30
1 din 30 RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂłII PROCESULUI EDUCAłIONAL DIN UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009 - 2010 Aprobat de senatul universitar, în şedinŃa din 28.10.2010 - BUCUREŞTI, 2010 -

Raport anual privind calitatea 2009-2010 - UNAp · RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂłII ... organizării şi desfăşurării activităŃilor de audit intern, pe linia calităŃii

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1 din 30

R A P O R T PRIVIND ASIGURAREA CALITĂłII PROCESULUI EDUCAłIONAL DIN

UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009 - 2010

Aprobat de senatul universitar, în şedinŃa din 28.10.2010

- BUCUREŞTI, 2010 -

2 din 30

COMISIA DE EVALUARE ŞII ASIGURARE A CALITĂłII SERVICIILOR EDUCAłIONALE (C.E.A.C.)

Gl.bg.(r) prof.univ.dr. Viorel BUłA – preşedinte; Col. prof.univ.dr. Ioan DEAC – reprezentantul corpului profesoral; Col. conf.univ.dr. Marius ROŞCA – reprezentantul corpului profesoral; Lt.col. Cristian TEGLAŞ – reprezentantul studenŃilor; Col. dr.ing. Nelu CÎRNEANU – reprezentantul angajatorului (Statul Major General).

SERVICIUL DE ASISTENłĂ A C.E.A.C. Col dr. LaurenŃiu DUłESCU

Lt.col. dr. Marius BUŞOI Lt.col. dr. Sorin-Dumitrel GHEORGHIłĂ Lt.col. dr. Liviu BALABAN Lt.col. dr. Marin DĂNCĂU Dr. Alina DIMA Lt.col. Alexandru STOICA Plt.adj. Vasile CONSTANTIN P.c.c. adrian SĂCUIU

3 din 30

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este instituŃie publică de învăŃământ superior

militar, în subordinea Statului Major General, parte a sistemului naŃional de învăŃământ, cu programe

de studii universitare acreditate în condiŃiile legii, care funcŃionează pe baza prevederilor ConstituŃiei

României, cadrului legislativ adoptat de către Parlament, ordinelor ministrului educaŃiei, cercetării,

tineretului şi sportului şi ale ministrului apărării naŃionale, precum şi pe baza Cartei universitare.

ÎnfiinŃată la 08.08.1889, sub denumirea de „Şcoala Superioară de Război”, prin Înaltul Decret

Regal, nr. 2073, al Regelui Carol I, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” a împlinit, la

08.08.2010, 121 de ani de existenŃă.

Activitatea de învăŃământ din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” se desfăşoară în

conformitate cu misiunea instituŃiei şi prevederile actelor normative în vigoare, aplicabile în domeniu.

În perioada 12-14.05.2010, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” a fost supusă

evaluării externe a calităŃii educaŃiei, de către AgenŃia Româna de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul

Superior. În urma evaluării externe, universitatea a primit calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE

RIDICAT”.

ÎnvăŃământul din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este strâns legat de cerinŃele

pieŃei forŃei de muncă şi permite inserŃia rapidă a absolvenŃilor în diferite structuri ale Ministerului

Apărării NaŃionale sau în instituŃii care au responsabilităŃi şi atribuŃii pe linia apărării, ordinii publice şi

siguranŃei naŃionale.

De-a lungul timpului, absolvenŃii instituŃiei noastre au constituit principalul factor dinamizator

al procesului de modernizare a armatei şi a învăŃământului militar superior.

În prezent, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” organizează şi desfăşoară studii

universitare de licenŃă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, precum şi

programe de studii în cadrul procesului de formare continuă, care a constituit întotdeauna o preocupare

constantă a sistemului militar de învăŃământ. InstituŃia are acreditare să desfăşoare programe de studii

universitare de licenŃă şi masterat în domeniul fundamental „ŞtiinŃe militare şi informaŃii”, domeniul

„ŞtiinŃe militare şi informaŃii”. În cadrul aceluiaşi domeniu fundamental studiile universitare de

doctorat se desfăşoară în domeniile „ŞtiinŃe militare şi informaŃii” şi „Securitate naŃională”.

ActivităŃile desfăşurate în anul universitar 2009-2010, pe linia asigurării calităŃii procesului

educaŃional în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, au avut ca bază Legea nr. 87/2006 pentru

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului, nr. 75 / 2005, privind asigurarea calităŃii educaŃiei,

Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării, nr. 3928 /2005, privind asigurarea calităŃii serviciilor

educaŃionale în instituŃiile de învăŃământ superior, Hotărârea de Guvern nr.1418/2006 pentru aprobarea

Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referinŃă şi a listei indicatorilor de performanŃă a

AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (A.R.A.C.I.S.), precum şi propriul

sistem de asigurare a calităŃii serviciilor educaŃionale, elaborat în anul 2005 şi revizuit în anii 2007,

2008 şi 2010.

4 din 30

În procesul de asigurare, monitorizare şi evaluare a calităŃii, s-au avut în vedere: politica

UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” de asigurare a calităŃii procesului educaŃional în instituŃie

şi strategiile de implementare a acesteia, pe baza conceptului de calitate adoptat de senatul universitar,

astfel:

Politica UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, de asigurare a unei ridicate calităŃi

procesului educaŃional din instituŃie, vizează concentrarea efectului sinergic al tuturor resurselor

umane – personal de conducere şi didactic, didactic auxiliar şi administrativ – pentru dezvoltarea unei

culturi a calităŃii în planificarea, organizarea, desfăşurarea, controlul şi îndrumarea, după caz, a tuturor

activităŃilor, la nivelul standardelor operaŃionale şi / sau al celor de excelenŃă.

Strategiile de implementare a politicii a universităŃii privind calitatea stabilesc direcŃii de

acŃiune în următoarele domenii:

- domeniul relaŃiei învăŃământ - cercetarea ştiinŃifică universitară;

- domeniul educaŃional;

- domeniul cercetării ştiinŃifice universitare;

- domeniul resurselor umane;

- domenii conexe (logistic, financiar, colaborarea interuniversitară pe plan naŃional şi

internaŃional).

Calitatea serviciilor educaŃionale exprimă nivelul rezultatului eforturilor managementului

universitar, al corpului profesoral şi al structurilor administrative de realizare a produsului final, cu

competenŃe şi deprinderi recunoscute şi apreciate de beneficiari.

Pe baza celor de mai sus, în anul universitar 2009-2010, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea

calităŃii a desfăşurat activităŃile de evaluare, având la dispoziŃie indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin

sistemul de asigurare şi evaluare a calităŃii, pe toate palierele componentelor sistemului calităŃii,

concentrând eforturile în special pentru:

- îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale de formare iniŃială şi continuă;

- facilitarea recunoaşterii mutuale la nivel european, a diplomelor şi studiilor universitare;

- protejarea intereselor beneficiarilor, referitoare la calitatea şi standardele de

performanŃă ale absolvenŃilor, aşa cum au fost formulate în „Modelul absolventului”;

- demonstrarea responsabilităŃii instituŃiei, cu privire la modul în care a folosit resursele

financiare publice şi private pentru realizarea misiunii şi sporirea transparenŃei şi bunei înŃelegeri a

ofertei educaŃionale.

Din analiza datelor la dispoziŃie, comisia a constatat următoarele:

1. Privind dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calităŃii.

Au fost elaborate şi aprobate, de senatul universitar, toate reglementările interne prin care sunt

stabilite principii şi proceduri de asigurare a calităŃii serviciilor educaŃionale în universitate.

5 din 30

Aceste reglementări au fost difuzate tuturor structurilor implicate, sunt însuşite şi se depun

eforturi constante de aplicare a acestora.

Carta universitară este elaborată în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare, inclusiv cea referitoare

la calitatea educaŃiei şi, de asemenea, este revizuită ori de câte ori este necesar a se introduce noi

prevederi, în raport cu modificările apărute în actele normative elaborate şi adoptate pentru

învăŃământul superior naŃional, acordând o atenŃie deosebită celor care asigură cadrul conceptual de

dezvoltare a preceptelor calităŃii.

Regulamentul de ordine interioară al universităŃii este conceput de aşa manieră încât asigură,

prin ansamblul de reguli stabilite, condiŃiile de realizare a calităŃii procesului educaŃional, sub aspectul

regulilor de conduită a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ, precum şi a studenŃilor.

Regulamentul privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii,

îmbunătăŃit şi aprobat de senatul universitar în cursul acestui an, conŃine proceduri concrete, prin care

se asigură funcŃionalitatea performantă a programelor de studii, în concordanŃă cu standardele

A.R.A.C.I.S.

Metodologia Auditării Interne a CalităŃii Procesului EducaŃional stabileşte cadrul necesar

organizării şi desfăşurării activităŃilor de audit intern, pe linia calităŃii procesului educaŃional şi a

activităŃilor conexe acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Regulamentul privind examinarea şi notarea studenŃilor asigură integrarea activităŃilor de

evaluare în proiectarea predării şi învăŃării, pe cursuri şi programe de studii.

Metodologia de asigurare şi evaluare a calităŃii corpului profesoral din universitate stabileşte

prevederi prin care se creează condiŃii de selecŃionare a celor mai performante cadre didactice, prin

activitatea cărora să se îndeplinească standardele de performanŃă.

Evaluarea nivelul calităŃii educaŃiei, prin proceduri interne, este completată cu receptarea, din

teritoriu, a nivelului de satisfacŃie a beneficiarilor (angajatori şi absolvenŃi). Pentru această componentă

a evaluării, senatul universitar a aprobat chestionarul de evaluare necesar a fost transmis beneficiarilor,

în luna ianuarie 2010. Răspunsurile primite de la principalii beneficiari din Ministerul Apărării

NaŃionale, precum şi de la absolvenŃii diferitelor cicluri de studii din universitate continuă, în marea lor

majoritate, aprecieri favorabile instituŃiei, dar şi unele propuneri de îmbunătăŃire a actului didactic,

care au fost analizate la nivelul fiecărei catedre implicate şi al facultăŃii / departamentului, adoptându-

se măsurile corespunzătoare. Există toate motivele să apreciem că, prin această formulă de feed-back,

să obŃinem, şi în anii următori date folositoare pentru desprinderea concluziilor şi stabilirea măsurilor

care să ducă la creşterea calităŃii procesului educaŃional.

