of 104 /104
PENYELIDIKAN KUANTITATIF Oleh: Dr. Rosmawati Mohamad Rasit JPDK, FPI UKM [email protected] / [email protected] http://[email protected]

PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota Kuantitatif - Kaedah Penyelidikan

Text of PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Page 1: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

PENYELIDIKAN KUANTITATIF

PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Oleh: Dr. Rosmawati Mohamad RasitJPDK, FPI UKM

[email protected] / [email protected]://[email protected]

Page 2: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

PARADIGMA PENYELIDIKAN

KAEDAH PENYELIDIKAN

KUANTITATIF KUALITATIF

MIXED-METHODS

Page 3: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

• Reka Bentuk Kajian• Pensampelan Kajian• Kaedah Pengumpulan Data• Instrumen Kajian• Analisis Data

KAJIAN KUANTITATIF

Page 4: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

REKA BENTUK KAJIAN

Eksperimental

•Eksperimental Benar

•Kuasi-Eksperimental

Eksperimental

•Eksperimental Benar

•Kuasi-Eksperimental

Bukan Eksperimental

•Kajian Tinjauan

Bukan Eksperimental

•Kajian Tinjauan

Page 5: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

PENGUMPULAN DATA (PEMBINAAN INSTRUMEN KAJIAN)

PENGUMPULAN DATA (PEMBINAAN INSTRUMEN KAJIAN)

Page 6: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Kaedah mendapatkan data dalam kajian kuantitatif – melalui pembinaan soal selidik sebagai instrumen kajian.

Instrumen kajian sebagai alat pengumpulan data

PENGUMPULAN DATA

Page 7: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Menggunakan soal selidik yang telah sedia ada Membina soal selidik baru

PENYEDIAAN SOAL SELIDIK

Page 8: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Mudah difahami dan tidak kabur Mencapai objektif dan persoalan kajian Nilai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi Ketepatan istilah

CIRI-CIRI SOAL SELIDIK

Page 9: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Soal selidik diserah sendiri oleh penyelidik Menggunakan pos/e-mel/online Menggunakan khidmat enumerator

PENGURUSAN SOAL SELIDIK

Page 10: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Unsur keaslian – tidak boleh meniru atau menggunakan soal selidik pengkaji lain tanpa kebenaran.

Tidak mendatangkan kesan mental dan fizikal yang negatif kepada responden.

Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik seperti digunakan dalam kajian.

ETIKA PEMBENTUKAN SOAL SELIDIK

Page 11: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Soal selidik sebagai instrumen kajian Menentukan konstruk soal selidik – kenal pasti pemboleh

ubah kajian terlebih dahulu Merancang item bagi menjawab persoalan kajian Kenal pasti skala pengukuran yang digunakan Membina item mengikut kesesuaian analisis data kajian Ujian kebolehpercayaan (alfa cronbach) Ujian normaliti (data bertaburan normal) bagi data

interval / ratio

PEMBINAAN SOAL SELIDIK

Page 12: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Sebelum bina soal selidik, pengkaji perlu memahami pemboleh ubah yang diletakkan dalam borang soal selidik.

Pemboleh ubah sebagai konstruk kajian yang boleh diukur.

Page 13: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Pembinaan item soal selidik bukannya pembinaan soalan soal selidik.

Item merangkumi pernyataan samada berbentuk soalan atau tidak.

Page 14: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Item instrumen Mempertimbangkan perasaan responden – tidak timbul

paksaan Item perlu pendek dan ringkas Bilangan item perlu dikurangkan Data konkrit

Cth: umur 20-24thn bkn ‘remaja’, ‘orang dewasa’ Cth: pendapatan ‘RM1000 hingga RM1999 bkn ‘pendapatan

sederhana’

Page 15: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Skala pengukuran bagi setiap variabel perlu difahami sebelum membina item alat kajian.

