Click here to load reader

Rapport: Plats för välfärd 2020 · PDF file Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 UPPDRAGET 5 ARBETSGRUPPENS LIVSCYKEL 5

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rapport: Plats för välfärd 2020 · PDF file Plats för välfärd...

 • Rapport: Plats för välfärd 2020

 • Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena

  2

  Våren 2013 tillsatte Johan Dabrosin Söderholm (Dekanus, Hälsouniversitetet), Henrich

  Wilander (Närsjukvårdsdirektör), och Nina Nelson (Chefläkare) en arbetsgrupp som bestod av

  personer med olika erfarenheter och kompetenser. Det övergripande syftet för gruppen var att

  diskutera fram ett koncept för hur framtidens välfärd skulle kunna se ut 2020. Arbetsgruppens

  rapport är tänkt att utgöra ett underlag för vidare arbeten.

  Arbetsgruppen och tillika rapportens författare: Karin Axelsson (Professor i Informatik), Karin Enander (Docent i molekylär fysik), Mats Eriksson (Docent), Viktor Hallström (Sjuksköterska), Tiny

  Jaarsma (Professor i omvårdnad), Oskar Lyding (Läk stud, fd. kårordf.), Emma Nilsing (Sjukgymnast, Med. Dr), David Olander (Läk stud, vice kårordf.), Michael Peolsson (Fil. Dr Kommunikation, Civilingenjör medicinsk teknik, Sjuksköterska), Erik Sundvall (Tekn. Dr, Medicinsk informatik)

 • Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena

  3

  Innehållsförteckning

  SAMMANFATTNING 4

  UPPDRAGET 5

  ARBETSGRUPPENS LIVSCYKEL 5

  ARBETETS RESULTAT 6

  ÖVERGRIPANDE TANKAR 6

  MÅL FÖR PLATS FÖR VÄLFÄRD, OCH VERKTYG FÖR ATT NÅ DIT 10

  SCENARIO 1: SPORADISKA BESÖK 10

  SCENARIO 2: LÅNGVARIG KONTAKT MED LÅGFREKVENTA BESÖK 11

  EXEMPEL: HUR KAN GÖSTA FÅ HJÄLP I FRAMTIDENS VÄLFÄRDSARENA? 11

  SCENARIO 3: LÅNGVARIG KONTAKT MED HÖGFREKVENTA BESÖK 12

  ORO OCH BEHOV AV STÖD 12

  ETT SALUTOGENT PERSPEKTIV 13

  TEAMBASERAD VÅRD 13

  PLATS FÖR VÄLFÄRD - TANKAR OM DEN FYSISKA UTFORMNINGEN 15

  BILAGOR 18

  EXEMPEL PÅ FUNKTIONER I VÅRDDELEN AV PLATS FÖR VÄLFÄRD 18

  EXEMPEL PÅ FUNKTIONER FÖR HÄLSO- OCH PREVENTIONSDELEN I PLATS FÖR VÄLFÄRD 21

  EXEMPEL PÅ FUNKTIONER FÖR OMSORGSDELEN I PLATS FÖR VÄLFÄRD 22

  EXEMPEL PÅ FUNKTIONER FÖR SOCIALDELEN I PLATS FÖR VÄLFÄRD 23

  BESLUTSSTÖD I VÅRDSITUATIONER 24

  REGELBASERADE STÖD 24

  STATISTIKBASERADE STÖD 24

  KOMBINATIONER 25

  ALLMÄNHET OCH PATIENTER ANVÄNDER DET REDAN – OCH MER LÄR DET BLI 25

  UTBILDNING OCH SAMVERKAN 26

  EN ”VERKTYGSLÅDA” AV MÖJLIGHETER 27

 • Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena

  4

  Sammanfattning Denna rapport från arbetsgruppen för Plats för Välfärd innehåller fyra delar: övergripande tankar utifrån

  vårt uppdrag, en ”verktygslåda” av möjligheter att tillämpas i framtidens välfärdsarena, tre

  framtidsscenarier där vi konkretiserar ett antal lösningar ur verktygslådan, samt ett koncept för

  uppbyggnaden av välfärdsplatsen. Vår utgångspunkt i diskussionerna har varit att individer behöver ett

  individualiserat stöd. Får man inte rätt stöd för rätt behov i rätt tid uppsöker man istället sjukvårdens olika

  “väntrum”, ofta i onödan. Plats för Välfärd vill därför ta ett helhetsperspektiv på individens behovsbild.

  Plats för Välfärd består av fyra integrerade enheter: vård, omsorg, hälsa/prevention och socialenhet som

  knyts samman i ett övergripande organisatoriskt lotssystem. Vi tänker oss att individer som söker vård får

  en dörr in; ”one-stop-wellbeing”. Väl inne leds individen av lotsar för att minska ”care-shopping”.

  Framtidens brukare/patient befinner sig i “den nära jämlika vården”, där individer både är i centrum och

  delaktiga i sin egen vård. ”I centrum” innebär att framtidens vård och omsorg kommer till individen i

  större utsträckning än i dagens väntrumsbaserade vård. ”Delaktig” betyder nya möjligheter att ta ett större

  eget ansvar för sin sjukdom där så är möjligt. Nya mobila IT och kommunikationssystem som aktivt

  stödjer egenvård kombineras med patientutbildningar. En ökad delaktighet förutsätter också en hög

  tillgänglighet. Detta kan realiseras genom digitalt uppkopplade distansmöten, telefon- och

  internetbaserade tjänster, mobila team och aktiva uppsökande tjänster som följer riskpatienter. Vård och

  omsorg i hemmiljö och mobila monitoreringslösningar blir därför ett viktigt inslag i Plats för Välfärd.