Universitatea dispune de un sistem informatic, prin care asigură colectarea, prelucrarea şi

analiza datelor şi informaŃiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii procesului educaŃional

şi al activităŃilor conexe acestuia. La nivel instituŃional toate aceste informaŃii sunt constituite în

Catalogul bazei de date, care este pus la dispoziŃia persoanelor cu funcŃii de conducere, în vederea

6 din 30

evaluării stadiului de îndeplinire a indicatorilor de calitate şi adoptării măsurilor necesare pentru

optimizarea actului managerial.

2. Privind asigurarea calităŃii proceselor didactice.

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” manifestă o permanentă preocupare pentru

creşterea continuă a calităŃii procesului educaŃional. În acest sens au fost adoptate şi sunt aplicate

măsurile necesare pentru asigurarea calităŃii procesului didactic, desfăşurate cu studenŃii, în toate

componentele acestuia, pentru încadrarea în standardele şi indicatorii de performanŃă stabiliŃi de

AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior.

În ceea ce priveşte conŃinutul învăŃământului, fiecare program de studii este realizat în

concordanŃă cu cerinŃele principalului beneficiar al pregătirii studenŃilor – Ministerul Apărării

NaŃionale – şi se bazează pe corespondenŃa dintre rezultatele învăŃării/cercetării, după caz, şi

calificarea universitară.

Programele de studii universitare oferite de Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” sunt:

Specializări de licenŃă acreditate:

- Conducere interarme - forŃe terestre;

- Conducere interarme - forŃe aeriene;

- Conducere interarme - forŃe navale;

- Conducere logistică;

- Management economico-financiar.

Specializări de licenŃă autorizate să funcŃioneze provizoriu:

- Securitate şi apărare;

- Conducere militară;

- Sisteme informaŃionale;

- Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităŃii şi apărării.

Programe de masterat cu durata de 3-4 semestre:

- Securitate naŃională şi comunicare publică (3 semestre);

- Conducere interarme – forŃe terestre (4 semestre);

- Conducere interarme – forŃe aeriene (4 semestre);

- Conducere interarme – forŃe navale (4 semestre);

- Managementul programelor şi proiectelor (4 semestre);

- Management economico-financiar (4 semestre);

- Management logistic (4 semestre);

- Securitate şi apărare ( 4 semestre);

- Managementul crizelor şi operaŃii multinaŃionale (4 semestre);

- NATO Senior Executive Master Course (4 semestre).

Programe de masterat cu durata de 2 semestre:

7 din 30

- Conducere interarme - forŃe terestre;

- Conducere interarme - forŃe navale;

- Conducere interarme forŃe aeriene;

- Management logistic;

- Management economico - financiar;

- Securitate naŃională şi comunicare publică.

Programe de doctorat în domeniile:

- ŞtiinŃe militare şi informaŃii (Decretul Consiliului de Stat nr. 1037/1968, devenit Legea nr.

50/1968; Decretul nr. 233/1978; H.G. 550 din 17.05.1990; H.G. nr. 1027 din 28.08 2003; Ordinul

ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4843 din 01.08.2006);

- Securitate naŃională (Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4843 din 01.08.2006,

Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului, nr. 1436 din 02.07.2007).

În cadrul educaŃiei permanente, în Universitatea NaŃională de Apărare “Carol I” se desfăşoară :

- învăŃământ postuniversitar, desfăşurat prin cursuri postuniversitare de perfecŃionare, în

prelungirea studiilor universitare de licenŃă, care asigură obŃinerea celor mai noi cunoştinŃe în

domeniu, concomitent cu extinderea orizontului de cunoaştere, în funcŃie de eşalonul studiat;

- învăŃământul de nivel / carieră / specializare, desfăşurat cu personal militar şi civil, care

asigură însuşirea cunoştinŃelor necesare îndeplinirii atribuŃiilor unor funcŃii în cadrul structurilor

armatei, precum şi pentru îndeplinirea condiŃiilor de înaintare în gradul militar următor.

Cursurile postuniversitare şi celelalte categorii de cursuri organizate de universitate acoperă o

gamă largă de obiective ale pregătirii, actualizării şi dezvoltării cunoştinŃelor de specialitate solicitate

de beneficiari.

Programele de studii cuprind obiectivele generale şi specifice ale programului, planul de

învăŃământ cu disciplinele didactice şi cu ponderea exprimată prin credite de studiu ECTS, fişele

disciplinelor, cu modalităŃile de evaluare la fiecare disciplină, modul de organizare a examenului de

finalizare a studiilor, ca formă de evaluare sumativă, care certifică asimilarea cunoştinŃelor şi formarea

deprinderilor necesare calificării universitare.

Este asigurată mobilitatea studenŃilor, în interiorul universităŃii, prin transferul de la un

program de studii la alt program, pe baza acumulării de credite de studiu şi transferul acestora, potrivit

prevederilor Cartei universitare şi ale „Metodologiei de acordare a creditelor de studiu transferabile

ECTS”, care a fost îmbunătăŃită şi aprobată de senat, în cursul acestui an universitar.

O pondere de aproximativ 30% din totalul de credite acumulate la sfârşitul programelor de

studii de către un student provine de la disciplinele liber alese.

Pentru specializările din ciclul I – studii universitare de licenŃă, planurile de învăŃământ cuprind

discipline fundamentale, discipline de specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la

8 din 30

rândul lor în discipline obligatorii, opŃionale şi facultative, în conformitate cu cerinŃele normative

stabilite pentru învăŃământul superior naŃional.

Pentru ciclul II – studii universitare de masterat, planurile de învăŃământ cuprind discipline de

cunoaştere avansată şi disciplinele complementare, grupate la rândul lor în disciplinele obligatorii,

opŃionale şi facultative, în conformitate cu cerinŃele normative stabilite pentru învăŃământul superior

naŃional.

Toate posturile didactice destinate pentru susŃinerea programelor de studii universitare de

masterat sunt constituite conform normelor legale şi sunt acoperite cu cadre didactice proprii,

titularizate în învăŃământul superior potrivit legii, având gradul de profesor universitar, conferenŃiar

universitar sau lector universitar cu titlul de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat, cu

norma de bază în universitate.

În susŃinerea învăŃământului masteral s-a acordat prioritate profesorilor universitari conducători

de doctorat.

Planurile de învăŃământ pentru ciclul III – studii universitare de doctorat sunt elaborate pentru

programul de pregătire universitară avansată şi disciplinele din modulul de pregătire complementară,

grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opŃionale şi facultative, potrivit cerinŃelor stabilite pentru

învăŃământul superior naŃional.

Disciplinele de studiu din planurile de învăŃământ, pentru toate cele trei cicluri de studii, sunt

stabilite într-o succesiune logică şi asigură definirea clară a competenŃelor generale şi de specialitate,

precum şi înlănŃuirea logică a acestora, de la un ciclu de studii la ciclul următor.

Disciplinele de studiu, cuprinse în planurile de învăŃământ, au fişe specifice fiecărui program

de studii, în care sunt precizate toate elementele stabilite prin standardele ARACIS, suma acestora

constituind programa analitică a programului de studii.

Programele de studii sunt elaborate în concordanŃă cu standardele şi indicatorii stabiliŃi de

AgenŃia Română de Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior.

În ceea ce priveşte personalul didactic care asigură desfăşurarea procesului educaŃional în

universitate, personalul de conducere a acŃionat consecvent, în vederea creşterii competenŃei

profesionale, pentru perfecŃionarea calităŃii prestaŃiei didactice susŃinute cu studenŃii, precum şi pentru

îndeplinirea standardelor şi indicatorilor de performanŃă, stabiliŃi de AgenŃia Română de Asigurarea

CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior.

Personalul de conducere din universitate este constituit din profesori universitari sau

conferenŃiari universitari, cu norma de bază în instituŃie, respectiv în structura internă de conducere la

care funcŃionează.

În universitate este practicată evaluarea personalului didactic, potrivit procedurilor stabilite prin

metodologia aprobată de senatul universitar:

9 din 30

- autoevaluarea asigură cadrului didactic posibilitatea de a-şi evidenŃia realizările

profesionale, dintre care unele, probabil, nu au fost remarcate de management, fiind în situaŃia de a da

dovadă de obiectivitate, având în vedere că aceasta este doar una din componentele procesului de

evaluare;

- evaluarea colegială este organizată periodic şi se bazează pe criterii generale şi pe

preferinŃe colegiale. Aceasta are ca scop, atât constatarea nivelului de calitate a activităŃii didactice la

clasă, cât şi consilierea, acolo unde colegii evaluatori apreciază că este necesar sau sunt solicitaŃi a o

acorda;

- evaluarea personalului didactic de către studenŃi se realizează pe baza unui chestionar

de evaluare, aprobat de senat, iar rezultatele sunt confidenŃiale, fiind accesibile numai decanului,

rectorului şi persoanei evaluate;

- evaluarea de către management se realizează prin evaluarea anuală, de către şeful de

catedră.

Cele patru componente ale evaluării corpului profesoral creează condiŃiile obŃinerii

unei imagini cât mai corecte a performanŃelor cadrelor didactice, ajutându-le să identifice elementele

asupra cărora trebuie să intervină cu corecturi, fără a se afla sub stresul unor posibile intervenŃii

coercitive din partea managementului, ci sub impactul propriei dorinŃe de creştere a performanŃei

profesionale.

3. Privind asigurarea calităŃii cercetării ştiinŃifice universitare

Activitatea de cercetare ştiinŃifică universitară, componentă de bază a procesului educaŃional

din universitate a avut ca obiectiv fundamental crearea unei culturi a cercetării ştiinŃifice universitare,

cuprinderea tuturor studenŃilor în sfera cercetării, individual sau în colective mixte, din cadre didactice

şi studenŃi, precum şi valorificarea rezultatelor cercetării, preponderent în procesul de învăŃământ.

Planul strategic al UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, elaborat pentru perioada 2009-

2014, prevede strategiile pe termen lung în domeniul dezvoltării cercetării ştiinŃifice. Acestea sunt

transpuse în programe pe termen mediu şi scurt, prin planurile operaŃionale anuale, adoptate de senatul

universitar şi consiliile facultăŃii şi departamentelor, inclusiv cu specificarea practicilor de obŃinere a

resurselor de realizare şi a modalităŃilor de valorificare. Interesele de cercetare sunt predominant

instituŃionale; cercetarea ştiinŃifică din universitate dispune de resursele financiare, logistice şi umane

necesare pentru realizarea obiectivelor propuse; rezultatele cercetării ştiinŃifice sunt valorificate,

prioritar prin revistele ştiinŃifice editate de universitate, precum şi prin alte publicaŃii şi sunt aplicate în

procesul didactic desfăşurat cu studenŃii, dar şi în procesul de instruire a forŃelor din Armata României.