Kaedah analisis data bergantung kepada jenis skala pengukuran Cth: Bilangan dalam kumpulan ( Lelaki /

Perempuan) berskala nominal – ujian khi kuasa dua

SKALA PENGUKURAN

Page 16: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Kenal pasti jenis skala; Nominal Ordinal Interval Ratio

JENIS SKALA PENGUKURAN

Page 17: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Skala yang diklasifikasikan dalam kategori, nama atau label Kategori tidak dapat disusun mengikut urutan. Nilai numerik pada kategori tapi tidak dapat melakukan

operasi matematik terhadap nilai-nilai tersebut. Angka ‘1’ dan ‘2’ tidak mempunyai nilai Cth :

Jantina : lelaki, perempuan Bangsa : Melayu, Cina dan India Lokasi: Bandar, pinggir bandar

Skala nominal

Page 18: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Nombor kod Jantina

01 Lelaki

02 Perempuan

Cth skala nominal bagi pemboleh ubah jantina

Page 19: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Seperti skala nominal Yang membezakannya - Skala ordinal menggambarkan susunan

nilai kualiti sesuatu pemboleh ubah. Ia mempunyai order atau susunan. Susunan secara teratur, angka

kecil hingga besar Tetapi tidak boleh mengukur perbezaan di antara 2 data. Boleh memberikan nilai numerik tetapi tidak dapat melakukan

operasi matematik Cth :Skala likert 1-4 poin 1 (STS), 2 (TS), 3 (S), 4 (SS) Pendapatan –low income, middle income, high income

Skala ordinal

Page 20: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Tahap kekerapan menonton TV

Skala

Sangat Tidak Kerap 1

Tidak Kerap 2

Kerap 3

Sangat Kerap 4

Cth skala ordinal bagi pemboleh ubah pengukuran tahap kekerapan menonton TV

Page 21: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Seperti data skala ordinal (data boleh disusun) Perbezaannya antara data bermakna dan boleh diukur Cth: senarai suhu-suhu didih bagi cecair yang berbeza

Kita boleh tahu samada suhu didih cecair A lebih tinggi daripada suhu didih cecair B

Nilai 0 merupakan suatu nilai, bersifat arbitrari (tidak menggambarkan kosong secara mutlak)

Skala interval / sela

Page 22: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cth Umur markah peperiksaan tinggi (meter, kaki) berat (kg ) pendapatan (rm) suhu

Page 23: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Seperti data interval tetapi nisbah memberi makna Mempunyai nilai sifar yang mutlak – kosong Cth: nilai sifar dalam skala suhu darjah celsius (skala sela)

menunjukkan takat beku air; tetapi jika ditukar ke skala nisbah, nilai sifar bermaksud suhu sifar mutlak iaitu suhu yang paling rendah yang boleh dicapai.

Cth: nilai kosong – tidak ada kuantiti Tidak bekerja – gajinya RM0

Skala ratio / nisbah

Page 24: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cth: 4 orang dipilih secara rawak ditanya duit yang mereka bawa Hasilnya – RM21, RM50, RM65, RM300 Boleh disusun ikut urutan Bolehkah kita mengira nisbah? ya, sebab RM0 nilai yang paling minimum. Individu yang mempunyai RM300 – 6 kali ganda daripada

individu yang mempunyai RM50

Page 25: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Jenis-jenis item dalam soal selidik Demografi / latar belakang responden Soalan kekerapan dikotomi (jawapan dua pilihan)

Cth: Ya / Tidak Rank order

Cth: Berikan penilaian anda mengikut keutamaan – kaedah pengajaran 1. Kuliah 2. PBL 3. Lawatan …..

Skala likert Mendapatkan skala persetujuan/penilaian/persepsi Cth: skala persetujuan

1. sangat tidak setuju 2. tidak setuju 3. setuju 4. sangat setuju

ITEM SOAL SELIDIK

Page 26: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Soal selidik bentuk terbuka Kebebasan responden untuk menjawab Cth: Apakah/Berapakah/Bagaimana?

Soal selidik bentuk tertutup Soalan berstruktur – responden hanya memilih jawapan

yang ditentukan Mudah menjawab Mudah menganalisis

JENIS ITEM

Page 27: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Item pilihan tunggal Item bebas Item aneka pilihan Item pangkatan Item jenis pilihan mengikut susunan kesesuaian

JENIS ITEM

Page 28: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Single-choice item Pilihan yang sesuai berdasarkan pernyataan

item. Cth: Jantina

Lelaki ( ) Perempuan ( )

Item Pilihan Tunggal

Page 29: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Item yang meminta responden untuk menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa diberi sebarang pilihan atau kategori.

