Click here to load reader

Propisi i primjeri pitanja i odgovora za obavljanje poslova visoke stručne spreme

  • View
    203

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Propisi i primjeri pitanja i odgovora za obavljanje poslova visoke stručne spreme

Propisi i primjeri pitanja i odgovora za obavljanje poslova visoke strune spreme (zavren sveuilini diplomski studij ili specijalistiki diplomski studij)Ustavno ureenjeSADRAJ PREDMETA1. Temeljne odredbe2. Zatita ljudskih prava i temeljnih sloboda (zajednike odredbe)3. Nacionalne manjine, prava i slobode4. Osobne i politike slobode i prava5. Birako pravo i evidencija o birakom pravu6. Ustrojstvo dravne vlasti7. Hrvatski sabor8. Predsjednik Republike Hrvatske9. Vlada Republike Hrvatske10. Sudbena vlast11. Ustavni sud Republike Hrvatske12. Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave13. Meunarodni ugovori14. Europska unija15. Promjene Ustava16. Udruivanje i razdruivanje17. Dravna znamenja18. Dravni peat19. Politike stranke

PRAVNI IZVORI I LITERATURA1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine"85/10- proieni tekst)2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine"55/90,26/93,29/94)3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine"22/92,42/92- ispravak,71/97,69/04- Odluka Ustavnog suda RH i99/04- ispravak Odluke Ustavnog suda RH)4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine"120/11- proieni tekst)5. Zakon o popisima biraa ("Narodne novine"19/07)6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine"49/02- proieni tekst)7. Zakon o politikim strankama ("Narodne novine"76/93,111/96,164/98,36/01)8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine"155/02,47/10i80/10)9. Zakon o dravnom peatu ("Narodne novine"33/95)PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE1. to je ustav i kakva je drava Republika Hrvatska?Ustav je temeljni pravni akt jedne drave na temelju kojega se donose ostali zakoni.Republika Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna drava u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih dravljana.Meunarodno je priznata 15. sijenja 1992., lanica Vijea Europe od 1996. i NATO-a od 14. travnja 2009. godine.2. Koje su temeljne odredbe Ustava RH?Temeljne odredbe Ustava RH su: RH je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna drava suverenitet je neotuiv, nedjeljiv i neprenosiv trodioba vlasti ustavnost i zakonitost slobodno osnivanje politikih stranaka oruane snage tite suverenitet i neovisnost te brane teritorijalnu cjelovitost granice RH mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora zabrana progonstva, oduzimanja dravljanstva te zatita interesa hrvatskih dravljana u stranoj dravi grb, zastava i himna slubena upotreba hrvatskog jezika i latininog pisma.3. Kako narod ostvaruje vlast u Republici Hrvatskoj?Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odluivanjem.4. Koje su najvie vrednote ustavnog poretka?Najvie vrednote ustavnog poretka su: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, potivanje prava ovjeka, nepovredivost vlasnitva, ouvanje prirode i ovjekova okolia, vladavina prava i demokratski viestranaki sustav.5. Kakav je suverenitet Republike Hrvatske i gdje se prostire?Suverenitet Republike Hrvatskeje neotuiv, nedjeljiv i neprenosiv, a prostire se nad njezinim kopnenim podrujem, rijekama, jezerima, prokopima, unutranjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zranim prostorom iznad tih podruja.6. Kako je ustrojena vlast u Republici Hrvatskoj?Vlast u Republici Hrvatskojustrojena je na naelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvrnu i sudbenu, a ograniena je Ustavom zajamenim pravom na lokalnu i regionalnu samoupravu.Nositelj zakonodavne vlasti je Hrvatski sabor, izvrnu vlast obavlja Vlada Republike Hrvatske, a sudbenu sudovi.7. Tko moe mijenjati granice Republike Hrvatske i kako?Granice Republike Hrvatske mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora i to 2/3 veinom glasova svih zastupnika.8. ime se ureuje dravljanstvo Republike Hrvatske?Hrvatsko dravljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak ureuje se zakonom.Dravljanin Republike Hrvatske ne moe biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se moe oduzeti dravljanstvo, a ne moe biti ni izruen drugoj dravi, osim kad se mora izvriti odluka o izruenju ili predaji donesena u skladu s meunarodnim ugovorom ili pravnom steevinom Europske unije.9. Koje su dunosti i nadlenosti oruanih snaga Republike Hrvatske?Oruane snage Republike Hrvatske tite njezin suverenitet i neovisnost te brane njezinu teritorijalnu cjelovitost.Republici Hrvatskoj pomo u zatiti suvereniteta i neovisnosti te obrani teritorijalne cjelovitosti mogu pruiti i drave saveznice, u skladu sa sklopljenim meunarodnim ugovorima.Oruane snage drava saveznica mogu prijei granicu i ui u Republiku Hrvatsku ili djelovati unutar njezinih granica u skladu sa sklopljenim meunarodnim ugovorima, na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlae Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.Republika