24
d.o.o. TEHNIČKA ISPITIVANJA I MJERENJE - INŽENJERING U ELEKTROTEHNICI I STROJARSTVU - ZAŠTITA NA RADU - ZAŠTITA OD POŽARA - DETEKCIJA PLINA INSPEKCIJA SIGURNOSTI DIZALA područje ispitivanja na koje se odnosi simbol akreditacije (6177) G. Krkleca 9, Rijeka 51000, Tel./Fax (051) 626-000; 625-770, e-mail: [email protected] ŽIRO RAČUN 2340009-1117014097 Trgovački sud u Rijeci, Tt-95/5720-3, MBS: 040051446, Tem.kapital: 20.000,00 kn, Član uprave Ž.Valković, OIB: 48450888776 INVESTITOR: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK Krk, Trg bana J. Jelačića5 GRAĐEVINA: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA BAŠKA Rekonstrukcija postojećeg gata „MALA RIVA“ ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: P19/2012 NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA RAZINA PROJEKTA: GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT BROJ PROJEKTA: 126/G13 MAPA: MAPA B GLAVNI PROJEKTANT: mr.sc. DINKO HREŠIĆ, dipl.ing.građ. PROJEKTANT: ŽELJKO VALKOVIĆ, mag.ing.el. SURADNIK: DANIJEL TURČIĆ, mag.ing.el. DIREKTOR: DATUM: veljača, 2013. ŽELJKO VALKOVIĆ, mag.ing.el

PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - zluk.hr · Napajanje električne instalacije gata izvest će se iz Glavnog razdjelnog ormara GRO/PMO smještenog iza restorana „Ribar“. Rasvjetu

Embed Size (px)

Citation preview

d.o.o. TEHNIČKA ISPITIVANJA I MJERENJE - INŽENJERING U ELEKTROTEHNICI I STROJARSTVU - ZAŠTITA NA RADU - ZAŠTITA OD POŽARA - DETEKCIJA PLINA INSPEKCIJA SIGURNOSTI DIZALA područje ispitivanja na koje se odnosi simbol akreditacije (6177)

G. Krkleca 9, Rijeka 51000, Tel./Fax (051) 626-000; 625-770, e-mail: [email protected] ŽIRO RAČUN 2340009-1117014097 Trgovački sud u Rijeci, Tt-95/5720-3, MBS: 040051446, Tem.kapital: 20.000,00 kn, Član uprave Ž.Valković, OIB: 48450888776

INVESTITOR:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK Krk, Trg bana J. Jelačića 5

GRAĐEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA ‐ BAŠKA Rekonstrukcija postojećeg gata „MALA RIVA“ ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

P19/2012

NAZIV PROJEKTA:

PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13

MAPA: MAPA B

GLAVNI PROJEKTANT: mr.sc. DINKO HREŠIĆ, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT: ŽELJKO VALKOVIĆ, mag.ing.el.

SURADNIK: DANIJEL TURČIĆ, mag.ing.el.

DIREKTOR: DATUM: veljača, 2013. ŽELJKO VALKOVIĆ, mag.ing.el

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 17 od 36

2. TEHNIČKI OPIS

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora Županijsku lučku upravu Krk potrebno je izraditi glavni elektrotehnički projekt priključnih ormarića plovila na rekonstruiranom gatu „Mala Riva“ morske luke otvorene za javni promet Baška.

Broj ormarića i oprema:

Mala Riva:

‐ Dva priključna ormarića opremljenih s jednom jednofaznom priključnicom nazivne struje 16A, dvije jednofazne priključnice nazivne struje 32A i jednom trofaznom priključnicom nazivne struje 32A.

Napajanje električne instalacije gata izvest će se iz Glavnog razdjelnog ormara GRO/PMO smještenog iza restorana „Ribar“. Rasvjetu gata potrebno je izvest pomoću ugrađenih rasvjetnih armatura u priključnim ormarićima.

Upravljane rasvjetom izvesti automatski pomoću fotoosjetnika – „luksomata“, centralno iz GRO‐a

Ormarići trebaju biti također pripremljeni za ugradnju dvije slavine i priključak na vodu.

Sve instalacije potrebno je projektirati u skladu s važećim tehničkim propisima i normama. Projekt se mora sastojati od svih dijelova propisanim Zakonom prostornog uređenja i gradnje. U toku izrade projekta projektant mora surađivati s investitorom i projektantima arhitektonsko‐građevinskog projekta, strojarskog projekta i hidro projekta, zbog usklađenja instalacija

INVESTITOR:

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 18 od 36

2.2. OPĆENITO

Napajanje građevine predviđeno je na niskom naponu. Provjerom u nadležnoj službi regionalnog distributera električne energije tvrtke Elektroprimorje d.o.o. Rijeka, Pogon Krk, isto će se osigurati niskonaponskim kabelima iz postojeće trafostanice „Baška 3“.

Priključak će se izvesti podzemnim kabelom do priključno mjernog ormara (PMO) koji će se smjestiti na dijelu parcele uz akvatorij. Lokacija PMO naknadno će se dogovoriti sa HEP‐ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.