De asemenea, multe din rezultatele cercetării ştiinŃifice sunt incluse în noile generaŃii de doctrine ale

categoriilor de forŃe ale armatei, regulamente, manuale, ordine şi dispoziŃiuni, care reglementează

procesul de instruire a forŃelor şi modul de acŃiune al acestora, în teatrele de operaŃiuni militare.

10 din 30

În perioada analizată, cercetarea ştiinŃifică a fost organizată şi desfăşurată potrivit prevederilor

legale în vigoare, pe baza Planului de cercetare ştiinŃifică, aprobat de Senatul universitar. Planul a

constituit un instrument de lucru util pentru toate cadrele didactice din FCSM şi cercetătorii CSSAS, a

fost îndeplinit consecvent şi analizat periodic în şedinŃele Consiliului FacultăŃii de Comandă şi Stat

Major, în cele ale Consiliului ŞtiinŃific al CSSAS, precum şi în şedinŃele Consiliului ŞtiinŃific al

UniversităŃii.

În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” activitatea academică se întemeiază pe

principiul integrării învăŃământului cu cercetarea ştiinŃifică, potrivit cerinŃelor Ministerului Apărării

NaŃionale şi ale altor beneficiari, rezultate din aplicarea standardelor NATO, exigenŃele învăŃământului

superior european şi păstrarea tradiŃiilor învăŃământului superior militar românesc.

Cercetarea ştiinŃifică se desfăşoară pe baza normelor legale existente la nivel naŃional şi a

celor elaborate pentru aplicarea lor în Ministerul Apărării NaŃionale, precum şi a planului aprobat de

senatul universitar.

Activitatea de cercetare ştiinŃifică se desfăşoară de către toate cadrele didactice din

universitate. Pentru soluŃionarea temelor, în colectivele de cercetare au fost incluşi şi studenŃii din cele

trei cicluri de pregătire. Directori de proiecte sunt cadre didactice, iar în echipele de cercetare sunt

cooptate cadre didactice, studenŃi din universitate, precum şi personal din Statul Major General, statele

majore ale categoriilor de forŃe ale armatei şi din alte ministere.

Cercetarea ştiinŃifică a fost organizată şi desfăşurată pe baza Planului de cercetare ştiinŃifică,

aprobat de Senatul universitar. Planul a constituit un instrument de lucru util pentru toate cadrele

didactice din FCSM şi cercetătorii CSSAS, a fost îndeplinit consecvent şi analizat periodic în

şedinŃele Consiliului FacultăŃii de Comandă şi Stat Major, în cele ale Consiliului ŞtiinŃific al CSSAS,

precum şi în şedinŃele Consiliului ŞtiinŃific al UniversităŃii.

Pentru anul universitar 2009-2010, Planul cercetării ştiinŃifice a cuprins programele de

cercetare ale FCSM şi CSSAS, programele de cercetare ale doctoranzilor aflaŃi în această etapă a

pregătirii, activitatea în cadrul granturilor în derulare şi sarcinile pentru depunerea de noi proiecte la

competiŃiile de granturi.

Activitatea de cercetare ştiinŃifică pe bază de granturi obŃinute prin competiŃie s-a desfăşurat în

cadrul a 3 programe de cercetare (programul Parteneriate în domeniile prioritare, programul CapacităŃi şi

programul Idei), care au cuprins 14 proiecte de cercetare.

Planul CSSAS a cuprins 4 programe de cercetare, repartizate pe 17 de teme de cercetare şi 2

proiecte de cercetare pe bază de granturi obŃinute prin competiŃie.

Programele de cercetare ale doctoranzilor sunt incluse în planurile de cercetare ale

catedrelor de specialitate şi concordă cu domeniile de expertiză ale conducătorilor de doctorat.

Toate cadrele didactice din universitate au desfăşurat activitate de cercetare ştiinŃifică, în

conformitate cu Statutul personalului didactic şi sarcinile didactice stabilite la începutul anului

11 din 30

universitar. Pentru soluŃionarea temelor, în colectivele de cercetare au fost incluşi şi studenŃii din cele

trei cicluri de pregătire.

Activitatea de cercetare ştiinŃifică în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” se

desfăşoară în cadrul Centrului de studii strategice de apărare şi securitate şi în 8 centre de cercetare ale

cadrelor didactice grupate în catedre de specialitate, astfel:

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul acŃiunilor militare la nivel tactic şi operativ,

acreditat de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior, care grupează

personal didactic de specialitate;

- Centrul de cercetări ştiinŃifice euroatlantice, care grupează personal didactic din Catedra

securitate şi apărare naŃională;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul forŃelor terestre, care grupează personal didactic

din Catedra forŃe terestre;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul forŃelor aeriene şi forŃelor navale, care grupează

personal didactic din Catedra forŃe aeriene şi navale;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul logisticii, finanŃelor şi contabilităŃii, care grupează

personal didactic din Catedra de logistică, finanŃe şi contabilitate;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul sistemelor informaŃionale, care grupează personal

didactic din Catedra sisteme informaŃionale militare şi informaŃii pentru apărare;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul managementului educaŃional, care grupează

personal didactic din Catedra managementul resurselor umane, ştiinŃe ale educaŃiei şi achiziŃii;

- Centrul de cercetare ştiinŃifică în domeniul resurselor de apărare, care grupează personal

didactic din Catedra managementul resurselor de apărare.

Echipamentele folosite în activitatea de cercetare ştiinŃifică sunt cele puse la dispoziŃie de

universitate.

Software-ul folosit în activitatea de cercetare ştiinŃifică este cel asigurat de universitate prin

Serviciul comunicaŃii şi informatică.

Laboratoarele de cercetare sunt incluse în baza materială a Centrului de Studii strategice de apărare

şi securitate şi a celor 8 centre de cercetare.

Activitatea de documentare se realizează atât prin Biblioteca universitară, cât şi prin orice alte surse

şi locaŃii solicitate de cercetători (alte biblioteci, arhive, internet etc).

Biblioteca universitară dispune de peste 130.000 documente tipărite - cărŃi, cursuri, literatură

militară - în limba română şi în limbi străine (10%), peste 2.300 documente digitale şi audio-vizuale şi,

respectiv, documente cartografice. Numărul abonamentelor la periodice, ca şi cel al volumelor de carte

achiziŃionate este foarte redus din motive de asigurare financiară, în care scop eforturile au fost

orientate pentru stimularea donaŃiilor din partea unor persoane fizice sau juridice; astfel, din cele 40

titluri de periodice româneşti asigurate în primele două luni ale anului 2010, putem menŃine în

12 din 30

continuare numai 6 periodice, primind, în schimb, gratuit, peste 30 titluri periodice în limbi străine-

preocupare constantă manifestând în acest sens DGIA, care onorează universitatea cu publicaŃii

recente.

În anul universitar 2009-2010, în luna aprilie, a fost dată în folosinŃă Sala de lectură cu acces

liber la raft „General Ştefan Guşă”- realizată în parteneriat public privat cu fundaŃia cu acelaşi nume,

care a asigurat mobilierul de bibliotecă şi tehnica de calcul ce deserveşte sala.

Din partea acestei structuri au fost făcute unele solicitări pentru optimizarea activităŃii la

nivelul instituŃiei, dar şi al ministerului, acestea vizând în principal:

- repartizarea adecvată a documentelor fundamentale ce reglementează domeniile şi activităŃile

la nivelul Armatei României, unele publicaŃii fiind deseori în număr insuficient-doctrinele elaborate în

ultima perioadă, precum şi alte documente, deşi prezintă interes în procesul de învăŃământ, nu sunt

furnizate decât după solicitare, fiind sprijiniŃi activ de SMG;

- realizarea judicioasă a unor baze de calcul la distribuirea unor documente nou apărute, aceasta

şi în contextul recunoscutei lipse de fonduri, care se blochează sau consumă pe lucrări excedentare, de

exemplu, am primit 166 ex. / ”OM-1, Regulamentul mobilizării ForŃelor Armatei României”, 110 ex. /

Manual pentru instruirea militarilor în drept internaŃional umanitar nivel individ, grupă, pluton,

companie, câte 84 ex. din volumul 1 şi 2 al „Manualului cercetării ştiinŃifice/CBRN-1, AgenŃi chimici”

ş.a. Prin cursanŃii de pe teritoriu, care participă la unele activităŃi în universitate, am reuşit să facem ca

acest surplus pentru instituŃia noastră să devină util pentru alte unităŃi ale armatei.

Rezultatele cercetării ştiinŃifice sunt incluse în noile generaŃii de doctrine ale categoriilor de

forŃe ale armatei, regulamente, manuale, ordine şi dispoziŃiuni, care reglementează procesul de

instruire a forŃelor şi modul de acŃiune al acestora, în teatrele de operaŃii militare, precum şi în

publicaŃii ştiinŃifice cu aplicabilitate în procesul de învăŃământ.

Din totalul articolelor publicate, 5 articole au fost publicate în reviste/volume indexate/cotate

ISI.

În anul universitar 2009-2010 cadrele didactice şi cercetătorii din cadrul universităŃii au

publicat un număr de 200 de lucrări ştiinŃifice şi 450 de comunicări ştiinŃifice prezentate la conferinŃe

din Ńară şi străinătate.

O parte din rezultatele cercetării ştiinŃifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor din

universitate se publică în revistele periodice editate în instituŃie:

- Pentru studii de securitate, apărare naŃională şi strategie este editată revista „IMPACT

STRATEGIC”. Aceasta apare trimestrial şi se editează în limba română şi engleză. Este trimisă în

străinătate la un număr de 50 de instituŃii de învăŃământ şi cercetare. Revista a fost evaluată de

Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi acreditată ca revistă de nivel

„B+”. Este înregistrată în bazele de date internaŃionale CEEOL şi INDEXCOPERNICUS. Se află în

13 din 30

derulare procesul de evaluare pentru înregistrarea în baza de date ISI. Din 23.02.2009 s-au înregistrat

5317 descărcări de articole de către specialişti din 76 Ńări, 82% din descărcări fiind realizate din SUA.

- Pentru studii de nivel tactic şi operativ există revista „BULETINUL UNIVERSITĂłII

NAłIONALE DE APĂRARE CAROL I” care apare trimestrial. Această revistă a fost evaluată de

Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi acreditată ca revistă de nivel

„B”.

- Pentru studii la interfaŃa domeniului militar cu cel civil se editează „REVISTA MILITARĂ

DE MANAGEMENT ŞI EDUCAłIE”, care abordează domenii precum: managementul militar,

psihologic, pedagogic, sociologie etc. Revista apare trimestrial în limba română şi în limba engleză. Se

editează sub egida universitate şi ASE, având în colectivele de redacŃie şi referenŃi, cadre didactice din

ambele instituŃii.

