Raport_scdp Tg Mures

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport_scdp Tg Mures

 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  1/24

  STAIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTUR!MURE$Str. P#UNII Nr.1, TG. MURE#Jud. MURE#COD FISCAL: RO 1196828; Tel.&Fax.: 0265236586

  E-mail:[email protected]

  Nr.91/21.07.2008

  C!TRE,ACADEMIA DE $TIINE AGRICOLE SI SILVICE

  Gheorghe Ionescu Sise'tiSECIA DE HORTICULTUR!

  Conform Hot)rrii de Guvern nr.551 din 06.06.2007,Normelor Metodologice din 25.09.2007 'i adresei nr. 1969/08.10.2007,v)adres)mCEREREA PENTRU DECLAN$AREA PROCEDURII DEEVALUARE N VEDEREA ATEST!RII STAIUNII DECERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTUR!MURE$.

  Documenta+ia privind evaluarea 'i atestarea STAIUNII

  DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTUR!MURE$, cuprinde al)turi de prezenta cerere urm)toarele:

  - raport de autoevaluare pentru perioadele iunie 2005-iunie 2008,

  - ultimul bilan+ contabil anual, nregistrat la Dire+iaFinan+elor Publice,

  - ultima balan+)de verificare contabil)anterioar)datei dedepunere a cererii.

  Director, Contabil 'ef,Dr.ing. MARIA PRLEA ADRIANA IACOB

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  2/24

  STAIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRUPENTRU POMICULTUR!MURE$Str. P#UNII Nr.1, TG. MURE#Jud. MURE#

  COD FISCAL: RO 1196828; Tel.&Fax.: 0265236586E-mail:[email protected]

  R A P O R T D E A U T O E V A L U A R E

  P E N T R U P E R I O A D A

  iunie 2005 iunie 2008

  ANEXA 1

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  3/24

  RAPORT DE AUTOEVALUAREPerioada iunie 2005 - iunie 2008

  1. Datele de autentificare ale unit&(ii de cercetare-dezvoltare1.1

  Denumirea :STAIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRUPOMICULTUR!MURE$1.2. Satutul juridic: 1) institu(ie public&cu personalitate juridic&,

  finan(at&integral din venituri proprii.1.3. Actul de nfiin(are: STA)IUNEA DE CERCETARE #IPRODUC)IE POMICULTUR MURE# este nfiin(at& *ifunc(ioneaz& pe baza Decret al Consiliului de Stat nr.38/19.02.1977, publicat n B.Of. nr. 14/21,02,1977 modificat& *icompletat& prin HG nr.100/1991, Legea nr.290/2002 privindorganizarea *i func(ionarea unit&(ilor de cercetare-dezvoltare, dindomeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare *i a

  Academiei de #tiin(e Agricole *i Silvice Gheorghe IonescuSise*ti, Legea 147/2004; *i Legea 232/13.07.2005, art. II pentruaprobarea OG nr.29/2005 privind modificarea legii nr. 290/2002.

  Prin Legea nr.147/2004 STA)IUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTUR MURE#, se vatransforma n societate comercial&, institu(ie public&, cu

  personalitate juridic& cu capital majoritar de stat, avnd cadomeniu principal de activitate cercetare-dezvoltare pomicol&,finan(at&integral din venituri proprii, cu sediul n localitatea TrguMure*, jude(ul Mure*, str. P&*unii nr.1, n subordinea Academieide #tiin(e Agricole *i Silvice Gheorghe Ionescu Sise*ti, prinreorganizarea Sta(iunii de Cercetare *i Produc(ie Pomicol&Mure*.1.4.Num&rul de nregistrare n Registrul poten(ialilor contractori,1.5. Director general /Director dr.ing. MARIA PRLEA1.6. Adresa:

 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  4/24

  Localitatea Tg. Mure*, jude(ul Mure*, str. P&*unii nr.1,cod po*tal 540343,

  Codul SIRUES : 261031123Codul SIRUTA : 114328

  1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:TEL.& FAX. 0265236586,http://www.asas.ro, e-mail [email protected]

  2. Domeniul de specialitate:2.1. Conform clasific&rii UNESCO 3): 31 #tiin(e agricole,Inginerie agricol&, 3103 Agronomie, 3107 Horticultur&.

  2.2. Conform clasific&rii CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare; 721Cercetare dezvoltare n *tiin(ele fizice *i naturale; clasa 7219

  3. Starea unit&(ii de cercetare dezvoltare

  3.1. Misiunea unit&(ii de cercetere-dezvoltare, direc(iile decercetare, dezvoltare de inovare:Domeniul principal de activitate *tiin(ific&a unit&(ii de cercetere-

  dezvoltare este realizarea cercet&rilor *tiin(ifice cu caracteraplicativ n domeniul pomicol *i dendrologic; producerea dematerial s&ditor pomicol *i dendrologic din categorii biologicesuperioare (Baz&*i Prebaz&); mbun&t&(irea tehnologiilor culturilor

  pomicole; elaborarea sistemelor biologice integrate de prevenire *icombatere a bolilor *i d&un&torilor pomilor *i arbu*tilor fructiferi;elaborarea de tehnologii privind prelucrarea, conservarea *i

  p&strarea fructelor; elaborarea studiilor de organizare, eficien(&economic&*i marketing n produc(ia de fructe.