Soal selidik berbentuk terbuka Cth: Apakah pendapatan bulanan anda? RM______

Open-ended mendapatkan pendapat responden Cth: Berikan cadangan anda…..

Item Bebas

Page 30: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Multiple-choice-item Responden memilih pernyataan yang

dipersetujui atau sesuai dengan pendapat mereka.

Ralat pengukuran timbul kerana mungkin ada responden yang menjawab item dengan hanya berdasarkan kepada sebahagian atau satu-satu topik sahaja.

Item Aneka Pilihan

Page 31: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cth: Genre filem yang ditonton seram komedi drama cinta aksi

Konsep dalam setiap pilihan yang dibina haruslah tidak bertindih dengan konsep dalam pilihan yang lain.

Page 32: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Rank-ordering item (salah satu jenis skala Guttman)

Item yang meminta responden untuk menyusun satu senarai pilihan mengikut susunan keutamaan, biasanya dari yang paling utama kepada yang paling tidak utama.

Item Pangkatan

Page 33: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Sila pilih mengikut keutamaan; 1=paling kerap, 2=kerap, 3=tidak kerap, 4=paling tidak kerap

Cth: Genre filem yang ditonton seram komedi drama cinta aksi

Page 34: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Item jenis skala likert merupakan item yang berbeza dengan item pangkatan.

Pilihan disusun mengikut persetujuan

Item Jenis Pilihan mengikut Susunan Kesesuaian

Page 35: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Indeks pengukuran bagi sesuatu variabel yang diukur – terdiri daripada beberapa gabungan beberapa petunjuk.

Sub-indeks – dibentuk daripada gabungan beberapa petunjuk

INDEKS PENGUKURAN

Page 36: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cth: Indeks Pencapaian pelajar

Sub indeksPencapaian akademik

Sub indeksPencapaian bukan akademik

Petunjuk bagi pencapaian subjek major

Petunjuk bagi pencapaian subjek elektif

Petunjuk bagi pencapaian dalam sukan

Petunjuk bagi pencapaian dalam pasukan beruniform

Item pengukuran (10 item)

Item pengukuran (8 item)

Item pengukuran (12 item)

Item pengukuran (10 item)

Jumlah item bagi Indeks pencapaian pelajar = 50

Page 37: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Menggunakan beberapa petunjuk atau sub-indeks yang diwakili oleh item-item untuk membentuk satu indeks pengukuran adalah lebih sesuai.

Dalam penyelidikan sains sosial, konsep seperti pencapaian akademik, kemahiran berfikir dsb. melibatkan banyak aspek yang boleh digabungkan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan kajian.

Page 38: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Item-item yang mewakili setiap petunjuk digunakan dalam instrumen pengukuran yang dibina. Memberi definisi konseptual yang tepat Menjalankan kajian rintis

Page 39: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Skala likert Skala thurstone Skala guttman Skala perbezaan semantik

SKALA PENGUKURAN PIAWAI

Page 40: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

skala persetujuan 1. sangat tidak setuju 2. tidak setuju 3. setuju 4. sangat setuju

4 skala 5 skala 6 skala 7 skala 9 skala

Skala Likert

Page 41: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Kelebihan skala likert; Mudah diurus dan dibuat Itemnya mudah dijawab oleh responden Data yang dikutip lebih tinggi kebolehpercayaannya.

Page 42: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Skala likert yang digunakan mestilah seimbang

Skala 1

1. Sederhana2. Memuaskan3. Baik4. Sangat Baik5. Cemerlang

Skala 2

1.Sangat Tidak Memuaskan2.Tidak Memuaskan3.Sederhana4.Memuaskan5.Sangat Memuaskan

Page 43: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Dua pilihan dalam setiap pernyataan yang mewakili satu aspek konsep yang diukur

Setuju Tidak Setuju

Skala Thurstone

Page 44: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Mempunyai susunan urutan Skala uni-dimensi