Au fost iniŃiate mai multe colaborări cu instituŃii de învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică, din Ńară,

care au fost sau urmează a fi materializate, într-o perioadă ulterioară, în lucrări şi manifestări ştiinŃifice.

O mare parte din produsele cercetării a fost şi urmează să fie valorificată în procesul de

învăŃământ din universitate şi în activităŃile de instruire a forŃelor, precum şi ca propuneri şi sugestii,

adresate comisiilor pentru doctrine, manuale şi regulamente ale Statului Major General şi statelor

majore ale categoriilor de forŃe ale armatei.

Problematica cercetării ştiinŃifice a fost analizată lunar, în consiliul ştiinŃific şi periodic, în

consiliile unităŃilor funcŃionale, respectiv în cadrul senatului universitar, fiind adoptate măsurile

corespunzătoare pentru optimizare.

Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” asigură editarea şi tipărirea lucrărilor,

publicaŃiilor şi periodicelor cu caracter ştiinŃific, didactic şi larg cultural: cursuri şi manuale destinate

învăŃământului universitar, lucrări de beletristică de diverse genuri, broşuri, materiale pentru sesiuni de

comunicări ştiinŃifice.

În anul universitar 2009-2010, Editura a tipărit 74 de titluri reprezentând cursuri de

specialitate, 20 de titluri pentru sesiunile de comunicări ştiinŃifice, 12 titluri cărŃi de autor, publicaŃiile

periodice (Buletinul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, Revista de ŞtiinŃe Militare, Impact

Strategic şi Revista Militară de Management şi EducaŃie) şi alte tipărituri necesare desfăşurării

procesului educaŃional.

În anul universitar 2009 - 2010, activitatea de întocmire de proiecte şi de participare la competiŃii de

proiecte a avut importanŃa cuvenită, contribuind prin rezultatele obŃinute, la creşterea prestigiului instituŃiei.

În această perioadă s-au derulat în universitate activităŃi în cadrul a 15 granturi.

Începând cu anul universitar 2009-2010, Universitatea a reuşit să acceseze fonduri structurale.

Au fost semnate contractele de finanŃare pentru 3 proiecte, astfel: „StudenŃi practicieni - studenŃi

activi şi integraŃi”, „Calitate europeană în învăŃământul superior” şi „Proces educaŃional optimizat în

14 din 30

viziunea competenŃelor cunoaşterii”, în cadrul Programului OperaŃional Sectorial Resurse Umane

(POSDRU);

De asemenea, în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene, a fost acceptat la finanŃare

proiectul „GALA - Game and Learning Alliance”, unde Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”

este partener, iar coordonator este Universitatea din Genova.

În prezent avem depuse un număr de 3 proiecte la Fonduri Structurale în cadrul Programelor

Sectoriale Resurse Umane, cel al AdministraŃiei şi Internelor şi cel al Ministerului ComunicaŃiilor şi

SocietăŃii InformaŃionale. De asemenea, în luna octombrie, vom găzdui ConferinŃa NaŃională de

lansare a proiectelor pentru accesarea fondurilor puse la dispoziŃia României de către guvernul ElveŃiei

în luna septembrie 2010 şi totodată o sesiune de brokeraj proiecte pentru NATO şi Uniunea

Europeană. Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este angajată, cu echipe de 3-4 cadre, în

derularea unor proiecte la nivel naŃional, cum ar fi: „Studiu naŃional de inserŃie pe piaŃa muncii a

absolvenŃilor din învăŃământul superior”, „Doctoratul în Şcoli de ExcelenŃă”, „Registru Matricol

Unic”.

Recunoaşterea prestigiului ştiinŃific al universităŃii şi al personalului didactic şi de cercetare

care o încadrează se reflectă atât în manifestările ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale organizate de

instituŃie, cât şi în participările unor cadre didactice şi cercetători ca evaluatori ai proiectelor de

cercetare sau în diferite comisii de evaluare a programelor de studii, iar o parte dintre aceştia sunt

membrii ai Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România.

În anul universitar 2009-2010, universitatea organizat mai multe manifestări ştiinŃifice, astfel:

- A 6-a Sesiune de comunicări ştiinŃifice cu participare internaŃională STRATEGII XXI -

„Securitate şi Apărare Europeană în Contextul Crizei Economico-Financiare” (15-16.04.2010).

Sesiunea a cuprins 13 secŃiuni la care au fost prezenŃi 814 participanŃi cu 937 comunicări. La lucrările

sesiunii au participat cercetători din SUA, Germania, ElveŃia, Cehia, Ucraina, Estonia, Spania, Egipt,

Bulgaria, Cipru, Arabia Saudită şi Republica Moldova.

- Al 34-lea Congres al Academiei Româno-Americane, „Cercetare ŞtiinŃifică – Securitate –

Dezvoltare Durabilă – Conexiuni”, manifestare ce a cuprins 20 de secŃiuni la care au participat aprox.

300 de cadre didactice şi cercetători din diaspora cu aprox. 200 de lucrări înscrise. Dintre Ńările

participante amintim: SUA, Canada, Germania, Australia, R. Moldova.

- Sesiunea de comunicări ştiinŃifice cu participare internaŃională „Perspective ale securităŃii şi

apărării în Europa” organizată de Centrul de studii strategice de apărare şi securitate în perioada 19-

20 noiembrie 2009. Sesiunea a avut peste 150 de participanŃi (5 din străinătate, din Ucraina,

Luxemburg şi Republica Moldova), care au susŃinut 220 de comunicări ştiinŃifice.

- Seminarul cu tema „Dimensiunea spaŃială a mediului de securitate” (28.05.2010) organizat

de Centrul de studii strategice de apărare şi securitate la care au conferenŃiat personalităŃi din

domeniul securităŃii şi apărării din Ńară.

15 din 30

- ConferinŃa „Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies” (6-7.11.2009)

organizată în colaborare cu Academia de Studii Economice. Au participat peste 80 de specialişti în

domeniu.

- Simpozionul ştiinŃific cu tema „OrganizaŃiile regionale de securitate şi relaŃiile

transatlantice”(21.05.2010), la care au participat toate cadrele didactice titulare din cadrul Catedrei de

Securitate şi Apărare NaŃională, conducătorii de doctorat ai catedrei respective, masteranzi şi

doctoranzi, în total 30 de participanŃi.

- Sesiunea de comunicări ştiinŃifice a Catedrei ForŃe Terestre, cu tema: „Fizionomia

operaŃiilor desfăşurate de ForŃele Terestre, în contextul războaielor actuale şi viitoare”(28.04.2010),

la care au participat 15 cadre didactice şi 41 ofiŃeri-studenŃi.

- Workshopul cu participare internaŃională în cadrul granturilor de cercetare ştiinŃifică

SISAERO şi SISUAR. Au fost prezenŃi 30 de specialişti în domeniu.

- Sesiunea de comunicări ştiinŃifice a catedrei Sisteme InformaŃionale Militare şi InformaŃii

pentru Apărare, cu tema „Sisteme InformaŃionale SI 2010”, au participat 28 de cadre didactice,

cercetători ştiinŃifici în domeniu, cu 51 de lucrări.

- Sesiunea de comunicări ştiinŃifice cu tema „Mobilizare, diplomaŃie şi comunicare în situaŃii

de criză”, la care au participat grupele de cursanŃi de la cursurile de comunicare şi relaŃii publice,

diplomaŃia apărării şi mobilizare din cadrul Colegiului de Război; în total au fost 45 de participanŃi.

Totodată, cadre didactice şi cercetători ştiinŃifici din universitate au participat cu lucrări de

cercetare ştiinŃifică la sesiuni de comunicări, simpozioane şi seminarii, organizate de prestigioase

instituŃii de învăŃământ superior şi de cercetare din Ńară şi străinătate, pe baza invitaŃiilor pe care le-a

primit universitatea, din partea acestora.

Problematica cercetării ştiinŃifice a fost analizată lunar, în consiliul ştiinŃific şi periodic, în

consiliile unităŃilor funcŃionale, respectiv în cadrul senatului universitar, fiind adoptate măsurile

corespunzătoare pentru optimizare.

4. Privind deschiderea universităŃii spre mediul economic şi socio-cultural

După anul 1990, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” a început procesul de deschidere

către mediul civil, prin asigurarea accesibilităŃii la diferitele forme de pregătire, a persoanelor din

societatea civilă: membrii ai unor organizaŃii nonguvernamentale, ai mass-media, precum şi din

structurile centrale şi locale ale administraŃiei de stat, reprezentanŃi ai partidelor politice etc.

De asemenea, s-au realizat parteneriate cu universităŃi civile, inclusiv pentru derularea unor

programe de doctorat în cotutelă.

Demersurile universităŃii pentru deschiderea către mediul civil au fost bine recepŃionate de

societatea civilă, înregistrându-se o creştere continuă a interesului manifestat din partea acesteia,

pentru participarea la diferitele cicluri de studii şi forme de pregătire şi la manifestările ştiinŃifice

organizate şi desfăşurate în instituŃia noastră.

16 din 30

5. Privind asigurarea calităŃii vieŃii studenŃilor

Conducerea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” a manifestat o preocupare continuă

pentru a asigura studenŃilor cele mai bune condiŃii de instruire şi educare, cel puŃin la nivelul minim al

standardelor şi indicatorilor de calitate, stabiliŃi de AgenŃia Română de Asigurarea CalităŃii în

ÎnvăŃământul Superior.

Amfiteatrele şi sălile de clasă dispun de dotarea necesară, care facilitează actul didactic şi

permite creşterea receptivităŃii studenŃilor.

Numărul de locuri din sălile de curs, seminar şi laborator sunt corelate cu formaŃiile de studiu

(serii, grupe, subgrupe), pentru fiecare program de studii universitare aflat în derulare.

Laboratoarele universităŃii permit desfăşurarea în condiŃii foarte bune a lucrărilor aplicative la

disciplinele de specialitate din planurile de învăŃământ.

Fiecare amfiteatru este dotat cu calculator conectat la reŃeaua INTRANET, video-proiector,

tablă interactivă sau ecran de proiecŃie precum şi alte echipamente de prelucrare a imaginii şi sunetului

necesare desfăşurării actului didactic.

Fiecare laborator este dotat cu tehnică de calcul şi alte mijloace tehnice de funcŃionare, în

raport cu destinaŃia pe care o are.

