PRORA^UN 2012. 12. 31.¢  Prora~un Tuzlanskog kantona za 2009. godinu sastoji se od: FINCIRANJE Primici

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRORA^UN 2012. 12. 31.¢  Prora~un Tuzlanskog kantona za 2009. godinu sastoji se od:...

 • SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 4 - Strana 269Utorak, 31. o`ujak 2009. g.

  GODINA 16 • TUZLA, UTORAK, 31. O@UJAK 2009. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 4

  103 Na temelju ~lanka 24. stavak 1. to~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97

  i 3/99 i “Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skup{tina Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj 30. 3. 2009. godine, usvaja

  PRORA^UN

  TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

  I. OP]I DIO ^lanak 1.

  Prora~un Tuzlanskog kantona za 2009. godinu sastoji se od:

  FINCIRANJE

  Primici od inozemnog zadu‘ivanja kod OPEC Fonda u iznosu od 8.000.000,00 KM koriste se za financiranje kapitalnih investicija u oblasti naobrazbe za izgradnju {kolskih objekata.

  Dio teku}ih prihoda i primitaka u iznosu od 3.253.800,00 KM koristi se za financiranje spoljnih otplata kako slijedi:

  ^lanak 2.

  Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvr|uju se u Ra~unu prihoda i rashoda za 2009. godinu.

  OPIS

  Plan prora unskih

  sredstava za 2009. godinu

  Plan prihoda po temelju namje- nskih i vlastitih

  prihoda, grantova i donacija za 2009. g.

  UKUPNO PLAN PRORA UNA

  ZA 2009. GODINU

  I PRIHODI I PRIMICI 313.823.146,00 91.791.786,00 405.614.932,00 II RA UN FINANCIRANJA 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 Primici od inozemnih zaduživanja 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

  UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE (I + II )

  321.823.146,00 91.791.786,00 413.614.932,00

  III RASHODI I IZDACI 320.939.346,00 91.791.786,00 412.731.132,00 IV RA UN FINANCIRANJA 3.253.800,00 0,00 3.253.800,00 Spoljne otplate 3.253.800,00 0,00 3.253.800,00

  UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANCIRANJE (III + IV)

  324.193.146,00 91.791.786,00 415.984.932,00

  REDNI BROJ

  OPIS

  Plan 2009. na ekonomskom

  kodu 823000

  1. Spoljne otplate Investicijska banka FBiH – OŠ „Stupari“ i OŠ „Kladanj“- Tarevo

  14.560,00

  2. Investicijska banka FBiH- Gimnazija „Ismet Mujezinovi “ Tuzla

  181.470,00

  3. Federalno ministarstvo financija –UKC Rekonstrukcija Plave bolnice Tuzla

  3.057.770,00

  UKUPNO: 3.253.800,00

 • SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONABroj 4 - Strana 270 Utorak, 31. o`ujak 2009. g.

  Iz m

  je n

  e i

  d o

  p u

  n e

  p la

  n a

  b u

  d že

  ts ki

  h

  sr ed

  st av

  a

  20

  08 .

  Iz m

  je n

  e i

  d o

  p u

  n e

  p la

  n a

  p ri

  h o

  d a

  o d

  so p

  st ve

  n e

  d je

  la tn

  o st

  i ko

  ri sn

  ik a

  i n

  am je

  n sk

  ih

  sr ed

  st av

  a 20

  08 .

  IZ M

  JE N

  E I

  D O

  P U

  N E

  U

  K U

  P N

  O

  P L

  A N

  B U

  D Ž

  E T

  A 20

  08 .

  Iz vr

  še n

  je b

  u d

  že ts

  ki h

  sr

  ed st

  av a

  20 08

  .

  Iz vr

  še n

  je p

  ri h

  o d

  a o

  d

  so p

  st ve

  n e

  d je

  la tn

  o st

  i ko

  ri sn

  ik a

  i n

  am je

  n sk

  ih

  sr ed

  st av

  a 20

  08 .

  U K

  U P

  N O

  IZ V

  R Š

  E N

  JE 20

  08 .

  P la

  n b

  u d

  že ts

  ki h

  sr

  ed st

  av a

  20 09

  .

  P la

  n

  p ri

  h o

  d a

  p o

  o

  sn o

  vu

  n am

  je n

  sk ih

  i v

  la st

  it ih

  p

  ri h

  o d

  a, g

  ra n

  to va

  i d

  o n

  ac ija

  20

  09 .

  U K

  U P

  N O

  P L

  A N

  B U

  D Ž

  E T

  A 20

  09 .

  2 3

  4 5

  6 7

  8 9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 6

  31 9.

  66 8.

  87 6,

  39 65

  .6 50

  .9 46

  ,8 9

  38 5.

  31 9.

  82 3,

  28 28

  9. 54

  7. 79

  7, 35

  36 .0

  13 .7

  93 ,2

  8 32

  5. 56

  1. 59

  0, 63

  32 1.

  82 3.

  14 6,

  00 91

  .7 91

  .7 86

  ,0 0

  41 3.

  61 4.