Skala Guttman

Page 45: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Skala tri-dimensi Potensi – mengandungi kuasa dan potensi bagi

penilaian konotasi spt ‘kuat-lemah’, ‘cepat-lambat’ Penilaian – mengandungi penialaian spt ‘baik-

teruk’, ‘cantik-hodoh’, ‘sejuk-panas’ Aktiviti – mengandungi konotasi aktiviti spt ‘aktif-

pasif’, ‘kreatif-logik’ Dapat melihat sikap responden dari pelbagai

perspektif

Skala perbezaan prosedur semantik

Page 46: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

LANGKAH DAN PERATURAN MEMBENTUK INSTRUMEN

KAJIAN

Page 47: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Menyenaraikan variabel yang ingin dikaji Menganggar cara menganalisis data Menyemak senarai variabel Menggunakan bahasa dan perkataan yang

sesuai

Page 48: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Merujuk kepada teori dan model kajian yang sesuai

Merujuk kepada kajian lepas / sorotan literatur Merujuk kepada soal selidik lain yang

berkaitan Memikir sendiri berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan Membincang dengan pakar dalam bidang

berkaitan

Menyenaraikan variabel yang ingin dikaji

Page 49: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Setiap jenis analisis data dipengaruhi oleh jenis item soalan yang dibina.

Menganggar cara menganalisis data

Page 50: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Semak untuk memastikan bahawa semua variabel yang disenaraikan adalah variabel-variabel yang disebut dalam soalan kajian.

Setelah penyemakan, pengkaji akan mula merangka item-item soal selidik.

Menyemak senarai variabel

Page 51: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Jenis bahasa yang digunakan – bahasa yang dikuasai oleh responden kajian.

Perkataan dan ayat dalam setiap item soal selidik haruslah difahami sepenuhnya oleh responden.

Setiap item – uni-dimensi Elakkan memberi item berbentuk pengetahuan umum. Elakkan penggunaan item yang kompleks. Elakkan penggunaan perkataan yang terlalu spesifik atau

terlalu luas. Menggunakan perkataan yang dapat menjaga perasaan

responden. Menggunakan perkataan yang tepat.

Menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai

Page 52: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Elakkan; Menggunakan perkataan yang terlalu panjang Melampau Double meaning Double barrelled Sensitif Leading Double negative Mengelirukan Hypothetical (andaian)

Page 53: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

PENSAMPELAN KAJIAN PENSAMPELAN KAJIAN

Page 54: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

PENSAMPELAN KAJIAN

PENSAMPELAN KEBARANGKALI

AN

PENSAMPELAN KEBARANGKALI

AN

PENSAMPELAN BUKAN

KEBARANGKALIAN

PENSAMPELAN BUKAN

KEBARANGKALIAN

Page 55: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Pensampelan Kebarangkalian

PENSAMPELAN RAWAK MUDAHPENSAMPELAN RAWAK MUDAH

PENSAMPELAN KELOMPOK

PENSAMPELAN KELOMPOK

PENSAMPELAN SISTEMATIK

PENSAMPELAN SISTEMATIK

PENSAMPELAN RAWAK

BERLAPIS

PENSAMPELAN RAWAK

BERLAPIS

Page 56: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Prosedur pensampelan rawak mudah

Page 57: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Prosedur pensampelan sistematik

Page 58: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Prosedur pensampelan rawak berlapis

Page 59: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Prosedur pensampelan kelompok

27 maktab perguruan di

Malaysia

27 maktab perguruan di

Malaysia

Maktab A

Maktab A

Maktab B

Maktab B

Maktab C

Maktab C

Maktab D

Maktab D Maktab EMaktab E Maktab FMaktab F

Persampelan Rawak MudahPersampelan Rawak Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

Persampelan Rawak

Mudah

200 200 200200 200200 200200 200200 200200

Page 60: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Pensampelan Bukan Kebarangkalian

PENSAMPELAN BERTUJUAN

PENSAMPELAN BERTUJUAN

PENSAMPELAN KEBETULAN/KESEDIAAN (CONVENIENCE)

PENSAMPELAN KEBETULAN/KESEDIAAN (CONVENIENCE)

PENSAMPELAN KUOTA

PENSAMPELAN KUOTA

PENSAMPELAN BOLA SALJI

PENSAMPELAN BOLA SALJI

Page 61: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

ANALISIS DATAANALISIS DATA

Page 62: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

JENIS ANALISIS DATA

Dengan menggunakan Analisis statistik deskriptif - analisis

univariat

Analisis statistik inferensi analisis bivariat

analisis multivariat

Page 63: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Pengkaji perlu memahami statistik sebelum memulakan analisis data.