Pentru fiecare program de studiu, în funcŃie de forma de desfăşurare a acestuia, sunt asigurate

spaŃiile de învăŃământ (săli de curs, săli de seminar, laboratoare) necesare desfăşurării activităŃilor

didactice, în concordanŃă cu standardele prevăzute pentru fiecare categorie de programe în parte.

SpaŃiile destinate activităŃii de cercetare, ale Centrului de Studii Strategice de Apărare şi

Securitate şi ale celor 7 centre de cercetare organizate pe lângă catedrele de specialitate permit, de

asemenea, desfăşurarea acesteia în condiŃii optime, în concordanŃă cu normele tehnice de siguranŃă şi

igienico-sanitare în vigoare.

Căminele studenŃeşti asigură, în limita celor 490 de locuri, necesarul de cazare, printr-o

organizare optimă a repartiŃiilor, în raport cu nevoile reale de cazare şi seriile de studenŃi şi cursanŃi.

Cantina-restaurant este organizată în sistem autoservire astfel încât să asigure, în limita celor

150 de locuri, hrănirea studenŃilor şi cursanŃilor, precum şi a personalului universităŃii, respectând

normele igienico-sanitare.

Pentru activităŃile sociale şi culturale, universitatea pune la dispoziŃia studenŃilor şi cursanŃilor

Clubul universităŃii, cu peste 100 de locuri.

Baza sportivă a universităŃii este pusă la dispoziŃia studenŃilor şi cursanŃilor atât în cadrul orelor

de pregătire fizică, precum şi în afara orelor de curs, asigurând, pentru un număr mediu de circa 70 de

studenŃi, posibilitatea folosirii concomitente a spaŃiilor acesteia.

Modernizarea spaŃiilor de învăŃământ, cercetare şi cazare, precum şi a celor destinate

activităŃilor sociale, culturale şi sportive se realizează într-un ritm direct proporŃional cu ritmul de

finanŃare a proiectelor.

17 din 30

Universitatea dispune de planuri de dezvoltare şi planuri de investiŃii realiste, dependente de

veniturile previzionate, având ca obiectiv completarea şi modernizarea dotării spaŃiilor pentru

învăŃământ - cercetare (aulă, amfiteatre, laboratoare, săli de specialitate, săli de clasă) şi a sistemului

informatic al universităŃii.

SpaŃiile de învăŃământ ale universităŃii sunt dispuse in clădiri care fac parte din patrimoniul

Ministerului Apărării NaŃionale şi sunt destinate comunităŃii universitare proprii, precum şi Colegiului

NaŃional de Apărare şi Centrului de Instruire prin Simulare.

Universitatea NaŃională de Apărare "Carol I" dispune de:

- 97 săli de clasă, în suprafaŃă totală de 4900 m2, cu un număr total de 890 de locuri;

- 1 aulă, cu o suprafaŃă de 397 m2 şi 350 de locuri;

- 6 amfiteatre, în suprafaŃă totală de 576 m2 şi 440 locuri;

-13 laboratoare (cabinete) de specialitate, cu o suprafaŃă totală de 815 m2 şi 210 locuri;

- 1 Centru de Instruire prin Simulare, dispus în încăperi cu o suprafaŃă totală de 1700 m2;

- 1 biblioteca, cu spaŃii în suprafaŃă totală de 1290 m2, amenajate pentru fondul de carte şi

3 săli de lectură, cu suprafaŃă de 125 m2 şi 60 locuri.

Fondul de carte şi surse de informare-documentare

Biblioteca Universitară dispune de un fond de documente care satisface cerinŃele actuale ale

învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice universitare. Acesta cuprinde 52.393 titluri de carte, cu un număr

de 154.517 volume, din care 1.462 titluri de carte, cu un număr de 17.595 volume sunt în limbi străine

de circulaŃie internaŃională. Fondul de carte existent acoperă disciplinele de pregătire ştiinŃifică

fundamentală (14.585 titluri, cu 48.752 de volume, din care 737 titluri, cu 7.864 volume în limbi

străine), disciplinele de profil şi specialitate (7.426 titluri, cu 24.502 volume, din care 639 de titluri, cu

8.886 volume, în limbi străine) şi disciplinele de pregătire managerială şi de cultură generală (29.100

titluri, cu 63.668 volume din care 86 titluri, cu 845 volume în limbi străine).

Laboratorul de informatică asigură desfăşurarea activităŃilor de învăŃământ planificate, atât

în domeniul Informaticii şi Automatizării Conducerii Trupelor, cat şi în alte domenii şi discipline, care

presupun utilizarea tehnicii de calcul şi a terminalelor (perifericelor) aferente, inclusiv pe timpul

studiului individual al studenŃilor şi cursanŃilor.

Accesul în laborator este asigurat prin serviciu de tură între orele 07.30-20.00, de către personal

specializat din SecŃia Informatică şi ComunicaŃii, care acordă asistenŃă de specialitate pe timpul orelor

de studiu în laborator, cat şi la sălile de c1asă. Din laborator se asigură, studenŃilor şi cursanŃilor,

accesul la reŃeaua INTERNET, iar pentru o informare –documentare operativă au fost instalate pe

holuri, 2 Infochioşcuri cu conectare la INTERNET si CATV.

Laboratorul este structurat pe 4 săli cu destinaŃii diferite, dotate cu: 31calculatoare P IV, 2

videoproiectoare, 1 simpondium şi o tabla electronică cu imprimare termică. StaŃiile de lucru sunt

18 din 30

conectate, în concordanŃă cu cerinŃele de instruire, la una din reŃelele din Universitatea NaŃională de

Apărare "Carol I", INTERNET, INTRANET UNAp sau INTRAMAN.

De asemenea, în laborator se găsesc următoarele echipamente periferice: imprimantă de reŃea

Laser A4 - 1 buc, imprimantă Laser A3 - 1 buc, imprimantă A3 matricială - 1 buc, imprimanta A4

color, scanner A3 - 1 buc, scanner A4 - 1 buc, plotter A3 -1 buc, plotter A0- 1 buc, laminator A4 -

1buc, aparat îndosariat- 1buc, care ajută la prelucrarea grafică şi întocmirea lucrărilor de curs,

proiectelor, etc.

În anul 2005 a fost înfiinŃat Laboratorul e-Learning cu 16 posturi de lucru, care asigură

servicii educaŃionale de tipul “Computer Basec Learning”. Serviciile pot fi accesate on-line prin

portalul http:///adl.unap.ro.

Laboratoarele de limbi străine au dotarea specifică necesară studierii şi însuşirii în condiŃii

foarte bune a limbilor străine studiate în universitate.

În sălile de clasă se află câte 1 - 4 calculatoare, conectate în reŃeaua internă a universităŃii unele

dintre acestea fiind dotate cu videoproiector, retroproiector sau cameră de documente.

Amfiteatrele sunt dotate cu tablă interactivă, videoproiector, calculator, cameră de documente

sau cameră vizualizare hărŃi, sisteme home cinema şi TV LCD etc.

SpaŃiile de cazare sunt asigurate în două cămine, cu o capacitate maximă de 384 de locuri.

Camerele în care locuiesc studenŃii asigură condiŃii corespunzătoare de odihnă.

SpaŃiile cantinei-restaurant, care asigură hrănirea personalului cu hrană de calitate, respectând

normele igienico-sanitare specifice, sunt modernizate şi cuprind: o sală de mese, cu o capacitate de 150

de locuri, în sistem de autoservire; o sală de mese pentru protocol, cu o capacitate de 30 de locuri; un

salon de protocol, cu capacitatea de 8 locuri; un laborator de cofetărie.

Clubul universităŃii funcŃionează într-o locaŃie amplasată într-o sală multifuncŃională,

amenajată modern, care cuprinde: o zonă de jocuri (bridge, remy, şah); o zonă cu două mese de biliard;

o sală restaurant, cu 72 de locuri; o sală dineuri, cu 32 de locuri; un bar-bufet.

AsistenŃa medicală a întregului personal este asigurată prin cabinetul medical propriu, care are

în compunere: 3 cabinete de medicină generală; un cabinet stomatologic, cu laborator de tehnică

dentară; un cabinet radiologic; un cabinet fizioterapie; un cabinet pentru tratamente; un cabinet

oftalmologie; un punct farmaceutic; un punct de recoltare şi analize medicale.

In domeniul tehnologiei informaŃiei, universitatea dispune de : calculatoare - 820; laptopuri-

44; servere -24; imprimante - 147; scannere -35; videoproiectoare - 49; retroproiectoare - 6; plottere -

2 buc: plotter A3 -1, plotter A0-1. cameră vizualizare hărŃi - 1; cameră de documente - 4; tablă

interactivă – 8; cameră video – 1; cameră fotodigitală – 2 buc; tipografie digitală; centru de

multiplicare; sistem de sonorizare aulă; sistem de translaŃie; echipamente de conectică pentru reŃele;

echipament video conferinŃă; echipament stocare reŃea.

StaŃiile de lucru şi echipamentele periferice funcŃionează, atât conectate în reŃele, cât şi izolat.

19 din 30

6. Privind situaŃia îndeplinirii criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanŃă.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii a desfăşurat activităŃi specifice şi a urmărit,

permanent, modul în care, în anul 2009-2010, universitatea a îndeplinit criteriile, standardele şi

indicatorii de performanŃă, stabiliŃi prin Hotărârea Guvernului, nr.1418/2006.

SituaŃia îndeplinirii criteriilor, standardelor şi indicatorilor privind calitatea procesului

educaŃional desfăşurat în cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” se prezintă astfel:

A. În domeniul „CapacităŃii instituŃionale”

În sistemul învăŃământului militar, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este

considerată, pe bună dreptate, o instituŃie militară de învăŃământ superior de elită. InstituŃia a dobândit

un asemenea prestigiu, atât datorită rolului şi locului pe care îl are în sistemul de formare şi

perfecŃionare a personalului militar şi civil, necesar structurilor din compunerea sistemului naŃional de

apărare, cât şi, mai ales, calităŃii procesului educaŃional pe care îl desfăşoară.

Din punct de vedere al locului şi rolului ocupat în sistem, universitatea se situează în vârful

piramidei instituŃiilor militare de învăŃământ, având rolul de a pregăti şi perfecŃiona, prin cele trei

cicluri ale studiilor universitare, precum şi prin ciclul de educaŃie permanentă, personalul necesar

pentru încadrarea funcŃiilor/posturilor superioare de conducere din structurile centrale ale Ministerului

Apărării NaŃionale, ca principal beneficiar, precum şi ale celorlalte structuri din sistemul de apărare.

