  ra

 • DVOKOMPONENTNI SISTEMI

  • potpuno mešljive tečnosti

  • delimično mešljive tečnosti

  • nemešljive tečnosti

 • NEMEŠLJIVE TEČNOSTI

  Kada se dve nemešljive tečnosti

  mućkaju zajedno, ukupni napon pare

  je p = pA + pB.

  Obe tečnosti će ključati kada je ukupni

  pritisak p = atmosferski pritisak.

 • DESTILACIJA PAROM

  Činjenica da je p = pA + pB za nemešljive tečnosti je osnov destilacije

  parom.

  Destilacija parom omogućava da se ulje i druga sa vodom nemešljiva

  organska jedinjenja destiluju na nižoj temperaturi od normalne tačke

  ključanja.

  Mnoga organska jedinjenja su termički nestabilna i mogu se raspadati

  pre ključanja.

  Nedostatak – sastav destilata je proporcionalan naponu pare

  komponenata.

 • NERNSTOV ZAKON RASPODELE

  Ako se sistemu od dve nemešljive ili slabo mešljive tečnosti doda

  odreĎena količina neke treće supstancije, ona će se rastvoriti u oba

  tečna sloja, tako da će odnos ravnotežnih koncentracija te supstancije

  u I i II sloju biti konstantan na bilo kojoj temperaturi:

  bez obzira na vrednosti ravnotežnih koncentracija.

  K – konstanta raspodele.

  KC

  C

  II

  I

 • ZAKON RASPODELE

  III aRT ln0

  IIIIII aRT ln0

  RTa

  a III

  II

  I

  00

  ln

  Ka

  a

  II

  I

  KC

  C

  II

  I

  Razblaženi rastvor

  KC

  C

  IIII

  II

  )α1(

  )α1(

  Disocijacija

 • EKSTRAKCIJA

  Organske supstancije kao više rastvorljive u organskim rastvaračima

  nego u vodi mogu se ekstrahovati iz vodenih rastvora. Kao organski

  rastvarači najčešće se koriste etar, hloroform, ugljentetrahlorid ili

  benzen.

  Klmm

  Vm

  /)(

  /

  1

  1

  lKV

  KVmm

  1

  2

  12

  lKV

  KVm

  lKV

  KVmm

  n

  nlKV

  KVmm