Ovim projektom predviđeno je napajanje električnom energijom plovila na dijelu luke Baška, i to samo za dva novo‐planirana opskrbna ormarića za nautičare na Maloj rivi.

Napajanje opskrbnih ormarića izvesti će se iz PMO kabelima ugrađenim unutar konstrukcije gata Mala riva. PMO će se izvesti kao slobodnostojeći, ormar, zaštićen od posolice, koji će se sastojati od primarnog dijela pod nadzorom elektrodistribucije i sekundarnog dijela pod nadzorom vlasnika ‐ koncesionara privezišta. Predlaže se korištenje postojećeg u vlasništvu Općine Baška, a koji se nalazi iza zgrade restorana Ribar, sa njezine sjeverne strane. U primarnom dijelu osigurati će se priključno mjesto napojnog kabela i mjerno mjesto, a u sekundarnom dijelu će se smjestiti zaštita, upravljački dio i kabelski izlazi prema opskrbnim ormarima.

Odabrati će se opskrbne ormariće koji su opremljeni rasvjetnim tijelima. U nacrtnoj dokumentaciji su naznačene pozicije opskrbnih ormarića i trase napojnih kabela. Eventualna odstupanja bit će obrazložena izvedbenim projektom, a sve u dogovoru s distributerom električne energije.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 19 od 36

2.3. HEP posebni uvjeti

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 20 od 36

2.4. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA Područje primjene odjeljka normi : HRN HD 60364‐7‐709, za električne instalacije zgrada su električna instalacija marina za priključak brodova za razonodu i električna instalacije brodova za razonodu opskrbljivana samo iz jednog izvora smještenog na obali. Te su instalacije obilježene opasnošću od korozije, pomicanja objekata, mehaničkog oštećenja i opasnošću od električnog udara zbog smanjenja tjelesnog otpora i tjelesnog dodira sa potencijom zemlje.

Sva instalacija projektirana je i treba je izvesti u skladu sa važećim propisima.

2.5. PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Priključni ormarići za brodice napajaju se sa jednog obračunskog mjerna mjesta. Glavni razvodni ormar priključen je na niskonaponsku mrežu preko TS Baška 3 pomoću kabela NYY/A 4x50.

Ukupna angažirana vršna snaga priključnih ormarića je P=80,2kW. Za napajanje ormarića na gatovima i valobranu koristi se kabel FG70R 4x25mm2. Dovodni kabelI iz GRO‐a fiksno se spajaju na ormariće.

2.6. ZAŠTITA U TN­S SISTEMU

napon priključka : ~3x230/400V , 50Hz

‐ sustav razdiobe s obzirom na zaštitni vodič uzemljenja: TN‐S

‐ zaštita od električnog udara predviđena je u skladu sa normom:

HRN HD 60364‐4‐41: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – – 4 – 41. dio: Sigurnosna zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC 60364‐4‐41: 2005,MOD;

‐ Zaštita od izravnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacionim materijalom, te ugradnja opreme u zatvorene ormare.

‐ Zaštita o indirektnog dodira izvedena je primjenom zaštitnih uređaja s preostalom strujom prorade (RCD) sa strujom prorade od 30mA za priključnice,

‐ za zaštitu od izravnog dodira (zaštita u radu, osnovna zaštita) nisu dopuštene mjere zaštite zaprekama i smještanjem izvan dohvata rukom.

‐ za zaštitu od neizravnog dodira (zaštita u slučaju kvara) ne smije se uporabljati zaštita nevodljivim prostorom (to isključuje uporabu opreme razreda 0). U slučaju TN sustava smije se uporabljati samo TN‐S sustav. Moraju se uporabljati strujni zaštitni uređaji, osim kad je zaštita ostvarena transformatorom za odjeljivanje na obali.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 21 od 36

2.7. RAZDJELNICI I PRIKLJUČNICE ZA MARINE

Razdjelnici koji opskrbljuju marine moraju se razmjestiti u neposrednoj blizini priveza (veza) i moraju se smjestiti, koliko je moguće, bliže priveza, na kojem će opskrbljivati brod.

Razdjelnici ugrađeni na otvorenom moraju imati stupanj zaštite najmanje IP 55. Kućište mora biti korozijski otporno i davati zaštitu od mehaničkih oštećenja. Kad su razdjelnik i njemu pridružene utičnice ugrađeni u plivajuće instalacije ili molove, moraju se učvrstiti barem 1 m od prolaza, s time da se taj razmak smije smanjiti do 300mm, ako se poduzmu dodatne mjere od štrcanja vodom.

Razdjelnici, koji opskrbljuju marine moraju imati jednu priključnicu za svaki privez (vez). Priključnice moraju biti industrijske prema IEC 60309‐2 i svaka se priključnica mora spojiti na zaštitni vodič i imati, neovisno o mjeri zaštite od električnog udara, ove značajke: naznačeni nazivni napon, naznačena struja nazivna struja, maksimalno opterećenje u satima, broj polova, zaštitni vodič, konstrukcija: IPXX.