Statistik merupakan alat bantuan yang digunakan oleh pengkaji untuk menghurai dan memahami perkaitan antara variabel dalam kajian.

Page 64: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015
Page 65: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Dengan menggunakan Analisis statistik deskriptif - analisis univariat

Analisis statistik inferensi analisis bivariat analisis

multivariat

JENIS ANALISIS DATA

Page 66: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

DATA

DATA KUALITATIF-bukan numerik-nilai-nilai data yang kategori bukan berangka

CTH; jenis darah, jantinaDATA KUANTITATIF-numerik-nilai-nilai data adalah BILANGAN @ UKURAN BERANGKA

Jenis data membantu dalam pemilihan kaedah analisis dan ujian statistik yang

sesuai

DISKRET (nilai yang tepat sahaja)Cth: bilangan kereta Saiz kasut

SELANJAR (dihampirkan ukuran tertentu)Cth: tinggi pelajar halaju kereta

Page 67: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Persoalan kajian

Objektif kajian Jenis skala Jenis analisis data

Apakah tahap kemahiran komunikasi pelajar

Mengenal pasti tahap kemahiran komunikasi pelajar

Skala inteval – skor skala likert

Peratusan, kekerapan, min, sisihan piawai

Apakah perbezaan tahap kemahiran komunikasi individu sebelum dan selepas kahwin

Mengenal pasti perbezaan kemahiran komunikasi individu sebelum dan selepas kahwin

Skala interval – skor kemahiran komunikasi

Paired sample t-Test

Page 68: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Jika tidak ada pengetahuan mengenai tahap skala pengukuran menyebabkan kita salah memilih jenis-jenis analisis.

Page 69: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa melakukan generalisasi ke atas data tersebut.

Ia melibatkan satu pemboleh ubah sahaja Melibatkan penelitian kepada aspek

demografi seperti umur, jantina, tahap pendidikan, taraf perkahwinan dll.

ANALISIS DATA : UNIVARIAT

Page 70: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Tujuan analisis univariat adalah untuk menginformasikan suatu pemboleh ubah dalam keadaan tertentu tanpa dikaitkan dengan pemboleh ubah lain.

Page 71: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Cara untuk melakukan suatu ringkasan dan klasifikasi kepada data agar penyelidik dapat memahami data dengan mudah.

Persembahan data melibatkan; Jadual taburan kekerapan Persembahan grafik – carta pai, carta bar, graf

dll.

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Page 72: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Merupakan statistik yang digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variabel.

Menggunakan petunjuk-petunjuk spt; Min Sisihan piawai Median Mod Kekerapan peratusan

STATISTIK DESKRIPTIF

Page 73: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Statistik Fungsi Statistik

Statistik Deskriptif • Menghuraikan ciri-ciri variabel

• Ia digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai data numerikal

• Tidak membuat generalisasi daripada sampel kajian kepada populasi

Frekuensi (kekerapan), min, mod, sela, sisihan piawai, varians, peratusan, kadar, nisbah, taburan normal, skor Z dsb.

Page 74: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Sebelum pengkaji menggunakan statistik untuk menganalisis datanya, pengkaji perlu memahami ciri-ciri variabel kajian.

Tiga cara yang digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variabel: Mengukur kecenderungan memusat Mengukur keserakan Mempiawaikan data

Page 75: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

MCT – Measure of central tendency

Mengukur kekecenderungan memusat dilakukan dengan menggunakan suatu nilai untuk mewakili satu set data.

Cth: untuk membuat rumusan tentang kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar, nilai skor min digunakan

Kecenderungan Memusat

Page 76: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Tiga jenis pengukur Min Median Mod

Kaedah pengiraan - SPSS

Page 77: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Nilai purata yang digunakan untuk mewakili satu set nilai-nilai yang diperhatikan.

