Prora - ETF Beograd - Katedra za .Prora un stabilnosti 306 Zadatak 4.1 a) Izvesti opte izraze za prora un odate aktivne i reaktivne snage generatora se cilindri nim

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Prora - ETF Beograd - Katedra za .Prora un stabilnosti 306 Zadatak 4.1 a) Izvesti opte izraze za...

 • Proraun stabilnosti

  305

  Poglavlje 4

  PRORAUN STABILNOSTI

 • Proraun stabilnosti

  306

  Zadatak 4.1 a) Izvesti opte izraze za proraun odate aktivne i reaktivne snage generatora se cilindrinim rotorom (turbogenerator) i na primeru maine iji su osnovni parametri SnG = 100 MVA; Xd = 100%, koja u mreu odaje prividnu snagu SG = 100 MVA posredstvom generatorskog blok-transformatora reaktanse XT = 10%, nai sinhronizacione snage pri induktivnom i kapacitivnom faktoru snage od 0,9 i naponu na strani vieg napona generatorskog blok-transformatora (mrea) Un = 1,00 r.j.

  b) Izvesti opte izraze za proraun aktivne i reaktivne snage na krajevima sinhronog generatora sa istaknutim polovima (hidrogenerator) i na primeru maine iji su osnovni parametri E = 2UG; Xd = 1,45Xq, odrediti granini ugao i maksimalnu aktivnu snagu maine sa aspekta statike stabilnosti. Reenje: a) Theveninov ekvivalent i fazorski dijagram napona i struje turbogeneratora u stacionarnom stanju, prikazani su na sl. 4.1a. Umesto faznih vrednosti napona i struja, na ovim dijagramima su, kao i u ranijim zadacima koriene raunske vrednosti napona i struja, definisane u zadatku 1.4 kao:

  fUU 3= ;

  fII 3= ,

  UG E

  SG = PG + jQG

  ~

  IG

  Zd jXd

  UG I

  RIG

  jXdIG

  E

  a1) a2)

  Sl. 4.1a Theveninov ekvivalent (a1) i fazorski dijagram napona i struje (a2) turbogeneratora pri emu su struje i naponi izraeni u apsolutnim jedinicama. Pri normalizaciji, za bazne vrednosti

  raunskih napona i struja koriste se 3 vee vrednosti od baznih faznih vrednosti, odnosno:

  fBB UU 3= ;

  fBB II 3= ,

 • Proraun stabilnosti

  307

  tako da su raunski i fazni naponi i struje izraeni u relativnim jedinicama jednaki i po amplitudi i po fazi:

  ..3

  .. jrffB

  f

  fBBjr UU

  U

  U

  UUU

  U ==== ;

  ..3

  .. jrffB

  f

  fBBjr II

  I

  I

  III

  I ==== ,

  Posledica toga je da se sve relacije mogu pisati bez posebnog isticanja da li se radi o faznim ili raunskim vrednostima promenljivih, a u izrazima za snagu da li se radi o monofaznim ili trofaznim snagama. Time se vri izjednaavanje svih relacija za monofazna i trofazna kola, to predstavlja jednu od vanih prednosti uvoenja sistema relativnih jedinica. U izrazima za trofazne snage, date u apsolutnim jedinicama, korienjem raunskih vrednosti napona i struja gubi se koeficijent 3:

  **3 IUIUS ff == , odnosno ovaj izraz se izjednaava sa izrazom za snagu izraenu u relativnim jedinicama. Prema tome, korienjem dijagrama sa sl. 4.1a, izraz za kompleksnu snagu generatora, koji vai kada se sve veliine izraze bilo u apsolutnim ili relativnim jedinicama je:

  *GGG IUS = ,

  gde je:

  =

  =

  d

  G

  d

  GG Z

  UEZ

  UEI

  0 , gde je = 90 arctg

  RX

  ,

  tako da on postaje:

  d

  GG

  d

  GG

  d

  GGGGG Z

  UEUZ

  UEU

  Z

  UEUjQPS

  ==

  =+=

  2

  *

  **

  Iz izraza za kompleksnu snagu dobijaju se izrazi za aktivnu i reaktivnu snagu na krajevima turbogeneratora:

  ( ) = sincoscos2

  d

  G

  d

  G

  d

  GG X

  EUZU

  ZEU

  P ;

  ( )d

  G

  d

  G

  d

  G

  d

  GG X

  UX

  EUZU

  ZEU

  Q22

  cossinsin = .