Universitatea dispune de capacitatea instituŃională necesară, având create structurile

administrative şi manageriale, precum şi baza materială pentru buna desfăşurare a programelor de

studii, astfel:

- universitatea este înfiinŃată şi funcŃionează conform prevederilor actelor normative legale;

- Carta UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” conŃine prevederile necesare asigurării

calităŃii procesului educaŃional, în strictă conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale în domeniul

învăŃământului superior şi cu principiile SpaŃiului European al ÎnvăŃământului Superior;

- misiunea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” este didactică şi de cercetare ştiinŃifică,

aşa cum rezultă din actele legale de organizare şi funcŃionare a instituŃiei;

- misiunea universităŃii are obiective clare şi realizabile, care respectă normele legale;

- misiunea universităŃii conŃine şi elemente de specialitate şi oportunitate, în concordanŃă cu

cerinŃele pieŃei forŃei de muncă şi cadrul naŃional al calificărilor;

- misiunile programelor de studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat decurg din

misiunea universităŃii şi contribuie la îndeplinirea acestei misiuni;

- universitatea are elaborat şi aplică codul eticii şi integrităŃii academice, prin care sunt apărate

valorile libertăŃii academice, autonomiei universitare şi integrităŃii etice;

- universitatea controlează şi poate face dovada aplicării codului eticii şi integrităŃii academice

cu privire la activităŃile de conducere, predare şi examinare, cercetare ştiinŃifică universitară;

20 din 30

- universitatea dispune de practici de auditare internă a tuturor domeniilor activităŃii

universitare, stipulate în metodologiile adoptate de senatul universitar.

Universitatea are un sistem de conducere coerent, integrat şi transparent, constituit în baza

reglementărilor legale în vigoare, care se bazează pe o administraŃie eficace, adaptată misiunii şi

obiectivelor asumate:

- universitatea are un sistem de conducere şi un regulament de organizare şi funcŃionare

propriu, elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobat de senatul universitar;

- sistemul de conducere utilizează şi sisteme informaŃionale şi de comunicare, de tip Internet şi

Intranet, care implică membrii comunităŃii universitare, inclusiv studenŃii şi răspund intereselor

publice, iar regulamentul de organizare şi funcŃionare internă conŃine prevederile necesare în acest

sens;

- planul strategic de dezvoltare al universităŃii este elaborat pentru un orizont de timp de 5 ani

(2014), iar planurile operaŃionale anuale constituie etape ale îndeplinirii planului strategic;

- administraŃia universităŃii este realizată prin structuri specifice şi funcŃionează în strictă

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Universitatea foloseşte un patrimoniu pus la dispoziŃie de Ministrul Apărării NaŃionale, care

contribuie eficient la realizarea misiunii şi obiectivelor fixate:

- patrimoniul aflat în folosinŃa universităŃii, exclusiv pentru buna desfăşurare a procesului

educaŃional, contribuie în mod eficient la îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate;

- universitatea asigură spaŃii de învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică, care corespund

specificului său, constând în săli de predare, laboratoare, amfiteatre, aulă universitară etc., în

concordanŃă cu normele tehnice, de siguranŃă şi igienico-sanitare în vigoare;

- sălile de curs asigură un spaŃiu mai mare de 1 metru pătrat pentru un loc/student;

- sălile de seminar asigură un spaŃiu mai mare de 1,4 metri pătraŃi pentru un loc/student;

- sălile de lectură asigură un spaŃiu mai mare de 1,5 metri pătraŃi pentru un loc/student;

- laboratoarele de informatică şi cele ale disciplinelor de specialitate, care utilizează sistemele

de calcul asigură un spaŃiu mai mare de 2,5 metri pătraŃi pentru un loc/student;

- în laboratorul de informatică dotat cu tehnică de calcul se asigură câte un calculator pentru

fiecare student din ciclul de studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat;

- sălile de predare-seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăŃare, predare şi

comunicare, care facilitează activitatea personalului didactic şi receptivitatea studenŃilor;

- universitatea dispune de resursele financiare necesare pentru buna desfăşurare a procesului

educaŃional, alocate de la bugetul consolidat al statului;

- universitatea dispune de un sistem de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material,

stipulat în regulamentul adoptat de senatul universitar.

21 din 30

B. În domeniul „EficacităŃii educaŃionale”

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” manifestă o permanentă preocupare pentru

creşterea continuă a eficacităŃii procesului educaŃional. În acest sens au fost adoptate şi sunt aplicate

măsurile necesare pentru asigurarea calităŃii proceselor didactice desfăşurate cu studenŃii, în toate

componentele acestora, pentru încadrarea în standardele şi indicatorii de performanŃă stabiliŃi de

AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior, astfel:

-universitatea formulează şi aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenŃilor,

anunŃată public, cu cel puŃin 6 luni înainte de data desfăşurării concursurilor de admitere, la toate

ciclurile de studii universitare. Programele de studii, probele concursului, tematica şi bibliografia

aferentă acestora sunt făcute publice, după aprobarea lor, de către senatul universitar;

- recrutarea studenŃilor se face prin proceduri specifice aprobate de ministrul apărării naŃionale;

-admiterea se realizează pe baza rezultatelor obŃinute de candidaŃi la probele concursului, fără

aplicarea nici unui fel de criterii discriminatorii;

-admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de studii

precedente, Ńinând cont de ordinea strict-descrescătoare a mediilor generale de concurs, obŃinute de

candidaŃi;

-organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere se face potrivit prevederilor

metodologiei adoptate de senatul universitar, ale cărei prevederi sunt în conformitate cu Ordinul

ministrului educaŃiei, cercetării şi inovării privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a

admiterii în ciclul de studii universitare de licenŃă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar

2009-2010, precum şi cu Ordinul ministrului apărării, emis în acest sens (nr.M.102/2006);

- formaŃiunile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt dimensionate conform prevederilor legale,

astfel încât să asigure desfăşurarea eficientă a procesului de învăŃământ;

- promovabilitatea studenŃilor, pe fiecare an de studiu, precum şi la examenele de finalizare a

studiilor este, până în prezent, de 100%;

- universitatea are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în

anul următor, în funcŃie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum şi procedura de promovare a

doi ani de studiu, într-un singur an calendaristic (universitar);

- rezultatele obŃinute de studenŃi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin diploma specifică

fiecărui ciclu/certificatul de absolvire, însoŃită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, după caz,

conform modelelor aprobate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Formularele

actelor de studii eliberate absolvenŃilor sunt cele asigurate de societatea agrementată de Ministerul

EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

- conferirea diplomelor/certificatelor de studii se realizează în strictă conformitate, cu

prevederile legale în vigoare, potrivit metodologiei elaborate în acest sens, aprobată de senatul

universitar.

22 din 30

În ceea ce priveşte conŃinutul învăŃământului, fiecare program de studii universitare este

realizat în concordanŃă cu cerinŃele principalului beneficiar al pregătirii studenŃilor – Ministerului

Apărării NaŃionale şi se bazează pe corespondenŃa dintre rezultatele învăŃării/cercetării, după caz, şi

calificarea universitară.

Programele de studii cuprind obiectivele generale şi specifice ale programului, planul de

învăŃământ cu disciplinele didactice ordonate succesiv şi cu ponderea exprimată prin credite de studiu

ECTS., fişele disciplinelor cu modalităŃile de evaluare la fiecare disciplină, modul de organizare a

examenului de finalizare a studiilor, ca formă de evaluare sumativă, care certifică asimilarea

cunoştinŃelor şi formarea deprinderilor necesare calificării universitare.

Este asigurată mobilitatea studenŃilor în interiorul universităŃii, prin transferul de la un program

de studii la alt program, pe baza acumulării de credite de studiu şi transferul acestora, potrivit

„Metodologiei de acordare a creditelor de studiu transferabile ECTS”.

O pondere de 30% din totalul de credite acumulate la sfârşitul programelor de studii de un

student provine de la disciplinele liber alese.

Pentru programele de studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat, planurile de

învăŃământ cuprind disciplinele de cunoaştere avansată şi disciplinele din modulul de pregătire

complementară, fiecare din aceste categorii fiind grupate, la rândul lor, în discipline obligatorii,

opŃionale şi facultative.

Disciplinele de studiu din planurile de învăŃământ sunt stabilite într-o succesiune logică şi

asigură definirea clară a competenŃelor generale şi de specialitate, precum şi înlănŃuirea logică a

acestora, de la un ciclu de studii, la ciclul următor.

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăŃământ au fişe (programe analitice), în care

sunt precizate toate elementele stabilite prin standardele ARACIS.

Programele de studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat sunt elaborate în concordanŃă

cu standardele şi indicatorii stabiliŃi de AgenŃia Română de Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul

Superior:

- anul universitar este structurat pe două semestre, fiecare a câte 16 săptămâni, cu un număr de

14 ore/săptămână, în medie;

- fiecare semestru are câte 30 de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS),

pentru disciplinele obligatorii;

- disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de

învăŃământ se finalizează cu o probă de verificare, iar numărul de puncte credit care le este atribuit se

contabilizează peste 30 ale semestrului respectiv;

- raportul dintre orele de curs şi cele privind activităŃile didactice aplicative (seminarii,

laboratoare, proiecte, stagii de practică etc), este de 1/1 cu o abatere de plus/minus 25% ;

23 din 30

- în programele de studii universitare de licenŃă şi de masterat sunt prevăzute stagii de practică

de 2-3 săptămâni, în anul II de studii, precum şi timpul destinat pentru elaborarea lucrării/disertaŃiei ;

- stagiile de practică se desfăşoară în structuri ale Ministerului Apărării NaŃionale sau ale altor

structuri centrale ale statului, din care provin studenŃii pe baza reglementărilor interne specifice, în care

sunt precizate locul şi perioada desfăşurării practicii, obiectivele urmărite pentru pregătirea studenŃilor,

modul de organizare şi desfăşurare, îndrumarea din partea universităŃii şi a structurilor în care se

desfăşoară practica, modul de finalizare a stagiului de practică;

- cel puŃin 50% din formele de verificare şi evaluare a studenŃilor la disciplinele de studii sunt

prevăzute în planurile de învăŃământ cu examene;

-universitatea are statuat un sistem de analiză anuală a activităŃii cunoaşterii transmise şi

asimilate de studenŃi, în raport cu cerinŃele formulate de principalul beneficiar (Ministerul Apărării

NaŃionale). Programele de studiu sunt revizuite anual, pe baza cerinŃelor formulate de Statul Major

General şi statele majore ale categoriilor de forŃe ale armatei, Ńinând cont de experienŃa rezultată din

teatrele de operaŃii şi din activităŃile desfăşurate pentru instruirea forŃelor, dar şi de concluziile

formulate de personalul didactic din instituŃie;

-cunoştinŃele, competenŃele şi abilităŃile dobândite de studenŃi, pe timpul desfăşurării studiilor

universitare de licenŃă şi de masterat, în sistemul aplicat în perioada 2005-2009 au asigurat accesul

absolvenŃilor la funcŃiile pentru care au fost pregătiŃi şi îndeplinirea, de calitate, a atribuŃiunilor care le-

au revenit. Datorită specificului activităŃii, absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă şi de masterat au

fost încadraŃi în procent de 100% în structuri şi funcŃii în care au valorificat pregătirea efectuată în

universitate, precum şi prin continuarea studiilor în ciclul III- studii universitare de doctorat sau în

ciclul de educaŃie permanentă, după caz;

-nivelul de satisfacŃie al studenŃilor, în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată

de universitate este relativ ridicat. Peste 75% dintre studenŃii universităŃii apreciază pozitiv mediul de

învăŃare-dezvoltare oferit de universitate şi propriul lor traseu de învăŃare şi dezvoltare profesională;

-în cadrul FacultăŃii de Comandă şi Stat Major din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol

I”, principala responsabilitate a cadrelor didactice este proiectarea metodelor şi a mediilor de învăŃare

centrate pe student, cu mai puŃin accent asupra responsabilităŃii tradiŃionale de a transmite doar

informaŃii, căutând să îmbine cât mai armonios elementele aparŃinând tradiŃiei, cu cele novatoare.