Min digunakan ke atas data berskala interval dan skala nisbah

Min

Page 78: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Min = jumlah bagi semua skor bilangan skor

Page 79: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Merupakan nilai tengah sesuatu taburan skor yang disusun mengikut urutan menaik atau menurun.

Digunakan untuk data yang disusun dalam urutan iaitu data ordinal, interval dan nisbah.

Nilai tengah dari taburan data yang telah disusun dari nilai terendah ke nilai tertinggi

Median

Page 80: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Nilai yang wujud paling kerap dalam sesuatu taburan. Biasanya digunakan untuk data skala nominal atau

ordinal. Mod biasanya digunakan untuk menyatakan ciri-ciri

demografi subjek kajian yang mempunyai beberapa kategori spt peringkat umur, pendapatan, tahap pendidikan (sekolah rendah, sekolah menengah, IPT)

Digunakan untuk menyatakan kategori yang mempunyai kekerapan paling tinggi.

Mod

Page 81: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

MD - Measure of dispersion

Tiga cara yang biasa digunakan untuk mengenal pasti keserakan data ialah dengan mengira; Nilai sela Sisihan piawai varians

Ujian Serakan

Page 82: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Sela (range)

Jurang antara nilai paling rendah dan paling tinggi dalam satu taburan.

Sela = skor maksimum – skor minimum

Sela

Page 83: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Subjek Pelajar 1 Pelajar 2 Pelajar 3

Matematik 65 95 72

Bahasa Melayu

65 25 71

PJK 84 98 68

Jumlah 214 218 211

Skor min 71.33 72.67 70.33

Contoh…

Bil. subjek

Sela Min Max Jum. skor

Min

Pelajar 1 3 19 65 84 214 71.33

Pelajar 2 3 73 25 98 218 72.67

Pelajar 3 3 4 68 72 211 70.33

Page 84: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Sela skor bagi pelajar 2 (sela=73) adalah jauh lebih besar daripada pelajar 1 (sela=19) dan pelajar 3 (sela=4).

Ini bererti secara relatif, skor pelajar 2 bertaburan jauh antara satu sama lain, pelajar 2 mahir dalam subjek Matematik (skor= 95) dan PJK (skor=98) tetapi kurang mahir dalam subjek Bahasa Melayu (skor=25).

Prestasi pelajar 3 adalah sederhana bagi semua subjek. Ini dapat dilihat melalui nilai sela skornya yang kecil iaitu 4.

Page 85: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

petunjuk pengukuran yang utama dalam penyelidikan.

Keserakan skor-skor dalam sesuatu taburan. Ia digunakan pada skala interval dan nisbah.

Sisiahan piawai – jumlah purata sesuatu nilai / skor individu tersisih daripada skor min dalam sesuatu taburan

Sisihan piawai

Page 86: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

S.P.

Pelajar 1 12.35

Pelajar 2 31.53

Pelajar 3 3.26

Contoh…

Jika dibandingkan nilai sisihan piawai ketiga-tiga pelajar, pelajar 2 mempunyai nilai yang paling besar (SP=31.53), diikuti dengan pelajar 1 (SP=12.35) dan pelajar 3 (SP=3.26). Ini bererti taburan skor pelajar 2 adalah terserak lebih jauh dari nilai skor min dalam taburannya berbanding dengan taburan skor pelajar 1 dan pelajar 3

Page 87: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

SEMAKIN KECIL NILAI SISIHAN PIAWAI, SEMAKIN BAIK DATA MEWAKILI POPULASI

SP = 0.1 ………… / 1 PALING BAIK

Page 88: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Juga digunakan untuk mengenal pasti keserakan skor-skor dalam satu taburan.

Varians merupakan kuasa dua bagi nilai sisihan piawai.

Varians

Page 89: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Peringkat pengukuran

Pengukuran kecenderungan memusat

Pengukuran keserakan

Skala nominal Mod

Skala ordinal ModMedian

Sela

Skala intervalSkala ratio

Mod MedianMin

Sela Sisihan piawaiVarians

Page 90: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Data yang dikutip daripada responden dalam sampel merupakan data skor mentah yang boleh dipiawaikan untuk dibuat perbandingan.