Najviše četiri priključnice smije biti zajedno u jednom kućištu ‐ ormariću. Priključnice ili skupine priključnica predviđene za uporabu na istom prolazu ili molu moraju se priključiti na istu fazu osim kad se napajaju iz transformatora za odjeljivanje.

Svaka skupina priključnica mora se zaštiti sa RCD (strujnom zaštitnom sklopkom) s naznačenom preostalom strujom prorade 30 mA. Svaka priključnica mora imati vlastitu nadstrujnu zaštitnu napravu najmanje nazivne struje, a ovisno o značajkama opskrbe može biti potrebna zaštita u oba pola.

2.8. PRIKLJUČAK PLOVILA

Naprava za priključak broda sastoji se od industrijskog utikača s kontaktom spojenim na zaštitni vodič sa značajkama kao i utičnica i trožilnog gipkog kabela/voda tip H07RN‐F, prije GN/J (teški gumeni vod) ili jednakovrijednog, koji je ili stalno priključen na brod ili se može priključiti preko pomične utičnice (konektora, spojke). Duljina kabela ne smije biti veća od 25 m, te kabel ne smije imati međuspojeve na toj duljini.

Kad se priključak broda izvoru pomoću industrijskog utikača i pomične utičnice (industrijski utični pribor) moraju imati značajke kao i ranije spomenute utičnice i moraju se ugraditi na lako dostupnom mjestu, gdje se ne mogu oštetiti ni utikač ni kabel uslijed kretanja broda, dodira užeta sidra, privezne užadi, gnječenja ili abrazije od drugih pokretnih dijelova uključujući pomoćni čamac. Kod preklopa sa sustava obalne opskrbe na opskrbni sustav broda i obrnuto ne smije biti moguć paralelni spoj opskrbe.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 22 od 36

2.9. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA METLANIH MASA

Priključni ormarići gatova biti će povezani na glavni vod izjednačenja potencijala pomoću bakrenog užeta Cu 50mm2 položenog zajedno s kabelom napajanja ormarića u PEHD cijev.

‐ sve vanjske metalne mase, spojiti na sabirnicu izjednačenja potencijala. Iz glavnog voda izjednačenja potencijala izvedeni su izvodi za glavne i pomoćne odvode te za sabirnicu izjednačenja potencijala. Svi izvodi spajaju se za vod izjednačenja potencijala standardiziranom spojnicom. Potrebno je predvidjeti i izjednačavanje potencijala za lučno svijetlo na glavi gata.

Sva navedeni vodovi izjednačenja potencijala međusobno su povezani i spojeni na glavni vod izjednačenja potencijala (paralelno).

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 23 od 36

3. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJA KVALITETE I SANACIJE GRADILIŠTA

3.1. OPĆENITO

Zakon o prostornom uređenju i gradnji definira bitne zahtjeve za građevinu, pa je prilikom isporuke proizvođač opreme dužan dokazati ispravom njenu uporabljivost. Izvoditelj je dužan izvoditi radove i ugrađivati materijale, elemente uređaja i tehničku opremu koji odgovaraju važećim normama i tehničkim propisima i prema tehničkim uvjetima izgradnje i programu kontrole i osiguranja kvalitete iz ovog projekta te će u tu svrhu priložiti kao dokaze:

• Izjavu o sukladnosti izdanu od strane proizvođača, ovlaštenog uvoznika ili zastupnika.

• Tehničko dopuštenje ili svjedodžbu o ispitivanju.

• Jamstvene listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja.

Osim toga nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti provjeravanja i ispitivanja te o njima izdati odgovarajuća izvješća.

Građenje građevine odnosno izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje na predmetnoj građevini mora biti takvo da električna instalacija ima propisana tehnička svojstva i da ispunjava druge bitne zahtjeve propisane Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije, a u skladu sa tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za izvođenje određenim ovim projektom, te da osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina predviđenog trajanja (minimalno 25 godina). Pri izvođenju električne instalacije izvođač je dužan pridržavati se ovog projekta koji se odnosi na električnu instalaciju te tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju te odredbi važećih tehničkih propisa.

Prilikom preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje električne instalacije izvođač mora obavezno utvrditi:

• je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci,

• je li građevni proizvod isporučen sa potrebnim ispravama o sukladnosti ili tehničkim dopuštenjima,

• je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na službenom jeziku,

• jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 24 od 36

Utvrđeno iz prethodnih stavki zapisuje se u skladu sa važećim propisom o vođenu građevinskog dnevnika,a dokumentacija s kojom je proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji je isporučen bez oznake sukladnosti, ili/i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu na službenom jeziku ili/i nema svojstva zahtijevana ovim projektom ili mu je istekao rok uporabe odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije nisu sukladni podacima određenim ovim projektom. Ugradnju svih proizvoda za električnu instalaciju, odnosno nastavak radova, mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu sa važećim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima električne instalacije izvođač također zapisuje u građevinski dnevnik. Izvođenje, ugradnja i održavanje električne instalacije mora biti takvo da električna instalacija ima tehnička svojstva i ispunjava bitne zahtjeve određene ovim projektom te važećeg tehničkog propisa prilikom izvođenja i uporabe. Smatra se da električna ima ovim projektom predviđena tehnička svojstva i daje uporabljiva ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

