Click here to load reader

PRORA ČUN OB ČINE KOZJE: Polletno poro čilo II. POSEBNI · PDF fileII. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Kozje za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORA ČUN OB ČINE KOZJE: Polletno poro čilo II. POSEBNI · PDF fileII. POSEBNI DEL Odhodki...

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki prorauna obine Kozje za leto 2018 so po proraunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAUN OBINE KOZJE: Polletno poroilo

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - PU OBINSKI SVET

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1000 PU OBINSKI SVET 3.391,0028.400,0028.400,00 11,9

3.391,0001 POLITINI SISTEM 28.400,0028.400,00 11,9

3.391,000101 Politini sistem 28.400,0028.400,00 11,9

3.391,0001019001 Dejavnost obinskega sveta 15.900,0015.900,00 21,3

3.303,5001001 Stroki obinskega sveta 11.900,0011.900,00 27,82.403,504029 Drugi operativni odhodki 10.900,0010.900,00 22,1

900,004120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 90,0

87,5001002 Stroki odborov in komisij 2.500,002.500,00 3,587,504029 Drugi operativni odhodki 2.500,002.500,00 3,5

0,0001003 Financiranje politinih strank 1.500,001.500,00 0,00,004120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 0,0

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.500,0012.500,00 0,0

0,0001010 Obinska volilna komisija 12.500,0012.500,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 12.500,0012.500,00 0,0

Stran: 1 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000 - PU NADZORNI ODBOR

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2000 PU NADZORNI ODBOR 297,783.700,003.700,00 8,1

297,7802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.700,003.700,00 8,1

297,780203 Fiskalni nadzor 3.700,003.700,00 8,1

297,7802039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.700,003.700,00 8,1

297,7802001 Delovanje nadzornega odbora 3.700,003.700,00 8,1297,784029 Drugi operativni odhodki 3.700,003.700,00 8,1

Stran: 2 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - PU UPAN

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

3000 PU UPAN 32.299,6762.530,0062.530,00 51,7

30.439,2801 POLITINI SISTEM 57.530,0057.530,00 52,9

30.439,280101 Politini sistem 57.530,0057.530,00 52,9

30.439,2801019003 Dejavnost upana in podupanov 57.530,0057.530,00 52,9

22.947,2101030 Plae poklicnih funkcionarjev 44.530,0044.530,00 51,518.448,894000 Plae in dodatki 36.862,0036.862,00 50,1

842,794001 Regres za letni dopust 600,00600,00 140,5

521,114002 Povraila in nadomestila 1.030,001.030,00 50,6

1.632,704010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.260,003.260,00 50,1

1.308,054011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608,002.608,00 50,2

11,044012 Prispevek za zaposlovanje 23,0023,00 48,0

18,424013 Prispevek za starevsko varstvo 37,0037,00 49,8

164,214015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 110,00110,00 149,3

7.492,0701031 Materialni stroki funkcionarjev 11.800,0011.800,00 63,54.309,734020 Pisarniki in sploni material in storitve 5.000,005.000,00 86,2

112,864022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00300,00 37,6

3.019,484024 Izdatki za slubena potovanja 6.000,006.000,00 50,3

50,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 10,0

0,0001033 Delovanje podupana 1.200,001.200,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 1.200,001.200,00 0,0

1.860,3904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVE 5.000,005.000,00 37,2

1.860,390403 Druge skupne administrativne slube 5.000,005.000,00 37,2

1.860,3904039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000,005.000,00 37,2

1.860,3901032 Obinska praznovanja in otvoritve 5.000,005.000,00 37,21.860,394029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 37,2

Stran: 3 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - PU OBINSKA UPRAVA

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4000 PU OBINSKA UPRAVA 1.467.711,774.451.488,004.360.138,00 33,0

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000,005.000,00 0,0

0,000202 Urejanje na podroju fiskalne politike 5.000,005.000,00 0,0

0,0002029001 Urejanje na podroju fiskalne politike 5.000,005.000,00 0,0

0,0002000 Revizijski nadzor 5.000,005.000,00 0,00,004020 Pisarniki in sploni material in storitve 5.000,005.000,00 0,0

25.207,7604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVE 49.150,0049.150,00 51,3