Hrvatska moe pruiti pomo dravama saveznicama u sluaju oruanog napada na jednu ili vie njih u skladu sa sklopljenim meunarodnim ugovorima, na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlae Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.Oruane snage Republike Hrvatske mogu prijei njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlae Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. Odluku o prelasku granica Hrvatski sabor donosi veinom glasova svih zastupnika.Ako Predsjednik Republike Hrvatske uskrati suglasnost, Hrvatski sabor odluku donosi dvotreinskom veinom glasova svih zastupnika.10. to su nacionalne manjine i koja prava i slobode imaju?Nacionalna manjina je skupina hrvatskih dravljana iji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju RH, a njeni lanovi imaju etnika, jezina, kulturna i/ili vjerska obiljeja razliita od drugih graana i ele ih ouvati.U Republici Hrvatskoj pripadnicima svih nacionalnih manjina jami se ravnopravnost, a imaju sljedea prava: sluiti se svojim jezikom i pismom kako u privatnom tako i u javnom ivotu pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu u kolskim ustanovama (predkolske ustanove, osnovnim i srednjim kolama te drugim kolskim ustanovama) na podrujima Republike Hrvatske u kojima su pripadnici nacionalnih manjina tradicionalno ili u znatnijem broju naseljeni imaju pravo na ouvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima, imenima osoba i dogaaja od znaaja za povijest i kulturu nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj pripadnicima nacionalnih manjina takoer se jami slobodna uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obiljeavanje praznika nacionalnih manjina.11. Imaju li pripadnici nacionalnih manjina pravo na politiku zastupljenost?Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost na dravnoj razini izborom svojih zastupnika u Hrvatski sabor i na lokalnoj razini u predstavnikim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave.Nacionalnim manjinama koje u stanovnitvu Republike Hrvatske sudjeluju s vie od 1,5% stanovnika jami se najmanje 3 zastupnika mjesta pripadnika te nacionalne manjine u Hrvatskom saboru koji svoju zastupljenost ostvaruju na temelju opeg birakog prava na stranakim listama te manjine ili listama koje predlau birai te manjine.Nacionalne manjine koje u stanovnitvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika, pored opega birakog prava, na osnovi posebnoga birakog prava imaju pravo izabrati pet zastupnika pripadnika nacionalnih manjina, u posebnim izbornim jedinicama, a ime ne mogu biti umanjena steena prava nacionalnih manjina.12. Kako nacionalne manjine ostvaruju pravo na zastupljenost u javnom ivotu i upravljanju lokalnim poslovima?Pripadnici nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom ivotu i upravljanju lokalnim poslovima, s ciljem unapreivanja, ouvanja i zatite poloaja nacionalnih manjina u drutvu, biraju svoje predstavnike putem vijea i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.U jedinicama samouprave na ijem podruju pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovnitvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na ijem podruju ivi vie od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama podrune (regionalne) samouprave na ijem podruju ivi vie od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici takve nacionalne manjine mogu izabrati Vijee nacionalnih manjina.Predstavnik nacionalnih manjina bira se u jedinicama samouprave u kojima ivi najmanje 100 pripadnika nacionalnih manjina, a nisu ispunjeni uvjeti za izbor vijea nacionalnih manjina.13. Koje su osobne i politike slobode i prava?Osobne i politike slobode i prava su: pravo na ivot u Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne nikome se ne smije oduzeti ili ograniiti sloboda, osim kada je to odraeno zakonom, o emu odluuje sud zabranjen je prisilni i obvezni rad nitko ne moe biti uhien ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga svi graani i stranci jednaki su pred sudom i drugim dravnim i inim tijela koje imaju javne ovlasti svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravite dom je nepovrediv jami se sloboda miljenja i izraavanje misli jami se sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno oitovanje vjere ili drugog uvjerenja sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od drave svim graanima priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed jami se pravo na slobodno udruivanje u sindikate i druge udruge svaki graanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne slube svi graani Republike Hrvatske s navrenih 18 godina imaju birako pravo, ope i jednako svaki graanin ima pravo slati predstavke i pritube, davati prijedloge dravnim i javnim tijelima i dobiti na njih odgovor vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dunost je svih za to sposobnih graana.14. Mogu li se ograniiti ljudska prava i temeljne slobode?Slobode i prava mogu s