• ako su proizvodi ugrađeni u sustav na propisan način i imaju isprave o sukladnosti,

• ako su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva sustava, prilikom izvođenja bile sukladne sa zahtjevima iz ovog projekta,

• ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova instalacije tijekom izvođenja i cjelokupne instalacije nakon završetka radova sukladni propisanim ili ovim projektom određenim vrijednostima,

• ako je o svemu gore navedenom vođena dokumentacija i postoje propisani zapisi.

Ako se utvrdi da električna instalacija nema projektom propisana tehnička svojstva, električna instalacija se mora uskladiti sa zahtjevima projekta. U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve važećeg tehničkog propisa mora se izraditi projekt sanacije sustava.

3.2. STRUČNI NADZOR

Investitor je dužan, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji osigurati ovlašteni stručni nadzor nad izvođenjem elektromontažnih radova. Sve radove treba izvesti prema glavnom ili izvedbenom projektu, a eventualne izmjene projekta mora odobriti projektant i nadzorni inženjer. Izvođač radova je dužan tijekom izvođenja radova ažurno voditi građevinski dnevnik. Upise u građevinski dnevnik upis upisuje odgovorna osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove (inženjer gradilišta ili voditelj radova). Osoba koja vodi dnevnik dužna je u njega svakodnevno upisivati podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na zahtjeve iz projektne dokumentacije i tehničkih propisa i sl. Građevinski dnevnik treba svakodnevno ovjeravati nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer uzima i pohranjuje paricu svake ovjerene stranice dnevnika odmah po ovjeri te ih nakon završetka radova i kompletiranja građevinskog dnevnika predaje glavnom nadzornom inženjeru odnosno dalje Investitoru. Izvođač radova je dužan prije početka radova detaljno se upoznati sa projektnom dokumentacijom i sve eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti odgovornoj osobi Investitora ili nadzornom inženjeru. Izvođač je dužan sve izmjene nastale tijekom izvođenja radova (uz odobrenje

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 25 od 36

nadzornog inženjera) zabilježiti, te po završetku radova Investitoru predati izvedbeni projekt s ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima, ovjeren od ovlaštene osobe.

3.3. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC)

Sva električna oprema koja se ugrađuje mora udovoljavati odgovarajućim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i mora biti izrađena u skladu sa važećim EMC normama. U cilju smanjenja ili uklanjanja učinaka elektromagnetskih smetnji Izvođač je dužan provoditi mjere prema ovom projektu poput izjednačivanja potencijala većih metalnih masa, metalnih kućišta električne opreme, odjeljivanja razmakom energetskih i signalnih kabela te njihovo križanje samo pod pravim kutom, upotrebe signalnih kabela sa isprepletenim paricama i slično. Prilikom izvođenja elektroinstalacije Izvođač mora voditi računa da svi spojevi za izjednačivanje potencijala budu što kraći.

3.4. RAZDJELNICI

Svi razdjelnici predviđeni ovim projektom nisu industrijski proizvedeni već ih Izvođač izrađuje (sklapa) na gradilištu te u skladu sa važećim Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije izdaje za njih izjave o sukladnosti koje unosi u svoju evidenciju. Za svaki razdjelnik zasebno izvođač je dužan sakupiti sve dokaze kvalitete za ugrađeni materijal i opremu te priložiti ispitni protokol. Nakon izdavanja izjave o sukladnosti izvođač mora na razdjelnik postaviti oznaku sukladnosti u skladu sa važećim propisima. Prilikom izrade ispitnog protokola izvođač je dužan provesti minimalno sljedeće provjere i ispitivanja:

• provjera načina montaže opreme (usklađenost sa izvedbenom projektnom dokumentacijom, pravilima struke i uputama proizvođača opreme),

• provjera načina označavanja ugrađene opreme i cjelokupnog razdjelnika (oznake proizvođača, označavanje ugrađene opreme sukladno izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, oznake sustava zaštite, oznake sukladnosti),

• postojanje jednopolnih shema razdjelnika sukladnih stvarno izvedenom stanju,

• ispitivanje pritegnutosti vodiča na opremi,

• bez naponska provjera ožičenja,

• provjera neprekinutosti zaštitnog vodiča,

• ispitivanje dielektrične čvrstoće,

• ispitivanje funkcionalnosti u radu

• provjera ispravnosti ugradnje uređaja za gašenje požara u ormaru (ako postoji)

Temeljem zadovoljavajućih rezultata pregleda i ispitivanja i sakupljenih dokaza kvalitete ugrađene opreme Izvođač će izdati Izjavu o sukladnosti razdjelnika koja se smatra odgovarajućim dokazom kvalitete.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 26 od 36

3.5. PROJEKTIRANI ROK UPORABE

Uporabni vijek električne instalacije koje su predviđene ovim projektom je:

• Razvod električne instalacije minimalno 35 godina

• Oprema električne instalacije minimalno 25 godina

3.6. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

Ukoliko je došlo do izmjena tokom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt, potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja sa ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima, ovjeren od strane ovlaštenog inženjera. Unutar projekta moraju biti prikazani svi stvarno izvedeni radovi, a investitor ga je dužan čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji. Projekt se predaje u tiskanom i digitalnom obliku.