  Strategia de cercetare-dezvoltare *i obiectivele generale aleSta(iunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur& Mure* suntn rela(ie direct&cu:

  - amplasarea sta(iunii n zona central& a Transilvaniei, pentruefectuarea lucr&rilor de cercetare pomicol& stabilit& cu extindere

  pe raza jude(elor: Mure*, Harghita *i Covasna.

  http://www.asas.ro/mailto:[email protected]:[email protected]://www.asas.ro/
 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  5/24

  - resursele de mediu dintre cele mai favorabile din (ar& pentrucultura speciilor pomicole: m&r, p&r, gutui, prun, cire*, vi*in,

  coac&z negru *i ro*u, agri*, zmeur *i mur;- dezvoltarea rural&*i rela(iile socio-economice din zon&,- tradi(ia popula(iei autohtone pentru cultura pomilor *i

  arbu*tilor fructiferi;- gestionarea resurselor naturale *i p&strarea unui mediu

  ecologic echilibrat.Direc(iile de cercetare-dezvoltare prioritare ale Sta(iunii de

  Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur&Tg. Mure*sunt:

  - modernizarea producerii materialului s&ditor pomicol dincategorii biologice superioare prebaz&, baz& *i certificat& prinmetode moderne;

  - testarea *i evaluarea soiurilor de pomi *i arbu*ti fructiferi nvederea stabilirii sortimentelor pomicole n zona de influien(&,

  - testarea pesticidelor *i erbicidelor noi ap&rute n vederealans&rii lor n produc(ie;

  - cercet&ri privind oferirea de solu(ii tehnico-economice pentru

  micii produc&tori de pomi *i arbu*ti fructiferi;- elaborarea unor metode biologice de combatere a d&un&torilor*i bolilor din culturile de pomi *i arbu*ti fructiferi;

  - elaborarea de tehnologii moderne ecologice de cultur& apomilor *i a arbu*tilor fructiferi;

  - crearea unor ecosisteme pomicole cu un nalt nivel deagroproductivitate, eficien(&economic&*i stabilitate ecologic&;

  - cere*terea calit&(ii produselor pomicole, cre*tereacompetitivit&(ii acestora pe pia(a extern&;

  - valorificarea integral&a produc(iei de fructe pe plan intern *iextern;

  - elaborarea studiilor de organizare, eficien(& economic& *imarketing n produc(ia de fructe;

  - ncercarea, omologarea *i zonarea sortimentului de pomi *iarbu*ti fructiferi;

  - acordarea de asisten(& tehnic& *i consultan(& n profilulsta(iunii.

 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  6/24

  3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare,inovare *i gradul de recunoa*tere a acestora:

  Rezultatele *i nivel de performan(& n perioada anilor iunie2005 iunie 2008 se reg&sesc n:

  - articole n reviste de specialitate 6- anale, volume omagiale 1- comunic&ri la manifest&ri *tiin(ifice 4- brevete nregistrate 1- tehnologii noi recomandate 4- loturi demonstrative 20

  - expozi(ii, trguri, concursuri la care a participat 20

  3.3. Situa(ia financiar&la 31.12.2007- venituri totale: 96509- cheltuieli totale: 160339- rezultate financiare: -63830Datorii la bugetul de stat la 31.12.2007

  Total debite bugetul consolidate: 1088417- bugetul de stat: 798619- bugetul asigur&ri sociale : 218524- bugetul de s&n&tate : 71274

  4. Criterii primare de performan(&4.1. Lucr&ri *tiin(ifice/tehnice publicate n reviste de specialitatecotate ISI4.1.1. Num&r de lucr&ri *tiin(ifice cotate ISI 0 x 30 = 0

  4.1.2. Punctaj cumulat ISI 0 x 5 = 04.1.3. Cit&ri n reviste de specialitate cotate ISI 0 x 5 = 0

  (Lista lucr&rilor se ata*eaz&ca anex&nr. 4.1)Total punctaj cap. 4.1. = 0 puncte

  4.2. Brevete de inven(ie4.2.1. Num&r de brevete (1 produs omologat atraSYN T)

  1 x 0 = 04.2.2. Num&r de cit&ri de brevete n sistemul ISI 0 x 5 = 0

 • 7/21/2019 Raport_scdp Tg Mures

  7/24

  (Lista brevetelor *i cit&rilor, grupate pe ani se ata*eaz&ca anex&nr. 4.2.)

  Total punctaj cap. 4.2. = 0 puncte

  4.3. Produse *i tehnologii rezultate din activit&(i de cercetare,bazate pe brevete, omolog&ri sau inova(ii proprii.Studii perspective *i tehnologice *i servicii rezultate din activitateade cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar.(Se indic&contractul *i firma care utilizeaz&produsul, serviciul *i

  tehnologia) -4.3.1. Num&r de produse, tehnologii, studii, servicii 4 x 20 = 80(Lista produselor, serviciilor *i tehnologiilor, grupate pe ani se

  ata*eaz&ca anex&4.3.)Total punctaj cap. 4.3. = 80 puncteTotal punctaj cap.4. = 80 puncte

  5. Criterii secundare de performan(&

  5.1. Lucr&ri *tiin(ifice (tehnice) publicate n reviste de specialitatef&r&cota(ie ISI 4 x 5 = 20

  Total punctaj cap 5.1. = 20 puncte5.1.1. Num&r de lucr&ri(Lista lucr&rilor se ata*eaz&ca anex&5.1 )5.2. Lucr&ri *tiin(ifice prezentate la conferin(e interna(ionale cucomitet de program -5.2.1. Num&r de comunic&ri prezentate 2 x 5 = 10

  (Lista lucr&rilor grupate pe ani se ata*eaz&ca anex& 5.2.)

  Total punctaj cap 5.2. = 10 puncte

  5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele

Search related