Pempiawaian data – standardizing data

Perbandingan antara unit-unit dalam populasi kajian yang mempunyai saiz subjek yang berbeza

PEMPIAWAIAN DATA

Page 91: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Petunjuk data piawai yang sering digunakan Proporsi Peratusan Perubahan peratusan Nisbah Frekuensi / kekerapan

Page 92: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Peratusan Mempiawaikan jumlah keseluruhan populasi

kepada 100 peratus.

Kekerapan

Page 93: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Variabel Frekuensi Peratusan

Jantina Lelaki Perempuan

313715

30.469.9

Umur

Min = 1.8346Sisihan Piawai = .72101

19-20 tahun21-22 tahun23-24 tahun

366466196

35.6 43.3 19.1

Page 94: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Tahap Minat Frekuensi Peratusan

Sangat Tidak BerminatTidak BerminatBerminatSangat Berminat

 24962812922

 24.261.112.5 2.1

1028 100.0Min = 1.93Sisihan piawai = .670

Cth: Taburan Tahap minat terhadap penontonan TV

Page 95: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

ANALISIS

UNIVARIAT

Taburan Frekuensi & Peratusan

Ukuran Kecenderungan Memusat•Min (data interval)•Mod (data nominal)•Median (data ordinal)

Ukuran Serakan•Minimum•Maksimum •Sisihan piawai (ukuran sejauhmana subjek-subjek yang dikaji berbeza daripada min kumpulan)

Page 96: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Untuk menghuraikan perhubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain.

Tujuannya; Membuat generalisasi tentang hubungan

antara variabel dalam sampel kajian kepada populasi kajian.

Membuat kesimpulan tentang ciri-ciri populasi berdasarkan ciri-ciri sampel.

ANALISIS STATISTIK INFERENSI

Page 97: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Analisis bivariat Analisis multivariat

Ujian signifikan Pernyataan Hipotesis

Page 98: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

1. Jenis skala pengukuran2. Kaedah persampelan Rawak3. Data bertaburan normal4. Ciri-ciri persampelan - populasi5. Saiz sampel

Syarat asas pemilihan ujian statistik (statistical

assumptions)

Page 99: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

ANALISIS

BIVARIAT

KORELASI•Arah•Kekuatan

•Pearson (data interval)•Spearman (data ordinal & bukan parametrik data

ANOVA•Membuat perbandingan

T-TEST•One sample T-test•Paired sample T-Test•Two independent samples

Perbezaan purata

REGRESI•Faktor peramal

Chi-Square•Non-parametric test

Page 100: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

ANALISIS MULTIVAR

IAT

KORELASI SPARA

ANCOVA

MANCOVA

REGRESI PELBAGAI•Faktor peramal

MANOVA

Page 101: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Perbezaan di antara lelaki dan perempuan terhadap persetujuan menggunakan ICT dalam P&P Analisis statistik chi-square (DV berdata nominal – dalam

bentuk kekerapan

JENIS ANALISIS STATISTIK

Page 102: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Perbezaan di antara lelaki dan perempuan terhadap persetujuan menggunakan ICT dalam P&P Analisis statistik Independent sample T-Test (DV berdata

interval – dalam bentuk skor

JENIS ANALISIS STATISTIK

Page 103: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

Jenis analisis yang digunakan ditentukan oleh jenis skala pengukuran

dan

Jenis skala pengukuran ditentukan oleh jenis item yang akan dibina

Page 104: PY6283 Kaedah Penyelidikan - Kuantitatif Dr. Rosmawati 2015

JENIS DATA

Interval/ratiol

Perbezaan

Perhubungan

Perbezaan

Perhubungan

Satu variabel bebas

Nominal/Ordinal

Ujian Khi kuasa dua

Ujian Khi Kuasa Dua

Dua variabel bebas

Ujian spearman rho, Phi, Cramer, Lambda

Ujian-tSatu variabel bebas dengan

dua kump.

Ujian ANOVA

Satu variabel bebas dengan banyak kump.

Ujian Regresi Pelbagai

Dua atau lebih variabel bebas

(variabel peramal

Ujian korelasi pearson

Satu variabel bebas