3.7. PROVJERAVANJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Završni pregled i ispitivanje električne instalacije obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme, te u skladu sa važećim tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije te normama na koje ti propisi upućuju od strane stručne osobe ovlaštene za ispitivanje. Za dijelove električne instalacije koji neće biti pristupačni kada gradnja građevine bude završena pregledi i ispitivanja tih dijelova električne instalacije provest će se tijekom gradnje građevine. O provedenom pregledu i ispitivanju vodi se zapisnik. Pregled električne instalacije vrši se prije ispitivanja, dok je električna instalacija u bez naponskom stanju. Provjeravanje mora uključiti najmanje provjeru:

• metodu zaštite od električnog udara,

• postojanje požarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv širenja požara i topline,

• odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona,

• odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava,

• postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

• odabir opreme i zaštitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

• prepoznatljivost (označenost) neutralnog i zaštitnog vodiča,

• da li su jednopolne sklopne naprave spojene na linijske vodiče,

• postojanje shema, obavijesti i upozorenja,

• prepoznavanje (označavanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki stezaljki itd.,

• primjerenost spojeva vodiča,

• postojanje i primjerenost zaštitnih vodiča uključujući vodiče zaštitnog izjednačivanja potencijala i dodatnog izjednačivanja potencijala,

• dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i održavanja.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 27 od 36

Ispitivanje mora, prema normi za provjeravanje, uključiti sljedeće stavke kronološkim redoslijedom (ako je primjenjivo):

• neprekidnost vodiča,

• izolacijski otpor električne izolacije,

• automatski isklop opskrbe,

• dodatna zaštita,

• ispitivanje polariteta,

• ispitivanje slijeda faza,

• funkcionalno i pogonsko ispitivanje,

• pad napona,

• otpor uzemljenja.

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi određeni ovim projektom i važećim tehničkim propisima te da se ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu. U sklopu održavanja potrebno je provoditi redovite provjere električne instalacije u vremenskim razmacima prema ovom projektu i pisanoj izjavi izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Izvanredne provjere moraju se izraditi nakon izvanrednog događaja na infrastrukturi. Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se u skladu sa projektom građevine i praćenjem dotrajalosti komponenti električne instalacije zapisnicima o radovima održavanja i obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije.

Projektirana elektroinstalacija ne zahtijeva posebno održavanje. Redovita periodična provjeravanja instalacije potrebno je planirati na način da se minimalno svakih 2 godine obave sva mjerenja sukladno uputama sadržanim u ovome projektu, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog kompleksnosti i sigurnosne rasvjete koju je potrebno ispitati jednom godišnje. Otpor izolacije potrebno je uraditi nakon što se redovitim provjeravanjem ustanovi da je instalacija ili njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provođenja ispitivanja. Definiranje potrebe za ispitivanjem obveza je ispitivača koji provodi redovita provjeravanja cjelokupne instalacije.

Za električnu instalaciju potrebno je voditi kontrolnu knjigu u koje se obavezno upisuje:

• podaci o korisniku instalacije,

• podaci o osobi zaduženoj za održavanje,

• evidencije o popravcima,

• zapisnik o provjeri (pregledu i ispitivanju) el. instalacije,

• sheme i prilozi.

3.8. SANACIJA GRADILIŠTA

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na ovlašteni deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela,

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 28 od 36

odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje ili u oblik predviđen građevinskim projektom, a višak materijala potrebno je odvesti na ovlašteni deponij.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 29 od 36

4. TEHNIČKI PRORAČUN

4.1. VRŠNA SNAGA

STRUJNI KRUG 1

ORMARIĆ R1 opremljen s jednom jednofaznom priključnicom od 16A, dvije jednofazne od 32A i jednom trofaznom od 32A. Pins1= (1x3,5)+(2x7,3)+(1x22)=40,1 kW Pvr01 = Pins1xk=40,1 kW x 0,7 = 28,07 kW k = 0,7 (faktor istovremenog opterećenja) Vršna snaga za strujni krug 01 je 28,07 kW

STRUJNI KRUG 2

ORMARIĆ R2 opremljen s jednom jednofaznom priključnicom od 16A, dvije jednofazne od 32A i jednom trofaznom od 32A. Pins2= (1x3,5)+(2x7,3)+(1x22)=40,1 kW Pvr02 = Pins1xk=40,1 kW x 0,7 = 28,07 kW k = 0,7 (faktor istovremenog opterećenja) Vršna snaga za strujni krug 02 je 28,07 kW