 • Proraun stabilnosti

  308

  Numeriki primer: Induktivni reim:

  P indG = 0,9 r.j.

  Q indG = 0,436 r.j.

  r.j.)436,09,0( jI indG =

  ( )

  =+==+=

  =++=

  789,33r.j.78,1r.j.)99,0j4795,1(

  )436,0j9,0(1,1j0,1

  indGTdG

  ind IXXjUE

  = 789,330ind

  Kapacitivni reim:

  PcapG = 0,9 r.j.

  QcapG = 0,436 r.j.

  r.j.)436,0j9,0( +=capGI

  ( )

  =+==++=

  =++=

  267,62r.j.1185,1r.j.)99,0j5205,0(

  )436,0j9,0(1,1j0,1

  j capGTdGcap IXXUE

  = 267,620cap

  r.j.618,11,00,1

  178,1 =+

  =+

  =Td

  Gind

  indaxm XX

  UEP r.j.0168,1

  1,00,111185,1 =

  +=

  +=

  Td

  Gcap

  capaxm XX

  UEP

  Rezerve stabilnosti su onda:

  7981,19,0

  618,1)( ===

  G

  indxmaind

  P

  PRS ,

  ili 79,81 % .

  1298,19,0

  0168,1)( ===

  G

  capaxmcap

  P

  PRS ,

  ili 12,98 % .

  Izrazi za krive njihanja P() su:

  = sin618,1indP . = sin0168,1capP . Sinhronizacione snage su:

  r.j./rad345,183,0618,1cos 0 ===indind

  xmainds PP . r.j./rad473,0465,00168,1cos 0 ===

  capcapxma

  caps PP .

  b) Sa fazorskog dijagrama napona i struja generatora sa istaknutim polovima prikazanog na sl. 4.1b, mogu se izvesti sledee osnovne relacije

  qdG III += ; qdG UUU += ;

  d

  Gd X

  UEI

  = cos ; = sinGd UU ;

  q

  Gq X

  UI

  = sin ; = cosGq UU .

 • Proraun stabilnosti

  309

  Uq

  IG

  Eq

  jXdIG

  *GI

  Iq

  Id

  d - osa

  q - osa

  Ud

  jXqIG

  jXdId jXqId

  jXqIq

  Re

  jXdIq

  j(Xd Xq) Id

  E

  UG = UG 0

  +

  Sl. 4.1b Fazorski dijagram napona i struja sinhronog generatora sa istaknutim polovima

  Aktivna i reaktivna snaga na krajevima generatora, sa svim veliinama izraenim u relativnim jedinicama raunaju se preko relacija: qqddG IUIUP += ; dqqdG IUIUQ = ; odakle je:

  ( ) +=+

  = 2sin2

  sinsin

  coscos

  sin2

  qd

  qdG

  d

  G

  q

  GG

  d

  GGG XX

  XXUX

  EUX

  UU

  XUE

  UP ;

  ( )

  .2cos22

  cos2

  2cos12

  2cos1cos

  sincoscos

  coscos

  sinsin

  222

  222

  ++

  =

  ++=

  =

  +=

  =

  qd

  qdG

  qd

  qdG

  d

  G

  qdG

  d

  G

  qdG

  d

  G

  d

  GG

  q

  GGG

  XX

  XXUXX

  XXUX

  EUXX

  UX

  EU

  XXU

  XEU

  XUE

  UX

  UUQ

  Granica statike stabilnosti se ima pri nultoj vrednosti sinhronizacione snage, tj. za

  02coscos 2 =

  +== qdqd

  Gd

  GGs XX

  XXU

  XEU

  ddP

  P ; gde je 1cos22cos 2 = .

  Posle preureenja, gornja jednaina po = gr dobija oblik:

  0coscos2 2 =

  +

  q

  qdG

  q

  qdG X

  XXUE

  X

  XXU .