25.207,760403 Druge skupne administrativne slube 49.150,0049.150,00 51,3

11.314,7804039001 Obveanje domae in tuje javnosti 23.320,0023.320,00 48,5

6.154,7004012 Obinsko glasilo ZMAJEV GLAS 11.400,0011.400,00 54,03.717,984020 Pisarniki in sploni material in storitve 7.200,007.200,00 51,6

276,444022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,001.000,00 27,6

2.160,284029 Drugi operativni odhodki 3.200,003.200,00 67,5

2.708,4004013 Glasilo Oko 6.500,006.500,00 41,72.708,404020 Pisarniki in sploni material in storitve 6.500,006.500,00 41,7

625,0004014 Rogake novice 1.500,001.500,00 41,7625,004020 Pisarniki in sploni material in storitve 1.500,001.500,00 41,7

1.576,6804015 tajerski val 2.920,002.920,00 54,01.576,684020 Pisarniki in sploni material in storitve 2.920,002.920,00 54,0

250,0004016 Drugi mediji 1.000,001.000,00 25,0250,004020 Pisarniki in sploni material in storitve 1.000,001.000,00 25,0

Stran: 4 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - PU OBINSKA UPRAVA

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

13.892,9804039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoenjem 25.830,0025.830,00 53,8

13.892,9804030 Obinsko premoenje 25.830,0025.830,00 53,8242,904025 Tekoe vzdrevanje 8.000,008.000,00 3,0

4.023,744029 Drugi operativni odhodki 8.200,008.200,00 49,1

9.626,344206 Nakup zemlji in naravnih bogastev 9.630,009.630,00 100,0

125.650,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 254.195,00254.195,00 49,4

125.650,050603 Dejavnost obinske uprave 254.195,00254.195,00 49,4

122.001,0206039001 Administracija obinske uprave 231.135,00231.135,00 52,8

95.505,2806001 Plae in nadomestila 180.535,00180.535,00 52,973.515,144000 Plae in dodatki 143.310,00143.310,00 51,3

5.056,744001 Regres za letni dopust 4.370,004.370,00 115,7

4.079,134002 Povraila in nadomestila 8.800,008.800,00 46,4

6.496,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.600,0012.600,00 51,6

5.204,164011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.200,0010.200,00 51,0

44,104012 Prispevek za zaposlovanje 95,0095,00 46,4

73,414013 Prispevek za starevsko varstvo 160,00160,00 45,9

1.036,604015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.000,001.000,00 103,7

26.495,7406009 Materialni stroki 50.600,0050.600,00 52,413.596,714020 Pisarniki in sploni material in storitve 24.000,0024.000,00 56,7

7.663,524022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.700,0014.700,00 52,1

863,394024 Izdatki za slubena potovanja 2.600,002.600,00 33,2

4.372,124029 Drugi operativni odhodki 9.300,009.300,00 47,0

3.649,0306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoenjem, potrebnim za delovanje obinske uprave 23.060,0023.060,00 15,8

1.686,4006011 Tekoe vzdrevanje 4.500,004.500,00 37,51.686,404025 Tekoe vzdrevanje 4.500,004.500,00 37,5

1.402,6306012 Nakup opreme 15.000,0015.000,00 9,41.402,634202 Nakup opreme 15.000,0015.000,00 9,4

Stran: 5 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - PU OBINSKA UPRAVA

SPREJETI

PRORAUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

560,0006013 Investicije in investicijsko vzdrevanje 3.560,003.560,00 15,7560,004205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 3.000,003.000,00 18,7

0,004208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 560,00560,00 0,0

88.769,2707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 141.744,00141.744,00 62,6

88.769,270703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami 141.744,00141.744,00 62,6

11.399,5807039001 Pripravljenost sistema za zaito, reevanje in pomo 18.294,0018.294,00 62,3

0,0007001 Usposabljanje enot CZ 900,00900,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 900,00900,00 0,0

689,00070010 Regijska vaja CZ 700,00700,00 98,4689,004029 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 98,4

6.667,8407002 Operativno delovanje enot CZ 7.000,007.000,00 95,3863,174011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.050,001.050,00 82,2

804,674029 Drugi operativni odhodki 950,00950,00 84,7

5.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0

1.587,7907003 Opremljanje enot CZ 3.400,003.400,00 46,7487,714025 Tekoe vzdrevanje 0,000,00 ---

1.100,084202 Nakup opreme 3.400,003.400,00 32,4

2.454,9507004 Delovanje strokovne slube CZ 6.294,006.294,00 3

Search related