Projektom je predviđena maksimalna instalirana snaga od:

Pmax=80,2kW

U obzir uzimamo faktor istovremenosti od k=0,7 (70%), i dolazimo do ukupne potrebne vršne snage:

Pvrs=56,14kW

GLAVNI RAZVODNI ORMAR GRO

Instalirana snaga: Pins = 80,2kW Koeficijent istovremenosti: k = 0,8 Vršna snaga: Pvrš = 56,14W

Faktor snage: cosϕ = 0,9 Vršna struja opterećenja: Ivrš = 90,03A Napajanje GRO ormara izvest će se kabelom NYY 4x50 + Cu50

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 30 od 36

4.2. DULJINE KABELA

NAZIV TIP KABELA NAČIN POLAGANJA DULJINA GRO – Ormarić R1 FG 70R 4x25 60

GRO – Ormarić R2 FG 70R 4x25 85

GRO – Ormarići R1 i R2 rasvjeta

NYM 3x2,5

Kanal Cijev PEHD 110

10

Bakreno uže Cu 50mm2 Kanal

Cijev PEHD 110 110

4.3. PRORAČUN STRUJA KRATKOG SPOJA

Proračun kratkog spoja izveden je po smjernicama VDE 0102 dio 2/11.75. Proračunata je tropolna, dvopolna, jednopolna i udarna struja kratkog spoja. Tropolna struja kratkog spoja je maksimalna struja kratkog spoja i računa se jer je mjerodavna za izbor aparata i dimenzioniranje mreže. Jednopolna struja kratkog spoja je minimalna struja kratkog spoja i računa se radi procjene sigurnosti prorade elementa zaštite. Prilikom proračuna minimalne struje kratkog spoja radni otpori se uvrštavaju za 80°C, tj. kao 1,24 puta veći nego kod 20°C. Svi podaci i rezultati proračuna su dalje prikazani.

Struje kratkog spoja računate su prema slijedećim formulama:

Tropolna struja kratkog spoja:

2233 XR

UI LpK

+⋅=

Dvopolna struja kratkog spoja:

2222

95,0

XR

UI LpK

+

⋅=

Jednopolna struja kratkog spoja: minimalna: maximalna:

( ) ( )20

20

min122

38,0

XXRR

UI LpK

+++

⋅=

( ) ( )20

20

max122

3

XXRR

UI pK+++

⋅=

Udarna struja kratkog spoja:

pKU II 32 ⋅⋅= κ

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 31 od 36

gdje je: IK3p – tropolna struja kratkog spoja (kA) IK2p – dvopolna struja kratkog spoja (kA) IK1p min – minimalna jednopolna struja kratkog spoja (kA) IK1p max – maksimalna jednopolna struja kratkog spoja (kA) IU – udarna struja kratkog spoja (kA) UL – linijski napon (400V) R – suma radnih otpora (mΩ) X – suma jalovih otpora (mΩ)

R0 – suma radnih otpora nul‐sustava (mΩ) X0 – suma jalovih otpora nul‐sustava (mΩ) κ – faktor udarne struje K.S. (iz dijagrama na temelju R/X)

s² l R X R (20) R (80) X R 0 X 0 κ I k1p min I k1p max I k2p I k3p I U

(mm) (m) (mΩ/m) (mΩ/m) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA)

1 25 85 0,734 0,08 62,39 77,364 6,8 309,45 27,2 1 1,18946 1,5885 2,06 3,68 5,204

2 2,5 85 7,56 0,104 642,6 796,82 8,84 3187,3 35,36 1 0,11592 0,1549 0,201 0,359 0,508

Jalo

vi o

tpor

Rad

ni o

tpor

(8

0°C

)

Rad

ni o

tpor

nul

su

stav

a

Jalo

vi o

tpor

nul

su

stav

a

Fakt

or u

darn

e st

ruje

K.S

.M

inim

alna

je

dnop

olna

stru

ja

krat

kog

spoj

aM

aksi

mal

na

jedn

opol

na s

truja

kr

atko

g sp

oja

Trop

olna

stru

ja

krat

kog

spoj

a

Uda

rnas

truja

kr

atko

g sp

oja

Dvo

poln

a st

ruja

kr

atko

g sp

oja

Mje

sto

krat

kog

spoj

aP

oprečn

i pre

sjek

vo

da

Duž

inav

oda

Rad

ni o

tpor

(2

0°C

)

Rad

ni

je

diničn

i otp

or

Jalo

vi

je

diničn

i otp

or

1. Mjesto kratkog spoja na priključnom ormariću R2, odabrani kabel FG70R 4x25 duljine 85m, štićen tropolnim osiguračem 3xNH2 50A, izračunata je minimalna jednopolna struja kratkog spoja te iznosi Ik1pmin=1,18kA i zadovoljava iz karakteristike osigurača isklop unutar vremena t = 0,1 sek.