 • Proraun stabilnosti

  310

  Stavljajui q

  qdG X

  XXUa

  = , reenje te jednaina je:

  a

  aEEgr 4

  8cos

  22 ++= .

  Za a = 0,45UG i E = 2UG ima se:

  ==+=++

  = 12,7820595,08,13707,22

  8,1)45,0(842

  cos22

  grG

  GGGgr U

  UUU .

  Maksimalna snaga generatora je onda:

  q

  G

  q

  G

  q

  G

  q

  q

  q

  G

  q

  GGG X

  UXU

  XU

  X

  X

  XU

  XUU

  Paxm

  2222

  4123,10625,03498,124,156sin45,1

  45,0

  212,78sin

  45,12 =+=+= .

 • Proraun stabilnosti

  311

  Zadatak 4.2 Sinhroni generator sa sl. 4.2a, prikljuen je na krutu mreu preko spojnog voda impedanse Zv = (0,1 + j0,4) r.j. Sa sabirnica generatora napaja se lokalno optereenje Pp = 0,4 r.j. pri cos p = 0,8. Snaga merena na krajevima generatora je PG = 1,0 r.j. pri cos G = 0,85 i naponu

  r.j.0,1=GU a) Nai fazore struje koja tee po vodu Iv i napona krute mree U. b) Proraunati aktivne i reaktivne gubitke u spojnom vodu, faktor snage cos i kompleksnu snagu (S = P + jQ) koja se isporuuje krutoj mrei. c) Iz izraza za tok aktivne snage na kraju spojnog voda P(), nai koeficijent sinhronizacione snage, za P = P( = ).

  Kruta mrea

  Spojni vod Zv ~

  G

  Pp cos p = 0,8

  Lokalni potroa

  SG cos G = 0,85

  Iv Sv S

  U UG = 1,0 r.j. 0

  Sl. 4.2a Uproena ema sistema iz zadatka 4.2

  Reenje: a) Kompleksne snage generatora i potroaa su:

  ( ) ( ) =+=+=+= 8,31.r.j177,1.r.j62,011 jjtgPjQPS GGGGG ; ( ) ( ) =+=+=+= 87,36.r.j5,0.r.j3,04,01 jjtgPjQPS ppppp .

  Kompleksna snaga koju generator isporuuje spojnom vodu je: =+=++== 07,28.r.j68,0.r.j)32,06,0()3,04,0()62,01( jjjSSS pGv . Kompleksna struja koja tee kroz spojni vod je:

  ==== 07,28.r.j68,0.r.j)32,06,0(0,1

  07,2868,0*

  *

  jU

  SI

  G

  vv .

  Pad napona u spojnom vodu je: r.j.)208,0188,0()32,06,0()4,01,0( jjjIZU vvv +=+== Kompleksni napon na sabirnicama krute mree je: ==== 37,14.r.j838,0.r.j)208,0812,0(208,0188,00,1 jjUUU vG .

 • Proraun stabilnosti

  312

  b) Kompleksna snaga koja se isporuuje krutoj mrei je:

  .r.j)135,0554,0(70,13.r.j57,007,2868,037,14838,0* jIUS v +==== Faktor snage koja se isporuuje krutoj mrei je:

  972,057,0554,0

  cos ===

  S

  P (ind. jer je Q pozitivno).

  Gubici u spojnom vodu su:

  .r.j)185,0046,0(68,0)4,01,0( 22 jjIZS vvgubv +=+== ;

  .r.j046,0=gubvP ; .r.j185,0=gubvQ

  Provera:

  .r.j)185,0046,0()135,0554,0()32,06,0( jjjSSS vgubv +=++==

  c) Izraz za tok aktivne snage na kraju prenosnog voda je:

  ( )vv

  Gv

  v Z

  UU

  Z

  UP = 21

  2

  sinsin ,

  gde je: == 021 ;

  ==== 03,1497,75901,04,0

  arctg90arg90 vv Z ; = 97,754123,0vZ ,

  tako da je:

  ( ) ( )== 03,14sin033,2413,003,14sin4123,0838,00,1

  03,14sin4123,0

  838,0 2P .

  Sinhronizaciona snaga na kraju voda je:

  ( ) ( ) r.j./rad788,103,1437,14cos033,203,14cos033,2 ===

  =

Related documents