PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA - Почетна nbsp;· VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA KRAGUJEVAC Skripta iz predmeta PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA Dr.Miroljub

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA - Почетна nbsp;· VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH...

 • VVIISSOOKKAA TTEEHHNNIIKKAA KKOOLLAA SSTTRRUUKKOOVVNNIIHH SSTTUUDDIIJJAA KKRRAAGGUUJJEEVVAACC

  SSkkrriippttaa iizz pprreeddmmeettaa

  PPRROOJJEEKKTTOOVVAANNJJEE IINNFFOORRMMAACCIIOONNIIHH SSIISSTTEEMMAA

  Dr.Miroljub Bankovi, prof.

  Kragujevac, 2008.

 • SADRAJ OSNOVI TEORIJE SISTEMA ........................................................................................................................... 3

  DEFINICIJE SISTEMA: ........................................................................................................................................... 3 KRITERIJUMI ZA RAZVRSTAVANJE SISTEMA: ....................................................................................................... 4 PODSISTEMI I INTERAKCIJE .................................................................................................................................. 5

  POJAM INFORMATIKE, ENTROPIJE, INFORMACIJA, PODATAKA I INFORMACIONOG SISTEMA............................................................................................................................................................... 7 OSNOVI TEORIJE UPRAVLJANJA ................................................................................................................ 8 OSNOVI TEORIJE INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA ............................................................................. 9 KLASIFIKACIJE INFORMACIONIH SISTEMA ......................................................................................... 10 POLAZNE OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA ......................................... 11 ORGANIZACIJA INFORMACIONIH SISTEMA ......................................................................................... 12 STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA .............................................................................................. 12 PROJEKTNI PRISTUP IZGRADNJI INFORMACIONIH SISTEMA ........................................................ 13

  PROJEKTNI ZADATAK ........................................................................................................................................ 13 IDEJNI PROJEKAT ............................................................................................................................................... 13 GLAVNI PROJEKAT ............................................................................................................................................ 14 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA .......................................................................................................................... 14

  ANALIZA SISTEMA ......................................................................................................................................... 15 TEHNIKE SNIMANJA POSTOJEEG STANJA .......................................................................................................... 15 ANALIZA SISTEMA POMOU MATRICA ............................................................................................................... 16 METODI ZA PREDSTAVLJANJE TOKA OBRADE .................................................................................................... 16 MODELOVANJE PROCESA .................................................................................................................................. 17

  Hijerarhijska dekompozicija poslovnog sistema (stablo procesa) ............................................................................ 18 Hijerahijska struktura (dijagram zavisnosti) poslovnih procesa: .............................................................................. 18 Izrada dijagrama toka podataka (po SSA metodu) ................................................................................................... 20

  ANALIZA PODATAKA ......................................................................................................................................... 25 Modelovanje entiteta ................................................................................................................................... 25 Modelovanje podataka ................................................................................................................................ 30

  Komponente modela podataka ................................................................................................................................. 32 Vrste modela podataka ............................................................................................................................................. 34

  KLASINI METODI PROJEKTOVANJA INFORMACIONIH SISTEMA ............................................... 47 SDM (SYSTEM DEVELOPMENT METHOD) .............................................................................................. 48 SSA (STRUCTURED SYSTEM ANALYSIS) - METOD STRUKTURNE ANALIZE SISTEMA.............................. 49

  IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA .................................................................................. 55 TESTIRANJE INFORMACIONOG SISTEMA ............................................................................................................ 55 KREIRANJE I ADMINISTRACIJA BAZE PODATAKA ............................................................................................... 55 UVOENJE INFORMACIONOG SISTEMA U EKSPLOATACIJU ................................................................................. 55

  Metodi uvoenja .......................................................................................................................................... 55 Izbor informatike opreme ........................................................................................................................... 56

  Faktori koji utiu na izbor opreme ............................................................................................................................ 56 Metodi za izbor opreme ............................................................................................................................................ 57

  LITERATURA .................................................................................................................................................... 60

 • OSNOVI TEORIJE SISTEMA Analitiki pristup

  Izdvajanje iz celine pojedinih delova koji se zatim zasebno prouavaju.

  Osnovna obeleja:

  svi predmeti i pojave (fenomeni) posmatraju se kao skup nezavisnih elemenata koje treba izuavati,

  odnosi izmeu elemenata objanjavaju se uzrono-posledinim vezama predmeti i pojave opisuju se krutim statikim definicijama, pravilima ili

  materijalnim strukturama. Sistemski pristup

  Svi fenomeni (predmeti ili pojave) posmatraju se kao sistemi, odnosno celine koje se ne mogu rastaviti na svoje elemente, a da se pri tome ne izgube osnovna svojstva celine.

  Osnovne faze:

  razmiljanje o svrsi i ciljevima i razmiljanje o funkcijama kojima se ostvaruju ciljevi.

  Predmet prouavanja opte teorije sistema

  Opta teorija sistema je nauna disciplina koja se bavi izuavanjem sistema i zakonitosti koje u njima vladaju.

  Osnovne postavke opte teorije sistema

  celina predstavlja vie nego zbir delova; celina odreuje prirodu delova; delovi se ne mogu shvatiti ako se posmatraju nezavisno od celine; izmeu delova postoje dinamine veze i meuzavisnosti

  Definicije sistema: Izdvojena funkcionalna celina koja je sastavljena od skupa objekata, njihovih

  utvrenih svojstava (atributa) i skupa relacija koje povezuju objekte, kao i od svojstava relacija.

  Ureena celina koju sainjavaju elementi (objekti, pojmovi ili injenice) izmeu kojih postoje ili mogu da se uspostave bilo kakvi odnosi.

  Kompleksni dinamiki entitet identifikovan u odreenom vremenu i prostoru, koji se sastoji iz odreenog broja povezanih delova ili podsistema i ima mogunost adaptacije na zahteve okruenja.

  veza meu elementima element sistema granica sistema

  ulaz u sistem (uticaj okruenja)

  Okruenje

  izlaz iz sistema (uticaj sistema na okruenje)

  Struktura sistema i veze (meu elementima i sa okruenjem

 • Elementi sistema - delovi sistema koji sa svojim uzajamnim vezama ine strukturu sistema Veze sistema - dva elementa sistema su povezana ako jedan od njih deluje na drugi. Veze (sprege) koje se uspostavljaju meu elementima mogu biti: materijalne, energetske ili informacione. Osnovni tipovi veza medu elementima sistema su: - jednostrana veza (uzrono-posledina) - povratna veza (posredna i neposredna) i - uporedna veza. Ponaanje sistema- definie se kao odreena transformacija njegovih ulaznih veliina u izlazne veliine. Osnovne karakteristike sistema:

  jednoznana identifikacija kompleksnost dinaminost sistem postoji kao entitet zavisnost stabilnost adaptibilnost

  Osnovne postavke opte teorije sistema:

  Svrhovitost, odn. ciljna usmerenost Celovitost odn. holizam Sistem ine uzajamno povezani elementi, specijalizovani za obavljanje razliitih funkcija. Hijerarhija Ulazi i izlazi Transformacija Energija Entropija Ekvifinalnost Sinergija Cilj sistema postie se procesom regulacije.

  Kriterijumi za razvrstavanje sistema: nain nastanka oblik postojanja aktivnosti predvidivost ponaanja stabilnost nain organizovanja povezanost s okruenjem unutranji odnosi stepen otvorenosti kompleksnost

 • Kibernetski sistemi su sistemi koji su:

  upravljani (voeni ka ostv