2. Mjesto kratkog spoja na rasvjeti priključnog ormarića R2, odabrani kabel NYM 3x2,5 duljine 85m, štićen prekidačem C10, izračunata je minimalna jednopolna struja kratkog spoja te iznosi Ik1pmin=0,115kA i zadovoljava iz C karakteristike prekidača isklop unutar vremena t = 0,1 sek.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 32 od 36

4.4. PRORAČUN PADA NAPONA

Pad napona voda kontroliran je i udovoljava Tehničkom propisu za niskonaponske instalacije tj. manji je od 3% za krugove rasvjete odnosno manji od 5% za sve ostale krugove koji se napajaju iz niskonaponske mreže .Dozvoljeni pad napona iznosi u(%)= 3%. Proračun ćemo napraviti za sve strujni krugove.

Pad napona računamo po formuli: a) trofazni sustav

SUPlu

l ⋅⋅⋅⋅

= 2

100κ

(%)

b) jednofazni sustav pad napona računamo po formuli:

SUPlu

f ⋅⋅⋅⋅

= 2

2100κ

(%)

Gdje je : u –pad napona (%) I – duljina (m) P – snaga tereta (W) Uf ‐ nazivni napon (V) Ul ‐ nazivni napon (V) S ‐ presjek vodiča (mm²)

K ‐ specifična vodljivost (Sm/mm²) Pad napona za napajanje priključnog ormarića R1 zadovoljava i iznosi u=0,75%

K ‐ specifična vodljivost (Sm/mm²) Pad napona za napajanje priključnog ormarića R2 zadovoljava i iznosi u=0,75%

Popr. pr. Specifičnia Duljina Snaga Napon Padvoda vodljivost tereta napona

ICA s κ l P U u KRUG 1 (mm²) (Sm/mm²) (m) (W) (V) (%)

d od razdjelnika napajanja do zadnjeg priključnog ormarića-R1 25 56 60 28070 400 0,751875

vremenosti 0,7 Σu= 0,751875

DIONSTRUJNI

Pad napona za voGRO

Faktor isto

Popr. pr. Specifičnia Duljina Snaga Napon Padvoda vodljivost tereta napona

DIONICA s κ l P U uSTRUJNI KRUG 2 (mm²) (Sm/mm²) (m) (W) (V) (%)

Pad napona za vod od razdjelnika napajanja do zadnjeg priključnog ormarićaGRO-R2 25 56 85 28070 400 1,06515625

Faktor istovremenosti 0,4 Σu= 1,06515625

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 33 od 36

Strujni krug rasvjete ormarića ima zanemarivu potrošnju pa nije potrebno računati pad napona.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 34 od 36

5. TROŠKOVNIK

126/G-13 TIM d.o.o. TROŠKOVNIK EL. INSTALACIJE MALA RIVA - BAŠKA

U svim jediničnim cijenama pojedinih stavki treba obuhvatiti dobavu, transport, skladištenje, montaža i spajanje te sav potreban instalacijski materijal. Zbrinjavanje nastalog otpada obuhvaćeno je u cijenama stavki.

INSTALACIJA PRIKLJUČNIH ORMARA

1. PRIKLJUČNO MJERNI ORMAR (PMO):

Nije dio ovog troškovnika. Određuje ga HEP-ODS (Elektroprimorje) ovisno o prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti i ugovoru o priključenju.

2. GLAVNI RAZVODNI ORMAR (GRO) KOJI SE SASTOJI OD:

PVC razdjelnik za vanjsku montažu na betonski temelj, dim. (š x v d) 800 x 1750 x 400 mm s temeljnom pločom, krovićem za zaštitu, ručicom s adapterom za ugradnju polucilindra

kom 1

bravica s ključem kpl 1 sabirnički sustav do 300 A (30X10 mm) kpl 1 nosač sabirnica kom 2 priključna kutija kom 1

završni pokrov kpl 1 osiguračka pruga tropolna 160A (NH2) kom 3

NH2 patrone 50A kom 6 NH2 patrone 25A kom 3

glavna sklopka 100A/3, niskonaponski prekidač kom 1 Kombinirani zaštitni uređaj KZS C10/0,3A za rasvjetu kom 1 prenaponska zaštita TIP 2 C 20kA kom 3 sklopnik 10A jednopolni za automatski rad rasvjete kom 1 luksomat za vanjsku ugradnju IP55, na GRO kom 1

grebenasta sklopka za 0-1-2 za odabir načinaa rada rasvjete kom 1

razni nosači, CU sabirnice i sav potreban instalacijski materijal kpl

kom 1 á

3. Iskop rupe u zemlji bez obzira na kategoriju za izradu betonskog temelja te odvoz viška materijala na deponij m3 0,5 á

4.