  Vi ser en rad nya funktioner i syfte att erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle. Vi tror att insatser för att fånga

  upp riskpersoner är välinvesterade insatser. Framför allt tror vi att detta gäller människor som lever med

  kroniska sjukdomar, multisjuka äldre med komplexa vårdbehov och människor som lever i sammansatta

  livssituationer. Här ser vi insatser från specifika kompetenser som coacher, mentorer, nurse/physioterapy

  practitioners och mobila multiprofessionella team som kompletteras med digital bakjoursplattform via

  specialistmottagningar och annan expertis. Vi tror vidare att distribuerade arbetsprocesser ligger i

  framtiden, där någon annan än vårdpersonal utför tjänster på uppdrag av vården. Kommunal hemtjänst,

  frivillig- och studentinsatser eller insatser från näringslivsaktörer ser vi här som möjliggörare. I Plats för

  Välfärd arbetar man i en integrerad multiprofessionell teammiljö. Vi ser nya typer av cross-over

  professioner, nya utbildningar som kombinerar flera områden (t.ex vård/teknik/beteendevetenskap/

  äldrekunskap), nya lärarroller (t.ex vårdlärarledda patientutbildningar), ”nya” studentroller (t.ex

  studentdriven vård och omsorg), beteendevetenskaplig kompetens, nya tekniska

  underhålls/implementeringsroller, vidareutbildning av undersköterskor mot teknik, etc.

  Plats för Välfärd ska också vara en akademisk evidensbaserad process som ständigt uppdateras och

  utvecklas inom ramen för forskningsprojekt. En forskningsarena som välkomnar samtliga fakulteter och

 • Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena

  5

  tar en roll av levande utvecklingsmiljö, där nya metoder, teknik och brukar/patientcentrerade

  medverkansprocesser testas, utvärderas och valideras. Då Plats för Välfärd är en ny verksamhet föreslår vi

  också att verksamhetsutvecklingsforskning (med s.k. följeforskare) initieras.

  Arbetsgruppen anser att en bra välfärd bygger på följande värden: trygghet, flexibilitet, delaktighet,

  självständighet, kontinuitet och tillgänglighet. För att uppnå dessa har vi skapat en ”verktygslåda” där vi

  presenterar några av verktygen. Vi har också formulerat tre scenarion utifrån vad vi tror om framtidens

  vårdkonsumtionsmönster: sporadiska besök, långvarig vårdkontakt med lågfrekventa besök, långvarig

  vårdkontakt med högfrekventa besök. Den moderna fysiska uppbyggnaden av välfärdsplatsen inrymmer

  ett helhetscentrum av vård, omsorg, prevention/ hälsa och socialtjänst med tillhörande fasta och mobila

  enheter runt om i Östergötland. Den är också både en fysisk och en digital struktur.

  Uppdraget Våren 2013 identifierades ett behov av att ta ett helhetsgrepp på den nära vården i framtiden. På initiativ

  av Johan Dabrosin Söderholm (Dekanus, Hälsouniversitetet), Nina Nelson (Chefläkare) samt Henrich

  Wilander (Närsjukvårdsdirektör) tillsattes en arbetsgrupp, med uppdraget att ta fram ett koncept för hur

  den nära vården kan se ut i framtiden. Gruppen ombads att tänka fritt och arbeta självständigt, men

  samtidigt förhålla sig till följande:

  1. Hur får vi den nära vården (i hemmet, kommunen, vid vårdcentralen) att vara:
a) modern och uppdaterad, b) säker och vetenskapligt baserad, c) utbildningsaktiv?

  2. Hur ändrar vi våra arbetssätt för att ta ny teknik i bruk på ett patienttillvänt och användarvänligt men effektivt sätt?

  3. Hur kan teknik bli en glädjekälla för personal och patienter i det gemensamma arbetet för individens kontroll och utveckling mot en bättre hälsa?

  4. Hur kan vi få en mer individanpassad vårdkontakt? 5. Hur kan vi ta vara på olika studerandekategorier i patientmötet? 6. Hur kan vi förtäta den vetenskapliga basen i framtidens vård nära patienten?

  Arbetsgruppens livscykel Sedan maj 2013 har arbetsgruppen haft 8 träffar, varav en längre från lunch till lunch. Arbetsprocessen

  har karaktäriserats av diskussioner kring utmaningar vi ser inför 2020 och, utifrån dessa, tänkbara

  möjliggörare. Arbetet har influerats av ett antal kvaliteter som ses som mål för framtidens vård och

  omsorg. Dessa kvaliteter är trygghet, flexibilitet, delaktighet, självständighet, kontinuitet, samt

  tillgänglighet. Arbetsmaterial har framförallt varit den kompetens och erfarenhet som redan finns i

  gruppen, men processen har också bland annat tagit intryck av landstingets brukardialoger, landstingets

 • Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena

  6

  verksamhetsplan och strategi, Socialdepartementets rapporter ”Långsiktig Efterfrågan på

  Välfärdstjänster” (LEV), händelser i media, samt inbjudna gäster.

  Arbetets resultat Arbetets mångfasetterade möjligheter har resulterat i att arbetsgruppen fokuserat på tre scenarier med

  tillhörande verktygslåda