RelaŃia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în principal prin aplicarea metodelor

interactive, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăŃării.

Rezultatele învăŃării sunt explicate şi discutate cu studenŃii din perspectiva relevanŃei acestora

pentru dezvoltarea lor (evoluŃia lor profesională specifică). Cadrele didactice folosesc resursele noilor

tehnologii (Intranet pentru bibliografie/extrase din lucrările indicate, resurse în format electronic) şi

materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi videoproiector. De asemenea, rezultatele învăŃării sunt

evaluate şi prin dialog cu studenŃii, atât prin desfăşurarea interactivă a unora din prelegeri şi mai ales, a

24 din 30

seminarelor şi orelor consacrate lucrărilor practice, cât şi prin orele de consultaŃii. Cadrele didactice

sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar şi se reunesc periodic în grupuri de

dezbatere, pentru a discuta metodologia predării, prin organizarea convocărilor metodice, care se

desfăşoară la începutul fiecărui an universitar, precum şi prin şedinŃele comisiilor didactice, de catedră

şi consiliul facultăŃii.

Cadrele didactice au, pe lângă competenŃele de instruire/predare şi competenŃe de consiliere,

monitorizare şi facilitare a proceselor de învăŃare. În universitate se desfăşoară o activitate sistematică

(continuă) de identificare, dezvoltare, testare, implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăŃare

(mai) eficace, incluzând aici noile aplicaŃii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaŃiei.

Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică şi cu implicarea studenŃilor în proiectele de

cercetare (cercuri studenŃeşti, asocierea lor în granturi, participarea lor la sesiuni de comunicări

ştiinŃifice). Cadrele didactice asociază studenŃii la activitatea de predare (prin întrebări din sală, scurte

prezentări, experimente demonstrative) şi procesul de predare este orientat/adaptat după ritmul şi

modul de învăŃare ale studenŃilor.

Profesorii, dar şi celelalte cadre didactice au programate ore de permanenŃă la dispoziŃia

studenŃilor şi personalizează îndrumarea acestora, potrivit solicitărilor, precum şi a concluziilor

rezultate din propriile constatări, referitoare la ritmul de învăŃare/dezvoltare profesională al fiecărui

student.

Activitatea de cercetare ştiinŃifică universitară este considerată ca o componentă de bază a

procesului educaŃional desfăşurat cu studenŃii din universitate. S-a acŃionat, constant şi perseverent

pentru crearea unei culturi a cercetării ştiinŃifice universitare, pentru atragerea tuturor studenŃilor în

sfera cercetării, individual sau în colective mixte, constituite din cadre didactice şi studenŃi, precum şi

pentru valorificarea rezultatelor cercetării, preponderent în procesul de învăŃământ:

-în Planul strategic al UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, elaborat pentru perioada

2010-2014, sunt prevăzute strategiile pe termen lung în domeniul dezvoltării cercetării ştiinŃifice.

Acestea au fost transpuse în programe pe termen mediu şi scurt, prin planurile operaŃionale anuale,

adoptate de senatul universitar şi consiliile facultăŃii şi departamentelor, inclusiv cu specificarea

practicilor de obŃinere a resurselor de realizare şi a modalităŃilor de valorificare. Interesele de cercetare

sunt predominant instituŃionale; cercetarea ştiinŃifică din universitate dispune de resursele financiare,

logistice şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor propuse; rezultatele cercetării ştiinŃifice sunt

valorificate, prioritar prin revistele ştiinŃifice editate de universitate, precum şi prin alte publicaŃii şi

sunt aplicate în procesul didactic desfăşurat cu studenŃii, dar şi în procesul de instruire a forŃelor din

Armata României.

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” dispune de un buget propriu de venituri şi

cheltuieli şi de o contabilitate organizată la nivelul instituŃiei, pentru gestionarea financiară a

25 din 30

procesului educaŃional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile la nivel naŃional şi

cu actele normative specifice, elaborate în Ministerul Apărării NaŃionale:

- universitatea este instituŃie publică de drept privat al statului, finanŃată integral de la bugetul

consolidat al statului;

- universitatea dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli, al cărui proiect este analizat

şi aprobat de senatul universitar, iar, după aprobare este respectat, în mod riguros;

- cheltuielile ocazionate de plată a salariilor nu depăşesc fondul de salarii stabilit prin buget;

- taxele de şcolarizare, provenite de la unele categorii de studenŃi, sunt calculate în concordanŃă

cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar, sunt cunoscute de către studenŃi, prin mijloacele de

comunicare;

- universitatea are organizată şi funcŃională contabilitatea proprie la nivelul instituŃiei, conform

prevederilor legale în vigoare, prin registrul inventar, bilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară şi

raportul de gestiune, din care rezultă că cheltuielile efectuate sunt în concordanŃă cu legislaŃia în

vigoare, veniturile încasate şi destinaŃia lor, precum şi caracterul non-profit al instituŃiei;

- activitatea de contabilitate este informatizată şi transparentă, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare;

- auditarea activităŃii financiare a universităŃii se realizează pe două direcŃii: auditarea

financiară preventivă proprie (auditarea internă) şi auditarea ierarhică (auditarea externă).

BilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară şi rezultatele auditării externe a situaŃiilor

financiare sunt făcute publice, în urma analizei efectuate de senatul universitar.

C. În domeniul „Managementului calităŃii”

În universitate sunt înfiinŃate şi funcŃionează structuri pentru asigurarea calităŃii procesului

didactic şi pentru consacrarea unei culturi a calităŃii, în conformitate cu politicile şi strategiile adoptate

de senatul universitar:

-în universitate a fost înfiinŃată şi funcŃionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii,

potrivit Regulamentului de organizare şi funcŃionare, aprobat de senatul universitar;

-pentru fiecare program de studii au fost organizate şi funcŃionează, în mod integrat, comisii de

evaluare şi asigurarea calităŃii programelor respective;

-comisia centrală, împreună cu comisiile organizate pentru programele de studii acŃionează

pentru promovarea în universitate a unei culturi a calităŃii, precum şi pentru realizarea unor schimburi

în domeniu, cu universităŃi din Ńară şi din străinătate;

-în universitate a fost instituit un program de politici centrate pe calitate, cu precizarea

mijloacelor de realizare, iar fiecărei politici îi corespund strategii de realizare, cu prevederi de

responsabilităŃi şi termene concrete, materializate în documente instituŃionale, aprobate de senatul

universitar;

26 din 30

-politicile şi strategiile sunt activate în fiecare compartiment de activitate şi stimulează

participarea tuturor membrilor comunităŃii universitare, precum şi a personalului din compartimentele

de asigurare a procesului educaŃional din universitate.

În universitate sunt instituite şi aplicate proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea

periodică a programelor şi activităŃilor desfăşurate:

-este elaborat şi aprobat, de senatul universitar, Regulamentul privitor la iniŃierea, aprobarea,

monitorizarea şi evaluarea programelor de studiu, ale cărui prevederi sunt aplicate consecvent;

-este instituit un sistem de monitorizare a programelor de studiu, atât în cadrul universităŃii,

prin consultarea comunităŃii academice, cât şi în afara instituŃiei, prin solicitarea unor concluzii, din

partea principalului beneficiar, Ministerul Apărării NaŃionale, prin statele majore ale categoriilor de

forŃe ale armatei şi celelalte structuri centrale ale ministerului;

-anual sunt realizate evaluări ale programelor de studiu şi sunt operate modificări, în funcŃie de

concluziile rezultate din mediul comunităŃii universitare şi din partea principalilor beneficiari ai

acestora (angajatori şi absolvenŃi);

-programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcŃie de cerinŃele calificării

universitare;

-programele de studii sunt revizuite periodic, pentru a corespunde dinamicii acŃiunilor

întreprinse în teatrele de operaŃiuni militare şi cerinŃelor de interoperabilitate cu forŃele AlianŃei nord-

atlantice.

Evaluarea şi notarea studenŃilor se face pe bază de criterii, regulamente şi tehnici, care sunt

riguros şi consecvent aplicate:

-universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenŃilor, care este aplicat

consecvent, precum şi proceduri specifice adoptate de senatul universitar. La examinare participă, pe

lângă titularul cursului, cel puŃin 1-2 cadre didactice de specialitate;

-fiecare curs (disciplină de învăŃământ) este în aşa fel proiectată, încât să asigure îmbinarea

formelor de desfăşurare a învăŃământului (predare, învăŃare, examinare), iar procedeele de examinare

şi evaluare a studenŃilor sunt centrate pe rezultatele învăŃării şi anunŃate studenŃilor din timp şi în

detaliu, inclusiv prin Ghidul de studii, elaborat şi pus la dispoziŃia studenŃilor şi personalului didactic,

la începutul fiecărui an universitar;

- universitatea are în structura organizatorică un compartiment special destinat organizării

evidenŃei activităŃii profesionale a studenŃilor, în conformitate cu legislaŃia şi reglementările elaborate

de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru învăŃământul superior naŃional.