Opremljeni opskrbni ormar za brodove visoke izvedbe, minimalno IP55 zaštite, za ugradnju na mol, pripremom za priključak vode, kombiniranim zaštitnim prekidačima, izvršnim elementima za aktiviranje priključka struje, rasvjetom, glavnom sklopkom, priključnim prolaznim stezaljkama do 25 mm2, okvirom za sidrenje u betonu. Pored navedenog u ormar se ugrađuje još i sljedeća oprema:

R1 i R2 zaštitni prekidač D50A, četveropolni kom 1 priključnica 16A, 230V, 3p kom 1 priključnica 32A, 230V, 3p kom 2

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Datum: veljača 2013. Stranica 35 od 36

priključnica 32A, 400V, 5p kom 1 svjetiljka montirana u ormarić za rasvjetu gata kom 1

kombinirani zaštitni uređaj 16A s preostalom strujom prorade ID=30mA kom 1

kombinirani zaštitni uređaj 32A s preostalom strujom prorade ID=30mA kom 2

zaštitni prekidač C32A, tropolni kom 1

zaštitni uređaj s preostalom strujom prorade 30mA i nazivne struje 40A, četvropolni, RCD 40/4/0,03A kom 1

priprema za ugradnju slavine za vodu kom 2 sav potreban instalacijski materijal kpl 1 kom 2 á

5. Iskop za polaganje PEHD korugirane cijevi u kanal, širine 0,4m i dubine 0,6m po gatu i do GRO ormara. m3 18 á

6. Kabel FG70(R) 4x25 mm2 + 5% rezerve m 155 á

7. Kabel rasvjete NYM 3x2,5 mm2 + 5% rezerve m 90 á

8. PEHD ø 110 mm korugirana cijev m 85 á

9. Cu bakreno uže 50 mm2 m 85 á

10. Cu bakreno uže 50 mm2 za povezivanje lučnog svjetla od R2 ormarića položeno direktno u beton ispod kamenih ploča

m 25 á

11. Spojnica uže kom 4 á

12. Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva 1 á

REKAPITULACIJA:

CIJENA BEZ PDV-a: PDV 25%

UKUPNO:

NAPOMENA: Nakon izrade izvedbenog projekta može doći do eventualnih promjena u troškovniku, te bi se izvršila njegova nadopuna, a prije ugovaranja radova.

BROJ PROJEKTA: 126/G‐13 PREDMET: Glavni elektrotehnički projekt GRAĐEVINA: Rekonstrukcija gata „Mala Riva“ ‐ Baška

Datum: veljača 2013. Stranica 36 od 36

INVESTITOR: Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

6. NACRTNA DOKUMENTACIJA

01/03 Dispozicija ormarića i razvod kabela

02/03 Jednopolna shema +GRO

03/03 Jednopolna shema +R1 i +R2

-2

-1

-3 -4

-5

8860

-3

-2

-4

-5

-6

1035

Ulic

a P

alad

a

Obala A

Obala C

Res

tora

n "R

ibar

"

GROPMO

R1 R2

4154 2499Napajanje R2 FG70R 4x25 (85m)Napajanje R1 FG70R 4x25 (60m)Napajanje rasvjete R1 i R2 NYM 3x2,5 (85m)Zaštitni vodič uže Cu 50 (85m+25m)

Kabeli i uže zajedno položeni uPEHD korugiranu cijev Ø110mm

+1,57

±0,00

A

A

Presjek A-A PEHD Ø110mm

Cu50 uže

2xFG70R 4x25

NYM 3x2,5

m/b KažimirLoa = 32,85 m

m/b LeonoraLoa = 22,10 m

m/b AngelinaLoa = 24,03 m

Rekonstrukcija postojećeg gata"Mala riva" - luka Baška

N

PE

Fe-Zn 25x4mm²

GRO

kWh

2-20A

NV 00100A

Cu 50mm²

4 x Bakrena sabirnica 379 A (450 A), 30x5mm

N

PE

L1,L2,L3 3x231 / 400V; 50Hz

NH 2/50A

KLASA 2 (C)20kA

R1

FG70R 4x25mm² u cijevi PEHD 110

Q1

kVAr1F 1

NH 2/50A1F 2100A

TS BAŠKA 2

NYY-A 4x50mm²

PMO

R2

3x100/5A

NH 2/25AF 00

TRAFOSTANICA3x Bakrena sabirnica 30x5mm 3x Bakrena sabirnica 30x5mm

K110A

1F3KZS

II

10/0,3A

LUKSOMAT

1 0 2

S1G16-51U

FOTOĆELIJA

FG70R 4x25mm² u cijevi PEHD 110

uže Cu 50mm² uže Cu 50mm²

NV 00100A

0 - RASVJETA ISKLJUČENA

1 - RUČNI RAD RASVJETE

2 - AUTOMATSKI RAD RASVJETE

NYM 3x2,5mm² u cijevi PEHD 110

Rekonstrukcija postojećeg gata"Mala riva" - luka Baška

PE

L1,L2,L3

N

IP55

1F2KZS

II

32/0,03A

1F3KZS

II

32/0,03A

1F4KZS

II

16/0,03A

Ormarić priključnica - tri jednofazne i jednatrofazna priključnica

R1 i R2

Q1D 50A

3x231/400V; 50Hz

RCD1

I40/0,03A

3

1F1C32A

Rekonstrukcija postojećeg gata