  93 2,

  00 10

  0, 67

  13 9,

  82 10

  7, 34

  11 1,

  15 25

  4, 88

  12 7,

  05 70

  00 00

  P R

  IH O

  D I

  31 7.

  64 2.

  49 8,

  60 65

  .6 50

  .9 46

  ,8 9

  38 3.

  29 3.

  44 5,

  49 28

  8. 98

  2. 22

  9, 15

  36 .0

  13 .7

  93 ,2

  8 32

  4. 99

  6. 02

  2, 43

  31 0.

  29 2.

  12 0,

  89 91

  .7 91

  .7 86

  ,0 0

  40 2.

  08 3.

  90 6,

  89 97

  ,6 9

  13 9,

  82 10

  4, 90

  10 7,

  37 25

  4, 88

  12 3,

  72 71

  00 00

  P R

  IH O

  D I O

  D P

  O R

  E Z

  A 30

  4. 00

  3. 02

  4, 85

  1. 50

  0. 00

  0, 00

  30 5.

  50 3.

  02 4,

  85 27

  5. 70

  3. 37

  3, 60

  37 .1

  71 ,8

  2 27

  5. 74

  0. 54

  5, 42

  29 4.

  97 1.

  09 5,

  73 0,

  00 29

  4. 97

  1. 09

  5, 73

  97 ,0

  3 0,

  00 96

  ,5 5

  10 6,

  99 0,

  00 10

  6, 97

  71 10

  00 P

  O R

  E Z

  I N A

  D O

  B IT

  O D

  P O

  JE D

  IN C

  A I

  P R

  E D

  U Z

  E A

  7. 99

  1. 25

  3, 66

  0, 00

  7. 99

  1. 25

  3, 66

  8. 77

  5. 97

  2, 88

  0, 00

  8. 77

  5. 97

  2, 88

  13 .3

  98 .6

  30 ,0

  0 0,

  00 13

  .3 98

  .6 30

  ,0 0

  16 7,

  67 0,

  00 16

  7, 67

  15 2,

  67 0,

  00 15

  2, 67

  7 1

  1 2

  0 0

  P O

  R E

  Z N

  A D

  O B

  IT

  P R

  E D

  U Z

  E A

  7 .9

  9 1

  .2 5

  3 ,6

  6 0

  ,0 0

  7 .9

  9 1

  .2 5

  3 ,6

  6 8

  .7 7

  5 .9

  7 2

  ,8 8

  0 ,0

  0 8

  .7 7

  5 .9

  7 2

  ,8 8

  1 3

  .3 9

  8 .6

  3 0

  ,0 0

  0 ,0

  0 1

  3 .3

  9 8

  .6 3

  0 ,0

  0 1

  6 7

  ,6 7

  0 ,0

  0 1

  6 7

  ,6 7

  1 5

  2 ,6

  7 0

  ,0 0

  1 5

  2 ,6

  7 71

  30 00

  P O

  R E

  Z I N

  A P

  L A

  E I

  R A

  D N

  U S

  N A

  G U

  32

  .8 09

  .3 56

  ,5 0

  0, 00

  32 .8

  09 .3

  56 ,5

  0 34

  .1 60

  .9 16

  ,5 1

  0, 00

  34 .1

  60 .9

  16 ,5

  1 98

  5. 64

  5, 83

  0, 00

  98 5.

  64 5,

  83 3,

  00 0,

  00 3,

  00 2,

  89 0,

  00 2,

  89 7

  1 3

  1 0

  0 P

  O R

  E Z

  I N

  A

  P L

  A E

  3 2

  .8 0

  9 .3

  5 6

  ,5 0

  0 ,0

  0 3

  2 .8

  0 9

  .3 5

  6 ,5

  0 3

  4 .1

  6 0

  .9 1

  6 ,5

  1 0

  ,0 0

  3 4

  .1 6

  0 .9

  1 6

  ,5 1

  9 8

  5 .6

  4 5

  ,8 3

  0 ,0

  0 9

  8 5

  .6 4

  5 ,8

  3 3

  ,0 0

  0 ,0

  0 3

  ,0 0

  2 ,8

  9 0

  ,0 0

  2 ,8

  9 71

  50 00

  D O

  M A

  I P O

  R E

  Z I N

  A D

  O B

  R A

  I U

  S L

  U G

  E 4.

  43 5.

  54 1,

  29 0,

  00 4.

  43 5.

  54 1,

  29 5.

  30 5.

  54 5,

  01 0,

  00 5.

  30 5.

  54 5,

  01 4.

  67 4.

  53 2,

  49 0,

  00 4.

  67 4.

  53 2,

  49 10

  5, 39

  0, 00

  10 5,

  39 88

  ,1 1

  0, 00

  88 ,1

  1

  7 1

  5 1

  0 0

  P O

  R E

  Z I

  N A

  P R

  O D

  A JU

  D O

  B A

  R A

  I U

  S L

  U G

  A ,

  U K

  U P

  N I

  P R

  O M

  E T

  I L

  I D

  O D

  A T

  N U

  V

View more >