Aceste reglementări sunt detaliate în Metodologia gestionării actelor de studii în Universitatea

NaŃionale de Apărare „Carol I”, aprobată de senatul universitar. EvidenŃa activităŃii profesionale a

studenŃilor este realizată pe formularele omologate în acest scop (cataloage, registre matricole,

diplome, certificate, etc.), de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

27 din 30

În ceea ce priveşte personalul didactic care asigură desfăşurarea procesului educaŃional în

universitate, personalul de conducere a acŃionat consecvent, în vederea creşterii competenŃei

profesionale pentru perfecŃionarea calităŃii prestaŃiei didactice susŃinute cu studenŃii, precum şi pentru

îndeplinirea standardelor şi indicatorilor de performanŃă, stabiliŃi de AgenŃia Română de Asigurarea

CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior:

-toate posturile didactice destinate pentru susŃinerea programelor de studii universitare

de licenŃă, masterat şi de doctorat sunt constituite conform normelor legale şi sunt acoperite cu cadre

didactice proprii, titularizate în învăŃământul superior potrivit legii, având gradul de profesor

universitar, conferenŃiar universitar sau lector universitar cu titlul de doctor în domeniul disciplinelor

din postul ocupat, cu norma de bază în universitate. Procentul de încadrare cu personal didactic de

predare propriu, depăşeşte 80%, în cadrul fiecărui program de studii universitare de licenŃă, masterat şi

de doctorat;

-în susŃinerea activităŃilor didactice la învăŃământul masteral s-a acordat prioritate

profesorilor universitari conducători de doctorat;

-personalul didactic care susŃine învăŃământul cu studenŃii din ciclul de studii

universitare de masterat, precum şi din celelalte cicluri, îndeplineşte cerinŃele legale pentru ocuparea

posturilor didactice respective;

-personalul de conducere din universitate este constituit din profesori universitari sau

conferenŃiari universitari, cu norma de bază în instituŃie, respectiv în structura internă de conducere la

care funcŃionează.

În universitate este practicată evaluarea personalului didactic, potrivit procedurilor stabilite prin

metodologia aprobată de senatul universitar:

- evaluarea colegială este organizată periodic şi se bazează pe criterii generale şi pe

preferinŃe colegiale;

- evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există la fiecare catedră, o comisie de

evaluare anuală a performanŃelor didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic;

- evaluarea personalului didactic de către studenŃi se realizează pe baza unui formular

(anexă în metodologie) de evaluare, aprobat de senat, iar rezultatele sunt confidenŃiale, fiind accesibile

numai decanului, rectorului şi persoanei evaluate;

- evaluarea de către studenŃi este obligatorie. Rezultatele evaluării personalului didactic

de către studenŃi sunt discutate individual, prelucrate statistic şi analizate pe catedre,

facultate/departamente şi universitate, în vederea transparenŃei şi reformulării de politici privind

calitatea instruirii;

- evaluarea de către managementul universităŃii se realizează prin autoevaluarea şi

evaluare anuală, de către şeful de catedră;

- fiecare cadru didactic se autoevaluează şi este evaluat anual, de către şeful de catedră;

28 din 30

- universitatea dispune de un formular de evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru

didactic şi de un sistem de clasificare a performanŃelor în predare, cercetare şi servicii aduse instituŃiei

şi comunităŃii universitare. Promovarea personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, în care

sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale, precum şi cele ale evaluării de către studenŃi.

Resursele de învăŃare şi serviciile oferite studenŃilor de către universitate sunt suficiente,

adecvate şi relevante pentru facilitarea învăŃării şi pentru asigurarea unei vieŃi studenŃeşti de calitate:

-universitatea asigură resursele de învăŃare (manuale, cursuri, doctrine, regulamente,

ordine şi dispoziŃiuni, instrucŃiuni etc.), pentru fiecare program de studiu, în cadrul Bibliotecii

universitare, în format clasic şi electronic, asigurate în mod gratuit;

-biblioteca universitară dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător

de volume din Ńară şi din străinătate şi de abonamente la publicaŃii, pentru fiecare disciplină care

defineşte programele de studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat;

-raportul dintre resursele de învăŃare disponibile şi numărul studenŃilor asigură accesul

liber al fiecăruia la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinŃelor programelor de studiu pe care le

parcurg;

-fiecare cadru didactic dispune de strategii de predare pentru fiecare curs, conforme cu

cerinŃele programului de studiu, caracteristicile studenŃilor, forma de învăŃământ şi criteriile de calitate

predefinite;

-studenŃii se pot înscrie în programele de tutoriat suplimentare, oferite de personalul

didactic din universitate.

Universitatea colectează, prelucrează şi analizează date şi informaŃii privind starea calităŃii

educaŃiei şi a vieŃii studenŃilor în spaŃiul universitar:

-universitatea are configurat un sistem informatic, care facilitează colectarea, prelucrarea şi

analizarea datelor şi informaŃiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituŃională a calităŃii;

-universitatea dispune de informaŃii despre starea calităŃii educaŃiei în instituŃii similare din

Ńară şi din spaŃiul euroatlantic, pe baza cărora realizează comparaŃii şi corelări ale procesului

educaŃional propriu, cu cel desfăşurat în asemenea instituŃii, astfel încât să contribuie la realizarea

interoperabilităŃii în acest domeniu, dintre Armata României şi armatele celorlalte state membre

NATO şi partenere;

-informaŃiile referitoare la învăŃământul din universitate sunt grupate în Catalogul bazei de

date, actualizat permanent, potrivit mutaŃiilor care au loc în sistemul educaŃional din instituŃie;

-universitatea asigură transparenŃa informaŃiilor de interes public, cu privire la programele de

studii, diplome, certificatele şi calificările conferite;

-universitatea şi facultatea/departamentul oferă informaŃii şi date cantitative şi calitative, de

actualitate şi corecte, referitoare la calificări, programe de studii, diplome/certificate, personalul

29 din 30

didactic şi de cercetare, condiŃiile de studiu şi de viaŃă oferite studenŃilor, precum şi despre orice aspect

de interes pentru public, în general şi pentru studenŃi, în special;

-informaŃiile sunt oferite prin conferinŃe de presă organizate periodic, precum şi punctual, la

solicitarea oricărora dintre mijloacele mass-media, prin afişare pe site-ul universităŃii şi în incinta

instituŃiei, prin publicarea în reviste/broşuri de prezentare cu asemenea specific, precum şi prin

prezentarea lor, cu prilejul diferitelor manifestări organizate de instituŃie;

-informaŃiile oferite public de universitate sunt comparabile, cantitativ şi calitativ cu cele

oferite de instituŃiile similare din spaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior.

Structura instituŃională de evaluare şi asigurare a calităŃii procesului educaŃional din

universitate este conformă prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent:

-Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii a fost înfiinŃată, are structura şi desfăşoară

activităŃile prevăzute prin reglementările legale în vigoare;

-comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi asigurarea calităŃii

procesului educaŃional;

-procedurile şi activităŃile de evaluare a calităŃii educaŃiei au fost elaborate şi aprobate de

senatul universitar;

-comisia elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare sau

publicare, inclusiv în format electronic şi formulează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei;

-universitatea implementează măsurile de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei propuse de

comisie şi colaborează cu instituŃiile similare din Ńară şi străinătate, pentru identificarea şi adoptarea

bunelor practici, în domeniile de calitate a procesului educaŃional.

Apreciem că Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” îndeplineşte criteriile,

standardele şi indicatorii de calitate (minimi, iar în foarte multe cazuri şi indicatorii de

performanŃă) stabiliŃi de AgenŃia Română de Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior

(ARACIS), pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaŃional, în cadrul programelor de

studii universitare de licenŃă, masterat şi doctorat, acreditate sau autorizate să funcŃioneze

provizoriu.

CONCLUZII

1. Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” are capacitatea instituŃională de a organiza

şi desfăşura programe de studii, pentru ciclurile universitare şi pentru cele din cadrul educaŃiei

permanente, la un înalt nivel de calitate, conform standardelor de referinŃă.

2. Eficacitatea educaŃională este asigurată atât prin realizarea competenŃelor şi

deprinderilor stabilite pentru studenŃi prin planurile de învăŃământ şi prin programele analitice,

conform cerinŃelor formulate de către beneficiari, cât şi prin absorbŃia absolvenŃilor pe piaŃa muncii

imediat după finalizarea studiilor.

30 din 30

3. Managementul calităŃii este organizat şi funcŃionează după reguli clare şi permite

asigurarea unui învăŃământ de foarte bună calitate. Sistemul de asigurare a calităŃii este bine organizat

şi flexibil.

4. Cercetarea ştiinŃifică este o componentă importantă a ansamblului activităŃilor

desfăşurate de personalul didactic, cercetători, studenŃi, masteranzi şi doctoranzi. Volumul de timp

alocat cercetării ştiinŃifice este în concordanŃă cu specificul şi nivelul programelor de studii, având o

pondere crescătoare de la ciclul de licenŃă la cel de masterat, înregistrând valoarea cea mai ridicată la

ciclul de doctorat.

5. În condiŃiile unor condiŃionări exterioare universităŃii privind încadrarea cu personal, în

special administrativ, managementul universităŃii reuşeşte să asigure o administrare eficientă.

PROPUNERI

Pentru atenuarea dificultăŃilor întâmpinate pe parcursul desfăşurării activităŃilor de învăŃământ

şi de cercetare, precum şi în domeniul logistic, în anul universitar 2009-2010, în scopul asigurării

condiŃiilor optime pentru anul universitar 2010-2011, propunem analiza şi luarea următoarelor măsuri:

- operaŃionalizarea programelor de studii universitare de licenŃă autorizate să funcŃioneze

provizoriu încă din anul 2008;

- ocuparea posturilor didactice vacante, concomitent cu asigurarea unei salarizări decente,

astfel încât să poată fi menŃinut un corp profesoral de calitate, în condiŃiile scăderii drastice a salariilor

şi a reducerii posibilităŃilor de angajare a noi cadre didactice valoroase;

- asigurarea resurselor materiale şi financiare, conforme cu „Planul asigurării tehnico-

materiale”, pentru activităŃile de învăŃământ în teren;

- asigurarea resurselor financiare pentru realizarea unor investiŃii absolut necesare modernizării

şi optimizării sistemului de comunicaŃii şi informatică, deoarece o serie de echipamente au ciclul de

viaŃă îndeplinit.

COM A N DA NT UL ( RE CT O R UL) UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE „Carol I” General-locotenent prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂłII PRORECTOR PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT Gl.bg.(r) prof.univ.dr. Viorel BUłA